Документи про освіту

Про документи про вищу освіту державного зразка

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про вищу освіту» Донецький національний технічний університет з червня 2015 р. самостійно виготовляє та видає дипломи про вищу освіту державного зразка та додатки до них європейського зразка.

Перелік інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка». Документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатки до них, видані Університетом до набрання чинності цією постановою, є дійсними та не підлягають обміну.

Цією ж постановою встановлено граничну вартість виготовлення документа про вищу освіту державного зразка – не вище двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Форми документів про вищу освіту та додатків до них затверджено наказом Міністерства освіти і науки України №525 від 12.05.2015 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки».

Відповідно до рішення вченої ради ДонНТУ від 25.06.2015 р. (протокол №7) наказом №170-03 від 26.06.2015 «Про документи про вищу освіту державного зразка Донецького національного технічного університету» затверджено та введено в дію технічний опис бланків дипломів та додатків до них та «Положення про документи про вищу освіту державного зразка та додатки до них Донецького національного технічного університету». Наразі чинною є редакція «Положення…», затверджена рішенням вченої ради ДонНТУ від 23.01.2017 (протокол №8) та введена в дію наказом №25-03 від 01.02.2017. Технічний опис бланків – в редакції, що затверджена рішенням вченої ради ДонНТУ від 19.12.2016 (протокол №7) та введена в дію наказом №386-03 від 30.12.2016.

Дипломи бакалаврів, бакалаврів з відзнакою, магістрів та магістрів з відзнакою роздруковуються на захищених бланках з символікою ДонНТУ. Бланки розміром 210 х 297 мм мають низку елементів захисту, виготовляються поліграфічним способом:

Текст, передбачений відповідною формою диплома про вищу освіту, в тому числі – назва документу про вищу освіту, розміщується лише з лицьового боку бланка та відтворюється друкарським способом (українською мовою – у лівій частині, англійською мовою – у правій частині) засобами лазерного друку чорним кольором. На документах з відзнакою відповідне позначення (текст «з відзнакою», «with honours») друкується червоним кольором.

Додатки до дипломів про вищу освіту європейського зразка друкуються на аркушах щільного паперу формату 297 х 420 мм, з'єднаних між собою посередині двома скобами та складених навпіл по лінії з’єднання у вигляді буклету з 4 або 8 сторінок формату 210 х 297 мм. Додатки до дипломів бакалавра мають 8 сторінок, магістра – 4 сторінки.

На другій сторінці додатку посередині нижнього колонтитулу наклеюється голографічна наліпка на саморуйнівній основі із зображенням стилізованої літери D:

Затверджений додаток до диплому прошивається із зазначенням кількості прошитих/скріплених, пронумерованих аркушів, з підписом посадової (уповноваженої на підпис) особи та печаткою університету. Остання сторінка додатку не нумерується і залишається порожньою - для проставлення в разі необхідності апостилю або штампу консульської легалізації.

---

Див. також статтю у електронній енциклопедії ДонНТУ.

Дублікати

Виготовлення дублікатів документів про освіту та додатків до них у ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» здійснюється відповідно до «Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти» (далі – Порядок), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 06.03.2015 № 249 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 25.10.2016 № 1280, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2016 р. за № 1496/29626), та «Положення про документи про вищу освіту державного зразка та додатки до них Донецького національного технічного університету», затвердженого наказом від 26.06.2015 № 170-03 (із змінами згідно із наказами № 25-03 від 01.02.2017 та № 288 від 01.06.2018).

Дублікати документа про вищу освіту та додатка до нього виготовляються та видаються за письмовою заявою особи, на ім’я якої Університетом або вищим навчальним закладом, правонаступником якого є Університет, було видано документ про вищу освіту. Заява подається заявником до Університету особисто, або через уповноважену особу, або надсилається поштою (рекомендованим листом з описом вкладень).

Виготовлення та видача дублікатів документів про вищу освіту та додатків до них здійснюються Університетом протягом 20 календарних днів з дати отримання заяви від особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту.

Покриття витрат на виготовлення дублікатів документів про вищу освіту несе заявник.

Пересилка документів про освіту поштою не здійснюється! Дублікати видаються заявнику або уповноваженому (на підставі нотаріальної довіреності) представнику особисто, під розпис у журналі реєстрації виданих документів про вищу освіту.

Дублікати документа про вищу освіту та додатка до нього виготовляються університетом у разі:

 • втрати, викрадення, знищення тощо;
 • пошкодження документа, що призвело до порушення цілісності інформації;
 • неможливості встановити додаткову інформацію про первинний документ про вищу освіту, що необхідна для його підготовки до міжнародного обігу, проставлення апостилю та/або легалізації, через втрату, знищення чи недоступність архівів;
 • наявності помилок у документі;
 • невідповідності документа зразку, встановленому на дату його видачі;
 • неотримання особою документа протягом одного року з дати видачі, вказаної в документі.

Звертаємо увагу, що у зв’язку із втратою доступу до архівів університету, які знаходяться на окупованій території – у м. Донецьк, необхідною умовою видачі дублікатів документів про вищу освіту, виданих до 2001 року є рішення суду про встановлення відповідного юридичного факту здобуття особою відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти.

Інформація про видані документи про вищу освіту з 2001 року міститься у Єдиній державній базі з питань освіти (ЄДЕБО), тому випускники 2001…2014 р. мають звернутись до ДП «Інфоресурс» для отримання довідки з інформацією про власний документ про освіту, виданий Донецьким національним технічним університетом (або його відокремленим структурним підрозділом, або закладом вищої освіти, правонаступником якого є ДонНТУ), що міститься в ЄДЕБО.

Випускникам 2013...2014 рр. рекомендується отримати більш розширену довідку про власне навчання.

(Приклади довідок на зображенні ->).

Також, в разі проходження відповідних процедур, підставою може бути офіційний лист відповідного компетентного органу, у якому підтверджено факт проставлення штампа «Apostille» Міністерства освіти і науки України або вчинення консульської легалізації.

Випускники 2015 та наступних років перед замовленням дублікату мають звернутись у ДонНТУ, м. Покровськ, для отримання архівної довідки.

Для замовлення дублікату диплома подається заява.

У заяві про видачу дубліката зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, серія та номер документа, що посвідчує особу і громадянство, місце проживання, телефон (за наявності) особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту;
 • найменування закладу (як у дипломі) та дата закінчення навчання;
 • назва документа, дублікат якого замовляється;
 • причина замовлення дубліката відповідно до підпунктів 1-7 наведеного переліку підстав;
 • інші відомості, які особа, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту, вважає суттєвими для отримання дубліката;
 • перелік документів, що додаються до заяви.

До заяви додається наступний комплект документів (зразки можна завантажити за посиланнями):

 

Додаються до заяви:

Причина замовлення дублікату

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

Згода на обробку персональних даних 

+

+

+

+

+

+

+

 

Копії:

 • документа, що посвідчує особу і громадянство,
 • картки платника податків

+

+

+

+

+

+

+

Копії засвідчуються заявником (на кожному розвороті паспорту та на картці ПП – надпис «Згідно з оригіналом», підпис, прізвище та ініціали.

 • Для випускників 2015 та наступних років – архівна довідка
 • Для випускників 2001—2014 рр. – довідка ДП «Інфоресурс» з інформацією про власні документи про освіту або про власне навчання у ДонНТУ або його відокремленому структурному підрозділі, що міститься в ЄДЕБО
 • Для випускників до 2001 року – рішення суду про встановлення відповідного юридичного факту здобуття особою відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти

+

+

+

+

+

+

+

Рішення суду також потрібно для випускників 2014 та попередніх років в разі наявності помилок в документах про освіту

Оригінал документа, дублікат якого необхідно виготовити

+

+

+

+

+

 

Оголошення в друкованих засобах масової інформації за місцем проживання власника документа про освіту, про визнання його недійсним у зв’язку із втратою або довідка з органів МВС (у разі викрадення або вчинення інших злочинних дій, що призвели до втрати документа про освіту)

+

в оголошенні має бути зазначено:

назва документа про освіту, його серія та номер, дата видачі, на чиє ім’я виданий, яким навчальним закладом

Копія платіжного документа про оплату витрат на виготовлення дубліката документа про освіту

+

+

+

+

+

+

+

 

Залікова книжка встановленої форми, у якій міститься інформація про виконання особою освітньої програми Університету та проходження атестації (оригінал)

Додатково при замовленні дубліката додатка для випускників до 2014 р. включно,

якщо є в наявності

н/з*

Залікова книжка має бути належним чином оформлена (з підписами, засвідчена печатками факультету на всіх сторінках із записами, та з гербовою печаткою на першій сторінці)

Нотаріально засвідчена копія первинного додатка до документа про вищу освіту

н/з*

 

* н/з – не застосовується

 

Звертаємо увагу випускників 2014 та попередніх років: у зв’язку із втратою доступу до архівів, виготовлення дублікату додатка до диплому про вищу освіту з відтворенням інформації про результати навчання (перелік дисциплін, оцінки, результати атестації тощо) є можливим лише за наявності оригінального документу, або його нотаріально засвідченої копії, або оригіналу належним чином оформленої залікової книжки встановленого зразка. В разі наявності помилок у оригінальному додатку відтворення первинної інформації можливе за наявності відповідної ухвали у рішенні суду. Інформація про результати навчання в ЄДЕБО не міститься!

 Оплата витрат на виготовлення дубліката документа про освіту здійснюється за реквізитами:

Держказначейська служба України, м. Київ

МФО: 820172

Рахунок: 31253242400660

ОКПО: 02070826

Одержувач: ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"

Призначення платежу: за дублікат документа про освіту (в тому числі ПДВ)

Вартість витрат на виготовлення дубліката документа про освіту, грн.
Диплом Додаток до диплому Диплом з додатком
Для випускників 2014 та попередніх років:
12,00 15,60 27,60
Для випускників 2015 та наступних років:
12,00 7,68 19,68

 

 • Дублікат документа про вищу освіту (додатка до нього) видається за формою (зразком), що є чинною на дату видачі дублікату.
 • У дублікатах документа про вищу освіту та додатка до нього відтворюється найменування, яке мав вищий навчальний заклад на дату закінчення його випускником.
 • У дублікатах відтворюється вся інформація про документ про вищу освіту, що містилась у первинному документі про вищу освіту. Таким чином, якщо первинний документ був виданий лише українською мовою, дублікат не міститиме записів англійською мовою. Поля або відомості у додатку до диплому, не передбачені у первинному документі, у дублікаті не заповнюються з проставленням відповідної примітки (наприклад, відсутні кредити ЄКТС за дисциплінами).
 • Якщо первинний документ про вищу освіту та додаток до нього був виданий російською мовою, інформація в дублікаті відтворюється українською мовою із зазначенням, що переклад зроблено навчальним закладом.
 • У дублікаті документа про вищу освіту та додатка до нього, що виготовляється відповідно до підпунктів 3-6 наведеного вище переліку підстав, відтворюється оновлена інформація.
 • У разі неможливості отримання певної інформації у додатку до документа про освіту проставляється відмітка ХХХХХХХХХХХ або «Інформація недоступна у зв’язку з …..».
 • Виписка з семестрових і екзаменаційних відомостей з інформацією про навчальні досягнення випускника, що додавалась до дипломів, виданих до 1993 року, не є додатком до диплому про вищу освіту у сучасному тлумаченні. Її дублікат не видається. В якості дублікату використовується архівна довідка, видача якої із зазначених вище причин є тимчасово неможливою.

 

Див. також https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-povidomlennya-2017-03-09-zapitannya-ta-vidpovidi-shhodo-vigotovlennya-dublikativ-dokumentiv-pro-vishhu-osvitu

Академічні довідки