Рішення Вченої ради

Рішення засідання №5 Вченої ради ДВНЗ «ДОННТУ»

від 23.05.2019 р.

 1. Затвердити звіт про роботу Костянтинівського індустріального технікуму у 2018-2019 навч. році.
 2. Затвердити звіт про роботу Бахмутського індустріального технікуму у 2018-2019 навч. році.
 3. Внести зміни до переліку рейтингових показників науково- педагогічних працівників університету.
 4. Присвоїти вчені звання наступним співробітникам:
 • Лактіонов Іван Сергійович — доцента кафедри електронної техніки;
 • Марина Анна Сергіївна — доцента кафедри обліку, фінансів та економічної безпеки;
 • Піскурська Ганна Вікторівна — доцента кафедри мовної підготовки.
 1. Затвердити навчальні плани підготовки молодшого спеціаліста прийому 2019 року Костянтинівського технікуму.
 2. Затвердити зміни до правил прийому до Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» в 2019 році.
 3. Затвердити реорганізацію факультету економіки і менеджменту ДонНТУ.
 4. Затвердити форму диплому.
 5. Підвищити вартість навчання за чинними договорами на індекс інфляції з 01.09.2019 р.
 6. Встановити вартість навчання  для студентів 2019 року набору за групами спеціальностей та освітніми ступенями та формами навчання.

Рішення засідання №4 Вченої ради ДВНЗ «ДОННТУ»

від 18.04.2019 р.

 1. Затвердити річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного за 2018 рік.
 2. Затвердити навчальні плани на 2019-2020 навчальний рік за освітнім ступенем “Бакалавр”, на базі повної загальної середньої освіти та на базі диплому молодшого спеціаліста.
 3. Затвердити навчальні плани за освітнім ступенем “магістр” для освітньо-наукових програм з терміном навчання 1рік 4 місяці, з терміном навчання 1рік 9 місяців, освітньо-професійної програми за замовленням Нацдержслужби, з терміном навчання 1рік 6 місяців.
 4. Затвердити звіт про акредитаційний самоаналіз з підготовки фахівців ОКР молодшого спеціаліста освітньої програми 072 Фінанси, банківська справа та страхування Бахмутського індустріального технікуму.
 5. Рекомендувати до друку видання.
 6. Затвердити зміни до правил прийому до Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» в 2019 році.

Рішення засідання №3 Вченої ради ДВНЗ «ДОННТУ»

від 28.03.2019 р.

 1. Затвердити тематичний план виконання НДР ДонНТУ на 2019 рік.
 2. Підготувати заявки та необхідні документи на включення видань ДонНТУ до переліку наукових фахових видань України.
 3. Провідним вченим ДонНТУ підготувати заявки на бюджетне фінансування НДР на 2020 рік.
 4. Факультетам і кафедрам підготувати матеріали для отримання патентів на винаходи за результатами виконання НДР.
 5. Внести зміни до технічного опису документів про вищу освіту державного зразка
 6. Затвердити ліцензійні справи освітнього ступеня “бакалавр” зі спеціальностей 014.02 “Середня освіта (мова і література (англійська))”, 081 “Право”, 015 “Професійна освіта (за спеціалізаціями)”, спеціалізація 015.15 “Охорона праці”.
 7. Включити кандидатури д.т.н., проф. Вовни Олександра Володимировича; к.т.н. Лактіонова Івана Сергійовича; Лебедєва Владислава Андрійовича до складу колективу претендентів на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим в 2019 році.
 8. Затвердити остаточну назву циклу робіт, що висувається на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим в 2019 році в наступному формулюванні – «Інноваційні інформаційно-вимірювальні комп’ютерно-інтегровані системи для промислових та аграрних підприємств».
 9.  Рекомендувати до присудження Премії Верховної Ради молодим ученим в 2019 році колектив співробітників ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» в затвердженому складі за встановлення закономірностей комплексного впливу нестаціонарних дестабілізуючих факторів на метрологічні та функціональні характеристики інформаційно-вимірювальних комп’ютерно-інтегрованих систем для промислових та аграрних підприємств, які покладено в основу відповідних апаратно-програмних реалізацій засобів вимірювальної техніки, що за показниками ефективності, інформативності та оперативності відповідають світовому рівню, які узагальнено у вигляді циклу наукових праць, що висувається на здобуття Премії.
 10. Рекомендувати до видання збірник “Наукові праці вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет». Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». Випуск 2 (23), 2018.
 11. Рекомендувати до видання монографію “Формування персоналу промислового підприємства: інструментарій забезпечення ефективності”, автори Придатько Е.М., Захарова О.В., рецензенти Хобта В.М., Цимбалюк С.О.
 12. Відповідно до наказу «Про організацію розроблення освітніх програм 2019 року набору» від 14.02.2019 р. № 80, затвердити освітні програми, які запроваджуються з 2019 року набору:

Освітній ступень

Шифр

спеціальності

Назва освітньої програми

Бакалавр

192 Будівництво та цивільна інженерія

Міське будівництво та господарство

Магістр

192 Будівництво та цивільна інженерія

Міське будівництво та господарство

Бакалавр

263 Цивільна безпека

Охорона праці

Бакалавр

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Організація та економіка підприємницької діяльності

Магістр

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Бакалавр

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Комп’ютерні інформаційно-вимірювальні технології

Магістр

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Комп’ютерні інформаційно-вимірювальні технології

Бакалавр

171 Електроніка

Електронні пристрої та системи

Магістр

031 Релігієзнавство

Релігієзнавство

Бакалавр

131Прикладна механіка

Інноваційні технології машинобудівних виробництв

Бакалавр

161 Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології екологічно чистих виробництв

Рішення засідання №2 Вченої ради ДВНЗ «ДОННТУ»

від 28 лютого 2019 р.
 1. Рекомендувати до обрання за конкурсом наступних  співробітників:
 • Золотарьова Оксана Вікторівна — на посаду доцента кафедри мовної підготовки,
 • Сахно Світлана Володимирівна – на посаду доцента кафедри “Геологія, розвідка та збагачення корисних копалин”,
 • Алтухов Володимир Миколайович – на посаду старшого викладача кафедри мовної підготовки,
 • Василишина Любов Миколаївна – на посаду старшого викладача кафедри менеджменту і державного управління,
 • Скирда Алла Євгенівна – на посаду доцента кафедри мовної підготовки,
 • Чепіга Дар’я Анатоліївна – на посаду асистента кафедри розробки родовищ корисних копалин,
 • Бондик Катерина Юріївна – на посаду асистента кафедри економіки підприємства.
 1. Прийняти до відома інформацію щодо контингенту студентів та результатів зимової екзаменаційної сесії першого семестру 2018-2019 навчального року, результати випуску бакалаврів і магістрів у грудні- січні 2018-2019 навч.року, затвердити звіти голів Екзаменаційних комісій.
 2. Затвердити підсумки роботи центру кар’єри та маркетингу у 2017-2018 навчальному році.
 3. Створити робочу групу для прийняття рішення про фінансування навчально-наукових лабораторій.
 4. Виходячи з визначення Законом “Про вищу освіту” функціонального призначення територіально відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти, які утворюються з метою задоволення потреб регіонального ринку праці у відповідних фахівцях та наближення місця навчання здобувачів вищої освіти до їх місця проживання,  до завершення збройного конфлікту та тимчасової окупації частини Донецької та Луганської областей:
 • визначити для Індустріального інституту ДВНЗ ДонНТУ основним місцем провадження освітньої діяльності частину приміщень, будівель та земельних ділянок Бахмутського тіндустріального технікуму ДонНТУ, що розташовані за адресою 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Чайковського, 63, у межах якого провадитиметься освітня діяльність Індустріального інституту на першому (бакалаврському) рівні освіти;
 • частину приміщень, будівель та земельних ділянок Індустріального інституту ДонНТУ, розташованих за адресою 85300, Донецька обл., м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2 — визначити як місце провадження освітньої діяльності на другому (магістерському) рівні вищої освіти;
 • здійснити переоформлення юридичної адреси Індустріального інституту ДВНЗ ДонНТУ за основним місцем провадження освітньої діяльності (84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Чайковського, 63);
 • забезпечити продовження та закінчення навчання здобувачів вищої освіти, які здобувають перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, та вступали до Індустріального інституту ДВНЗ ДонНТУ у 2014-2018 рр., у м. Покровськ, пл.Шибанкова, 2.
 1. З метою узгодження з діючими нормативними документами та  чинним Законом “Про вищу освіту” внести зміни до “Положення про організацію освітнього процесу», виключивши застарілі норми, перехідні положення, згадки про молодшого спеціаліста і молодшого бакалавра.
 2. Затвердити атестацію наукової роботи стипендіата Кабінету Міністрів України Лактіонова І.С.
 3. Затвердити подання факультетів на призначення іменних стипендій Кабінету Міністрів України та Президента України.
 4. Затвердити кошторис Ради студентського самоврядування на 2019 рік.
 5. Задовольнити клопотання вченої ради факультету економіки та менеджменту про продовження терміну виконання наукової теми кафедри обліку, фінансів та економічної безпеки  Н-7-17 “Розвиток фінансово- економічної системи України в умовах децентралізації” до 31.12.2019 р. та призначення керівником теми доцента кафедри ОФЕБ, к.е.н., доц. Катранжи Л.Л.
 6. Задовольнити клопотання кафедри прикладної математики та інформатики про затвердження Положення про студентський науковий гурток “GameHub: мультимедійні системи для ігрових додатків”.
 7. Затвердити заключні звіти про науково-дослідні роботи: Д-03-17 «Розробка мікропроцесорного селективного захисту від замикань на землю в традиційних електричних мережах 6-10 кВ та системах Smart grid»,  номер держреєстрації 0117U000671, керівник д.т.н., проф. Сивокобиленко В. Ф.; Д-01-17 «Розробка системи вимірювального контролю концентрації метану та пилу для визначення меж вибуховості рудничної атмосфери шахт»,  номер держреєстрації 0117U000638, керівник д.т.н., проф. Зорі А. А.; Д-02-17 «Розробка механізму державного регулювання вимушеної внутрішньої міграції», номер держреєстрації 0117U000670, керівник д.е.н., проф. Швець І. Б.
 8. Затвердити проміжні звіти про науково-дослідні роботи: Д-01-18 «Наукові основи аналізу та оптимізації алгоритмічних засобів підтримки паралельних обчислень при моделюванні складних динамічних об’єктів»,  номер держреєстрації 0118U000295, керівник д.т.н., проф. Дмитрієва О.А.; Д-02-18 «Розробка науково-технологічних основ ресурсозберігаючого і екологічно безпечного способу створення сучасних вуглецевих композитів.»,  номер держреєстрації 0118U000294, керівник д.т.н., проф. Костенко В.К.
 9. Затвердити тематичний план наукових досліджень та розробок, які виконує ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» за рахунок коштів державного бюджету у 2019 році:

 

№ з/п

Назва НДДКР

Номер держреєстрацiї

Категорiя роботи

ПІБ наукового керiвника,

науковий ступiнь

Терміни

виконання

Обсяг

фінансування

на поточний

рiк, тис.грн.

1

Наукові основи аналізу та оптимізації алгоритмічних засобів підтримки паралельних обчислень при моделюванні складних динамічних об’єктів, № держреєстрації: 0118U000295, фундаментальна, Дмитрієва Ольга Анатоліївна, проф., д-р техн. наук

2018-2020

314,5

2

Розробка науково-технологічних основ ресурсозберігаючого і екологічно безпечного способу створення сучасних вуглецевих композитів, № держреєстрації: 0118U000294, фундаментальна, Костенко Віктор Климентович, проф., д-р техн. наук

2018-2020

368,871

3

Розробка способів і пристроїв автоматичного перемикання на резервне живлення систем електропостачання 6-10 кВ з асинхронними і синхронними двигунами, № держреєстрації: 0119U000366, прикладна розробка, Сивокобиленко Віталій Федорович, проф., д-р. техн. наук

2019-2020

200,0

Рішення засідання №1 Вченої ради ДВНЗ «ДОННТУ»

від 24 січня 2019 р.
 1. Затвердити Правила прийому до ДВНЗ “ДонНТУ” у 2019 році
 2. Рекомендувати до видання монографію «Ресурсозберігаюча технологія комплексної енергохімікотехнологічної переробки вугілля в умовах коксохімічного виробництва», автор: Збиковський Є.І.
 3. Встановити ліміт студентів-стипендіатів на рівні 45%
 4. Рекомендувати до видання збірники наукових праць ДонНТУ.

 

Рішення засідання №5 Вченої ради ДВНЗ «ДОННТУ»

від 19 грудня 2018 р.
 1. Рекомендувати до обрання за конкурсом наступних  співробітників:

Алексєєва Ольга Євгенівна – доцент кафедри «Прикладна механіка»;

Андрєєва Антоніна Валеріївна – доцент кафедри охорони праці;

Белицький Павло Володимирович – ст.викладач кафедри обладнання видобувних та переробних комплексів;

Григорець Максим Олегович – асистент кафедри геордезії та будівництва підземних споруд;

Довгаль Денис Олександрович – доцент кафедри «Прикладна механіка»;

Дяченко Наталія Іванівна – доцент кафедри філософії;

Земелько Ольга Олександрівна – асистент кафедри геордезії та будівництва підземних споруд;

Каменець В’ячеслав Ігорович – завідувач кафедри геордезії та будівництва підземних споруд;

Конопелько Євген Іванович – професор кафедри охорони праці;

Красько Віталій Миколайович – ст.викладач кафедри економіки і маркетинга;

Кутняшенко Ігор Вікторович – доцент кафедри обладнання видобувних та переробних комплексів;

Негрій Тетяна Олександрівна – доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин;

Онопрієнко Володимир Георгійович – доцент кафедри обладнання видобувних та переробних комплексів;

Панкова Марія Вікторівна – асистент кафедри економіки підприємства;

Половін Сергій Миколайович – ст.викладач кафедри мовної підготовки;

Семенченко Анатолій Кирилович – професор кафедри обладнання видобувних та переробних комплексів;

Семенченко Дмитро Анатолійович – доцент кафедри обладнання видобувних та переробних комплексів;

Скирда Алла Євгенівна – ст.викладач кафедри мовної підготовки;

Стрєльник Юлія Володимирівна – асистент кафедри геології, розвідки та збагачення корисних копалин;

Сурженко Віта Іванівна – ст.викладач кафедри історії та права;

Фіщенко Оксана Миколаївна – доцент кафедри економіки підприємства;

Фоміна Олена Олександрівна – доцент кафедри економіки і маркетингу;

Шеїна Ганна Олександрівна – доцент кафедри електричної інженерії;

Ющенко Надія Костянтинівна — доцент кафедри економіки і маркетингу.

 

 1. Затвердити звіти про роботу спеціалізованих вчених рад у 2018 році.
 2. Рекомендувати до видання збірники наукових праць ДонНТУ.
 3. Затвердити Положення про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів і договорів у ДонНТУ
 4. Затвердити  звіти з НДР.
 5. Затвердити Правила прийому до Бахмутського та Костянтинівського індустріальних технікумів ДонНТУ.
 6. Затвердити освітньо-професійні програми підготовки здобувачів вищої освіти, розроблені на підставі прийнятих  Стандартів вищої освіти.
 7. Затвердити коригування тем дисертаційних досліджень.
 8. З  01.02.2019  року кафедру електромеханіки і автоматики та кафедру інженерної механіки Індустріального інституту Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» реорганізувати, на їх базі створити кафедру електромеханіки і машинобудування

Рішення засідання №4 Вченої ради ДВНЗ «ДОННТУ»

від 22 листопада 2018 р.
 1. Визнати роботу факультету МЕХТ з питань підвищення якості підготовки та престижності спеціальностей задовільною; посилити роботу кафедр факультету з якісного забезпечення кадрового складу; зосередити зусилля на пошуку нових форм популяризації спеціальностей.
 1. Розробити план заходів щодо запровадження принципів академічної доброчесності в ДонНТУ, створити етичну комісію (групу сприяння академічній доброчесності), розробити і прийняти етичний кодекс; включити положення етичного кодексу до системи внутрішнього забезпечення якості освіти у ДонНТУ.
 1. Затвердити підсумки прийому до аспірантури ДонНТУ та теми дисертаційних досліджень аспірантів.
 1. Затвердити звіти докторантів О.М.Следь та П.В.Третьякова.
 1. Присвоїти вчене звання професора кафедри електронної техніки Вовні Олександру Володимировичу.
 1. Затвердити зміни до освітніх програм, внесені у зв’язку з прийняттям стандартів вищої освіти.
 1. Рекомендувати до видання збірники наукових праць ДонНТУ серії “Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка”, вип.2 (27) за 2018 рік, серії “Обчислювальна техніка та автоматизація”, вип. 1 (31), 2018 рік.
 1. Рекомендувати до здобуття премії НАНУ для молодих учених серію наукових робіт “Комп’ютеризовані технології моніторингу та керування мікрокліматом виробництв із захищеними грунтами”, автори: к.т.н., доц. Лактіонов І.С., магістрант Лебедєв В.А.

Рішення засідання №3 Вченої ради ДВНЗ «ДОННТУ»

від 25 жовтня 2018 р.
 1. Затвердити результати рейтингової оцінки науково-педагогічних працівників, підсилити зацікавленість НПП у підвищенні своєї професійної кваліфікації завдяки впровадженню преміювання та додаткових грошових надбавок на протязі навчального року, а також присвоєння почесних звань – «Викладач-дослідник», «Викладач року», «Краща кафедра» та ін., прийняття рішення щодо продовження контракту з НПП та визначення його терміну тощо.
 2. Приділити особливу увагу деканів факультетів і завідувачів кафедр на планування та виконання НМР, НІР та ОВР науково-педагогічних працівників.
 3. Звернути увагу завідувачів кафедри, що вони особисто несуть відповідальність за достовірність і своєчасність заповнення рейтингу кожного НПП. За приписки та неправдиву інформацію, яку подано НПП, завідувач кафедри та кафедра знімається з рейтингу та ставиться на останнє місце.
 4. У 2018-2019 н.р. кожен НПП під час складання рейтингу повинен додати перелік навчально-методичних та наукових праць, які опубліковано в цей період.
 5. Проектній групі скоригувати вагові коефіцієнти на 2018-2019 н.р. для покращення рейтингу ДВНЗ «ДонНТУ» серед українських і світових закладів вищої освіти.
 6. У 2018-2019 н.р. проектній групі впровадити автоматизовану інформаційну системи (АІС) «Рейтинг науково-педагогічних працівників».
 7. ЦІКТ підготувати апаратно-програмні засоби для розміщення АІС «Рейтинг науково-педагогічних працівників» на серверах ДВНЗ «ДонНТУ».
 8. Затвердити стратегію профорієнтаційної роботи ДонНТУ.
 9. Прийняти до відома окремі положення Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році.
 10. Прийняти до відома інформацію щодо формування та складу груп забезпечення відповідно до ліцензійних умов.
 11. Присвоїти вчене звання доцента кафедри економіки і менеджменту Фоміній Олені Олександрівні.
 12. За результатами таємного голосування обрати за конкурсом наступних співробітників:

Артеменко Юрій Анатолійович — доцент кафедри вищої математики і фізики;

Блощицький Василь Петрович — старший викладач кафедри прикладної математики та інформатики;

Власенко Микола Миколайович- доцент кафедри вищої математики і фізики;

Волков Сергій Володимирович — старший викладач кафедри вищої математики і фізики;

Гоголєва Наталія Федорівна – доцент кафедри вищої математики і фізики;

Грудницький Василь Миколайович — доцент кафедри історії та права;

Медведєва Марина Іванівна — завідувач кафедри кафедри вищої математики і фізики;

Новікова Юлія Вікторівна – доцент кафедри вищої математики і фізики;

Патрушева Ольга Ігорівна — асистент кафедри прикладної математики та інформатики;

Сергієнко Людмила Григорівна – доцент кафедри вищої математики і фізики;

Топоров Андрій Анатолійович — завідувач кафедри обладнання видобувних та переробних комплексів;

Фролов Олег Васильович — доцент кафедри прикладної математики та інформатики;

Черняк Тетяна Олександрівна — асистент кафедри прикладної математики та інформатики;

Шамаєв Віталій Віталійович — доцент кафедри комп’ютерної інженерії;

Ярош Ірина Вікторівна — старший викладач кафедри прикладної математики та інформатики;

Яцюк Микола Миколайович – старший викладач кафедри історії та права.

 1. Затвердити «Положення про переатестацію студентів ДВНЗ ДонНТУ з дисциплін з непідтвердженими результатами навчання».
 2. Скоригувати назву теми дисертаційного дослідження аспіранта кафедри розробки родовищ корисних копалин Чепіги Дар’ї Анатоліївни.
 3. Прикріпити Краська В.М., старшого викладача кафедри економіки і маркетингу, здобувачем кафедри економіки і маркетингу для завершення дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), призначити науковим керівником Краська В.М., д.е.н., проф., завідувача кафедри економіки і маркетингу О.Ю. Попову, ухвалити скориговану назву теми дисертаційного дослідження Краська В.М. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) в такій редакції «Інформаційне забезпечення корпоративного контролю прийняття господарських рішень на промисловому підприємстві».

Рішення засідання №2 Вченої ради ДВНЗ «ДОННТУ»

від 06 вересня 2018 р.
 1. За результатами обговорення звіту про підсумки вступної кампанії визнати роботу Приймальної комісії у 2018 році задовільною, рекомендувати змінити склад приймальної комісії на наступний рік не менше ніж на 30%, створити робочу групу для розробки “Правил прийому до ДВНЗ ДонНТУ у 2019 році” з моменту офіційної публікації “Умов прийому до закладів вищої освіти України у 2019 році”, склад групи: Бачурін Л.Л., Волков С.В., Марина А.С., Лактіонов І.С.
 2. За результатами обговорення звіту про підсумки випуску фахівців з вищою освітою затвердити звіти голів екзаменаційних комісій.
 3. Внести зміни до “Правил прийому до ДонНТУ”.
 4. Внести зміни до “Положення про порядок переведення, поновлення, відрахування студентів у ДВНЗ ДонНТУ” у частині обмеження термінів поновлення та переведення, визначивши їх “як правило, в канікулярний період”
 5. Затвердити “Положення про вчену раду факультету”.

6 Затвердити звіт за перший етап НДР №0118U001630 “Розробка способів поверхневого покриття елементів хімічного обладнання захисними частинками”, що виконується за договором № М/109-2018 від 02.07.2018. остюкова

Рішення засідання №1 Вченої ради ДВНЗ «ДОННТУ»

від 30 серпня 2018 р.

 1. Затвердити план роботи Вченої ради ДВНЗ ДонНТУ на 2018-2019 навчальний рік.
 2. Реорганізувати структурні підрозділи наступним чином: приєднати кафедру комп’ютерних наук до кафедри прикладної математики та інформатики; ліквідувати кафедру загально-наукової підготовки Індустріального інституту ДонНТУ, навчальне навантаження передати на кафедри менеджменту та розробки пластових родовищ Індустріального інституту ДонНТУ.
 3. Затвердити подання кандидатів на призначення іменних стипендій на 2018 – 2019 навчальний рік:

– стипендії Президента України: Штамбург Оксана Олегівна, бакалавр, третій рік навчання; Пожуй Валерія Володимирівна, бакалавр, третій рік навчання; Бережний Максим Олегович, бакалавр, третій рік навчання;

-стипендія Кабінету Міністрів України: Журавльов Владислав Андрійович, бакалавр, четвертий рік навчання.

 1. Затвердити звіт стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих учених Лактіонова Івана Сергійовича про досягнуті ним наукові результати за звітний період з 01.05.2018 по 23.08.2018 (включно)
 2. Рекомендувати до видання монографії та збірники наукових праць.
 3. Призначити наукових керівників аспірантів.
 4. Задовольнити клопотання факультету КНТ про перерозподіл бюджетних місць в межах галузі знань 12 “Інформаційні технології”, передавши одне бюджетне місце зі спеціальності 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” на спеціальність 123 “Комп’ютерна інженерія”.  

 

Рішення засідання №11 Вченої ради ДВНЗ «ДОННТУ»

від 26 червня 2018 р.
 1. Затвердити зміни до Правил прийому до ДВНЗ “ДонНТУ”.
 2. Перевести на балансовий облік Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” базу практики “Сонячний” (м. Святогірськ), яка обліковується на балансовому обліку Автомобільно- дорожнього інституту ДВНЗ “ДонНТУ”, оскільки Автомобільно- дорожній інститут ДВНЗ “ДонНТУ” розміщений у м. Горлівка на непідконтрольній Україні території, що унеможливлює забезпечення контролю над майном.

 

Рішення засідання №10 Вченої ради ДВНЗ «ДОННТУ»

від 21 червня 2018 р.
 1. Затвердити звіти про роботу Костянтинівського та Бахмутського індустріальних технікумів протягом 2017-2018 навчального року.
 2. Затвердити попередній план заходів Гуманітарної Ради на 2018- 2019 навчальний рік, підтримати пропозицію щодо створення на сайті університету сторінки з інформацією про вибіркові курси, вважати роботу Гуманітарної Ради задовільною.
 3. Вважати роботу Ради студентського самоврядування у 2017- 2018 навч. році задовільною.
 4. Затвердити результати першого етапу конкурсу проектів фундаментальних та прикладних досліджень і розробок, наданих науковцями університету, які виконуватимуться за рахунок загального фондю державного бюджету України, починаючи з 2019 року та рекомендувати наступні проекти до участі у другому етапі конкурсу:

№ з/п

Секція

Назва проекту

Керівник проекту

Вид

1

Економіка

Удосконалення інструментів бюджетно-податкової політики місцевого самоврядування в контексті реалізації адміністративної та фіскальної реформ в Україні

Д.е.н., проф. Косова Т.Д.

ПД

2

Економіка

Організаційно-методичне забезпечення формування антикорупційної інституційної архітектури пост-конфліктного відновлення економіки: фінансові, соціологічні, правові аспекти

Д.е.н., доц. Шкрабак І.В.

ПД

3

Енергетика і енергозбере-ження

Розробка способів і прстроїв автоматичного перемикання на резервне живлення систем електропостачання 6-10 кВ з асинхронними і синхронними двигунами

Д.т.н., проф. Сивокобиленко В.Ф.

НТР

4

Технології видобутку та переробки корисних копалин

Науково-технічні принципи управління геомеханічним станом масиву гірських порід при виконанні основних технологічних процесів

Д.т.н., проф.

Подкопаєв С.В.

ПД

5

Приладобудування

Підвищення точності швидкодіючого оптико-електронного вимірювача концентрації метану для системи аерогазового захисту вугільних шахт

Д.т.н., доц.

Зорі С.А.

НТР

 

 1. Реорганізувати з 01.09.2018 кафедри економічної теорії, адміністративного та державного управління та економічної кібернетики і вищої математики шляхом приєднання до кафедри міжнародної економіки і маркетингу.
 2. Перейменувати з 01.09.18 кафедру міжнародної економіки і маркетингу на кафедру економіки і маркетингу із  статусом випускової за спеціальностями 051 Економіка та 075  Маркетинг.
 3. Перейменувати з 01.09.18 кафедру менеджменту на кафедру менеджменту і державного управління (МДУ) із статусом випускової за спеціальностями 073 Менеджмент та 281 Публічне управління та адміністрування (бакалаврат).
 4. Створити з 01.09.18 кафедру вищої математики і фізики (ВМФ) на факультеті комп’ютерних наук і технологій. Закріпити за кафедрою ВМФ відповідні дисципліни, раніше закріплені за кафедрами ЕкіВМ та ЕлІн: “Вища математика”, “Вища математика для економістів”, “Математика для економістів”, “Дослідження операцій”, “Адаптивні моделі детермінованих та стохастичних систем”, “Теорія ймовірностей і математична статистика”, “Статистика”, “Фізіка”, “Гідрогазодинаміка”, “Тепломасообмін”, “Технічна термодинаміка”, “Теоретичні основи теплотехніки”.
 5. Затвердити зміни до Правил прийому до ДВНЗ “ДонНТУ” в 2018р.
 6. Обрати за конкурсом наступних співробітників:
 • Красько Віталій Миколайович – старший викладач кафедри економічної кібернетики та вищої математики;
 • Шевченко Ольга Георгіївна – старший викладач кафедри комп’ютерної інженерії;
 • Ступак Гліб Володимирович – старший викладач кафедри автоматики та телекомунікацій;
 • Хобта Валентина Михайлівна – зав. каф. економіки підприємства;
 • Святний Володимир Андрійович – зав. кафедри комп’ютерної інженерії;
 • Ющенко Надія Костянтинівна – доцент кафедри економічної теорії, державного управління та адміністрування;
 • Сарбаш Лариса Дмитрівна- зав. каф. менеджменту Індустріального інституту.
 1. Рекомендувати до видання комплекс навчальних модулів для магістрів та бакалаврів спеціальності 121 «Програмна інженерія» за спеціалізацією «Програмне забезпечення мультимедійних систем для ігрових додатків», розроблений в рамках виконання у 2016-2018 роках гранту Еразмус+ 561728-EPP-1-2015-1- ES-EPPKA2-CBHE-JP «GameHub: Співробітництво між університетами та підприємствами в сфері гральної індустрії в Україні», що включають довідники модулів та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, у складі:
 • Навчальний модуль «Методи теорії ігор в ігрових додатках» (Theory of Games in Game Applications) дисципліни «Математична теорія ігор», укладач професор О.А Дмитрієва;
 • Навчальний модуль «Розробка ігрових додатків на базі движка Unity» (Game Applications Development Based on Unity Engine) дисципліни «Інструментальна підтримка розробки комп’ютерних ігрових додатків», укладачі: старший викладач Т.В. Скрипник, асистент О.А. Тихонова;
 • Навчальний модуль «Розробка ігрових додатків для OS Android» (Game Applications Development for OS Android Platform) дисципліни «Інструментальна підтримка розробки комп’ютерних ігрових додатків», укладачі: доцент С.О. Цололо, асистент Ю.Л. Дікова;
 • Навчальний модуль «Розробка ігрових додатків на базі HTML-5 для WEB» (Game Applications development for WEB based on HTML-5) дисципліни «Інструментальна підтримка розробки комп’ютерних ігрових додатків» , укладачі: доцент С.О. Цололо, асистент Ю.Л. Дікова;
 • Навчальний модуль «3D графіка в ігрових додатках (на базі графічного редактора Blender)» (3D Graphics in Game Applications (Based on Blender Game Engine) дисципліни «Комп’ютерний синтез та обробка зображень», укладачі: доцент Н.С. Костюкова, старший викладач Т.В. Скрипник;
 • Навчальний модуль «Місце ігрових додатків на ринку програмного забезпечення» (Place of Game Applications in Software Market), дисципліни «Сучасні засоби інформатики та комп’ютерний ринок» укладач доцент Н.С. Костюкова.
 • Навчальний модуль «Архітектура ігрових додатків» (Game Applications Architecture) дисципліни «Архітектура та проектування програмного забезпечення» укладачі: доцент Н.С. Костюкова, асистент О.А. Тихонова;
 • Навчальний модуль «Основи створення ігрових додатків (на базі GameMaker)» (Basics of Game Applications Development with GameMaker Studio) дисципліни «Комп’ютерна графіка», укладачі професор Башков Є.О., страший викладач Павловський Є.В.;
 • Навчальний модуль «Особливості тестування ігрових додатків» (Features of Game Applications Testing) дисципліни «Якість ПЗ та тестування» укладачі: доцент Н.С. Костюкова, доцент С.О. Цололо.;
 • Навчальний модуль «Командна розробка ігрових додатків» (Team Development of Game Applications) дисципліни «Групова динаміка і комунікації», укладач доцент Н.А. Маслова.
 1. Рекомендувати до видання збірник доповідей IV міжнародної науково- практичної конференції “Проблоеми техніки і технології переробних виробництв”, що проводилась у ДонНТУ 16 травня 2018 р.
 2. Рекомендувати до видання монографії “Інституціонально- інтегративні виміри модернізації світової господарської системи”, автор — доц. Каф. “Економіка підприємства” Далевська Н.М., рецензенти — д.е.н. Тарасевич В.М., д.е.н. Шкурупій О.В.
 3. Рекомендувати до друку монографію “Моніторинг та нормалізація фізичних факторів виробничого середовища”, автори Глива В.А., Запорожець О.І., Ходаковський О.В., Ляшок Я.О., Кіпко О.Е., Подкопаєв С.В., Вовна О.В., Сахно І.Г., Тюрін Є.А.
 4. Рекомендувати до друку монографію “Підвищення безпеки робіт у вугільній галузі шляхом удосконалення систем аерогазового контролю шахтної атмосфери”, автори Ляшок Я.О., Вовна О.В., Подкопаєв С.В., Сахно І.Г., Глива В.А., Запорожець О.І.
 5. Затвердити зміну теми дисертації докторанта кафедри охорони праці Костенко Т.В., нова тема “Розвиток наукових основ підвищення безпеки рятувальників під час ведення оперативних дій в умовах нагрівного мікроклімату”.
 6. Затвердити Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Державному вищому навчальному закладі «Донецький національний технічний університет».
 7. Затвердити навчальні плани для набору 2018 року.

Рішення засідання №9 Вченої ради ДВНЗ «ДОННТУ»

від 24 травня 2018 р.
 1. Затвердити освітньо- професійні програми з дисциплін відповідних спеціальностей.
 2. Виходячи із проектних обсягів навчального навантаження на 2018-19 навчальний рік, з урахуванням структури спеціальностей, наявного та планового контингенту студентів, якісного складу кафедр, з 1.09.2018 року:

2.1. Реорганізувати кафедру прикладної механіки і матеріалознавства шляхом приєднання до кафедр Гірничих машин і мехатронних систем машинобудування та Обладнання перероблювальних технологічних комплексів.

2.2. Перейменувати кафедру Гірничих машин і мехатронних систем машинобудування в кафедру Прикладної механіки (ПМ).

2.3. Перейменувати кафедру Обладнання перероблювальних технологічних комплексів в кафедру Обладнання видобувних та переробних комплексів (ОВПК).

2.4. Визначити як випускові кафедри за спеціальностями наступні: 131 Прикладна механіка – Кафедра прикладної механіки; 132 Матеріалознавство, 133 Галузеве машинобудування; 136 Металургія – кафедра Обладнання видобувних та переробних комплексів.

2.5. Визначити як випускові кафедри за спеціальностями (з передачею контингенту студентів та особових справ студентів на відповідні факультети) наступні: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка – кафедра Електронної техніки; 125 Кібербезпека – кафедра Прикладної математики та інформатики.

 1.  Обрати за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри електричної інженерії Тютюнник Наталю Леонідівну.
 2.  Присвоїти вчене звання доцента кафедри  обліку, фінансів та економічної безпеки наступним викладачам: Катранжи Леоніду Леонідовичу; Бурцевій Олені Єгорівні; Мойсеєнку Костянтину Євгенійовичу; Долозіній Ірині Леонідівні.
 3.  Підтримати клопотання Педагогічної ради Костянтинівського індустріального технікуму щодо висунення кандидатур на нагородження відзнаками Міністерства освіти і науки України: Зоненко Людмилу Григорівну — грамотою МОН України; Вінокурову Наталію Вікторівну — подякою МОН України.
 4. Затвердити звіт про акредитаційний самоаналіз освітньої програми  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Костянтинівського індустріального технікуму.
 5. Встановити вартість навчання для студентів набору 2018 року за групами спеціальностей та освітніми ступенями та формами навчання у наступних розмірах:

 

Група спеціальностей

денна форма

заочна форма

бакалавр, норма-тивний термін навчання

бакалавр, скоро-

чений термін навчання

магістр

(1 р. 4 міс.)

бакалавр, норма-тивний термін навчання

бакалавр, скоро-чений термін навчання

магістр

(1 р. 9 міс.)

Галузеве машинобудування, Прикладна механіка, Матеріалознавство, Науки про Землю,

Хімічні технології та інженерія,

Технології захисту навколишнього середовища, Екологія

56000

42000

30000

34400

25800

19900

Філософія, Соціологія,

Теплоенергетика,

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології,

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка,

Електроніка, Телекомунікації та радіотехніка,

Гірництво, Геодезія та землеустрій, Цивільна безпека

65000

48750

 35000

39800

29850

 23100

Гірництво (ОНП, 1 р. 9 міс.)

46000

Економіка, Облік і оподаткування,

Фінанси, банківська справа та страхування,

Менеджмент, Маркетинг,

Публічне управління та адміністрування,

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

70000

52500

37000

42600

31950

24700

22600*

Фінанси, банківська справа та страхування (ОНП, 1 р. 9 міс.)

49000

29800

Інженерія програмного забезпечення,

Комп’ютерні науки, Комп’ютерна інженерія,

Кібербезпека, Системний аналіз

75000

56250

40000

43800

34050

25400

*) 1 р. 4 міс..

Рішення засідання №8 Вченої ради ДВНЗ «ДОННТУ»

від 26 квітня 2018 р.
 1. Затвердити склад тимчасових робочих (проектних) груп для забезпечення розробки та супроводження освітніх програм університету.
 2. Затвердити форму освітньої програми.
 3. Затвердити зміни до Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ДВНЗ ДонНТУ (включення механізму перевірки робіт на плагіат).
 4. Затвердити зміни до форм додатку до диплому про вищу освіту та академічну довідку (роз’яснення щодо довідника розподілу оцінок).
 5. Затвердити зміни до правил прийому у ДонНТУ у 2018 році.
 6. Присвоїти звання “Почесний  доктор ДонНТУ” професору Штутгартського університету Міхаелю Вайріху.
 7. Затвердити навчальні плани Костянтинівського індустріального технікуму ДВНЗ «ДонНТУ» з підготовки молодшого спеціаліста прийому 2018 року:

 

Галузь знань

Спеціальність

Освітній рівень вступників на навчання

Термін навчання

Денна форма навчання

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Базова загальна  середня освіта

2 роки

10 місяців

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Базова загальна  середня освіта

2 роки

10 місяців

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

Базова загальна середня освіта

3 роки

5 місяців

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічна технологія та інженерія

Базова загальна середня освіта

3 роки

5 місяців

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Базова загальна середня освіта

3 роки

10 місяців

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво торгівля та біржова діяльність

Повна загальна середня освіта

1 рік

10 місяців

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ОКР Кваліфікований робітник

2 роки

10 місяців

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічна технологія та інженерія

ОКР Кваліфікований робітник

2 роки

5 місяців

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

ОКР Кваліфікований робітник

2 роки

5 місяців

Заочна форма навчання

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Повна загальна  середня освіта

2 роки

5 місяців

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

Повна загальна  середня освіта

2 роки

10 місяців

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічна технологія та інженерія

Повна загальна  середня освіта

2 роки

10 місяців

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Повна загальна  середня освіта

2 роки

10 місяців

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

ОКР Кваліфікований робітник

2 роки

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

ОКР Кваліфікований робітник

2 роки

5 місяців

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічна технологія та інженерія

ОКР Кваліфікований робітник

2 роки

5 місяців

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ОКР Кваліфікований робітник

2 роки

5 місяців

 1. За результатами таємного голосування вважати обраними за конкурсом на відповідні посади наступних співробітників:
 • Кравченко Сергій Іванович – професор кафедри економіки підприємства.
 • Рева Олексій Володимирович – доцент кафедри обліку, фінансів та економічної безпеки.
 • Блощицький Василь Петрович – старший викладач кафедри комп’ютерних наук.
 • Скрипник Тетяна Володимирівна – асистент кафедри прикладної математики і інформатики.
 • Тихонова Оксана Анатоліївна – асистент кафедри прикладної математики і інформатики.
 1. Надати навчальному посібнику «Теорія електричних кіл. Практикум: навч. посіб.”, автори В.Ф. Сенько, О.В. Вовна, І.С. Лактіонов грифу «Рекомендовано Державним вищим навчальним закладом «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів».

 

Рішення засідання №7 Вченої ради ДВНЗ «ДОННТУ»

від 22 березня 2018 р.
 1. Затвердити підсумки наукової роботи університету у 2017 році, завдання на 2018 рік.
 2. Створити комісію на чолі з проректором Є.О.Башковим для прийняття рішення щодо фінансування проекту лабораторії відповідно до презентацій на засіданні Вченої ради.
 3. За результатами таємного голосування вважати обраними за конкурсом на відповідні посади наступних співробітників:

Придатько Світлана Павлівна — доцент кафедри хімічних технологій;

Подскребко Олександр Сергійович — доцент кафедри економічної кібернетики та вищої математики;

Кутняшенко Олексій Ігорович — доцент кафедри природоохоронної діяльності;

Петренко Андрій Віталійович — асистент кафедри розробки родовищ корисних копалин.

 1. За результатами таємного голосування висунути на здобуття довічної державної стипендії видатним діячам науки проф.  Зорі А.А.
 2. Затвердити зміни до правил прийому у ДонНТУ у 2018 році.
 3. Затвердити тему дисертаційного дослідження Придатько Е.М. “Підвищення ефективності процесу формування персоналу промислового підприємства”, керівник — проф., д.е.н. Захарова О.В., спеціальність 08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
 4. Затвердити тему дисертаційного дослідження старшого викладача кафедри мовної підготовки Адарюкової Л.Б. «Формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців із кібербезпеки як динамічного чинника професіогенезу під час фахової підготовки» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та  призначити канд. пед. наук, доцента Кабанець М.М. науковим керівником Адарюкової Л.Б.
 5. Перезатвердити ліцензійну справу за спеціальністю 263 «Цивільна безпека».

Рішення засідання №6 Вченої ради ДВНЗ «ДОННТУ»

від 22 лютого 2018 р.
 1. Прийняти до відома інформацію щодо контингенту студентів та результатів зимової екзаменаційної сесії 2017/2018 н.р.
 2. Деканам факультетів ретельно проаналізувати результати семестрового контролю на предмет їх відповідності акредитаційним вимогам та порядку оцінювання знань студентів.
 3. Прийняти до відома результати випуску бакалаврів та магістрів у січні 2017-18 н.р.
 4. Затвердити звіти голів Екзаменаційних комісій.
 5. Деканам факультетів та завідувачам випускових кафедр провести потужну агітаційну роботу серед випускників СО Бакалавр щодо вступу до Університету на СО Магістр.
 6. За результатами таємного голосування обрати Вовну Олександра Володимировича та Лактіонова Івана Сергійовича  як претендентів від ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених.
 7. Затвердити кандидатуру Полуніної Дар’ї Олегівни, бакалавра четвертого року навчання ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», на призначення іменної стипендії Кабінету Міністрів України на 2017-2018  навчальний рік.
 8. Затвердити кандидатури Яценко Анастасії Ігорівни, бакалавра другого року навчання, Міщенко Вероніки Павлівни, бакалавра третього року навчання, Клімової Анастасії Володимирівни, бакалавра третього року навчання, Кузьменко Ірини Андріївни, бакалавра четвертого року навчання, Остапенка Олексія Едуардовича, магістра першого року навчання, на призначення іменної стипендії президента України  на 2017-2018 навчальний рік.
 9. У відповідності з частиною сьомою статті 73 Закону України від 1 липня 2014 року № 1556-VII  «Про вищу освіту», а також пункту 5.1 Розділу 5 Договору про навчання в Державному вищому навчальному закладі «Донецький національний технічний університет» підвищити для здобувачів вищої освіти ОС “бакалавр” денної та заочної форми навчання та ОС “магістр” заочної форми навчання плату за навчання з 01 вересня 2018 року на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік.
 10. Затвердити кошторис Ради студентського самоврядування на 2018 рік, запропонований рішенням конференції Ради студентського самоврядування № 1-18 від 06.02.2018р.
 11. Підтримати висунення професорів ВНЗ у члени – кореспонденти Національної академії наук України: д.х.н., проф. Воронова Станіслава Андрійовича, д.х.н., проф. Турчаніна Михайла Анатолійовича, д.т.н., проф. Яснія Петра Володимировича, д.ф.-м.н, проф. Сминтини Валентина Андрійовича.

Рішення засідання №5 Вченої ради ДВНЗ «ДОННТУ»

від 24 січня 2018 р.
 1. Затвердити Положення про Приймальну комісію ДВНЗ «ДонНТУ».
 1. Затвердити Положення про порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі.
 1. Затвердити Положення про проведення співбесіди ДВНЗ «ДонНТУ».
 1. Затвердити Положення про вступні випробування ДВНЗ «ДонНТУ».
 1. Затвердити Положення про порядок подання і розгляду апеляцій вступників ДВНЗ «ДонНТУ».
 1. Затвердити Положення про проведення Всеукраїнської олімпіади ДВНЗ «ДонНТУ» для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти.

Рішення засідання №4 Вченої ради ДВНЗ «ДОННТУ»

від 26 грудня 2017 р.
 1. Затвердити звіт ректора про виконання умов контракту за 2017 рік.
 2. Затвердити Правила прийому до ДВНЗ “ДонНТУ”, Костянтинівського індустріального технікуму ДВНЗ “ДонНТУ”, Бахмутського індустріального технікуму ДВНЗ “ДонНТУ” у 2018 році.
 3. Затвердити «Стратегію інтернаціоналізації ДонНТУ», як основний програмний документ університету в роботі з зарубіжними навчальними закладами та організаціями.
 4. Затвердити символіку ДонНТУ: прапор, герб, логотип.
 5. Затвердити «Порядок обрання, призначення на посаду керівника Індустріального Інституту ДВНЗ «ДонНТУ».
 6. Затвердити заключні звіти про науково- дослідні роботи та визнати виконані роботи такими, що відповідають технічному завданню та методикам:

«Методологічний базис реформування системи місцевих фінансів на засадах фіскальної децентралізації: європейський досвід, вітчизняна практика, та можливості застосування для розвитку пост-конфліктних територій» (Порівняльний аналіз передумов та результативності реалізації інструментарію децентралізації фінансів для покращення фінансової політики і забезпечення розвитку пост- конфліктних територій), керівник – д.е.н. Рекова Н.Ю.;

Н-10-13 «Управління енергоефективністю стратегічного розвитку виробничих підприємств на основі ресурсозберігаючих технологій процесів» , номер держреєстрації 0113U002246, керівник д.е.н. Захарова О.А.;

Д-16-01 «Теоретичні основи підвищення ефективності шліфування важкооброблюваних крихких матеріалів із урахуванням особливостей їх фізико- механічних властивостей і структури», номер держреєстрації 0116U003647, керівник д.т.н. Калафатова Л.П.;

Г-2-17 «Розробка способів поверхневого покриття елементів хімічного обладнання захисними частинками», номер держреєстрації 0117U003456,  керівник к.т.н. Топоров А.А.;

Н-2-15 «Удосконалення способів підвищення стійкості гірничих виробок в умовах глибоких шахт», керівник к.т.н. Негрій С.Г.;

Н-3-15 «Розробка наукових основ, методів та засобів проектування інформаційних управляючих систем», номер держреєстрації 0117U002160,  керівник д.т.н. Федоров Є.Є.;

Н-5-15 «Розробка та дослідження компонентів розподілених паралельних моделюючих середовищ», номер держреєстрації 0116U005605, керівник д.т.н. Святний В.А.;

Н-2-16 «Температурний ефект олігомеризації заміщених алканів в рамках квантово- хімічного підходу», керівник к.х.н. Карташинська О.С.

Н-5-16 «Розробка структурно- компонувальної моделі мехатронного виймально- прохідницько- закладального комплекса для високоефективного інтенсивного виймання вугілля», номер держреєстрації 0116U007864, керівник д.т.н. Семенченко А.К.

 1. Рекомендувати до видання фахові збірники «Наукові праці Вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет». Серія: «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка», випуск 2 (25), 2017р., та  «Наукові праці Вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет». Серія: «Електротехніка та енергетика», випуск 1 (18), 2017р.
 2. Призначити с.н.с., в.о.зав.каф. електромеханіки і автоматики Індустріального інституту ДВНЗ «ДонНТУ» Чашка М.В. науковим керівником аспіранта Алтухової Т.В.

Рішення засідання №3 Вченої ради ДВНЗ «ДОННТУ»

від 26 листопада 2017 р.

 

 1. Затвердити підсумки прийому до аспірантури/докторантури ДонНТУ та теми дисертаційних досліджень:

Аспіранти:

Арапін Дмитро В’ячеславович (заочна форма навчання з оплатою за договором), спеціальність – «123 Комп’ютерна інженерія», кафедра КІ, науковий керівник – Ковальов С.О., к.т.н., доц., декан ФКНТ, назва теми дисертації: «Методи енергоефективної оптимізації схем керуючих автоматів в базисі ПЛІС».

Безуглий Руслан Юрійович (денна форма навчання за державним замовленням), спеціальність – «103 Науки про Землю», кафедра ГРтаЗКК, науковий керівник – Альохін В.І., д.г.н., доц., зав. каф. ГРтаЗКК, назва теми дисертації: «Особливості формування і еволюції дислокаційної тектоніки північно-західної частини Приазовського мегаблоку Українського щита».

Волощук Тетяна Володимирівна (заочна форма навчання з оплатою за договором), спеціальність – «073 Менеджмент», кафедра МЕН, науковий керівник – Колосок В.М., д.е.н., проф., зав. каф. МТіЛ ПДТУ, назва теми дисертації: «Управління якістю бізнес процесів логістичних операторів».

Держевецький Віталій Володимирович (вечірня форма навчання за державним замовленням), спеціальність – «151 Автоматизація та інженерно-інтегровані технології», кафедра ЕТ, науковий керівник – Вовна О.В., д.е.н., доц., проф. каф. ЕТ, назва теми дисертації: «Обґрунтування наукових засад побудови комп’ютерних систем дослідження процесів електричного вибуху тонких металевих провідників».

Кєтова Анастасія Дмитрівна (заочна форма навчання з оплатою за договором), спеціальність – «051 Економіка», кафедра МЕН, науковий керівник – Швець І.Б., д.е.н., проф., проректор з міжнародних зв’язків, назва теми дисертації: «Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможності персоналу промислового підприємства у кризових умовах».

Когтєва Ольга Павлівна (денна форма навчання за державним замовленням), спеціальність – «263 Цивільна безпека», кафедра РРКК, науковий керівник – Єфремов І.О., д.т.н., проф., зав. каф. РРКК, назва теми дисертації: «Метанотрофи як біотохнелогічний засіб боротьби з шахтним метаном».

Мальований Богдан Юрійович (вечірня форма навчання за державним замовленням), спеціальність – «072 Фінанси, банківська справа та страхування», кафедра ОФЕБ, науковий керівник – Рекова Н.Ю., д.е.н., проф., зав. каф. ОФЕБ, назва теми дисертації: «Фінансова безпека України»,

Мерзлікіна Оксана Григорівна (вечірня форма навчання за державним замовленням), спеціальність – «051 Економіка», кафедра МЕіМ, науковий керівник – Попова О.Ю., д.е.н., проф., зав. каф. МЕіМ, назва теми дисертації: «Механізм ефективного управління інвестиційною привабливості територіальних громад».

Новіков Віталій Геннадійович (денна форма навчання за державним замовленням), спеціальність – «123 Комп’ютерна інженерія», кафедра КІ, науковий керівник – Цололо С.О., к.т.н., доц., доц. каф. КІ, назва теми дисертації: «Способи та засоби побудови системи розумного будинку на основі ПЛІС».

Патрушев Володимир Олександрович (денна форма навчання за державним замовленням), спеціальність – «122 Комп’ютерні науки», кафедра КН, науковий керівник – Федоров Є.Є., д.т.н., доц., зав. каф. КН, назва теми дисертації: «Способи інтелектуалізації програмних компонент комп’ютерної системи інтернет-маркетингу».

Половинка Ольга Леонідівна (денна форма навчання за державним замовленням), спеціальність – «121 Інженерія програмного забезпечення», кафедра ПМІ, науковий керівник – Дмитрієва О.А., д.т.н., проф., зав. каф. ПМІ, назва теми дисертації: «Розробка паралельних комп’ютерних систем інтелектуального аналізу даних».

Сафонова Раїса Юріївна (денна форма навчання за державним замовленням), спеціальність – «051 Економіка», кафедра МЕіМ, науковий керівник – Попова О.Ю., д.е.н., проф., зав. каф. МЕіМ, назва теми дисертації: «Мотивація соціально-відповідального управління підприємством».

Сімонова Юлія Ігорівна (денна форма навчання за державним замовленням), спеціальність – «263 Цивільна безпека», кафедра РРКК, науковий керівник – Ляшок Я.О., д.е.н., доц., ректор, назва теми дисертації: «Проблеми промислової безпеки і охорони праці у вугільній галузі та розроблення заходів щодо їх покращення».

Скляренко Марія Володимирівна (заочна форма навчання оплатою за договором), спеціальність – «172 Телекомунікації та радіотехніка», кафеда АіТ, науковий керівник – Воропаєва В.Я., к.т.н., доц., проректор з науково-педагогічної роботи, назва теми дисертації: «Використання хмарних технологій в інформаційно-коммунікаційних системах промислових підприємств».

Стельмаш Анастасія Олександрівна (заочна форма навчання з оплатою за договором), спеціальність – «072 Фінанси, банківська справа та страхування», кафедра ОФЕБ, науковий керівник – Рекова Н.Ю., д.е.н., проф., зав. каф. ОФЕБ, назва теми дисертації: «Фінансове забезпечення розвитку пост-конфліктних територій».

Удрас Анна Дмитрівна (денна форма навчання за державним замовленням), спеціальність – «073 Менеджмент», кафедра МЕН, науковий керівник – Шкрабак І.В., д.е.н., доц., зав. каф МЕН, назва теми дисертації: «Стратегія технологічного оновлення підприємств машинобудування старопромислових регіонів України».

Докторанти:

Следь Олександра Миколаївна, спеціальність – «051 Економіка», кафедра МЕН, науковий консультант – Швець І.Б., д.е.н., проф., проректор з міжнародних зв’язків, назва теми дисертації: «Механізм державного регулювання внутрішньої вимушеної міграції».

Трет’яков Павло Васильович, спеціальність – «133 Галузеве машинобудування», кафедра ГМіМСМ, науковий консультант – Калафатова Л.П., д.т.н., проф., проф. каф. ГМіМСМ, назва теми дисертації: «Розвиток наукових основ надійності вогнетривких елементів термолізних агрегатів».

 1. Затвердити звіти докторантів О.М.Мірошкіна та Т.В.Костенко.
 2. Затвердити обрання за конкурсом наступних співробітників:
 • Алексєєва Ольга Євгенівна – доцент кафедри прикладної механіки і матеріалознавства;
 • Белицький Павло Володимирович – старший викладач кафедри гірничих машин і мехатронних систем машинобудування;
 • Блащишин Олег Іванович – доцент кафедри філософії;
 • Боровльов В’ячеслав Миколайович – асистент кафедри обладнання перероблювальних технологічних комплексів;
 • Вовна Олександр Володимирович – завідувач кафедри електронної техніки;
 • Григорець Максим Олегович – асистент кафедри розробки родовищ корисних копалин;
 • Збиковський Олександр Іванович – Доцент кафедри природоохоронної діяльності;
 • Золотарьова Оксана Вікторівна – старший викладач кафедри мовної підготовки;
 • Зорі Анатолій Анатолійович – професор кафедри електронної техніки;
 • Лесіна Євгенія Вікторівна – доцент кафедри автоматики і телекомунікацій;
 • Негрій Сергій Григорович – доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин;
 • Павловський Євген Вікторович – старший викладач кафедри прикладної математики та інформатики;
 • Патрушева Ольга Ігорівна – асистент кафедри комп’ютерних наук;
 • Подскребко Олександр Сергійович – ст. викладач кафедри економічної кібернетики та вищої математики;
 • Попова Оксана Володимирівна – асистент кафедри мовної підготовки;
 • Сахно Світлана Володимирівна – асистент кафедри «Геологія, розвідка та збагачення корисних копалин»;
 • Сервачак Олена Вікторівна – доцент кафедри історії та права;
 • Теличко Ганна Олександрівна – доцент кафедри комп’ютерних наук;
 • Фоміна Олена Олександрівна – доцент кафедри економічної теорії, державного управління та адміністрування.
 1. Затвердити звіт про акредитаційний самоаналіз з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст в галузі знань 0305 Економіка і підприємництво з спеціальності 5.03050401 Економіка підприємства, 5.03050702 Комерційна діяльність, в галузі знань 0507 Електротехніка та електротехнології з спеціальності 5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд Костянтинівського індустріального технікуму.
 2. Затвердити тему дисертації аспіранта кафедри прикладної механіки і матеріалознавства Єфімова Максима Вікторовича «Технологічні особливості виробництва крупних зливків і шляхи підвищення їх якості» та призначити науковим керівником Біктагірова Фаріта Каміловича, д.т.н., с.н.с. Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, зав.відділом плазмово- шлакової металургії.
 1. Підтримати відкриття державної безоплатної науково- дослідної роботи кафедри менеджменту на тему «Теоретико- методичні засади та організаційно- управлінські моделі і механізми забезпечення розвитку соціально- економічних систем» на період з 1.12.2017 по 31.12.2020, керівник – д.е.н., доц.., зав.каф. менеджменту Шкрабак І.В.
 2. Рекомендувати до видання фахове видання з педагогічних наук «Наукові праці Вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет». Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія», випуск 2 (21), 2017р.
 3. Затвердити заключний звіт за НДР 117U003456 «Розробка способів поверхневого покриття елементів хімічного обладнання захисними частинками», що виконується за договором №М/99-2017 від 22.06.2017.
 4. Рекомендувати до видання навчально- методичний посібник «Практикум з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» всіх форм навчання.
 5. Затвердити Порядок надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття вищої освіти в Державному вищому навчальному закладі «Донецький національний технічний університет».

Рішення засідання №2 Вченої ради ДВНЗ «ДОННТУ»

від 26 жовтня 2017 р.
 1. Затвердити  план роботи вченої ради на 2017-2018 навчальний рік.
 2. Затвердити заходи щодо усунення порушень, які виявлені під час ревізії фінансово-господарської діяльності ДВНЗ «Донецький національний технічний університет».
 3. Затвердити звіт про роботу центру кар’єри та маркетингу у 2016-2017 навчальному році.
 4. Затвердити звіт Костянтинівського індустріального технікуму про акредитаційний самоаналіз спеціальності  5.05050206 «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів».
 5. Затвердити звіт Костянтинівського індустріального технікуму про акредитаційний самоаналіз спеціальності 5.05130109 “Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів”
 6. Затвердити зміни до «Положення про організацію освітнього процесу у державному вищому навчальному закладі «Донецький національний технічний університет» та ухвалити нову редакцію «Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет».
 7. Затвердити доповнення «Положення про Комісію ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» з визнання документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав» пунктом: «2.61 В разі неможливості здійснення Комісією у повному обсязі та у встановлені терміни заходів, перелічених у п. 2.4, Комісія має повідомити заявника про необхідність звернутись для здійснення процедури визнання Документів до спеціалізованої установи Міністерства освіти і науки України» та доповнення пп. 3 п 2.4 Положення реченням «(за умови наявності в Університеті ліцензії з відповідної спеціальності та ступеня вищої освіти)».
 8. Рекомендувати до видання навчальний посібник «Технологічні основи обробки крихких неметалевих матеріалів», автор Калафатова Л.П., обсягом 6,5 друк. арк., призначений для підготовки магістрів за спеціальністю 131 “Прикладна механіка”.
 9. Підтримати відкриття державних безоплатних бюджетних науково- дослідних робіт:
 • «Концептуальні засади сталого розвитку економічних відносин в системі господарювання: мікро- та макрорівень», керівник- д.е.н. Попова О.Ю.;
 • «Місце української інтелігенції в соціокультурних процесах: філософські та релігієзнавчі аспекти», керівник – канд. філ.. наук Нікульчев М.О.;
 • «Дослідження небезпечних проявів гірничого тиску при підтриманні гірничих виробок в складних гірничо- геологічних умовах», керівник – д.т.н. Кіпко О. Е.
 1. Затвердити освітню програму та навчальні плани освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр»  для започаткування провадження освітньої діяльності за спеціальністю 263 «Цивільна безпека».
 2. Перезатвердити тему дисертаційної роботи Мойсеєнка К.Є. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит в наступній редакції «Трансформація інституційної архітектури фінансової системи за умов пост-конфліктного відновлення» (науковий консультант- Рекова Н.Ю., доктор економічних наук, професор).
 3. Затвердити тему дисертації аспіранта кафедри міжнародної економіки і маркетингу Хасана Алі Ал-Абабнеха «Метаеврістичний підхід до планування рекламної кампанії промислового підприємства» та призначити керівником д.е.н., зав.каф. Попової О.Ю.
 4. Затвердити тему дисертації аспіранта кафедри комп’ютерної інженерії Масюка Арсенія Леонідовича «Діалогові засоби паралельного моделюючого середовища, орієнтованого на мережеві динамічні об’єкти», керівник- проф.. Святний В.А.
 5. Затвердити тему дисертації аспіранта кафедри комп’ютерних наук Дікової Юлії Леонідівни «Програмно- апаратні засоби контролю та діагностики в інформаційно- вимірювальних системах вугільних шахт», керівник – проф.. Федоров Є.Є.

Рішення засідання №1 Вченої ради ДВНЗ «ДОННТУ»

від 07 вересня 2017 р.
 1. За результатами розгляду звіту про роботу приймальної комісії у 2017 році визнати роботу приймальної комісії задовільною, рекомендувати змінити склад приймальної комісії на 2018 рік не менше ніж на 30%, відповідальність за набір на спеціальності покласти безпосередньо на деканів факультетів та надати право самостійно визначатися з методами та засобами агітаційної роботи, приймальній комісії розробити план загальноуніверситетських заходів з профорієнтаційної роботи на 2017-2018 н.р.
 2. Затвердити Порядок призначення стипендій студентам ДонНТУ.
 3. За результатами розгляду виконання кафедрами та викладачами методичної роботи відповідно до розділу 3 індивідуального плану зобов’язати завідуючих кафедрами вести контроль заходів, включених викладачами до індивідуального плану, до 14.09.17 кафедрам надати звіт до навчально- методичного відділу щодо усунення недоліків в індивідуальних планах викладачів.
 4.  Рекомендувати до розгляду МОН України проект наукової роботи «Розробка методів та засобів комп’ютеризованого моніторингу й керування технологічними процесами промислових теплиць» (керівник д.т.н., доц. Вовна О.В.) для подальшого проходження наукової та науково-технічної експертизи на другому етапі Конкурсу в 2017 році за результатами проведення першого етапу Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених у 2017 році.
 5. Призначити керівником науково- дослідної роботи №0117U003456 к.т.н., доцента Топорова Андрія Анатолійовича, провідним науковим співробітником к.т.н., доцента Алексєєву Ольгу Євгенівну у зв’язку зі смертю керівника теми Парфенюка О.С.
 6. Призначити Топорова А.А. науковим керівником аспірантів Смоляги В.Г., Дерев’янкіної Л.С., Кутняшенко Т.І., Шкрильової С.М. у зв’язку зі смертю попереднього керівника Парфенюка О.С.
 7. Подовжити термін навчання в аспірантурі аспірантки кафедри економіки підприємства Кладченко І.С. на 126 днів через перебування на лікарняному у зв’язку з вагітністю та пологами.
 8. Рекомендувати до навчання в докторантурі Следь Олександру Миколаївну, к.е.н., доцента каф. менеджменту (передбачуваний науковий консультант д.е.н., проф. Швець І.Б) і Третьякова Павла Васильовича (д.т.н., проф. каф. гірничих машин та мехатронних систем виробництва Калафатова Л.П.)
 9. Рекомендувати до видання матеріалів сьомої міжнародної науково- технічної конференції «Моделювання і комп’ютерна графіка».
 10. Задовольнити клопотання Індустріального інституту про надання кафедрі інженерної механіки статусу випускової за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»
 11. Задовольнити клопотання Індустріального інституту про приєднання кафедри економіки і підприємництва до кафедри менеджменту.
 12. Виходячи із штатного розкладу та на підставі розрахунку обсягів навчальної роботи, встановити норми навчального навантаження на ставку для професора- 560-580 год., доцента, старшого викладача, асистента – 580- 600 год.

Рішення засідання №14 Вченої ради ДВНЗ «ДОННТУ»

22 червня 2017 р.

 

 1. Затвердити Стратегыю розвитку ДВНЗ «ДонНТУ».
 2. Затвердити Порядок про обрання, призначення на посаду директора Індустріального інституту.
 1. Створити Гуманітарну раду ДВНЗ «ДонНТУ».
 2. Затвердити положення Гуманітарної ради ДВНЗ «ДонНТУ».
 3. Затвердити наступний склад Гуманітарної ради ДВНЗ «ДонНТУ»: Кабанець М. М. – завідувач кафедри мовної підготовки – голова Ради; Нікульчев М. О. – завідувач кафедри філософії – заступник голови Ради; Клименко Н. Б. – доцент кафедри мовної підготовки – секретар Ради; Дяченко Н. І. – завідувач кафедри загальнонаукової підготовки ІІ ДВНЗ «ДонНТУ»; Дмитрик І. О. – завідувач кафедри історії та права; Фесенко А. М. – доцент кафедри філософії; Скирда А. Є.– старший викладач кафедри мовної підготовки; Нємцева Н. С. – доцент кафедри загальнонаукової підготовки ІІ ДВНЗ «ДонНТУ»; Сурженко В. М. – старший викладач кафедри історії та права.
 4. Обрати за конкурсом на посаду директора Костянтинівського індустріального технікуму Леонову Світлану Михайлівну.
 5. Рекомендувати до видання збірник «Наукові праці ДонНТУ, серія «Обчислювальна техніка та автоматизація», №1 (30), 2017 р.
 6. Затвердити навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти у ДВНЗ «ДонНТУ» за ОС «Бакалавр» (за скороченими програмами) набору 2017 року на основі диплома молодшого спеціаліста.
 7. Затвердити навчальні плани Костянтинівського індустріального технікуму ДВНЗ «ДонНТУ» з підготовки молодшого спеціаліста прийому 2017 р.
 8. Встановити загальний ліміт стипендіатів – 45% від фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному факультеті, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних факультетів, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки).

Встановити ліміт стипендіатів, яким буде призначатись академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні – 3% фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному курсі факультету за всіма спеціальностями (напрямами підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних факультетів, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки), але не менше однієї особи.

Встановити ліміт стипендіатів-першокурсників – 45% від фактичної кількості студентів денної форми навчання, які зараховані на перший рік навчання і навчаються за державним замовленням станом на десятий день після початку навчального року на певному факультеті, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки).

Рішення засідання №13 Вченої ради ДВНЗ «ДОННТУ»

15 червня 2017 р.
 1. Згідно з наказом МОН № 637 від 24.04.2017 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 травня 2017 р. за № 646/30514, та наказом МОН №105 від 30.01.2017 «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2017 р. за № 249/30117 внести зміни до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення)в 2017 році.
 1. Згідно з наказом МОН № 637 від 24.04.2017 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 травня 2017 р. за № 646/30514, та наказом МОН № 599 від 14.04.2017 «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття осітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 р.» зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 травня 2017 р. за № 610/30478, внести зміни до Положення про приймальну комісію Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” в 2017 році.
 1. Згідно з наказом МОН № 637 від 24.04.2017 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 травня 2017 р. за № 646/30514, внести зміни до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” в 2017 році
 1. Згідно з наказом МОН № 637 від 24.04.2017 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 травня 2017 р. за № 646/30514, наказом МОН №105 від 30.01.2017 «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2017 р. за № 249/30117, листів МОН України №1/9-106 від 24.02.2017, №1/9-34 від 30.01.2017 тa № 1/9-108 від 24.02.2017 внести зміни до Правил прийому до базового університету Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” в 2017 році, затвердити правила прийому до Бахмутського індустріального технікуму та Костянтинівського індустріального технікуму у 2017 році.

Рішення засідання №12 Вченої ради ДВНЗ «ДОННТУ»

25 травня 2017 р.
 1. Встановити вартість надання освітніх послуг з 2017 року у ДонНТУ.
 1. Рекомендувати підготовку випуску новітньої історії ДоНТУ.
 1. Затвердити Положення щодо визначення рейтингу науково- педагогічних працівників ДонНТУ.
 1. Затвердити подання на присвоєння звання „Почесний доктор Донецького національного технічного університету” директору інституту управління інформаційними ресурсами та комунікаційно- інформаційного центру Ульмського університету, науковому керівнику університетської мережі землі Баден- Вюртемберг (Німеччина), професору, доктору- інженеру Штефану Веснеру
 1. За результатами таємного голосування затвердити обрання за конкурсом співробітників.
 1. З метою виконання договору по гранту 544178-TEMPUS-1-2013-1-RT-TEMPUS-JPCR та реалізації Указу Президента України №5/2015 від 12.01.2015 «Про стратегію сталого розвитку «Україна-2020» створити міжфакультетський Центр сталого розвитку на базі факультету машинобудування, екології та хімічних технологій і гірничого факультету.
 1. Затвердити заключні звіти про виконання науково- дослідних робіт «Дослідження кінетики зміщень порід в підготовчих виробках для розробки заходів щодо забезпечення їх експлуатаційного безпечного стану», керівник – Негрій С.Г., та Методологічні засади управління ефективною діяльністю персоналу», номер держреєстрації 0114U001016, термін виконання – 2014-2016 р.,  керівник – Швець І.Б.
 1. Створити в ДонНТУ спеціалізовану вчену раду для захисту докторських дисертацій за спеціальностями 05.05.06 «Гірничі машини», 05.26.01 «Охорона праці», 05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин»
 1. Рекомендувати до видання монографії та періодичні фахові видання.
 1. Затвердити навчальні плани факультетів КНТ, КІТАЕР, МЕХТ, ЕМ, гірничого факультету.

Протокол №11 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

23 березня 2017 р.
 1. За результатами таємного голосування обрати  співробітників за конкурсом.
 1. Затвердити пдсумки наукової роботи у ДонНТУ в 2016 р. та завдання на 2017 рік.
 1. Затвердити проекти лабораторій мехатронних систем та електронних пристроїв та систем.
 1. Присвоїти звання „Почесний доктор Донецького національного технічного університету” генеральному консулу Федеративної Республіки Німеччина в Донецьку пану Вольфґанґу Мьоссінґеру
 1. Затвердити кошторис Ради студентського самоврядування ДВНЗ «ДонНТУ» на 2017 рік.

6. Затвердити звіти про акредитаційний самоаналіз та подати в МОН України заяви про проведення акредитаційної експертизи та акредитаційні справи

Протокол №10 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

23 лютого 2017 р.
 

РІШЕННЯ

ЗАСІДАННЯ №10

ВЧЕНОЇ РАДИ ДВНЗ «ДОННТУ»

від 23 лютого 2017 р.

 1. Затвердити Перелік основних досягнень, що характеризують участь студента у науковій, науково- технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності (застосовується для розрахунку рейтингових балів студентів при формуванні рейтингів успішності студентів з другого семестру 2016-2017 навчального року).
 2. Затвердити подання на отримання іменних стипендій президента України на 2016-1017 навчальний рік наступними студентами:

Жеребцова Тетяна Романівна- освітньо- кваліфікаційний рівень «бакалавр»,  другий рік навчання,

Полякова Юлія Павлівна- освітньо- кваліфікаційний рівень «бакалавр»,  другий рік навчання,

«бакалавр», другий рік навчання,

Боярська Аліна Дмитрівна- освітньо- кваліфікаційний рівень «бакалавр»,  четвертий рік навчання,

Самойлович Богдан Петрович- освітньо- кваліфікаційний рівень «бакалавр»,  четвертий рік навчання,

Псьол Валерій Олександрович- освітньо- кваліфікаційний рівень «магістр», перший рік навчання.

 1. Затвердити подання на отримання іменної стипендії Кабінету Міністрів України на 2016-1017 навчальний рік Кузьменко Ірині Андріївні, освітньо- кваліфікаційний рівень «бакалавр», третій рік навчання.
 2. Призначити керівником аспіранта Негрій Т.О. професора, д.т.н. Сахно І.Г.
 3. Рекомендувати до видання навчальний посібник «Спеціальні методи в геології» , автори- Багрій І.Д., Альохін В.І., Дубосарський В.Р., Почтаренко В.І., Семенюк В.Г., Гафіч І.П., Лактіонов І.С.
 4. Рекомендувати до видання журнал «Вісті Донецького гірничого інституту», №2(39), 2016 р.
 5. Рекомендувати до видання монографію «Підвищення ефективності роботи установок сухого гасіння коксу», автори А.В.Голубєва, Є.І.Збиковський, А.А.Топоров, І.В.Шульга.
 6. Рекомендувати до видання збірник доповідей Всеукраїнської науково- практичної конференції молодих вчених «ТАК», що проходила 29-30 листопада 2016 р.
 7. Прикріпити старшого викладача кафедри ЕК та ВМ Красько В.М. в якості здобувача кафедри ЕКтаВМ, призначити науковим керівником д.т.н., проф.. М.В.Румянцева та затвердити тему дисертації на здобуття ступеня канд.ек.наук «Моделювання систем корпоративного управління промислових підприємств»
 8. Рекомендувати до видання монографію «Захист рятувальників від впливу тепла», написаної у співавторстві зі співробітниками Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля під загальною редакцією В.К
 9. Затвердити план виконання наступних кафедральних науково- дослідних тем:

Н-1-15 «Розвиток теорії та удосконалення комплексних засобів гідро-ротаціонного  охолодження – знесилення повітря». Керівник  Гого В.Б.

Початок роботи – 01.06.2015р .

Кінець роботи – 30.06.2020р.

Н-2-15 «Удосконалення способів підвищення стійкості гірничих виробок в умовах глибоких шахт».  Керівник  Негрій  С.Г.

Початок роботи – 01.01.2015р .

Кінець роботи –31.12.2017р.

Н-3-15 «Розробка наукових основ, методів та засобів проектування інформаційних управляючих систем». Керівник Федоров Є.Є.

Початок роботи – 01.01.2015р .

Кінець роботи – 31.12.2017р.

Н-4-15 «Розробка та дослідження ресурсо- і енергозберігаючих технологій переробки горючих копалин» Керівник Збиковський Є.І.

Початок роботи – 01.01.2015р.

Кінець роботи – 31.12.2019р.

Н-5-15 «Розробка та дослідження компонентів розподілених паралельних моделюючих середовищ». Керівник Святний В.А.

Початок роботи – 01.09.2015р .

Кінець роботи – 30.06.2017р.

Н-7-15«Алгоритмічні методи підвищення ефективності паралельних та графічних моделюючих систем». Керівник Дмитрієва О.А.

Початок роботи – 01.01.2015р .

Кінець роботи – 01.12.2019р.

Н-1-16 «Оптимізація режимів роботи автономних установок електроживлення». Керівник  Сивокобиленко В.Ф.

Початок роботи – 01.01.2016р .

Кінець роботи – 01.12.2020р.

Н-2-16 «Температурній ефект олігомеризації заміщених алканів в рамках квантово-хімічного підходу». Керівник Картошинська О.С.

Початок роботи – 01.01.2016р .

Кінець роботи – 01.12.2017р.

Н-3-16 «Соціально-культурні та демографічні зрушення в західних регіонах Донбасу (2013-2021 рр.). Керівник  Моісєєнко Л.М.

Початок роботи – 01.09.2016р .

Кінець роботи – 01.12.2021р.

Н-4-16 «Дослідження впливу зміни фізико-механічних властивостей гірських порід на формування напружено-деформованого стану підроблюємого масиву і розробка ефективного способу управління покрівлею в очисних вибоях». Керівник  Ляшок Я.О.

Початок роботи – 01.11.2016р .

Кінець роботи – 31.12.2021р.

Н-5-16 «Розробка структурно-компонувальної моделі мехатронного виймально-прохідницько-закладального комплекса для високо-ефективного інтенсивного виймання вугілля». Керівник Семенченко А.К.

Початок роботи – 01.09.2016р .

Кінець роботи – 31.12.2017р.

Н-6-16 «Інформаційно-комунікативне забезпечення соціально-економічного розвитку в умовах глобалізації». Керівник Хобта В.М.

Початок роботи – 01.11.2016р .

Кінець роботи – 31.10.2018р.

Н-7-16 «Моделі та інформаційні технології в детермінованих та стохастичних соціально-економічних системах». Керівник  Румянцев М.В.

Початок роботи – 01.10.2016р .

Кінець роботи – 01.09.2019р.

Н-1-17 «Розробка концепції руйнування гірських порід як локального структурно-фазового переходу з метою пошуку короткострокового передвісника геодинамічних явищ». Керівник  Носач О.К.

Початок роботи – 01.01.2017р .

Кінець роботи – 31.12.2019р.

Н-2-17 «Методологічні засоби та прикладні аспекти розвитку соціально-економічних систем  в умовах невизначеності та ризику». Керівник  Лисенко С.М.

Початок роботи – 01.01.2017р .

Кінець роботи – 31.12.2020р.

 Н-3-17 «Підвищення ефективності та екологічної безпеки техніки і технологій перероблювальних технологічних комплексів». Керівник Топоров А.А.

Початок роботи – 01.01.2017р .

Кінець роботи – 31.12.2018р.

Н-4-17 «Розвиток фінансово-економічної системи України в умовах децентралізації». Керівник  Рекова Н.Ю.

 Початок роботи – 01.01.2017р .

 Кінець роботи – 31.12.2018р.

Н-5-17 «Формування ключових компетентностей майбутніх фахівців гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах».  Керівник  Кабанець М.М.

Початок роботи – 01.01.2017р .

 Кінець роботи – 31.12.2019р.    

Н-6-17 «Розробка методів і засобів підвищення ефективності комп’ютерізованих інформаційно-вимірювальних систем технологічних процесів». Керівник Зорі А.А.

Початок роботи – 03.04.17р.

Кінець роботи – 31.12.18 р.

«Структурно- тектонічні особливості формування геологічних тіл і їх вплив на склад і якість корисних копалин». Керівник Альохін В.І.

Початок роботи – 01.01.2017

Кінець роботи –  31.12.2019 р.

«Небезпечні прояви гірничого тиску при підтриманні гірничих виробок в складних гірничо- геологічних умовах». Керівник Кіпко О.Е.

Початок роботи –01.01.2017

Кінець роботи – 31.12.2019 р.

«Геометризація тектонічних порушень Центрального та Красноармійського геолого- промислових районів Донбасу». Керівник Фролов О.В.

Початок роботи –01.01.2017

Кінець роботи – 31.12.2019 р.

 

«Дослідження та удосконалення технічного рівня гірничо- підготовчих робіт на шахтах Красноармійського вуглепромислового району Донбасу». Керівник Каменець В.І.

Початок роботи –01.01.2017

Кінець роботи – 31.12.2019 р.

«Українське суспільство в умовах трансформацій: міждисциплінарний дискурс». Керівник Дмитрик І.О.

Початок роботи –01.01.2017

Кінець роботи – 31.12.2019 р.

 1. Ліквідувати Центр підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Індустріального інституту ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
 2. Рекомендувати до видання навчального посібника для студентів технічних спеціальностей «Основи управління якістю (теоретико- методологічні аспекти)», автори Костюченко М.П., Ляшок Я.О., Подкопаєв С.В., Кіпко О.Е., обсяг 415 с.
 3. Затвердити план виконання наступних науково- дослідних тем, що фінансуються за рахунок держбюджета:

«Аналіз термодинамічних та морфологічних параметрів плівок заміщених вуглеводнів на поверхні поділу фаз рідина/пара», керівник проф. Ю.Б.Висоцький.

«Теоретичні основи підвищення ефективності шліфування важкооброблюваних крихких матеріалів із урахуванням особливостей їх фізико- механічних властивостей і структури», керівник проф.. Л.П.Калафатова.

«Розробка системи вимірювального контролю концентрації метану та пилу для визначення меж вибуховості рудничної атмосфери шахт», керівник проф.. А.А.Зорі

«Розробка механізму державного регулювання вимушеної внутрішньої міграції», керівник проф.. І.Б.Швець

«Розробка мікропроцесорного селективного захисту від замикань на землю в традиційних електричних мережах 6-10 кВ та системах SmartGrid», керівник проф.. В.Ф,Сивокобиленко.

 1. У відповідності з частиною сьомою статті 73 Закону України від 1 липня 2014 року № 1556-VII  «Про вищу освіту», а також пункту 5.1 Розділу 5 Договору про навчання в Державному вищому навчальному закладі «Донецький національний технічний університет» підвищити плату за навчання з 01 вересня 2017 року на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік.

 

 

Протокол №9 ВЧЕНОЇ РАДИ ДВНЗ «ДОННТУ»

16 лютого 2017 р.
 1. Затвердити «Положення про всеукраїнську олімпіаду Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти».

Протокол №8 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

23 січня 2016 р.
 1. Затвердити Правила призначення стипендій студентам ДонНТУ.
 2. Встановити загальний ліміт стипендіатів – 45% від фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному факультеті, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних факультетів, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки).
 3. Встановити ліміт стипендіатів, яким буде призначатись академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні – 3% фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному курсі факультету за всіма спеціальностями (напрямами підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних факультетів, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки), але не менше однієї особи.
 4. Затвердити зміни до «Положення про документи про вищу освіту державного зразка та додатки до них ДВНЗ «ДонНТУ»
 5. Затвердити тему докторської дисертації доцента кафедри менеджменту Подлужної Н.О. «Методологічні засади становлення економіки знань як основи людського розвитку», спеціальність 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика та призначити науковим консультантом д.е.н. Захарову О.В.
 6. Рекомендувати до видання навчальний посібник «Теорія електричних кіл», автори Сенько В.Ф., Вовна О.В., Лактіонов І.С.
 7. Рекомендувати до видання монографію «Повышение эффективности шлифования твердых сплавов и конструкционной керамики», автори Л.П. Калафатова, П.Г. Матюха, Д.В. Поколенко, С.Ю.Олейник, С.А. Поезд.
 8. Рекомендувати до видання навчальний посібник «Сучасні мікроконтролери. Теорія і практика використання стандартних модулів Arduino», автори Зорі А.А., Тарасюк В.П., Штепа О.А.
 9. Рекомендувати до видання монографію «Проблема промислової безпеки та охорони праці у паливно- енергетичному комплексі України», автори Здановський В.Г., Глива В.А., Ляшок Я.О., Подкопаєв С.В., Іорданов І.В.
 10. Приєднати кафедру гірничої електротехніки та автоматики ім.. Лейбова факультету КІТАЕР до кафедри автоматики та телекомунікацій
 11. Внести зміни до «Положення про семестровий контроль…» та до «Положення про екзаменаційні комісії», затвердити форми документів, що відповідають змінам

Протокол №7 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

20 грудня 2016 р.
 1. Затвердити зміни до форм документів державного зразка та додатків до них і академічну довідку.
 2. За результатами таємного голосування обрати співробітників за конкурсом.
 3. Затвердити положення про дільничну виборчу комісію.
 4. Визнати, що наступні держбюджетні теми виконані в повному обсязі, згідно ТЗ та за затвердженим календарним планом, вважати їх завершеними, звіт затвердити:
  • Тема «Алгоритмічні методи підвищення ефективності паралельних комп’ютерних систем при моделюванні динамічних об’єктів»;
  • тема «Розробка математичних моделей для аналізу динамічної стійкості та методів захисту гібридних електричних систем»;
  • тема «Розробка та дослідження експериментального зразка оптичного вимірювача концентрації метану для вугільних шахт»;
  • тема «Розробка систем керування електроприводами кранових механізмів, що забезпечують демпфування коливань протяжних конструкцій та переміщуваних вантажів»;
  • тема «Розробка ресурсозберігаючої технології рафінування сталі та дослідження утворення неметалевих включень та формування глазурі на поверхні футеровки ковша».
 5. Затвердити результати виконання та звіт з науково- дослідної роботи «Методологічний базис реформування системи місцевих фінансів на засадах фіскальної децентралізації: європейський досвід, вітчизняна практика та можливості застосування для розвитку пост- конфліктних територій», яка виконувалась при грантовій підтримці Державного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом Ф71/71-2016 (договір від 13.07.2016).
 6. Рекомендувати до друку монографії

Протокол №6 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

06 грудня 2016 р.
 1. Затвердити нормативні документи щодо проведення виборів ректора ДонНТУ:
 • Положення щодо організації виборчої системи та проведення виборів ректора Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»;
 • Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»;
 • Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»;
 • Положення про центральну виборчу комісію з проведення виборів ректора Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»;
 • Порядок акредитації та організації роботи спостерігачів від кандидата на посаду ректора на виборах ректора Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»;
 • Порядок акредитації та організації роботи спостерігачів від громадських організацій на виборах ректора Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет».
 1. Затвердити нормативні документи для роботи приймальної комісії:
 • Правила прийому до ДонНТУ у 2017 році ;
 • Положення про порядок подання і розгляду апеляцій вступників до Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”;
 • Положення про вступні випробування Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”;
 • Положення про приймальну комісію Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»;
 • Положення про проведення співбесід Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”; Порядок поселення вступників та студентів до гуртожитків Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”;
 • Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” в 2017 році.
 1. Затвердити «Положення про Комісію щодо визнання документів про освіту, виданих іноземними навчальними закладами».
 2. Рекомендувати до видання черговий випуск фахового видання з педагогічних наук «Наукові праці Вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет». Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». Випуск 1-2 (18-19), 2016 р., 185 с.

Протокол №5 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

17 листопада 2016 р.
 1. Затвердити «Положення про організацію освітнього процесу».
 2. Про підготовку студентів-економістів в українських та європейських університетах.
 3. Затвердити теми аспірантів та докторантів, призначити керівників та наукових консультантів

Протокол №4 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

27 жовтня 2016 р.
 1. Зміни в умовах прийому до університету.
 2. Порівняння навчальних планів спеціальностей факультету машинобудування, екології та хімічних технологій з навчальними планами європейських університетів.
 3. Поточні питання
  • Затвердити звіт Костянтинівського індустріального технікуму ДВНЗ «ДонНТУ» про акредитаційний самоаналіз з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
  • Прийняти пропозицію трудового колективу Красноармійського індустріального інституту та перейменувати Красноармійський індустріальний інститут ДВНЗ «ДонНТУ» на «Індустріальний інститут Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет».
  • Прийняти пропозицію трудового колективу Артемівського індустріального технікуму та перейменувати Артемівський індустріальний технікум ДВНЗ «ДонНТУ» на «Бахмутський індустріальний технікум Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет».

Протокол №3 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

29 вересня 2016 р.
 1. Затвердити звіт про роботу приймальної комісії у 2016 році.
 2. Затвердити стратегію рекламної та іміджевої діяльності ДонНТУ.
 3. Поточні питання
  • Звернутися до МОНУ з клопотанням про оголошення конкурсу на посаду ректора ДВНЗ «ДонНТУ».
  • Задовольнити клопотання кафедри ПМІ про відкриття спеціалізації «Програмне забезпечення мультимедійних систем для ігрових додатків» в рамках спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення».
  • Задовольнити клопотання кафедр про дозвіл доцентам керувати науковою роботою аспірантів.

Протокол №2 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

05 вересня 2016 р.
 1. Обрати делегатами Другого всеукраїнського з’їзду вищих навчальних закладів державної форми власності Швець Ірину Борисівну, професора, доктора економічних наук, проректора з міжнародних зв’язків, та Олейнікова Олександра Анатолійовича, доцента, кандидата технічних наук, декана факультету економіки та менеджменту.
 2. Кандидатів у члени Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти не висувати.

Протокол №1 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

26 серпня 2016 р.
 1. Реорганізувати склад факультетів економіки та менеджменту та гірничого наступним чином. На базі кафедр економічної теорії і державного управління, менеджменту і маркетингу, міжнародної економіки і бізнес-адміністрування, управління персоналом та економіки праці створити кафедри економічної теорії, державного та адміністративного управління, міжнародної економіки та маркетингу, менеджменту. Кафедру соціології і суспільно-гуманітарних наук включити до складу кафедри історії та права. Інші кафедри факультетів залишити без змін.
 1. Затвердити результати першого етапу Конкурсу проектів фундаментальних та прикладних досліджень і розробок, наданих науковцями університету, які виконуватимуться за рахунок загального фонду держбюджету починаючи з 2017 року.
 1. Поточні питання
  • Висунути І.С.Лактіонова на здобуття стипендії Кабінету міністрів України для молодих вчених
  • Рекомендувати до видання монографію Вовни О.В. «Оптоелектронні вимірювальні системи концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері шахт: монографія», обсяг 336 с., та монографію «Комп’ютеризовані вимірювачі комплексу фізичних параметрів ґрунтів та мікроклімату промислових теплиць», автори І.С. Лактіонов, О.В. Вовна, А.А. Зорі, обсяг 212 с.
  • Внести зміни у текст «Положення про порядок конкурсного відбору на посади науково- педагогічних працівників ДонНТУ».
  • Затвердити Концепцію проекту № 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP-GameHub: University-enterprises cooperation in game industry in Ukraine програми ЄС Еразмус+ у ДонНТУ
  • Перейменувати відділ сприяння працевлаштуванню студентів «Центр кар’єри» на «Центр кар’єри і маркетингу».

Протокол №11 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

08 липня 2016 р.
 1. Обговорення й затвердження змін до Правил прийому згідно з наказом МОН від 02 липня 2016 року № 755.
 1. Обговорення й затвердження змісту «Тимчасового положення про організацію освітнього процесу у ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», продовження його дії на 2016/17 навчальний рік, до розгляду та затвердження нового Положення.

Протокол №10 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

04 липня 2016 р.

Обговорення й ухвалення змін до Правил прийому згідно з наказом МОН від  06 червня 2016 року № 622, «Порядок прийому до ДВНЗ «ДонНТУ» для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) у 2016 році.

Протокол №9 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

16 червня 2016 р.

Обрати за конкурсом наступних співробітників:

Василець Святослав Володимирович – доцент кафедри гірничої електротехніки і автоматики ім. Р.М.Лейбова,

Вовна Олександр Володимирович – професор кафедри електронної техніки;

Волков Сергій Володимирович – старший викладач кафедри «Економічна кібернетика та вища математика»;

Гераськов Сергій Вадимович- завідувач кафедри соціології і суспільно-гуманітарних наук,

Гого Володимир Бейлович – професор кафедри електромеханіки і автоматики КІІ,

Гоголева Наталія Федорівна – доцент кафедри «Економічна кібернетика та вища математика»;

Зорі Анатолій Анатолійович – завідувач кафедри електронної техніки;

Єшан Руслан Вікторович – ст. викладач кафедри гірничої електротехніки і автоматики ім. Р.М.Лейбова,

Калиниченко Валерій Вікторович –  завідувач кафедри інженерної механіки КІІ;

Костенко Віктор Климентович – завідувач кафедри природоохоронної діяльності ДонНТУ,

Лактіонов Іван Сергійович – старший викладач кафедри електронної техніки;

Марина Анна Сергіївна – доцент кафедри обліку, фінансів та економічної безпеки;

Оленцевич Наталія Володимирівна – зав.каф. економічної теорії і державного управління,

Рева Олексій Володимирович – доцент кафедри менеджменту і маркетингу;

Сахно Іван Георгійович – професор кафедри розробки родовищ корисних копалин,

Сенько Віктор Федорович – доцент кафедри електронної техніки,

Фролов Олег Васильович – доцент кафедри геодезії та будівництва підземних споруд,

Цололо Сергій Олексійович – доцент кафедри комп’ютерної інженерії,

Шилова Лариса Іванівна – доцент кафедри економіки підприємства,

Ярош Ірина Вікторівна – старший викладач кафедри комп’ютерних наук,

Яхно Олексій Олександрович – доцент кафедри соціології і суспільно- гуманітарних наук,

 

Рекомендувати публікацію Наукових праць Донецького національного технічного університету Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація» № 1(29)’2016.

Рекомендувати публікацію Наукових праць Донецького національного технічного університету Серія: Економічна (2016 рік, №1 )

Рекомендувати публікацію монографії проф.. Федорова Є.Є. «Штучні нейронні мережі».

Встановити нову вартість  навчання для студентів набору 2016 року денної та заочної форм навчання, що навчаються за програмами підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра за рахунок юридичних або фізичних осіб.

Змінити форму навчання аспіранта без відриву від виробництва Чепіги Дарї Анатоліївни (нова форма навчання – з відривом від виробництва).

Затвердити результати першого етапу Конкурсу та рекомендувати до участі у другому етапі Конкурсу проект «Розробка мікропроцесорної системи вимірювального контролю параметрів мікроклімату агропромислових об’єктів із захищеними ґрунтами», секція «Приладобудування», керівник к.т.н. Лактіонов Іван Сергійович.

Перерозподілити загальний ліцензований обсяг прийому на спеціальність 051 «Економіка» для Індустріального інституту ДонНТУ (50) наступним чином: 20 – за денною формою навчання, 30 – за заочною формою навчання.

Затвердити навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти.

Протокол №8 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

18 травня 2016 р.
 1. Затвердити план проведення ювілейних заходів з приводу святкування 95-річчя ДонНТУ.
 2. Прийняти до відома підсумки семінару в Міністерстві освіти та науки України.
 3. Обрати за конкурсом на посаду завідувача кафедри розробки пластових родовищ КІІ Носача Олександра Костянтиновича.
 4. Висунути на здобуття довічної державної стипендії видатним діячам науки Зорі Анатолія Анатолійовича.
 5. Обрати професора Штуттгартського університету, директора інституту прикладної механіки і кластера технологій математичного моделювання доктора-інженера Вольфганга Елерса Почесним доктором Донецького Національного технічного університету.
 6. Задовольнити клопотання факультету КІТАЕР щодо надання навчальному посібнику «Аналітичні прилади та системи» авторів Вовни О.В., Зорі А.А., Порєва В.А., Приміського В.П. грифу «Рекомендовано Державним вищим навчальним закладом «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів».
 7. Задовольнити клопотання факультету КІТАЕР щодо надання навчальному посібнику «Вступ до фаху з електроніки та комп’ютерної інженерії» авторів Зорі А.А., Лукашенко В.М., Співак В.М., Вовна О.В., Чичужко М.В., Зубко І.А. грифу «Рекомендовано Державним вищим навчальним закладом «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів».
 8. Рекомендувати до видання збірник наукових праць ДонНТУ, присвяченого 95-річчю університету.
 9. Рекомендувати до видання матеріали форуму «Донбас 2020: перспективи розвитку очима молодих вчених».
 10. Обрати ад’юнкта гірничого факультету Сілезького технічного університету «Політехніка Шльонська» доктора Юзефа Парханського Почесним доктором Донецького Національного технічного університету.
 11. Затвердити освітньо- наукові програми і навчальні плани підготовки аспірантів та освітні програми здобувачів вищої освіти.
 12. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта кафедри міжнародної економіки і бізнес-адміністрування Кузнєцова Владислава Юрійовича «Економічне забезпечення енергоефективної поведінки промислового підприємства» і призначення керівником професора кафедри міжнародної економіки і бізнес-адміністрування Попової О.Ю.
 13. Задовольнити клопотання науково- методичної комісії зі спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» щодо публікації монографії проф. Федорова Є.Є. «Штучні нейронні мережі».
 14. Рекомендувати до видання збірника наукових праць ДонНТУ, серія «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка», випуск 1 (22), 2016.
 15. Затвердити навчальні плани для напрямку підготовки 051 «Економіка».
 16. Прикріпити Адарюкову Л.Б. в якості здобувача кафедри мовної підготовки, призначити зав.каф. мовної підготовки Кабанець М.М. керівником та затвердити теми дисертаційного дослідження «Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів у вищих технічних навчальних закладах», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Протокол №7 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

31 березня 2016 р.
 1. Вручення дипломів переможцям конкурсів та олімпіад.
 2. Звіт про виконання міжнародних програм.

Доповідає проректор з міжнародних зв’язків Швець Ірина Борисівна.

 1. Положення про планування та облік роботи науково- педагогічних працівників.

Доповідає перший проректор Бачурін Леонід Леонідович.

 1. Поточні питання.

Протокол №6 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

25 лютого 2016 р.
 1. Результати проведення зимової сесії та захисту випускних кваліфікаційних робіт.

Доповідає начальник навчального відділу Волков Сергій Володимирович.

 1. Результати наукової роботи ДонНТУ у 2015 році.

Доповідає  проректор з наукової роботи Башков Євген Олександрович.

 1. Обрання за конкурсом.
 2. Поточні питання.

Протокол №5 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

17 грудня 2017 р.
 1. Звіт адміністрації університету про роботу 1 2015 році.

Доповідає  в.о.ректора ДонНТУ Ярослав Олександрович Ляшок.

 1. Обрання за конкурсом і представлення до вчених звань.
 2. Про внесення змін  до положення  про порядок конкурсного відбору на посади науково- педагогічних працівників ДонНТУ згідно з рекомендаціями МОН.

Доповідає перший проректор Бачурін Леонід Леонідович.

 1. Поточні питання.

Протокол №4 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

14 грудня 2015 р.
 1. Затвердження Правил прийому до базового університету державного вищого навчального закладу «ДонНТУ» у 2016 році.

Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Тарасюк Вікторія Павлівна

Протокол №3 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

26 листопада 2015 р.
 1. Про новий порядок підготовки  фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі, докторантурі ДонНТУ.

Доповідає завідувач аспірантурою Следь Олександра Миколаївна.

 1. Про затвердження Положення про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої освіти.

Доповідає перший проректор Бачурін Леонід Леонідович.

 1. Про встановлення вартості надання освітніх послуг за напрямами і спеціальностями для 2016 року набору.

Доповідає перший проректор Бачурін Леонід Леонідович.

 1. Обрання за конкурсом і представлення до вчених звань.
 2. Поточні питання.

Протокол №2 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

22 жовтня 2015 р.
 1. Стан та завдання профорієнтаційної роботи  в університеті.

Доповідає проректор з науково-педагогічної роботи Воропаєа Вікторія Яківна.

 1. Перспективи участі науковців університету у міжнародних проектах.

Доповідає  проректор з міжнародних зв’язків Швець Ірина Борисівна.

 1. Обрання за конкурсом і представлення до вчених звань.
 2. Поточні питання.

Протокол №1 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

3 вересня 2015 р.
 1. Про реорганізацію факультетів та кафедр університету.

Доповідає в.о.ректора Ляшок Ярослав Олександрович.

 1. Результати дипломування випускників ДонНТУ у 2015 році.

Доповідають: начальник навчального відділу Волков Сергій Вікторович, директор Костянтинівського індустріального технікуму Бабкіна Олена Миколаївна, директор Артемівського індустріального технікуму Новіков Володимир Вікторович.

 1. Підсумки вступної кампанії 2015 року.

Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Тарасюк Вікторія Павлівна.

 1. Обрання за конкурсом, представлення до вчених звань.
 1. Поточні питання.