Рейтинги студентів

Рейтингові списки за підсумками семестрового контролю складаються відповідно до Порядку формування рейтингу успішності, що є частиною Правил призначення стипендій у ДВНЗ «Донецький національний технічний університет».

90% рейтингового балу студента складають навчальні досягнення (успішність), 10% – досягнення, що характеризують участь студента у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності. Максимальний рейтинговий бал – 100.

Складова навчальних досягнень студента розраховується як середньоарифметичне всіх підсумкових оцінок з дисциплін з формою підсумкового контролю «іспит» та «диференційований залік», курсових робіт (проектів) та захистів практик за 100-бальною шкалою. Максимальний бал складової навчальних досягнень з урахуванням вагового коефіцієнту – 90.

Складова додаткових досягнень студента розраховується як сума балів за підтвердженими показниками згідно з Переліком, але не більше 100. Максимальний бал складової додаткових досягнень з урахуванням вагового коефіцієнту – 10.

До рейтингу не включаються студенти, які під час семестрового контролю отримали незадовільну підсумкову оцінку (0-59 «незадовільно» / «не зараховано») або не з’явились на контрольний захід без поважної причини з будь-якої дисципліни, захисту курсової роботи (проекту), звіту з практики.

Практики, що проходять на 1-3 курсах у літній період, враховуються у наступному семестрі.

Рейтинги містять переліки осіб, які мають право претендувати на призначення академічних або соціальних стипендій згідно із встановленими лімітами. Вченою радою ДонНТУ (протокол №14 від 22 червня 2017 року) встановлено:

  • загальний ліміт стипендіатів – 45% фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному факультеті, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю;
  • ліміт стипендіатів, яким буде призначатись академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні – 3% фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному курсі факультету за всіма спеціальностями (напрямами підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних факультетів, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки), але не менше однієї особи;
  • ліміт стипендіатів-першокурсників – 45% від фактичної кількості студентів денної форми навчання, які зараховані на перший рік навчання і навчаються за державним замовленням станом на десятий день після початку навчального року на певному факультеті, курсі за певною спеціальністю.

Реєстр осіб, яким призначаються стипендії, затверджується наказом ректора.

Рейтинг успішності студентів факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації, електроінженерії та радіоелектроніки

 

засідання стипендіальної комісії ФКІТАЕР відбулося 10.09.2018 № 9

Переглянути рейтинг

 

Рейтинг успішності студентів факультету економіки та менеджменту

Рейтинговий список ФЕМ
Рейтинговий список акад.стип. ФЕМ

 

Рейтинг успішності студентів факультету комп’ютерних наук та технологій

Ліміт стипендий

Рейтинг

Рейтинг успішності студентів Гірничого факультету

 

рейтинг 2018

Рейтинг студентів факультету МЕХТ

Рейтинг студентів

рейтинг студентів 1 курсу набору 2018 року.