https://donntu.edu.ua/wp-content/themes/donntu Правила прийому ДонНТУ 2016
85300, Україна, Донецька область, м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2 mail@donntu.edu.ua

Затверджено

Вченою радою Державного

вищого навчального закладу

«Донецький національний технічний університет»

(протокол від 14 грудня  2015 р. № _4_ )

Зі змінами , затвердженими Вченою радою Державного

вищого навчального закладу

«Донецький національний технічний університет»

(протокол від 4 липня   2016 р. № 10 )

 

Голова Вченої ради, в.о. ректора

_________________ Я.О. Ляшок

 

Правила прийому

до базового університету

Державного вищого навчального закладу

“Донецький національний технічний університет”

в 2016 році

 

Покровськ (Красноармійськ) – 2016

 

Провадження освітньої діяльності у Державному вищому навчальному закладі «Донецький національний технічний університет» (ДВНЗ «ДонНТУ») здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 527659, дата видачі ліцензії 25.11.2014 р., термін дії ліцензії вказаний в додатку до ліцензії.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2015 № 1353/27798 та відповідно до наказу МОН від 06 червня 2016 року № 622 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 червня 2016 року за № 860/28990.

І. Загальні положення

1.1.  Базовий університет ДВНЗ «ДонНТУ» оголошує прийом на навчання на перший курс з нормативним та скороченим терміном навчання на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, ступенем магістра та бакалавра, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 (інформаційна таблиця 1).

1.2. Базовий університет ДВНЗ «ДонНТУ» оголошує прийом на навчання на підготовку фахівців з вищою освітою за ступенем бакалавра на другий та наступні курси з нормативним терміном навчання, що здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за напрямами підготовки відповідно до Переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався набір на перший курс (інформаційна таблиця  3).

 • Фінансування підготовки фахівців у базовому університеті ДВНЗ «ДонНТУ» здійснюється:

– за рахунок видатків державного бюджету ( за державним замовленням, за кошти державного бюджету);

– за кошти фізичних, юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав (отримала) вищий навчальний заклад (наукова установа) на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук) .

1.3. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в базовому університеті ДВНЗ «ДонНТУ» на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступень вищої освіти громадянин здобуває вперше за державним замовленням.

 

1.4. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним замовленням, можуть здобувати ступень магістра за кошти фізичних, юридичних осіб, крім випадків передбачених законодавством. Особи, які здобули освітній ступень магістра за державним замовленням, можуть здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за кошти фізичних, юридичних осіб.

 

1.5. Громадяни України, які не завершили навчання за державним замовленням за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту в базовому університеті ДВНЗ «ДонНТУ» за тим самим ступенем освіти, за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

 

1.6. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у базовому університеті ДВНЗ «ДонНТУ», якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

 

1.7. Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти в базовому університеті ДВНЗ «ДонНТУ» за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

 

1.8. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня в базовому університеті ДВНЗ «ДонНТУ» в порядку, визначеному Законом України “Про вищу освіту

 

1.9. Особи, зазначені в п.1.7 та 1.8 , здобувають вищу (на конкурсних засадах) освіту за державним замовленням у порядку та в межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки відповідно до частини дванадцятої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України.

 

1.10. Прийом до базового університету ДВНЗ «ДонНТУ» на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.

 

1.11. Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки).

Не допускається одночасне навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за державним замовленням, у тому числі за різними освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) та формами навчання

 

1.12. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Вступникам надається місце у кімнаті гуртожитку, де може проживати від 2 до 4 осіб залежно від типу гуртожитку. Умови проживання відповідають чинним санітарним нормам.

 

1.13. Поселення вступників та студентів відбувається відповідно до «Умов поселення вступників та студентів до гуртожитків ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», затверджених ректором.

 

 1. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників, окрім випадків передбачених у розділах VI, VIII цих Правил.

 

2.2. На навчання для здобуття ступеня бакалавра до базового університету ДВНЗ «ДонНТУ» приймаються особи  на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) або на перший курс (зі скороченим терміном навчання) на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста.

 

2.3. До базового університету ДВНЗ «ДонНТУ» приймаються особи для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста.

Фінансування навчання таких осіб за державним замовленням не здійснюється.

 

2.4. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома молодшого спеціаліста його середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для такого типу документів (3 бали).

 

2.5. Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за результатами фахових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра .

 

2.6. На навчання для здобуття ступеня магістра до базового університету ДВНЗ «ДонНТУ» приймаються особи на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. Прийом здійснюється за результатами фахових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома спеціаліста.

 

2.7. На навчання до базового університету ДВНЗ «ДонНТУ» приймаються особи для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра.

Фінансування навчання за державним замовленням здійснюється в межах нормативного терміну навчання. Зазначені категорії осіб зараховуються за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами IІІ, ІV, V та п.14.1 цих Правил.

 

2.8. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома бакалавра або спеціаліста його середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для такого типу документів (60 балів).

 

2.9. Вищі навчальні заклади мають право приймати на навчання осіб, які здобули ступень бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу. Курс прийому визначається за академічною різницею. Зазначені категорії осіб зараховуються за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами IІІ, ІV, V та п.14.1 цих Правил. Підготовка здійснюється за кошти фізичних або юридичних осіб.

 

2.10. До базового університету ДВНЗ «ДонНТУ» приймаються на навчання особи, які не менше одного року здобувають ступень бакалавра у ДВНЗ «ДонНТУ» або у Красноармійському індустріальному інституті ДВНЗ «ДонНТУ»  та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки  на другий курс в ДВНЗ «ДонНТУ» за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

 

III. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

3.1. Порядок роботи приймальної комісії з абітурієнтами:

 

Приймальна комісія працює протягом 2016 року у робочі дні з 9.00 до 16.00.

Під час вступної кампанїї за усіма формами навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра, ступеня бакалавра:

з 06 липня до 22 вересня – з 9.00 до 16.00.

9, 16, 23, 30 липня, 6, 13,20, 27 серпня з 9.00 до 13.00

18, 20, 27,  липня, 5 серпня – з 9.00 до 18.00.

Вихідні дні: 10, 17, 24, 31 липня; 7, 14, 21, 24, 28 серпня, 03,04, 10,11,17, 18 вересня  2016 року.

 

3.2. Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування    проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року
Для осіб, що вступають на основі повної загальної середньої освіти і складають вступні іспити  (особи, що визначені  в  пунктах 1 – 2 розділу VI Цих Правил)
Закінчення прийому заяв та документів

20 липня 2016 року

(до 18.00)

Строки проведення вступних іспитів 21 липня – 27 липня 2016 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників**

не пізніше 12.00 годин

01 серпня 2016р

Виконання вступниками вимог до зарахування

– на  місця державного замовлення

– за кошти фізичних та юридичних осіб

 

 

– до 18.00 години 05 серпня 2016р.

– не пізніше 10 серпня 2016 р.

Терміни зарахування вступників

– за державним замовленням не пізніше 12.00 години 06 серпня 2016 р;

– за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання набору за державним замовленням за відповідною спеціальністю (спеціалізацією) не пізніше 12 серпня 2016р.

Для осіб, що вступають на основі повної загальної середньої освіти та проходять співбесіду
Закінчення прийому заяв та документів

20 липня 2016 року

(до 18.00)

Строки проведення співбесід 21 липня – 24 липня 2016 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників**

не пізніше 12.00 годин

25 липня 2016р

Виконання вступниками   вимог до зарахування  на  місця державного замовлення

 

до 18.00 години 27 липня 2016р.

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням

не пізніше 12.00 години

28 липня 2016 р;

Для осіб, що вступають за загальними Умовами
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань о 18.00 годині 27 липня 2016 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування *

не пізніше 12.00 годин

01 серпня 2016р

Виконання вступниками вимог до зарахування

– на  місця державного замовлення

– за кошти фізичних та юридичних осіб

 

 

– до 18.00 години 05 серпня 2016р.

– не пізніше 10 серпня 2016 р.

Терміни зарахування вступників

– за державним замовленням не пізніше 12.00 години 06 серпня 2016 р;

– за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання набору за державним замовленням за відповідною спеціальністю (спеціалізацією) не пізніше 12 серпня 2016р.

Примітки

* При цьому вважається, що вступник обрав ступень, спеціальність (спеціалізацію) та вищий навчальний заклад, яким відповідає найвища пріоритетність серед тих, за якими він отримав право здобувати вищу освіту за державним замовленням.

** Рейтингові списки для цих категорій вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування формуються на основі конкурсного бала за кожною спеціальністю з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням.

 

3.3. Прийом заяв та документів у паперовій формі від вступників на основі повної загальної середньої освіти на заочну форму навчання, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування    проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Заочна  форма навчання
Початок прийому заяв та документів 18 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб о 16.00 годині 18 серпня 2016року
Строки проведення вступних випробувань  (для осіб, що визначені  в  пунктах 1 – 2 розділу VI Цих Правил)

21 липня – 27 липня 2016 року

25 серпня – 27 серпня 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування * не пізніше 12.00 години 28 серпня 2016р

Виконання вступниками вимог до зарахування

– на  місця державного замовлення

– за кошти фізичних та юридичних осіб

 

 

– не пізніше 12.00 години 29 серпня 2016р.

– не пізніше 16.00 30 серпня 2016 р.

Терміни зарахування вступників

– за державним замовленням не пізніше 12.00 години 30 серпня 2016 р;

– за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання набору за державним замовленням за відповідною спеціальністю (спеціалізацією) не пізніше 31 серпня 2016р.

Рекомендація до зарахування на вакантні місця державного замовлення

не пізніше 16.00 29 серпня

2016 р.

* Примітка. При цьому вважається, що вступник обрав ступень, спеціальність (спеціалізацію), яким відповідає найвища пріоритетність серед тих, за якими він отримав право здобувати вищу освіту за державним замовленням.

 

3.4. Прийом заяв та документів у паперовій формі від осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра на денну (нормативну, на 2-й або 3-й курс), вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування проводяться в такі строки

Етапи вступної кампанії Основні дати
Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 годині 20 липня 2016 року
Строки проведення додаткових вступних випробувань у вигляді співбесід

 

11 липня – 21 липня 2016 року

Строки проведення фахових випробувань 21 липня – 27 липня 2016 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування не пізніше 12.00 години 01 серпня 2016р

Виконання вступниками вимог до зарахування

– на  місця державного замовлення

– за кошти фізичних та юридичних осіб

 

 

– до 18.00 години 05 серпня 2016р.

– не пізніше 10 серпня 2016 р.

Терміни зарахування вступників

– за державним замовленням не пізніше 12.00 години 06 серпня 2016 р;

– за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання набору за кошти державного бюджету за відповідною спеціальністю (спеціалізацією) не пізніше 12 серпня 2016р.

Додатково виконання вступниками вимог до зарахування  за кошти фізичних та юридичних осіб до 16.00 години 29 серпня 2016р.*
Додатково терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 12.00 30 серпня 2016р.*

* — на вільні місця в межах ліцензійного обсягу.

 

Прийом заяв та документів у паперовій формі від осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра на заочну форму навчання (за скороченими програмами), вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування проводяться в такі строки

Етапи вступної кампанії Основні дати
Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016р.
08 серпня 2016р.*
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 годині 20 липня 2016 року
23 серпня 2016 р.*
Строки проведення додаткових вступних випробувань у вигляді співбесід 11 липня – 21 липня 2016
25 серпня 2016 р.*
Строки проведення вступних випробувань 21 липня – 27 липня 2016р.
26 серпня – 27 серпня  2016р.*
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 14.00 01 серпня 2016р.
Не пізніше 14.00 28 серпня 2016р.*

Виконання вступниками вимог до зарахування

 

до 18.00 години 05 серпня 2016р.
до 16.00 години 29 серпня 2016р.*
Терміни зарахування вступників не пізніше 16.00 06 серпня 2016р.
не пізніше 12.00 30 серпня 2016р.*

* — на вільні місця в межах ліцензійного обсягу.

 

3.5. Прийом заяв та документів у паперовій формі від осіб, які вступають на навчання на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, за усіма формами навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування проводяться в такі строки

Етапи вступної кампанії Основні дати
Початок прийому заяв та документів 06 липня 2016р.
08 серпня 2016р.*
Закінчення прийому заяв та документів 20липня 2016р.
23 серпня 2016 р.*
Строки проведення додаткових вступних випробувань у вигляді співбесід 06 липня – 21 липня 2016
25 серпня 2016 р.*
Строки проведення вступних випробувань 21 липня – 31 липня 2016р.
26 серпня – 27 серпня  2016р.*
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12.00 02 серпня 2016р.
Не пізніше 14.00 28 серпня 2016р.*

Виконання вступниками вимог до зарахування

 

– на  місця державного замовлення

не пізніше 16.00 04 серпня 2016р.

– за кошти фізичних та юридичних  пізніше 16.00     06 серпня 2016р.

– на  місця державного замовлення

не пізніше 16.00   29 серпня 2016р*.

– за кошти фізичних та юридичних осіб

пізніше 16.00     14 вересня 2016р.

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 16.00 06 серпня 2016р.;

за кошти фізичних,  юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 07 серпня 2016р.

за державним замовленням – не пізніше 16.00 31 серпня 2016р.;*

за кошти фізичних,  юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 15 вересня 2016р.*

Рекомендація до зарахування на вакантні місця державного замовлення не пізніше 16.00 05 серпня  2016 р.
не пізніше 14.00 30 серпня 2016 р.*

* — на вільні місця, які фінансуються за рахунок державного бюджету України, і вільні місця в межах ліцензійного обсягу.

 

3.6. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання за ступенем бакалавра осіб, які здобули ступень бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, ступень магістра за іншими напрямами підготовки проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Основні дати
Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів 25 серпня 2016 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 26 серпня 2016 року
Терміни зарахування вступників не пізніше 28 серпня 2016 року

 

3.7. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання за ступенем бакалавра для осіб, які не менше одного року здобувають ступень бакалавра, та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки в ДВНЗ «ДонНТУ» за іншою формою навчання проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Основні дати
Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів 25 серпня 2016 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 27 серпня 2016 року
Терміни зарахування вступників не пізніше 28 серпня 2016 року

 

 

 1. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів

 

4.1. Вступники до ДВНЗ «ДонНТУ» для здобуття ступеня бакалавра  на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VI цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ VIII цих Правил) та зарахування за квотами (розділ Х цих Правил) подають заяви тільки в електронній формі.

Вступники можуть подати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей, на яких передбачено прийом за державним замовленням на денну форму навчання. Подання заяв на спеціальності, на яких не передбачається прийому за державним замовленням, не обмежується.

 

4.2.  Вступники до ДВНЗ «ДонНТУ» для здобуття ступеня бакалавра  на основі повної загальної середньої освіти на заочну форму навчання, для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста подають заяви тільки в паперовій формі.

 

4.3. Вступники до ДВНЗ «ДонНТУ» для здобуття ступеня бакалавра  на основі повної загальної середньої освіти на заочну форму навчання, можуть подати до трьох заяв на три спеціальності, на яких передбачено прийом за державним замовленням на заочну  форму навчання. Подання заяв на спеціальності, на яких не передбачається прийому за державним замовленням, не обмежується.

 

4.4. Вступники до ДВНЗ «ДонНТУ» для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можуть подавати дві заяви на дві спеціальності.

 

4.5. Вступники до ДВНЗ «ДонНТУ» для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста можуть подавати до чотирьох заяв на три спеціальності (спеціалізації) (факт подання заяв на одну спеціальність для здобуття ступеня магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста вважається різними заявами). Загальна кількість комбінацій спеціальності та форми навчання – не більше 6.

 

4.6. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ». Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

 

4.7. Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано на підставі рішення приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ» до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) до ДВНЗ «ДонНТУ».

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

 

4.8. У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки), нозологію, мову тощо та форму навчання.

 

4.9. Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням для здобуття ступеня бакалавра вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Пріоритетність заяв, зазначена вступником, не підлягає зміні.

 

4.10. Під час подання заяв до базового університету ДВНЗ «ДонНТУ» про участь у конкурсному відборі на будь-яку форму навчання на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, за усіма формами навчання за державним замовленням для здобуття ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та на заочну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра  вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність у базовому університеті ДВНЗ «ДонНТУ».

Пріоритетність заяв, зазначена вступником, не підлягає зміні.

 

4.11. Заяви, подані на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) до базового університету ДВНЗ «ДонНТУ» за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

 

4.12. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”);
 • свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VI цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ VIII цих Правил) та зарахування за квотами (розділ Х цих Правил) (за наявності).

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобуту професійно-технічну або вищу освіту може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про закінчення професійно-технічного або вищого навчального закладу, здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня та кваліфікації.

 

4.13. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VI цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ VIII цих Правил) та зарахування за квотами (розділ Х цих Правил) (за наявності).
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

4.14. Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за державним замовленням, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

 

4.15. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році, окрім випадків передбачених у розділах VI, VIII цих Правил.

 

4.16. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією ДВНЗ «ДонНТУ», або в установленому законодавством порядку. Копії документів, що посвідчують особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

4.17. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією ДВНЗ «ДонНТУ» згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 № 1085.

 

4.18. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

 

4.19. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

 

4.1920. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ДВНЗ «ДонНТУ»  протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошенню рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті ДВНЗ «ДонНТУ».

 

4.21. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VI цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ VIII цих Правил) та зарахування за квотами (розділ Х цих Правил), першочергового зарахування (розділ XI цих Правил) фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

 

4.22. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступень (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року за  № 614/ 27059.  Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється базовим університетом ДВНЗ «ДонНТУ» до початку другого семестру першого року навчання його власника.

 

4.23. Приймальна комісія ДВНЗ «ДонНТУ», до якого вступник подав заяву, перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів

 1. Організація і проведення конкурсу

 

5.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ДВНЗ «ДонНТУ», зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів).

Зараховуються бали з трьох предметів під час вступу для здобуття ступеня бакалавра.  ДВНЗ «ДонНТУ» пропонує  вступнику можливість вибору одного з предметів, крім обов’язкового. Перелік конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних іспитів) для здобуття ступеня бакалавра наведено у  інформаційній таблиці 5.

 

5.2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється як сума балів за кожен сертифікат з конкурсних предметів, середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу, помножених на вагові коефіцієнти:

 

Кб=  S1∙K1+ S2∙K2+ S3∙K3+ AT ∙ K4 + ОУ ∙ K5

де Кб  – конкурсний бал;

S1, S2,  S3  – бали сертифікатів з конкурсних предметів (бали вступних іспитів);

K1, K2,  K3   – вагові коефіцієнти сертифікатів;

K4 – ваговий коефіцієнт атестата (у ДВНЗ «ДонНТУ» складає 0,1);

AT – бали документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту

ОУ – бали за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів ДВНЗ «ДонНТУ» або Красноармійського індустріального інституту на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності, обсяг навчальних годин яких складає не менше ніж 150 аудиторних годин та строк навчання – не менше ніж три місяці, що нараховуються з урахуванням коефіцієнту К5 відповідно до п.9.1 та п 9.2 цих Правил

К5 –  ваговий коефіцієнт за особливі успіхи.

Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 дорівнює одиниці.

Конкурсний бал Кб  при розрахунках округлюється з точністю до 0,001.

Мінімальний бал сертифікатів 100.

 

5.3. Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином:

“3” відповідає “6”,

“4” відповідає “9”,

“5” відповідає “12”.

Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеною у додатку 4 «Змін  до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів  України в 2016 році». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 200-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 100.

 

5.4.  При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених розділами VI, VIII цих Правил.

 

5.5. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен).

 

5.6. Результати вступних іспитів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

 

5.7. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра, конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови (англійської, французької, німецької) та підсумкової оцінки за 100-бальною шкалою, яка вказана в додатку до диплома попереднього освітньо-кваліфікаційного рівня (освітнього ступеня) навчання  (включно з оцінками державних підсумкових атестацій). Конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.

 

5.8. Допуск до конкурсного відбору для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» або ступеня «магістр» осіб, які отримали диплом бакалавра за іншою спеціальністю, здійснюється за умови успішного проходження додаткового вступного випробування (інформаційна таблиця  4).

 

5.9. Приймальна комісія допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» або ступеня «магістр»  вступників, які з фахового випробування та з вступного екзамену з іноземної мови отримали оцінку не нижче ніж 60 балів.

Результати фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови оцінюються за 100-бальною шкалою.

 

5.10.  Підсумкова оцінка додатку до диплома попереднього рівня навчання розраховується за 100-бальною шкалою як середньоарифметична зокругленням шляхом усікання до десятих частин бала і з урахуванням усіх кредитних дисциплін з формою підсумкового контролю «екзамен» або «диференційований залік» (в тому числі – курсових проектів та робіт), практик і результатів атестації здобувачів вищої освіти.   Дисципліни з поміткою «атестований» у розрахунку не враховувати.

Оцінки з додатка до диплома попереднього освітньо-кваліфікаційного рівня (освітнього ступеня),  які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином:

Оцінка за 5-бальною шкалою Оцінка за 100-бальною шкалою
5 95
4 82
3 67

 

5.11. Для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, при вступі на перший курс навчання (із скороченим терміном підготовки бакалавра) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця), за умови вступу на споріднену спеціальність, встановлюються фахові випробування. Конкурсний бал цієї категорії вступників обчислюється як сума результату фахового випробування, що оцінюється за 5-бальною шкалою, та середнього балу, який розраховується на підставі оцінок із додатка до диплома молодшого спеціаліста з округленням шляхом усікання до десятих частин бала.

 

5.12. Допуск до конкурсного відбору для вступу на навчання для здобуття ступеня «бакалавр» осіб, які отримали диплом молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю, здійснюється за умови успішного проходження додаткового вступного випробування. (інформаційна таблиця  3)

 

5.13. Приймальна комісія допускає до участі у конкурсному відборі осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для вступу на навчання для здобуття ступеня «бакалавр», які з фахового випробування отримали оцінку не нижче ніж 3 бали.

 

5.14. Для конкурсного відбору осіб, які на основі вищої освіти ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра іншого напряму підготовки вступають для здобуття ступеня бакалавра, конкурсний бал розраховується як підсумкова оцінка документа (додатка документа) про освіту за 100-бальною шкалою відповідно до п.5.10 цих Правил.

 

5.15. Для конкурсного відбору осіб, які не менше одного року здобувають ступень бакалавра, та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки в ДВНЗ «ДонНТУ» за іншою формою навчання, конкурсний бал розраховується як підсумкова оцінка Витягу з навчальної картки студента ДВНЗ «ДонНТУ» за 100-бальною шкалою.

 

 1. Участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти

6.1. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у ДВНЗ «ДонНТУ» мають право:

особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

 

6.2.  Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у ДВНЗ «ДонНТУ» (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2015 року, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа та особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

6.3. У встановленому цими правилами порядку (див. Додаток 2) брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у ДВНЗ «ДонНТУ» (за їх вибором) мають право особи, яким таке право надано Законом України  «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції».

 

 

VII. Проведення вступних екзаменів та фахових випробувань

7.1. Рішенням приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ» результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки).

 

7.2. Результати вступних іспитів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

 

7.3. Програми фахових випробувань та вступних іспитів для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються ДВНЗ «ДонНТУ» не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті ДВНЗ «ДонНТУ».

 

7.4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

 

Перескладання вступних випробувань не допускається.

 

7.5. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ДВНЗ «ДонНТУ», розглядає апеляційна комісія відповідно до «Положення про апеляційну комісію ДВНЗ «Донецький національний технічний університет». Склад та порядок роботи апеляційної комісії затверджується наказом ректора університету. Апеляційна заява на результати вступних (або фахових)  випробувань подається вступником особисто в день оголошення результатів у разі незгоди з оцінкою, отриманою ним на вступному (або фаховому)  випробуванні. Подана апеляція анулює результати вступного (або фахового) випробування, на який вона подається. За результатами розгляду апеляції робота оцінюється заново. У разі необхідності зміни оцінки відповідне рішення оформлюється актом, а зміна також відображається у роботі та в екзаменаційному листі.

 

7.6. Відомості щодо результатів вступних (або фахових)  випробувань формуються в Єдиній базі.

 

VIII. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до базового університету ДВНЗ «ДонНТУ»:

 • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
 • особи, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;
 • особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів одинадцятого-чотирнадцятого статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

 

8.2. Особи, які за результатами співбесіди не зараховані до навчання  мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

 

8.3. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія ДВНЗ «ДонНТУ» приймає рішення про можливість зарахування до ДВНЗ «ДонНТУ» понад обсяг зарахування за державним замовленням за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад.

 

8.4. Зараховані за результатами співбесіди особи впродовж 28 липня виключаються з конкурсу на інші місця за державним замовленням.

8.5. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 8.1, не зараховані на навчання за результатами співбесіди, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

 

 1. IX. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України при вступі на відповідний напрям підготовки базового університету ДВНЗ «ДонНТУ» нараховуються бали за особливі успіхи (до 5 %).

Бали нараховуються відповідно до секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті. Відповідність секцій спеціальностям, на які при вступі до ДВНЗ «ДонНТУ» для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра зараховуються бали за особливі успіхи, визначається згідно з переліком, наведеним у  інформаційній таблиці  7 цих Правил.

 

9.2. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу успішно закінчили підготовчі курси ДВНЗ «ДонНТУ» (базового університету або Красноармійського індустріального інституту), обсяг навчальних годин яких складає не менше ніж 150 аудиторних годин та строк навчання – не менше ніж три місяці, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до базового університету ДВНЗ «ДонНТУ» для здобуття ступеня бакалавра на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки, при вступі на відповідний напрям базового університету ДВНЗ «ДонНТУ» нараховуються бали за успішне закінчення підготовчих курсів (коефіцієнт К5 до 5 %).

Бали нараховуються відповідно до Переліку природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, наведеному у інформаційній таблиці  6 цих Правил.

 

9.3. Додаткові бали встановлюються лише для однієї із зазначених в п.9.1 або п.9.2 категорій вступників в ДВНЗ «ДонНТУ».

 

9.4. Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки зараховуються по 200 балів з двох предметів.

 

 1. Зарахування в межах встановлених квот

10.1. Право на зарахування на основі повної загальної середньої освіти в межах встановлених квот за результатами вступних іспитів або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання мають особи, зазначені в пунктах 1 – 3 розділу VI Цих Правил.

 

10.2. Зарахування осіб, визначених у пункті 10.1, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

 

10.3.  Ці квоти встановлюються рішенням приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ» у межах  тридцяти відсотків   максимального (загального) обсягу державного замовлення і оголошуються одночасно з оголошенням максимального державного  замовлення .

 

10.4. Зарахування осіб, визначених у пункті 10.1, відбувається в межах встановлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

 

10.5. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, при вступі на основі повної вищої освіти встановлюється рішенням приймальної комісії та зазначається при формуванні пропозицій щодо вступу у Єдиній базі.

 

10.6. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 10.1, не зараховані на навчання на визначені місця у межах встановлених квот, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

XІ. Право на першочергове зарахування

 

11.1. Право на першочергове зарахування до базового університету ДВНЗ «ДонНТУ»:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
 • діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції;
 • діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
 • діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 • особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
 • інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу − категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, − категорія 2;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також особи, протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або батьки яких загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;
 • члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

 

11.2. За рівними показниками, визначеними пунктом 11.1 цих Правил,  право на першочергове зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста мають:

– переможці та призери Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та Всеукраїнських студентських олімпіад, затверджених наказом МОН України (підтверджується відповідними документами);

– особи, що мають наукову публікацію у спеціалізованих виданнях, затверджених ВАК України (підтверджується відповідними документами);

– особи, що приймали участь у наукових конференціях за останні 2 роки навчання (підтверджується тезами доповідей);

– особи, які мають рекомендацію випускної кафедри.

 

11.3. За рівними показниками, визначеними пунктом 11.1 цих Правил,  право на першочергове зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра (для осіб, що вступають на основі диплома молодшого спеціаліста) мають вступники, які з фахового вступного випробування мають більшу кількість балів.

 

11.4. Право на першочергове зарахування надається за послідовністю, визначеною в пунктах 11.1 – 11.3.

 

XІІ. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

 

12.1. Рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною спеціальністю  (при вступі на освітній ступінь «магістр» за кожною  спеціалізацією) згідно з виставленими вступниками пріоритетами з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням.

 

12.2. Рейтинговий список вступників, формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування за квотами;
 • вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
 • вступники, які мають право на зарахування за конкурсом.

 

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2   категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до пункту 11.1 (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), а в разі необхідності з використанням такої послідовності:

особи, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим пріоритетом;

особи, які мають більшу суму балів за результатами вступних випробувань;

особи, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами;

особи, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.

Якщо право першочергового зарахування та встановлені в четвертому − сьомому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

 

12.4. У рейтинговому списку вступників, який формується з Єдиної бази, зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника;
 • зарахування за квотами або співбесідою;
 • наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;
 • наявність права на першочергове зарахування;
 • пріоритет заяви, зазначений вступником.

 

12.5. Рейтингові списки формуються приймальною комісією ДВНЗ «ДонНТУ» з Єдиної бази з урахуванням пріоритетності та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті університету. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті університету.

 

12.6 Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками на ступень магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста будь-якої форми навчання, та на ступень бакалавра на основі повної середньої освіти на заочну форму навчання  вимог для зарахування на навчання відповідно до пунктів 15.1 та 15.2 цих Правил

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників, відповідно до пункту 12.3.

 

XІІІ. Надання рекомендацій для зарахування

 

13.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця, за державним замовленням, приймальна комісія приймає у строк, визначений пунктами 3.2-3.7 цих Правил, та згідно з порядком формування рейтингового списку, визначеного у розділі XІІ  цих Правил, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого. Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим пріоритетом з числа зазначених ним під час подання заяв, за яким вступник потрапляє до числа тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням.

 

13.2. Рекомендації до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням при вступі на основі повної вищої освіти та за скороченими програмами, осіб, які мають підстави для вступу поза конкурсом, надаються згідно п.10.4 та 10.5 цих Правил.

 

13.3 Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що фінансуються за державним замовленням, за їх відсутності – у межах ліцензованого обсягу. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

 

13.4. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання на місця за державним замовленням, відповідно до строків, визначених у пунктах 3.2-3.7 цих Правил.

 

13.5. У випадку, якщо кількість осіб що подали заяви для зарахування (беруть участь у конкурсному відборі) на навчання  для здобуття ступеня бакалавра на денну (нормативну, на 2-й або 3-й курс)  або заочну форму навчання (за скороченими програмами), є меншою ніж 10 осіб, Приймальна комісія має право скасувати набір за такою програмою, про що абітурієнти повідомляються не пізніше наступного дня прийняття такого рішення.

 

13.6. У випадку, якщо кількість осіб що подали заяви для зарахування (беруть участь у конкурсному відборі) на навчання  для здобуття ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на заочну форму навчання є меншою ніж 10 осіб, Приймальна комісія має право скасувати набір за такою програмою, про що абітурієнти повідомляються не пізніше наступного дня прийняття такого рішення.

 

13.7. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах та веб-сайті приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ».

 

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

 

V. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

 

14.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в пунктах 3.2-3.7 цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому, до приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ». Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

 

14.2. Особи, які в установлені строки, визначені у в пунктах 3.2-3.7 цих Правил, не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання за державним замовленням, крім випадків визначених у розділі XV, XVI цих Правил.

 

 1. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 

15.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому, до приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ».

 

15.2. Приймальна комісія не пізніше строків, що визначені у п. 3.3та 3.5 цих Правил надає рекомендації до зарахування на вакантні місця державного замовлення вступникам за рейтингом із числа рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб.

Рекомендація надається приймальною комісією без урахування наданих раніше рекомендацій до зарахування на навчання за державним замовленням на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму).

 

15.3. Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця, за державним замовленням, не втрачають права участі у конкурсі на місця, за кошти фізичних та юридичних осіб. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

 

15.4. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ» та долучається до його особової справи.

 

15.5. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пунктів 3.3-3.7 цих Правил.

Договір із замовником щодо навчання за кошти фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

 

15.6. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями                                    (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

 

15.7. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

 

XVІ. Наказ про зарахування

16.1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником вищого навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті ДВНЗ «ДонНТУ» у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені у розділі ІІІ цих Правил.

 

16.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 18.5 цих Правил.

 

16.3. Вступники можуть бути відраховані з ДВНЗ «ДонНТУ» за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

 

16.4. Зарахування вступників на денну та заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на відповідний напрям підготовки (спеціальність), на який не передбачається прийом за державним замовленням при формуванні групи з чисельністю до 5 осіб включно здійснюється за рішенням Приймальної комісії.

 

16.5. Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.

Особи, які не уклали вищезазначений договір протягом 15 робочих днів від дня видання наказу про зарахування, відраховуються з університету (для заочної форми навчання цей термін складає 3 дні від дня початку занять).

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

 

 

XVІІ. Зарахування до базового ДВНЗ «ДонНТУ» на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ДВНЗ «ДонНТУ», про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

17.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

 

XVІІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

18.1. На засіданні приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ» мають право бути  присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Акредитація журналістів здійснюється не менш ніж за добу до початку засідання приймальної комісії.

 

18.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

 

18.3. ДВНЗ «ДонНТУ» зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньої програми, напряму підготовки). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною спеціальністю (освітньою програмою, напрямом підготовки) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом на офіційному веб-сайті університету не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

 

18.4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

 

18.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

 

18.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, граничний обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до ДВНЗ «ДонНТУ»  здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою “Конкурс”, на підставі даних, внесених приймальними комісіями до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів VIII – XІІ цих Правил.

 

18.7. Не пізніше ніж за три дні до початку прийому документів на навчання для отримання ступеня бакалавра ДВНЗ «ДонНТУ» оприлюднює на власному веб-сайті та вносить до Єдиної бази інформацію про граничний обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, на спеціальності (спеціалізації,

освітні програми) у тому числі кількість місць для осіб, які вступають поза конкурсом.

 

18.8. Усі питання, пов’язані з прийомом до вищого навчального закладу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

 

 

 

Відповідальний секретар

Приймальної комісії                                                                    В.П. Тарасюк

 

 

ПРИМІТКА: У додатках обсяги прийому та вартість навчання вказані станом на 2015 рік. При прийомі у 2016 році можливі зміни.

В зв’язку з реформуванням системи вищої освіти у цих Правилах прийому можливі зміни.

 

==========================================================================

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

на засіданні Вченої Ради

ДВНЗ «ДонНТУ»

ПРОТОКОЛ №  4   від ” 14 ” грудня 2015 року