29-3-2018       187   

Відомості про спеціальність

Галузь знать: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка

Структурний підрозділ

Факультет:

Кафедра:

Економіки, обліку і опадткування

Обчислити Конкурсний бал

Зазначте у відповідних полях отримані бали зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів

Бали ЗНО

Перший конкурсний предмет
(обов'язковий)

Українська мова та література

Другий конкурсний предмет
(обов'язковий)

Математика

Третій конкурсний предмет
(на вибір)

Географія / Іноземна мова

Середній бал атестату

Сільський коефіцієнт

Вагові коефіцієнти у формулі обчислення конкурсного балу відповідно до Правил прийому до ДВНЗ "ДонНТУ" у 2019 році

Про спеціальність

Види професійної діяльності: економічне моделювання, бізнес-діагностика, стратегічне планування, управління активами та вартістю підприємства, забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних і транснаціональних компаній тощо; фахівець з економіки, здатного вирішувати завдання, пов’язані з аналітичною, плановою, організаційною, обліково-статистичною, контрольною та інформаційною діяльністю на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності.

Випускники знають: основні підходи до розуміння проблем предметної області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро-  та міжнародному рівнях; особливості сучасної світової та національної економіки, їх інституційної структури, способи та технології обґрунтування напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави; інструменти застосовування економіко-математичних методів та моделей для вирішення економічних задач; комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.

Випускники вміють: використовувати концепції, методи та інструментарій економічної теорії; обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію; застосовувати методики макро- і мікроекономічного прогнозування, використовувати комп’ютерні технології у виробничій, науковій та управлінській діяльності для обробки економічної інформації; розробляти та використовувати економічні інструменти для діагностики фінансово-економічної діяльності різних суб’єктів господарювання; ефективно розв’язувати проблеми управління на підприємствах, що здійснюють свою діяльність у різних  галузях економіки.

Основні місця працевлаштування:

  • eкономічні служби та відділи підприємств різних форм властивості, фінансові установи, філії іноземних компаній (економіст, економіст-аналітик, консультант з економічних питань, економіст-статистик);
  • керівник економічного підрозділу на державних і приватних підприємствах;
  • в органах державної влади та місцевого самоврядування;
  • викладач у вищих навчальних закладах,
  • начальник планово-економічного відділу, директор з економіки;
  • оглядач з економічних питань.