https://donntu.edu.ua/wp-content/themes/donntu АКУ 2016: Вимоги до оформлення статей
85300, Україна, Донецька область, м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2 mail@donntu.edu.ua

Вимоги до оформлення статей

1. Текст статті оформлюється з використанням редактора Мicrosoft Word. Аркуш А4 (210х297 мм),
всі поля – 20 мм. Шрифт – Times New Roman 12 пунктів.

2. В лівому верхньому кутку вказується індекс УДК.

Через один порожній рядок вказуються прізвища та ініціали авторів, вчений ступінь, звання та посада, в дужках вказується e-mail.
Дані про кожного автора друкуються з нового рядка жирним шрифром.

З наступного рядка вказується найменування організації, місто та країна.

Пропускається порожній рядок і великими жирними літерами по центру пишеться назва статті.
Через один порожній рядок друкується основний текст статті.

3. Рекомендується наступна логічна структура основного тексту статті: актуальність питання; відомі дослідження та публікації; постановка задачі;
основний матеріал та результати досліджень; висновки та напрямок подальших досліджень.

4. Графічний матеріал необхідно розміщувати після посилань по тексту статті. Кожний рисунок має підпис (Рисунок 1 – Схема …). Математичні формули виконуються з використанням редактора формул Мicrosoft Equation. Номера формул проставляються справа у круглих дужках.
Таблиці розташовують після згадувань по тексту. Кожна таблиця повинна мати номер та назву. В кінці статті обов’язково вказується перелік посилань – не більше 5 джерел. Літературні джерела в переліку посилань розташовують в порядку згадувань у тексті статті. Посилання на літературні джерела оформлюють відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

5. Статті, що не відповідають наведеним вимогам, а також подані до оргкомітету із запізненням, не будуть опубліковані.

 

Зразок оформлення матеріалів

УДК 669.156

Ілюшин А.В., аспірант (mymail@gmail.com)
Чеботар М.К., к.т.н., доц. (mailmy@gmail.com)
Донецький національний технічний університет, м. Красноармійськ, Україна
 
МОДЕЛЮВАННЯ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА
 
На сьогоднішній день …

ОБСЯГ СТАТТІ – НЕ БІЛЬШЕ ТРЬОХ СТОРІНОК

Перелік посилань:
  1. Перехідні процеси в системах електропостачання / [Півняк Г.Г., Винославський В.М., Рибалко А.Я., Несен Л.І.]; за ред. академіка НАН України Г.Г. Півняка. - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2002. – 597с.

Приклад оформлення матеріалів: зразок оформлення АКУ-2016.doc