Правила прийому

 

до Державного вищого навчального закладу

«Донецький національний технічний університет»

в 2018 році

 

 

Покровськ – 2017

 

ЗМІСТ

 

І. Загальні положення.

 1. Прийом на навчання та забезпечення відкритості і прозорості при проведенні прийому, порядок зберігання робіт та особових справ вступників.
 2. Джерела фінансування здобуття вищої освіти.
 3. Організація та проведення конкурсного відбору.
 4. Формування, оприлюднення рейтингового списку вступників та надання рекомендацій до зарахування.
 5. Реалізація права вступників на обрання місця навчання.
 6. Наказ про зарахування вступників, додатковий конкурс.
 7. Порядок роботи приймальної комісії

ІІ. Правила прийому до Університету на навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти.

 1. Вимоги до рівня освіти вступників.
 2. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі
 3. Терміни прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання.
 4. Організація та проведення конкурсного відбору.
 5. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі
 6. Формування, оприлюднення рейтингового списку вступників та надання рекомендацій до зарахування.
 7. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти.

III.  Правила прийому до Університету на навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» на основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста.

 1. Вимоги до рівня освіти вступників.
 2. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі 
 3. Терміни прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання.
 4. Організація та проведення конкурсного відбору. 
 5. Коригування списку рекомендованих до зарахування.

ІV. Правила прийому до Університету на навчання за освітнім ступенем «Магістр» 

 1. Вимоги до рівня освіти вступників.
 2. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі
 3. Терміни прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання. 
 4. Організація та проведення конкурсного відбору. 
 5. Коригування списку рекомендованих до зарахування. 

 

Додаток 1. Правила прийому на навчання до аспірантури  та докторантури у 2018 році  (8 сторінок)

Додаток 2. Порядок прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) у 2018 році (6 сторінок)

Додаток 3. Правила прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізації «державна служба» (5 сторінок)

Додаток 4. Порядок акредитації представників засобів масової інформації при Приймальній комісії Університету (4 сторінки)

 

 

I. Загальні положення

 

1. Прийом на навчання та забезпечення відкритості і прозорості при проведенні прийому, порядок зберігання робіт та особових справ вступників

 

 • Цими Правилами регламентується порядок прийому на навчання у 2018 році до Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет», в тому числі Індустріального інституту ДВНЗ «ДонНТУ»).
 • Провадження освітньої діяльності у Державному вищому навчальному закладі «Донецький національний технічний університет» (ДВНЗ «ДонНТУ») – далі Університет, здійснюється відповідно до безстрокової ліцензії Міністерства освіти і науки України (далі – МОН), переоформленої Наказом МОН від 22.05.2017р. №108-л.
 • Прийом до Університету здійснюється в розрізі спеціальностей за освітніми ступенями «Бакалавр» (інформаційна таблиця 1, 2), «Магістр» (інформаційна таблиця 3), «Доктор філософії» (Додаток 1 до цих Правил).
 • Прийом до Університету здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування на підставі ліцензії та затверджених Вченою радою Правил прийому до Університету, що розроблені відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, затверджених наказом МОН України від 13 жовтня 2017 року № 1378 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції 14 листопада 2017 року № 1397/31265.
 • Організацію прийому вступників до Університету здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника Університету – далі ректор, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію Університету, розробленого та затвердженого у відповідному порядку.
 • У 2018 році Університет здійснює прийом на закриті бюджетні та небюджетні конкурсні пропозиції в розрізі спеціальностей за освітніми ступенями.
 • Небюджетні конкурсні пропозиції для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю особами, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план створюються в міру необхідності.
 • Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра або раніше здобутого ступеня вищої освіти, які були відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають право бути поновленими для завершення навчання за цим самим освітньо-кваліфікаційним рівнем за індивідуальною програмою за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю на акредитовані спеціальності Університету (за умови, що термін дії сертифікатів обраної спеціальності не закінчується у 2019 році).
 • Ректор Університету забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов та цих Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії.
 • Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу Ректором та/або виконання процедур вступної кампанії.
 • Усі питання, пов’язані з прийомом до Університету, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.
 • На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Порядок акредитації журналістів у Приймальній комісії визначається Додатком 4 до цих Правил.
 • Громадські організації, яким надано МОН право вести спостереження за роботою Приймальної комісії, можуть направляти на засідання Приймальної комісії своїх спостерігачів.
 • Університет створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію. Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти не пізніше наступного робочого дня після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
 • В Університеті встановлюється квота-1 в межах тридцяти відсотків (але не менше одного місця) обсягу державного або регіонального замовлення за відповідними пропозиціям. Квота-1 – визначена частина загального обсягу державного або регіонального замовлення, яка може бути використана для прийому вступників на основі ПСЗО, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2 або вступають відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037 (далі – наказ № 697).
 • Голова Приймальної комісії оголошує про засідання комісії, як правило, не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.
 • Роботи вступників, які не зараховані на навчання і виконувались ними на вступних іспитах, фахових випробуваннях, співбесідах зберігаються у Приймальній комісії Університету однин рік та знищуються, про що складається відповідний акт.
 • Особові справи вступників щодо яких не було виконано умови до зарахування, яким було відмовлено у зв’язку зі складанням вступного випробування нижче встановленого цими Правилами рівня, які не з’явилися на вступне випробування зберігаються у Приймальній комісії Університету однин рік та знищуються, про що складається відповідний акт.
 • Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Умови проживання відповідають чинним санітарним нормам.
 • Іногородні студенти денної форми навчання за поданнями факультетів забезпечуються проживанням в гуртожитку за наявності вільних місць.
 • Поселення вступників та студентів відбувається відповідно до «Порядку поселення вступників та студентів до гуртожитків ДВНЗ «ДонНТУ», затвердженого ректором.

 

2. Джерела фінансування здобуття вищої освіти

 

 • Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється:
 • за рахунок видатків державного бюджету;
 • за рахунок видатків місцевих бюджетів;
 • за рахунок цільових пільгових державних кредитів;
 • за ваучерами;
 • за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
  • Обсяг прийому за державним замовленням Університету визначається державним замовником в розрізі спеціальностей та форм навчання, а його розподіл між закритими (фіксованими) конкурсними пропозиціями здійснюється на засіданнях Приймальної комісії.
  • Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в Університеті на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.
  • Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
  • Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в Університеті за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.
  • Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю в Університеті:
 • якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом;
 • якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.
  • Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.
  • Громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном, можуть брати участь у конкурсному відборі на місця державного або регіонального замовлення лише в разі вступу тільки за результатами ЗНО.
  • Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти за умови здобуття тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету.
  • Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки, рівнями, ступенями) за кошти державного або місцевого бюджетів.
  • Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до Правил.
  • Переважним правом на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, мають особи, які зазначені в пп. 7.2–7.4 Розділу ІІ цих Правил. Іншим категоріям вступників право на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, надається в разі відсутності осіб названої вище категорії або їх письмової відмови від таких місць.

 

3. Організація та проведення конкурсного відбору

 

 • Конкурсний відбір здійснюється за результатами вступних випробувань і проводиться на основі конкурсного бала.
 • Конкурсний бал за освітніми ступенями обчислюється відповідно до затвердженої Приймальною комісією формули.
 • Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого для відповідного освітнього ступеня рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
 • Перескладання вступних випробувань не допускається.
 • Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені в Університеті, розглядає апеляційна комісія Університету, склад та порядок роботи якої затверджений наказом Ректора.
 • Відомості про результати фахових вступних випробувань вносяться до запису про вступника в Єдиній базі не пізніше 12:00 наступного робочого дня після складання випробування.
 • Рішенням Приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію.

 

4. Формування, оприлюднення рейтингового списку вступників та надання рекомендацій до зарахування

 

 • Поточні рейтингові списки формуються Приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті Університету.
 • У рейтинговому списку вступників зазначаються:
   • ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма навчання;

  • прізвище, ім’я та по батькові вступника;

  • конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

  • пріоритетність заяви, зазначена вступником;

  • ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти-1 (тільки на основі повної загальної середньої освіти, у випадках, передбачених Умовами прийому та цими Правилами).

 • Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним або регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, отримуються Приймальною комісією за даними Єдиної бази, перевіряються на предмет достовірності поданих вступниками відомостей та дотримання передбачених Умовами прийому та цими Правилами вимог щодо формування списків та затверджуються рішенням Приймальної комісії і оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальних комісій та офіційному веб-сайті Університету. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пп. 4.2 цього розділу.
 • Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до п. 6 цього розділу з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.
 • Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії, офіційному веб-сайті Університету.

 

5. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

 

 • Особи, які подали заяви та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування – подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів ЗНО та/або інших документів, передбачених Умовами прийому та цими Правилами, до Приймальної комісії Університету.
 • При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів ЗНО зберігаються у особовій справі вищого навчального закладу за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання або за вибором студента, при одночасному навчанні за кількома спеціальностями та формами навчання за кошти фізичних та юридичних, про що видається відповідна довідка яка зберігається у іншому навчальному закладі.
 • Вступник, у якого після подачі заяви, але до виконання вимог для зарахування, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто пред’являє Приймальній комісії Університету свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про які вносяться до Єдиної бази.
 • Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією.
 • Особи, які в установлені цими Правилами строки не виконали вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним та регіональним замовленням.
 • Особи, які в установлені цими Правилами строки не виконали вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання.
 • Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування, передбачених у пункті 5.1. цих Правил не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку виконання умов до зарахування.

 

6. Наказ про зарахування вступників, додатковий конкурс

 

 • Накази про зарахування на навчання видаються Ректором Університету на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Єдина база) й оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії та офіційному веб-сайті Університету у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені цими Правилами.
 • Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване при встановленні факту подання ним недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО) в частині, що стосується цього вступника.
 • Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до Університету за власним бажанням, відраховані з Університету за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.
 • У разі, якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку Наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.
 • На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 6.3 та 6.4 цього Розділу, місце(я), може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій Університету за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.
 • Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.
 • Зарахування рекомендованих вступників на небюджетні конкурсні пропозиції за певною спеціальністю (освітньою програмою), якщо це призводить до формування групи студентів з чисельністю до 5 осіб, як правило, не дозволяється (крім випадків, ухвалених мотивованим рішенням Приймальної комісії).
 • Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб, здійснюється при виконанні ними умов до зарахування, відповідно до встановлених цими Правилами строків, але не пізніше 30 вересня 2018 року.
 • Договір про надання освітніх послуг між Університетом та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, цей наказ скасовується в частині зарахування цієї особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

 

7. Порядок роботи приймальної комісії

 

 • Порядок роботи Приймальної комісії регулюється Положенням про Приймальну комісію Університету та цими Правилами.
 • Порядок роботи приймальної комісії з абітурієнтами:

Приймальна комісія працює з абітурієнтами протягом 2018 року у робочі дні з 9.00 до 16.00.

Зведений графік роботи Приймальної комісії з прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання у 2018 році в розрізі освітніх ступенів та форм навчання (дні тижня та години) наведено в інформаційній таблиці 7.

 • Консультаційний центр Приймальної комісії, з надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі працює з 02.07.2018 р. по 26.07.2018 р. відповідно до Графіку роботи Приймальної комісії.


II. Правила прийому до Університету на навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

 

1. Вимоги до рівня освіти вступників

 

 • На навчання для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на перший курс до Університету приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту. Перелік спеціальностей, освітні програми та терміни навчання наведено в інформаційній таблиці 1.
 • Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.
 • У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал вважається таким, що відповідає «2», у 12-бальній шкалі.

 

2. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

 

 • Вступники за денною та заочною формами навчання, з 12 до 26 липня 2018 року включно подають заяви тільки в електронній формі, крім випадків, зазначених у пп. 2.4 цього розділу.
 • Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною комісією Університету згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році, затвердженим наказом МОН від 13.10.2017 № 1378.
 • Вступники з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатку до документу про повну загальну середню освіту, довідки про реєстрацію місця проживання (у разі необхідності) тощо, можуть звернутися за допомогою до консультаційного центру Приймальної комісії Університету.
 • Тільки в паперовій формі вступники подають заяви у випадках:
 1. при реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1;
 2. при наявності розбіжностей в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в його документах;
 3. у разі подання іноземного документа про освіту;
 4. у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 5. у разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі;
 6. у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.
 • Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.
 • Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії Університету. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою Приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.
 • У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми) та форми навчання.

Під час подання заяв на закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«претендую на участь в конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;

«претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб».

 • Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
 • Вступники, що претендують на місця державного або регіонального замовлення за денною або заочною формою навчання, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність. Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.
 • Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.
 • Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
 • документа, що посвідчує особу;
 • ідентифікаційного коду (реєстраційний номер облікової картки платника податків);
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про повну загальну середню освіту;
 • сертифікат (сертифікати) ЗНО;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1.
  • До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію ідентифікаційного коду (реєстраційний номер облікової картки платника податків);
 • документа державного зразка про повну загальну середню освіту;
 • копії документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
  • Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.
  • Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.
  • Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною або відбірковими комісіями Університету. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
  • Приймальна комісія Університету перевіряє підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою; на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1; спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.
  • Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).
  • Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Університету протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів.
  • Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому Університету, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.
  • Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована на підставі рішення Приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступника про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

 

3. Терміни прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

 • Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну форму навчання, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування проводяться в строки, визначені в табл. 2.3.1. Для вступників Освітнього центру «Донбас-Україна» строки та етапи вступної кампанії встановлено в додатку 2 до цих Правил.

 

Таблиця 2.3.1 – Основні етапи вступної кампанії

Етапи вступної кампанії

Денна форма

Заочна форма

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників

02 липня 2018 року

Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників

о 18.00 год. 25 липня 2018 року

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року

Для осіб, що проходять співбесіду

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 год. 20 липня 2018 року

Строки проведення співбесід

21 – 23 липня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00 год.

24 липня 2018 року

Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

до 18.00 год. 25 липня 2018 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 12.00 год. 26 липня 2018 року

Для осіб, що складають вступні іспити

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 год. 20 липня 2018 року

Строки проведення вступних іспитів

21 липня – 26 липня 2018 року

Для осіб, що вступають за загальними Умовами

Закінчення прийому заяв та документів:

– за державним або регіональним замовленням

о 18.00 год.
26 липня 2018 року

о 18.00 год.
26 липня 2018 року

– за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

о 12.00 год.
11 серпня 2018 року

Для осіб, що складають вступні іспити та осіб, що вступають за загальними Умовами

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування:

– за державним або регіональним замовленням

 

 

 

не пізніше 18.00 год. 1 серпня 2018 року

– за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше 18.00.год.
2 серпня 2018 року

1 хвиля:
не пізніше 18.00 год.
2 серпня 2018 року

2 хвиля:
не пізніше 12.00 год. 13 серпня 2018 року

Виконання вступниками вимог до зарахування

– за державним або регіональним замовленням

 

 

не пізніше 18.00 години 6 серпня 2018 року

– за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

1 хвиля: не пізніше
16 серпня 2018 року

2 хвиля:
не пізніше 12.00 год. 29 серпня 2018 року

3 хвиля: не пізніше
27 вересня 2018 року

не пізніше 12.00 год.
22 серпня 2018 року

Терміни зарахування вступників

– за державним або регіональним замовленням

 

не пізніше 12.00 год. 7 серпня 2018 року

– за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

1 хвиля:
не пізніше 12.00 год.
17 серпня 2018 року

2 хвиля:
не пізніше 12.00 год. 30 серпня 2018 року

3 хвиля:
не пізніше 12.00 год.
28 вересня 2018 року

23 серпня 2018 року

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення, та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб*

не пізніше 12.00 год. 18 серпня 2017 року.

* Особи, які претендують на переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення, за рахунок цільових пільгових державних кредитів, повинні виконати умови до зарахування не пізніше 18.00 години 16 серпня 2018 року.

 

4. Організація та проведення конкурсного відбору

 

 • Конкурсний відбір здійснюється за результатами вступних випробувань у формі ЗНО, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами прийому випадках, і проводиться на основі конкурсного бала.
 • Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів) для вступу на навчання на конкурсні пропозиції Університету наведено в інформаційних таблицях 6.1 та 6.2.
 • Формула для обчислення Конкурсного балу при прийомі для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти:

 

Конкурсний бал (КБ)= К1×П1+К2×П2+К3×П3+К4×А+К5×ОУ

 

де К1, К2, К3, К4, К5 – вагові коефіцієнти для кожної конкурсної пропозиції (визначені в інформаційній таблиці 6.1 та 6.2), з сумою рівною 1;

П1, П2, П3 – результати вступних випробувань з першого, другого та третього конкурсних предметів за шкалою від 100 до 200 балів;

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до додатку 5 до Умов Прийому у 2018 році;

ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів Університету за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації) Університету, яким надається особлива підтримка (табл. 2.4.1.).

Таблиця 2.4.1 – Перелік спеціальностей яким надається особлива підтримка

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

10

Природничі науки

101

Екологія

103

Науки про Землю

12

Інформаційні технології

124

Системний аналіз

13

Механічна
інженерія

131

Прикладна механіка

132

Матеріалознавство

133

Галузеве машинобудування

136

Металургія

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

144

Теплоенергетика

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

17

Електроніка та телекомунікації

171

Електроніка

172

Телекомунікації та радіотехніка

18

Виробництво та технології

183

Технології захисту навколишнього середовища

184

Гірництво

19

Архітектура та будівництво

193

Геодезія та землеустрій

 

 • У 2018 році приймаються сертифікати ЗНО 2016, 2017 та 2018 років крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов, оцінки з яких приймаються лише з ЗНО 2018 року.
 • До участі в конкурсному відборі допускаються вступники, які за результатами вступних випробування отримали не менше 100 балів з кожного з конкурсних предметів.
 • Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином:

«3» відповідає «6»

«4» відповідає «9»

«5» відповідає «12»

 • Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор (за поданням Мінмолодьспорт України) зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.
 • Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2018 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів–членів Малої академії наук України 2018 року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200 (крім вступу на спеціальності галузі знань 29 «Міжнародні відносини»). Інформацію про таких вступників Приймальна комісія отримує з Єдиної бази.
 • Учасникам Всеукраїнської олімпіади Університету для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка, можуть нараховуватись додаткові бали до оцінки сертифіката ЗНО з одного відповідного предмета при розрахунку конкурсного бала в Університеті від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет. Всеукраїнська олімпіада Університету проводиться відповідно до Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2016 року № 1587, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 16/29884.
 • Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК дорівнює 1,04), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК дорівнює 1,00) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому для Університету:

 

Коефіцієнт

Умова застосування

РК

1,04

в усіх випадках при поданні заяв до Університету;

ГК

1,02

для поданих заяв до Університету з пріоритетністю 1 та 2 з переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (табл. 2.4.1 цього розділу),

1,00

в інших випадках;

СК

1,02

для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подачі заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу,

1,00

в інших випадках;

ПЧК

1,00

в усіх випадках при поданні заяв до Університету.

 

 • Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200;
 • Особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень), або здобувають його не менше одного року й виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план можуть приймати участь у конкурсному відборі та вступити для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю. Конкурсний бал для таких осіб розраховується за 100-бальною шкалою як підсумкова оцінка Витягу з навчальної картки студента або як Підсумкова оцінка додатку до диплома попереднього рівня освіти ). Курс, на який може вступати особа визначається дотриманням граничного розміру академічної різниці певного року навчання, відповідно до «Положення про порядок визначення та ліквідації академічної різниці і перезарахування навчальних дисциплін у державному вищому навчальному закладі «Донецький національний технічний університет».

 

5.                 Спеціальні умови участі в конкурсному відборі

 

 • Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі є:
 • зарахування за співбесідою;
 • участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1.
 • Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за державним або регіональним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти є:
 • зарахування за результатами співбесіди або квотою-1 на місця державного або регіонального замовлення;
 • переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб у порядку, передбаченому Умовами прийому та цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на закриту конкурсну пропозицію;
 • переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.
 • Можуть проходити вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:
 • особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).
 • Можуть проходити вступні випробування у формі вступних іспитів (замість ЗНО) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше, ніж встановлений Університетом мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі:
 • особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

Особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або ЗНО (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).

 • Можуть проходити вступні випробування у формі вступних іспитів (замість ЗНО) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений Університетом мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2018 році в ЗНО через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до Приймальної комісії Університету копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2018 року та/або ЗНО 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).

 • Можуть проходити вступні випробування у формі вступних іспитів (замість ЗНО і якщо не складали ЗНО з відповідних предметів у 2018 році) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше, ніж встановлений Університетом мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, які в 2018 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях ЗНО з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до Приймальної комісії Університету одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній чи додатковій сесіях ЗНО 2018 р., та/або ЗНО 2016, 2017 р. (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).

 • Можуть проходити вступні випробування у формі вступних іспитів (замість ЗНО) до Університету відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037 через Освітній центр «Донбас-Україна», відповідно до Додатку 2 до цих Правил.
 • Можуть проходити вступні випробування у формі вступних іспитів (замість ЗНО і якщо не складали ЗНО з відповідних предметів) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше, ніж встановлений Університетом мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2017 року;

громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або ЗНО (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав ЗНО).

 • Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів відповідно до пунктів цього розділу, і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

 

6. Формування, оприлюднення рейтингового списку вступників та надання рекомендацій до зарахування

 

 • Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

 • Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом. У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за пріоритетністю заяви від 1 до останньої;

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлений в цьому пункті принцип впорядкування не дозволяє визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то Приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

 • Особи, рекомендовані до зарахування на закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію за результатами співбесіди, зараховуються на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).

 

7.Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

 

 • Правом переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного (регіонального замовлення) та зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію.

В першу чергу підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіонального замовлення не залежно від конкурсного балу:

1) діти із сімей:

 • осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;
 • осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
 • осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;
 • осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
 • військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

2) діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

3) діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

4) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби.

В другу чергу можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менше від прохідного не більше ніж на 10 балів (20 балів для спеціальностей, визначених в табл. 2.4.1 цього Розділу):

 • особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
 • інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2;
 • діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;
 • особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів другого-сьомого цього розділу, і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).

В третю чергу можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менше від прохідного не більше ніж на 10 для спеціальностей, визначених в табл. 2.4.1 цього Розділу:

особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

 • В четверту чергу, особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця державного (регіонального) замовлення на спеціальності, зазначені в табл. 2.4.1 цього Розділу в разі, якщо їх конкурсний бал бал менше від прохідного не більше ніж на 20 балів.
 • Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої черги або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених черг.
 • У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених у пп. 7.2-7.5 цього пункту, Університет використовує для цього вакантні місця державного (регіонального) замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності – інших галузей знань, цієї або іншої форми навчання (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб за відповідною спеціальністю та формою навчання), про що негайно ставить до відома відповідного державного (регіонального) замовника.
 • Невикористані після переведень місця державного (регіонального) замовлення вважаються такими, що не розмішені в Університеті. Університет повідомляє державного (регіонального) замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в пп. 7.3 цього пункту, Університет надсилає державному (регіонального) замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного (регіонального) замовника.

III. Правила прийому до Університету на навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» на основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста

 

1. Вимоги до рівня освіти вступників

 

 • На навчання для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на перший курс (зі скороченим строком навчання) або на другий (третій) курс приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Перелік спеціальностей, освітні програми, курси та терміни навчання, наведено в інформаційній таблиці 2.
 • Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на другий або старші курси або на перший курс за скороченим строком навчання, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність (інформаційна таблиця 4), а також на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (табл. 2.4.1.).
 • На 3 курс денної форми навчання приймаються особи, які мають споріднену в межах галузі освіту (інформаційної таблиці 4) за умови дотримання граничного розміру академічної різниці, відповідно до «Положення про порядок визначення та ліквідації академічної різниці і перезарахування навчальних дисциплін у державному вищому навчальному закладі «Донецький національний технічний університет».
 • У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
 • У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає «3» – «задовільно».
 • При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

 

2. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

 

 • Вступники для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста подають заяви для вступу виключно в паперовій формі до Приймальної комісії Університету.
 • Заява подається вступником особисто. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою Приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.
 • Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.
 • Вступники можуть подавати до чотирьох заяв на дві спеціальності.
 • Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі на будь-яку форму навчання за державним замовленням вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.
 • Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
 • документа, що посвідчує особу;
 • ідентифікаційного коду (реєстраційний номер облікової картки платника податків);
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста і додаток до нього;
  • До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію ідентифікаційного коду (реєстраційний номер облікової картки платника податків);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста і додаток до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

3. Терміни прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

3.1.   Прийом заяв та документів від вступників для здобуття ступеня «Бакалавр», які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, проведення вступних випробувань, конкурсний відбір та зарахування проводяться в строки, визначені в таблиці 3.3.1.

 

Таблиця 3.3.1 – Основні етапи вступної кампанії

Етапи вступної кампанії

Строки за формами навчання

денна форма

заочна форма

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року

1 хвиля: 12 липня 2018 р.

2 хвиля: 08 серпня 2018 р.

Закінчення прийому заяв та документів 

о 18.00 годині 24 липня 2018 року

1 хвиля: 24 липня 2018 р.

2 хвиля: 23 серпня 2018 р.

Строки проведення фахових випробувань

25–31 липня 2018 року

1 хвиля: 25–31 липня 2018 р.

2 хвиля: 27–28 серпня 2018 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування:

– за державним замовленням

– за кошти фізичних та юридичних осіб

 

 

 

 

– не пізніше 12.00 год.
1 серпня 2018 року;

– не пізніше 12.00 год.
2 серпня 2018 року;

 

 

 

 

 

 

1 хвиля: не пізніше 12.00 год. 2 серпня 2018 р.

2 хвиля: не пізніше 12.00 год. 29 серпня 2018 р.

Виконання вступниками вимог до зарахування

– за державним замовленням

 

– за кошти фізичних та юридичних осіб

 

 

– не пізніше
07 серпня 2018 р.

– не пізніше
29 серпня 2018 р.

 

 

 

 

1 хвиля: не пізніше
07 серпня 2018 р.

2 хвиля: не пізніше
29 серпня 2018 р.

Терміни зарахування вступників

– за державним замовленням

 

– за кошти фізичних та юридичних осіб

 

 

– не пізніше 12.00 год.
10 серпня 2018 року,

– не пізніше 12.00 год.
30 серпня 2018 року;*

 

 

 

 

1 хвиля: не пізніше 12.00 год. 10 серпня 2018 р.

2 хвиля: не пізніше 12.00 год. 30 серпня 2018 р.

Рекомендація до зарахування на вакантні місця державного замовлення

– до 12:00 год.

08 серпня 2018 р.

 

* Терміни встановлюють за рішенням Приймальної комісії, до вичерпання ліцензійного обсягу за кожною пропозицією

 

4. Організація та проведення конкурсного відбору

 

 • Конкурсний відбір здійснюється за результатом фахового вступного випробування і проводиться на основі конкурсного бала.
 • Формула для обчислення Конкурсного балу при прийомі для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста:

 

Конкурсний бал (КБ)= ФВ + Дд

 

де ФВ – оцінка за фахове вступне випробування за шкалою: «2» – «незадовільно»; «3» – «задовільно»; «4» – «добре»; «5» – «відмінно»;

  Дд   – середній бал додатку до диплома молодшого спеціаліста, обчислений за чотирьохбальною шкалою.

 

 • Вступники для здобуття ступеня «Бакалавр», які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, до участі у конкурсному відборі допускаються лише за умови складання фахового вступного випробування на оцінку не менше «3» – «задовільно».

 

5. Коригування списку рекомендованих до зарахування.

 

5.1. Коригування списку рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення здійснюється в день видачі Наказу про зарахування.

5.2.   Приймальна комісія надає рекомендації до зарахування на вакантні місця державного замовлення вступникам за рейтингом із числа рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, які до моменту коригування списку рекомендованих до зарахування виконали вимоги до зарахування.

5.3.   Коригування списку рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється за умови коригування списку рекомендованих на навчання на місця державного замовлення за даною конкурсною пропозицією після видання Наказу про зарахування на місця державного замовлення.


IV. Правила прийому до Університету на навчання за освітнім ступенем «Магістр»

 

1. Вимоги до рівня освіти вступників

 

 • На навчання для здобуття освітнього ступеня «Магістр» приймаються особи, які здобули освітній ступінь «Бакалавр», «Магістр» або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Перелік спеціальностей, освітні програми, та терміни навчання наведено в інформаційній таблиці 3.
 • Особи, які вступають до Університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), складають додаткове вступне випробування. Перелік спеціальностей для яких дозволено вступ без складання додаткового вступного випробування при вступі на певну спеціальність наведено в інформаційній таблиці 5.
 • У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
 • У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає «60» – балів.
 • Прийом на навчання за спеціалізацією (освітньою програмою) «Державне управління» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» здійснюється відповідно до Додатку 3 до цих Правил.
 • При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

 

2. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

 

 • Вступники для здобуття освітнього ступеня «Магістр» подають до Приймальної комісії Університету заяви для вступу виключно в паперовій формі.
 • Заява подається вступником особисто. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою Приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.
 • Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.
 • Вступники можуть подавати до двох заяв на спеціальності/освітні програми денної форми навчання для участі у конкурсі на місця державного замовлення. Кількість заяв для вступу на місця за коши фізичних та/або юридичних осіб на денну та заочну форму не обмежується.
 • Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі на будь-яку форму навчання за державним замовленням вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.
 • Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
 • документа, що посвідчує особу;
 • ідентифікаційного коду (реєстраційний номер облікової картки платника податків);
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (освітній ступінь) і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на першочергову рекомендацію до зарахування.
  • До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію ідентифікаційного коду (реєстраційний номер облікової картки платника податків);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (освітній ступінь) і додаток до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.;
 • документів, які підтверджують право вступника на першочергову рекомендацію до зарахування.

 

3.Терміни прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

Прийом заяв та документів від вступників для здобуття ступеня «Магістр», проведення вступних випробувань, конкурсний відбір та зарахування проводяться в строки, визначені в таблиці 4.3.1.

Таблиця 4.3.1 Основні етапи вступної кампанії

Етапи вступної кампанії

Строки за формами навчання: денна, заочна

Початок прийому заяв та документів

1 хвиля: 09 липня 2018 р.

2 хвиля: 08 серпня 2018 р.

Закінчення прийому заяв та документів 

1 хвиля: не пізніше 18:00 год.
26 липня 2018 р.

2 хвиля: не пізніше 12:00 год.
23 серпня 2018 р.

Строки проведення фахових випробувань

1 хвиля: 26–31 липня 2018 р.

2 хвиля: 27–30 серпня 2018 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування:

– за державним замовленням

 

– за кошти фізичних та юридичних осіб

 

 

 

не пізніше 12:00 год. 02 серпня 2018 р.

 

1 хвиля: не пізніше 12:00 год.
03 серпня 2018 р.

2 хвиля: не пізніше 16:00 год.
30 серпня 2018 р.

Виконання вступниками вимог до зарахування

– за державним замовленням

– за кошти фізичних та юридичних осіб

 

 

не пізніше 16.00 год. 10 серпня 2018 р.

1 хвиля: 10 серпня 2018 р.

2 хвиля: 31 серпня 2018 р.

Терміни зарахування вступників

– за державним замовленням

 

– за кошти фізичних та юридичних осіб

 

– не пізніше 12.00 год.

11 серпня 2018 року,

1 хвиля: не пізніше 12.00 год.
11 серпня 2018 р.

2 хвиля: не пізніше 12.00 год.
31 серпня 2018 року;*

Рекомендація до зарахування на вакантні місця державного замовлення

– до 12:00 години 11 серпня 2018 р.

* Терміни встановлюють за рішенням Приймальної комісії, до вичерпання ліцензійного обсягу за кожною пропозицією

 

4. Організація та проведення конкурсного відбору

 

 • Конкурсний відбір здійснюється за результатами фахового вступного випробування, окремо за кожною спеціальністю, вступного іспиту з іноземної мови та додаткового вступного випробування при вступі за іншою спеціальністю, і проводиться на основі конкурсного бала.
 • Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,1 та вноситься до Єдиної бази.
 • Формула для обчислення Конкурсного балу при прийомі для здобуття освітнього ступеня «Магістр»:

 

Конкурсний бал (КБ)= ФВ + Ін + ДВ + Дд

 

де ФВ   – оцінка за фахове вступне випробування за 150 бальною шкалою;

 Ін     – оцінка вступного іспиту з іноземної мови за 100 бальною шкалою;

 ДВ   – оцінка додаткового вступного випробування (для осіб, що вступають за спорідненою в межах галузі знань спеціальністю цей бал приймається рівним Дд×1,5) за 150 бальною шкалою;

 Дд    – середній бал додатку до диплома раніше здобутого освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) за 100 бальною шкалою.

 

 • Середній бал додатку до диплома попереднього рівня навчання розраховується як середньоарифметичне з округленням до цілого шляхом усікання і з урахуванням усіх кредитних дисциплін з формою підсумкового контролю «екзамен» або «диференційований залік» (в тому числі – курсових проектів та робіт), практик і результатів атестації здобувачів вищої освіти. Дисципліни з поміткою «атестований» у розрахунку не беруться.
 • Оцінки додатку до диплома попереднього рівня навчання, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином:

Оцінка за 5-бальною шкалою

5

4

3

Оцінка за 100-бальною шкалою

90

74

60

 • Вступники, що отримали диплом бакалавра (спеціаліста) за іншою спеціальністю, допускаються до складання іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань за умови складання додаткового вступного випробування на оцінку не менше «90» балів.
 • Вступники, які отримали оцінки зі вступного іспиту з іноземної мови нижче «60» балів до складання фахового вступного випробування не допускаються.
 • Вступники до участі у конкурсному відборі допускаються лише за умови складання фахового вступного випробування не нижче «90» балів.
 • Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), за рішенням Приймальної комісії звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.
 • Вступники, які у 2018 році приймали участь у складанні єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та отримали оцінки більше 100 балів, рішенням Приймальної комісії звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати переводяться у 100 бальну шкалу на підставі рішення фахової комісії з проведення вступного іспиту з іноземної мови за результатами аналізу тестових завдань, виконаних з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО.

 

5. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 

5.1. Коригування списку рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення здійснюється в день видачі Наказу про зарахування.

5.2.   Приймальна комісія надає рекомендації до зарахування на вакантні місця державного замовлення вступникам за рейтингом із числа рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, які до моменту коригування списку рекомендованих до зарахування виконали вимоги до зарахування.

5.3.   Коригування списку рекомендованих на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється за умови коригування списку рекомендованих на навчання на місця державного замовлення за даною конкурсною пропозицією після видання Наказу про зарахування на місця державного замовлення.

 

Відповідальний секретар
Приймальної комісії                                                            А.М. Сурженко