29-3-2018       155   

Відомості про спеціальність

Галузь знать: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Структурний підрозділ

Факультет:

Кафедра:

Економіки, обліку і опадткування

Обчислити Конкурсний бал

Зазначте у відповідних полях отримані бали зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів

Бали ЗНО

Перший конкурсний предмет
(обов'язковий)

Українська мова та література

Другий конкурсний предмет
(обов'язковий)

Математика

Третій конкурсний предмет
(на вибір)

Географія / Іноземна мова

Середній бал атестату

Сільський коефіцієнт

Вагові коефіцієнти у формулі обчислення конкурсного балу відповідно до Правил прийому до ДВНЗ "ДонНТУ" у 2019 році

Про спеціальність

Види професійної діяльності: бухгалтерський облік, фінансовий облік,
управлінський облік, аудит, порядок встановлення та сплати податків,
податковий облік. Передбачає подальшу підготовку за магістерськими
спеціалізаціями: «Облік і аудит», «Оподаткування».

Випускники знають: техніку та методологію бухгалтерського обліку,
особливості обліку в різних галузях народної економіки, специфіку обліку в
банках та бюджетних установах, прийоми та методи аудиту й економічного
аналізу діяльності підприємства, методологію фінансового й управлінського
обліку, особливості обліку в зарубіжних країнах, методи діагностики кризового
стану підприємства й механізми антикризового управління, сучасні
інформаційні системи та технології в обліку, аналізі й контролі, особливості
нарахування та сплати податків суб’єктами господарювання та фізичними
особами.

Випускники вміють: організовувати бухгалтерський і податковий облік
на підприємстві; складати бухгалтерську, фінансову, управлінську, податкову
та статистичну звітність, формувати облікову політику підприємства;
використовувати сучасні інформаційні технології для організації професійної
діяльності; проводити внутрішній аудит підприємства; аналізувати операції та
фінансовий стан підприємств; формувати, узагальнювати та надавати
деталізовану інформацію для прийняття управлінських рішень, розкривати
облікову інформацію за МСФЗ, впроваджувати сучасні стратегічні заходи для
підвищення ефективності розвитку підприємства, надавати консультації
населенню та юридичним особам з питань оподаткування, здійснювати податковий контроль.

Основні місця працевлаштування:

  • Підприємства різних форм власності, фінансові установи (бухгалтер, податковий консультант, аудитор, податковий інспектор, консультант та радник з економічних питань, головний бухгалтер та ін.)
  • Підрозділи Державної фінансової фіскальної служби
  • Державна аудиторська служба
  • Підрозділи служби безпеки України
  • Наукові та освітні заклади тощо