Оголошується набір до аспірантури та докторантури ДВНЗ «ДонНТУ»  (10-7-2017)

У  в  а  г  а  !

Оголошується набір до аспірантури та докторантури ДВНЗ «ДонНТУ»

 

Аспірантура (здобуття ступеня доктора філософії)

 

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється прийом до аспірантури:

Галузь знань

Спеціальність

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа і страхування

073 Менеджмент

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

123 Комп’ютерна інженерія

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

26 Цивільна безпека

263 Цивільна безпека

 

Період навчання – 4 роки.

 

Форми навчання:

 • денна (за держ. замовленням та за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб);
 • вечірня (за держ. замовленням та за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб);
 • заочна (за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб).

 

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання:

Етап вступної кампанії

Строки

Початок прийому заяв та документів

01 серпня 2017 р.

Закінчення прийому заяв та документів

23 серпня 2017 р.

Проведення вступних випробувань

28 серпня – 10 вересня 2017 р.

Рекомендація щодо вступу до аспірантури

12 вересня 2017 р.

Зарахування до аспірантури

14 вересня 2017 р.

 

Вимоги до вступників:

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули повну вищу освіту (спеціаліст, магістр).

До вступних випробувань допускаються вступники, які вчасно подали всі необхідні документи для вступу.

Вступники до аспірантури ДВНЗ «ДонНТУ» для здобуття наукового ступеня доктора філософії подають заяви у паперовій формі. Вони можуть подати одну заяву на одну спеціальність.

 


Для вступу до аспірантури необхідно надати документи за таким переліком:

 • заява вступника;
 • копія паспорта та ІПН;
 • медична довідка про стан здоров’я за формою № 286-у (або за іншою формою з аналогічним змістом, якщо абітурієнт знаходиться за кордоном на момент подачі документів для вступу в аспірантуру);
 • копія диплома магістра із зазначенням здобутої спеціальності;
 • копія додатку до диплому;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів;
 • науковий текст (реферат, дослідницька пропозиція, проект) з обраної абітурієнтом спеціальності;
 • витяги з протоколів засідань кафедри та вченої ради факультету про рекомендацію вступу до аспірантури;
 • письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена кандидатом або доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником відповідного вищого навчального закладу (наукової установи), із згодою бути науковим керівником в разі його вступу до аспірантури;
 • рекомендаційний лист(и) (зокрема, від потенційного роботодавця та/або вченого, зацікавленого у науковій співпраці з абітурієнтом у разі його вступу до аспірантури відповідного вищого навчального закладу (наукової установи)).

Під час подання копій документів вступник пред’являє особисто оригінали документів.

 

Вступні випробування до аспірантури складаються з:

1) письмового вступного іспиту із спеціальності (в обсязі навчальної програми освітнього рівня магістра відповідної спеціальності);

2) письмового вступного іспиту із однієї іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти);

3) презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень.

Вага кожного вступного випробування при вирахуванні результатів конкурсу складає:

іспит зі спеціальності – 0,4;

іспит з іноземної мови – 0,4;

презентація дослідницьких пропозицій – 0,2.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом

 

Заяви та документи приймаються у кімнаті 1.210 (пн.-пт, 9.00 -15.00).

(спеціаліст Климович Наталія Михайлівна)

 

Контактна інформація:

dntu_asp@i.ua

050-602-39-80

Следь Олександра Миколаївна – зав. докторантурою, аспірантурою.

 

 

докторантура (здобуття ступеня доктора наук)

 

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється прийом до докторантури:

Галузь знань

Спеціальність

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

26 Цивільна безпека

263 Цивільна безпека

 

Період навчання – 2 роки.

 

Форми навчання денна (за держ. замовленням та за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб).

 

Строки прийому заяв та документів,конкурсного відбору та зарахування на навчання:

Етап вступної кампанії

Строки

Початок прийому заяв та документів

01 серпня 2017 р.

Закінчення прийому заяв та документів

23 серпня 2017 р.

Наукова доповідь вступника

28 серпня – 10 вересня 2017 р.

Рекомендація щодо вступу до докторантури

12 вересня 2017 р.

Зарахування до докторантури

14 вересня 2017 р.

 

До докторантури приймаються особи, які мають:

 • ступінь доктора філософії (кандидата наук);
 • наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені);
 • наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

 

Для вступу до докторантури необхідно надати документи за таким переліком:

 • заява вступника;
 • копія паспорта та ІПН;
 • медична довідка про стан здоров’я за формою № 286-у (або за іншою формою з аналогічним змістом, якщо абітурієнт знаходиться за кордоном на момент подачі документів для вступу в аспірантуру);
 • копія диплома про вищу освіту;
 • копія додатку до диплому;
 • диплома доктора філософії або кандидата наук
 • список опублікованих наукових праць і винаходів;
 • письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником відповідного вищого навчального закладу (наукової установи), із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
 • науковий текст (реферат, дослідницька пропозиція, проект) з обраної спеціальності;
 • витяги з протоколів засідань кафедри та вченої ради факультету про рекомендацію вступу до докторантури;
 • рекомендаційний лист(и) (зокрема, від потенційного роботодавця та/або вченого, зацікавленого у науковій співпраці з абітурієнтом у разі його вступу до аспірантури відповідного вищого навчального закладу (наукової установи)).

Під час подання копій документів вступник пред’являє особисто оригінали документів.

 

Заяви та документи приймаються у кімнаті 1.210 (пн.-пт, 9.00 -15.00).

(спеціаліст Климович Наталія Михайлівна)

 

Контактна інформація:

dntu_asp@i.ua

050-602-39-80

Следь Олександра Миколаївна – зав. докторантурою, аспірантурою.