День відкритих дверей

Чи можу я відвідати день відкритих дверей тільки на факультеті, який мене найбільше зацікавив?

День відкритих дверей Університету проводиться у листопаді та березні кожного навчального року. Додатково абітурієнти та їх батьки можуть відвідати факультети у інші дні. Графік Дня відкритих дверей розміщено на офіційному сайті у розділі «Події та заходи».


Умови відбору абітурієнтів

Як буде обчислюватись конкурсний бал при вступі на здобуття ступеня бакалавра, якщо я маю освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста?

Для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, при вступі на перший курс навчання (із скороченим терміном підготовки бакалавра) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця), за умови вступу на споріднену спеціальність, встановлюються фахові вступні випробування. Конкурсний бал цієї категорії вступників обчислюється як сума результату фахового вступного випробування, що оцінюється за 4-бальною шкалою, та середнього балу, який розраховується на підставі оцінок із додатка до диплома молодшого спеціаліста з округленням шляхом усікання до сотих частин бала.

 

Як буде обчислюватися конкурсний бал для вступу на здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної средньої освіти?

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття ступеня бакалавра денної та заочної форми навчання в ДВНЗ «ДонНТУ», конкурсний бал обчислюється відповідно до Правил прийому до ДВНЗ ДонНТУ у 2018 році  https://donntu.edu.ua/normativna-baza-abiturient

До конкурсного балу додають додаткові бали за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів ДВНЗ «ДонНТУ», що нараховуються з урахуванням коефіцієнтів відповідно до п.9.1 та п 9.2 Правил прийому.

Як здіснюється прийом на здобуття ступеня магістра?

Прийом на навчання на здобуття ступеня магістра здійснюється на конкурсній основі у відповідності до конкурсного бала, який обчислюється як сума результату додаткового випробування (при вступі за іншою спеціальністю), фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови та підсумкової оцінки за 100-бальною шкалою, яка вказана в додатку до диплома бакалавра (включно з оцінками державних підсумкових атестацій).

Які є умови для вступу на здобуття ступеня магістра, якщо я маю диплом за іншою спеціальністю?

Щодо конкурсного відбору для вступу на навчання для здобуття освітнього рівня «магістр» денної та заочної форми навчання осіб, які отримали диплом бакалавра за іншою спеціальністю, то вони можуть бути зараховані за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра (та з урахуванням фахового іспиту та іспиту з іноземної мови для ступеня «магістр» відповідно).


Подання документів абітурієнтам

До скількох навчальних закладів я можу подати заяву?

Відповідно до розділу VI п. 1 Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, затверджених наказом МОН України від 13 жовтня 2017 року № 1378 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції 14 листопада 2017 року № 1397/31265. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

 

Скільки повних комплектів документів необхідно подати при вступі на декілька напрямів?

При подачі заяв на кілька спеціальностей, повний комплект документів подається до кожної заяви.

У якій формі я можу подати заяву?

Відповідно до розділу VI п. 1 Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, затверджених наказом МОН України від 13 жовтня 2017 року № 1378 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції 14 листопада 2017 року № 1397/31265. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви: тільки в електронній формі, крім визначених випадків; тільки у паперовій формі: для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1, квотою-2 відповідно до цих Умов; за наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в його документах; у разі подання іноземного документа про освіту; у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення; у разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі; у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву  в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Інші категорії вступників, подають заяви тільки в паперовій формі.

Чи є підготовчi курси у ДонНТУ і коли вони починаються?

Курси починаться з лютого та тривають три місяці. За успішне закінчення підготовчих курсів (обсягом не менше ніж три місяці) при вступі на відповідний напрям нараховуються додаткові бали.

Чи є якість спеціальності, при вступі на які необхідно пройти медичний огляд?

Особи, які вступають на напрям «Гірництво» денної форми навчання, обов’язково проходять медичний огляд в медичному закладі базового університету ДВНЗ «ДонНТУ».

Чи надає пріоритет подача орігіналів документів?

Подача оригіналів документів не дає пріоритету.

Чи обов’язкова присутність батьків неповнолітніх абітурієнтів під час подання документів?

Присутність батьків неповнолітніх абітурієнтів не є обов’язковою. Дата подання документів або форма (електронний чи паперовий варіант) не впливають на результати конкурсу. Але деякі документи на початку навчання повинні бути заповнені батьками неповнолітніх абітурієнтів.

Чи обов’язково завіряти ксерокопії документів у нотаріуса?

Ксерокопіювати документи можна у будь-якому місці. Завіряти ксерокопії нотаріально не обов’язково. За потреби усі копії документів завіряються за оригіналами у відбіркових комісіях ДВНЗ «ДонНТУ».

Якщо на момент вступу абітурієнти навчаються на бюджеті в інших закладах вищої освіти і бажають вступити на контракт у ДонНТУ, вони мають подати:

  • копію атестата, завірену у закладі вищої освіти (в якому навчається студент);
  • довідку з відділу кадрів/деканату (що атестат знаходиться в даному закладі вищої освіти).

Абітурієнти, які вступають на навчання за кошти державного бюджету, мають представити і подати оригінали усіх документів – згідно з правилами прийому (незалежно від факту навчання, роботи або інших обставин).

Я можу подати сертифікат ЗНО, виданий у 2016 році?

Так, вступник може подати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016, 2017 та 2018 рр., крім сертифікату ЗНО з інозменої мови, сертифікат з іноземної мови тільки 2018р.

Я повинен подавати документи на бюджет і контракт окремо?

Подавати окремо документи на бюджет і контракт не треба. Спочатку зараховуються студенти на бюджет, а потім ті, що не пройшли на бюджет, можуть бути зараховані на контрактну форму навчання.

Які документи необхідно додати до заяви та чи потрібна характеристика зі школи?

Характеристику зі школи, грамоти олімпіад або конкурсів, не зазначених у Правилах прийому, або інші документи, не передбачені Правилами прийому, подавати не потрібно.

Які сертифікати необхідно подати на обрану спеціальність?

На обрану спеціальність необхідно подати сертифікати, які зазначені у Правилах прийому до Університету, що розміщені на сайті університету у розділі «Вступ. Перелік спеціальностей для вступу. Сертифікати ЗНО».


Пільги абітурієнтам

Які я можу мати пільги?

Переважним правом на зарахування (переведення) на вакантні місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового кредиту, мають особи, які визначені в пп. 7.1 – 7.4 Розділу ІІ Правил прийому до ДВНЗ ДонНТУ у 2018р.


Зарахування поза конкурсом

Чи допускається вступ поза конкурсом на здобуття ступеня магістра?

Ні, не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня магістра.

Які категорії громадян можуть бути зараховані поза конкурсом?
  • ЗАРАХОВУЮТЬСЯ ПОЗА КОНКУРСОМ
  • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
  •  інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;
  • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
  • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;
  • члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.


Заочне відділення

Чи є державні місця на заочному відділенні

Так, на окремих напрямах підготовки.