3-1-2019       241   

Відомості про спеціальність

Галузь знать: 26 Цивільна безпека

Спеціальність: 263 Цивільна безпека

Структурний підрозділ

Факультет:

Кафедра:

Обчислити Конкурсний бал

Небюджетна конкурсна пропозиція – вступники рекомендуються до зарахування тільки на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Зазначте у відповідних полях отримані бали зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів

Бали ЗНО

Перший конкурсний предмет
(обов'язковий)

Українська мова та література

Другий конкурсний предмет
(обов'язковий)

Математика

Третій конкурсний предмет
(на вибір)

Хімія / Біологія

Середній бал атестату

Сільський коефіцієнт

Вагові коефіцієнти у формулі обчислення конкурсного балу відповідно до Правил прийому до ДВНЗ "ДонНТУ" у 2019 році

Про спеціальність

Види професійної діяльності: метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців до практичної та управлінської діяльності у сфері цивільного захисту, виробничої та техногенної безпеки, які будуть здатні розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі цивільного захисту щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, аварій, пожеж, профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань.

Передбачає підготовку студентів за спеціалізаціями: «Цивільна безпека» та  «Охорона праці».

Випускники знають: основи державного управління охороною праці, організації охорони праці на підприємстві, соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань; питання безпеки праці, гігієни та виробничої санітарії; основи пожежної безпеки; номенклатуру, класифікацію та параметри уражальних чинників джерел техногенних і природних надзвичайних ситуацій та їх впливів; концептуальні основи моніторингу та характеристики систем завчасного виявлення надзвичайних ситуацій, систем централізованого спостереження, оповіщення працівників та населення; правові основи цивільного захисту, охорони праці у практичній діяльності; вимоги щодо захисту суб’єктів господарювання та безпечності об’єктів підвищеної небезпеки.

Випускники вміють: аналізувати та визначати ефективність системи управління охороною праці, планувати роботу служб охорони праці, проводити навчання та перевірку знань з охорони праці, виявляти можливі причини виникнення травм та професійних захворювань та індентифікувати можливі джерела травматизму, контролювати дотримання вимог правил безпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, встановлювати відповідність засобів колективного та індивідуального захисту вимогам нормативно-правових актів, забезпечувати контроль стану пожежної безпеки, визначати  фізичні, хімічні, біологічні  та психофізиологічні шкідливі  виробничі чинники; класифікувати речовини, матеріали,  продукцію, процеси, послуги та суб’єкти господарювання за ступенем їх небезпечності; ідентифікувати небезпеки та можливі її джерела, оцінювати ймовірність виникнення небезпечних подій та їх наслідків; обирати способи та  застосовувати засоби захисту від впливу негативних чинників хімічного, біологічного і радіаційного походження і тощо.

Основні місця працевлаштування:

  • інспектор з охорони праці;
  • фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;
  • інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки;
  • експерт з умов праці;
  • інженер з охорони праці;
  • начальник служб (сфера охорони праці та цивільного захисту);
  • начальник відділу охорони праці