Новинки фонду

4 квартал 2017 р.

Методичні вказівки

339

Е45   Економічний аналіз [Електронний ресурс] : Конспект лекцій для студентів спеціальності 076 Підприємство,торгівля та біржова діяльність / уклад. Л.М. Шилова, К.Ю. Бондик ; відповідал. за вип. В. М. Хобта. – Покровськ, 2016. – 75 с.

 

339.138

К65   Конспект лекцій з дисципліни Маркетингове ціноутворення [Електронний ресурс] : для студентів ОКР бакалавр, денної та заочної форми навчання : галузі знань 07 Управління та адміністрування : спеціальності 075 Маркетинг / уклад. О.В. Мізіна ; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 99 с.

 

33

К65   Конспект лекцій з дисципліни Антикризове управління [Електронний ресурс] : для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, денної та заочної форм навчання, галузі знань 0305 Економіка та підприємництво, напрямів 6.030507 Маркетинг, 6.030601 Менеджмент, 6.030504 Економіка підприємства / уклад. О.В. Мізіна ; відповідал. за вип.І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 91 с.

 

336

К65  Конспект лекцій з дисципліни Банківська система [Електронний ресурс] : для студентів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030508 Фінанси і кредит всіх форм навчання / уклад. Л.Л. Катранжи ; відповідал. за вип. Н.Ю. Рекова. – Покровськ, 2016. – 79 с.

 

35.08(072)

М54   Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни Організація діяльності державного службовця : для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей : галузі знань 07 “Управління та адміністрування” : спеціальності 074 “Публічне управління та адміністрування” / уклад. В.М. Грудницький ; ред. О.А. Ганич ; відповідал. за вип. Н.В. Оленцевич. – Покровськ, 2016. – 44 с.

 

004.383.3

М54   Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни Цифрова обробка сигналів [Електронний ресурс] : для студентів напряму 6.050102 Комп’ютерна інженерія денної та заочної форм навчання / уклад. О.В. Самощенко ; відповідал. за вип. В.А. Святний. – Покровськ, 2016. – 98 с.

 

681

М54   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Цифрова обробка сигналів [Електронний ресурс] : для студентів напряму Комп’ютерна інженерія денної та заочної форм навчання / уклад. О.В. Самощенко ; відповідал. за вип. В.А. Святний. – Покровськ, 2016. – 40 с.

 

35.08(072)

М54   Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни Організація діяльності державного службовця [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання : галузі знань 07 “Управління та адміністрування” : спеціальності 074 “Публічне управління та адміністрування” / уклад. В.М. Грудницький ; відповідал. за вип. Н.В. Оленцевиц. – Покровськ, 2016. – 44 с.

 

330.341.1(075.8)

М54        Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни Економіка та організація інноваційної діяльності [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства денної та заочної форм навчання / уклад. С.І. Кравченко, Н.М. Далевська ; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2016. – 49 с.

 

330.341.1(075.8)

М54        Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни Економіка та організація інноваційної діяльності [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства денної та заочної форм навчання / уклад. С.І. Кравченко, М.В. Панкова ; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2016. – 19 c.

 

330.322(072)

М54        Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Управління інвестиціями [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства денної та заочної форм навчання / уклад. В.М. Хобта, Г.С. Панченко, М.В. Панкова ; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2016. – 38 с.

 

334.72(072)

М54        Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни Управління проектами [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / уклад. О.М. Фіщенко ; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2016. – 39 с.

 

004

М54        Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни Обчислювальні методи [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання : галузі знань 0501 Інформатика та обчислювальна техніка, що навчаються за напрямами підготовки 6.050101 Комп’ютерні науки, 6.050102 Комп’ютерна інженерія, 6.050103 Програмна інженерія, спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення / уклад. О.А. Дмитрієва ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Покровськ, 2016. – 55 с.

 

004.65(072)

М54        Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з курсу Бази даних [Електронний ресурс] : для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.050101 Програмна інженерія денної форми навчання / уклад. Н.С. Костюкова ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Покровськ, 2016. – 78 с.

 

005

М54        Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної підготовки Рекламний менеджмент [Електронний ресурс] : для студентів денної форми навчання, галузі знань: 07 Управління та адміністрування, спеціальності 075 Маркетинг / уклад. О.М. Амельницька, О.М. Мізіна ; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 33 с.

 

330

М54        Методичні вказівки і завдання до практичних занять з дисципліни Навчальна практика [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки: 6.030504 Економіка підприємства / уклад. К.Ю. Бондик, М.В. Панкова ; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2016. – 118 с.

 

 

330

М54        Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Економічний аналіз [Економічний аналіз] : для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства денної та заочної форм навчання і для студентів і слухачів ІПО / уклад. Л.І. Шилова, К.Ю. Бондик ; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2016. – 74 с.

 

004.77

М54        Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Групова динаміка і комунікації [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення денної форми навчання / уклад. Н.О. Маслова, О.А. Золотухіна ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Покровськ, 2016. – 38 с.

3 квартал 2017 р.

Соціальні та гуманітарні науки

130.2

А23     Агамбен, Джорджо

Что современно? / Джорджо Агамбен; ред. диакон Августин Соколовски; перекл. диакон Августин Соколовски. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 78 с.

342(477)(075.8)

А31     Т 2: Особлива частина : Адміністративне право України : Академічний курс : У двох томах / ред. В.Б. Авер’янов. – Київ : Юридична думка, 2005. – 624 с.

347.77(075.8)

А66     Андрощук, Г.А.

Патентное право: правовая охрана изобретений : учеб. пособ. / Г.А. Андрощук, Л.И. Работягова. – Киев : МАУП, 1999. – 216 с. : ил.

7(477)(051)
А86     ART Ukraine : Arsenale 2012 перша київська бієнале сучасного мистецтва. вересень-жовтень 5(24)2011. – Київ, 2011. – 160 с. : іл.

330.101(075.8)

Б33      Башнянин, Г.І.

Політична економія : підручник / Г.І. Башнянин, П.Ю. Лазур, В.С. Медведєв. Ч.1 Загальна економічна теорія. Ч.2 Спеціальна економічна теорія. – Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 527 с.

343.344(477+100)

Б61      Біленчук, П.Д.

Зброєзнавство : правові основи обігу вогнестрільної зброї : моногр. / П.Д. Біленчук, А.В. Кофанов, О.Ф. Сулява; ред. П.Д. Біленчук. – Київ : Міжнародна агенція “BeeZone”, 2004. – 464 с.

502/504(075.8)

Б61      Білявський, Г.О.

Основи екології: теорія та практикум : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г.О. Білявський, Л.І. Бутченко. – Київ : Лібра, 2006. – 368 с.

502/504(075.8)

Б61      Білявський, Г.О.

Основи екології : підруч. / Г.О. Білявський, Г.О. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – 3-є вид. – Київ : Либідь, 2006. – 408 с.

658(477)(075.8)

Б72      Бойчик, І.М.

Економіка підприємства : підручник / І.М. Бойчик. – Київ : Кондор, 2016. – 378 с.

005(075.8)

Б81      Бондар-Підгурська, О.В.

Ділове адміністрування (корпоративне управління) : навч. посіб. / О.В. Бондар-Підгурська, А.О. Глєбова. – Київ : Ліра-К, 2016. – 487 с.

024

Б81      Бондаренко, В.І.

Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан та перспективи [Електронний ресурс] : моногр. / В.І. Бондаренко; ред. Т. Гранчук. – Київ, 2016. – 276 с.

17

В27     Великанов, В.М.

Этика : науч. изд. / В.М. Великанов. – Киев-Миргород : Ирина-Миргород, 2004. – 113 с.

355.1(477)

В61     Воїни. Історія українського війська. – Київ : К.І.С., 2015. – 16 с. – (Укр. ін-т нац. пам’яті).

316(075.8)

В67     Волков, Ю.Г.

Социология : История и современность / Ю.Г. Волков, В.Н. Нечипуренко, С.И. Самыгин; ред. Ю.Г. Волков. – Москва : Феникс, 1999. – 672 с. – (Учебники и учебные пособия).

347.73(477)(075.8)

В75     Воронова, Л.К.

Фінансове право України : підручник / Л.К. Воронова. – Київ : Прецедент, Моя книга, 2006. – 448 с.

330.3

В88     Вугальтер, А.Л.

Логико общественно-экономического процесса / А.Л. Вугальтер. – Киев : Ника-Центр, 1999. – 240 с.

342(477)

Г19      Ганич, О.А.

Правотворчість в державному управлінні [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О.А. Ганич, О.Л. Леонов. – вид. 2-ге., перероб., і доп. – Донецьк : ТОВ “ВРА “Епіцентр”, 2014. – 416 с.

316(075.8)

Г46      Гіденс, Ентоні

Соціологія / Ентоні Гіденс; перекл. В. Шовкун, А. Олійник; ред. О. Іващенко. – Київ : Основи, 1999. – 726 с.

811.161.2

Г55      Глущик, С.В.

Сучасні ділові папери : навч. посіб. для вищ. та середніх навч. закл. / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – 3-тє вид. перероб. і допов. – Київ : А.С.К., 2001. – 400 с.

341.231.14

Г55      Глюксман, А.

На захисті свободи : Організатор діалогу та упорядник книги Галина Аккерман / А. Глюксман, О. Боннер. – Київ : Дух і Літера, 2013. – 224 с.

94(477)

Г61      Голодомор не зламав 1932-1933. – Київ. – 32 с. – (Укр. ін-т нац. пам’яті).

342(477)(075.8)

Г61      Голосніченко, І.П.

Адміністративне право України : основні поняття : навч. посіб. / І.П. Голосніченко, М.Ф. Стахурський, Н.І. Золотарьова; ред. І.П. Голосніченко. – Київ : ГАН, 2005. – 232 с.

330.341.1(477)

Г67      Горбач, Л.М.

Інноваційне забезпечення екологічного розвитку: Сучасні реалії та перспективи : моногр. / Л.М. Горбач. – Київ : Кондор, 2016. – 360 с.

75.03(477)(084)

Г83      Григор’єва, Г.

Край живопису : Альбом-каталог / Г. Григор’єва; уклад. І. Григор’єв. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 96 с.

796

Г94      Гумбрехт, Г.У.

Похвала спортивній красі / Г.У. Гумбрехт. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 216 с.

321(44)

Д26     Дебре, Режіс

Інтелектуальна влада у Франції / Режіс Дебре; перекл. В. Артюх. – Київ : Дух і Літера, 2008. – 308 с.

94(477)

Д26     Дебуа, Отець Патрік

Хранитель спогадів : Кривавими слідами Голокосту / Отець Патрік Дебуа. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 336 с.

82.09″654″(470)

Д29     Делл’Аста, Адриано

В борьбе за реальность / Адриано Делл’Аста; перекл. И. Левина. – Киев : Дух і Літера, 2012. – 184 с.

316.48(075.8)

Д53     Дмитриев, А.В.

Конфликтология : учеб. пособ. для вузов / А.В. Дмитриев. – Москва : Гардарики, 2001. – 320 с.

342(477)(075.8)

Д36     Державне управління: теорія і практика / ред. В.Б. Авер’янов. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 432 с.

316(075.8)

Д57     Добреньков, В.И.

Т. 1 Методология и история : Сициология : в 3 томах / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – Москва : Инфра-М, 2000. – 400 с.

316(075.8)

Д57     Добреньков, В.И.

Т.2 Социальная структура и стратификация : Социология : в 3 томах / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – Москва : Инфра-М, 2000. – 536 с.

316(075.8)

Д57     Добреньков, В.И.

Т.3: Социальные институты и процессы : Социология : в 3 томах / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – Москва : Инфра-М, 2000. – 520 с.

351/354(477)(075.8)

Д79     Дубенко, С.Д.

Державна служба і державні службовці в Україні : навч.-метод. посіб. / С.Д. Дубенко; ред. Н.Р. Нижник. – Київ : Видавничий Дім Ін Юре, 1999. – 244 с.

Д85     Дух і літера : спільний видавничий проект телеканалу “1+1” та видавництва “Дух і літера”. № 11 -12. – Київ : Дух і Літера, 2003. – 472 с.

811.161.2(075.8)

І-21     Іванова, І.Б.

Українське ділове мовлення : навч. посіб. / І.Б. Іванова. – Харків : Парус, 2007. – 448 с.

821.161.2

І-78     Ірванець, О.

Пісні війни. Вірші останніх років / О. Ірванець. – Київ : Дух і Літера, 2014. – 40 с.

352.07(477)(075.8)

І-89     Історія та теорія місцевого самоврядування : навч. посіб. / О.М. Руденко, І.В. Козюра, Н.В. Ткаленко, В.Г. Маргасова. – Київ : Кондор, 2017. – 226 с.

1(477)

І-90     Історія філософії України : підруч. / М.Ю. Русин, І.В. Бичко, М.Ф. Тарасенко та ін. – Київ : Либідь, 1994. – 416 с.

316(075.8)

И90     История теоретической социологии. Социология XIX века (Профессионализация социально-научного знания) / Ю.Н. Давыдов, А.Б. Гофман, А.И. Кравченко та ін.; ред. Ю.Н. Давыдов. – Москва : Издательство Магистр, 1998. – 448 с.

316(4+73)(075.8)

И90     История социологии в Западной Европе и США : учебник для вузов / ред. Г.В. Осипов. – Москва : Норма-Инфра М, 1999.

330.341.1

Е45     Економічний інструментарій прийняття інноваційних рішень на підприємствах : моногр. / С.І. Кравченко, І.С. Кладченко, А.В. Мєшков та ін. – Красноармійськ, 2016. – 243 с.

030(477)

Е64     Енциклопедія Сучасної України / ред. І.М. Дзюба, та ін.; НАН України; Наукове товариство ім. Шевченка; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Том 17, Лег – Лощ. – Київ : Поліграфкнига, 2016. – 712 с. : іл.

030(477)

Е64     Енциклопедія Сучасної України / ред. І.М. Дзюба, та ін.; НАН України; Наукове товариство ім. Шевченка; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Том 16, Куз – Лев. – Київ : Поліграфкнига, 2016. – 712 с. : іл.

76(084.12)

Е68     Епштейн, Марк

Повернення майстра : Альбом-каталог / Марк Епштейн. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 72 с.

17(075.8)

Е88     Етика : навч. посіб. / В.О. Лозовой, М.І. Панов, О.А. Стасевська та ін.; ред. В.О. Лозовой. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 224 с.

82=411.16(477+470)

Є31     Егупець 21. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 479 с.

1(051)

821.161.2-32

Є70     Єременко, С.

Терикони під літаком : Оповідання / Світлана Єременко. – Київ : Український пріоритет, 2016. – 280 с.

330.101.542(075.8)

З-15     Задоя, А.О.

Мікроекономіка : Курс лекцій та вправи : навч. посіб. / А.О. Задоя. – 4-те вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2005. – 211 с. : іл.

330.101.542(075.8)

З-15     Задоя, А.О.

Мікроекономіка : курс лекцій : навч. посіб. / А.О. Задоя. – Київ : Знання, 2000. – 176 с. : іл.

35

З-41     Збірник наукових праць національної академії державного управління при Президентові України / ред. А.П. Савкова. Випуск 2/2016. – Київ : НАДУ, 2016. – 288 с.

94(47+57)

З-63     Зінченко, О.

Година папуги. Українські сторінки Катині / Олександр Зінченко. – Видання друге. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 400 с.

502/504(075.8)

З-68     Злобін, Ю.А.

Основи екології : підручник / Ю.А. Злобін. – Київ : Либідь, 1998. – 248 с.

349.2(477)(075.8)

К23     Карлицький, С.М.

Трудове право України : навч. посіб. / С.М. Карлицький. – Київ : Прецедент, 2004. – 216 с.

94(477)

К36     Керський, Б.

Розмови з Богданом Осадчуком : у співпраці з Кшиштофом Заставним / Б. Керський, Анджей Ковальчик Ст. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 384 с.

130.2(075.8)

К44     Кислюк, К.В.

Культорологія : Хрестоматія : Навч. посіб. для самостійної роботи та семінарських занять / К.В. Кислюк, Г.Д. Панков. – Київ : Кондор, 2017. – 186 с.

2(075.8)

К44     Кислюк, К.В.

Религоведение : учеб. пособ. / К.В. Кислюк, О.Н. Кучер. – Харків : Торсинг, 2002. – 496 с.

316.48(075.8)

К59     Козырев, Г.И.

Введение в конфликтологию : учеб. пособ. для вузов / Г.И. Козырев. – Москва : Владос, 2000. – 176 с.

342(477)(075.8)

К61     Колпаков, В.К.

Адміністративне право України : підруч. / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.

16(075.8)

К64     Конверський, А.Є.

Логіка : підручник для студентів вищих навчальних закладів / А.Є. Конверський. – Київ : Український центр духовної культури, 1999. – 400 с.

346(477)

К78     Кравчук, В.М.

Корпоративне право : Науково-практичний коментар законодавства та судової практики / В.М. Кравчук. – Київ : Істина, 2005. – 720 с.

330

К78     Краус, Н.М.

Становлення інноваційної економіки в умовах інституціональних змін : моногр. / Н.М. Краус. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 596 с.

330.341.1(477)(075.8)

К82     Кривов’язюк, І.В.

Інноваційна економіка : навч. посіб. / І.В. Кривов’язюк. – Київ : Кондор, 2016. – 384 с.

070(477.8)(0.92)

К83     Кроки…. Василь Лизанчук – публіцист, вчений, педагог : Бібліографічний покажчик, листи, рецензії, есеї, відгуки / уклад. М.М. Романюк. Кн. 3. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 550 с.

001.8(075.8)

К84     Крушельницька, О.В.

Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / О.В. Крушельницька. – Київ : Кондор, 2009. – 206 с.

130.2(075.8)

К90     Культорологія / Т.Б. Гриценко, С.П. Гриценко, А.Ю. Кондратюк та ін.; ред. Т.Б. Гриценко. – 2-ге вид. – Київ : ЦУЛ, 2009. – 392 с.

330.101.54(075.8)

К90     Кулішов, В.В.

Мікро- макро економіка : підручник / В.В. Кулішов. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 486 с. – (“Вища освіта України”).

94(477)

К90     Кульчицький, С.В.

1933: трагедія голоду / С.В. Кульчицький. – Київ : Товариство Знання Української РСР, 1988. – 48 с. – (Теорія і практика КПРС. Історія, №6).

659.4(075.8)

К93     Курбан, О.В.

PR у маркетингових комунікаціях : навч. посіб. – Київ : Кондор, 2016. – 246 с.

330(075.8)

Л38     Левченко, Ю.Г.

Економіка та організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / Ю.Г. Левченко. – Київ : Кондор, 2015. – 448 с.

94(477+470)

Л55     Лизанчук, В.

Історія російщення українців : моногр. / В. Лизанчук, М. Рожик. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 412 с.

821.161.2

Л55     Лизанчук, В.

Шевченкове слово : До 200-річчя дня народження Тараса Шевченка / В. Лизанчук. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 184 с.

94(438)(=411.16)

М13    Мазор, М.

Зникле місто (Свідчення в’язня Варшавського гетто) / Мішель Мазор; перекл. Ірина Чайковська, Володимир Чайковський. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 240 с. : іл.

323.2

М18    Маланюк, Є.

Малоросійство (1959) / Євген Маланюк. – Київ : Український пріоритет, 2015. – 48 с.

17(075.8)

М18    Малахов, В.А.

Етика : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Малахов. – Київ : Либідь, 1996. – 304 с. – (Трансформація гуманіт. освіти в Україні).

330.101.542(075.8)

М18    Малахова, Н.Б.

Мікроекономічний аналіз : навч. посіб. / Н.Б. Малахова. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 234 с.

351/354(477)(075.8)

М19    Малиновський, В.Я.

Державна служба: теорія і практика : навч. посіб. / В.Я. Малиновський. – Київ : Атіка, 2003. – 160 с.

316.2(430)

М23    Мангайм, К.

Ідеологія та утопія / Карл Мангайм. – Київ : Дух і Літера, 2008. – 370 с.

33(075.8)

М36    Мацелюх, Н.П.

Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка : навч. посіб. / Н.П. Мацелюх, І.А. Максименко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 382 с.

330.101(075.8)

М48    Мельник, Л.Ю.

Економічна теорія політекономічний контекст : навч. посіб. / Л.Ю. Мельник, П.М. Макаренко. – Київ : Кондор, 2008. – 524 с.

005(075.8)

М50    Менеджмент : навч. посіб. / Г.Є. Мошек, М.М. Ковальчук, Ю.В. Поканєвич та ін.; ред. Г.Є. Мошека. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Ліра-К, 2016. – 550 с.

352.07(038)

М65    Місцеве самоврядування : Словник-довідник / уклад. О.М. Руденко, І.В. Козюра, Н.В. Ткаленко, О.В. Червякова, А.Є. Шевченко. – Київ : Кондор, 2017. – 182 с.

94(438)

М69    Міхнік, Адам

Розмови між паном і панотцем / Адам Міхнік, о. Юзеф Тішнер, Яцек Жаковський; перекл. А. Павлишин. – Київ : Дух і Літера, 2013. – 624 с.

1(44)”654″

М77    Монтень, Мішель

Проби / Мішель Монтень; перекл. А. Перепадя. Кн. 3. – Київ : Дух і Літера, 2007. – 383 с.

330.322

М79    Моран, К.

Оценка инвестиций для нефинансовых менеджеров : Пер. с англ. / К. Моран. – Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2003. – 256 с.

330.322(477)(075.8)

М90    Музиченко, А.С.

Інвестиційна діяльність в Україні. Проблеми регулювання : навч. посіб. / А.С. Музиченко. – Київ : Кондор, 2009. – 406 с.

327(075.8)

М90    Муковський, І.Т.

Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах : навч. посіб. / І.Т. Муковський, А.Г. Міщенко, М.М. Шевченко. – Київ : Кондор, 2017. – 224 с.

005.95/.96

Н10     HR-менеджмент: проблеми, стратегії та перспективи : моногр. / ред. І.Б. Швець. – Донецьк : ДВНЗ ДонНТУ, 2013. – 176 с.

005.95/.96(075.8)

Н10     HR-менеджмент у публічному управлінні : навч. посіб. / О.М. Руденко, С.В. Штурхецький, О.В. Шершньова, Н.В. Філіпова. – Київ : Кондор, 2017. – 124 с.

821.161.2
Н37     Наш Крим: неросійські історії українського півострова / уклад. С.В. Громенко. – Київ : К.І.С., 2016. – 315 с.

316.46(075.8)

Н56     Нестуля, О.О.

Основи лідерства. Наукові концепції (від найдавніших часів до середини ХХ ст.) : навч. посіб. / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 277 с.

316.46(075.8)

Н56     Нестуля, О.О.

Основи лідерства. Наукові концепції (середина ХХ – початок ХХІ ст.) : навч. посіб. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 375 с.

005.57(075.8)

Н74     Новак, В.О.

Інформаційне забезпечення менеджменту : навч. посіб. / В.О. Новак, Л.Г. Макаренко, М.Г. Луцький. – Київ : Кондор, 2007. – 462 с.

82.0(477)

О-23    Обрії особистості : Книга на пошану Івана Дзюби. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 480 с. : іл.

821.111(73)

О-47    Озік, Сінтія

Метафори і пам’ять : Вибрані есеї / Сінтія Озік; перекл. Я. Стріхи. – Київ : Дух і Літера, 2014. – 288 с.

811.161.2(75.8)

О-53    Олійник, О.Б.

Граматика української мови : навч. посіб. / О.Б. Олійник, В.Д. Шинкарук, Г.М. Гребницький. – Київ : Кондор, 2008. – 544 с.

331(075.8)

О-76    Остапенко, Ю.М.

Экономика и социология труда в вопросах и ответах : учеб. пособ. / Ю.М. Остапенко. – Москва : Инфра-М, 2011. – 199 с. – (Вопрос – ответ).

35.07(075.8)

О-75    Особливості публічного управління та адміністрування : навч. посіб. / В.Д. Бакуменко, І.С. Бондар, В.Г. Горник, В.В. Шпачук. – Київ : Ліра-К, 2017. – 256 с.

368(075.8)

П21     Пацурія, Н.Б.

Страхове право України : навч. посіб. / Н.Б. Пацурія. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 176 с.

331(075.8)

П22     Пащенко, І.Н.

Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / І.Н. Пащенко. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 260 с.

336(477)

П37     Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади [Електронний ресурс] : Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування / О. Кириленко, Б. Малиняк, В. Письменний, В. Русін. – Київ : ТОВ “Підприємство “ВІ ЕН ЕЙ”, 2015. – 396 с. – (Асоціація міст України).

352.07

П69     Практичний посібник з питань організації роботи органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад [Електронний ресурс] : Модуль 2 Процедурні питання організац роботи органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади. – Київ, 2015. – 49 с.

352.07

П69     Практичний посібник з питань організації роботи органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад [Електронний ресурс] : Модуль 3 Організація роботи виконавчих органів місцевого самоврядування. Примірні положення структурних підрозділів. – Київ, 2015. – 45 с.

352.07

П69     Практичний посібник з питань організації роботи органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад [Електронний ресурс] : Модуль 4 Алгоритм основних дій з реорганізації органів місцевого самоврядування. – Київ, 2015. – 17 с.

352.07

П69     Практичний посібник з питань організації роботи органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад [Електронний ресурс] : Модуль 5 Стратегічний план розвитку громади. – Київ, 2015. – 101 с.

352.07

П69     Практичний посібник з питань організації роботи органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад [Електронний ресурс] : Модуль 6 Відповіді на проблемні питання. – Київ, 2015. – 13 с.

352.07

П69     Практичний посібник з питань організації роботи органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад [Електронний ресурс] : Модуль 1 Типовий статут територіальної громади. Примірне положення про старосту. – Київ, 2015. – 69 с.

34(477)

П69     Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні : Станов на 1 січня 2001 року / ред. С.П. Павлюк, С.Е. Демський. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 688 с.

17(075.8)

П75     Прибутько, П.С.

Етика : Посібник для підготовки до іспитів / П.С. Прибутько, Л.М. Дубчак. – Київ : Видавець Паливода А.В., 2006. – 180 с. – (Б-чка студента).

332.1(477)(075.8)

Р32      Регіональна економіка : навч. посіб. / І.В. Тараненко, О.В. Дашевська, С.С. Яременко та ін.; ред. І.В. Тараненко. – Київ : Кондор, 2015. – 305 с.

336.1

Р45      Реформування системи місцевих фінансів на засадах фіскальної децентралізації: теорія, європейський досвід та вітчизняна практика : моногр. / Н.Ю. Рекова, В.П. Вишневський, В.Д. Чекіна та ін.; ред. Н.Ю. Рекової. – Покровськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2016. – 252 с.

004(038)=161.1=111=161.2

Р74      Російсько-англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки : (з покажчиком англійських і українських термінів) / уклад. В. Карачун, Г. Гульчук, П. Бех, О. Карачун, Ю. Прохур. – Київ : Спалах, 1998. – 503 с.

005.3(075.8)

С17     Самокиш, О.В.

Креативний менеджмент : навч. посіб. / О.В. Самокиш. – Київ : Кондор, 2016. – 204 с.

821.161.1

С28     Седакова, Ольга

Найкращий університет : Епоха, особа, традиція / Ольга Седакова. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 248 с.

94(477)

С37     Симон Петлюра 1879-1926. – Київ, 2009.

316(075.8)

С69     Соціологія : навч. посіб. / С.О. Макеєв, Н.В. Костенко, Н.В. Паніна та ін.; ред. С.О. Макеєва. – 3-є вид., стереотип. – Київ : Знання, 2005. – 455 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

330.101.541(075.8)

С60     Солонінко, К.С.

Макроекономіка : навч. посіб. / К.С. Солонінко. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 200 с.

33.021

С65     Сорос, Джорж

Лекції в Центрально-Європейському Університеті / Джорж Сорос; перекл. с англ.  А. Павлишин. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 136 с.

330.1(477)(075.8)

С78     Старостенко, Г.Г.

Національна економіка : навч. посіб. / Г.Г. Старостенко, С.В. Онишко, Т.В. Поснова. – Присвячується до 90-ччя навчального закладу. – Київ : Ліра-К, 2012. – 432 с.

005.21(075.8)

С83     Стратегічний аналіз : навч. посіб. / О.В. Кочетков, О.М. Кобилкін, С.В. Кобилкіна та ін.; ред. О.В. Кочеткова. – 3-є вид. виправ. – Київ : Кондор, 2017. – 412 с.

343(4)

С89     Судова практика Суду Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності [Електронний ресурс]. – Київ, 2016. – 220 с.

37.091.3

Т33      Теорія та практика змішаного навчання [Електронний ресурс] : моногр. / В.М. Кухаренко, С.М. Березенська, К.Л. Бугайчук та ін.; ред. В.М. Кухаренко. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. – 284 с.

340.12(075.8)

Т33      Теорія держави і права : підручник / С.Л. Лисенков, А.М. Колодій, О.Д. Тихомиров, В.С. Ковальський; ред. С.Л. Лисенков. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 448 с.

330.341.1(477)

Т45      Тітаренко, Г.Б.

Державне регулювання розвитку інноваційної системи України: теорія, методологія, практика : моногр. / Г.Б. Тітаренко. – Київ : Кондор, 2016. – 400 с.

340.12(100)(075.8)

Т76      Трофанчук, Г.І.

Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / Г.І. Трофанчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 400 с.

82.0(477)

У11     “Умерехтінні найдорожчих лиць”: Згадуючи Михайлину Коцюбинську. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 576 с.

378(477)

У58     Університетська автономія : спеціальний випуск / уклад. С. Квіт, Г. Касьянов, Т. Ярошенко, К. Сігов, Л. Фінберг. №19, Дух і Літера. – Київ : Дух і Літера, 2008. – 366 с.

025.45УДК=161.2(083.44)

У59     Універсальна десяткова класифікація (УДК) : Допоміжні таблиці. Основна таблиця / , Держ. наук. установа Кн. палата Укр. ім. І. Франка; ред. М.І. Сенченко; відповідал. за вип. Г.О. Гуцол; перекл. М.Й. Ахвердова. – вид. виправл. і доповн. – Київ : Кн. палата України, Видавництво Ліра-К, 2017. – 1096 с.

025.45УДК=161.2(083.86)

У59     Універсальна десяткова класифікація (УДК) : Алфавітно-предметний покажчик (зведений) / , Держ. наук. установа Кн. палата Укр. ім. І. Франка; голов. ред. М.І. Сенченко; ред. М.Й. Ахвердова, Т.Е. Калініна, Ю.О. Набхан, К.А. Харитоненко, Н.М. Чунакова. – вид. виправл. і доповн. – Київ : Кн. палата України, Видавництво Ліра-К, 2017. – 903 с.

347.73(477)(075.8)

Ф59     Фінансове право : Хрестоматія : Посібник для студентів юрид. вузів та факультетів / ред. Ю.І. Шуліка. – Київ : Вілбор, 1998. – 640 с.

347.73(477)(075.8)

Ф59     Фінансове право України : підручник / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, І.Є. Криницький та ін.; ред. М.П. Кучерявенка. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 320 с.

94(4)

Щ92    Щоб не забули. Пам’ять про тоталітаризм в Європі : читанка для учнів старших класів середньої школи в усіх європейських країнах / ред. Джиліан Певез. – Київ : К.І.С., 2016. – 320 с. : іл.

378(075.8)

Щ92    Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та етики для “Чайників” [Електронний ресурс] : посіб. / уклад. О.О. Гужва. – 2009. – 72 с.

336(075.8)

Ф26     Фастовець, А.А.

Фінанси малого бізнесу : навч. посіб. / А.А. Фастовець, І.В. Фисун. – Київ : Кондор, 2013. – 302 с.

347.77/.78

Ф34     Федулова, Л.І.

Інтелектуальна власність у національній інноваційній системі : Науково-аналітична доповідь / Л.І. Федулова, Г.О. Андрощук, В.К. Хаустов. – Київ, 2010. – 216 с. : рис. + табл.

33(477)(075.8)

Х69     Ходзінський, К.Г.

Економічна історія України та провідних країн світу : навч. посіб. / К.Г. Ходзінський, П.П. Мазурок. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 148 с.

321.1(075.8)

Ц98     Цюрупа, М.В.

Історія політичних і правових вчень : курс лекцій / М.В. Цюрупа, В.С. Ясинська. – Київ : Кондор, 2016. – 270 с.

82.0(477)(092)

Ч-25    Часткова, Н.С.

Іван Дзюба: Дух і творчість : літературний портрет / Н.С. Часткова. – Київ : Університетське видавництво Пульсари, 2016. – 208 с.

330.1(477)(075.8)

Ч-44    Чепінога, В.Г.

Основи економічної теорії : навч. посіб. / В.Г. Чепінога. – Київ : Ліра-К, 2017. – 240 с.

336(477)(075.8)

Ч-46    Череп, О.Г.

Місцеві фінанси : навч. посіб. / О.Г. Череп, О.Ю. Столяров. – Київ : Кондор, 2015. – 468 с.

76(084.12)

Ч-46    Черешкевич, Луїза

Скульптура, графіка : Художній альбом / Луїза Черешкевич. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 104 с.

658.5

Ш35    Швец, И.Б.

Управление производственными запасами на предприятиях : моногр. – Донецк : НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти., 2003. – 182 с.

339(075.8)

Ш35    Швец, И.Б.

Международные валютные отношения : учеб. пособ. / И.Б. Швец. – Донецк : ГВУЗ  ДонНТУ, 2003. – 133 с.

331.108.26

Ш35    Швець, І.Б.

Комплексна оцінка якості управління персоналом : моногр. / І.Б. Швець, Т.В. Коваленко. – Донецьк : ДВНЗ ДонНТУ, 2013. – 159 с.

351.82

Ш35    Швець, І.Б.

Оцінка нагромадження людського капіталу на промислових підприємствах : моногр. / І.Б. Швець, С.В. Позднякова. – Донецьк : ДВНЗ ДонНТУ, 2011. – 172 с.

339(075.8)

Ш35    Швець, І.Б.

Міжнародні валютні відносини : навч. посіб. / І.Б. Швець. – Донецьк : ДВНЗ ДонНТУ, 2004. – 160 с.

821.161.2-311.6

Ш78    Шовкошитний, В.

Боривітри : історичний роман / Володимир Шовкошитний. – Київ : Український пріоритет, 2014. – 400 с.

821.161.2-311.6

Ш78    Шовкошитний, В.

Білий кречет : історичний роман / Володимир Шовкошитний. – Київ : Український пріоритет, 2013. – 320 с.

323.2

Ш78    Шовкошитний, В.

Герої народжуються на могилах героїв : повість / Володимир Шовкошитний. – Київ : Український пріоритет, 2012. – 48 с.

330.1(075.8)

Я46     Якобчук, В.П.

Економічна теорія : навч. посіб. / В.П. Якобчук. – 3-тє вид. перероб. – Київ : Ліра-К, 2015. – 408 с.

316.3(075.8)

Я47     Яковлев, А.М.

Социальная структура общества : учебник / А.М. Яковлев. – Москва : Издательство “Экзамен”, 2003. – 384 с.

Методичні вказівки

 

 

536.24

К65      Конспект лекцій з дисципліни “Тепломасообмін” [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 144 Теплоенергетика денної та заочної форм навчання / уклад. М.М. Власенко; відповідал. за вип. О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2016. – 139 с.

339.138

К65      Конспект лекцій з дисципліни “Економіка та маркетинг підприємств зв’язку” (1ч.) [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 6.050903 Телекомунікації (ТКС) денної та заочної форм навчання / уклад. Е.П. Ровт; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 68 с.

658.8

К65      Конспект лекцій з дисципліни “Маркетинг промислового підприємства” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030507-Маркетинг (МПР) денної та заочної форм навчання / уклад. Е.П. Ровт; відповідал. за вип. О.Ю. Попова. – Покровськ, 2016. – 67 с.

658.7

К65      Конспект лекцій з дисципліни “Перевірка державних закупівель” [Електронний ресурс] : для студентів галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” спеціальності 8.03050901 “Облік і аудит” / уклад. Ю.Л. Мохова; відповідал. за вип. Н.В. Оленцевич. – Покровськ, 2017. – 59 с.

502/504

К65      Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Природоохоронне інспектування” для студентів всіх форм [Електронний ресурс] / уклад. В.К. Костенко, О.Л. Зав’ялова, О.П. Чепак; відповідал. за вип. В.К. Костенко. – Покровськ, 2016. – 67 с.

005(072)

К65      Конспект лекцій з навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки “Основи менеджменту” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” всіх форм навчання / уклад. Г.Б. Мирошниченко, Л.М. Василишина; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 81 с.

005

К65      Конспект лекцій з дисципліни Стратегія підприємства [Електронний ресурс] : для студентів ОС “Бакалавр”, денної форми навчання, галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 073 Менедмент, 075 Маркетинг; галузі знань 0305 Економіка та підприємництво, напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства / уклад. О.В. Амельницька; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2017. – 138 с.

621.865.8

М54     Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Роботизовані технологічні комплекси та транспортні системи гнучних виробничих систем” [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання освітнього степеню “магістр” спеціальності 131 “Прикладна механіка” / уклад. Л.П. Калафатова; відповідал. за вип. С.О. Вірич. – Покровськ, 2017. – 23 с.

338

М54     Методичні вказівки щодо проведення виробничої практики для студентів напрямку підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” [Електронний ресурс] / уклад. Н.М. Далевська; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2017. – 35 с.

658.8

М54     Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Маркетинг промислового підприємства” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки  6.030507 “Маркетинг” денної та заочної форм навчання / уклад. Е.П. Ровт; відповідал. за вип. О.Ю. Попова. – Покровськ, 2016. – 29 с.

621.3

М54     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” (Частина 1) [Електронний ресурс] : для студентів технічних спеціальностей / уклад. Н.Л. Тютюнник, Д.О. Кардаш; відповідал. за вип. О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2016. – 49 с.

621.3

М54     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” (Частина 2) [Електронний документ] : для студентів технічних спеціальностей / уклад. Н.Л. Тютюнник, Д.О. Кардаш; відповідал. за вип. О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2016. – 41 с.

346.232

М54     Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни “Конкурентне право” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент”  (денної та заочної форм навчання) / уклад. В.М. Грудницький; відповідал. за вип. Н.В. Оленцевич. – Покровськ, 2017. – 64 с.

621.3

М54     Методичні вказівки до проведення практичних занять студентів технічних спеціальностей  з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” [Електронний ресурс] / уклад. Н.Л. Тютюнник, Д.О. Кардаш; відповідал. за вип. О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2016. – 29 с.

004

М54     Методичні рекомендації щодо проведення переддипломної практики  магістрів денної форми навчання спеціальності 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” [Електронний ресурс] / уклад. Є.Є. Федоров, І.В. Ярош, Т.О. Черняк; відповідал. за вип. Є.Є. Федоров. – Покровськ, 2017. – 31 с.

658.589

М54     Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики [Електронний ресурс] : для студентів спеціальностей 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, 8.03050401 “Економіка підприємства”, 8.18010012 “Управління інноваційною діяльністю” / уклад. В.М. Хобта; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2017. – 34 с.

339.138

М54     Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Економіка та маркетинг підприємств зв’язку” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.050903 “Телекомунікації” (ТКС) денної та заочної форм навчання / уклад. Е.П. Ровт; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 32 с.

658.8

М54     Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Товарознавство” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030507 “Маркетинг” денної та заочної форм навчання / уклад. Е.П. Ровт; відповідал. за вип. О.Ю. Попова. – Покровськ, 2016. – 23 с.

33

М54     Методичні рекомендації щодо проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 051 “Економіка” спеціалізації “Економічна кібернетика” [Електронний ресурс] : денної та заочної  форм навчання / уклад. В.М. Красько; відповідал. за вип. М.В. Румянцев. – Покровськ, 2016. – 44 с.

004.42

М54     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по темі “Робота з електронними таблицями в MS Excel” [Електронний ресурс] : для студентів всіх спеціальностей всіх форм навчання / уклад. Н.К. Шатохіна, О.А. Тихонова; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Покровськ, 2016. – 52 с.

004.056

М54     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Безпека програм та даних” [Електронний ресурс] : для студентів спеціальностей 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 123 Комп’ютерна інженерія / уклад. Н.О. Маслова, Т.В. Скрипник; відповідал. за вип. О.А.  Дмитрієва. – Покровськ, 2017. – 60 с.

658.5(072)

М54     Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни Інфраструктура ринку [Електронний ресурс] : для студентів напряму 6.030601 – “Менеджмент” денної та заочної форми навчання / уклад. Г.Б. Мирошниченко; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 18 с.

005(072)

М54     Методичні рекомендації для практичних робіт з дисципліни “Організація підприємницької діяльності” [Електронний ресурс] : розроблено для студентів усіх форм навчання галузей знань 0306 “Менеджмент і адміністрування” : напрямів підготовки 6.030601 Менеджмент / уклад. Г.Б. Мирошниченко; відповідал. за вип. І. В.  Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 18 с.

005(072)

М54     Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни “Управлінські рішення” [Електронний ресурс] : для студентів напряму 6.030601 – “Менеджмент” денної форми навчання / уклад. Г.Б. Мирошниченко; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 33 с.

005(072)

М54     Методичні рекомендації щодо виконання практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовки “Основи менеджменту” [Електронний ресурс] : для студентів денної форми навчання : галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування напрям підготовки : 6.030601 Менеджмент / уклад. Г.Б. Мирошниченко, Л.М. Василишина; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 69 с.

330.322(072)

М54     Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Управління інвестиціями”[Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства денної та заочної форм навчання / уклад. В.М. Хобта, М.В. Панкова; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ : ДВНЗ  ДонНТУ, 2017. – 13 с.

330.322(072)

М54     Методичні  вказівки  до  виконання  індивідуальної  контрольної  роботи  з дисципліни “Управління інвестиціями” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030504 “Економіка  підприємства”  денної  та  заочної  форм  навчання / уклад. В.М. Хобта, М.В. Панкова; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2017. – 17 с.

330.341.1(072)

М54     Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Економіка та організація інноваційної діяльності” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” денної та заочної форм навчання / уклад. С.І. Кравченко, Н.М. Далевська; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2017. – 20 с.

004.65(072)

М54     Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу “Організація баз даних і знань” [Електронний ресурс] : для спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення денної форми навчання / уклад. Н.С. Костюкова; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Покровськ, 2017. – 62 с.

005

М54     Методичні рекомендації до виконання завдань практичних занять з дисципліни “Маркетинговий менеджмент” [Електронний ресурс] : для студентів, галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 075 Маркетинг, ОС “Магістр”, денної форми навчання / уклад. О.В. Амельницька; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2017. – 66 с.

004.4

М54     Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з курсу “Дискретна математика. Частина 2” [Електронний ресурс] : для студентів, які навчаються за спеціальностями 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 123 Комп’ютерна інженерія, 125 Кібербезпека денної форми навчання / уклад. І.А.  Назарова, О.А.  Тихонова; відповідал. за вип. О.А.  Дмитрієва. – Покровськ, 2017. – 80 с.

621.01

М54     Методичні вказівки до розрахунково-графічних  робіт за темою “Кінематичне дослідження плоских важільних шостиланкових механізмів за методом планів” за курсом “Теорія машин та механізмів” [Електронний ресурс] : для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання / уклад. І.В. Кутняшенко, А.М. Сурженко, М.Г. Субботіна; відповідал. за вип. І.В. Кутняшенко. – Покровськ, 2017. – 36 с.

33

М54     Методичні  рекомендації до написання магістерської роботи для студентів денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] : спеціальностей 051Економіка, 075 Маркетинг / уклад. О.Ю. Попова, К.Ю. Ягельська, Г.С. Панченко, Н.А. Шакіна; відповідал. за вип. О.Ю. Попова. – Покровськ, 2017. – 44 с.

005.95/.96

М54     Методичні рекомендації до виконання та захисту курсової роботи (проекту) з нормативної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки “Нормування праці” [Електронний ресурс] : галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.030505 “Управління персоналом та економіка праці” ОКР “Бакалавр” всіх форм навчання / уклад. Л.В. Кас’яненко; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2017. – 39 с.

621.38(072)

М54     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Пристрої імпульсної електроніки” (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей) [Електронний ресурс] / уклад. О.В.  Вовна, А.А. Зорі, І.С. Лактіонов; відповідал. за вип. А.А. Зорі. – Покровськ, 2017. – 33 с.

159.9

М54     Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Психології” [Електронний ресурс] : для студентів денної форми освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”(для технічних спеціальностей) / уклад. О.В. Сервачак; відповідал. за вип. І.О. Дмитрик. – Покровськ, 2017. – 25 с.

658

М54     Методичні вказівки до конспекту лекцій з дисципліни “Проектний аналіз” [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / уклад. О. М.  Фіщенко; відповідал. за вип. В.М.  Хобта. – Покровськ, 2017. – 74 с.

005(072)

М54     Методичні рекомедації для проведення практичних занять з дисципліни “Управління ризиками” [Електронний ресурс] : для студентів галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” всіх форм навчання / уклад. Л. Л.  Катранжи; відповідал. за вип. Н. Ю.  Рекова. – Покровськ, 2017. – 41 с.

159.9(072)

М54     Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни Психологія спілкування і ораторська майстерність [Електронний ресурс] : для студентів освітнього ступеня підготовки “Магістр” спеціальностей 051 Економіка, 125 Кібербезпека, 171 Електроніка, 172 Телекомунікації та радіотехніка, 184 Гірництво, 193 Геодезія і землеустрій денної форми навчання / уклад. Г.В. Піскурська; відповідал. за вип. М.М. Кабанець. – Покровськ, 2017. – 16 с.

004.41(072)

М54     Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни “Проектування систем реального часу” для студентів спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія”, денної та заочної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. О.Г. Шевченко; відповідал. за вип. В.А. Святний. – Покровськ, 2017. – 27 с.

004.4(072)

М54     Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Системне програмування” для студе-нтів спеціальності “Комп’ютерна інженерія”, денної та заочної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. О.Г. Шевченко; відповідал. за вип. В.А. Святний. – Покровськ, 2017. – 47 с.

004.41(072)

М54     Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Проектування СРЧ” для студентів спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія”, денної та заочної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. О.Г. Шевченко; відповідал. за вип. В.А. Святний. – Покровськ, 2017. – 25 с.

004.31(075.8)

Н15     Навчально-методичний посібник “Комп’ютерна алгебра. Математичний опис і алгоритми операції ділення цілих чисел в доповняльному коді” для студентів спеціальності “Комп’ютерна інженерія”[ Електронний ресурс ] / уклад. В.В. Лапко, О.В. Самощенко, Г.Е. Маргієв; відповідал. за вип. В.А. Святний. – Покровськ, 2017. – 36 с.

004

Н31     Наскрізна програма практики для студентів денної та заочної форм навчання ОКР бакалавра, спеціаліста, магістра [Електронний ресурс] : галузі знань 12″Інформаційні технології” спеціальністі 121 “Інженерія програмного забезпечення” галузі знань 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка” напряму підготовки 6.050103 “Програмна інженерія” / уклад. Н.К. Шатохіна, О.А. Дмитрієва, І.А. Назарова; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Покровськ, 2017. – 45 с.

502/504

Н31     Наскрізна програма практик для денної та заочної форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст, магістр (без відриву та з відривом від підприємства) : Галузь знань 0401 Природничі науки, для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, галузь знань 10 Природничі науки спеціальності 101 “Екологія” / уклад. В.К. Костенко; відповідал. за вип. В.К. Костенко. – Покровськ, 2016. – 18 с.

622.277

П69     Практикум та методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни “Свердловинні технології видобування корисних копалин” [Електронний ресурс] : спеціальність 184 (6.050301) “Гірництво”, спеціалізація “Розробка родовищ та видобування корисних копалин” / уклад. М.О. Рязанцев, В.І. Зазимко, А.М. Рязанцев; відповідал. за вип. О.К. Носач. – Покровськ, 2017. – 87 с.

Дисертації, звіти

331.45(047.31)

В49     Виноградов, А.Г.

Развитие научных основ систем защиты работников от мощных тепловых излучений водяными завесами : специальность 05.26.01 – Охрана труда : диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук / А.Г. Виноградов; наук. консул. О.М. Яхно. – Черкассы, 2017. – 355 с.

622.53(047.31)
З-42     Звіт з кафедральної науково-дослідної роботи №Н-16-12 Обгрунтування конструктивних рішень та високоефективних режимів експлуатації засобів водовідливу вугільних шахт / дослідниц. колект., керівн. Е.А. Петелін; дослідниц. колект., учасн. М.В. Чашко, С.М. Зінов’єв, В.Г. Кондратенко, В.В. Калиниченко,. – Покровськ, 2016. – 333 с.

669.18(047.31)

З-42     Звіт про виконання науково-дослідної роботи Д-15-04 “Розробка ресурсозберігаючої технології рафінування сталі та дослідження утворення неметалевих включень та формування глазурі на поверхні футерівки ковшів” / дослідниц. колект., керівн. О.М. Смірнов; дослідниц. колект., учасн. О.М. Нижнік, В.Г. Онопрієнко, Є.В. Штепан, О.В. Антикруз, О.В. – Покровськ, 2016. – 170 с.

543.42(047.31)

З-42     Звіт з науково-дослідної роботи “Розробка інтелектуальних вимірювальних модулів електронних систем контролю параметрів фізичних середовищ” / дослідниц. колект., керівн. А.А. Зорі; дослідниц. колект., учасн. В.Ф. Сенько, О.В. Вовна, В.П. Тарасюк, О.А. Штепа, І.С. Лактіон. – Покровськ, 2016. – 164 с.

62-83(047.31)

З-42     Звіт про науково-дослідну роботу Д15-05 “Розробка систем керування електроприводами кранових механізмів, що забезпечують демпфування коливань протяжних конструкцій та переміщуваних вантажів” / дослідниц. колект., керівн. О. Толочко; дослідниц. колект., учасн. С. Старостін. – Покровськ, 2016. – 154 с.

662.741.3(047.3)

З-42     Звіт з науково-дослідної роботи Н-7-14 “Розробка засобів підвищення ефективності та довговічності трубчатих печей для переробки кам’яновугільної смоли” / дослідниц. колект., керівн. А.А. Топоров; дослідниц. колект., учасн. О.С. Парфенюк, П.В. Трет’яков, Г.О. Власов, О.С. Веретельник, І. – Покровськ, 2015. – 134 с.

004.272.2(047.31)

З-42     Звіт про науково-дослідну роботу Алгоритмічні методи підвищення ефективності паралельних комп’ютерних систем при моделюванні динамічних об’єктів (заключний) / дослідниц. колект., керівн. О.А. Дмитрієва; дослідниц. колект., учасн. В.А. Святний, І.Б. Швець, С.А. Зорі, І.А. Назарова, Н.О. Маслов. – Покровськ, 2016. – 323 с.

669.187(047.31)

З-42     Звіт з науково-дослідної роботи Н6-15 “Підвищення енергоефективності і екологічної безпеки дугових сталеплавильних печей” / дослідниц. колект., керівн. С.М. Тімошенко; дослідниц. колект., учасн. В.Г. Онопрієнко, Є.В. Штепан, О.В. Антикуз, Ю.В. Костецький, М. – Покровськ, 2016. – 82 с.

543.42(047.31)

З-42     Звіт з науково-дослідної роботи “Розробка та дослідження експериментального зразка оптичного вимірювача концентрації метану для вугільних шахт” / дослідниц. колект., керівн. А.А. Зорі; дослідниц. колект., учасн. Є.О. Башков, О.В. Вовна, Г.В. Мокрий, І.С. Лактіонов, Р.Н. Ахме. – Покровськ, 2016. – 204 с.

621.7(047.31)

З-42     Звіт про науково-дослідну роботу Д-15-03 кафедри електричної інженерії “Розробка математичних моделей для аналізу динамічної стійкості та методів захисту гібридних електричних систем” (заключний) / дослідниц. колект., керівн. В.Ф. Сивокобыленко; дослідниц. колект., учасн. В.К. Лебедев, В.А. Лысенко, А.П. Никифоров, С.В. Василец. – Покровськ, 2016. – 333 с.

330.837(047.31)

О-53    Оленцевич, Н.В.

Звіт про виконання науково-дослідної роботи Н-7-13 “Інституційні засади ефективного державного управління” / Н.В. Оленцевич; дослідниц. колект., керівн. Н.В. Оленцевич; дослідниц. колект., учасн. М.В. Гордон, В.М. Грудницький, Н.М. Далевська, О.С. Квілинський. – Покровськ, 2016. – 225 с.

Технічні науки

681.5.01

А22        Автоматизация и управление в технологических комплексах [Електронний ресурс] : моногр. / А.М. Русецкий, П.А. Витязь, М.Л. Хейфец та ін.; ред. А.М. Русецкий. – Минск : Беларуская навука, 2014. – 375 с.

681.5.01(075.8)

Б43        Белов, М.П.

Технические средства автоматизации и управления [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / М.П. Белов. – СПб : СЗТУ, 2006. – 184 с.

621.316(075.8)

Б48        Беркович, М.А.

Автоматика энергосистем [Електронний ресурс] : учеб. для техникумов / М.А. Беркович, В.А. Гладышев, В.А. Семенов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 240 с. : ил.

621.38(075.8)

Б77        Бойт, К.

Цифровая электроника [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / К. Бойт; перекл. М.М. Ташлицкого. – Москва : Техносфера, 2007. – 472 с. – (Мир электроники).

004.3

Б78        Бокселл, Д.

Изучаем Arduino 65 проектов своими руками / Д. Бокселл. – СПб : Питер, 2017. – 400 с. : ил. – (Вы и ваш ребенок).

004.451

Б87        Бреснахэн, К.

Linux на практике / К. Бреснахэн, Р. Блум. – СПб : Питер, 2017. – 384 с. : ил. – (Для профессионалов).

004.43(031)

В14        Вайк, Аллен

JavaScript. Энциклопедия пользователя : Пер. с англ. / Аллен Вайк. – Киев : ООО ТИД ДС, 2001. – 480 с.

004.43

В35        Веру, Л.

Секреты CSS. Идеальные решения ежедневных задач / Л. Веру. – СПб : Питер, 2017. – 336 с. : ил. – (Бестселлеры O’Reilly).

004

В63        Воеводин, Вл.В.

Вычислительное дело и кластерные системы [Електронний ресурс] : Советы и рекомендации по планированию, проектированию и использованию кластеров в вычислительной практике / Вл.В. Воеводин, С.А. Жуматий. – Москва : Издательство Московского университета, 2007. – 149 с.

004.42

В97        Вэйл, Д.

Minecraft. Программируй свой мир / Д. Вэйл, М. О`Хэнлон. – СПб : Питер, 2017. – 224 с. : ил. – (Вы и ваш ребенок).

004.42(075.8)

Г37         Гергель, В.П.

Теория и практика параллельных вычислений [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / В.П. Гергель. – Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, Бионом. Лаборатория знаний., 2007. – 423 с. : ил. + табл. – (Основы информационных технологий).

004.43

Г65         Гонсалвес, Э.

Изучаем Java EE 7 / Э. Гонсалвес. – СПб : Питер, 2017. – 640 с. : ил.

004.45(075.8)

Г68         Гордеев, А.В.

Системное программное обеспечение : учебник для вузов / А.В. Гордеев, А.Ю. Молчанов. – СПб : Питер, 2002. – 736 с. : ил.

004.451

Д27        Дейтел, П.

Android для разработчиков / П. Дейтел, Х. Дейтел, А. Уолд. – 3-е изд. – СПб : Питер, 2017. – 512 с. : ил. – (Библиотека программиста).

621.9(075.8)

Д64        Должиков, В.П.

Основы программирования и наладки станков с ЧПУ [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / В.П. Должиков. – Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 143 с.

004.43

Д71        Доусон, М.

Программируем на Python / М. Доусон. – СПб : Питер, 2017. – 416 с. : ил.

004.43

Д71        Доусон, М.

Изучаем С++ через программирование игр / М. Доусон. – СПб : Питер, 2017. – 352 с. : ил.

004.43

Д94        Дэвис, Стефан Р.

С++ для “Чайников” [Електронний ресурс] / Стефан Р. Дэвис; перекл. Д.М. Мищишина, И.В. Красикова; ред. И.В. Красикова. – 4-е изд. – Москва : Вильямс, 2003. – 336 с. : ил.

004(038)

І-74        Інформатика та обчислювальна техніка : короткий тлумачний словник / В.П. Гондюл, А.Г. Дерев’янко, В.В. Матвєєв, Ю.З. Прохур; ред. В.П. Гондюл. – Київ : Либідь, 2000. – 320 с.

621.3(075.8)

Е50         Електротехнічний практикум : навч. посіб. / О.Є. Гамола, В.І. Коруд, В.С. Мадай, Н.П. Мусихіна. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 194 с.

004.43

З-18       Закас, Н.

JavaScript для профессиональных веб-разработчиков / Н. Закас; перекл. А. Лютича. – СПб : Питер, 2017. – 960 с. : ил. – (Для профессионалов).

004.4

З-56       Зеньковський, В.А.

Применение Excel в экономических и инженерных расчетах : с компакт-диском / В.А. Зеньковський. – Москва : Солон-Пресс, 2005. – 192 с. : ил. + CD-ROM. – (Про ПК).

004.738.5

К13        Кажарнович, В.Ф.

SEO на результат: простые и понятные методы продвижения в интернете / В.Ф. Кажарнович. – СПб : Питер, 2017. – 320 с. : ил.

621.3(038)

К43        Киреева, Э.А.

Полный справочник по электрооборудованию и электротехнике (с примерами расчетов) [Електронний ресурс] : справочное издание / Э.А. Киреева, С.Н. Шерстнев; ред. С.Н. Шерстнева. – второе издание, стереотипное. – Москва : Кнорус, 2013. – 864 с.

621.3(075.8)

К45        Китунович, Ф.Г.

Электротехника : учебник / Ф.Г. Китунович. – 4-е изд. перераб. и доп. – Минск : Вышейшая школа, 1999. – 400 с. : ил.

622(075.8)

К89        Кузьмин, Е.В.

Основы горного дела [Електронний ресурс] : учебник для вузов / Е.В. Кузьмин, М.М. Хайрутдинов, Д.К. Зенько. – Москва : ООО “АртПРИНТ+”, 2007. – 254 с.

004.43

К90        Культин, Н.Б.

С/С ++ в задачах и примерах : для начинающих программистов / Н.Б. Культин. – СПб : БХВ-Петербург, 2001. – 288 с. : ил.

004.43

Л29        Лафоре, Р.

Объктно-ориентированное программирование в С++ / Р. Лафоре. – 4-е изд. – СПб : Питер, 2017. – 928 с. : ил. – (Классика computer science).

624(038)

Л39        Леденёв, В.В.

Основные определения и принципы механики [Електронний ресурс] : терминологический словарь / В.В. Леденёв, А.В. Худяков. – Тамбов : ФГБОУ ВПО “ТГТУ”, 2012. – 96 с.

004.43(075.8)

Л64        Литвиненко, Н.А.

Технология программирования на С++. Win 32 API-приложения [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / Н.А. Литвиненко. – СПб : БХВ-Петербург, 2010. – 288 с. : ил.

004(075.8)

Л85        Лупин, С.А.

Технологии параллельного программирования [Електронний ресурс] : учебник / С.А. Лупин, М.А. Посыпкин. – Москва : ИД “Форум” – Инфра-М, 2011. – 208 с.

004.43

Л93        Любанович, Б.

Простой Python. Современный стиль программирования / Б. Любанович. – СПб : Питер, 2016. – 480 с. : ил. – (Бестселлеры O’Reilly).

004.43

М15       Макгаврен, Дж.

Head First. Изучаем Ruby / Дж. Макгаврен. – СПб : Питер, 2016. – 528 с. : ил. – (Head First O`Reilly).

004.738.5

М15       Маклафлин, Б.

PHP и MySQL. Исчерпывающее руководство. – 2-е изд. – СПб : Питер, 2017. – 544 с. : ил. – (Бестселлеры O’Reilly).

004.43

М15       Маклафлин, Б.

Объектно-ориентированный анализ и проектирование / Б. Маклафлин, Г. Поллайс, Д. Уэст. – СПб : Питер, 2017. – 608 с. : ил.

004.415

М29       Мартин, Р.

Идеальный программист. Как стать профессионалом разработки ПО / Р. Мартин. – СПб : Питер, 2017. – 224 с. : ил.

004.4

М29       Мартин, Р.

Чистый код создание, анализ и рефакторинг / Р. Мартин. – СПб : Питер, 2017. – 464 с. : ил. – (Библиотека программиста).

621.3(075)

М29       Мартынова, И.О.

Электротехника [Електронний ресурс] : учебник / И.О. Мартынова. – Москва : Кнорус, 2015. – 304 с.

006.91(075.8)

М54       Метрология и электрические измерения [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / Е.Д. Шабалдин, Г.К. Смолин, В.И. Уткин, А.П. Зарубин; ред. Е.Д. Шабалдин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Екатеринбург : Рос. гос. проф.-пед. ун-та., 2013. – 320 с.

004.43

М54       Метц, С.

Ruby. Объектно-ориентированное проектирование / М. Сэнди. – СПб : Питер, 2017. – 304 с. : ил. – (Библиотека программиста).

004.4

М77       Монк, С.

Программируем Arduino. Профессиональная работа со скетчами / С. Монк. – СПб : Питер, 2017. – 272 с. : ил.

004.4

М77       Монк, Саймон

Программируем Arduino: Основы работы со скетчами / Саймон Монк. – 2-е изд. – СПб : Питер, 2017. – 208 с. : ил.

Н64        Никсон, Р.

Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL,JavaScript,CSS и HTML / Р. Никсон. – 4-е изд. – СПб : Питер, 2017. – 768 с. : ил. – (Бестселлеры O’Reilly).

621.3(075.8)

Н73        Новиков, Ю.В.

Основы цифровой схемотехники. Базовые элементы и схемы. Методы проектирования [Електронний ресурс] : учебник / Ю.В. Новиков. – Москва : Мир, 2001. – 379 с. – (Современная схемотехника).

621.3(075.8)

О-28      Общая электротехника : учеб. пособ. / Н.А. Кривоногов, В.П. Маклаков, Л.А. Потапов та ін.; ред. Л.А. Потапов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. – 222 с. : ил. – (Высшее образование).

004.42

П12        Пайлон, Т.

Программируем для iPhone и iPad / Т. Пайлон, Д. Пайлон; перекл. Е. Матвеев. – 3-е изд. – СПб : Питер, 2014. – 336 с. : ил. – (Head First O`Reilly).

004.42

П75        Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования / Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон, Дж. Влиссидес. – СПб : Питер, 2017. – 368 с. : ил. – (Библиотека программиста).

004.42

П20        Паттерны проектирования / Э. Фримен, Э. Фримен, К. Сьерра, Б. Бейтс. – СПб : Питер, 2017. – 656 с. : ил. – (Head First O`Reilly).

621.39(075.8)

П58        Попов, О.Б.

Цифровая обработка сигналов в трактах звукового вещания [Електронний ресурс] : учеб. пособ. для вузов / О.Б. Попов, С.Г. Рихтер. – Москва : Горячая линия – Телеком, 2007. – 341 с. : ил.

681.5(075)

С28        Селевцов, Л.И.

Автоматизация технологических процессов [Електронний ресурс] : учебник / Л.И. Селевцов, А.Л. Селевцов. – Москва : Издательский центр Академия, 2014. – 352 с. – (Среднее профессиональное образование).

004.62

С36        Силен, Деви

Основы Data Science и Big Data Python и наука о данных / Деви Силен, Арно Мейсман, Мохамед Али. – СПб : Питер, 2017. – 336 с. : ил. – (Библиотека программиста).

004

Т16         Таллоч, Митч

Знакомство с Wsndows Azure. Для ИТ-специалистов [Електронний ресурс] / Митч Таллоч и команда Wsndows Azure. – Москва : ЭКОМ Паблишерз, 2014. – 154 с. : ил.

004.3

Т18         Таненбаум, Э.

Архитектура компьютера / Э. Таненбаум, Т. Остин. – 6-е изд. – СПб : Питер, 2017. – 816 с. : ил. – (Классика computer science).

621.01(075.8)

Т19         Тарабарин, О.И.

Проектирование технологической оснастки в машиностроении [Електронний ресурс] : учебник / О.И. Тарабарин, А.П. Абызов, В.Б. Ступко. – 2-е изд., исправ. и допол. – СПб : Лань, 2013. – 304 с. : ил.

531/534(075.8)

Т33         Теоретична механіка : підручник / В.М. Булгаков, В.В. Яременко, О.М. Черниш, М.Г. Березовий. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 640 с.

621.391(075.8)

Т33         Теорія електричного зв’язку : навч. посіб. / О.Ю. Гусєв, Г.Ф. Конахович, В.І. Корнієнко та ін. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 364 с.

551.51(075.8)

Т41         Тимонин, А.С.

Т. 1 : Инженерно-экологический справочник [Електронний ресурс] : справочник / А.С. Тимонин. – Калуга : Н. Бочкаревой, 2003. – 917 с.

551.51(075.8)

Т41         Тимонин, А.С.

Т.2 : Инженерно-экологический справочник [Електронний ресурс] : справочник / А.С. Тимонин. – Калуга, 2003. – 884 с.

551.51(075.8)

Т41         Тимонин, А.С.

Т.3 : Инженерно-экологический справочник [Електронний ресурс] : справочник / А.С. Тимонин. – Калуга : Н. Бочкаревой, 2003. – 1024 с.

622.7(075.8)

Т46         Тихонов, О.Н.

Тоерия сепарационных процессов [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / О.Н. Тихонов. Ч.1. – СПб, 2003. – 99 с.

004.451

У64     Уорд, Б.

Внутреннее устройство Linux / Б. Уорд. – СПб : Питер, 2017. – 384 с. : ил. – (Для профессионалов).

621.38(075.8)

Ф88     Фрике, К.

Вводный курс цифровой электроники [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / К. Фрике; перекл. В.Я. Кремлева. – Москва : Техносфера, 2003. – 432 с. – (Мир электроники).

004.43

Ф88     Фримен, Э.

Изучаем программирование на JavaScript / Э. Фримен, Э. Робсон. – СПб : Питер, 2017. – 640 с. : ил.

004.738.5

Ф93     Фрэйн, Б.

HTML5 и CSS3 Разработка сайтов для любых браузеров и устройств / Б. Фрэйн. – 2-е изд. – СПб : Питер, 2017. – 272 с. : ил. – (Библиотека программиста).

004.42

Х70     Хокинг, Дж.

Unity в действии. Мультиплатформенная разработка на C# / Дж. Хокинг. – СПб : Питер, 2017. – 336 с. : ил. – (Для профессионалов).

621.3(075)

Х95     Хрусталева, З.А.

Электрические и электронные измерения в задачах, вопросах и упражнениях [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / З.А. Хрусталева, С.В. Парфенов. – Москва : Издательский центр Академия, 2009. – 176 с.

004.41

Ч-16    Чакон, С.

Git для профессионального программиста / С. Чакон, Б. Штрауб. – СПб : Питер, 2017. – 496 с. : ил. – (Библиотека программиста).

681.5(075.8)

Ш20    Шандров, Б.В.

Технические средства автоматизации [Електронний ресурс] : учебник / Б.В. Шандров, А.Д. Чудаков. – Москва : Издательский центр Академия, 2007. – 368 с. – (Высшее профессиональное образование).

004.43

Ш26    Шарп, Джон

Microsoft Visual C#. Подробное руководство / Джон Шарп. – СПб : Питер, 2017. – 848 с. : ил. – (Библиотека программиста).

351.82

Ш35    Швець, І.Б.

Управління виробничими потужностями на підприємствах кондитерської галузі : моногр. / І.Б. Швець, Р.С. Распопов. – Донецьк : ДВНЗ ДонНТУ, 2010. – 156 с.

004.451

Ш80    Шоттс, У.

Командная строка Linux. Полное руководство : Рекомендовано Linux Foundation / У. Шоттс. – СПб : Питер, 2017. – 480 с. : ил. – (Для профессионалов).

Природничі науки


614.8(075.8)

Б40        Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств (Охрана труда) [Електронний ресурс] : учеб. пособ. для вузов / П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Н.Л. Пономарев, Н.И. Сердюк. – 4-е изд. перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 2007. – 335 с. : ил.

519.6(075.8)

Г70         Городня, Т.А.

Математичні методи в економічній діагностиці : навч. посіб. / Т.А. Городня, А.Ф. Щербак. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 200 с.

631.4(075.8)

Г90         Грунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості : навч. посіб. / В.І. Купчик, В.В. Іваніна, Г.І. Нестеров та ін.; ред. В.І. Купчика. – Київ : Кондор, 2014. – 414 с.


331.4(079.2)

Д46        Дипломне проектування. Розділи з охорони праці : навч. посіб. / С.О. Буракова, М.П. Супрович, І.С. Беркещук та ін.; ред. С.О. Буракової. – Кам’янець-Поділ. : ПП “Медобори-2006”, 2013. – 360 с.

631.4(075.8)

Л56        Лико, Д.В.

Грунтознавство : практикум / Д.В. Лико, С.М. Лико, О.А. Деркач. – Київ : Кондор, 2016. – 236 с.


502.1(075.8)

П19     Пасічник, Т.В.

Моделювання та прогнозування стану довкілля : навч. посіб. / Т.В. Пасічник. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 200 с. – (“Вища освіта України”).

502.175(075.8)

П77     Прищепа, А.М.

Системний аналіз якості навколишнього середовища : підручник / А.М. Прищепа, С.М. Лико, О.І. Портухай. – Київ : Кондор, 2016. – 496 с.

Наукові праці Донецького національного технічного університету

378(477.62)

Д54     Дні науки в Донецькому національному технічному університеті : матеріали конференції м. Красноармійськ, 25-29 травня 2015 р. – Красноармійськ : ДонНТУ, 2015. – 14 с.

621.3(062.552)

Д67     Донецький національний технічний університет

Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Електротехніка і енергетика” [Електронний ресурс] : Всеукраїнський науковий збірник : Заснований у червні 2003 р. : Виходить 2 рази на рік / Донецький національний технічний університет; ред. В.Ф. Сивокобиленко, О.Є. Башков; секр. О.Ю. Колларов; ред. С.Ф. Артюх, М.В. Гребченко, І.В. Жежеленко, П.Д. Лежнюк, Ю.Л. Саєнко, М.С. Сегеда, О.. №1(17)’2015. – Красноармійськ, 2015. – 150 с.

354

М33    Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Публічне управління: розвиток конституціоналізму в Україні та проведення конституційної реформи”  [Електронний ресурс] : присвяченя відзначенню 20-ї річниці заснування Магістратури державного управління в ДВНЗ “Донецький національний технічний університет” м. Покровськ 29-30 листопада. – Покровськ, 2016. – 121 с.

354

М33    Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Публічне управління: розвиток конституціоналізму в Україні та проведення конституційної реформи”  [Електронний ресурс] : присвяченя відзначенню 20-ї річниці Конституції України : м. Красноармійськ 8-9 червня. – Красноармійськ, 2016. – 137 с.

 

Автореферат

681.51(043.3)

А45     Алахмад, Алмоу Кутайба

Оптимальне керування процесом крекінгу вакуумного газойлю аерозольним нанокаталізом : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.07 – автоматизація процесів керування : зах. 28.04.2017 р. / Алмоу Кутайба Алахмад; наук. керівн. О.В. Поркуян; опон. В.С. Моркун, А.М. Мацуй. – Сєвєродонецк, 2017. – 20 с.


547.83(043.3)

А64     Аніщенко, В.М.

Інверсійний трансфазний каталіз реакції фосфорилхлоридів з фенолами та структура реагентів : автореф. дис. канд. хіміч. наук : 02.00.04-фізична хімія : зах. 14.06.2017 р. / В.М. Аніщенко; наук. керівн. В.І. Рибаченко; опон. О.М. Шендрик, В.В. Манк. – Львів, 2017. – 20 с.

519.7(043.3)

Б12      Бабкова, Н.В.

Моделі та інформаційна технологія ідентифікації фізичних параметрів високотемпературних процесів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.06 – інформаційні технології : зах. 27.04.2017 р. / Н.В. Бабкова; наук. керівн. Н.В. Шаронова; опон. І.В. Шостак, В.О. Гороховатський. – Харків, 2017. – 20 с.

681.2-046.55(043.3)

Б61      Білик, З.В.

Метод та засіб контролю для визначення напрямку на точкові джерела гамма-випромінювання : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин : зах. 16.03.2017 р. / З.В. Білик; наук. керівн. О.М. Григор’єв; опон. В.Б. Большаков, Ю.Є. Хорошайло. – Харків, 2017. – 21 с.

004.932(043.3)

Б77      Бойко, Д.О.

Декомпозиційний метод та підсистема підвищення якості візуалізації анатомічних і патологічних структур на цифрових мамограмах : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.11.17 – біологічні та медиичні прилади і системи : зах. 11.05.2017 р. / Д.О. Бойко; наук. керівн. Г.Є. Філатова; опон. О.Г. Аврунін, С.В. Тимчик. – Харків, 2017. – 20 с.

621.7(043.3)

В19     Василевський, О.В.

Вдосконалення процесів протяжки круглих валів у комбінованих бойках на гідравлічних процесах : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском : зах. 21.04.2017 р. / О.В. Василевський; наук. керівн. В.В. Кухар; опон. О.Є. Марков, В.Л. Чухліб. – Кременчук, 2017. – 20 с.

331.45(043.3)
В49     Виноградов, А.Г.
Розвиток наукових основ систем захисту працівників від потужних теплових випромінювань водяними завісами : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.26.01 – Охорона праці : зах. 11.05.2017 р. / А.Г. Виноградов; наук. керівн. О.М. Яхно; опон. А.С. Бєліков, М.А. Касьянов, В.К. Костенко. – Покровськ, 2017. – 40 с.

658.562(043.3)
В11     Вініченко, О.М.
Система динамічного контролю соціально-економічного розвитку промислового підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 04.04.2017 р. / О.М. Вініченко; наук. керівн. О.М. Зборовська; опон. Б.М. Андрушків, О.М. Анісімова, А.Г. Семенов. – Запоріжжя, 2017. – 36 с.

005.33(043.3)

Г19      Гапон, Ю.В.

Формування та оцінювання потенціалу стратегічних змін підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 18.05.2017 р. / Ю.В. Гапон; наук. керівн. І.П. Отенко; опон. Д.М. Васильківський, Є.В. Прохорова. – Харків, 2017. – 20 с.

621.311(043.3)

Г65      Гончаренко, І.С.

Визначення оптимальних варіантів приєднання відновлюваних джерел енергії до електричних мереж : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.14.02-Електричні станції, мережі і системи : зах. 15.06.2017 р. / І.С. Гончаренко; наук. керівн. Л.М. Лук’яненко; опон. С.П. Денисюк, О.Б. Бурикін. – Київ, 2017. – 20 с.

338.48(477)(043.3)

Г67      Горіна, Г.О.

Розвиток ринку туристичних послуг України в умовах просторової поляризації : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 29.06.2017 р. / Г.О. Горіна; наук. керівн. О.Б. Чернега; опон. О.В. Макара, Н.П. Мешко, І.В. Черниш. – Дніпро, 2017. – 40 с.

338.439(043.3)

Г80      Грецька, Н.А.

Регулювання розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : 22.06.2017 р. / Н.А. Грецька; наук. керівн. О.В. Шубравська; опон. О.М. Шпичак, О.В. Воронченко. – Київ, 2017. – 20 с.

621.314(043.3)

Г81      Гречко, В.В.

Електромагнітні давачі для високовольтного електронного трансформатора струму : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.14.02-Електричні станції, мережі і системи : зах. 15.06.2017 р. / В.В. Гречко; наук. керівн. Є.М. Танкевич; опон. М.В. Гребченко, С.В. Казанський. – Київ, 2017. – 20 с.

338.23(043.3)

Г83      Григор’єва, С.В.

Формування основ структурної політики промислового сектору України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 30.05.2017 р. / С.В. Григор’єва; наук. керівн. С.К. Харічков; опон. М.О. Кизим, А.І. Бутенко. – Одеса, 2017. – 20 с.

621.316(043.3)

Г94      Гунько, І.О.

Оптимальне керування режимами електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії з використанням smart grid технологій : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.14.02-Електричні станції, мережі і системи : зах. 17.03.2017 р. / І.О. Гунько; наук. керівн. П.Д. Лежнюк; опон. Ю.І. Тугай, В.А. Баженов. – Вінниця, 2017. – 21 с.

621.391(043.3)

Д82     Думич, С.С.

Методи та алгоритми підвищення ефективності комутації інформаційних потоків у оптичних транспортних мережах : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі : зах. 02.06.2017 р. / С.С. Думич; наук. керівн. В.О. Пелішок; опон. О.В. Бондаренко, К.М. Сторчак. – Львів, 2017. – 20 с.

628.477

З-13     Завгородня, Н.І.

Технологія вилучення ZnS, утилізація складових відпрацьованих телевізійних кінескопів та комп’ютерних моніторів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.17.01 – технологія неорганічних речовин : зах. 27.04.2017 р. / Н.І. Завгородня; наук. керівн. О.А. Півоваров; опон. О.М. Близнюк, А.В. Іванченко. – Дніпро, 2017. – 24 с.

004.04(043.3)

З-13     Заволодько, Г.Е.

Методи та моделі підвищення якості обробки даних у системі контролю повітряного простору : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.06 – інформаційні технології : зах. 18.05.2017 р. / Г.Е. Заволодько; наук. керівн. І.І. Обод; опон. О.І. Тимочко, Л.Е. Чала. – Харків, 2017. – 20 с.

005.336.2(043.3)

І-18     Іванієнко, К.В.

Формування стратегії розвитку експортного потенціалу промислового підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 27.06.2017 р. / К.В. Іванієнко; наук. керівн. Л.І. Піддубна; опон. О.Г. Мельник, Р.О. Побережний. – Харків, 2017. – 20 с.

338.48(043.3)

К50     Клок, О.П.

Формування складових стратегії розвитку освітнього туризму в Україні : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 12.05.2017 р. / О.П. Клок; наук. керівн. О.Г. Зима; опон. П.Т. Бубенко, І.В. Черниш. – Харків, 2017. – 20 с.

004.942(043.3)

К61     Колпакова, Т.О.

Методи, моделі та інформаційна технологія підтримки процесу вибору конкуруючих агентів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.06 – інформаційні технології : зах. 23.03.2017 р. / Т.О. Колпакова; наук. керівн. А.О. Олійник; опон. І.В. Шостак, С.Г. Удовенко. – Харків, 2017. – 20 с.

338.45(043.3)

К82     Крилов, Д.В.

Розвиток організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційних проектів на промислових підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 05.04.2017 р. / Д.В. Крилов; наук. керівн. А.В. Череп; опон. В.Б. Захожай, Т.Л. Мостенська, Г.М. Тарасюк. – Запоріжжя, 2017. – 40 с.

330.8(043.3)

К84     Крутякова, В.І.

Інституційне та організаційне забезпечення розвитку природогосподарювання як сегмента національної економіки України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 19.05.2017 р. / В.І. Крутякова; наук. керівн. С.К. Харічков; опон. С.К. Харічков, Є.В. Мішенін, В.В. Пилипів. – Одеса, 2017. – 24 с.

544.43(043.3)

К96     Кущ, О.В.

Механізми дії N-гідроксифталіміду в радикально-ланцюгових процесах полімеризації та окиснення : автореф. дис. док. хіміч. наук : 02.00.04-фізична хімія : зах. 14.06.2017 р. / О.В. Кущ; наук. керівн. Й.О. Опейда; опон. О.В. Іщенко, О.С. Лявинець, О.І. Макота. – Львів, 2017. – 41 с.

330(043.3)

Л55     Лі, Чао

Формування складових механізму державної підтримки електроенергетичної галузі : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 23.05.2017 р. / Чао Лі; наук. керівн. С.І. Віхляєва; опон. К,С. Шапошніков, Т.І. Салашенко, К.С. Шапошников, Т.І. Салашенко. – Харків, 2017. – 20 с.

621.3(043.3)

М13    Мазур, Т.А.

Хвильові процеси в обмотках трансформаторів під час дії на них імпульсних перенапруг : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.14.02-Електричні станції, мережі і системи : зах. 28.04.2017 р. / Т.А. Мазур; наук. керівн. М.С. Сегеда; опон. П.Д. Лежнюк, Ю.І. Тугай. – Львів, 2017. – 21 с.

666.76(043.3)

М15    Макаренко, В.В.

Теплоелектроізоляційний матеріал та вироби з нього з підвищеною стійкістю в потоках іонізованого газу : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів : зах. 15.06.2017 р. / В.В. Макаренко; наук. керівн. Г.Д. Семченко; опон. Є.О. Пащенко, В.О. Чишкала. – Харків, 2017. – 20 с.

338(043.3)

М35    Матюшенко, І.Ю.

Теоретичні аспекти розвитку конвергентних технологій в Україні в умовах нової промислової революції : автореф. дис. док. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 12.05.2017 р. / І.Ю. Матюшенко; наук. керівн. М.О. Кизим; опон. О.О. Лайко, О.В. Манойленко. – Харків, 2017. – 37 с.

338.5(043.3)

М56    Мещеряков, В.Є.

Формування витрат та собівартості продукції сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 09.03.2017 р. / В.Є. Мещеряков; наук. керівн. Т.І. Олійник; опон. І.В. Охрименко, Г.Є. Павлова. – Дніпро, 2017. – 22 с.

519.714(043.3)

М79    Моркун, Н.В.

Розподілене оптимальне керування взаємопов’язаними процесами збагачувального виробництва на основі динамічної просторово-часової моделі : автореф. дис. док. тех. наук : 05.13.07 – автоматизація процесів керування : зах. 28.04.2017 р. / Н.В. Моркун; наук. керівн. А.І. Купін; опон. Є.В. Кочура, В.О. Кондратець, В.І. Головко. – Сєвєродонецк, 2017. – 40 с.

658.562(043.3)

М86    Мочона, Л.Г.

Формування інструментарію контролінгу виробничо-господарської діяльності підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 30.03.2017 р. / Л.Г. Мочона; наук. керівн. Л.М. Малярець; опон. О.В. Прокопенко, Н.М. Селіванова. – Харків, 2017. – 20 с.

004.056.5(043.3)

Н15     Навроцький, Д.О.

Метод побудови симетричних криптографічних шифрів на основі тривимірних керованих перетворень : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.21 – Системи захисту інформації : зах. 13.04.2017 р. / Д.О. Навроцький; наук. керівн. А.Я. Білецький; опон. В.А. Лужецький, В.М. Рудницький. – Київ, 2017. – 20 с.

621.73(043.3)

Н63     Ніколенко, Р.С.

Підвищення ефективностіпроцесів штампування складнопрофільних плит асиметричним осаджуванням радіусним інструментом : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском : зах. 21.04.2017 р. / Р.С. Ніколенко; наук. керівн. В.В. Кухар; опон. О.В. Грушко, А.В. Ашкелянець. – Кременчук, 2017. – 20 с.

62-83(043.3)

О-22    Оборонов, Т.Ю.

Моделі і засоби діагностування енергетичного і технічного стану синхронного електроприводу насосних установок : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 11.04.2017 р. / Т.Ю. Оборонов; наук. керівн. М.В. Печеник; опон. Л.І. Мазуренко, О.П. Чорний. – Київ, 2017. – 20 с.

551.35(043.3)

О-36    Огієнко, О.С.

Палеогеографічні обстановки формування верхньочетвертинних відкладів в Західному секторі Антарктики за даними діатомового аналізу : автореф. дис. канд. геол. наук : 04.00.01 – загальна та регіональна геологія : зах. 04.04.2017 р. / О.С. Огієнко; наук. керівн. О.П. Ольштинська; опон. Ю.І. Іноземцев, В.В. Покалюк. – Київ, 2017. – 20 с.

330.52(043.3)

П18     Парфенчук, І.О.

Бренд-орієнтоване управління конкурентоспроможністю підприємств у системі національного господарства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 22.06.2017 р. / І.О. Парфенчук; наук. керівн. С.Ю. Хамініч; опон. О.Л. Гальцова, Н.Ф. Стеблюк. – Дніпро, 2017. – 20 с.

621.3(043.3)

П30     Петриченко, А.А.

Методи та засоби обмеження струмів витоку на землю в системах електропостачання залізорудних шахт : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 17.03.2017 р. / А.А. Петриченко; наук. керівн. О.М. Сінчук; опон. В.М. Кутін, В.П. Колосюк. – Вінниця, 2017. – 22 с.

659.1(043.3)

П48     Поклонська, Л.С.

Формування рекламної стратегії продукції виробничо-технічного призначення : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 29.06.2017 р. / Л.С. Поклонська; наук. керівн. О.М. Ястремська; опон. М.А. Окландер, Л.Ю. Сагер. – Харків, 2017. – 20 с.

330.52(043.3)

Р15      Радєва, О.Г.

Амортизаційна політика як важіль оновлення основних засобів підприємства машинобудування : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 15.06.2017 р. / О.Г. Радєва; наук. керівн. А.В. Череп; опон. Й.М. Петрович, Н.В. Каткова. – Запоріжжя, 2017. – 20 с.

338.246(043.3)

Р18      Райчева, Л.І.

Механізм розвитку машинобудівної галузі в умовах виробничо-економічної кризи : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 01.04.2017 р. / Л.І. Райчева; наук. керівн. С.Ф. Смерічевський; опон. А.В. Череп, Г.О. Талан. – Краматорськ, 2017. – 20 с.

621.22(043.3)

Р59      Роговий, А.С.

Розробка теорії та методів розрахунку вихорокамерних нагнітачів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегати : зах. 15.06.2017 р. / А.С. Роговий; наук. керівн. В.Б. Струтинський; опон. П.М. Андротенко, А.І. Панченко. – Харків, 2017. – 36 с.

304.4(477)(043.3)

Р58      Роїк, О.К.

Інноваційна трансформація соціальної політики України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 13.05.2017 р. / О.К. Роїк; наук. керівн. О.В. Стефанишин; опон. О.В. Макара, Н.В. Ушенко. – Кропивницький, 2017. – 20 с.

338(043.3)

Р69      Романова, Т.В.

Методологія формування структурної політики економічного розвитку в умовах світових інтеграційних процесів : автореф. дис. док. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 05.05.2017 р. / Т.В. Романова; наук. керівн. В.О. Онищенко; опон. М.П. Войнаренко, В.І. Чужиков, В.О. Касьяненко. – Полтава, 2017. – 40 с.

621.922(043.3)

Р69      Романченко, П.В.

Вдосконалення технології виготовлення абразивних кругів ручних шліфувальних машин для зменшення їх вібрації : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти : зах. 17.03.2017 р. / П.В. Романченко; наук. керівн. Д.В. Сталінський; опон. В.В. Кальченко, В.О. Федорович. – Харків, 2017. – 20 с.

621.923(043.3)

Р83      Руднєв, О.В.

Забезпечення якості двошарових алмазних пластин при алмазно-іскровому шліфуванні на основі аналізу приведеного профілю ріжучої поверхні круга : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти : зах. 29.06.2017 р. / О.В. Руднєв; наук. керівн. М.Д. Узунян; опон. А.П. Тарасюк, А.М. Єрошенко. – Харків, 2017. – 24 с.

621.224(043.3)

Р98      Рябова, С.О.

Гідродинамічне удосконалення поворотно-лопатевої гідротурбіни на основі використання просторового профілювання лопатей робочого колеса : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегати : зах. 26.06.2017 р. / С.О. Рябова; опон. А.В. Русанов, М.В. Черкашенко, А.С. Роговий. – Харків, 2017. – 20 с.

334(043.3)

С30     Семотюк, Л.Р.

Взаємовідносини малих і середніх підприємств з банками в умовах кризових явищ : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 10.03.2017 р. / Л.Р. Семотюк; наук. керівн. В.І. Гринчуцький; опон. Н.Ю. Брюховецька, Т.О. Шматковська. – Тернопіль, 2017. – 20 с.

658.8(043.3)

С34     Сиваченко, О.В.

Використання маркетингових комунікацій на засадах стимулювання збуту продукції підприємства машинобудування : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 15.06.2017 р. / О.В. Сиваченко; наук. керівн. О.Г. Череп; опон. Т.Л. Мостенська, Є.В. Маказан. – Запоріжжя, 2017. – 19 c.

546.3(043.3)

С79     Стецьків, А.О.

Структурна хімія силіцидів, германідів та стандартів лужних та рідкісноземельних металів : автореф. дис. док. хіміч. наук : 02.00.01 – неорганічна хімія : зах. 15.06.2017 р. / А.О. Стецьків; наук. керівн. В.В. Павлюк; опон. І.Є. Барчій, Л.Д. Гулай, В.М. Томашик. – Львів, 2017. – 35 с.

336.5(043.3)

Т48      Ткаліч, О.В.

Удосконалення управління витратами в дослідних господарствах : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 23.06.2017 р. / О.В. Ткаліч; наук. керівн. Л.Ю. Мельник; опон. Т.І. Олійник, У.Я. Андрусів. – Дніпро, 2017. – 20 с.

621.314(043.3)

Т81      Тугай, Д.В.

Енергоефективність інтелектуальних систем електропостачання з напівпровідниковими перетворювачами електроенергії : автореф. дис. док. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 29.06.2017 р. / Д.В. Тугай; наук. керівн. Г.Г. Жемеров; опон. Б.І. Кузнецов, Г.В. Павлов, Т.О. Терещенко. – Харків, 2017. – 36 с.

621.31(477)(043.3)

У96     Ущаповський, К.В.

Стратегія розвитку державних інфраструктурних електроенергетичних підприємств України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 28.03.2017 р. / К.В. Ущаповський; наук. керівн. Ю.Д. Костін; опон. О.І. Амоша, В.А. Міщенко, В.М. Лисюк. – Одеса, 2017. – 40 с.

528.831.1(043.3)

Ф12     Фабіровський, С.Є.

Підвищення роздільної здатності сенсорів видимого діапазону для систем моніторингу з субпіксельною обробкою зображень : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій : зах. 17.11.2016 р. / С.Є. Фабіровський; наук. керівн. І.Н. Прудис; опон. А.М. Зубков, І.І. Чесановський. – Львів, 2016. – 21 с.

338.23(043.3)

Х14     Хадарцев, О.В.

Удосконалення механізму формування ефективної державної політики ресурсозбереження : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 29.06.2017 р. / О.В. Хадарцев; наук. керівн. І.Б. Швець; опон. І.М. Сотник, І.С. Баландіна. – Покровськ, 2017. – 22 с.

621.735(043.3)

Ч-96    Чухліб, В.Л.

Розвиток наукових основ кування з раціональним комбінуванням осаджування та протягування виробів прогнозованої якості зі сталей та титанових сплавів : автореф. дис. док. тех. наук : 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском : зах. 24.04.2017 р. / В.Л. Чухліб; наук. керівн. В.О. Гринкевич; опон. В.В. Кухар, О.Є. Марков, В.А. Тітов. – Дніпро, 2017. – 36 с.

621.22(043.3)

Ш37    Шевченко, С.А.

Удосконалення пневмосистеми запуску ракетних двигунів шляхом стабілізації тиску робочого тіла та поліпшення її динамічних характеристик : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегати : зах. 08.06.2017 р. / С.А. Шевченко; наук. керівн. М.С. Степанов; опон. О.В. Білогуб, С.П. Кулініч. – Харків, 2017. – 20 с.

658.152(043.3)

Щ61    Щербакова, І.Б.

Залучення інвестицій промисловим підприємством на засадах проектного бізнес-партнерства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 28.03.2017 р. / І.Б. Щербакова; наук. керівн. С.В. Філиппова; опон. А.І. Яковлєв, В.В. Козик. – Одеса, 2017. – 22 с.

336.531(043.3)

Я15     Яблонська-Агу, Н.Л.

Формування інвестиційних стратегій інноваційної діяльності машинобудівних підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 30.03.2017 р. / Н.Л. Яблонська-Агу; наук. керівн. О.М. Ястремська; опон. О.С. Балан, О.А. Біловодська. – Харків, 2017. – 20 с.

 1 квартал 2017 року

Методичні вказівки
 М54   Методичні вказівки до виконання та оформлення кваліфікаційних робіт бакалаврів та спеціалістів [Електронний ресурс] : для студентів напрямку підготовки 050103 Програмна інженерія : усіх форм навчання / уклад. О.А. Дмитрієва, І.А. Назарова, Н.С. Костюкова ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Красноармійськ, 2015. – 50 с.

37
М54    Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни Фізика (розділ “Постійний струм) : для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050403 “Інженерне матеріалознавство” / уклад. Ж.Л. Глухова, Г.І. Жиров, М.О. Тіхонов, В.М. Терещенко, О.В. Павлова, О.М. Любименко, О.А. Штепа. – Красноармійськ, 2015. – 28 с.

004.4
М54    Методичні вказівки до виконання та оформлення кваліфікаційних роботи магістра [Електронний ресурс]: 05.01.03 Програмна інженерія : 8.05010301 Програмне забезпечення систем : 805010302 Інженерія програмного забезпечення / уклад. О.А. Дмитрієва, І.А. Назарова, Н.С. Костюкова ; відповідал.за вип. О.А. Дмитрієва. – Красноармійськ, 2015. – 52 с.

342(477)
М54    Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни Основи права України [Електронний ресурс] : для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050702 Електромеханіка : освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр / відповідал. за вип. І.О. Дмитрик ; уклад. І.В. Петрова. – Красноармійськ, 2015. – 36 с.

62(075.8)
М54    Методичні вказівки до виконання і оформлення кваліфікаційної роботи магістра для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр [Електронний ресурс] : 8.05050315 Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів : 8.05050311 Металургійне обладнання : 8.05050308 Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання / уклад. О.С. Парфенюк, О.Д. Костіна, А.А. Топоров ; відповідал. за вип. О.С. Парфенюк. – Красноармійськ, 2015. – 31 с.

621.38(072)
М54    Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни Комп’ютерна електроніка та Основи схематехніки [Електронний ресурс] : для студентів денної форми навчання : за напрямками підготовки 6.050201 “Системна інженерія” : 6.050903 “Телекомунікації” / уклад. О.В. Вовна, В.П. Тарасюк, О.А. Штепа ; відповідал. за вип. А.А. Зорі. – Красноармійськ, 2015. – 48 с.

681.7(072)
М54    Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни Оптоелектронні та акустичні пристрої та системи [Електронний ресурс] : для студентів денної форми навчання : 6.050802 “Електронні пристрої і системи” : 6.051003 “Приладобудування” / уклад. О.В. Вовна, О.А. Штепа ; відповідал. за вип. А.А. Зорі. – Красноармійськ, 2015. – 49 с.

621.38(075.8)
М54    Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни Фізичні основи електроніки [Електронний ресурс] : для студентів денної форми навчання : 6.050802 “Електронні пристрої і системи” : 6.051003 “Приладобудування” / уклад. О.А. Штепа, О.М. Любименко ; відповідал. за вип. А.А. Зорі. – Красноармійськ, 2015. – 11 с.

004(072)
М54    Методичні вказівки для самостійної роботи на тему Основи алгоритмізації до курсу Програмування [Електронний ресурс] : для студентів напрямів підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки” : 6.050101 “Комп’ютерні науки” : 6.050102 “Комп’ютерні інженерія” : 6.050103 “Програмна інженерія” усіх форм навчання / уклад. Н.О. Маслова, О.А. Золотухіна, О.В. Курило, О.А. Тихонова ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Красноармійськ, 2015. – 50 с.

94(477)
М54    Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни Історія України [Електронний ресурс] : для студентів денної форми навчання : 6.030601 Менеджмент : 6.030509 Облік і аудит : 6.030508 Фінанси і кредит : 6.030504 Економіка підприємства / уклад. І.В. Петрова ; відповідал. за вип. І.О. Дмитрик. – Красноармійськ, 2015. – 47 с.

Програма та методичні рекомендації щодо проведення виробничої та переддипломної практики [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 8.03050801 Фінанси і кредит усіх форм навчання / уклад. В.М. Антоненко ; відповідал. за вип. Н.Ю. Рекова. – Красноармійськ, 2015. – 45 с.

304.3
М54    Методичні вказівки допроведення практичних занять із курсу Мотивація персоналу в соціальних закладах [Електронний ресурс] : для студентів денної форми навчання заспеціальністю 8.18010001 Управління соціальним закладом / уклад. Т.С. Шульгіна. – Красноармійськ : ДВНЗ ДонНТУ, 2016. – 24 с.

336.22
М54    Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни Податкова безпека [Електронний ресурс] : для студентів всіх форм навчання спеціальності 8.18010014 Управління фінансово-економічною безпекою / уклад. В.М. Антоненко ; відповідал. за вип. Н.Ю. Рекова. – Покровськ, 2016. – 39 с.

005.5
М54    Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни Фінансовий аналіз [Електронний ресурс] : для студентів усіх форм навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування / уклад. В.М. Антоненко ; відповідал. за вип. Н.Ю. Рекова. – Покровськ, 2016. – 41 с.

004.4
М54    Методичні вказівки й завдання до лабораторних робіт з курсу Дискретна математика [Електронний ресурс] : для студентів, що навчаються за спеціальностями 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 123 Комп’ютерна інженерія, 125 Кібербезпека денної форми навчання / уклад. Н.І. Назарова ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва.-Покровськ, 2016.-38 с.

621.182
М54    Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни Котельні установки промислових підприємств [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання технічних спеціальностей / уклад. О.М. Любименко ; відповідал. за вип. О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2016. – 40 с.

53
М54    Методичні вказівки до самостійної роботиз курсу Фізика за розділом Хвилі та хвильова оптика [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання технічних спеціальностей / уклад. Ю.А. Артеменко, О.М. Любименко ; відповідал. за вип. О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2016. – 35 с.

502/504
М54    Методичні вказівки до лабораторних робіт за курсом Урбоекологія [Електронний ресурс] : для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання / уклад. В.К. Костенко, О.Л. Зав’ялова, О.І. Кутняшенко, С.М. Шкрильова ; відповідал. за вип. В.К. Костенко. – Покровськ, 2016. – 39 с.

628
М54    Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни Водопостачання, водоспоживання та очистка стічних вод [Електронний ресурс] : для студентів всіх форм / уклад. О.Л. Зав’ялова, О.П. Чепак, С.М. Шкрильова ; відповідал. за вип. В.К. Костенко. – Покровськ, 2016. – 40 с.

316.4
М54    Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни Групова динаміка і комунікації [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення усіх форм навчання / уклад. Н.О. Маслова, О.А. Золотухіна ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Покровськ, 2017. – 55 с.

622.236
М54    Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни Будівельні конструкції за темою Розрахунок та конструювання монолітного перекриття [Електронний ресурс] : для студентів всіх форм навчання за спеціальністю Гірництво / уклад. О.І. Повзун, С.В. Подкопаєв, О.В. Фролов, І.В. Іорданов, Д.А. Чепіга ; відповідал. за вип. О.В. Фролов. – Покровськ, 2016. – 37 с.

 

621.38
М54    Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін: Надійність електронних приладів і систем, Надійність САУ, Надійність систем та засобів телекомунікацій [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей. – Покровськ, 2016. – 44 с.

681.5
М54    Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Комп’ютерні технології та програмування. Частина 1 [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей / уклад. В.П. Тарасюк, Р.Н. Ахмедов ; відповідал. за вип. А.А. Зорі.-Покровськ, 2016. – 44 с.

681.5
М54    Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін: Теорія побудови цифрових пристроїв, Цифрові автомати [Електронний ресурс] : для студентів всіх форм / уклад. В.П. Тарасюк, В.Ф. Сенько, Р.Н. Ахмедов ; відповідал. за вип. А.А. Зорі. – Покровськ, 2016

536.24
К65     Конспект лекцій з дисципліни “Тепломасообмін” [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 144 Теплоенергетика денної та заочної форм навчання / уклад. М.М. Власенко ; відповідал. за вип. О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2016. – 139 с.

621.865.8
М54    Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Роботизовані технологічні комплекси та транспортні системи гнучних виробничих систем” [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання освітнього степеню “магістр” спеціальності 131 “Прикладна механіка” / уклад. Л.П. Калафатова ; відповідал. за вип. С.О. Вірич. – Покровськ, 2017. – 23 с.

338
М54    Методичні вказівки щодо проведення виробничої практики для студентів напрямку підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” [Електронний ресурс] / уклад. Н.М. Далевська ; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2017. – 35 с.

622.277
П69     Практикум та методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни “Свердловинні технології видобування корисних копалин” [Електронний ресурс] : спеціальність 184 (6.050301) “Гірництво”, спеціалізація “Розробка родовищ та видобування корисних копалин” / уклад. М.О. Рязанцев, В.І. Зазимко, А.М. Рязанцев ; відповідал. за вип. О.К. Носач. – Покровськ, 2017. – 87 с.

339.138
К65     Конспект лекцій з дисципліни “Економіка та маркетинг підприємств зв’язку” (1ч.) [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 6.050903 Телекомунікації (ТКС) денної та заочної форм навчання / уклад. Е.П. Ровт ; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 68 с.

658.8
К65     Конспект лекцій з дисципліни “Маркетинг промислового підприємства” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030507-Маркетинг (МПР) денної та заочної форм навчання / уклад. Е.П. Ровт ; відповідал. за вип. О.Ю. Попова. – Покровськ, 2016. – 67 с.

658.8
М54    Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Маркетинг промислового підприємства” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030507 “Маркетинг” денної та заочної форм навчання / уклад. Е.П. Ровт ; відповідал. за вип. О.Ю. Попова. – Покровськ, 2016. – 29 с.

621.3
М54    Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” (Частина 1) [Електронний ресурс] : для студентів технічних спеціальностей / уклад. Н.Л. Тютюнник, Д.О. Кардаш ; відповідал. за вип. О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2016. – 49 с.

621.3
М54    Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” (Частина 2) [Електронний документ] : для студентів технічних спеціальностей / уклад. Н.Л. Тютюнник, Д.О. Кардаш ; відповідал. за вип. О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2016. – 41 с.

346.232
М54    Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни “Конкурентне право” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” (денної та заочної форм навчання) / уклад. В.М. Грудницький ; відповідал. за вип. Н.В. Оленцевич. – Покровськ, 2017. – 64 с.

621.3
М54    Методичні вказівки до проведення практичних занять студентів технічних спеціальностей з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” [Електронний ресурс] / уклад. Н.Л. Тютюнник, Д.О. Кардаш ; відповідал. за вип. О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2016. – 29 с.

658.7
К65     Конспект лекцій з дисципліни “Перевірка державних закупівель” [Електронний ресурс] : для студентів галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” спеціальності 8.03050901 “Облік і аудит” / уклад. Ю.Л. Мохова ; відповідал. за вип. Н.В. Оленцевич. – Покровськ, 2017. – 59 с.

004
Н31     Наскрізна програма практики для студентів денної та заочної форм навчання ОКР бакалавра, спеціаліста, магістра [Електронний ресурс] : галузі знань 12″Інформаційні технології” спеціальністі 121 “Інженерія програмного забезпечення” галузі знань 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка” напряму підготовки 6.050103 “Програмна інженерія” / уклад. Н.К. Шатохіна, О.А. Дмитрієва, І.А. Назарова ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Покровськ, 2017. – 45 с.

502/504
Н31     Наскрізна програма практик для денної та заочної форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст, магістр (без відриву та з відривом від підприємства) : Галузь знань 0401 Природничі науки, для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, галузь знань 10 Природничі науки спеціальності 101 “Екологія” / уклад. В.К. Костенко ; відповідал. за вип. В.К. Костенко. – Покровськ, 2016. – 18 с.

004
М54    Методичні рекомендації щодо проведення переддипломної практики магістрів денної форми навчання спеціальності 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” [Електронний ресурс] / уклад. Є.Є. Федоров, І.В. Ярош, Т.О. Черняк ; відповідал. за вип. Є.Є. Федоров. – Покровськ, 2017. – 31 с.

658.589
М54    Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики [Електронний ресурс] : для студентів спеціальностей 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, 8.03050401 “Економіка підприємства”, 8.18010012 “Управління інноваційною діяльністю” / уклад. В.М. Хобта ; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2017. – 34 с.

502/504
К65     Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Природоохоронне інспектування” для студентів всіх форм [Електронний ресурс] / уклад. В.К. Костенко, О.Л. Зав’ялова, О.П. Чепак ; відповідал. за вип. В.К. Костенко. – Покровськ, 2016. – 67 с.

339.138
М54    Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Економіка та маркетинг підприємств зв’язку” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.050903 “Телекомунікації” (ТКС) денної та заочної форм навчання / уклад. Е.П. Ровт ; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 32 с.

658.8
М54    Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Товарознавство” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030507 “Маркетинг” денної та заочної форм навчання / уклад. Е.П. Ровт ; відповідал. за вип. О.Ю. Попова. – Покровськ, 2016. – 23 с.

33
М54    Методичні рекомендації щодо проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 051 “Економіка” спеціалізації “Економічна кібернетика” [Електронний ресурс] : денної та заочної форм навчання / уклад. В.М. Красько ; відповідал. за вип. М.В. Румянцев. – Покровськ, 2016. – 44 с.

004.42
М54    Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по темі “Робота з електронними таблицями в MS Excel” [Електронний ресурс] : для студентів всіх спеціальностей всіх форм навчання / уклад. Н.К. Шатохіна, О.А. Тихонова ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Покровськ, 2016. – 52 с.

Соціальні та гуманітарні науки

331.556.2(477.62)
В60     Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху : моногр. / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін. – Київ, 2016. – 447 с.

342.25
М65    Місцеві вибори. Фінальний звіт за результатами незалежного спостереження : Громадське спостереження за черговими місцевими виборами 2015 року: підсумковий звіт / О. Айвазовська, О. Неберикут, О. Клюжев та ін. ; ред. А. Бондар. – Київ : Опора, 2016. – 245 с. : іл.

342.25
М65    Local Elections. Final report on independent observation results : Civis monitoring of 2015 regular local election: final report / O. Aivazovska, O. Neberykut, O. Kliuzhev та ін. ; ред. A. Bondar, P. Brodik. – Kiev : Opora, 2016. – 245 s.

Законодавство України у сфері інтелектуальної власності: проблеми вступу до СОТ : слухання у комітеті з питань науки і освіти : верховна рада України третього скликання : восьма сесія 19 грудня 2001 року / уклад. Г.О. Андрощук. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 359 с.

Цивільний кодекс України : офіційний текст. – Київ : KM Publishing, 2012. – 256 с.

Голодомор 1932-1933 років як велечезна трагедія українського народу : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Київ, 15 листопада 2002 р. – Київ : МАУП, 2003. – 280 с.

Голод 1921-1923 років в Україні : Зб. документів і матеріалів АН України, ін-т історії України / уклад. О.М. Мовчан, А.П. Огінська, Л.В. Яковлєва ; ред. С.В. Кульчицький. – Київ : Наукова думка, 1993. – 240 с. : додат.

Інтелектуальна власність : теорія і практика інноваційної діяльності : підруч. / М.В. Вачевський, В.Г. Кремень, В.М. Мадзігон та ін. – Київ : Вид. дім Професіонал, 2006. – 448 с.

Екологічне право України : підруч. / Г.В. Анісімова, В.К. Попов, А.К. Соколова та ін. ; ред. А.П. Гетьман, М.В. Шульга. – Харків : Право, 2009. – 328 с.

821.161.2-92(084.12)
М92    Майдан (R)еволюція духу : Мистецько-культорологічний проект / авт. і куратор проекту А. Мухарський. – Київ : Наш формат, 2015. – 304 с. : іл.

94(477)”1991/”
У45     the Ukrainians: історія успіху : 20 інтерв’ю про успіх, ініціативу та відповідальність / уклад. Т. Прокопишин, В. Бєглов, І. Березніцька. – Львів : Видавництво старого лева, 2015. – 256 с.

94(477)”1991/”
У45     the Ukrainians: історія успіху : 20 інтерв’ю про успіх, ініціативу та відповідальність / уклад. Т. Прокопишин, В. Бєглов, І. Березніцька. – Львів : Видавництво старого лева, 2016. – 272 с.

330.1(075.8)
Е45     Економічна теорія : навч. посіб. / В.Б. Захожай, О.Ю. Єрмаков, Н.А. Малиш та ін. – Київ : ДП Видавничий дім Персонал, 2016. – 520 с.

321.7(075.8)
О-75    Основи демократії : підручник для ВНЗ / уклад. А.Ф. Колодій. – 3-тє вид., оновлене і доповнене. – Львів : Астролябія, 2009. – 832 с.

Теорія та практика змішаного навчання : моногр. / В.М. Кухаренко, С.М. Березенська, К.Л. Бугайчук та ін. ; ред. В.М. Кухаренка. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. – 284 с.

Усна історія російсько-української війни (2014-2016 роки) : 55-а окрема артилерійська бригада / ред. Г. Васильчук, В. Мороко, Р. Молдавський, С. Білівненко, О. Штейнле, В. Лініков, М. Павленко. – Випуск 2. – Київ : К.І.С., 2016. – 464 с. : іл.

821.161.2
Н37     Наш Крим: неросійські історії українського півострова / уклад. С.В. Громенко. – Київ : К.І.С., 2016. – 315 с.

Щоб не забули. Пам’ять про тоталітаризм в Європі : читанка для учнів старших класів середньої школи в усіх європейських країнах / ред. Джиліан Певез. – Київ : К.І.С., 2016. – 320 с. : іл.

030(477)
Е64     Енциклопедія Сучасної України Том 17, Лег – Лощ / ред. І.М. Дзюба, та ін. ; НАН України ; Наукове товариство ім. Шевченка ; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. – Київ : Поліграфкнига, 2016. – 712 с. : іл.

030(477)
Е64     Енциклопедія Сучасної УкраїниТом 16, Куз – Лев / ред. І.М. Дзюба, та ін. ; НАН України ; Наукове товариство ім. Шевченка ; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. – Київ : Поліграфкнига, 2016. – 712 с. : іл.

030(477)
Е64     Енциклопедія Сучасної УкраїниТом 15, Кот – Куз / ред. І.М. Дзюба, та ін. ; НАН України ; Наукове товариство ім. Шевченка ; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. – Київ : Поліграфкнига, 2016. – 712 с. : іл.

030(477)
Е64     Енциклопедія Сучасної УкраїниТом 14, Кол – Кос / ред. І.М. Дзюба, та ін. ; НАН України ; Наукове товариство ім. Шевченка ; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. – Київ : Поліграфкнига, 2016. – 768 с. : іл.

336.1
Р45      Реформування системи місцевих фінансів на засадах фіскальної децентралізації: теорія, європейський досвід та вітчизняна практика : моногр. / Н.Ю. Рекова, В.П. Вишневський, В.Д. Чекіна та ін. ; ред. Н.Ю. Рекової. – Покровськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2016. – 252 с.

821.111(73)-94
А36     Айзексон,В.
Стів Джобс : Біографічне видання : Пер. с англ. / Волтер Айзексон. – Київ : Брайт Стар Паблішин, 2016. – 608 с. : іл.

808.51
А65     Андерсон, Кріс
Успішні виступи на TED. Рецепти найкращих спікерів / Кріс Андерсон ; перекл. О. Асташової. – Київ : Наш формат, 2016. – 256 с.

Базилевич, В.Д.
Макроекономіка : навч. посіб. / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик. – Київ : Атіка, 2002. – 368 с.

Баканурський, А.Г.
Культорологія : Курс лекцій / А.Б. Александров, Т.Ю. Дашков, С.Б. Добров та ін. – Київ : Вид. дім Професіонал, 2004. – 204 с.

159.9
Б51      Берн, Е.
Ігри, у які грають люди : Світовий бестлер із психології стосунків / Е. Берн ; перекл. К. Меньшикової. – Харків : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2016. – 256 с.

001.894
В29     Венс, Ешлі
Ілон Маск : Tesla, SpaceX і шлях у фантастичне майбутнє / Ешлі Венс ; перекл. Мирослави Лузіної. – Видання п’яте. – Київ : Видавець ФОП Форостина О.В., 2017. – 416 с.

524.8
Г59      Гокінг, Стівен
Найкоротша історія часу / Стівен Гокінг, Леонард Млодінов ; перекл. с англ. І. Андрущенко. – Харків : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2016. – 160 с.

Головащенко, С.І.
Історія християнства : курс лекцій : навч. посіб. / С.І. Головащенко. – Київ : Либідь, 1999. – 352 с.

Грушевський, М. С.
Ілюстрована історія України : десята тисяча : Репринтне відтворення видання 1913 року. Київ 1990 / М. С. Грушевський. – Київ : Київ-Львів, 1913. – 524 с. : іл.

821.161.2
Д54     Жадан, Сергій
ДНК : Роман / Сергій Жадан, Фоззі. – Харків : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2016. – 238 с.

821.161.2
З-12     Забужко, О.
І знов я влізаю в танк : Вибрані тексти 2012-2016 : Статті, есе, інтерв’ю, спогади / О. Забужко. – Київ : Вид. дім Комора , 2016. – 416 с. : іл.

Здравомыслов, А.Г.
Социология конфликта : Россия на путях преодоления кризиса : учеб. пособ. для студентов высших учебных заведений / А.Г. Здравомыслов. – 2-е изд., доп. – Москва : Аспект Пресс, 1995. – 317 с.

316.6
К35     Кеннеді, Г.
Домовлятися завжди : як досягти максимуму в будь-яких переговорах / Г. Кеннеді ; перекл. Т. Микитюк. – Харків : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2016. – 336 с.

821.111(073)
К49     Клінтон, Гілларі
Важкі рішення / Гілларі Клінтон ; перекл. Л. Герасимчук. – 2-ге вид. – Київ : Наш формат, 2016. – 544 с.

504.12
К52     Кляйн, Наомі
Змінюється все. Капіталізм проти клімату / Наомі Кляйн ; перекл. Дмитро Кожедуб. – Київ : Наш формат, 2016. – 480 с. – (Світоглядна література)

Коваліско, Н.В.
Основи соціальної стратифікації : навч. посіб. / Н.В. Коваліско. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 328 с.

316.6
К56     Кові, Стівен Р.
7 звичок надзвичайно ефективних людей : Потужні інструменти розвитку особистості / Стівен Р. Кові ; перекл. О. Любенко. – 2-ге вид., стереотипне. – Харків : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2016. – 384 с.

94(477)
К64     Конквест, Роберт
Великий терор : Сталінські чистки тридцятих років / Роберт Конквест ; перекл. с англ. Наталії Волошинович, Зорини Корабліної. – Луцьк : Волинська мистецька агенція Терен, 2009. – 880 с.

821.161.2
К72     Костенко, Ліна
Записки українського самашедшого : Роман / Ліна Костенко. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. – 416 с. – (Перлини сучасної літератури)

Курбатов, В.И.
Современная западная социология : Аналитический обзор концепций : учеб. пособ. / В.И. Курбатов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 416 с. – (Учебники и учебные пособия)

004.855(075.8)
К95     Кухаренко, В.М.
Куратор змісту : навч.-метод. посіб. / В.М. Кухаренко, Ю.М. Главчева, О.В. Рибалко ; ред. В.М. Кухаренка. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. – 176 с. : іл.

821.161.2
Л63     Лис, Володимир
Століття Якова : Роман / Володимир Лис. – 4-те вид. – Харків : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2016. – 240 с. : іл.

330(075.8)
М15    Макконнелл, К.Р.
Экономикс: принципы, проблемы и политика : В 2 т. / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю ; перекл. Е.С. Иванова, И.Ю. Лаврова, В.Ф. Максимова, А.Р. Марков, В.Д. Медвинская, П.А. Отм ; ред. А.А. Пороховского Т.1. – Пер. с англ. – Москва : Туран, 1996. – 400 с.

330(075.8)
М15    Макконнелл, К.Р.
Экономикс: принципы, проблемы и политика : В 2 т. / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю ; перекл. О.Н. Антипова и др. ; ред. А.А. Пороховского Т.2. – перевод с англ. – Москва : Туран, 1996. – 400 с.

316.46
М17    Максвелл, Джон
21 беззаперечний закон лідерства : перекладено з 10-го ювілейного видання перевіреного та оновленого / Джон Максвелл ; перекл. с англ. Тараса Фролова. – Харків : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2017. – 320 с.

316.46(075.8)
Н56     Нестуля, О.О.
Основи лідерства. Наукові концепції (від найдавніших часів до середини ХХ ст.) : навч. посіб. / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 277 с.

316.46(075.8)
Н56     Нестуля, О.О.
Основи лідерства. Наукові концепції (середина ХХ – початок ХХІ ст.) : навч. посіб. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 375 с.

Палеха, Ю.І.
Інформаційний бізнес : підруч. / Ю.І. Палеха, Ю.І. Горбань. – Київ : Ліра-К, 2015. – 492 с.

330.14(100)
П32     Пікетті, Тома
Капітал у ХХІ столітті / Тома Пікетті ; перекл. Наталії Палій. – Київ : Наш формат, 2016. – 696 с.

93/94(477)
П39     Плохій, С.
Брама Європи : Історія України від скіфських воєн до назалежності / С. Плохій ; перекл. с англ. Р. Клочко. – Харків : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2016. – 496 с.

Радаев, В.В.
Социальная стратификация : учеб. пособ. / В.В. Радаев, О.И. Шкаратан. – Москва : Аспект Пресс, 1996. – 318 с.

330
Р18      Райнерт, Ерік С.
Як багаті країни забагатіли… і чому бідні країни лишаються бідними / Ерік С. Райнерт ; перекл. П. Таращук. – Київ : Темпора, 2015. – 444 с.

316.4
Р60      Роджер, Еверетт М.
Дифузія інновацій / Еверетт М. Роджер ; перекл. Василя Старка. – Київ : Вид. дім. Києво-Могилянська академія, 2009. – 591 с. – (Бібліотека журналіста)

821.161.2
Р61      Роздобудько, І.
Тут і тепер : Роман / Ірен Родобудько. – Київ : Нора-Друк, 2016. – 348 с. – (Читацький клуб)

94(470+571)
С21     Саттер, Д.
Менше знаєш, краще спиш : Шлях Росії до терору та диктатури за Єльцина та Путіна / Д. Саттер ; перекл. Н. Комарова. – Київ : Дух і Літера, 2016. – 200 с.

338(569.4)
С31     Сенор, Ден
Країна стартапів : Історія ізраїльського економічного дива : Пер. с англ. / Ден Сенор, Сол Сингер ; перекл. Мирослави Лузіної. – Київ : Yakaboo Publishing, 2016. – 360 с.

005
С38     Сінек, Саймон
Почни з чому : Як великі лідери надихають до дії кожного / Саймон Сінек ; перекл. Вікторія Вишенська. – Київ : Основи, 2015. – 224 с.

Смелзер, Н.
Социология : учеб. пособ. для вузов : пер. с англ. / Н. Смелзер ; ред. В.А. Ядов ; перекл. З.П. Вольской. – Москва : Феникс, 1994. – 688 с.

94(4)
С53     Снайдер, Тімоті
Чорна земля : голокост як історія і застереження / Тімоті Снайдер ; перекл. з англ. П. Білак, О. Камишникова, Т. Родіонова. – Київ : Медуза, 2017. – 394 с.

332.1(5)
С78     Стадвел, Джо
Чому Азії вдалося : Успіхи і невдачі найдинамічнішого регіону світу / Джо Стадвел ; перекл. О. Цехановська. – Київ : Наш формат, 2017. – 448 с.

005
Т40      Тіль, Пітер
Від нуля до одиниці : нотатки про стартапи, або як створити майбутнє / Пітер Тіль ; уклад. Блейк Мастерс ; перекл. з англ. Р. Обухіва. – 2-ге вид. – Київ : Наш формат, 2016. – 232 с. : іл.

005.574(075.8)
Ф68     Фішер, Роджер
Шлях до так : як вести переговори, не здаючи позицій / Роджер Фішер, Вільям Юрі ; ред. Брюса Петтона. – Київ : Основи, 2016. – 220 с.

159.9
Ф83     Франкл, Віктор
Людина в пошуках справжнього сенсу : психолог у концтаборі / Віктор Франкл ; перекл. з англ. О. Замойської. – Харків : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2016. – 160 с.


Технічні науки

Бююль, Ахим
SPSS: искусство обработки информации. Анализ статестических данных и восстановление скрытых закономерностей : пер. с нем. / Ахим Бююль, Петер Цёфель ; ред. В.Е. Момот. – СПб : ДиаСофтЮП, 2002. – 608 с.

620.186
В15     Валиев, Р.З.
Наноструктурные маиериалы, полученные интенсивной пластической деформацией : моногр. / Р.З. Валиев, И.В. Александров. – Москва : Логос, 2000. – 272 с. : ил.

622(075.8)
В75     Воронин, Д.А.
Основы горного дела : учеб. пособ. / Д.А. Воронин. – Москва : Недра, 1969. – 192 с.

Глушаков, С.В.
Работа в сети Internet : Учебный курс / С.В. Глушаков, Д.В. Ломотько, В.В. Мельников ; худож. А.С. Юхтман. – Харьков : Фолио, 2002. – 346 с. – (Учебный курс)

Гордон, В.О.
Курс начертательной геометрии : учеб. пособ. / В.О. Гордон, М.А. Семенцов-Огиевский ; ред. В.О. Гордон, Ю.Б. Иванов. – изд. 24 стереотипное. – Москва : Высшая школа, 2000. – 272 с. : ил.

Гордон, В.О.
Курс начертательной геометрии : учеб. пособ. / В.О. Гордон, М.А. Семенцов-Огиевский ; ред. В.О. Гордон, Ю.Б. Иванов. – изд. 24 стереотипное. – Москва : Высшая школа, 1998. – 272 с. : ил.

621.9(043.3)
Г87      Громнюк, С.І.
Технологічне забезпечення якості нарізання зубчастих коліс радіально-коловим способом : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.02.08-Технологія машинобудування : зах. 06.02.2017 / С.І. Громнюк ; наук. керівн. І.Є. Грицай ; опон. Ю.М. Внуков, В.В. Васильків. – Львів, 2016. – 22 с.

514.18(075.8)
І-62     Інженерна та комп’ютерна графіка : підручник для ВНЗ / В.Є. Михайленко, В.М. Найдиш, А.М. Підкоритов, І.А. Скидан ; ред. В.Є. Михайленка. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Вища школа, 2001. – 350 с. : іл.

Иванова, Г.С.
Технология программирования : учеб. для студ. ВУЗов : по направлениию Информатика и вычислительная техника, специальностям: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Автоматизированные системы обработки информации и управления, Программное обеспечение вычислительной техники и информационных систем / Г.С. Иванова. – Москва : Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 320 с. : ил. – (Информатика в техническом университете)

004.65(075.8)
К21     Карпова, Т.С.
Базы данных : модели, разработка, реализация : учеб. пособ. / Т.С. Карпова. – СПб : Питер, 2002. – 304 с. : ил.

Касаткин, А.С.
Электротехника : учебник для вузов / А.С. Касаткин, М.В. Немцов. – 6-е изд. перераб. – Москва : Высшая школа, 2000. – 542 с. : ил.

620.22
Л63     Лисовский, А.Ф.
Формирование структуры композиционных материалов при обработке металлическими расплавами : моногр. / А.Ф. Лисовский ; ред. Н.В. Новиков. – Киев : Наукова думка, 2008. – 198 с.

669.017(075.8)
П29     Петушков, В.Г.
Применение взрыва в сварочной технике : моногр. / В.Г. Петушков ; уклад. Б.Е. Патона. – Киев : Наукова думка, 2005. – 753 с.

621.3
П44     Подольцев, А.Д.
Мультифизическое моделирование в электротехнике : моногр. / А.Д. Подольцев, И.Н. Кучерявая. – Київ : Ин-т электродинамики НАН Украины, 2015. – 305 с.

537.5(075.8)
П57     Поп, С.
Фізична електроніка : Розділи: Емісійні явища. Методи діагностики поверхні : навч. посіб. / С. Поп, І. Шароді. – Львів : Євросвіт, 2001. – 250 с. : іл.

622.861
П69     Правила безопасности в угольных и сланцевых шахтах : настоящие правила распространяются на шахты, находящиеся в эксплуатации, строительстве и реконструкции. – Москва : Недра, 1964. – 325 с.

Рекус, Г.Г.
Сборник задач и упражнений по электротехнике и основам электроники : Учеб. пособие для неэлектротехн. спец.вузов / Г.Г. Рекус, А.И. Белоусов. – 2-е изд. перераб. – Москва : Высшая школа, 2001. – 416 с. : ил.

530.145
Р81      Рощупкин, С.П.
Резонансные и когерентные эффекты квантовой электродинамики в световом поле : моногр. / С.П. Рощупкин, А.И. Ворошило. – Киев : Наукова думка, 2008. – 398 с.

001
Р85      Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии : моногр. / М.А. Акоев, В.А. Маркусова, О.В. Москалева, В.В. Писляков ; ред. М.А. Акоева. – Екатеринбург : Урал. ун-та, 2014. – 250 с.

004.42
С28     Седжвик, Роберт
Фундаментальные алгоритмы на С++Части 1-4, Анализ структуры данных сортировка поиск : Пер. с англ. / Роберт Седжвик. – СПб : ООО ДиаСофтЮП, 2002. – 688 с.

004.42(075.8)
С28     Седжвик, Роберт
Фундаментальные алгоритмы на С++Части 1-4, Анализ структуры данных сортировка поиск : Пер. с англ. / Роберт Седжвик. – Киев : ДиаСофт, 2001. – 688 с.

004.42
С28     Седжвик, Роберт
Фундаментальные алгоритмы на С++Ч.5, Алгоритмы на графах : Пер. с англ. / Роберт Седжвик. – СПб : ООО ДиаСофтЮП, 2002. – 496 с.

621.3(075.8)
С31     Сенько, В.Ф.
Теорія електричних кіл : навч. посіб. / В.Ф. Сенько, О.В. Вовна, І.С. Лактіонов. – Покровськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2017. – 254 с. : іл.

544.187.2
С52     Смынтына, В.А.
Электронно-молекулярные явления на поверхности полупроводников : Пленки селенида и сульфида кадмия : моногр. / В.А. Смынтына. – Одесса : Астропринт, 2008. – 368 с.

622(075.8)
Ш32    Шашенко, А.Н.
Геомеханика = Geomechanics : учеб. для студ. ВУЗов : Handbok for students of higher education instituti / А.Н. Шашенко, В.П. Пустовойтенко, Е.А. Сдвижкова. – издание второе, исправленное и дополненноеSecond edition, corrected and edited. – Киев : Новый друк ; Kiev : Novyi druk, 2016. – 528 с.

316.62
Ш73    Шмідт, Ерік
Новий цифровий світ : Як технології змінюють державу, бізнес і наше життя : Пер. с англ. / Ерік Шмідт, Джаред Коен ; перекл. Ганни Лелів. – Львів : Літопис, 2015. – 368 с.

Природничі науки

502/504(075.8)
Б61      Білявський, Г.О.
Основи загальної екології : підруч. / Г.О. Білявський, М.М. Падун, Р.С. Фурдуй. – Київ : Либідь, 1993. – 304 с.

504(477)
Б81      Бондаренко, І.В.
Територія без відходів : інноваційний погляд : моногр. / І.В. Бондаренко. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 204 с. : іл.

551.781.4(262.5)
Р32      Ревер, В.Б.
Літогенез еоценових відкладів чорноморського сегменту океану тетіс : моногр. / В.Б. Ревер. – Київ : Наукова думка, 2016. – 95 с. – (Проект Наукова книга (Молоді вчені))

Автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня

621.43(043.3)
Б94      Бушнов, В.В.
Вдосконалення процесів згоряння та систем паливоподачі енергетичних установок, що працюють на металізованих боромістких паливах : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки : зах. 23.02.2017 / В.В. Бушнов ; наук. керівн. М.Е. Тернюк ; опон. В.О. Пінчук, Д.А. Долматов. – Харків, 2017. – 20 с.

666.293(043.3)
Г95      Гуржій, О.Б.
Безсвинцеві силікатні емалі художнього та ювелірного призначення : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів : зах. 02.03.2017 / О.Б. Гуржій ; наук. керівн. О.П. Рижова ; опон. Л.Л. Брагіна, М.М. Племянніков. – Дніпро, 2017. – 20 с.

621.31(043.3)
К11     Кєссаєв, О.Г.
Водяні триінги в силових кабелях при дії сильного електричного поля та техніка їх виявлення : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.13 – техніка сильних електричних та магнітних полів : зах. 02.03.2017 / О.Г. Кєссаєв ; наук. керівн. Г.В. Безпрозванних ; опон. Ю.М. Шумілов, Г.В. Таран. – Харків, 2017. – 20 с.

66(043.3)
Л64     Литвиненко, А.В.
Класифікація та пневмозбагачення сипких сумішей у гравітаціному пневмокласифікаторі : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології : зах. 03.03.2017 / А.В. Литвиненко ; наук. керівн. М.П. Юхименко ; опон. М.А. Цейтлін, С.В. Вакал. – Суми, 2017. – 24 с.

332.54(477)(043.3)
Н73     Новаковська, І.О.
Еколого-економічні засади управління міським землекористуванням : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.06-економіка природокористування та охорони навколишнього середовища : зах. 27.01.2017 / І.О. Новаковська ; наук. керівн. Д.С. Добряк ; опон. О.С. Дорош, Ш.І. Ібатуллін, М.Г. Ступень. – Київ, 2017. – 36 с.

621.313(043.3)
П14     Пальчиков, О.О.
Оптимізація технічного рівня індукційних електромеханічних та статистичних перетворювачів з обертовим магнітним полем : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.01 – Електричні машини й апарати : зах. 02.03.2017 / О.О. Пальчиков ; наук. керівн. А.А. Ставинський ; опон. В.Б. Фінкельштейн, В.В. Прус. – Харків, 2017. – 24 с.

378(477)(043.3)
П25     Пєнцова, Н.В.
Організаційно-економічне регулювання розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 12.01.2017 / Н.В. Пєнцова ; наук. керівн. О.І. Решетняк ; опон. І.В. Тимошенков, І.С. Кочарян. – Полтава, 2016. – 20 с.

658.26(043.3)
П89     Пустовий, О.Ю.
Організаційно-економічний механізм енергозбереження на машинобудівних підприємствах : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 27.02.2017 / О.Ю. Пустовий ; наук. керівн. Ю.Д. Костін ; опон. В.В. Джеджула, О.В. Овсієнко. – Одеса, 2017. – 23 с.

33(043.3)
Р62      Роженко, О.В.
Управління підприємства на основі забезпечення його економічної безпеки : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 27.02.2017 / О.В. Роженко ; наук. керівн. Л.В. Фролова ; опон. О.М. Ляшенко, М.М. Кочевой. – Одеса, 2017. – 24 с.

546(043.3)
С58     Созанський, М.А.
Синтез плівок сульфіду і цинк селеніду та структури на їх основі : автореф. дис. канд. хіміч. наук : 02.00.01 – неорганічна хімія : зах. 01.02.2017 / М.А. Созанський ; наук. керівн. Й.Й. Ятчишин ; опон. І.Є. Барчій, Л.Г. Аксельруд. – Львів, 2016. – 24 с.

330.322(477)(043.3)
Ф91     Фроліна, К.Л.
Наукові засади державного регулювання інвестиційної діяльності в будівельній сфері України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 03.02.2017 / К.Л. Фроліна ; наук. керівн. В.Ф. Семенов ; опон. О.І. Лайко, М.І. Мельник. – Одеса, 2016. – 21 с.

005.3(477)(043.3)
Ш13    Шабельник, Т.В.
Моделі маркетинго-орієнтованого управління фармацевтичним підприємством : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : зах. 01.02.2017 / Т.В. Шабельник ; наук. керівн. Ю.Г. Лисенко ; опон. Л.С. Гур’янова, К.Ф. Ковальчук, І.Є. Семенча. – Полтава, 2016. – 38 с.

 

Наукові праці Донецького національного технічного університету

Звіт з кафедральної науково-дослідної роботи №Н-16-12 Обгрунтування конструктивних рішень та високоефективних режимів експлуатації засобів водовідливу вугільних шахт : звіт з науково-дослідної роботи / М.В. Чашко, Е.А. Петелін, С.М. Зінов’єв та ін. – Покровськ, 2016. – 333 с.

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю): Публічне управління: розвиток конституціоналізму в Україні та проведення конституційної реформи : присвяченя відзначенню 20-ї річниці Конституції України : м. Красноармійськ 8-9 червня. – Красноармійськ, 2016. – 137 с.

354
М33    Донецький національний технічний університет
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Публічне управління: розвиток конституціоналізму в Україні та проведення конституційної реформи” : присвячена відзначенню 20-ї річниці заснування Магістратури державного управління в ДВНЗ Донецький національний технічний університет 29-30 листопада 2016 / Донецький національний технічний університет ; уклад. О.А. Ганич, А.К. Бєлобородова. – Покровськ, 2016. – 110 с.

 

Січень

Методичні вказівки

339
Е45     Економічний аналіз [Електронний ресурс] : Конспект лекцій для студентів спеціальності 076 Підприємство,торгівля та біржова діяльність / уклад. Л.М. Шилова, К.Ю. Бондик ; відповідал. за вип. В. М. Хобта. – Покровськ, 2016. – 75 с.

339.138
К65     Конспект лекцій з дисципліни Маркетингове ціноутворення [Електронний ресурс] : для студентів ОКР бакалавр, денної та заочної форми навчання : галузі знань 07 Управління та адміністрування : спеціальності 075 Маркетинг / уклад. О.В. Мізіна ; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 99 с.

33
К65     Конспект лекцій з дисципліни Антикризове управління [Електронний ресурс] : для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, денної та заочної форм навчання, галузі знань 0305 Економіка та підприємництво, напрямів 6.030507 Маркетинг, 6.030601 Менеджмент, 6.030504 Економіка підприємства / уклад. О.В. Мізіна ; відповідал. за вип.І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 91 с.

336
К65     Конспект лекцій з дисципліни Банківська система [Електронний ресурс] : для студентів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030508 Фінанси і кредит всіх форм навчання / уклад. Л.Л. Катранжи ; відповідал. за вип. Н.Ю. Рекова. – Покровськ, 2016. – 79 с.

35.08(072)
М54    Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни Організація діяльності державного службовця : для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей : галузі знань 07 “Управління та адміністрування” : спеціальності 074 “Публічне управління та адміністрування” / уклад. В.М. Грудницький ; ред. О.А. Ганич ; відповідал. за вип. Н.В. Оленцевич. – Покровськ, 2016. – 44 с.

004.383.3
М54    Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни Цифрова обробка сигналів [Електронний ресурс] : для студентів напряму 6.050102 Комп’ютерна інженерія денної та заочної форм навчання / уклад. О.В. Самощенко ; відповідал. за вип. В.А. Святний. – Покровськ, 2016. – 98 с.

681
М54    Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Цифрова обробка сигналів [Електронний ресурс] : для студентів напряму Комп’ютерна інженерія денної та заочної форм навчання / уклад. О.В. Самощенко ; відповідал. за вип. В.А. Святний. – Покровськ, 2016. – 40 с.

35.08(072)
М54    Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни Організація діяльності державного службовця [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання : галузі знань 07 “Управління та адміністрування” : спеціальності 074 “Публічне управління та адміністрування” / уклад. В.М. Грудницький ; відповідал. за вип. Н.В. Оленцевиц. – Покровськ, 2016. – 44 с.

330.341.1(075.8)
М54    Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни Економіка та організація інноваційної діяльності [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства денної та заочної форм навчання / уклад. С.І. Кравченко, Н.М. Далевська ; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2016. – 49 с.

330.341.1(075.8)
М54    Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни Економіка та організація інноваційної діяльності [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства денної та заочної форм навчання / уклад. С.І. Кравченко, М.В. Панкова ; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2016. – 19 c.

330.322(072)
М54    Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Управління інвестиціями [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства денної та заочної форм навчання / уклад. В.М. Хобта, Г.С. Панченко, М.В. Панкова ; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2016. – 38 с.

334.72(072)
М54    Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни Управління проектами [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / уклад. О.М. Фіщенко ; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2016. – 39 с.

004
М54    Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни Обчислювальні методи [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання : галузі знань 0501 Інформатика та обчислювальна техніка, що навчаються за напрямами підготовки 6.050101 Комп’ютерні науки, 6.050102 Комп’ютерна інженерія, 6.050103 Програмна інженерія, спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення / уклад. О.А. Дмитрієва ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Покровськ, 2016. – 55 с.

004.65(072)
М54    Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з курсу Бази даних [Електронний ресурс] : для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.050101 Програмна інженерія денної форми навчання / уклад. Н.С. Костюкова ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Покровськ, 2016. – 78 с.

005
М54    Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної підготовки Рекламний менеджмент [Електронний ресурс] : для студентів денної форми навчання, галузі знань: 07 Управління та адміністрування, спеціальності 075 Маркетинг / уклад. О.М. Амельницька, О.М. Мізіна ; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 33 с.

330
М54    Методичні вказівки і завдання до практичних занять з дисципліни Навчальна практика [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки: 6.030504 Економіка підприємства / уклад. К.Ю. Бондик, М.В. Панкова ; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2016. – 118 с.

330
М54    Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Економічний аналіз [Економічний аналіз] : для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства денної та заочної форм навчання і для студентів і слухачів ІПО / уклад. Л.І. Шилова, К.Ю. Бондик ; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2016. – 74 с.

004.77
М54    Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Групова динаміка і комунікації [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення денної форми навчання / уклад. Н.О. Маслова, О.А. Золотухіна ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Покровськ, 2016. – 38 с.

Соціальні та гуманітарні науки

614(075.8)
Б38      Бедрій, Я.І.
Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Я.І. Бедрій. – Київ : Кондор, 2015. – 286 с.
336(075.8)
В58     Власюк, Н.І.
Фінансовий аналіз : навч. посіб. / Н.І. Власюк. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 328 с. – (“Вища освіта України”)
368(075.8)
Г67      Горбач, Л.М.
Страхування : підручник / Л.М. Горбач, Е.В. Кадебська. – Київ : Кондор, 2016. – 544 с.
001(4)
Є24     Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система : довідник користувача / перекл. Ю.М. Рашкевича, Ж.В. Таланової. – Львів : Львівської політехніки, 2015. – 105 с.
342
З-19     Закон України про державну службу : 10 грудня 2015 року №889-VIII. – Київ, Б.р. – 68 с.
334.012(477)
І-73     Інтеграція економічних та технічних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку : колективна монографія / ред. Л.М. Савчук. – Харків : Діса плюс, 2015. – 480 с.
330.46
І-73     Інтеграція економічних та інформаційних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку : колективна монографія / ред. Л.М. Савчук. – Дніпропетровськ : Герда, 2015. – 500 с.
334
І-74     Інформаційне забезпечення систем прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах : колективна монографія (до 10-ти річчя факультету комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації Національної металургійної академії України) / ред. Л.М. Савчук. – Донецьк : Ландон-ХХІ, 2013. – 592 с.
614(075.8)
К59     Козяр, М.М.
Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення : навч. посіб. / М.М. Козяр, Я.І. Бедрій, О.В. Станіславчук ; ред. М.М. Козяр. – Київ : Кондор, 2015. – 458 с.
94(477)
К64     Кононенко, П.
Українці у світовій цивілізації і культурі. Історичний феномен Степана Бандери : наукове видання / П. Кононенко. – Тернопіль : Джура, 2016. – 416 с.
821.161.2
Л61     Липа, Ю.І.
Суворість : поезії, новели / Ю.І. Липа. – Київ : Укр. письменик, 2015. – 112 с. – (Серія Бібліотека українського воїна)
657.6
Л82     Лубенченко, О.Е.
Аудит зовнішньоекономічної діяльності : моногр. / О.Е. Лубенченко. – Київ : Кондор, 2016. – 306 с.
352.07(075.8)
М65    Місцеве самоврядування та суспільні комунікації : навч. посіб. / О.М. Руденко, С.В. Штурхецький, Н.В. Ткаленко, О.В. Михайловська. – Київ : Кондор, 2016. – 130 с.
338.24(477.62)
М74    Модернізація економіки Донецької області: стратегічні сценарії реалізації з позицій сталого розвитку до 2020 року : Наукова доповідь / Ю.М. Харазішвілі, В.І. Ляшенко, Л.Л. Шамілева, Ю.І. Жихарева. – Київ, 2016. – 118 с.
378(038)
Н35     Національний освітній глосарій: вища освіта : довідкове видання / В.М. Захарченко, С.А. Калашнікова, В.І. Луговий та ін. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : ТОВ “Видавничий дім “Плеяди”, 2014. – 98 с.
614(075.8)
О-75    Основи охорони праці : навч. посіб. / Р.М. Івах, Я.І. Бедрій, Б.О. Білінський, М.М. Козяр ; ред. Р.М. Івах. – 4-те вид. перероб. і доп. – Київ : Кондор, 2015. – 464 с.
35.077(03)
П88     Публічне управління та адміністрування : Словник / уклад. О.М. Руденко, О.В. Шершньова, В.Д. Бакуменко, Н.В. Філіпова, Н.В. Ткаленко. – Київ : Кондор, 2016. – 178 с.
005.95/.96(07)
Р45      Реформа державної служби у питаннях та відповідях : практ.посіб. для керівників служб управління персоналом / М. Канавець, Ю. Лихач, А. Кукуля та ін. ; ред. К. Ващенко. – Київ : Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС, 2016. – 176 с.
005(075.8)
С77     Старченко, Г.В.
Операційний менеджмент : навч. посіб. / Г.В. Старченко, І.В. Калінько, І.А. Косач. – Київ : Кондор, 2015. – 232 с.
35
С83     Стратегія реформування державного управління України на 2016-2010 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року №474-р. – Київ, Б.р. – 76 с.
614.8(075.8)
С89     Супрович, М.П.
Безпека життєдіяльності : практикум / М.П. Супрович, Д.В. Сенюк, К.В. Замойська. – Київ : Кондор, 2010. – 166 с.
340.12(075.8)
Т33      Теорія держави і права : навч. посіб. для підготовки фахівців з інформаційної безпеки / О.О. Тихомиров, М.М. Мікуліна, Ю.А. Іванов та ін. ; ред. Л.М. Стрельбицької. – Київ : Кондор, 2016. – 332 с.
355.58(075.8)
Х94     Хромченко, В.Г.
Цивільна оборона : навч. посіб. : ВОС-021000 Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин підрозділів на БМП : ВОС-310101 Фінансове забезпечення і економіка бойової та господарчої діяльності військ (сил) : ВОС-850300 Юристконсульська робота / В.Г. Хромченко. – Київ : Кондор, 2008. – 264 с.
355.58(075.8)
Ц57     Цивільна оборона України : навч. посіб. / Я.І. Бедрій, Р.М. Івах, В.О. Рощин, В.М. Ємкало. – Київ : Кондор, 2016. – 358 с.
340(477)(03)
Щ94    Щукін, В.В.
Історія держави і права України : Словник термінів і понять / В.В. Щукін, Н.В. Сугацька, А.М. Павлюк ; ред. М.М. Шитюка. – Київ : Кондор, 2015. – 296 с.

Технічні науки

502.174
В11     В фокусе – чистые технологии : каталог финских компаний Cleantech. – Донецк, 2012. – 60 с.
004.92(075.8)
В38     Веселовська, Г.В.
Комп’ютерна графіка : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г.В. Веселовська, В.Є. Ходаков, В.М. Веселовський. – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 584 с.
621(075.8)
В84     Вступ до фаху з електроніки та комп’ютерної інженерії :навч.посіб. / А.А. Зорі, В.М. Лукашенко, В.М. Співак та ін. – До 95 річчя Державного вищого навчального закладу. – Покровськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2016. – 312 с. : іл.
004.65(075.8)
Г12      Гайна, Г.А.
Основи проектування баз даних : навч. посіб. : напрям підготовки 0804 “Комп’ютерні науки” / Г.А. Гайна. – Київ : Кондор, 2008. – 200 с.
532.5(075.8)
Г46      Гідрогазодинаміка : моногр. / С.М. Василенко, В.Р. Кулінченко, О.Ю. Шевченко, В.А. Піддубний. – Київ : Кондор, 2016. – 676 с.
622
Г51      Гірничий енциклопедичний словник : наукове видання / ред. В.С. Білецького т.3. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2004. – 752 с.
621.382(075.8)
Г74      Готра, З.Ю.
Технологія електронної техніки : навч. посіб. : у 2 т. / З.Ю. Готра Т.1. – Львів : Львівської політехніки, 2010. – 888 с.
621.382(075.8)
Г74      Готра, З.Ю.
Технологія електронної техніки : навч. посіб. : у 2 т. / З.Ю. Готра Т.2. – Львів : Львівської політехніки, 2010. – 884 с.
621.9(075.8)
Г85      Грицай, І.Є.
Різання металів. Теорія різання : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Є. Грицай, М.Л. Кукляк. – Львів : Львівської політехніки, 2005. – 132 с.
681.518(075.8)
Д57     Добровольська, Л.О.
Інформаційні системи в промисловості : навч. посіб. / Л.О. Добровольська, О.О. Черевко. – Маріуполь : ПДТУ, 2014. – 238 с.
621(075.8)
Ж68    Жигуц, Ю.Ю.
Технологія машинобудування : збірник лабораторних робіт / Ю.Ю. Жигуц, В.Ф. Лазар. – Київ : Кондор, 2013. – 352 с.
004.8(075.8)
З-40     Заяць, В.М.
Методи і засоби комп’ютерних інформаційних технологій : навч. посіб. / В.М. Заяць. – Львів : Львівської політехніки, 2013. – 144 с.
621.7.08
К57     Кодра, Ю.В.
Контрольно-вимірювальні пристрої технологічних машин : навч. посіб. : для студентів напрямів “Прикладна механіка”, “Інженерна механіка”, “Машинобудування” і “Зварювання” / Ю.В. Кодра, З.А. Стоцько ; ред. З.А. Стоцька. – Львів : Львівської політехніки, 2008. – 312 с.
621.38(075.8)
К65     Конструювання електронно-обчислювальної апаратури на основі поверхневого монтажу : навч. посіб. / А.О. Грачов, Ю.Г. Лега, А.А. Мельник, Л.І. Панов. – Київ : Кондор, 2005. – 384 с.
621.39(075.8)
М23    Мандзій, Б.А.
Основи теорії сигналів : підручник для ВНЗ / Б.А. Мандзій, Р.І. Желяк ; ред. Б.А. Мандзія. – Львів : Видавничий дім “Ініціатива”, 2008. – 240 с.
54
М67    Мітрясова, О.П.
Хімія з основами біогеохімії : навч. посіб. / О.П. Мітрясова. – Київ : Кондор, 2016. – 384 с.
744
М74    Могильный, И.М.
Техническое черчение : учеб. пособ. для вузов / И.М. Могильный ; ред. В.С. Левицкий. – 7-е, переработанное. – Москва : Машиностроение, 1964. – 317 с.
621.38(075.8)
О-64    Органічна електроніка : навч. посіб. / ред. З.Ю. Готри ; авт. Г.В. Баришніков, Д.Ю. Волинюк, І.І. Гельжинський, З.Ю. Готра, Б.П. Мінаєв, П.Й. Стах. – Львів : Львівської політехніки, 2014. – 292 с.
004.7
П43     Погребенник, В.Д.
Комп’ютерні системи охорони важливих об’єктів : моногр. / В.Д. Погребенник, Р.В. Політило. – Львів : Львівської політехніки, 2013. – 148 с.
621.3
П44     Подольцев, А.Д.
Многомасштабное моделирование в электротехнике : моногр. / А.Д. Подольцев, И.Н. Кучерявая. – Киев : Артпринт, 2011. – 254 с.
681.8(075.8)
П81     Промысловая гидроакустика : учеб. пособ. / В.А. Кулистов, Н.В. Ивановський, Д.Г. Куценко, Д.А. Новосёлов. – Киев : Кондор, 2014. – 144 с.
621(075.8)
С60     Соловей, О.І.
Промислові електротехнологічні установки : навч. посіб. – Київ : Кондор, 2009. – 174 с.
004
Т36      Теслюк, В.М.
Автоматизація проектування мікроелектро-механічних систем на компонентному рівні : моногр. / В.М. Теслюк, П.Ю. Денисюк. – Львів : Львівської політехніки, 2011. – 192 с.
621(075.8)
Т38      Технологія машинобудування : Посібник-довідник для виконання кваліфікаційних робіт : студентами базового напряму “Інженерна механіка” та мпеціальності “Технологія машинобудування” / авт. І.І. Юрчишин, Я.М. Литвиняк, І.Є. Грицай, М.Л. Кукляк, Я.М. Кусий, В.В. Ступницький, В.А. Яцюк, А.М. Кук, Є.М. Махоркін, В.П. Свізінський. – Львів : Львівської політехніки, 2009. – 528 с.
004.73(075.8)
Ч-49    Чернега, В.
Безпровідні локальні комп’ютерні мережі : навч. посіб. / В. Чернега, Б. Платтнер. – Київ : Кондор, 2013. – 238 с.
621.39(075.8)
Ч-49    Чернихівський, Є.М.
Математичне моделювання телекомунікаційних систем та мереж : навч. посіб. / Є.М. Чернихівський. – Львів : Львівської політехніки, 2011. – 272 с.
53(038)
Я22     Яворский, Б.М.
Справичник по физике = для инженеров и студентов вузов / Б.М. Яворский, А.А. Детлаф. – изд. четвертое, переработанное. – Москва : Наука, 1968. – 939 с.
622.271(075.8)
Я72     Яремійчук, Р.С.
Основи гірничного виробництва : видобування нафти, газу та твердих корисних копалин : підручник / Р.С. Яремійчук, В.Р. Возний. – Київ : Кондор, 2011. – 376 с.

Автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня

У21
А98     Ащаулов, В.В.
Державне регулювання системи моніторингу розвитку галузей економіки в контексті євроінтеграції : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 13.10.2016 р. / В.В. Ащаулов ; наук. керівн. О.С. Щекович ; опон. Л.А. Горошкова, Д.Д. Плинокос. – Запоріжжя, 2016. – 20 с.
62-1(043.3)
Б43      Бєліков, К.О.
Теплогідравличний слідкуючий привод позиціонування приймача геліостанції : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.02.02 – машинознавство : зах. 20.12.2016 р. / К.О. Бєліков ; наук. керівн. О.П. Губарев ; опон. І.І. Назаренко, С.В. Репінський. – Київ, 2016. – 21 с.
546.1(043.3)
Б48      Березовець, В.В.
Фазово-структурні характеристики і воденьсорбційні властивості нових сплавів на основі магнію : автореф. дис. канд. хіміч. наук : 02.00.01 – неорганічна хімія : зах. 26.12.2014 р. / В.В. Березовець ; наук. керівн. І.Ю. Завалій ; опон. В.В. Павлюк, Ю.М. Солонін. – Львів, 2014. – 20 с.
338.3(043.3)
Б53      Бесараб, Д.А.
Формування системи вартісно-орієнтованого управління матеріальними запасами підприємства будівельної галузі : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 06.03.2015 р. / Д.А. Бесараб ; наук. керівн. В.О. Тімофєєва ; опон. Н.В. Чебанова, П.А. Фісуненко. – Харків, 2015. – 21 с.
338(477)(075.8)
Б61      Біленька, Ю.О.
Регулювання природних монополій у сфері електропостачання в Україні : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 25.11.2016 р. / Ю.О. Біленька ; наук. керівн. Н.Ю. Рекова ; опон. Ю.П. Колбушкін, О.І. Трохимець. – Краматорськ, 2016. – 20 с.
330.341.1(043.3)
Б61      Білоконенко, Г.В.

Діагностування розвитку соціально-економічного потенціалу виробничої організації : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 14.12.2016 р. / Г.В. Білоконенко ; наук. керівн. М.С. Дороніна ; опон. Ю.С. Погорелов, С.М. Судомир. – Харків, 2016. – 20 с.
004.67(043.3)
Б74      Богомаз, О.В.
Підвищення ефективності перетворювання інформації в системі діагнустування стану іоносферного середовища : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти : зах. 10.02.2015 р. / О.В. Богомаз ; наук. керівн. В.О. Пуляєв ; опон. Г.Ф. Кривуля, І.М. Майків. – Харків, 2014. – 20 с.
У521
Б82      Борисова, Т.М.
Маркетинг некомерційних суб’єктів: теорія, методологія, практика : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 28.10.2016 р. / Т.М. Борисова ; наук. керівн. В.І. Гринчуцький ; опон. Н.І. Чухрай, І.Л. Литовченко, В.В. Божкова. – Тернопіль, 2016. – 36 с.
537.8(043.3)
Б83      Бородкіна, Г.М.
Електродинамічні властивості і характеристики НВЧ ближньопольового резонаторного датчика контролю малооб’ємних проб біологічних рідин : автореф. дис. кандит. фізико-математ. наук : 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем : зах. 15.07.2015 р. / Г.М. Бородкіна ; наук. керівн. М.І. Сліпченко ; опон. М.М. Горобець, П.С. Красов. – Харків, 2015. – 27 с.
338(477)(043.3)
Б83      Борщ, Л.М.
Інвестиційна привабливість видобутку нетрадиційного природного газу в Україні : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 23.12.2016 р. / Л.М. Борщ ; наук. керівн. В.Є. Хаустова ; опон. І.В. Алєксєєв, О.О. Лапко. – Харків, 2016. – 20 с.
621.313(043.3)
Б85      Босак, А.В.
Керування позиційними електроприводом з неавтономною задавальною моделлю та нечіткими регуляторами : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 25.10.2016 р. / А.В. Босак ; наук. керівн. О.В. Чермалих ; опон. Л.І. Мазуренко, Ю.В. Зачепа. – Київ, 2016. – 20 с.
338(477)(075.8)
Б91      Бурлуцька, С.В.
Формування стратегії забезпечення пружності сталого розвитку національної економіки : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 26.11.2016 р. / С.В. Бурлуцька ; наук. керівн. Н.Ю. Рекова ; опон. П.Т. Бубенко, В.Г. Маргасова. – Краматорськ, 2016. – 40 с.
338(477)(043.3)
Г14      Гаймур, К.С.
Прогнозування розвитку коксохімічної галузі України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 27.12.2016 р. / К.С. Гаймур ; наук. керівн. Н.О. Москаленко ; опон. І.С. Благун, М.В. Криванич. – Харків, 2016. – 19 c.
654.93(043.3)
Г15      Галиця, В.І.
Контрольно-діагностичні засоби збору та перетворення інформації для тестування рівня підготовленності спортсменів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти : зах. 22.12.2016 р. / В.І. Галиця ; наук. керівн. П.О. Качанов ; опон. Г.Ф. Кривуля, І.В. Шостак. – Харків, 2016. – 20 с.
621.7(043.3)
Г82      Грибков,Е.П.
Розвиток наукових основ і удосконалення обладнання та технології деформування довгомірних металопорошкових виробів в оболонці : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском : зах. 01.11.2016 р. / Е.П. Грибков ; наук. керівн. О.В. Сатонін ; опон. К.О. Гогаєв, В.В. Драгобецький, О.І. Тришевський. – Краматорськ, 2016. – 36 с.
546(043.3)
Г94      Гумерова, Н.І.
Солі катіонів s- та f-металів із гетерополігексавольфрамоніколат(II) – аніоном структури Андерсона : автореф. дис. канд. хіміч. наук : 02.00.01 – неорганічна хімія : зах. 13.03.2014 р. / Н.І. Гумерова ; наук. керівн. Г.М. Розанцев ; опон. С.А. Неділько, О.А. Голіченко. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с.
621.3(043.3)
Д36     Дерев’янко, Д.Г.
Оцінювання ефективності регулювання енергетичних процесів в локальних електротехнічних системах з джерелами розосередженої генерації : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 20.12.2016 р. / Д.Г. Дерев’янко ; наук. керівн. С.П. Денисюк ; опон. О.М. Юрченко, В.В. Кулик. – Київ, 2016. – 20 с.
338.262(043.3)
Д99     Дячек, В.В.
Стратегії індикативного програмування національної економіки : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 14.10.2016 р. / В.В. Дячек ; наук. керівн. В.А. Євтушенко ; опон. А.Х. Іляшенко, Н.І. Ісаєва. – Запоріжжя, 2016. – 20 с.
621.38(043.3)
З-16     Зазерін, А.І.
Активні фільтри на тонкоплівкових п’єзоелектричних резонаторах : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.27.-1 – твердотільна електроніка : зах. 08.11.2016 р. / А.І. Зазерін ; наук. керівн. А.Т. Орлов ; опон. О.В. Осадчук, Е.М. Глушеченко. – Київ, 2016. – 21 с.
621.735(043.3)
З-67     Злигорєв, В.М.
Удосконалення технологічних процесів кування крупних поковок на основі використання способу осадження профільованих заготовок : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском : зах. 02.12.2016 р. / В.М. Злигорєв ; наук. керівн. О.Є. Марков ; опон. В.В. Кухар, В.Л. Чухліб. – Краматорськ, 2016
004.92(043)
З-86     Зори, С.А.
Высокопродуктивные методы и аппаратно-программные средства реалистичной пространственной визуализации для систем трехмерной компьютерной графики : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук : 05.13.05-Компьютерные системы и компоненты / С.А. Зори ; наук. керівн. Е.А. Башков. – Красноармейск, 2016. – 398 с.
004.4(043.3)
І-18     Іванов, Ю.Ю.
Завадостійке декодування турбо-кодів у розподілених комп’ютерних системах : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти : зах. 02.12.2016 р. / Ю.Ю. Іванов ; наук. керівн. А.Я. Кулик ; опон. В.В. Казимир, М.П. Мусієнко. – Вінниця, 2016. – 25 с.
339.5(477)(043.3)
К15     Кайнара, Д.О.
Науково-методичні засади знівелювання торговельних бар’єрів між Україною та ЄС для підприємств машинобудування : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 03.11.2016 р. / Д.О. Кайнара ; наук. керівн. А.В. Череп ; опон. Б.М. Андрушків, А.С. Завербний. – Запоріжжя, 2016. – 20 с.
351(477)(043.3)
К22     Карзун, І.Г.
Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку системи закладів вищої освіти в Україні : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 27.12.2016 р. / І.Г. Карзун ; наук. керівн. А.С. Музиченко ; опон. І.С. Каленюк, О.В. Ткачук. – Кропивницький, 2016. – 20 с.
338.43(477)(043.3)
К41     Кіндзерський, В.В.
Державне регулювання та інституційна політика розвитку аграрного сектора національної економіки : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 02.12.2016 р. / В.В. Кіндзерський ; наук. керівн. Ю.М. Лопатинський ; опон. О.Г. Шпикуляк, Г.Є. Павлова. – Чернівці, 2016. – 20 с.
669.162(043.3)
К59     Койфман, О.О.
Підвищення ефективності роботи доменних повітронагрівачів шляхом збільшення тиску газу-теплоносія : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.16.02 : зах. 28.10.2016 р. / О.О. Койфман ; наук. керівн. О.І. Сімкін ; опон. Л.П. Грес, А.В. Сущенко. – Маріуполь, 2016. – 22 с.
519.2(043.3)
Л25     Ларін, О.О.

Теоретичні основи прогнозування надійності елементів машин з гумо-кордними композитами при відмова, що викликані втомою : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.02.09 – динаміка та міцність машин : зах. 16.12.2016 р. / О.О. Ларін ; наук. керівн. Г.І. Львов ; опон. М.І. Бобир, А.П. Зіньковський, О.М. Шупіков. – Харків, 2016. – 40 с.
621(043.3)
Л63     Лисяк, В.Г.
Усталені режими електротехнічного комплексу “Електропостачальника система -помпова станція” : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 29.12.2016 р. / В.Г. Лисяк ; наук. керівн. П.Ф. Гоголюк ; опон. А.М. Лупенко, П.О. Курляк. – Львів, 2016. – 21 с.
621.314(043.3)
Л64     Литвиненко, Т.М.
Підвищення енергоефективності формувачів високовольтних імпульсів з наносекундною тривалістю : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.12 – напівпровідникові перетворювачі електроенергії : зах. 18.10.2016 р. / Т.М. Литвиненко ; наук. керівн. А.В. Переверзєв ; опон. Т.О. Терещенко, Ю.О. Денисов. – Київ, 2016. – 21 с.
621.3(043.3)
Л64     Літковець, С.П.
Оптимізація режимів роботи статистичних тиристорних компенсаторів з примусовою комутацією та пофазним керуванням реактивною потужністю : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 11.11.2016 р. / С.П. Літковець ; наук. керівн. М.В. Пєтухов ; опон. Ю.Л. Саєнко, О.Д. Демов. – Вінниця, 2016. – 21 с.
620.1(043.3)
Л68     Лободенко, А.В.
Полімерні композити триботехнічного призначення на основі фенілону з застосуванням термічної обробки : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.17.06 – технологія полімерних та композиційних матеріалів : зах. 19.12.2014 р. / А.В. Лободенко ; наук. керівн. В.І. Ситар ; опон. В.І. Дирда, О.Ю. Полоз. – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с.
621(043.3)
М26    Маркова, М.О.

Удосконалення технологічних процесів виготовлення пустотілих поковок на основі способу кування без оправки : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском : зах. 21.09.2016 р. / М.О. Маркова ; наук. керівн. І.С. Алієв ; опон. В.В. Кухар, А.В. Ашкелянець. – Краматорськ, 2016. – 23 с.
338(477)(043.3)
М48    Мельник, О.І.
Підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 02.12.2016 р. / О.І. Мельник ; наук. керівн. Ю.М. Лопатинський ; опон. О.Д. Гудзинський, Ю.Є. Кирилов. – Чернівці, 2016. – 20 с.
330(477)(043.3)
М74    Моісеєнко, Ю.М.
Державна підтримка розвитку нанотехнологій в Україні : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : 23.12.2016 р. / Ю.М. Моісеєнко ; наук. керівн. Н.В. Белікова ; опон. Л.С. Ладонько, К.О. Тимофєєва. – Харків, 2016. – 20 с.
658.8(477)(043.3)
М79    Мордвицька, Ю.С.
Механізм трансферного ціноутворення в системі управління логістичними бізнес-процесами інтегрованих холдингів : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 26.12.2016 р. / Ю.С. Мордвицька ; наук. керівн. В.М. Колосок ; опон. О.П. Величко, М.Ю. Григорак. – Маріуполь, 2016. – 20 с.
004.7(043.3)
М86    Мохаммад, Ю.Я.
Розробка програмно-апаратних рішень підвищення продуктивності комп’ютерних систем формування трьохмірних зображень : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти : зах. 02.11.2016 р. / Ю.Я. Мохаммад ; наук. керівн. Є.Є. Федоров ; опон. Н.І. Алішов, С.Г. Антошук. – Красноармійськ, 2016. – 22 с.
330.34(477)(043.3)
Н32     Настас, О.М.
Механізм розподілу та перерозподілу доходів інституційних секторів економіки України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 04.11.2016 р. / О.М. Настас ; наук. керівн. Л.В. Шинкарук ; опон. Е.В. Прушківська, І.В. Бакум. – Чернівці, 2016. – 20 с.
66.021(043.3)
Н32     Настенко, О.В.
Моделювання процесів інерційного-фільтруючої сепарації газорідинних сумішей : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології : зах. 28.10.2016 р. / О.В. Настенко ; наук. керівн. О.О. Ляпощенко ; опон. В.П. Шапорев, С.В. Вакал. – Суми, 2016. – 20 с.
621.31(043.3)
Н50     Немикіна, О.В.
Підвищення ефективності систем електроживлення кранів з частотно-регульованим приводом : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах.11.03.2016 р. / О.В. Немикіна ; наук. керівн. П.Д. Андрієнко ; опон. О.І. Толочко, І.М. Луценко. – Одеса, 2016. – 19 c.
621.3(043.3)
О-58    Оникієнко, Ю.О.
Система прогнозування кондуктивних завад звукових підсилювачів класу D : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.08 – прикладна акустика та звукотехніка : зах. 23.12.2014 р. / Ю.О. Оникієнко ; наук. керівн. В.В. Пілінський ; опон. Г.М. Розорінов, М.А. Мелешко. – Київ, 2014. – 22 с.
669(043.3)
П32     Пілюгін, Є.І.
Вдосконалення способів підготовки повернення в агломераційному виробництві : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.16.02 : зах. 18.11.2016 р. / Є.І. Пілюгін ; наук. керівн. В.Б. Семакова ; опон. В.В. Бочка, М.Р. Руденко. – Маріуполь, 2016. – 24 с.
005.3(043.3)
П34     Пісарюк, С.М.
Управління економічною ефективністю операційної діяльності мережі супермаркетів : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 27.11.2015 р. / С.М. Пісарюк ; наук. керівн. Д.Г. Легеза ; опон. Л.М. Шульгіна, В.В. Лісіца. – Бердянськ, 2015. – 20 с.
65(043.3)
П62     Посохов, І.М.
Управління ризиками корпорації промислових підприємств залізничного транспорту : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 21.11.2014 р. / І.М. Посохов ; наук. керівн. В.Л. Дикань ; опон. Ю.С. Бараш, В.В. Прохорова, А.М. Штангрет. – Харків, 2014. – 39 с.
621.313(043.3)
П93     Пушкар, М.В.
Самозбудження та регулювання в автономних системах генерації з асинхронним генераторами : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 01.12.2016 р. / М.В. Пушкар ; наук. керівн. М.В. Печеник ; опон. Л.І. Мазуренко, Ю.В. Зачепа. – Київ, 2016. – 20 с.
621.515(043.3)
Р15      Радюк, М.В.
Обгрунтування параметрів шахтних компресорних установок з системами утилізації тепла : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.05.06-Гірничні машини : зах. 25.12.2014 р. / М.В. Радюк ; наук. керівн. Ю.І. Оксень ; опон. О.В. Замицький, В.В. Лобода. – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с.
621.96(043.3)
С29     Селезньов, М.Є.
Удосконалення технології та обладнання процесів різання товстолистового металопрокату на ножицях : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском : зах. 01.11.2016 р. / М.Є. Селезньов ; наук. керівн. П.В. Боровік ; опон. А.О. Іщенко, М.Г. Коренко. – Краматорськ, 2016. – 20 с.
669(043.3)
С30     Семаков, В.В.
Підвищення ефективності відновної роботи газового потоку за рахунок формування раціональної структури стовпа шихти в доменній печі : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.16.02 : зах. 18.11.2016 р. / В.В. Семаков ; наук. керівн. В.П. Руських ; опон. В.В. Бочка, О.Є. Меркулов. – Маріуполь, 2016. – 22 с.
338.24(043.3)
С31     Сєніна, А.О.
Регуляторна політика держави в сфері адміністративних послуг : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 31.10.2016 р. / А.О. Сєніна ; наук. керівн. Ю.Б. Іванов ; опон. Н.Л. Шлафман, Л.Ю. Вдовиченко. – Харків, 2016. – 20 с.
665(043.3)
С41     Ситнік, Н.С.
Удосконалення технології переетерифікування жирів з використанням гліцератів лужних металів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.18.06 – технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів : зах. 03.11.2016 р. / Н.С. Ситнік ; наук. керівн. І.М. Демидов ; опон. О.В. Черваков, І.Г. Радзієвська. – Харків, 2016. – 21 с.
621.783(043.3)
С44     Скоробогатова, І.В.
Автоматизація керування енергозберігаючими режимами камерної печі : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.07 : зах. 20.11.2014 р. / І.В. Скоробогатова ; наук. керівн. Б.В. Гавриленко ; опон. В.В. Ткачов, М.М. Чепцов. – Красноармійськ, 2014. – 21 с.
620.9(043.3)
С59     Соколова, Н.П.
Підвищення енергоефективності електротехнічних комплексів аеропортів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 11.11.2016 р. / Н.П. Соколова ; наук. керівн. В.П. Захарченко ; опон. М.Й. Бурбело, В.П. Калінчик. – Вінниця, 2016. – 20 с.
535.3(043.3)
С60     Соломічев, Р.І.
Мікропроцесорна інформаційно-вимірювальна система контролю концентрації пилу для аерогазового захисту вугільних шахт : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти : зах. 20.11.2014 р. / Р.І. Соломічев ; наук. керівн. А.А. Зорі ; опон. С.І. Кондрашов, В.В. Данилов. – Красноармійськ, 2014. – 20 с.
351.82(477)(043.3)
С91     Сухина, Ю.В.
Механізми державного управління інноваційним розвитком зовнішньоекономічної діяльності регіону : автореф. дис. канд. з держ. управ. : 25.00.02 – Механізми державного управління : зах. 25.12.2014 р. / Ю.В. Сухина ; наук. керівн. О.Г. Ткаченко ; опон. Л.М. Івашова, О.І. Черчатий. – Донецьк, 2014. – 20 с.
621.7(043.3)
Т13      Таган, Л.В.
Удосконалення технологічних процесів кування крупних поковок на основі використання нових способів деформування : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском : зах. 25.06.2015 р. / Л.В. Таган ; наук. керівн. І.С. Алієв ; опон. В.М. Михалевич, Б.С. Каргін. – Краматорськ, 2015. – 24 с.
004.942(043.3)
Т34      Теплинський, К.С.
Паралельне комп’ютерне моделююче середовище, орієнтоване на ідентифікацію параметрів моделей складних динамічних систем : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти : зах. 21.09.2016 р. / К.С. Теплинський ; наук. керівн. В.А. Святний ; опон. В.Д. Самойлов, Р.К. Кудерметов. – Красноармійськ, 2016. – 21 с.
330.3(043.3)
Т44      Тисько, М.М.
Управління інноваційним розвитком підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 28.10.2016 р. / М.М. Тисько ; наук. керівн. В.Я. Брич ; опон. А.В. Череп, Л.Я. Малюта. – Тернопіль, 2016. – 20 с.
667.6(043.3)
Т46      Тихомирова, Т.С.
Розробка та дослідження тришарових покрить з полімерних матеріалів для антикорозійного захисту зовнішньої поверхні магістральних газопроводів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.17.06 – тезнологія полімерних та композиційних матеріалів : зах. 23.12.2014 р. / Т.С. Тихомирова ; наук. керівн. О.М. Рассоха ; опон. В.З. Маслош, Ю.В. Попов. – Луганськ, 2014. – 21 с.
532.5(043.3)
Т41      Тімошенко, Н.С.
Шляхи знаження та локалізації пило-газових викидів дугових сталеплавильних печей : автореф. дис. канд. тех. наук : 01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми : зах. 26.03.2015 р. / Н.С. Тімошенко ; наук. керівн. О.М. Семко ; опон. В.А. Ванін, А.П. Кононенко. – Київ, 2015. – 20 с.
62(043.3)
У77     Успенський, Б.В.
Нелінійні нормальні форми коливань силових передач двигунів внутрішнього згоряння : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.02.09 – динаміка та міцність машин : захист 30.11.16 р. / Б.В. Успенський ; наук. керівн. К.В. Аврамов ; опон. В.З. Грищак, В.Б. Гриньов. – Харків, 2016. – 19 с.
352(477)(043.3)
Ф32     Феденчук, Я.М.
Механізм антикризового управління економічним розвитком міст : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 08.12.2016 р. / Я.М. Феденчук ; наук. керівн. Г.Л. Монастирський ; опон. А.А. Олешко, О.П. Тищенко. – Тернопіль, 2016. – 20 с.
622.625(043.3)
Ф33     Федоряченко, С.О.
Обгрунтування параметрів шахтної вагонетки для забезпечення високої стійкості руху по рейковому шляху з недосконалостями : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.05.06-Гірничні машини : зах. 25.12.2014 р. / С.О. Федоряченко ; наук. керівн. К.А. Зіборов ; опон. В.П. Кондрахін, Р.В. Кірія. – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с.
621.3(043.3)
Ч-43    Ченчевой, В.В.
Автономний нерегульований асинхронний генератор із високонасиченою магнітною системою : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.01 – Електричні машини й апарати : зах. 25.11.2016 р. / В.В. Ченчевой ; наук. керівн. Д.Й. Родькін ; опон. Л.І. Мазуренко, О.М. Петренко. – Кременчук, 2016. – 24 с.
620.22(043.3)
Ч-49    Чернявський, В.В.
Закономірності формування структури та механічних властивостей високоентропійних сплавів системи Al-Cu-Ni-Fe-Cr-Ti-V в процесі механічного легування та спікання : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.16.06 – Порошкова металургія та композиційні матеріали : зах. 27.12.2016 р. / В.В. Чернявський ; наук. керівн. О.І. Юркова ; опон. В.П. Солнцев, С.Є. Кондратюк. – Київ, 2016. – 24 с.
У9(4Укр)
Ш35    Швець, О.Г.
Еколого-економічний механізм рекультивації техногенно порушених земель : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.06-економіка природокористування та охорони навколишнього середовища : зах. 18.10.2016 р. / О.Г. Швець ; наук. керівн. О.А. Демидов ; опон. І.В. Власенко, Н.В. Кузін. – Київ, 2016. – 21 с.
621.777(043.3)

Ш66    Шкіра, О.В.
Удосконалення технологічних процесів штампування деталей з фланцем та відростоком на основі використання способів комбінованого видавлювання : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском : зах. 02.11.2016 р. / О.В. Шкіра ; наук. керівн. І.С. Алієв ; опон. О.В. Грушко, В.М. Левченко. – Краматорськ, 2016. – 20 с.
621.515(043.3)
Ю75    Юрко, І.В.
Підвищення ефективності роботи відцентрового компресора шляхом оптимізації вхідного регулюючого апарату : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.05.16 – турбомашини та турбоустановки : зах. 05.03.2015 р. / І.В. Юрко ; наук. керівн. Г.А. Бондаренко ; опон. О.П. Усатий, В.М. Голощапов. – Харків, 2015. – 22 с.

Наукові праці Донецького національного технічного університету

543.4
В61     Вовна, О.В.
Оптоелектронні вимірювальні системи концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері шахт : моногр. / О.В. Вовна. – До 95 річчя Державного вищого навчального закладу. – Красноармійськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2016. – 336 с. : іл
620.22(075.8)
Г11      Гірничне матеріалознавство : навч. посіб. / О.І. Повзун, Я.О. Ляшок, С.В. Подкопаєв та ін. ; ред. С.В. Подкопаєв. – До 95 річчя Державного вищого навчального закладу. – Покровськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2016. – 296 с.
681.5
Д67     Донецький національний технічний університет
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація №1 (29) 2016 : Всеукраїнський науковий збірник : Заснований у липні 1998 року : Виходить 1-2 рази на рік / Донецький національний технічний університет, Донецький національний технічний університет ; ред. О.Є. Башков, А.А. Зорі, О.В. Вовна, В.П. Куценко, О.Г. Воронцов, Н.І. Чичикало, О.А. ; ред. О.Є. Башков, А.А. Зорі, О.В. Вовна, В.П. Куценко, О.Г. Воронцов, Н.І. Чичикало, О.А. – Покровськ , 2016. – 166 с.
681.5
Д67     Донецький національний технічний університет
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація №1 (28) 2015 : Всеукраїнський науковий збірник : Заснований у липні 1998 року : Вихидить 2 рази на рік / Донецький національний технічний університет, Донецький національний технічний університет ; ред. О.Є. Башков, А.А. Зорі, В.П. Куценко, О.Г. Воронцов, Н.І. Чичикало, A. Kinle, O. Sawo ; ред. О.Є. Башков, А.А. Зорі, В.П. Куценко, О.Г. Воронцов, Н.І. Чичикало, A. Kinle, O. Sawo. – Красноармійськ, 2016. – 250 с.
622.411(043)
И75     Иорданов, И.В.
Повышение безопасности применения электроэнергии на шахтах, опасных по газу или пыли путем использования сверхбыстродействующих коммутационных устройств на электрогидравлической основе : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук : 05.26.01 – Охрана труда / И.В. Иорданов ; наук. керівн. А.Г. Мнухин. – Красноармейск, 2016. – 180 с.
621.389
Л19     Лактіонов, І.С.
Комп’ютеризовані вимірювачі комплексу фізичних параметрів грунтів та мікроклімату промислових теплиць : моногр. / І.С. Лактіонов, О.В. Вовна, А.А. Зорі. – До 95 річчя Державного вищого навчального закладу. – Покровськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2016. – 212 с. : іл.
621.39
Т15      ТАК: телекомунікації, автоматика, комп’ютерні-інтегровані технології : Збірка доповідей Міжрегіональної науково-практичної конференції молодих учених (Красноармійськ, 16-17 листопада 2015 р.) / ред. А.А. Зорі, С.В. Василець, В.В. Поцепаєв, В.Я. Воропаєва, В.М. Ставицький, В.П. Тарасюк, Г.В. Ступак, І.С. Грабовенко. – Красноармійськ : ДВНЗ ДонНТУ, 2015. – 265 с.
004.92(43)
М86    Мохаммад, Ю. Я.
Разработка программно-аппаратных решений повышения производительности компьютерных систем формирования трехмерных изображений : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук : 05.13.05-Компьютерные системы и компоненты / Ю. Я. Мохаммад ; наук. керівн. Е.Е. Федоров. – Красноармейск, 2016. – 141 с.

Природничі науки

502/504(477)
Б82      Борейко, В.Е.
История охраны природы Украины : Х век – 1980 / В.Е. Борейко. – издание второе, дополненное. – Киев, 2001. – 541 с. – (История охраны природы : Вып: 24)
339.19(477)
Б82      Борейко, В.Е.
Контрабанда диких животных, растений и их дериватов в Украине : Аналитический обзор по материалам независимого расследования / В.Е. Борейко. – Киев : Логос, 2012. – 43 с. – (Охрана дикой природы ; вып. 65)
330
В11     Вісник економічної науки України : науковий журнал / відповідал. за вип. В.І. Ляшенко ; ред. М.Г. Білопольський № 1 (28). – Київ, 2015. – 217 с.
330
В11     Вісник економічної науки України : науковий журнал / відповідал. за вип. В.І. Ляшенко ; ред. М.Г. Білопольскький № 1(30). – Київ, 2016. – 245 с.
51(038)
В92     Выгодский, М.Я.
Справочник по элементарной матеиатике : таблицы, арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия, функции и графики / М.Я. Выгодский. – издание семнадцатое. – Москва : Наука, 1966. – 423 с.
502/504
Е45     Екологічний вісник : січень – лютий 2014. – Київ, 2014
502/504
Е45     Екологічний вісник : липень – серпень 2013. – Київ, 2013
502/504
З-41     Збалансований розвиток України – шлях до здоров’я і добробуту нації : Матеріали Українського екологічного конгресу 21 вересня 2007 р. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2007. – 579 с. – (Бібліотека всеукраїнської екологічної ліги)
К49     Клименко, М.О.
Екологія міських систем : підручник : 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / М.О. Клименко, Ю.В. Пилипенко, О.С. Мороз. – Херсон : Олді-плюс, 2016. – 294 с.
630(477.62)
Л63     Ліси Донеччини : науково-інформаційний довідник / ред. В.О.Бородавка. – Луцьк : Ініціал, 2015. – 400 с. : іл.
504(477)
О-76    Останні степи України: бути чи не бути? : просвітницьке науково-популярне видання / О.П. Бурковський, О.В. Василюк, А.В. Єна та ін. ; ред. О.П. Бурковський. – Київ, 2013. – 39 с. – (Громадська кампанія “Збережемо українські степи”)
504.5
П42     Поводження з пестицидами в Україні : соціально-екологічні, економічні наслідки та шляхи розв’язання. – Київ, 2015. – 36 с. – (Бібліотека всеукраїнської екологічної ліги : “Стан навколишнього серодовища липень”, 2015, № 7)
504.1
У26     Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом : директиви, що стосуються довкілля. – Київ, 2015. – 24 с. – (Бібліотека всеукраїнської екологічної ліги : “Стан навколишнього середовища” травень, 2015, № 5)
Художні видання

94(477)
А28     АД242 = Аеропорт Донецьк : Історія мужності, братерства і самопожертви / уклад. І. Штогрін ; фот. С. Лойка. – Харків : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2016. – 352 с. : іл. + кол. вкл.
821.161.2
В19     Василашко, В.Ф.
Заговори, щоб я тебе побачив : Вірші / В.Ф. Василашко ; худож. В. Франчук. – 2-ге вид. – Київ, 2014. – 174 с.
001.894
В48     Винахідники України – еліта держави. Винаходи та інновації Т. 4. – Київ : Логос Україна, 2016. – 147 с.
821.161.2
В87     Вторжение в Украину: Хроника российской агресии : публ. издание / Д. Тымчук, Ю. Карин, К. Машовец, В. Гусаров. – Группа “Информационное Сопротивление”. – Киев : Брайт Стар Паблишинг, 2016. – 240 с.
94(=512.145)
Г75      Грабовський , С.
Крим: два з половиною століття імперського геноциду : Науково-популярне видання / С. Грабовський, І. Лосєв. – Київ : Знання України, 2016. – 47 с.
32.019.51(477)
Г75     Грабовський, С.
Російська телепропаганда як знаряддя формування “міфу ХХІ століття” : Науково-популярне видання / С. Грабовський. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2016. – 56 с.
94(4)
Г75      Грабовський, С.
Пакт, який розпочав війну. Епізоди Великої Історії ХХ століття : Науково-популярне видання / С. Грабовський. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2016. – 72 с.
355
Д21     Дах, Ганс фон
Тотальний опір: Інструкція з ведення малої війни для кожного Ч.1 / Ганс фон Дах ; перекл. Христина Назаркевич ; ред. Олег Фешовець. – Львів : Астролябія, 2014. – 160 с.
821.161.2
К49     Клічак, В.
Вздовж дарованих Божих днів : Лірика / Василь Клічак ; Передм. В. Базилевського. – Київ : Просвіта, 2015. – 168 с. : іл.
94(477.86)
С17     Самобутність яворова : Збірниу науково-популярних нарисів / ред. Д.І. Дзвінчука. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2016. – 112 с. : іл.
82.09(477)
Т51      Токарчук, Б.
Так кто ж вурдалак / Б. Токарчук. – Київ : Знання України, 2016. – 55 с.

Вересень

Технічні науки

681.2
А64        Аналітичні прилади та системи : навч. посіб. : До 95-річчя Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” / О.В. Вовна, А.А. Зорі, В.А. Порєв, В.П. Приміський ; ред. В.А. Порєв. – Красноармійськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2016. – 330 с.

62(075.8)
Б76     Боженко, Л.І.
Технологія машинобудування. Проектування та виробництво заготованок : підруч. / Л.І. Боженко. – Львів : Світ, 1996. – 368 с. : іл.

543.4
В61     Вовна, О.В.
Оптоелектронні вимірювальні системи концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері шахт : моногр. / О.В. Вовна. – До 95 річчя Державного вищого навчального закладу. – Красноармійськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2016. – 336 с. : іл.

621(075.8)
В84        Вступ до фаху з електроніки та комп’ютерної інженерії : навч. посіб. / А.А. Зорі, В.М. Лукашенко, В.М. Співак та ін. – До 95 річчя Державного вищого навчального закладу. – Покровськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2016. – 312 с. : іл.

620.22(075.8)
Г11        Гірничне матеріалознавство : навч. посіб. / О.І. Повзун, Я.О. Ляшок, С.В. Подкопаєв та ін. ; ред. С.В. Подкопаєв. – До 95 річчя Державного вищого навчального закладу. – Покровськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2016. – 296 с.

62-82(075.8)
Г46        Гидравлика, гидромашины и гидроприводы : учебник для вузов / Т.М. Башта, С.С. Руднев, Б.Б. Некрасов та ін. – 2-е изд. перераб. – Москва : Машиностроение, 1982. – 423 с. : ил.

621.81(075.8)
Г93     Гузенков, П.Г.
Детали машин : учеб. пособ. для вузов / П.Г. Гузенков. – 4-е изд. испр. – Москва : Высшая школа, 1986. – 359 с. : ил.

62-82(075.8)
Ж85     Жук, А.Я.
Основи наукових досліджень в сфері практичної механікиКн. 1, Теоретичні дослідження : навч. посіб. / А.Я. Жук, Н.К. Желябіна, Г.П. Малишев. – Київ : Кондор, 2012. – 186 с.

62-82(075.8)
Ж85     Жук, А.Я.
Основи наукових досліджень в сфері практичної механікиКн. 2, Експериментальні дослідження : навч. посіб. / А.Я. Жук, Н.К. Желябіна, Г.П. Малишев. – Київ : Кондор, 2012. – 224 с.

621.81(075.8)
З-12    Заблонский, К.И.
Детали машин : учебник для вузов / К.И. Заблонский. – Киев : Высшая школа, 1985. – 518 с.

621.31(075.8)
З-18    Закладний, О.М.
Енергозбереження засобами промислового електропривода : навч. посіб. / О.М. Закладний, А.В. Праховник, О.І. Соловей. – Київ : Кондор, 2005. – 408 с.

621.81(075.8)
И21     Иванов, М.Н.
Детали машин : учебник для вузов / М.Н. Иванов. – изд. 5, перераб. – Москва : Высшая школа, 1991. – 383 с. : ил.

620.91-049.34(075.8)
К78     Краснянский , М.Е.
Энергосбережение : учеб. пособ. : для студентов и магистров / М.Е. Краснянский. – 2-е изд., исправ. и допол. – Киев : Кондор, 2016. – 176 с.

530
К95     Кухлинг, Х.
Справочник по физике / Х. Кухлинг ; перекл. Е.М. Лейкина. – Издание второе. – Москва : Мир, 1985. – 520 с. : ил.

621.389
Л19     Лактіонов, І.С.
Комп’ютеризовані вимірювачі комплексу фізичних параметрів грунтів та мікроклімату промислових теплиць : моногр. / І.С. Лактіонов, О.В. Вовна, А.А. Зорі. – До 95 річчя Державного вищого навчального закладу. – Покровськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2016. – 212 с. : іл.

669(075.8)
Л12     Лахтин, Ю.М.
Материаловедение : учебник для вузов / Ю.М. Лахтин, В.П. Леонтьева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 1980. – 493 с. : ил.

621.22(075.8)
М23     Мандрус, В.І.
Машинобудівна гідравліка. Задачі та приклади розрахунків : підруч. / В.І. Мандрус, Н.П. Лещій, В.М. Звягін. – Львів : Світ, 1995. – 264 с. : іл.

744
М74     Могильный, И.М.
Техническое черчение : учеб. пособ. для вузов / И.М. Могильный ; ред. В.С. Левицкий. – 7-е, переработанное. – Москва : Машиностроение, 1964. – 317 с.

004.65(075.8)
П19     Пасічник, В.В.
Сховища даних : навч. посіб. / В.В. Пасічник, Н.Б. Шаховська ; ред. В.В. Пасічник. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 490 с. – (Серія: “Комп’ютинг”)

Ч215.7я73
П57     Поперечний, А.М.
Магістерська робота. Методологія її виконання : Напрям “Машинобудування та матеріалообробка” : для студентів спеціалізації 8.05050313 “Обладання переробних і харчових виробництв” : навч. посіб. / А.М. Поперечний, І.М. Заплетніков, О.І. Баришев. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 204 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

62-52(075.8)
П58     Попович, М.Г.
Теорія автоматичного керування : підручник для ВНЗ / М.Г. Попович, О.В. Ковальчук. – Київ : Либідь, 1997. – 544 с.

621.8(075.8)
Р47     Решетов, Д.Н.
Детали машин : учебник для студентов машиностроительных и механических специальностей вузов / Д.Н. Решетов. – 4-е изд. перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 1989. – 496 с. : ил.

622.87
С75        Средства индивидуальной защиты для работников угольной промышленности : учеб. пособ. / Я.А. Ляшок, А.Ф. Долженков, С.В. Подкопаев та ін. ; ред. А.Ф. Долженков. – Красноармейск : ГВУЗ “ДонНТУ”, 2016. – 122 с.

531/534(075.8)
Т33        Теоретична механіка (для факультетів радіофізичного профілю) : підручник для ВНЗ / С.М. Шульга, О.В. Богацька, О.Ю. Бутрим та ін. – Харків : Ранок, 2007. – 208 с. – (Сучасний підручник)

62-83(075.8)
Т35     Терехов, В.М.
Элементы автоматизированного электропривода : учебник для вузов / В.М. Терехов. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 224 с. : ил.

621.3(075.8)
Т45     Титаренко, М.В.
Електротехніка : навч. посіб. для студентів інженерно-технічних (неелектротехнічних) спеціальностей вузів / М.В. Титаренко. – Київ : Кондор, 2015. – 240 с.

531/534(075.8)
Т51     Токар, А.М.
Теоретична механіка. Кінематика : Методи і задачі : навч. посіб. / А.М. Токар. – Київ : Либідь, 2001. – 416 с.

У537
Х76     Хоменко, І.О.
Методологічні основи кластеризації транспортної галузі : моногр. / І.О. Хоменко. – Київ : Кондор, 2015. – 300 с.

621(075.8)
Я49     Якушев, А.И.
Взаимо-заменяемость, стандартизация и технические измерения : учебник для вузов / А.И. Якушев, Л.Н. Воронцов, Н.М. Федотов. – 6-е изд. перераб. и допол. – Москва : Машиностроение, 1986. – 352 с. : ил.

Соціальні та гуманітарні науки

004(075.8)
А64     Аніловська, Г.Я.
Інформаційні системи і технології у фінансах : навч. посіб. / Г.Я. Аніловська, Н.С. Марушко, Т.М. Стоколоса. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 311 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

Ч448я73
А67     Аніловська, Г.Я.
Університетська книга : навч. посіб. / Г.Я. Аніловська, Н.С. Марушко, Л.М. Томаневич. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 304 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У526я73
А79     Аранчій, В.І.
Гроші та кредит : навч. посіб. / В.І. Аранчій, Л.М. Бойко, Л.В. Черненко. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 362 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У50-07я73
А86     Артим-Дрогомирецька, З.Б.
Економічний ризик : навч.-метод. посіб. / З.Б. Артим-Дрогомирецька, М.В. Негрей. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 320 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

Ю0я73
Б17     Базалук, О.О.
Філософія освіти : навчально-методичний посібник / О.О. Базалук, Н.Ф. Юхименко. – Київ : Кондор, 2015. – 164 с.

У526.28я73
Б23        Банківський нагляд : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.С. Котковський, С.І. Головко, О.В. Нєізвєстна, К.В. Мстоян. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львов : Магнолія 2006, 2015. – 314 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У526я73
Б23     Бандурка, О.М.
Гроші та кредит : підруч. / О.М. Бандурка, В.В. Глущенко, А.С. Глущенко. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 367 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У26я73
Б39     Бездітко, Ю.М.
Валютне регулювання : навч. посіб. / Ю.М. Бездітко, О.О. Мануйленко, Г.А. Стасюк. – Херсон : Олді-плюс, 2009. – 272 с.

Щ
Б64     Бирюкова, Н.Ю.
Западноевропейское прикладное искусство XVII-XVIII веков / Н.Ю. Бирюкова. – Ленинград : Искусство, 1974. – 238 с.

У9(4Укр)261я73
Б68     Благун, І.Г.
Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / І.Г. Благун, Р.М. Воронко, М.Л. Бучкович. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 224 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У521
Б78     Боковець, В.В.
Теоретико-методичні засади управління корпораціями : моногр. / В.В. Боковець. – Київ : Кондор, 2015. – 206 с.

330
В11        Вісник економічної науки України : науковий журнал / відповідал. за вип. В.І. Ляшенко ; ред. М.Г. Білопольський № 1 (28). – Київ, 2015. – 217 с.

330
В11        Вісник економічної науки України : науковий журнал / відповідал. за вип. В.І. Ляшенко ; ред. М.Г. Білопольскький № 1(30). – Київ, 2016. – 245 с.

Ю0я73
В17     Вандишев, В.М.
Філософія. Екскурс в історію вчень і понять : навч. посіб. / В.М. Вандишев. – Київ : Кондор, 2005. – 474 с.

621.311(075.8)
В29     Веников, В.А.
Переходные электромеханические процессы в электрических системах : учебник для вузов / В.А. Веников. – 3-е из., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1978. – 415 с. : ил.

У58я73
В42     Віднійчук-Вірван, Л.А.
Міжнародні розрахунки і валютні операції : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.А. Віднійчук-Вірван. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 216 с. – (Серія “Міжнародний бізнес”)

У9(4Укр)262я73
В42     Віднійчук-Вірван, Л.А.
Платіжні системи : навч. посіб. / Л.А. Віднійчук-Вірван. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 189 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У052.226я73
В58     Власюк, Н.І.
Фінансовий аналіз : навч. посіб. / Н.І. Власюк. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 978-966-2025-74-3. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У052.0я73
В75     Воронко, Р.М.
Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту : навч. посіб. / Р.М. Воронко, К.І. Редченко, І.Г. Благун. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 521 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У052.2я73
В75     Воронко, Р.М.
Облік у зарубіжних країнах : навч. посіб. / Р.М. Воронко. – 2-ге вид., стереотипне. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 744 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

821.161.2
В87        Вторжение в Украину: Хроника российской агресии : публ. издание / Д. Тымчук, Ю. Карин, К. Машовец, В. Гусаров. – Группа “Информационное Сопротивление”. – Киев : Брайт Стар Паблишинг, 2016. – 240 с.

Ш2/5(4Укр)
Г12        Українські колядки та щедрівки / уклад. С.М. Гаврилів. – Saskatoon- Львів, 2005. – 297 с.

94(477)
Г13     Газін, В.В.
Павло Тетеря / В.В. Газін. – Київ : Арій, 2013. – 224 с. – (Гетьмани України та їхня доба)

У9(4Укр)я73
Г16     Галушко, Є.О.
Казначейська справа : підруч. / Є.О. Галушка, О.В. Охрімовський, Я.М. Гончарук. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 580 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У529я73
Г16     Галущак, М.П.
Організація виробництва у прикладах та задачах : навч. посіб. / М.П. Галущак, М.П. Оксентюк, І.Б. Гевко. – Київ : Кондор, 2015. – 214 с.

У526я73
Г55     Глущенко, А.С.
Фінанси : навч. посіб. / А.С. Глущенко. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 438 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У05я73
Г56     Гнатишин, Л.Б.
Організація обліку : навч. посіб. / Л.Б. Гнатишин, О.С. Прокопишин. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 431 с.

У526.27я73
Г57     Говорушко, Т.А.
Страхування : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. напрямку підготовки 6.030508 Фінанси і кредит / Т.А. Говорушко, В.М. Стецюк. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 328 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У529я73
Г65     Гончаров, С.М.
Основи економічної безпеки підприємства : навч. посіб. / С.М. Гончаров, Т.В. Кузнєцова, О.Ю. Лесняк. – Київ : Кондор, 2015. – 216 с.

У529я73
Г70     Городня, Т.А.
Економічна та фінансова діагностика : навч. посіб. / Т.А. Городня, І.П. Мойсеєнко. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 282 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У584.3я73
Г79     Грехов, А.М.
Електронний бізнес (е-комерція) : навч. посіб. / А.М. Грехов. – Київ : Кондор, 2008. – 302 с.

94(477)
Г95     Гуржий, А.И.
Константин Гордиенко. – Киев : Арий, 2013. – 208 с. – (Гетьмани України та їхня доба)

94(477)
Г95     Гуржій, О.І.
Іван Скоропадський; Павло Скоропадський / О.І. Гуржій, О.П. Реєнт. – Київ : Арій, 2013. – 384 с. – (Гетьмани України та їхня доба)

347(075.8)
Д21     Дахно, І.І.
Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / І.І. Дахно, В.М. Алієва-Барановська. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 550 с.

004.3
Д67     Донецький національний технічний університет
Донбас 2020: перспективи розвитку очима молодих вчених : VIII Міжнародний науково-практичний форум (Красноармійськ, 31 травня – 1 червня 2016 р.) / Донецький національний технічний університет. – Красноармійськ, 2016. – 14 с.

У50-56-21я73
І-58       Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. / Н.В. Ткаленко, Л.М. Ремньова, В.Г. Маргасова та ін. – 2-вид., допов. і перероб. – Київ : Кондор-Видавництво, 2016. – 232 с.

004(075.8)
І-74       Інформаційні системи і технології в обліку : навч. посіб. / Я.А. Гончарук, Н.С. Марушко, Д.С. Лозовицький, Г.М. Воляник. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 396 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

Ш12-4
И21     Иванович, С.
Русско-Сербскохорватский словарь : 40000 слов / С. Иванович, И. Петранович. – 4-е изд. испр. и допол. – Москва : Русский язык, 1974. – 712 с.

Щ
И44    Иллюстрированная энциклопедия моды / Л. Кибалова, О. Гербенова, М. Ламарова та ін. ; перекл. И.М. Ильинская, А.А. Лосева. – 2-е изд. – Прага : Артия, 1987. – 608 с.

У9(4УКр)
Е45   Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку : колективна монографія / ред. М.П. Бутка. – Київ : Кондор, 2016. – 432 с.

001(4)
Є24   Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система : довідник користувача / перекл. Ю.М. Рашкевича, Ж.В. Таланової. – Львів : Львівської політехніки, 2015. – 105 с.

Ш141.1
З-17  Зайко, М.А.
Український лексикон : Розвиткові, вдосконаленню та утвердженню усної української мови присвячую : Естетичні, мистецькі, лінгвістичні таблиці співзвучних слів / М.А. Зайко. – 2-ге вид. виправ. і допов. – Тернопіль : ТзОВ “Терно-граф”, 2014. – 444 с.

342
З-19  Закон України про державну службу : 10 грудня 2015 року №889-VIII. – Київ, Б.р. – 68 с.

У05я73
З-38    Захарченко, В.І.
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. / В.І. Захарченко, М.М. Мерклов, Балахонова. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 352 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

908(477.6)
З-63    Зиновьев, Л.М.
Подвигу жить вечно : Воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны Донецкого государственного технического университета / Л.М. Зиновьев. – Донецк : Лебедь, 1995. – 148 с.

У5я73
З-78       Зовнішньоекономічні операції і контракти : навч. посіб. / В.В. Козик, Л.А. Панкова, О.Ю. Григор’єв та ін. – 3-тє вид. перероб. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 510 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

Ш143.21
З-91    Зубков, М.Г.
English-ukrainian Dictionary = Англо-український словник : понад 65000 слів та словосполучень : сучасна лексика, орфографія та транскрипція англійських слів : список географічних назв та найуживаніших англійських, американських і латинських скорочень / М.Г. Зубков. – Харків : Фоліо ; : ВД “Школа”, 2003. – 765 с. – (Б-ка державної мови)

У529я73
К20     Капінос, Г.І.
Управління якістю : навч. посіб. / Г.І. Капінос, І.В. Грабовська. – Київ : Кондор, 2016. – 278 с.

У526я73
К21     Карлін, М.І.
Світові офшорні центри : навч. посіб. / М.І. Карлін. – Київ : Кондор, 2016. – 424 с.

У526.11я73
К26     Карпінський, Б.А.
Фінансова система : навч. посіб. / Б.А. Карпінський, О.В. Герасименко. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 268 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У526я73
К26     Карпунь, І.Н.
Управління фінансовою санацією підприємства : навч. посіб. / І.Н. Карпунь. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 417 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У526я73
К26     Карпунь, І.Н.
Санація підприємств : підруч. / І.Н. Карпунь. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 447 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

Хя73
К34     Кельман, М.С.
Загальна теорія держави і права : підручник для ВНЗ / М.С. Кельман. – Київ : Кондор, 2016. – 716 с.

Ю0я73
К44     Кислюк, К.В.
Філософія : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей / К.В. Кислюк. – 3-є вид. виправ. – Київ : Кондор, 2016. – 230 с.

62-83(075.8)
К52     Ключев, В.И.
Теория электропривода : учебник для вузов / В.И. Ключев. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 560 с. : ил.

У21я73
К71     Косач, І.А.
Ділове адміністрування: менеджмент організацій та управління змінами : навч. посіб. / І.А. Косач, Л.С. Ладонько, І.В. Калінько. – Київ : Кондор, 2016. – 217 с.

342(477)(075.8)
Л33     Лебідь, В.І.
Адміністративне право та адміністративне судочинство : Посіб. для складання адвокатського іспиту / В.І. Лебідь. – Київ : Правова Єдність, 2015. – 48 с. – (На допомогу студенту)

004.8(075.8)
Л64     Литвин, В.В.
Аналіз даних та знань : навч. посіб. / В.В. Литвин, В.В. Пасічник, Ю.В. Нікольський. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 276 с. – (Серія: “Комп’ютинг”)

У052.20-218я73
Л82     Лубенець, С.В.
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. / С.В. Лубенець. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 260 с.

342(477)
Л84     Лук’янець, Д.М.
Адміністративно-деліктні відносини в Україні: теорія та практика правового регулювання : моногр. / Д.М. Лук’янець. – Суми : Університетська книга, 2016. – 367 с.

У052.2я73
Л84     Лукашова, І.О.
Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності : навчально-практичний посібник / І.О. Лукашова, О.М. Головащенко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 283 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

Щ03(4Укр)
М24     Манько , Віра
Українська народна писанка / Віра Манько. – Львів : Свічадо, 2006. – 47 с.

У052.9(4Укр)я73
М42     Медвідь, Л.Г.
Облік у банках : навч. посіб. / Л.Г. Медвідь, І.В. Фостяк. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 360 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У526я73
М69     Михайловська, І.М.
Банківські операції : Кредитно-модульний курс : навч. посіб. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 644 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

Х301.163.1
М87     Мошак, Г.Г.
Вивчення та вдосконалення роботи органів поліції (за матеріалами ФРН, Швейцарії та України) : моногр. / Г.Г. Мошак. – Харків : Право, 2015. – 96 с.

338.24(477.62)
М74        Модернізація економіки Донецької області: стратегічні сценарії реалізації з позицій сталого розвитку до 2020 року : Наукова доповідь / Ю.М. Харазішвілі, В.І. Ляшенко, Л.Л. Шамілева, Ю.І. Жихарева. – Київ, 2016. – 118 с.

Уя73
М69     Михасюк, І.Р.
Державне регулювання економіки : підруч. / І.Р. Михасюк, Л.А. Швайка. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 215 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

347(477)(075.8)
М59     Мікульонок, І.О.
Інтелектуальна власність : навч. посіб. / І.О. Мікульонок. – 3-тє вид. перероб. і допов. – Київ : Кондор, 2015. – 242 с.

346(477)(075.8)
М60     Мілаш, В.С.
Господарське право : навч. посіб. для підготов. до іспит. / В.С. Мілаш. – Харків : Право, 2015. – 328 с.

Ш12-4
Н32        Podreczny slownik rosyjsko-polski = Настольный русско-польский словарь / ред. И.Х. Дворецкий, J.H. Dworeckiego. – Warszawa : Wiedza powszechna, 1975. – 903 s.

У9(4Укр)я73
О-16       Облік і звітність суб’єктів малого підприємства : навч. посіб. / ред. Р.Л. Хом’як. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 254 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У5я73
О-16       Облік зовнішньоекономічної діяльності : підруч. / В.С. Рудницький, В.І. Бачинський, В.О. Хомедюк, О.М. Боровик. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 279 с.

У052я73
О-16       Облік в банках : практикум : навч. посіб. / Я.С. Янишин, Н.М. Жидовська, Г.В. Сиротюк, Т.Д. Гром’як. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 312 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У529я73
О-58    Онисько, С.М.
Управління фінансовою санацією підприємств : Практикум для студентів економічних спеціальностей / С.М. Онисько, М.М. Богач ; ред. С.М. Онисько. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 223 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У529я73
О-58    Онисько, С.М.
Фінанси підприємства : підруч. – 2-ге вид. виправ. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 364 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У526.143я73
О-58    Онисько, С.М.
Податкова система : підруч. / С.М. Онисько, І.М. Тофан, О.В. Грицина ; ред. С.М. Онисько. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 350 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У052я73
О-58    Онисько, С.М.
Фінанси підприємств : практикум / С.М. Онисько, А.А. Верзун, П.М. Марич ; ред. С.М. Онисько. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 307 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У521я73
О-60       Операційний менеджмент : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В.Г. Воронкова, А.Г. Беліченко, А.Г. Желябін та ін. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 438 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У052.2я73
О-74    Осмятченко, Л.М.
Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Л.М. Осмятченко, В.Є. Шевчук ; ред. Л.М. Осмятченко. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 194 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У248я73
О-75       Основи охорони праці : навч. посіб. / Р.М. Івах, Я.І. Бедрій, Б.О. Білінський, М.М. Козяр ; ред. Р.М. Івах. – 4-те вид. перероб. і доп. – Київ : Кондор, 2016. – 464 с.

504(477)
О-76       Останні степи України: бути чи не бути? : просвітницьке науково-популярне видання / О.П. Бурковський, О.В. Василюк, А.В. Єна та ін. ; ред. О.П. Бурковський. – Київ, 2013. – 39 с. – (Громадська кампанія “Збережемо українські степи”)

У052я73
П30     Петренко, С.М.
Аудит : теорія і практика застосування міжнародних стандартів : навч. посіб. / С.М. Петренко, І.М. Пальцун. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 519 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У052.229я73
П30     Петришин, Л.П.
Звітність підприємства : навч. посіб. / Л.П. Петришин, Г.В. Сиротюк ; ред. Л.П. Петришин. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 435 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У052.9(4Укр)я73
П31     Петрович, Й.М.
Економіка і фінанси підприємства : підруч. / Й.М. Петрович, Л.М. Прокопишин-Рашкевич. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 405 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У529я73
П37        Планування і контроль на підприємстві : навч. посіб. / М.О. Данилюк, Р.М. Бойчук, Б.В. Гречаник, В.П. Гречаник ; ред. М.О. Данилюк. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 324 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У9(4Укр)262я73
П42     Поважний, О.С.
Цінні папери і фондовий ринок : навч. посіб. / О.С. Поважний, Н.С. Орлова, А.Л. Свечкіна. – 2-ге вид. виправ. і допов. – Львов : Магнолія 2006, 2015. – 360 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У526.143я73
П44        Податковий менеджмент : підруч. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 347 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

347.73
П46     Пожидаєва, М.А.
Бюджетне, податкове і митне право України : Посіб. для складання адвокатського іспиту / М.А. Пожидаєва. – Київ : Правова Єдність, 2015. – 80 с. – (На допомогу студенту)

Ш12-4
П53        Польсько-український словникчастина перша, О-R : у двох томах / ред. А.І. Генсьорський, Л.Л. Гумецька, І.М. Керницький, М.Й. Онишкевич, М.І. Рудницький Том другий. – Київ : Академія наук української РСР, 1959. – 576 с.

061.2
П59        Поради для початківців в громадській діяльності. Збірка рекомендацій для організації громадського суспільства та ініціативних груп : Молодіжна організація “Нова генерація” : Проект “Посилення місцевого громадського суспільства у сільських громадах” / уклад. О. Глєбушкіна, Г. Качура. – Херсон, 2015. – 143 с.

У529я73
П60     Портна, О.В.
Контролінг : підруч. / О.В. Портна. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 263 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

342(477)(075.8)
П75     Прієшкіна, О.В.
Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосередньої демократії : навч. посіб. / О.В. Прієшкіна. – Київ : Кондор, 2008. – 336 с. – (Юридична книга)

34(477)(075.8)
П69        Правознавство : практикум / С.В. Дрожжина, І.В. Шульженко, О.О. Одінцова та ін. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 324 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

005.95/.96(07)
Р45        Реформа державної служби у питаннях та відповідях : практ.посіб. для керівників служб управління персоналом / М. Канавець, Ю. Лихач, А. Кукуля та ін. ; ред. К. Ващенко. – Київ : Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС, 2016. – 176 с.

Ш147.11
Р89        Dictionnaire francais russe; русско-французский словарь : Apollo / ред. P. Pauliat. – Paris : Larousse, 2000. – 473 s.

025.5(075.8)
С24     Свістельник, І.
Інформаційна культура студента : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту / Ірина Свістельник. – Київ : Кондор, 2016. – 180 с.

94(477)
С51     Смолій, В.А.
Богдан Хмельницький / В.А. Смолій. – Київ : Арій, 2013. – 656 с. – (Гетьмани України та їхня доба)

94(477)
С51     Смолій, В.А.
Петро Дорошенко / В.А. Смолій. – Київ : Арій, 2013. – 608 с. – (Гетьмани України та їхня доба)

35
С83        Стратегія реформування державного управління України на 2016-2010 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року №474-р. – Київ, Б.р. – 76 с.

У526.27я73
С89     Супрун, А.А.
Страховий менеджмент : навч. посіб. / А.А. Супрун, Н.В. Супрун. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 300 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У526.27я73
С89     Супрун, А.А.
Страхові послуги : навч. посіб. / А.А. Супрун, Т.О. Зайвенко. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 240 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

342.5
С91     Сухонос, В.В.
Державне правління: еволюції сучасних форм : моногр. / В.В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2016. – 310 с.

У052я73
Т33        Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / Г.О. Партин, А.Г. Загородній, М.В. Корягін та ін. – Львов : Магнолія 2006, 2016. – 239 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У
Т48        Теоретичні та прикладні аспекти сталого розвитку: функціональний, галузевий і регіональний вектори : моногр. / ред. С.М. Шкарлета. – Київ : Кондор, 2015. – 316 с.

Хя73
Т33        Теорія держави і права : навч. посіб. для підготовки фахівців з інформаційної безпеки / О.О. Тихомиров, М.М. Мікуліна, Ю.А. Іванов та ін. ; ред. Л.М. Стрельбицька. – Київ : Кондор, 2016. – 332 с.

У9(4Укр)я73
Т58     Топольник, В.Г.
Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю : навч. посіб. / В.Г. Топольник, М.А. Котляр. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 216 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

Ш6(4Укр)
У45        Украина Incognita / ред. Л. Ившиной. – Издание первое. – Киев : АОЗТ “Украинская пресс-группа”, 2004. – 432 с. – (Библиотека газеты день)

У9(4Укр)
У67        Управління земельними ресурсами : підруч. / В.В. Горлачук, В.Г. В’юн, І.М. Песчанська та ін. ; ред. В.В. Горлачук. – 2-ге вид. виправ. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 328 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У9(Укр)262я73
Ц38        Центральний банк і грошово-кредитна політика : підручник для студентів вищих навчальних закладів напрямку підготовки 6.030508 Фінанси і кредит / ред. Т.А. Говорушко. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 223 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

Ш141.1
Ф24     Фаріон, І.Д.
Мова краса і сила : суспільно-креативна роль української мови в ХІ- середині ХІХ ст. / І.Д. Фаріон. – 4-те вид. – Львів : Львівської політехніки, 2011. – 212 с.

Ш141.1
Ф24     Фаріон, І.Д.
Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей) : моногр. / І.Д. Фаріон. – 3-є вид. і допов. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 332 с.

У526я73
Ф59        Фінансовий менеджмент : підручник для студентів вищих навчальних закладів напрямку підготовки 6.030508 Фінанси і кредит / ред. Т.А. Говорушко. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 342 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У529я73
Ф91     Фролова, Л.В.
Злиття та поглинання підприємств : Компендіум для студентів економічних напрямків підготовки денної і заочної форм навчання / Л.В. Фролова, А.Ю. Голобородько. – Київ : Кондор, 2013. – 240 с.

У052я73
Х76     Хом’як, Р.Л.
Контроль і ревізія : навч. посіб. / Р.Л. Хом’як, Н.С. Станасюк. – 2-ге вид. виправ. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 320 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

35.073.5(075.8)
Х81     Хоронжий, А.Г.
Соціальне управління : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / А.Г. Хоронжий. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 289 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У9(4Укр)262я73
Ц57     Циганов, О.Р.
Основи банківської справи : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Р. Циганов, Л.С. Краснолобова. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 403 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У5я73
Ч-45    Череп, А.В.
Інноваційний менеджмент : підручник / А.В. Череп, Т.В. Пуліна, О.Г. Череп. – Київ : Кондор, 2016. – 441 с.

У9(4Укр)262я73
Ч-48    Черкасова, С.В.
Фінансовий ринок : навч. посіб. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 330 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У9(4Укр)262я73
Ч-48    Черкасова, С.В.
Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / С.В. Черкасова. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 496 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

94(477)
Ч-96    Чухліб, Т.В.
Іван Мазепа / Т.В. Чухліб. – Київ : Арій, 2013. – 224 с. – (Гетьмани України та їхня доба)

Ш6(4Укр)
Ш37     Шевченко, Т.Г.
Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1974. – 622 с.

Методичні вказівки (електронний ресурс)

004(072)
М54        Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з дисципліни Програмування [Електроний ресурс] : для студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення», : 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» : 123 «Комп’ютерна інженерія» / уклад. Н.О. Маслова, О.А. Золотухіна, О.В. Курило, О.А. Тихонова. – Красноармійськ, 2016. – 42 с.

Х-303(072)
М54        Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Корпоративне право» для денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» усіх форм навчання / уклад. В.М. Грудницький. – Красноармійськ, 2016. – 42 с.

66.023(072)
М54        Методичні вказівки до виконання і оформлення дипломного проекту для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» [Електронний ресурс] : за спеціальностями 7.05050315 «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів», 7.05050311 «Металургійне обладнання» і 7.05050308 «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» / уклад. О.С. Парфенюк, О.Д. Костіна, А.А. Топоров, П.В. Трет`яков. – Красноармійськ, 2016. – 42 с.

Методичні вказівки допроведення практичних занять із курсу «Мотивація персоналу в соціальних закладах» [Електронний ресурс] : для студентів денної форми навчання заспеціальністю 8.18010001 Управління соціальним закладом / уклад. Т.С. Шульгіна. – Красноармійськ : ДВНЗ ДонНТУ, 2016. – 24 с.

66.023
М54        Методичні вказівки до виконання і оформлення дипломного проекту для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» : за спеціальностями 7.05050315 «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів», 7.05050311 «Металургійне обладнання» і 7.05050308 «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» / уклад. О.С. Парфенюк, О.Д. Костіна, А.А. Топоров, П.В. Трет’яков. – Красноармійськ, 2016. – 42 с.

004.4(043.3)
М54        Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів по темі “Текстовий редактор MS Word” з дисципліни “Інформатика” (для студентів спеціальностей всіх форм навчання) [Електронний ресурс] : дисципліна Інформатика / уклад. Н.К. Шатохіна, О.А. Тихонова ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Красноармійськ, 2016. – 54 с.

052.21-218
М54        Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни “Аудит” [Електронний ресурс] : для студентів напрямку підготовки 6.030509 Облік і аудит / уклад. О.В. Цвєтнова ; відповідал. за вип. С.М. Лисенко. – Красноармійськ, 2016. – 82 с.

622.61(043.3)
М54        Методичні вказівки до виконання індивідуальної розрахункової роботи “Вибір та розрахунок стрічкового конвеєра” з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки “Транспортні машини і комплекси гірничих та гірничо-збагачувальни : [Електронний ресурс] : 0505 Машинобудування та матеріалообробку : напрям підготовки 6.050503 Машинобудування / уклад. О.О. Пуханов ; відповідал. за вип. В.Г. Синков. – Красноармійськ, 2016. – 42 с.

У526.143
Н15        Навчальний посібник з дисципліни Податковий облік [Електронний ресурс] : для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності Облік і оподактування / уклад. В.М. Антоненко ; відповідал. за вип. Н.Ю. Рекова. – Покровськ, 2016. – 154 с.

621.315(043.3)
М54        Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни “Теорія технічних систем” [Електронний ресурс] : для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050503 “Машинобудування” / уклад. С.О. Вірич, О.І. Повзун, М.О. Бабенко ; відповідал. за вип. В.В. Калиниченко. – Красноармійськ, 2015. – 54 с.

621.865(043.3)
М54        Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни Мехатроніка [Електронний ресурс] : для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки Електромеханіка / уклад. С.О. Вірич, І.О. Горобець, О.І. Повзун ; відповідал. за вип. В.В. Калиниченко. – Красноармійськ, 2015. – 30 с.

У521.24
К64        Конспект лекцій з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів Маркетингова товарна політика [Електронний ресурс] : для студентів всіх форм навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 075 Маркетинг / уклад. О.В. Мізіна ; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Красноармійськ, 2016. – 94 с.

У521
М54        Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки Логістика [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 073 Менеджмент : 075 Маркетинг : 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / уклад. О.В. Амельницька ; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Красноармійськ, 2016. – 20 с.

У521
М54        Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки Логістичний менеджмент [Електронний ресурс] : для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 Економіка і підприємництво : спеціальності (спеціалізації) 8.03050701 Маркетинг – МПР / уклад. О.В. Амельницька ; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Красноармійськ, 2016. – 18 с.

У521
М54        Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної підготовки Логістика [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр : спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / уклад. О.В. Амельницька ; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Красноармійськ, 2016. – 24 с.

У521
М54        Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки Логістика [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей : 073 Менеджмент : 075 Маркетинг : 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / уклад. О.В. Амельницька ; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Красноармійськ, 2016. – 15 с.

Ш143.21
М54        Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни Іноземна мова [Електронний ресурс] : за професійним спрямуванням (Англійська мова) для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму : 6.050301 Гірництво / уклад. Т. В. Самофалова, Н. М. Косенко, Л. С. Сухобрус ; відповідал. за вип. Н.І. Дяченко. – Красноармійськ, 2016. – 28 с.

Ю9
М54        Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів технічних спеціальностей з дисципліни Психологія критичних ситуацій [Електронний ресурс] / уклад. Н.І. Дяченко ; відповідал. за вип. Н.І. Дяченко. – Красноармійськ, 2016. – 19 с.

У05
М54        Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни Економіка і фінанси підприємства [Електронний ресурс] : для студентів, що навчаються за програмою підготовки бакалаврів : напряму 030601 Менеджмент / уклад. В.М. Антоненко ; відповідал. за вип. Н.Ю. Рекова. – Красноармійськ, 2016. – 19 с.

У521
К64        Конспект лекцій з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки Логістичний менеджмент [Елнктронний ресурс] : галузі знань 0305 Економіка та підприємництва : спеціальність 8.03050701 Маркетинг / уклад. О.В. Амельницька ; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Красноармійськ, 2016. – 89 с.

У052
М54        Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : для студентів напрямку підготовки 6.030509 Облік і аудит / уклад. Ю.О. Коваленко, О.В. Цвєтнова ; відповідал. за вип. С.М. Лисенко. – Красноармійськ, 2016. – 81 с.

У052.20-218
М54        Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни Аудит [Електронний ресурс] : для студентів напрямку підготовки 6.030509 Облік і аудит заочної форми навчання / уклад. О.В. Цвєтнова ; відповідал. за вип. С.М. Лисенко. – Красноармійськ, 2016. – 18 с.

004.4
М54        Методичні вказівки та завдання до виконання курсового проекту з дисципліни Статистичні методи оцінювання [Електронний ресурс] : для студентів, що навчаються за спеціальністями : 8(7).05010302 Інженерія програмного забезпечення : 8(7).05010301 Програмне забезпечення систем всіх форм навчання галузі знань : 0501 Інформатика та обчислювальна техніка / уклад. І.А. Назарова ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Красноармійськ, 2016. – 56 с.

Автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня

У529
А13     Абасс К. Джауд
Організаційно-економічний механізм управління ресурсним потенціалом будівельних підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 18.06.2016 / Абасс К. Джауд ; наук. керівн. О.А. Овєчкіна ; опон. В.Ю. Божанова, М.С. Татар. – Харків, 2016. – 21 с.

621.74(043.3)
А72     Антоневич, Я.К.
Удосконалення технології лиття під тиском з організацією автоматичного керування якістю виливків у замкненому режимі : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.16.04 – ливарне виробництво : зах. 11.10.2016 р. / Я.К. Антоневич ; наук. керівн. В.С. Богушевський ; опон. В.Ю. Селівьорстов, Л.Ф. Жуков. – Київ, 2016. – 24 с.

539.3(043.3)
А92     Атрошенко, О.О.
Аналіз конструкційної міцності складених тонкостінних конструкцій з болтовим з’єднанням елементів : 05.02.09 – динаміка та міцність машин : автореф. дис. канд. тех. наук : зах. 29.06.2016 / О.О. Атрошенко ; наук. керівн. М.А. Ткачук ; опон. Ю.С. Воробйов, Д.О. Жигилій. – Харків, 2016. – 20 с.

У21
А98     Ащаулов, В.В.
Державне регулювання системи моніторингу розвитку галузей економіки в контексті євроінтеграції : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 13.10.2016 р. / В.В. Ащаулов ; наук. керівн. О.С. Щекович ; опон. Л.А. Горошкова, Д.Д. Плинокос. – Запоріжжя, 2016. – 20 с.

621.7(043.3)

681.51(043.3)
Б19     Бакутін, А.В.
Підвищення динамічної точності електропривода головного руху токарного верстата : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 16.06.2016 р. / А.В. Бакутін ; наук. керівн. О.О. Азюковський ; опон. В.А. Водічев, В.А. Кольсун. – Дніпропетровськ, 2016. – 18 с.

Б59     Биба, Є.Г.
Формування структури та механічних властивостей конструкційних титанових сплавів під час активованого спікання порошків гідриду титану : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.16.06 – Порошкова металургія та композиційні матеріали : зах. 27.09.2016 р. / Є.Г. Биба ; наук. керівн. П.І. Лобода ; опон. І.В. Уварова, Д.Г. Саввакін. – Київ, 2016. – 23 с.

621.3(043.3)
Б76     Божко, К.М.
Вдосконалення методів та засобів контролю дефектів фотоелектричних сонячних батарей : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин : зах. 29.09.2016 р. / К.М. Божко ; наук. керівн. В.А. Порєв ; опон. Г.М. Сучков, П.І. Кулаков. – Київ, 2016. – 24 с.

005.336(043.3)
Б77     Бойко, Н.О.
Управління споживчим капіталом машинобудівного підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 : захист 13.05.2016 / Н.О. Бойко ; наук. керівн. О.М. Колодізєв ; опон. О.В. Кендюхов, Є.О. Голишева. – Харків, 2016. – 20 с.

621.83(043.3)
Б81     Бондаренко, А.І.
Наукове обгрунтування нових технічних рішень процесу гальмування колісних тракторів з безступінчастими гідрооб’ємно-механічними трансмісіями : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.22.02 – автомобілі та трактори : зах. 16.06.2016 р. / А.І. Бондаренко ; наук. керівн. В.Б. Самородов ; опон. О.Я. Ніконов, І.О. Таран, Д.М. Клец. – Харків, 2016. – 36 с.

У521
Б82     Борисова, Т.М.
Маркетинг некомерційних суб’єктів: теорія, методологія, практика : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 28.10.2016 р. / Т.М. Борисова ; наук. керівн. В.І. Гринчуцький ; опон. Н.І. Чухрай, І.Л. Литовченко, В.В. Божкова. – Тернопіль, 2016. – 36 с.

621.313(043.3)
Б85     Босак, А.В.
Керування позиційними електроприводом з неавтономною задавальною моделлю та нечіткими регуляторами : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 25.10.2016 р. / А.В. Босак ; наук. керівн. О.В. Чермалих ; опон. Л.І. Мазуренко, Ю.В. Зачепа. – Київ, 2016. – 20 с.

621.43(043.3)
В19     Василенко, О.В
Удосконалення робочого процесу двотактного двигуна з іскровим запалюванням і безпосереднім вприскуванням палива : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки : зах. 30.06.2016 / О.В Василенко ; наук. керівн. В.А. Корогородський ; опон. А.О. Прохоренко, А.М. Лєвтєров. – Харків, 2016. – 21 с.

629.4(043.3)
В23     Ващенко, Я.В.
Удосконалення технології діагностування стану тягового асинхронного електроприводу рухомого складу : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.22.09 – електротранспорт : зах. 29.08.2016 р. / Я.В. Ващенко ; наук. керівн. С.І. Яцько ; опон. В.І. Носков, Є.С. Рябов. – Харків, 2016. – 20 с.

66.097(043.3)
В26     Векшин, В.О.
Очищення викидних газів від оксидів нітрогену у виробництві нітратної кислоти : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.17.01 – технологія неорганічних речовин : 29.08.2016 р. / В.О. Векшин ; наук. керівн. О.Я. Лобойко ; опон. О.В. Суворін, Р.В. Смотраєв. – Харків, 2016. – 20 с.

621.914(043.3)
Г38     Гермашев, А.І.
Підвищення якості кінцевого фрезерування тонкостінних елементів деталей шляхом застосування спеціальних технологічних середовищ : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.02.08-Технологія машинобудування : зах. 30.06.2016 р. / А.І. Гермашев ; наук. керівн. Ю.М. Внуков ; опон. О.О. Клочко, Л.П. Калафатова. – Харків, 2016. – 24 с.

621.314(043.3)
Г57     Говоров, В.П.
Підвищення ефективності розподільчих мереж міст в умовах слабкої кореляції графіків навантажень та нелінійності характеристик електроприймачів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.14.02-Електричні станції, мережі і системи : зах. 30.06.2016 р. / В.П. Говоров ; наук. керівн. В.М. Терьошин ; опон. П.Д. Лежнюк, О.М. Довгалюк. – Харків, 2016. – 22 с.

У529
Г85     Грицьков, Є.В.
Організаційно-економічне забезпечення управління інтелектуальним капіталом на будівельних підприємствах : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 18.06.2016 / Є.В. Грицьков ; наук. керівн. К.А. Мамонов ; опон. О.В. Кендюхов, К.Ю. Ягельська. – Харків, 2016. – 21 с.

681.5(043.3)
Г85     Грищенко, В.О.
Автоматизація процесу керування холодильним обладнанням в плодоовочесховищах : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.07 : зах. 07.10.2016 р. / В.О. Грищенко ; наук. керівн. І.К. Борис ; опон. Б.М. Гончаренко, О.В. Шефер. – Кіровоград, 2016. – 20 с.

621.9(043.3)
Г94     Гупка, А.Б.
Технологічне забезпечення виготовлення гвинтових стрічкових заготовок з вигнутим профілем : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.02.08-Технологія машинобудування : зах. 01.07.2016 р. / А.Б. Гупка ; наук. керівн. І.Б. Гевко ; опон. І.В. Гурей, О.М. Кондратюк. – Тернопіль, 2016. – 20 с.

У529
Д17     Даневич, О.С.
Формування та реалізація стратегічного потенціалу підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 : зах. 30.06.2016 р. / О.С. Даневич ; наук. керівн. І.П. Отенко ; опон. Ю.С. Погорелов, Д.М. Васильківський. – Харків, 2016. – 20 с.

У529
Д51     Длігач, А.О.
Системно-рефлексивне стратегічне маркетингове управління в діяльності підприємств в Україні : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 27.06.2016 р. / А.О. Длігач ; наук. керівн. А.О. Старостіна ; опон. Р.М. Лепа, Д.В. Райко. – Київ, 2016. – 36 с.

004.04(043.3)
Д57     Добровольський, Є.Л.
Методи та моделі інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень в сфері інформаційної безпеки держави : автореф. дис. канд. тех. наук : 21.05.01 – інформаційна безпека держави : зах. 07.07.2016 р. / Є.Л. Добровольський ; наук. керівн. А.Б. Качинський ; опон. В.Л. Бурячок, Ю.О. Дрейс. – Київ, 2016. – 20 с.

338.262(043.3)
Д99     Дячек, В.В.
Стратегії індикативного програмування національної економіки : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 14.10.2016 р. / В.В. Дячек ; наук. керівн. В.А. Євтушенко ; опон. А.Х. Іляшенко, Н.І. Ісаєва. – Запоріжжя, 2016. – 20 с.

658(043.3)
Д99     Дяченко, Т.А.
Формування конкурентних стратегій промислових підприємств на ринку ремонтних послуг : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 : захист 08.06.2016 / Т.А. Дяченко ; наук. керівн. С.І. Архієреєв ; опон. С.В. Ковальчук, В.І. Чобіток. – Харків, 2016. – 20 с.

629.42(043.3)
Є71     Єріцян, Б.Х.
Синтез комбінованої системи нахилу кузова швидкісного електричного рухомого складу : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.22.09 – електротранспорт : зах. 29.08.2016 / Б.Х. Єріцян ; опон. П.Є. Михаліченко ; наук. керівн. Б.Г. Любарський ; опон. С.Г. Буряковський. – Харків, 2016. – 21 с.

621.735(043.3)
Ж40     Жбанков, Я.Г.
Розвиток наукових основ процесів гарячого пластичного деформування і удосконалення технологій кування крупних поковок : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском : зах. 28.10.2016 р. / Я.Г. Жбанков ; наук. керівн. І.С. Алієв ; опон. В.А. Матвійчук, В.А. Тітов, Я.В. Фролов. – Краматорськ, 2016. – 39 с.

658(043.3)
Ж69     Жидецька, Х.В.
Формування та оцінювання рівня соціально-трудової безпеки підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 : захист 27.05.2016 / Х.В. Жидецька ; наук. керівн. Л.А. Швайко ; опон. І.Б. Хома, О.Ф. Яремеко. – Тернопіль, 2016. – 20 с.

514.8(043.3)
З-23    Залевська, О.В.
Геометричне моделювання процесів нелінійної динаміки методом фрактальної апроксимації : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка : зах. 15.09.2016 р. / О.В. Залевська ; наук. керівн. В.В. Ванін ; опон. Л.М. Куценко, Т.М. Захарова. – Мелітополь, 2016. – 20 с.

004.92(043.3)
З-86    Зори, С.А.
Высокопродуктивные методы и аппаратно-программные средства реалистичной пространственной визуализации для систем трехмерной компьютерной графики : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.05-Компьютерные системы и компоненты : защ. 02.11.2016 г. / С.А. Зори ; наук. керівн. Е.А. Башков ; опон. А.Н. Романюк, С.Г. Антощук, Г.Ф. Кривуля. – Красноармейск, 2016. – 42 с.

004.92(043.3)
З-86    Зорі , С.А.
Високопродуктивні методи та апарптно-програмні засобиреалістичної просторової візуальної для систем тривимірної комп’ютерної графіки : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти : зах. 02.11.2016 р. / С.А. Зорі ; наук. керівн. Є.О. Башков ; опон. О.Н. Романюк, С.Г. Антощук, Г.Ф. Кривуля. – Красноармійськ, 2016. – 42 с.

004(043.3)
І-18    Івасьєв, С.В.
Методи та обчислювальні засоби рішення задач теорії чисел в базисах радемахера – крестенсона : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти : автореф. дис. канд. тех. наук : зах. 2.07.2016 / С.В. Івасьєв ; наук. керівн. Я.М. Николайчук ; опон. В.М. Максимович, С.М. Білан. – Тернопіль, 2016. – 20 с.

621.436(043.3)
К49     Клименко, О.М.
Оцінка впливу регулювання температурного стану поршнів на техніко-економічні показники дизеля : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки : 23.06.2016 р. / О.М. Клименко ; наук. керівн. В.О. Пильов ; опон. А.А. Лісовал, О.М. Кондратенко. – Харків, 2016. – 20 с.

621.316(043.3)
К56     Коваленко, Є.Ю.
Енергоефективне керування електроживленням систем наносупутників : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 29.06.2016 р. / Є.Ю. Коваленко ; наук. керівн. О.В. Будьонний ; опон. Ю.О. Денисов, В.П. Стяжкін. – Київ, 2016. – 20 с.

629.4(043.3)
К58     Кожушко, А.П.
Підвищення техніко-економічних показників колісних тракторів з безступінчастими трансмісіями раціональною зміною параметрів регулювання гідромашин в процесі розгону : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.22.02 – автомобілі та трактори : захист 19.05.2016 / А.П. Кожушко ; наук. керівн. А.І. Бондаренко ; опон. О.Я. Ніконов, І.О. Таран. – Харків, 2016. – 20 с.

669.162(043.3)
К59     Койфман, О.О.
Підвищення ефективності роботи доменних повітронагрівачів шляхом збільшення тиску газу-теплоносія : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.16.02 : зах. 28.10.2016 р. / О.О. Койфман ; наук. керівн. О.І. Сімкін ; опон. Л.П. Грес, А.В. Сущенко. – Маріуполь, 2016. – 22 с.

621.95(043.3)
К60     Колесник, В.О.
Технологічне забезпечення якості при свердлінні циліндричних отворів в пакетах “вуглепластик/титановий сплав” : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.02.08-Технологія машинобудування : зах. 16.06.2016 р. / В.О. Колесник ; наук. керівн. Д.В. Криворучко ; опон. Ю.В. Петраков, А.П. Тарасюк. – Харків, 2016. – 21 с.

621.313(043.3)
К64     Коноплінський, М.А.
Адаптивне векторне керування асинхронними двигунами при варіаціях активних опорів статора та ротора : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 29.06.2016 р. / М.А. Коноплінський ; наук. керівн. С.М. Пересада ; опон. В.І. Мороз, І.А. Шаповал. – Київ, 2016. – 20 с.

62-83(043.3)
К68     Коротаєв, П.О.
Енергоефективний електропривод насосного агрегату з покращеними пусковими характеристиками : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 30.08.2016 р. / П.О. Коротаєв ; наук. керівн. В.Б. Клепіков ; опон. М.Я. Островерхов, Т.В. Коренькова. – Харків, 2016. – 20 с.

004.94(043.3)
К78     Кравченко, О.В.
Метод прогнозування надійності дискретних пристроїв на основі моделювання процесу деградації комп’ютерних компонентів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти : зах. 30.06.2016 р. / О.В. Кравченко ; наук. керівн. В.М. Рудницький ; опон. Ю.В. Куц, В.С. Єременко. – Черкаси, 2016. – 20 с.

62.83(043.3)
К91     Кунченко, Т.Ю.
Параметрична оптимізація умовно стійких електромеханічних систем методом діаграм якості керування : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : захист 02.06.2016 / Т.Ю. Кунченко ; наук. керівн. О.А. Худяєв ; опон. Б.І. Кузнецов, А.В. Пирожок. – Харків, 2016. – 20 с.

621.9(043.3)
К95     Кучвара, І.М.
Технологічне забезпечення виготовлення деталей еліпсних гвинтових робочих органів машин : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.02.08-Технологія машинобудування : захист 10.06.16 / І.М. Кучвара ; наук. керівн. М.І. Пилипець ; опон. В.І. Марчук, Б.С. Воронцов. – Тернопіль, 2016. – 21 с.

621.314(043.3)
Л64     Литвиненко, Т.М.
Підвищення енергоефективності формувачів високовольтних імпульсів з наносекундною тривалістю : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.12 – напівпровідникові перетворювачі електроенергії : зах. 18.10.2016 р. / Т.М. Литвиненко ; наук. керівн. А.В. Переверзєв ; опон. Т.О. Терещенко, Ю.О. Денисов. – Київ, 2016. – 21 с.

528.21(043.3)
Л84     Лук’янченко, Ю.О.
Застосування супутникових та наземних даних для побудови моделей гравітаційного поля Землі : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.24.01 : захист 27.05.2016 / Ю.О. Лук’янченко ; наук. керівн. О.М. Марченко ; опон. О.О. Железняк, О.В. Кучер. – Львів, 2016. – 20 с.

У5
М22     Мамонтенко, Н.С.
Інноваційна стратегія у системі стратегічного управління машинобудівного підприємства : 08.00.04 : автореф. дис. канд. екон. наук : зах. 18.07.2016 / Н.С. Мамонтенко ; наук. керівн. М.А. Заєць ; опон. В.І. Отенко, Г.В. Карпінська. – Одеса, 2016. – 24 с.

621(043.3)
М26     Маркова, М.О.
Удосконалення технологічних процесів виготовлення пустотілих поковок на основі способу кування без оправки : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском : зах. 21.09.2016 р. / М.О. Маркова ; наук. керівн. І.С. Алієв ; опон. В.В. Кухар, А.В. Ашкелянець. – Краматорськ, 2016. – 23 с.

У24
М29     Мартиненко, М.В.
Методологічне забезпечення розвитку системи організаційних знань у структурі професійної освіти працівників промисловості : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.07 : зах. 22.09.2016 р. / М.В. Мартиненко ; наук. керівн. О.М. Ястремська ; опон. І.С. Каленюк, В.А. Савченко, Л.А. Янковська. – Харків, 2016. – 40 с.

631.372(043.3)
М66     Мітцель, М.О.
Вплив особливих зон роботи гідропередачі на техніко-економічні показники колісних тракторів з безступінчастими гідрооб’ємно-механічними трансмісіями : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.22.02 – автомобілі та трактори : зах. 30.08.2016 р. / М.О. Мітцель ; наук. керівн. В.Б. Самородов ; опон. М.П. Артьомов, О.М. Тімков. – Харків, 2016. – 21 с.

621.432(043.3)
М82     Москаленко, І.М.
Удосконалення методів профілювання бічної поверхні поршнів двигунів внутрішнього згоряння : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки : зах. 23.06.2016 р. / І.М. Москаленко ; наук. керівн. В.М. Доценко ; опон. О.Л. Григор’єв, О.О. Зотов. – Харків, 2016. – 20 с.

004.7(043.3)
М86     Мохаммад, Ю.Я.
Розробка програмно-апаратних рішень підвищення продуктивності комп’ютерних систем формування трьохмірних зображень : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти : зах. 02.11.2016 р. / Ю.Я. Мохаммад ; наук. керівн. Є.Є. Федоров ; опон. Н.І. Алішов, С.Г. Антошук. – Красноармійськ, 2016. – 22 с.

621.9(043.3)
Н42     Недобой, В.А.
Затискні механізми високошвидкісних шпиндельних вузлів на модольному принципі для фрезерних верстатів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.01 : захист 10.06.16 / В.А. Недобой ; наук. керівн. Ю.М. Кузнєцов ; опон. Д.Ю. Федориненко, Р.М. Полінкевич. – Тернопіль, 2016. – 21 с.

621.35(043.3)
О-35    Овчаренко, О.О.
Композиційні електрохімічні покриття на основі міді та нікелю, модифіковані ультрадисперсними частинками : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.17.03 – технічна електрохімія : зах. 30.08.2016 р. / О.О. Овчаренко ; наук. керівн. М.Д. Сахненко ; опон. О.І. Кунтий, Ю.Є. Скнар. – Харків, 2016. – 20 с.

629(043.3)
О-78    Островерх, О.О.
Теоретичне обгрунтування використання безступінчастих гідрооб’ємно-механічних трансмісій на автомобілях для ремонту нафтогазових свердловин : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.22.02 – автомобілі та трактори : зах. 29.08.2016 р. / О.О. Островерх ; наук. керівн. В.Б. Самородов ; опон. Ю.А. Монастирський, О.В. Павленко. – Харків, 2016. – 20 с.

У529
П19     Пасічник, І.Ю.
Управління конкурентоспроможністю продукції на основі маркетингової стратегії : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 : зах. 30.06.2016 р. / І.Ю. Пасічник ; наук. керівн. А.А. Пилипенко ; опон. Д.В. Райко, Г.Є. Рябик. – Харків, 2016. – 20 с.

334.72(043.3)
П32     Підгаєць, С.В.
Механізм державно-приватного партнерства в системі інституціоналізації розвитку національної економіки : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : захист 28.04.2016 / С.В. Підгаєць ; опон. П.І. Шилепницький, Н.В. Філіпова ; наук. керівн. А.Ф. Мельник. – Тернопіль, 2016. – 22 с.

Пілюгін, Є.І.

У529(043.3)
П48     Покуца, І.В.
Організаційно-економічний механізм відтворення основних виробничих засобів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 06.10.2016 р. / І.В. Покуца ; наук. керівн. О.М. Бурак ; опон. Л.М. Бражнікова, О.М. Шептуха. – Харків, 2016. – 21 с.

621.9
П53     Полупан, І.І.
Підвищення ефективності процесу відновлення профілю колісних пар збірними різцями : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.01 : зах. 01.07.2016 р. / І.І. Полупан ; наук. керівн. В.С. Гузенко ; опон. В.С. Антонюк, В.Р. Кобельник. – Краматорськ, 2016. – 20 с.

621.31(043.3)
П77     Приступа, Д.Л.
Ідентифікація електричних параметрів асинхронних двигунів при самоналаштуванні векторного-керованих електроприводів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : захист 10.06.16 / Д.Л. Приступа ; наук. керівн. С.М. Пересада ; опон. Б.І. Кузнецов, В.О. Войтех. – Київ, 2016. – 20 с.

У5
Р32     Ревіка, К.А.
Розвиток механізмів структурної політики у зовнішньоекономічній сферрі національного господарства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 02.07.2016 р. / К.А. Ревіка ; наук. керівн. О.Г. Ткаченко ; опон. Л.В. Батченко, А.П. Дука. – Краматорськ, 2016. – 20 с.

004.7(043.3)
Р83     Рудаков, К.С.
Метод і моделі вдосконалення спеціалізованого бездротового маршрутизатора : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти : зах. 17.06.2016 р. / К.С. Рудаков ; наук. керівн. В.М. Лукашенко ; опон. М.П. Мусієнко, В.М. Співак. – Черкаси, 2016. – 21 с.

621(043.3)
Р83     Рузметов, А.Р.
Підвищення ефективності металообробки шляхом врахування зміни працездатності основних робітників : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.02.08-Технологія машинобудування : зах. 16.06.2016 р. / А.Р. Рузметов ; наук. керівн. О.М. Шелковий ; опон. А.С. Гордєєв, Є.В. Коноплянченко. – Харків, 2016. – 21 с.

629.4(043.3)
С13     Савеленко, І.В.
Автоматизація процесу керування тяговими установками з синхронними двигунами на постійних магнітах : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.07 : зах. 07.10.2016 р. / І.В. Савеленко ; наук. керівн. П.Г. Плєшков ; опон. В.П. Щокін, І.А. Луценко. – Кіровоград, 2016. – 19 с.

У529
С28     Сердюкова, І.В.
Стратегічні аспекти інтегрального оцінювання вартості підприємства : 08.00.04 : автореф. дис. канд. екон. наук : зах. 29.06.2016 / І.В. Сердюкова ; наук. керівн. О.Є. Попов ; опон. Т.В. Момот, Л.А. Свистун. – Харків, 2016. – 20 с.

У529
С38     Синиця, Л.В.
Теоретико-методологічні основи стратегічного управління розвитком підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 : зах. 01.07.2016 р. / Л.В. Синиця ; наук. керівн. В.І. Чиж ; опон. Ю.С. Бараш, О.Б. Мних, В.Г. Шинкаренко. – Харків, 2016. – 41 с.

621.311(043.3)
С40     Сиротенко, М.О.
Моделі та методи оптимізації розташування апаратних засобів підвищення ефективності електропостачання в мережах 10 кв : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.14.02-Електричні станції, мережі і системи : зах. 29.06.2016 р. / М.О. Сиротенко ; наук. керівн. С.О. Тимчук ; опон. Ю.І. Тугай, О.М. Довгалюк. – Харків, 2016. – 19 с.

665(043.3)
С41     Ситнік, Н.С.
Удосконалення технології переетерифікування жирів з використанням гліцератів лужних металів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.18.06 – технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів : зах. 03.11.2016 р. / Н.С. Ситнік ; наук. керівн. І.М. Демидов ; опон. О.В. Черваков, І.Г. Радзієвська. – Харків, 2016. – 21 с.

У5
С50     Смерічевська, С.В.
Формування освітньо-інноваційного потенціалу логістизації національної економіки : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : автореф. дис. канд. екон. наук : зах. 1.07.2016 / С.В. Смерічевська ; наук. керівн. Н.Ю. Рекова ; опон. І.А. Маркіна, Г.Л. Монастирський, Д.К. Турченко. – Краматорськ, 2016. – 40 с.

621.35(043.3)
С50     Смирнова, О.Ю.
Удосконалення технології формування оксидних шарів на сплаві титану ОТ4-0 : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.17.03 – технічна електрохімія : зах. 04.07.2016 р. / О.Ю. Смирнова ; наук. керівн. В.В. Штефан ; опон. В.Д. Калугін, Ю.В. Поліщук. – Харків, 2016. – 20 с.

622.647(043.3)
С50     Смірнов, А.М.
Розробка методів і засобів підвищення надійності става стрічкових конвєєрів вугільних шахт з різними типами роликоопор : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.05.06-Гірничні машини : захист 27.05.2016 / А.М. Смірнов ; наук. керівн. В.Ф. Монастирський ; опон. Л.Н. Ширін, О.О. Бейгул. – Дніпропетровськ, 2016. – 22 с.

005.336(043.3)
С51     Смолякова, О.М.
Теоретичне та методичне забезпечення оцінювання економічної стійкості підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 : захист 09.06.2016 / О.М. Смолякова ; наук. керівн. Л.М. Малярець ; опон. В.А. Гросул, С.П. Кобець. – Харків, 2016. – 20 с.

514.18(043.3)
Т12     Табакова, І.С.
Геометричне моделювання геодезичних ліній на гладких поверхнях з врухуванням їх додаткових властивостей : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка : зах. 15.09.2016 р. / І.С. Табакова ; наук. керівн. В.П. Ткаченко ; опон. В.П. Юрчук, О.С. Сидоренко. – Мелітополь, 2016. – 24 с.

004.942
Т34     Теплинський, К.С.
Паралельне комп’ютерне моделююче середовище, орієнтоване на ідентифікацію параметрів моделей складних динамічних систем : дисер. на здобут. наук. ступен. кан. тех. наук : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти / К.С. Теплинський ; наук. керівн. В.А. Святний. – Красноармійськ, 2016. – 167 с.

004.942(043.3)
Т34     Теплинський, К.С.
Паралельне комп’ютерне моделююче середовище, орієнтоване на ідентифікацію параметрів моделей складних динамічних систем : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти : зах. 21.09.2016 р. / К.С. Теплинський ; наук. керівн. В.А. Святний ; опон. В.Д. Самойлов, Р.К. Кудерметов. – Красноармійськ, 2016. – 21 с.

У529
У26     Угоднікова, О.І.
Інформаційно-аналітичне забезпечення оцінки потенціалу розвитку підприємств будівельної галузі : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 17.06.2016 р. / О.І. Угоднікова ; наук. керівн. К.А. Мамонов ; опон. Н.С. Краснокутська, О.А. Овєчкіна. – Харків, 2016. – 21 с.

У529
Ф24     Фаринович, І.В.
Економічний механізм управління факторингом торговельних підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 : зах. 29.06.2016 р. / І.В. Фаринович ; наук. керівн. Л.Г. Квасній ; опон. Н.І. Демчук, О.Ю. Гусєва. – Дніпропетровськ, 2016. – 20 с.

656(043.3)
Х12     Хабаров, В.О.
Удосконалення методу інтерактивної оцінки і оперативної діагностики експлуатаційного стану автомобільних доріг : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.22.11 – автомобільні шляхи та аеродроми : захист 26.05.2016 / В.О. Хабаров ; наук. керівн. О.П. Алексієв ; опон. А.О. Бєлятинський, В.К. Вирожемський. – Харків, 2016. – 20 с.

621.91(043.3)
Х12     Хавін, Г.Л.
Моделювання , оптимізація й проектування технологічних процесів механічної обробки полімерних композиційних матеріалів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.02.08-Технологія машинобудування : зах. 30.06.2016 р. / Г.Л. Хавін ; наук. керівн. Ю.В. Тимофієв ; опон. А.І. Долматов, Ю.В. Петраков. – Харків, 2016. – 33 с.

330.11(043.3)
Х14     Хаджинова, О.В.
Механізм управління взаємодією промислових підприємств з контрагентами в підприємницькій мережі : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 : захист 28.05.2016 / О.В. Хаджинова ; наук. керівн. Р.М. Лепа ; опон. О.М. Анісімова, О.М. Збровська, О.І. Гончар. – Маріуполь, 2016. – 35 с.

У529
Х19     Хан, Т.Ф.
Організаційно-економічне забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів на прикладі машинобудівних підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 26.08.2016 р. / Т.Ф. Хан ; наук. керівн. О.Д. Матросов ; опон. Л.Г. Мельник, С.В. Войтко. – Харків, 2016. – 20 с.

621.941(043.3)
Х82     Хорошайло, В.В.
Підвищення ефективності розточування отворів на токарних верстатах шляхом створення вібростійкої інструментальної системи : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.01 : зах. 01.07.2016 р. / В.В. Хорошайлов ; наук. керівн. В.С. Гузенко ; опон. В.В. Луців, О.Я. Юрчишин. – Краматорськ, 2016. – 20 с.

У529
Ц17     Цап, С.Д.
Рівень життя сільского населення та організаційно-економічний механізм його регулювання : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.03.03-економіка та управління національним господарством : зах. 23.06.2016 р. / С.Д. Цап ; наук. керівн. С.М. Васильченко ; опон. С.Д. Лучик, О.П. Славкова. – Кам’янець-Поділ., 2016. – 20 с.

У529
Ц86     Цундер, О.Е.
Механізм управління конкурентоспроможністю послуг підприємства телекомунікаційної галузі України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 30.06.2016 р. / О.Е. Цундер ; наук. керівн. О.К. Єлысєєва ; опон. О.В. Мороз, В.Л. Корінєв. – Дніпропетровськ, 2016. – 21 с.

У529
Ч-44    Чепелюк, М.І.
Формування корпоративної культури в процесі організаційних змін підприємства : 08.00.04 : автореф. дис. канд. екон. наук : зах. 29.06.2016 / М.І. Чепелюк ; наук. керівн. І.П. Отенко ; опон. Л.М. Шимановська-Діанич, В.О. Кравченко. – Харків, 2016. – 20 с.

681.5(043.3)
Ч-46    Черевко, Е.А.
Компьютеризированная информационно-измерительная система контроля изоляции и учета несанкционированного отбора электроэнергии в распределительных электрических сетях : 05.13.05-Компьютерные системы и компоненты : автореф. дис. канд. тех. наук / Е.А. Черевко ; наук. керівн. В.С. Зайцев ; опон. С.Г. Семенов, Е.Е. Федоров. – Красноармійськ, 2016. – 23 с.

У529
Ч-84    Чудопал, А.І.
Оцінка ринкової вартості акціонерних товариств будівельної галузі із використанням інструментів порівняльного підходу : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 08.10.2016 р. / А.І. Чудопал ; наук. керівн. Т.В. Момот ; опон. Н.В. Чебанова, Л.А. Свистун. – Харків, 2016. – 21 с.

У9(4Укр)
Ш35     Швець, О.Г.
Еколого-економічний механізм рекультивації техногенно порушених земель : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.06-економіка природокористування та охорони навколишнього середовища : зах. 18.10.2016 р. / О.Г. Швець ; наук. керівн. О.А. Демидов ; опон. І.В. Власенко, Н.В. Кузін. – Київ, 2016. – 21 с.

539.2(043.3)
Ш66     Шкарбань, Р.А.
Закономірність формування фазового складу і структури нанорозмірних плівок Со-Sb на підкладках з термічного окисненого монокристалічного кремнію : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.16.01 : зах. 27.09.2016 р. / Р.А. Шкарбань ; наук. керівн. Ю.М. Макогон ; опон. П.Є Марковський, Л.Р. Шагінян. – Київ, 2016. – 21 с.

004.896(043.3)
Ш96     Шумова, Л.О.
Автоматизована система прогнозування аварійних ситуацій великотоннажного хімічного виробництва : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.06 : зах. 03.10.2016 р. / Л.О. Шумова ; наук. керівн. І.С. Скарга-Бандурова ; опон. І.В. Рубан, В.Є. Ходаков. – Вінниця, 2016. – 23 с.

У529
Щ62     Щербан, О.Я.
Управління економічною безпекою туристичних підприємств : 08.00.04 : автореф. дис. канд. екон. наук : зах. 29.06.2016 / О.Я. Щербан ; наук. керівн. Л.Г. Квасній ; опон. Л.С. Головкова, О.І. Вівчар. – Дніпропетровськ, 2016. – 20 с.

621.951(043.3)
Я45     Яким, І.С.
Підвищення якості виготовлення тришарошкових бурових доліт : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.02.08-Технологія машинобудування : зах. 01.07.2016 р. / І.С. Яким ; наук. керівн. Ю.Д. Петрина ; опон. В.І. Марчук, І.О. Хітров. – Тернопіль, 2016. – 21 с.

Наукові праці Донецького національного технічного університету

681.5
Д67     Донецький національний технічний університет
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація №1 (29) 2016 : Всеукраїнський науковий збірник : Заснований у липні 1998 року : Виходить 1-2 рази на рік / Донецький національний технічний університет, Донецький національний технічний університет ; ред. О.Є. Башков, А.А. Зорі, О.В. Вовна, В.П. Куценко, О.Г. Воронцов, Н.І. Чичикало, О.А. ; ред. О.Є. Башков, А.А. Зорі, О.В. Вовна, В.П. Куценко, О.Г. Воронцов, Н.І. Чичикало, О.А. – Покровськ , 2016. – 166 с.

Ч21
Н34   Науковий вісник Донецького національного технічного університету : Всеукраїнський науковий збірник : Виходить 1-2 рази на рік : Заснований у квітні 2016 року / ред. Є.О. Башков, Я.О. Ляшок, В.І. Альохін, Т.П. Волкова, В.А. Святний, О.А. Дмітрієва, А.А. Зорі, О.В. Вовна, П.Г. Матюха, В.К. Костенко, О.С. Парфенюк, С.В. Подкопаєва, І.Г. Сахно, І.Б. Швець, М.В. Румянцев ; секр. Н.С. Костюкова 1 (1)’2016. – Красноармійськ, 2016. – 147 с.

Ч21
Н34   Наукові праці Донецького національного технічного університету : Всеукраїнський науковий збірник : Заснований у травні 1996 року : Вихидить 2 рази на рік / ред. Є.О. Башков, В.П. Боюн, В.А. Святний, О.А. Дмитрієва, Ю.О. Скобцов, О.О. Баркалов, Т.Д. Стоянов, С.Д. Погорілий, О.Н. Романюк, Є.Є. Федоров, С.М. Вороной, С..А. Зорі ; секр. Н.С. Костюкова. – Красноармійськ, 2015. – 123 с. – (Серія: “Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка” ; №2 (21)’2015, 1996-1588)

681.5
Д67     Донецький національний технічний університет
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація №1 (28) 2015 : Всеукраїнський науковий збірник : Заснований у липні 1998 року : Вихидить 2 рази на рік / Донецький національний технічний університет, Донецький національний технічний університет ; ред. О.Є. Башков, А.А. Зорі, В.П. Куценко, О.Г. Воронцов, Н.І. Чичикало, A. Kinle, O. Sawo ; ред. О.Є. Башков, А.А. Зорі, В.П. Куценко, О.Г. Воронцов, Н.І. Чичикало, A. Kinle, O. Sawo. – Красноармійськ, 2016. – 250 с.

622.4(043)
И75     Иорданов, И.В.
Повышение безопасности применения электроэнергии на шахтах, опасных по газу или пыли путем использования сверхбыстродействующих коммутационных устройств на электрогидравлической основе : 05.26.01 – Охрана труда : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / И.В. Иорданов ; наук. керівн. А.Г. Мнухин. – Красноармейск, 2016. – 180 с.

004.032(043)
Т48     Ткач, М.О.
Удосконалення структури та підвищення продуктивності багатопроцесорних систем із застосуванням розподіленої області обчислень : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти : дисер. на здобут. наук. ступен. кан. тех. наук / М.О. Ткач ; наук. керівн. Г.Г. Швачич. – Дніпропетровськ, 2016. – 150 с.

681.5(043)
Ч-46    Черевко, Е.А.
Компьютеризированная информационно-измерительная система контроля изоляции и учета несанкционированного отбора электроэнергии в распределительных электрических сетях : 05.13.05-Компьютерные системы и компоненты : Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Е.А. Черевко ; наук. керівн. В.С. Зайцев. – Мариуполь, 2016. – 209 с.

Природничі науки

510(075.8)
А90   Асеев, Г.Г.
Дискретная математика : учебник / Г.Г. Асеев, О.М. Абрамов, Д.Э. Ситников. – Киев : Кондор, 2008. – 162 с.

502/504(477)
Б82   Борейко, В.Е.
История охраны природы Украины : Х век – 1980 / В.Е. Борейко. – издание второе, дополненное. – Киев, 2001. – 541 с. – (История охраны природы : Вып: 24)

339.19(477)
Б82   Борейко, В.Е.
Контрабанда диких животных, растений и их дериватов в Украине : Аналитический обзор по материалам независимого расследования / В.Е. Борейко. – Киев : Логос, 2012. – 43 с. – (Охрана дикой природы ; вып. 65)

574(075.8)
В20   Васюкова, Г.Т.
Екологія : підручник / Г.Т. Васюкова, О.І. Ярошева. – Київ : Кондор, 2016. – 524 с.

532.5(075.8)
Г46   Гідрогазодинаміка : навч. посіб. / С.М. Василенко, В.Р. Кулінченко, О.Ю. Шевченко, В.А. Піддубний. – Київ : Кондор, 2016. – 676 с.

502.174
В11   В фокусе – чистые технологии : каталог финских компаний Cleantech. – Донецк, 2012. – 60 с.

51(038)
В92   Выгодский, М.Я.
Справочник по элементарной матеиатике : таблицы, арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия, функции и графики / М.Я. Выгодский. – издание семнадцатое. – Москва : Наука, 1966. – 423 с.

574(075.8)
Г85   Грицик (мол), В.
Екологія довкілля. Охорона природи : навч. посіб. / В. Грицик (мол), Ю. Канарський, Я. Бедрій. – Київ : Кондор, 2015. – 292 с.

504
Е45   Екосередовище і сучасність : Регіональні процеси, прогнозування й оптимізація е : моногр. / С.І. Дорогунцов, М.А. Хвестик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко Т.2. – Київ : Кондор, 2006. – 470 с.

504
Е45   Екосередовище і сучасність : Економічна оцінка природного середовища : моногр. / С.І. Дорогунцов, М.А. Хвестик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко т.3. – Київ : Кондор, 2006. – 426 с.

504
Е45     Екосередовище і сучасність : Стратегія регіонального розвитку і екосередовище : моногр. / С.І. Дорогунцов, М.А. Хвестик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко Т.4. – Київ : Кондор, 2006. – 362 с.

504
Е45     Екосередовище і сучасність : Управління екосередовищем в умовах регіоналізації : моногр. / С.І. Дорогунцов, М.А. Хвестик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко Т.5. – Київ : Кондор, 2006. – 446 с.

504
Е45     Екосередовище і сучасність : Екосередовище та євроінтеграційні процеси : моногр. / С.І. Дорогунцов, М.А. Хвестик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко Т.6. – Київ : Кондор, 2007. – 622 с.

504
Е45   Екосередовище і сучасність : Екологічне законодавство України та його гармонізація з європейським правовим полем : моногр. / С.І. Дорогунцов, М.А. Хвестик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко Т.7. – Київ : Кондор, 2007. – 611 с.

504
Е45     Екосередовище і сучасність : Природно-техногенна безпека : моногр. / С.І. Дорогунцов, М.А. Хвестик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко Т.8. – Київ : Кондор, 2008. – 528 с.

502/504
Е45     Екологічний вісник : січень – лютий 2014. – Київ, 2014

502/504
Е45     Екологічний вісник : липень – серпень 2013. – Київ, 2013

504(075.8)
Ж68     Жигуц, Ю.Ю.
Інженерна екологія : навч. посіб. для студ. техніч. спец. / Ю.Ю. Жигуц, В.Ф. Лазар. – 2-вид., допов. і перероб. – Київ : Кондор, 2015. – 170 с.

502/504
З-41
Збалансований розвиток України – шлях до здоров’я і добробуту нації : Матеріали Українського екологічного конгресу 21 вересня 2007 р. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2007. – 579 с. – (Бібліотека всеукраїнської екологічної ліги)

Л63     Ліси Донеччини : науково-інформаційний довідник / ред. В.О. Бородавка. – Луцьк : Ініціал, 2015. – 400 с. : іл.

94(477)
Л50     Leskov, A.
Treasures from the Ukrainian barrows = Новые сокровища курганов Украины : latest discoveries / A. Leskov. – Ленинград : Аврора, [1972]. – 150 с.

54(075.8)
М57     Мигалина, Ю.В.
Основи хімії та фізико-хімії полімерів : підручник / Ю.В. Мигалина, О.П. Козарь. – Київ : Кондор, 2015. – 325 с.

574(075.8)
М65     Мислюк, О.О.
Основи хімічної екології : навч. посіб. / О.О. Мислюк. – Київ : Кондор, 2015. – 660 с.

504(075.8)
М65     Мислюк, О.О.
Практикум з хімічної екології : навч. посіб. / О.О. Мислюк. – Київ : Кондор, 2016. – 304 с.

504.5
П42        Поводження з пестицидами в Україні : соціально-екологічні, економічні наслідки та шляхи розв’язання. – Київ, 2015. – 36 с. – (Бібліотека всеукраїнської екологічної ліги : “Стан навколишнього серодовища липень”, 2015, № 7)

504(075.8)
П81        Промислова екологія : навч. посіб. / Я.І. Бедрій, Б.О. Білінський, Р.М. Івах, М.М. Козяр. – вид. 4-е., перероб. – Київ : Кондор, 2016. – 372 с.

628(075.3)
Р36     Радовенчик, Я.В.
Фізико-хімічні методи доочищення води : підручник / Я.В. Радовенчик, М.Д. Гомеля. – Київ : Кондор, 2016. – 264 с.

504.1
У26        Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом : директиви, що стосуються довкілля. – Київ, 2015. – 24 с. – (Бібліотека всеукраїнської екологічної ліги : “Стан навколишнього середовища” травень, 2015, № 5)

53(038)
Я22     Яворский, Б.М.
Справичник по физике = для инженеров и студентов вузов / Б.М. Яворский, А.А. Детлаф. – изд. четвертое, переработанное. – Москва : Наука, 1968. – 939 с.

Травень

Презентація за травень

 

Березень

Методичні вказівки (електронний ресурс)

004.4 М54      Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт Методи розв’язання математичних задач в енергетиці на базі програмного пакету Maple [Електронний ресурс] / відповідал. за вип. О.Ю. Колларов ; уклад. О.Ю. Колларов, В.В. Сторож, М.М. Власенко. – Красноармійськ, 2015. – 54 с.

Ш1 К63         Комплекс вправ з розвитку професійної плюрилінгвальної компетентності [Електронний ресурс] : 6.030601 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / уклад. Г.В. Піскурська ; відповідал. за вип. М.М. Кабанець. – Красноармійськ, 2015. – 43 с.

Ш1 М54         Методичні рекомендації щодо формування професійної плюрилінгвальної компетентності для викладачів іноземних мов [Електронний ресурс] / уклад. Г.В. Піскурська ; відповідал. за вип. М.М. Кабанець. – Красноармійськ, 2015. – 20 с.

Х623я73 М54            Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни Господпрське право [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання / уклад. В.М. Грудницький ; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Красноармійськ, 2015. – 53 с.

004.02(072) М54       Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни Фазі логіка в системах управління для студентів (освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр) [Електронний ресурс] / уклад. О.Ю. Колларов ; відповідал. за вип. О.Ю. Колларов. – Красноармійськ, 2015. – 81 с.

004.4(072) М54         Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни Сучасні пакети прикладних програм для студентів (освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр) [Електронний ресурс] / уклад. О.Ю. Колларов ; відповідал. за вип. О.Ю. Колларов. – Красноармійськ, 2015. – 110 с.

 Х623я73 М54            Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни Договірне право [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності Менеджмент організації і адміністрування денної та заочної форм навчання / уклад. В.М. Грудницький ; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Красноармійськ, 2015. – 47 с.

004.272.25 М54         Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни Векторне управління електроприводами змінного струму [Електронний ресурс] : для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 6.050702 / уклад. О.Ю. Колларов ; відповідал. за вип. О.Ю. Колларов. – Дніпропетровськ, 2015. – 78 с.

519.852 М54  Методичні рекомендації з дисципліни «Математичне моделювання технічних систем» (на прикладах задач гірничого виробництва) [Електронний ресурс] / уклад. Є.В. Лесіна ; реценз. О.І. Повзун. – Красноармійськ, 2015. – 40 с.

004.77 М54    Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Технології розробки та супроводження Internet-сайтів” [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 8.05010302 “Інженері програмного забезпечення” очної форми навчання / уклад. Є.Є. Федоров ; відповідал. за вип. О.М. Мірошкін. – Красноармійськ, 2015. – 35 с.

004.72 М54    Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Сервіс-орієнтована архітектура” [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 8.050101 “Інформаційні управляючі системи і технології” очної форми навчання / уклад. Є.Є. Федоров ; відповідал. за вип. О.М. Мірошкін. – Красноармійськ, 2015. – 30 с.

ЮО М54        Методичні рекомендації до виконання курсових і кваліфікаційних (дипломних і магістерських) робіт [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для студ. напрямів підготовки (спеціальностей) : 6.020301 «Філософія», 7(8).02030102 «Релігієзнавство» / уклад. М.О. Нікульчев, А.М. Фесенко, П.Є. Хрімлі. – Красноармійськ, 2015. – 24 с.

004.02 М54    Методичні вказівки і завдання до лаболаторних робіт з курсу “Алгоритми та структури даних” [Електронний ресурс] : для студентів, що навчаються за напрямом підготовки “Програмна інженерія” / уклад. Н.С. Костюкова ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Красноармійськ, 2015. – 62 с.

004.4 М54      Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Корпоративні інформаційні системи» [Електронний ресурс] : для студентів галузі знань 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка”, що навчаються за напрямом підготовки 6.050103 “Програмна інженерія” та спеціальністю 7(8).05010101 “Інформаційні управляючі системи та технології” / уклад. Н.К. Шатохіна. – Красноармійськ, 2015. – 44 с.

004.4 М54      Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з підготовки до лабораторних робіт з дисципліни “Корпоративні інформаційні системи” Система 1С: Підприємство [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.050103 “Програмна інженерія” та спеціальностей7(8).05010101 “Інформаційні управляючі системи та технології” / уклад. Н.К. Шатохіна. – Красноармійськ, 2015. – 63 с.

У052 М54      Методичні вказівки та тематика контрольних робіт з дисципліни “Податковий облік” [Електронний ресурс] : для студентів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” всіх форм навчання / уклад. В.М. Антоненко. – Красноармійськ, 2015. – 26 с.

У052 М54      Методичні рекомендації та варіанти контрольної роботи з дисципліни “Облік і звітність в оподаткуванні” : для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” / уклад. В.М. Антоненко. – Красноармійськ, 2015. – 46 с.

У261 М54      Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Оподаткування” [Електронний ресурс] : для студентів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” усіх форм навчання / уклад. В.М. Антоненко. – Красноармійськ, 2015. – 35 с.

Програма та методичні рекомендації щодо проведення виробничої та переддипломної практики [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 8.03050801 Фінанси і кредит усіх форм навчання / уклад. В.М. Антоненко ; відповідал. за вип. Н.Ю. Рекова. – Красноармійськ, 2015. – 45 с.

Технічні науки

621.923 Ш69  Шлифование труднообрабатываемых материалов кругами из алмазов и эльбора : моногр. / П.Г. Матюха, В.В. Полтавец, А.В. Бурдин, В.В. Габитов. – Черкаси : Вертикаль, 2015. – 251 с.

621.3 Р17       Разъемы для монтажа на печатную плату и корпуса для электронных устройств 2013/2014 Ч.1 : каталог. – Москва : Феникс Контакт РУС, 2013. – 888 с. : ил.

621.3 Р17       Разъемы для полевых устройств 2013/2014 Ч.2 : каталог. – Москва : Феникс Контакт РУС, 2013. – 465 с. : ил.

621.3 Э45       Электротехнические клеммы 2013/2014 Ч.3 : каталог. – Москва : Феникс Контакт РУС, 2013. – 747 с. : ил.

621.3 П49       Полевая кабельная разводка и промышленные соединители 2013/2014Ч.4 : каталог. – Москва : Феникс Контакт РУС, 2013. – 657 с. : ил.

621.3 М27      Маркировка, инструменты и принадлежности для монтажа 2013/2014Ч.5 : каталог. – Москва : Феникс Контакт РУС, 2013. – 615 с. : ил.

621.3 З-40      Защита от перенапряжений и источники питания 2013/2014Ч.6 : каталог. – Москва : Феникс Контакт РУС, 2013. – 293 с. : ил.

621.38 И73     Интерфейсные технологии и коммутационные устройства 2013/2014Ч.7 : каталог. – Москва : Феникс Контакт РУС, 2013. – 580 с.

621.3 К65       Контроллеры, системы ввода-вывода и устройства для сетевой инфраструктуры 2013/2014Ч.8 : каталог. – Москва : Феникс Контакт РУС, 2013. – 559 с. : ил.

Ч21 Д23         2015 Information Tecynologies in Innovation Business Conference (ITIB) : Proceedings : Octoder 7-9, 2015. – Kharkiv, Ukraine, 2015. – 39 с.

Ч21 Д23         2015 Information Technolodies in Innovation Business Conference (ITIB) : Proceedings : Octoder 7-9, 2015. – Kharkiv, Ukraine, 2015. – 105 с.

004.4 В48       WCF 4 Windows Communication Foundation и .net 4 для профессионалов : пер. с англ. : научно-популярное издание / П. Сибраро, К. Клайс, Ф. Коссолино, Й. Грабнер ; перекл. Д.А. Клюшина, В.А. Коваленко, И.В. Красикова, Я.К. Шмидского. – Москва : Диалектика, 2011. – 461 с.

004.438(075.8) Ц75   Цифровая обработка сигналов и MATLAB : учеб. пособ. / А.И. Солонина, Д.М. Клионский, Т.В. Меркучева, С.Н. Перов. – СПб : БХВ-Петербург, 2014. – 512 с. + CD

004.896 Б12   VHDL: Справочное пособие по основам языка : учеб. пособ. / В.П. Бабак, А.Г. Корченко, Н.П. Тимошенко, С.Ф. Филоненко. – Москва : Додэка-ХХI, 2008. – 216 с. : ил. – (Программируемые системы)

Телекомунікаційні системи передавання інформації. Методи кодування : навч. посіб. / Р.А. Бурачок, М.М. Климаш, Б.В. Коваль та ін. – Львів : Львівської політехніки, 2015. – 471 с. + табл.

Моделі, методи та засоби аналізу надійності програмних систем : моногр. / В.С. Яковина, Д.В. Федасюк, М.М. Сенів, О.О. Нитребич. – Львів : Львівської політехніки, 2015. – 218 с. + табл.

Засоби штучного інтелекту : навч. посіб. / Р.О. Ткаченко, Н.О. Кустра, О.М. Павлюк, У.В. Поліщук. – Львів : Львівської політехніки, 2014. – 203 с. : іл.

Елементи та компоненти електронних пристроїв : підруч. / М.Д. Матвійків, Б.С. Вус, О.М. Матвійків та ін. – Львів : Львівської політехніки, 2015. – 494 с. : іл.

Математичні моделі та методи аналізу надійності радіоелектронних, електротехнічних та програмних систем : моногр. / Ю.Я. Бобало, Б.Ю. Волочій, О.Ю. Лозинський та ін. – Львів : Львівської політехніки, 2013. – 300 с. : іл.

Інтелектуальні компоненти інтегрованих автоматизованих систем управління : моногр. / М.О. Медиковський, Р.О. Ткаченко, І.Г. Цмоць та ін. – Львів : Львівської політехніки, 2015. – 280 с. : іл.

Системи штучного інтелекту : навч. посіб. / Ю.В. Нікольський, В.В. Пасічник, Ю.М. Щербина та ін. ; ред. В.В. Пасічника. – 2-ге вид. виправ. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 278 с. – (Серія: “Комп’ютинг”)

Вплив магнітного та електричного поля на структуру та властивості полімерів та їх композитів : моногр. / В.Л. Демченко, В.І. Унрод, А.П. Піднебесний. – Суми : Університетська книга, 2016. – 144 с.

Основи технічної творчості : навч. посіб. / Є.Я. Прасолов, С.А. Браженко, О.П. Новицький та ін. – Суми : Університетська книга, 2016. – 127 с.

Практикум з мови програмування Сі : навч. посіб. / А.М. Глибовець, М.М. Глибовець, В.С. Проценко. – Київ : Вид. дім. Києво-Могилянська академія, 2010. – 209 с.

 004.2/.4 А18   Авдеев, В.А. Организация ЭВМ и периферия с демонстрацией имитационных моделей : Наглядное обучение / В.А. Авдеев. – Москва : ДМК-Пресс, 2014. – 707 с. : ил. + CD-ROM. – (Развитие образовательных технологий)

004.3 А19       Аверченков, О.Е. Схемотехника: апаратура и программмы / О.Е. Аверченков. – Москва : ДМК-Пресс, 2014. – 587 с.

Басюк, Т.М. Методи та засоби мультимедійних інформаційних систем : навч. посіб. / Т.М. Басюк, П.І. Жежнич. – Львів : Львівської політехніки, 2015. – 426 с. : іл. + табл.

621.39 Б59     Бибило, П.Н. VHDL Эффективное использование при проектировании цифровых систем : Рассмотрены пакеты языка VHDL: STD_LOGIC_1164, NUMERIC_STD, EXEMPLAR_1164, TEXTIO, STD_LOGIC_TEXTIO, VITAL. Использование ModelSim и LeonardoSpectrum / П.Н. Бибило, Н.А. Авдеев. – Москва : Солон-Пресс, 2006. – 341 с. : ил. – (Системы проектирования)

Василега, П.О. Електропривод робочих машин : навч. посіб. / П.О. Василега, Д.В. Муріков. – Суми : Університетська книга, 2016. – 229 с.

Глибовець, М.М. Штучний інтелект : підруч. / М.М. Глибовець, О.В. Олецький. – Київ : Вид. дім “КМ Академія”, 2002. – 364 с.

Горбань, И.И. Теория гиперслучайных явлений: физические и математические основы : моногр. / И.И. Горбань ; ред. В.В. Вероцкая. – Киев : Наукова думка, 2011. – 316 с. – (Проект “Наукова книга”)

Дмитриева, О.А. Параллельные численные методы моделирования динамических объектов : моногр. / О.А. Дмитриева. – Красноармейск : ГВУЗ ДонНТУ, 2016. – 384 с.

004.438 Д93   Дьяконов, В.П. Simulink 5/6/7 : самоучитель / В.П. Дьяконов. – Москва : ДМК-Пресс, 2008. – 781 с. : ил.

004.431.4 К17            Калашников, О.А. Ассемблер это просто. Учимся программировать : для программистов / О.А. Калашников, О.А. Калашников. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб : БХВ-Петербург, 2012. – 328 с. : ил. + CD-ROM

Котречко, С.А. Предельная прочность: кристалы, металлы, конструкции : моногр. / С.А. Котречко, Ю.А. Мешков. – Киев : Наукова думка, 2008. – 295 с. – (Проект “Наукова книга”)

004.451 Л13   Лав, Р.Linux. Системное программирование / Роберт Лав. – 2-е изд. – СПб : Питер, 2015. – 445 с. : ил. – (Бестселлеры O’Reilly)

004.312 М17     Максфилд, К. Проектирование на ПЛИС. Архитектура, средства и методы : Курс молодого бойца / К. Максфилд ; пер. с англ. – Москва : ДМК-Пресс, Додэка-ХХI, 2015. – 407 с. – (Программируемые системы)

Мельник, Р.А. Програмування інтернет-застосувань : навч. посіб. / Р.А. Мельник, Р.Б. Тушницький. – Львів : Львівської політехніки, 2013. – 255 с.

004.43 М79     Морелос-Сарагоса, Р. Искусство помехоустойчивого кодирования. Методы, алгоритмы, применение : учеб. пособие для вузов по направл. “Прикладная математика и физика” и “Телекоммуникации” / Р. Морелос-Сарагоса ; перев. с англ. В.Б. Афанасьева. – Москва : Техносфера, 2006. – 319 с. : ил. – (Мир связи)

621.396.6 М80     Мортон, Д. Микроконтроллеры AVR. Вводный курс : пер. с англ. / Д. Мортон. – Москва : ДМК-Пресс, Додэка-ХХI, 2015. – 270 с. : ил. – (Мировая электроника)

004.7 О-54    Олифер, В. Компьютерные сети : Принципы, технологии, протоколы / В. Олифер, Н. Олифер. – 5-е издание. – СПб : Питер, 2016. – 991 с.

Павлиш, В.А. Основи інформаційних технологій і систем : навч. посіб. / В.А. Павлиш, Л.К. Гліненко. – Львів : Львівської політехніки, 2013. – 499 с.

Пелещишин, А.М. Інтернет-технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів : навч. посіб. / А.М. Пелещишин ; ред. В.В. Пасічник. – Випуск 4. – Львів : Львівської політехніки, 2010. – 247 с. + табл. – (Консолідована інформація)

Перевозчикова, О.Л. Інформаційні системи і структури даних : навч. посіб. / О.Л. Перевозчикова. – Київ : Вид. дім. Києво-Могилянська академія, 2007. – 286 с.

004.4 П29     Петин, В.А. Arduino и Raspberry Pi в проектах Internet of Things : для интересующихся современной электроникой / В.А. Петин. – СПб : БХВ-Петербург, 2016. – 319 с. : ил. – (Электроника)

004.43 П30     Петров, И.В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы прикладного проектирования / И.В. Петров ; ред. В.П. Дьяконова. – Москва : Солон-Пресс, 2008. – 253 с. : ил. – (Библиотека инженера)

Петрушенко, Ю.М. Мікро-економіка: теорія та приклади розв’язування задач : навч. посіб. / Ю.М. Петрушенко. – Суми : Університетська книга, 2016. – 319 с.

681.3.068 П33     Пирогов, В.Ю. Ассемблер для Windovs : для программистов / В.Ю. Пирогов. – 4-е изд. перераб. и доп. – СПб : БХВ-Петербург, 2007. – 896 с. : ил. + CD-ROM

Пістун, Є.П. Основи автоматики та автоматизації : навч. пос. / Є.П. Пістун, І.Д. Стасюк. – Львів : Львівської політехніки, 2014. – 333 с. + табл.

Полежаев, Ю.В. Тепловое разрушение материалов : моногр. / Ю.В. Полежаев, Г.А. Фролов ; ред. В.В. Скороход. – Киев : Академпериодика, 2006. – 351 с.

004.312 П80     Прокопенко, В.С. Программирование микроконтроллеры ATMEL на языке С / В.С. Прокопенко. – Киев : МК-Пресс ; СПб : Корона-Век, 2015. – 307 с. : ил. + CD-ROM

004.43 Р32     Ревич, Ю.В. Практическое программирование микроконтроллеров Atmel AVR на языке ассемблер : для учащихся, инженерно-технических работников и радиолюбителей / Ю.В. Ревич. – 3-е изд. – СПб : БХВ-Петербург, 2014. – 365 с. : ил. – (Электроника)

004.8 Р90     Рутковский, Л. Методы и технологии искусственного интеллекта : науч. изд. / Л. Рутковский ; перекл. И.Д. Рудинского. – Москва : Горячая линия-Телеком, 2010. – 520 с.

681.3.068(075.8) С32     Сергиенко, А.Б. Цифровая обработка сигналов : учеб. пособ. / А.Б. Сергиенко. – 3-е изд. – СПб : БХВ-Петербург, 2015. – 756 с. : ил. – (Учебная литература для вузов)

Сотник, І.М. Еколого-економічні механізми управління інноваційним ресурсозбереженням у машинобудуванні : моногр. / І.М. Сотник, Ю.О. Мазін. – Суми : Університетська книга, 2016. – 251 с.

544.18(075.8) С85     Стрижак, П.Є. Квантова хімія : підруч. / П.Є. Стрижак ; ред. С.П. Залозна. – Київ : Вид. дім. Києво-Могилянська академія, 2009. – 457 с.

544(075.8) С85     Стрижак, П.Є.Детермінований хаос в хімії : моногр. / П.Є. Стрижак. – Київ : Академперіодика, 2002. – 286 с.

004.7 Т18     Таненбаум, Э. Компьютерные сети : пятое издание / Э. Таненбаум, Д. Уэзеролл. – СПб : Питер, 2015. – 955 с. : ил. – (Классика computer science)

004.43 Т70     Троелсен, Э. Язык программирования C# 5.0 и платформа. NET 4.5 : научно-популярное издание / Эндрю Троелсен ; пер. с англ. Ю.Н. Артеменко. – 6-е изд. – Москва : Вильямс, 2015. – 1311 с. : ил.

004.42 Т88     Туркин, О.В. VBA: Практическое программирование : с компакт-диском / О.В. Туркин. – Москва : Солон-Пресс, 2007. – 124 с. : ил. + CD-ROM. – (Электронный курс* Профильное обучение)

Тюрин, Ю.Н. Плазменные упрочнающие технологии : моногр. / Ю.Н. Тюрин, М.Л. Жадкевич ; ред. В.В. Вероцкая. – Киев : Наукова думка, 2008. – 215 с. – (Проект “Наукова книга”)

004.43 У36 Уильямс, Э.Параллельное программирование на С++ в действии = C++ Concurrency in Action : Практика разработки многопоточных программ : Practical Multithreading / Энтони Уильямс ; перекл. с англ. А.А. Слинкин. – Москва : ДМК-Пресс, 2012. – 671 с. : ил.

004.42 Х98 Хьюз, К. Параллельное и распределенное программирование с использование С++ : Пер. с англ. / К. Хьюз, Т. Хьюз. – Москва : Вильямс, 2004. – 667 с. : ил.

Яцун, М.А. Електричні машини : підруч. / М.А. Яцун. – Львів : Львівської політехніки, 2011. – 462 с.

Соціальні та гуманітарні науки

Ш6(4Укр)я73 Д15   Далекі зірниці : Українська література першої половини ХХ ст. : навч. посіб. / ред. Л. Білик ; худож. Є. Андрусенко ; техніч. ред., типогр. Л. Антоненко ; корект. друков. текс. Н. Дяченко, Л. Костенко. – Київ : Грамота, 2001. – 479 с. – (Серія “Шкільна бібліотека”)

Ч215 М65      Місцеве самоврядування на Донбасі: історія, проблеми та перспективи розвитку як невід’ємної складової місцевого самоврядування України : Матеріали доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції / уклад. О.А. Таненок, С.Д. Петров ; ред. Н.В. Зубар ; техніч. ред., типогр. С.Д. Петров. – Красноармійськ, 2015. – 194 с.

Белицкий, П.В. Железные дороги Западного Донбасса, или Каверзы отечественного краеведения [Електронный ресурс] / П.В. Белицкий. – Донецк, 2016. – 264 с.

Верхуша, Н.П. Механізм управління кредитним ризиком банку: питання теорії та практики : моногр. / Н.П. Верхуша. – Суми : Університетська книга, 2016. – 91 с.

Зайцев, О.В. Фінансові розрахунки : теорія і практика : навч. посіб. / О.В. Зайцев. – Київ : Кондор, 2013. – 547 с.

Ш6(4Укр)6 З-43    Звичайна, Олена Миргородський ярмарок : Літературне видання / Олена Звичайна ; голов. ред. І. Пасічник ; техніч. ред., типогр. Р. Свинарчук. – Острог : Вид. Національного університету “Острозька академія”, 2015. – 60 с.

Кислий, В.М. Організація наукових досліджень : навч. посіб. / В.М. Кислий. – Суми : Університетська книга, 2016. – 223 с.

Максімова, В.Ф.  Контроль в управлінні економічними процесами на підприємстві : навч. посіб. / В.Ф. Максімова. – Суми : Університетська книга, 2016. – 189 с.

Охорона праці : навч. посіб. / Л.А. Катренко, Ю.В. Кіт, І.П. Пістун. – 4-те вид., стереотипне. – Суми : Університетська книга, 2016. – 539 с.

Макро- і мікроекономічні складові розвитку : моногр. / В.С. Стельмах, А.О. Єпіфанов, І.В. Сало та ін. – Суми : Університетська книга, 2016. – 504 с.

Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування : моногр. / ред. О.В. Прокопенко. – Суми : Університетська книга, 2016. – 511 с.

Пояркова, Т.К. Кризовий синдром модернізації незалежної України: причини виникнення та засоби подолання : моногр. / Т.К. Пояркова. – Суми : Університетська книга, 2016. – 351 с.

Середа, А.М. Історія держави і права УкраїниЧ.1 : навч. посіб. / А.М. Середа. – Запоріжжя : ФОП Зеленкевич Л.П. ; Суми : Університетська книга, 2016. – 331 с.

Сухонос, В.В. Державне правління: еволюції сучасних форм : моногр. / В.В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2016. – 310 с. : іл.

Сухонос, В.В. Держава: питання теорії (загальний і конституційно-правовий аспекти) : моногр. / В.В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2016. – 344 с.

У9(4Укр) Я28     Ягельська, К.Ю. Випереджаючий національний економічний розвиток: теоретико-методологічний та прикладний аспекти : моногр. / К.Ю. Ягельська. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 349 с.

Дисертації

Александров, С.С. Обоснование и разработка способов обеспечения безопасности труда при поддержании выработок крутых угольных пластов : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук : 05.26.01 – Охорона праці / С.С. Александров ; наук. керівн. С.В. Подкопаев. – Красноармейск, 2015. – 117 с.

Андрусяк, З.В. Удосконалення методу і засобів визначення ефективності газохімзахисного одягу рятувальників : дисер. на здобут. наук. ступен. кан. тех. наук : 05.26.01 – Охорона праці / З.В. Андрусяк ; наук. керівн. Б.В. Болібрух. – Львів, 2016. – 225 с.

Василець, С.В. Аналіз перехідних процесів і методи захисту електротехнічних комплексів шахтних електричних мереж : дисер. на здобут. наук. ступен. док. техн. наук : 05.09.03 / С.В. Василець ; наук. керівн. В.Ф. Сивокобиленко. – Красноармійськ, 2016. – 358 с.

Вовна, О.В. Методи і засоби побудови комп’ютеризованих оптоелектронних вимірювальних систем концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері шахт : дисер. на здобут. наук. ступен. док. техн. наук : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти / О.В. Вовна ; наук. керівн. А.А. Зорі. – Красноармійськ, 2015. – 405 с.

Лактіонов, І.С. Комп’ютеризована інформаційно-вимірювальна система фізичних параметрів грунтів промислових теплиць з компенсацією дестабілізуючих впливів : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти : дисер. на здобут. наук. ступен. кан. тех. наук / І.С. Лактіонов ; наук. керівн. О.В. Вовна. – Красноармійськ, 2015. – 210 с.

Дослідження основ створення зносостійких матеріалів на базі карбідів тугоплавких та перехідних матеріалів : звіт з науково-дослідної роботи Н8-13 : №ДР 0113U001737 / В.Г. Онопрієнко, М.М. Власенко, О.В. Лукін, М.Г. Субботіна ; наук. керівн. В.Г. Онопрієнко. – Красноармійськ, 2015. – 81 с.

Индуцированные экстремальными воздействиями водорода макро-, микро-, и нанотрансформации состояния металлических материалов : Отчет о научно-исследовательской работе : №ГР 0112U008496 / Ю.А. Артеменко, Е. Любименко ; ответ. испол Ю.А. Артеменко. – Красноармейск, 2015. – 133 с.

Теоретичний аналіз і дослідження процесів управління та обробки даних в комп’ютерних системах : Звіт про науково-дослідну роботу за темою Н-26-10 / наук. керівн. В.А. Святний ; викон. Б.С. Гусев, Л.І. Дорожко, С.О. Ковальов, О.М. Мірошкін, О.В. Самощенко, С.О. Цололо. – Красноармійськ, 2015. – 155 с.

Наукові праці Донецького національного технічного університету

Ч21 Д67     Донецький національний технічний університет Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія “Машинобудування і машинознавство”№1 (12) 2015 : Всеукраїнський науковий збірник : Заснований у червні 2003 р. : Виходить 1 раз на рік / Донецький національний технічний університет ; ред. Е.О. Башков, А.А. Топоров, В.В. Полтавець, Г.О. Власов, О.М. Гнитько, В.В. Гусєв, Е.І. – Красноармійськ, 2015. – 177 с.

Ч21 Д67     Донецький національний технічний університет Наукові праці вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”№2 (17), 2015 : Всеукраїнський науковий збірник : Заснований у травні 2007 року : Вихидить 2 рази на рік / Донецький національний технічний університет ; голов. ред. Є.О. Башков ; ред. В.М. Алфімов ; секр. М.М. Кабанець ; ред. Єжи Малец, Анна Кожух, О.А. Бочарова, О.Г. Кучерявий, Т.В. Колбіна, Н.М. Лосева, Я.М. – Красноармійськ, 2015. – 176 с. – (Серія: “Педагогіка, психологія і соціологія”)

Ч21 Д67     Донецький національний технічний університет Наукові праці Донецького національного технічного університету№2 (21)’ 2015 : Всеукраїнський науковий збірник : Заснований у травні 1996 року : Вихидить 2 рази на рік / Донецький національний технічний університет ; голов. ред. Є.О. Башков ; ред. В.П. Боюн, В.А. Святний, О.А. Дмитрієва, Ю.О. Скобцов, О.О. Баркалов, Т.Д. Стоянов, С ; секр. Н.С. Костюкова ; ред. С.М. Вороной, С.А. Зорі. – Красноармійськ, 2015. – 123 с. – (Серія: “Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка”)

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступення

622.834 А46     Александров, С.С. Обгрунтування та розробка способів забезпечення безпеки праці при підтримці виробок крутих вугільних пластів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.26.01 – Охорона праці : зах. 03.03.2016 / С.С. Александров ; наук. керівн. С.В. Подкопаєв ; опон. Б.А. Грядущий, О.В. Агафонов. – Красноармійськ, 2015. – 24 с.

614.842.86 А66     Андрусяк, З.В. Удосконалення методу і засобів визначення ефективності газохімзахисного одягу рятувальників : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.26.01 – Охорона праці : зах. 25.03.2016 / З.В. Андрусяк ; наук. керівн. Б.В. Болібрух ; опон. А.П. Долженков, Л.Д. Третякова. – Красноармійськ, 2016. – 21 с.

Бак, Г.О. Технологічні ресурси транснаціональних корпорацій як джерело інноваційно-інвестиційної модернізації економіки України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : захист 13.04.2016 / Г.О. Бак ; наук. керівн. О.Б. Саліхова ; опон. Ю.М. Уманців, С.І. Ткаленко. – Київ, 2016

Баришніков, А.С.Закономірності деформування системи “кріплення-масив” у слабких породах у зоні очисних робіт : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.15.01-Маркшейдерія : захист 15.04.2016 / А.С. Баришніков ; наук. керівн. Ю.М. Халимендик ; опон. О.Є. Куліковська, І.М. Слащов. – Дніпропетровськ, 2016. – 19 с.

У21 Б39     Безручко, О.О. Управління економічним потенціалом промислового підприємства на різних стадіях життєвого циклу : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 : зах. 19.02.2016 / О.О. Безручко ; наук. керівн. О.І. Маслак ; опон. Н.С. Краснокутська, Г.О. Тарасова. – Кременчук, 2016. – 23 с.

621.316 Б75     Бодунов, В.М. Управління режимами роботи малозавантажених електричних мереж із джерелами розподіленої генерації : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 : захист 15.01.2016 / В.М. Бодунов ; наук. керівн. О.В. Гай ; опон. В.М. Кутін, О.Г. Шполянський. – Чернігів, 2015. – 20 с.

У30 Б85     Босенко, А.В. Організаційно-економічний механізм управління оподаткуваннясільськогосподарських товаровиробників в умовах поглиблення інтеграційних процесів : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : захист 04.03.2016 р. / А.В. Босенко ; наук. керівн. О.А. Магопець ; опон. М.І. Мельник, А.В. Лісовий. – Кіровоград, 2016. – 20 с.

Бурова, Д.В.Підвищення властивостей низьколегованих конструкційних сталей з різним вмістом вуглецю термічною обробкою з нагрівом в міжкритичний інтервал температур : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.16.01 : захист 14.04.2016 / Д.В. Бурова ; наук. керівн. А.І. Троцан ; опон. І.О. Вакуленко, М.М. Бриков. – Маріуполь, 2016. – 22 с.

621.311 В19   Василець, С.В. Аналіз перехідних процесів і методи захисту електротехнічних комплексів шахтних електричних мереж : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 : зах. 04.03.2016 / С.В. Василець ; наук. керівн. В.Ф. Сивокобиленко ; опон. Ю.І. Тугай, О.П. Чорний, Ю.М. Вепрік. – Красноармійськ, 2016. – 41 с.

546 Г25          Гвоздецький, В.Я. Синтез, кристалічна структура та магнітні властивості германідів, антимонідів феруму/нікелю з лужно- та рідкісноземельними металами : автореф. дис. канд. хіміч. наук : 02.00.01 – неорганічна хімія : зах. 02.02.2016 / В.Я. Гвоздецький ; наук. керівн. Р.Є. Гладишевський ; опон. С.А. Неділько, О.В. Парасюк. – Львів, 2015. – 24 с.

У21 Г70         Городничук, Н.В. Управління якістю професійного розвитку персоналу промислового підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 : захист 20.01.2016 / Н.В. Городничук ; наук. керівн. О.В. Захарова ; опон. Н.Л. Гавкалова, М.І. Іванова. – Красноармійськ, 2015. – 23 с.

УД13  Давидов, С.О. Вплив податкової політики на соціально-економічний розвиток національної економіки : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : захист 18.01.2016 р. / С.О. Давидов ; наук. керівн. О.В. Покатаєва ; опон. А.А. Олешко, Н.В. Кузьминчук. – Запоріжжя, 2015. – 20 с.

Джабран, А.А. Автоматизація процесів керування колоною синтезу у виробництві метанолу : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.07 : захист 15.04.2016 / А.А. Джабран ; наук. керівн. М.Г. Лорія ; опон. С.Г. Удовенко, Л.І. Лєві. – Сєвєродонецк, 2016. – 20 с.

544.146 Д84   Дутка, В.С. Вплив реакційного середовища в процесах перетворення органічних пероксидних сполук : автореф. дис. канд. хіміч. наук : 02.00.04-фізична хімія : захист 03.02.2016 / В.С. Дутка ; наук. керівн. О.В. Іщенко ; опон. О.І. Макота, Й.О. Опейда. – Львів, 2015. – 44 с.

621.3.078 Є25            Євсіна, Н.О. Синтез нечіткого регулятора для системи управління процесом сушіння капілярно-пористих матеріалів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.03 : зах. 25.02.2016 / Н.О. Євсіна ; наук. керівн. О.І. Рогачова ; опон. С.О. Тимчук, В.С. Суздаль. – Харків, 2016. – 20 с.

У30 Ж85        Жук, М.М. Організаційно-економічний механізм активізації інноваційних процесів АПК України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : захист 11.03.2016 / М.М. Жук ; наук. керівн. В.С. Загорський ; опон. А.В. Руснак, О.Р. Жидяк. – Кам’янець-Поділ., 2016. – 22 с.

Закора, О.В. Зменшення динамічного навантаження тунельного ескалатора з проміжним розміщенням приводу : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.02.02 : захист 19.04.2016 / О.В. Закора ; наук. керівн. Ю.М. Данильченко ; опон. І.І. Назаренко, О.С. Ланець. – Київ, 2016. – 23 с.

Замула, О.В. Управління інформаційними витратами переробних підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 / захист 20.04.2016, О.В. Замула ; наук. керівн. С.І. Архієреєв ; опон. Т.І. Лепейко, Т.М. Остапенко. – Харків, 2016. – 20 с.

У30 К17         Калюжна, Ю.В. Ризики в системі антикризового управління підприємствами машинобудування : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 : зах. 31.03.2016 / Ю.В. Калюжна ; наук. керівн. А.В. Череп ; опон. В.М. Марченко, Т.О. Пожуєва. – Запоріжжя, 2016. – 20 с.

62-83 К59       Козакевич, І.А. Бездатчикове векторне керування асинхронними двигунами при роботі на низьких кутових швидкостях : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 : зах. 18.03.2016 / І.А. Козакевич ; наук. керівн. Ю.Г. Осадчук ; опон. О.В. Садовий, О.В. Данілін. – Вінниця, 2016. – 21 с.

621.31(043.3) К59     Козлов, В.С. Синтез систем активної корекції показників якості електроенергії електромережі для електроприводів з квазістаціонарними режимами роботи : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 : зах. 31.03.2016 / В.С. Козлов ; наук. керівн. А.П. Сінолиций ; опон. В.Г. Ягуп, А.А. Колб. – Дніпропетровськ, 2016. – 20 с.

У21 К82         Кривоногова, І.Г. Підвищення інноваційно-інвестиційної активності промислового підприємства в трансформаційній економіці : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 : зах. 16.03.2016 / І.Г. Кривоногова ; наук. керівн. В.І. Захарченко ; опон. Й.М. Петрович, Ю.С. Шипуліна. – Одеса, 2016. – 24 с.

621.3.07 К84  Крупник, О.О. Автоматизація процесу керування виробленням холодного дуття в доменному виробництві : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.07 : зах. 31.03.2016 / О.О. Крупник ; наук. керівн. О.В. Садовий ; опон. В.П. Щокін, А.М. Мацуй. – Дніпропетровськ, 2016. – 20 с.

621.3 К90       Кулик, Б.І. Принципи компенсації реактивної потужності в діючих електричних системах : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 : захист 15.01.2016 / Б.І. Кулик ; наук. керівн. В.І. Скоробогатова ; опон. Ф.П. Шкрабець, О.В. Гай. – Чернігів, 2015. – 19 с.

Малінов, В.Л. Розвиток теоретичних основ створення електродних матеріалів, що забезпечують деформаційне мартенситне перетворення в наплавленому металі : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.06 : захист 15.04.2016 / В.Л. Малінов ; наук. керівн. В.В. Чигарьов ; опон. В.Д. Кузнецов, В.Ф. Квасницький, І.О. Рябцев. – Маріуполь, 2016. – 40 с.

546 М69         Михалініченко, В.М. Взаємодія компонентів у системах Gd, Er-Re-Si,Ge та споріднених з ними : автореф. дис. канд. хіміч. наук : 02.00.01 – неорганічна хімія : зах. 02.03.2016 / В.М. Михалініченко ; наук. керівн. Р.Є. Гладишевський ; опон. І.Є. Барчій, С.О. Солопан. – Львів, 2015. – 24 с.

621.313 М62  Мінко, О.М. Функціональний взаємозв’язок масогабаритних показників конституційних частин турбогенератора з електромагнітними навантаженнями : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.01 : захист 14.01.16 / О.М. Мінко ; наук. керівн. В.В. Шевченко ; опон. М.М. Заблодський, В.В. Прус. – Харків, 2015. – 24 с.

621.311 Н39   Небера, О.О. Вдосконалення методів і засобів моделювання систем електропостачання з двигунним навантаженням : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.14.02-Електричні станції, мережі і системи : зах. 29.03.2016 / О.О. Небера ; наук. керівн. Ю.М. Вепрік ; опон. П.Д. Лежнюк, Р.О. Буйний. – Харків, 2016. – 19 с.

Никифорук, О.І. Політика модернізації наземних транспортних систем України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : захист 14.04.2016. – Київ, 2016. – 40 с.

544.475 О-40 Одарюк, В.В. Нові антиоксаданти ряду 4-(3′,4′-дигідроксифеіл) тіазолу : автореф. дис. канд. хіміч. наук : 02.00.04-фізична хімія : зах. 03.03.2016 / В.В. Одарюк ; наук. керівн. О.М. Шендрик ; опон. О.І. Макота, А.Р. Киця. – Львів, 2015. – 23 с.

541.543 П27   Переверзєва, Т.Г.Модифікація поверхні аморфних металевих сплавів на основі феруму : автореф. дис. канд. хіміч. наук : 02.00.04-фізична хімія : захист 2.02.2016 / Т.Г. Переверзєва ; наук. керівн. О.М. Герцик ; опон. С.М. Лакиза, О.С. Роїк. – Львів, 2015. – 20 с.

Полушкін, К.О. Синтез систем гідропневмоагрегатів з паралельними алгоритмами роботи : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.05.17 : захист 14.04.2016 / К.О. Полушкін ; наук. керівн. М.В. Черкашенко ; опон. А.В. Русанов, А.С. Роговий. – Харків, 2016. – 20 с.

621.316 П80   Прокуда, В.М. Енергоефективність магістрального конвеєрного транспорту вугільних шахт з урахуванням динаміки вантажопотоків : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 : захист 14.01.2016 / В.М. Прокуда ; наук. керівн. Ю.Т. Разумний ; опон. О.П. Чорний, В.М. Ставицький. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с.

669.162.21 Р49          Рибальченко, М.О. Управління процесом формування багатокомпонентних порцій із застосуванням нейро-нечітких систем дозування шихти на конвеєр доменої печі : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.07 : захист 10.03.2016 / М.О. Рибальченко ; наук. керівн. В.І. Головко ; опон. О.В. Поркуян. – Кривий Ріг, 2016. – 20 с.

666.11(043.3) С16     Салєй, А.А.Склоемалеві та склокристалічні електроізоляційні покриття для виробів з кольорових металів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів : зах. 07.04.2016 / А.А. Салєй ; наук. керівн. В.І. Голеус ; опон. О.Ю. Федоренко, В.В. Пісчанська. – Дніпропетровськ, 2016. – 20 с.

621.317 С24   Світлична, О.Є.Вибір параметрів ефективних засобів блискавкозахисту електроенергетичних об’єктів за допомогою моделювання електрофізичних процесів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.14.02-Електричні станції, мережі і системи : зах. 03.03.2016 / О.Є. Світлична ; наук. керівн. М.М. Резинкіна ; опон. П.П. Говоров, О.В. Сотнік. – Харків, 2016. – 20 с.

629.423 С46   Скуріхін, В.І. Розвиток ресурсозберігаючих технологій раціонального струмознімання на міському електротранспорті : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.22.09 – електротранспорт : зах. 16.03.2016 / В.І. Скуріхін ; наук. керівн. В.Х. Далека ; опон. А.М. Муха, А.В. Павшенко. – Харків, 2016. – 20 с.

Соломаха, О.В.Вдосконалення систем керування асинхронним електроприводом в системах зрошення : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 : зах. 31.03.2016 / О.В. Соломаха ; наук. керівн. В.І. Бондаренко ; опон. М.Я. Островерхов, О.Ю. Вовк. – Мелітополь, 2016. – 24 с.

Сосіна, О.В.Визначення співвідношень параметрів елементів конструкцій об’єктів електричних систем для зниження коронування : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.14.02-Електричні станції, мережі і системи : захист 14.04.2016 / О.В. Сосіна ; наук. керівн. М.М. Резинкіна ; опон. П.П. Говоров, О.В. Сотнік. – Харків, 2016. – 20 с.

Сотнікова, Т.Г. Оптимальне керування процесом подрібнення залізних руд в умовах невизначеності : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.07 : захист 15.04.2016 / Т.Г. Сотнікова ; наук. керівн. О.В. Поркуян ; опон. Є.В. Кочура, В.І. Головко. – Сєвєродонецк, 2016. – 20 с.

669.017 С89   Субботіна, М.Г. Вдосконалення структури і складу спечених інструментальних матеріалів на основі трансформації мікропластичній деформації : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.16.01 : зах. 14.04.2016 / М.Г. Субботіна ; наук. керівн. В.В. Пашинський ; опон. В.Г. Єфременко, В.М. Власовець. – Маріуполь, 2016. – 22 с.

Ткачова, О.А. Економічна оцінка перспектив розвитку нанотехнологічної сфери : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : захист 14.04.2016 / О.А. Ткачова ; наук. керівн. І.В. Одотюк ; опон. В.І. Ляшенко, Д.А. Глухова. – Київ, 2016. – 20 с.

Топчій, С.І. Покращення паливної економічності бензинового двигуна шляхом дроселювання свіжого заряду впускним клапаном : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.05.03 : захист 24.12.2015 / С.І. Топчій ; наук. керівн. А.З. Філіпов ; опон. М.І. Міщенко, А.О. Корпач. – Київ, 2015

666.293.522 Х86       Хохлов, М.А. Антикорозійна та декоративні склоемалі для сталевих виробів зі зниженою температурою випалу : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів : зах. 07.04.2016 / М.А. Хохлов ; наук. керівн. О.П. Рижова ; опон. Л.Л. Брагіна, М.М. Племянніков. – Дніпропетровськ, 2016. – 24 с.

621.22 Ч-45    Червоненко, І.І. Структурний синтез системи автоматичного управління оборотних гідроагрегатів, які працюють зі змінною часткою обертання : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.07 : зах. 25.01.2016 / І.І. Червоненко ; наук. керівн. С.Ф. Артюх ; опон. М.О. Ястребенецький, Г.І. Канюк. – Харків, 2016. – 20 с.

Чистякова, А.В.Управління інтелектуальною власністю в умовах економіки знань : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 : зах. 31.03.2016 / А.В. Чистякова ; наук. керівн. Н.Л. Гавкалова ; опон. А.М. Штангрет, Т.О. Гусаковська. – Харків, 2016. – 20 с.

546.65/66 Ш89          Штендер, В.В. Кристалічна структура і фізико-хімічні властивості нових інтерметалічних сполук та їх гідридів на основі РЗМ, магнію та d-перехідних металів : автореф. дис. канд. хіміч. наук : 02.00.01 – неорганічна хімія : захист 04.02.2016 / В.В. Штендер ; наук. керівн. І.Ю. Завалій ; опон. Л.О. Василечко, Х.Ю. Міліянчук. – Львів, 2015. – 24 с.

621.313Ш92   Штогрін, О.В. Науково-технічні заходи по зменшинню пошкоджуваності статорів потужних турбогенераторів, спричинених вібрацією в торцевих зонах : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.01 : зах. 26.02.2016 / О.В. Штогрін ; наук. керівн. Ю.А. Шумілов ; опон. О.Г. Кенсицький, В.В. Шевченко. – Одеса, 2016. – 19 с.

621.311 Я51   Ялова, А.М. Електроенергоефективність і методи її підвищення при підземному способі видобутку залізорудної сировини : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 : зах. 18.03.2016 / А.М. Ялова ; наук. керівн. І.О. Сінчук ; опон. В.П. Розен, П.Г. Плєшков. – Вінниця, 2016. – 22 с.

У21 Я77         Яртим, І.А. Забезпечення економічної безпеки в управлінні стратегічними змінами підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 : зах. 31.03.2016 / І.А. Яртим ; наук. керівн. І.П. Отенко ; опон. Г.В. Козаченко, В.Л. Безбожний. – Харків, 2016. – 20 с.

 

Грудень

Економічні науки

Уя73 О-75 Основи економічної науки : навч. посіб. : для самост. підгот. до курсового екз. та компл. держ. екз. з економ. теорії / Н.П. Мацелюх, О.М. Розум, І.А. Максименко, М.М. Теліщук. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 323 с.

У9я73 А64 Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. / І.В. Сіменко, Т.Д. Косова. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 380 с.

У05я73  А72     Антонюк, О.П. Економічний аналіз (практикум) : навч. посіб. / О.П. Антонюк, Т.М. Ступницька, Н.М. Купріна. – 2-ге вид. виправ. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 323 с.

Х627я73 Б77     Бойко, М.Д.  Трудове право України : навч. посіб. – 3-є вид. перероб. і допов. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 391 с.

У5я73 Г54        Глобальна економіка : навч. посіб. / П.П. Мазурок, Б.М. Одягайло, В.В. Кулішов, О.М. Сазонец ; ред. Б.М. Одягайло. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 205 с.

У9(4Укр)я73  Г85     Гринів, Л.С. Національна економіка : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.С. Гринів, М.В. Кічурчак. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 461 с.

Уя73 Є24        Європейська інтеграція : навч. посіб. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 342 с.

Уя73 Е45        Економетрика : навч. посіб. / О.Є. Лугінін, В.М. Фомішина, О.М. Дудченко та ін. Херсон : Олді-плюс, 2014. – 319 с. + табл.

Уя73 З-12    Заблоцький, Б.Ф. Національна економіка : підруч. / Б.Ф. Заблоцький. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 581 с.

Уя73 З-12    Заблоцький, Б.Ф. Національна економіка : підруч. / Б.Ф. Заблоцький. – 2-ге вид. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 360 с.

У052я73 К65        Контроль і ревізія : навч. посіб. / Н.С. Станасюк, Р.Л. Хом’як, В.М. Чубай та ін. -2-ге вид. виправ. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 314 с.

Уя73 К69     Корсікова, Н.М. Макроекономіка : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.М. Корсікова. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 240 с

Уя73 К90     Кулішов, В.В. Макроекономіка: основи теорії і практикум : навч. посіб. / В.В. Кулішов. – 2-ге вид. виправ. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 252 с.

Х623я73 Л17     Лазебний, В.С. Основи інтелектуальної власності та її захисту : навч. посіб. / В.С. Лазебний, Г.М. Розорінов, С.В. Толюпа. – Київ : Ліра-К, 2014. – 160 с.

Уя73 М48     Мельников, А.М. Основи організації бізнесу : навч. посіб. / А.М. Мельников, О.А. Коваленко, Н.Б. Пундяк ; ред. А.М. Мельников. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 196 с.

У212.311я73 М50        Менеджмент : навч. пос. для дистац. навч. / Г.Є. Мошек, Ю.В. Поканєвич, А.С. Соломко, А.В. Семенчук ; ред. Г.Є. Мошека. – Київ : Кондор, 2009. – 392 с.

Уя73 0-73          Основи економічної теорії : навч. посіб. / В.Б. Алексєєв, О.І. Андрусь, М.В. Вербіцька та ін. ; ред. П.В. Круш, В.І. Депутат, С.О. Тульчинська. – Київ : Каравела, 2015. – 448 с. – (“Вища освіта України”)

У01я73 П49        Політична економія : навч. посіб. / ред. Г.І. Башнянина, Є.С. Шевчук. – 5-те вид., стереотипне. – Львів : Новий Світ-2000, 2014

Уя73 П50        Політична економіяЧ.1, Загальні засади економічного розвитку : навч. посіб. / Н.П. Мацелюх, І.А. Максименко, Т.В. Рябокінь та ін. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 167 с.

Уя73 П50        Політична економіяЧ.2, Загальні основи ринку. Суб’єкти ринкової економіки : навч. посіб. / Н.П. Мацелюх, І.А. Максименко, Т.М. Громова та ін. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 158 с.

Уя73 П50        Політична економія Ч.3, Економічний розвиток. Сучасні економічні системи. Світове господарство : навч. посіб. / Н.П. Мацелюх, І.А. Максименко, Т.В. Рябикінь, М.О. Скорик. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 167 с.

Хя73 Р83    Рудник, П.А. Теорія держави: основні теорії, концепції, підходи до вивчення : навч. посіб. / П.А. Рудник. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Алерта, 2015. – 288 с.

Х С91     Сухонос, В.В. Інститут глави держави в умовах республіки: конституційно-правовий та історико-теоретичний аспекти : моногр. / В.В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2015. – 317 с.

Уя73 Ш97     Шупик, І.І. Макроекономіка в поняттях, схемах, таблицях : навч. посіб. – Суми : Університетська книга, 2015. – 167 с.

Соціальні та гуманітарні науки

Ш143.21я73 А64        Англійська мова: Practice abroad : навч. посіб. / І.В. Ляшенко, О.А. Литвиненко, Т.М. Меденцова та ін. – Суми : Університетська книга, 2015. – 399 с.

Ш143.21я73 Б83     Бородина, Д.С. Английский язык для аспирантов : учебное пособие для подготовки аспирантов и соискателей к экзамену кандидатского минимума по английскому языку / Д.С. Бородина, К.А. Мележик. – Киев : ЦУЛ, 2013. – 407 с.

Т3(4Укр)я73 Б77     Бойко, О.Д. Історія України : підруч. / О.Д. Бойко. – 5-те вид. – Київ : Академвидав, 2014. – 720 с. – (“Альма-матер”)

У21я73  Г55      Глушик, М.М. Дослідження операцій : посіб. / М.М. Глушик, Н.М. Телесницька. – 2-ге вид., стереотипне. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 367 с.

143.21я73 Г60     Голіцинський, Ю.Б. Граматика : зб. вправ / Ю.Б. Голіцинський, Н.А. Голіцинська. – 7-ме вид. виправ. та допов. – Київ : Арій, 2015. – 544 с. – (англ. мова для школярів)

Ш 141.1я73 Г83     Гриджук, О.Є. Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях і схемах : навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. III-IV рівн. акред. / О.Є. Гриджук. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 239 с.

Ш141.1я73  Д46        Ділова українська мова : навч. пос. для підготовки до іспитів. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 154 с.

Ш143.21я73 Д68     Дорда, С.В. English for business communication = Англійська мова для ділового спілкування : навч. посіб. / С.В. Дорда, Р.В. Миленкова, Л.І. Клочко. – Суми : Університетська книга, 2015. – 151 с.

Ч31я73 Ж68     Жигірь, В.І. Професійна педагогіка : навч. посіб. / В.І. Жигірь, О.А. Чернєга. – Київ : Кондор, 2015. – 336 с.

Ч215я73 Ж91      Журахівський, А.В. Основи технічної творчості та наукових досліджень : навч. посіб. / А.В. Журахівський, А.Я. Яцейко, Н.Б. Дьяченко. – Львів : Львівської політехніки, 2012. – 375 с.

Х623я73 З-51       Земельне право України : навч. посіб. для підготов. до іспит. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 238 с.

Ш143.21я73 З-41       Збірник тестових завдань з англійської мови за професійним спрямуванням : навч. посіб. : для вступників до національного університету “Львівська політехніка” на рівень магістра / ред. Ю.Я. Бобало, З.Г. Піх. – 3-тє вид. перероб. і допов. – Львів : Львівської політехніки, 2015. – 439 с.

332.3(075.8) З-52         Землевпорядне проектування: організація території сільськогосподарських підприємств методом еколого-ландшафтного землеустрою : навч. посіб. / А.М. Третяк, В.М. Другак, Л.А. Гунько, І.П. Гетьманчук ; ред. З.І. Маринець. – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 236 с.

Х623 З-51         Земельний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 11 листопада 2015 р. : (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ЦУЛ, 2015. – 103 с.

519.8(075.8) К29          Катренко, А.В. Дослідження операцій : підруч. / А.В. Катренко. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 349 с. – (Серія: “Комп’ютинг”)

004.45(075.8) К29           Катренко, А.В. Системний аналіз : підруч. / А.В. Катренко ; ред. В.В. Пасічника. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 395 с. – (Серія: “Комп’ютинг”)

Ш143.21 К44     Киселева, М.В. Заполнение деловых бумаг на английском языке. – СПб : Питер, 2014. – 114 с : ил.

Х620.1 К64        Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : збірник законодавчих актів : із змінами та доповненнями станом на 23 жовтня 2015 р. : офіційний текст. – Київ : Алтера, 2015. – 96 с.

Уя73 К89     Кузьмичов, А.І. Економетрія. Моделювання засобами MS Excel : навч. посіб. / А.І. Кузьмичов, М.Г. Медведєв. – Київ : Ліра-К, 2011. – 210 с.

Ш 141.1я73 К90        Культура української мови та практична стилістика : навч. вид. : [вправи] / Л.Г.Погиба, Л.М. Голіченко, Н.В. Кавера, І.В. Житар. – Київ : Кондор, 2015. – 197 с.

Ч48я73 М17     Максимюк, С.П. Педагогіка : навч. посіб. / С.П. Максимюк, В.М. Вдовиченко. – Київ : Кондор, 2009. – 670 с.

519.85(075.8) В25       Вдовин, М.Л. Математичне програмування: теорія та практикум : навч. посіб. / М.Л. Вдовин, Л.Г. Данилюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – 159 с.

519.21(075.8) М42       Медведєв, М.Г. Теорія ймовірностей та математична статистика : підруч. / М.Г. Медведєв, І.О. Пащенко. – Київ : Ліра-К, 2015. – 536 с. + CD-ROM

Хя73 М75     Молдован, В.В. Правознавство : навч. вид. / В.В. Молдован, Л.І. Чулінда. – 3-є вид. перероб. і допов. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 184 с.

Ш143.24я73 П18     Паремська, Д.А. Практична граматика (німецька мова) : навч. посіб. / Д.А. Паремська. – 9-те вид. перероб. – Київ : Арій, 2014. – 352 с.

Х620.1(4Укр) П68        Права людини в Україні в сучасних умовах: пошук нових механізмів утвердження та забезпечення : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 10 грудня, 2014 р.) / ред. Ю.С. Шемшученко, В.П. Тихий. – Київ : Ліра-К, 2014. – 289 с.

Ш 141.1я73 П69        Практикум з української мови за професійним спрямуванням : навч. посіб. – 2-ге вид. – Київ : Кондор, 2014. – 296 с.

519.2(075.8) П91     Пушак, Я.С. Теорія ймовірностей і елементи матиматичної статистики : навч. посіб. / Я.С. Пушак, Б.Л. Лозовий. – 3-тє вид. перероб. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 275 с.

Ш143.21я73 С45     Скребкова-Пабат , М.А. Business english = Ділова англійська мова : навч. посіб. / М.А. Скребкова-Пабат. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – 391 с.

621.38(075.8) С67     Сосков, А.Г. Промислова електроніка : підруч. / А.Г. Сосков, Ю.П. Колонтаєвський ; ред. А.Г. Сосков. – Київ : Каравела, 2015. – 535 с.

004.3 Т18      Таненбаум, Э. Архитектура компьютера. – 6-е изд. – СПб : Питер, 2015. – 811 с. – (Серия “Класика Computer Science”)

Х623я73 Т33       Теоретичні основи державного земельного кадастру : навч. посіб. / М.Г. Ступень, Р.Й. Гулько, О.Я. Микула та ін. ; ред. М.Г. Ступеня. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – 336 с.

528.517(075.8) Т66     Тревого, І.С. Геодезичні прилади : практикум / І.С. Тревого, Т.Г. Шевченко, О.І. Мороз. – 3-тє вид. перероб. і допов. – Львів : Львівської політехніки, 2012. – 239 с.

Х623я73 Т66     Третяк, А.М. Землеустрій : підруч. : напрям підготов. “Геодезія, картографія та землеустрій” / А.М. Третяк. – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 520 с.

Ч48я73 Т88     Туркот, Т.І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Т.І. Туркот. – Київ : Кондор, 2011. – 628 с.

004.4 У13       Уайт, Том Hadoop : Подробное руководство / Том Уайт. – СПб : Питер, 2013. – (Серия “Бестселлеры O’Reilly”)

Ш141.1я73 У45         Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб.-практикум / Г.Л. Вознюк, С.З. Булик-Верхола, І.П. Василишин та ін. – 6-вид. допов. і випр. – Львів : Львівської політехніки, 2015. – 307 с.

Ш141.1я73 Ш37     Шевчук, С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – 4-те вид. виправ. і допов. – Київ : Алерта, 2014. – 694 с.

35.077.1(075.8) Ш37     Шевчук, С.В. Українське ділове мовлення : навч. посіб. / С.В. Шевчук. – 8-вид. випр. і допов. – Київ : Алтера, 2015. – 306 с.

35.077.1(075.8) Ш37     Шевчук, С.В. Усне і писемне ділове спілкування (для державних службовців) : навч. посіб. / С.В. Шевчук. – Київ : Алерта, 2015. – 448 с.

Ю66(4Укр)я73 Ш39     Шейко, В.М. Історія української культури : навч. посіб. / В.М. Шейко, Л.Г. Тишевська ; ред. В.М. Шейко. – Київ : Кондор, 2011. – 264 с.

303.7(075.8) Ш19       Шамровський, О.Д. Системний аналіз: математичні методи та застосування : навч. посіб. / О.Д. Шмаровський. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 275 с.

Технічні науки

681.5(075.8) А22        Автоматизація виробничих процесів : підруч. / І.В. Ельперін, О.М. Пупена, В.М.Сідлецький, С.М. Швед. – 2-ге вид. виправ. – Київ : Ліра-К, 2015. – 378 с.

519.85(076.1) Б55         Бех, О.В. Збірник задач з математичного програмування : навч. посіб. / О.В. Бех, Т.А. Городня, А.Ф. Щербак. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 211 с.

691(075.8) Б90         Будівельне матеріалознавство : навч. посіб. / П.В. Кривенко, К.К. Пушкарьова, В.Б. Барановський та ін. ; ред. П.В. Кривенко. – 3-є вид. перероб. і допов. – Київ : Ліра-К, 2015. – 624 с.

658.5(075.8) Г83     Григурко, І.О. Технологія обробки типових деталей : курсове проектування / І.О. Григурко, М.Ф. Брендуля, С.М. Доценко. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 573 с.

681.5(075.8) Д81     Дудюк, Д.Л. Гнучке автоматизоване виробництво і роботизовані комплекси : навч. посіб. / Д.Л. Дудюк, С.С. Мазепа, М.М. Мисик. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 277 с.

621.31(075.8) З-14    Загірняк, М.В. Електричні машини : підруч. / М.В. Загірняк, Б.І. Невзлін. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2009. – 399 с.

678 К43     Кирик, Г.В. Новые композиционные материалы : моногр. / Г.В. Кирик, В.Н. Радзиевский, А.Д. Стадник. – Сумы : Университетская книга, 2015. – 308 с.

621.9 К82     Криворучко, Д.В. Моделирование процессов резания методов конечных элементов: методологические основы : моногр. / Д.В. Криворучко, В.А. Залога ; ред. В.А. Залоги. – Сумы : Университетская книга, 2012. – 434 с.

621.9 М55        Механическая обработка композиционных материалов при сборке летальных аппаратов (аналитический обзор) : моногр. / Д.В. Криворучко, В.А. Залога, В.А. Пасечник та ін. – Суми : Університетська книга, 2013. – 273 с.

528(075.8) О-78    Островський, А.Л. ГеодезіяЧ.2 : підруч. / А.Л. Островський, О.І. Мороз, В.Л. Тарнавський ; ред. А.Л. Островський. – 2-ге вид. виправ. – Львів : Львівської політехніки, 2012. – 563 с.

631.4(075.8)П16     Панас, Р.М. Бонітування грунтів : навч. посіб. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 352 с.

681.5(075.8) П34     Пістун, Є.П. Основи автоматики та автоматизації : навч. посіб. / Є.П. Пістун, І.Д. Стасюк. – Львів : Львівської політехніки, 2014. – 336 с.

681 С56      Современные коммуникационные технологии в модульных многопроцессорных системах: опыт использования, исследование оценок эффективности, перспективы применения : моногр. / авт. В.П. Иващенко, Е.А. Башков. – Днепропетровск : IMA-пресс, 2012. – 138 с.

621(075.8) Т38      Технологія машинобудування : навч. посіб. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – 358 с.

Нові надходження жовтень

Автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня
 •  621.314.21 А18     Авдєєва, О.А.  Трифазні трансформатори для встановлення в обмежені об’єми об’єктів підводної техніки : автореф. дис. канд. тех. наук / О.А. Авдєєва ; наук. кер. В.С. Блінцов, офіц. опон. Г.В. Пуйло, офіц. опон. В.Я. Кутковецький. – Одеса, 2015. – 20 с.
 • 622.003.5+622.807.2(043.3) А64     Ангеловський, О.А. Обгрунтування гідродинамичних параметрів пристрою гідроімпульсного розпушування вугільних пластів : автореферат / О.А. Ангеловський. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с.
 • 65.014.1:658.152:06.052(043.3/5) Б20     Балан, О.С. Управління процесом прийняття інвестиційних рішень на підприємствах виробничої сфери : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 : захист 07.08.2015 / О.С. Балан. – Одеса, 2015. – 44 с.
 •  621.914.5+621.914.02:658.5(088.8) Б20     Балицька, Н.О. Підвищення працездатності прорізних фрез : автореф. дис. канд. тех. наук / Н.О. Балицька ; наук. кер. П.П. Мельничук, офіц. опон. Г.П. Клименко, М.Ю. Копєйкіна. – Київ, 2015. – 22 с.
 •  658.8.012.32:62 Б43     Бєловолова, Н.М. Управління маркетинговою діяльністю підприємств машинобудування : автореферат / Н.М. Бєловолова. – Запоріжжя, 2015. – 20 с.
 •  661.152.3:66.063.6 Б43     Бєлянская, О.Р. Одержання комплексного NPKCa-добрива на основі техногенних відходів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.07.01 / О.Р. Бєлянская ; наук. кер. М.Д. Волошин, офіц. опон. Г.С. Столяренко, Р.В. Смотраєв. – Дніпропетровськ, 2015. – 22 с.
 •  621.313.13 Б72     Бобечко , Ю.О Синтез та аналіз нейроконтролера системи керування вентильним реактивним двигуном : автореферат / Ю.О Бобечко. – Львів, 2015. – 20 с.
 •  622.271.53 Б81     Бондаренко, А.О. Наукове обгрунтування параметрів комплексів нового технічного рівня для гідромеханізованого видобутку й переробки зернистих корисних копалин : автореферат / А.О. Бондаренко. – Дніпропетровськ, 2015. – 36 с.
 •  Бондаренко, О.А. Прогнозування та покращення якості об’єктів через визначення раціонального рівня параметрів, що впливають на їх властивості : автореф. дис. канд. тех. наук. – Львів, 2015. – 24 с.
 •  621.317 В19     Васілевський, О.М. Розвиток теоретико-методологічних засад метрологічного забезпечення методів і засобів вимірювання обертових параметрів електромоторів : автореф. дис. канд. тех. наук / О.М. Васілевський ; офіц. опон. В.П. Квасніков, Н.І. Косач, М.Ю. Яковлев. – Львів, 2015. – 38 с.
 • 658.29(043.3/5) В61     Вовк, М.А. Економічна оцінка технологічного оновлення підприємств машинобудування : автореферат / М.А. Вовк. – Харків, 2015. – 20 с.
 •  004.056.5 В88   Ву Дик Тхінь Методи та засоби адміністрування компонентами захисту інформації в розподілених комп’ютерних системах : автореферат / Ву Дик Тхінь. – Київ, 2015. – 21 с.
 • 622.274+622.831.322:532.5(043.5) Г12     Гаврилов, В.І. Розвиток науково-технічних основ інтенсифікації дегазації напружених газонасичених вугільних пластів гідродинамічною дією : автореферат / В.І. Гаврилов ; наук. конс. К.К. Софійський, офіцій. опонен. Б.А. Грядущий, офіцій. опонен І.О. Садовенк. – Дніпропетровськ, 2015. – 38 с
 •  338.4:615 Г11     Гілета , Ю.І. Державна політика імпортозаміщення у фармацевтичній промисловості : автореферат / Ю.І. Гілета. – Рівне, 2015. – 22 с.
 •  541.127 Г85     Гринда, Ю.М. Кінетичні і термодинамічні закономірності синтезу наночастинок срібла та міді у водних розчинах : автореф. дис. канд. хіміч. наук : 02.00.04-фізична хімія / Ю.М. Гринда ; наук. кер. Ю.Г. Медведевських, офіц. опон. О.М. Шендрик, О.І. Аксіментьєва. – Львів, 2015. – 24 с.
 •  005.21+005.591.6(043.3) Г87     Громика, Р.П. Методичне забезпечення розробки стратегії інноваційного розвитку підприємства : автореферат / Р.П. Громика. – Харків, 2015. – 20 с.
 • 338.246 Г93     Гук, Л.П. Державне регулювання нестандартної зайнятості : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством / Л.П. Гук ; наук.кер. В.В. Близнюк, офіц. опон. Л.М. Ємельяненко, Т.В. Перегудова. – Київ, 2015. – 20 с.
 • 681.515:519.7:669 Г94     Гуліна, І.Г. Автоматизація керування тепловим станом доменної печі за циклами накопичення-випуску чавуну : автореферат / І.Г. Гуліна. – Дніпропетровськ, 2015. – 19 c.
 • 005.932:658.7(043.3) Д43     Дзьобко, І.П. Управління потоковими процесами підприємства на основі логістичного підходу : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 : 08.08.2015 / І.П. Дзьобко. – Харків, 2015. – 20 с.
 • 528.85 Д64     Долинська, І.В. Моделювання та дослідження передавальних характеристик космічних знімальних систем : автореферат / І.В. Долинська. – Львів, 2015. – 22 с
 • 621.313.17 Д83     Дунаєв, О.О. Визначення зони стійкої роботи двигуна з ротором, що котиться, на основі об’ємного чисельного моделювання електромагнітних процесів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.01 : 05.03.2015 р. / О.О. Дунаєв ; наук. кер. В.В. Наній, офіц. опонен. В.С. Петрушин, офіц. опонен. В.В. Прус. – Харків, 2015. – 20 с.
 •   622.232.72.001.57:658.386(043.3) З-17   Зайцев, М.С. Науково-методичне забезпечення безпечної експлуатації гірничотехнічних об’єктів на основі застосування засобів оперативного візуального : автореферат / М.С. Зайцев. – Дніпропетровськ, 2015. – 24 с.
 • 666.291 З-17   Зайчук, О.В. Фізико-хімічні основи технології керамічних пігментів на базі шлаків чорної металургії : автореферат / О.В. Зайчук. – Дніпропетровськ, 2015. – 40 с.
 •  65.661.12(043.3)З-48   Зеленський, М.В. Ефективність аутсорсингу логістичних функцій промислового підприємства : автореферат / М.В. Зеленський. – Харків, 2015. – 20 с.
 •  004.738:519.161+519.173 З-91   Зубок, В.Ю. Формування міжвузлових зв’язків в інтернет з використанням методів теорії складних мереж : автореферат / В.Ю. Зубок. – Київ, 2015. – 19 c.
 •  658.52.011+658.512.4:681.59(043.3) К43     Кирилович, В.А. Автоматизований синтез роботизованих механоскладних технологій в гнучких виробничих комірках : автореферат / В.А. Кирилович. – Київ, 2015. – 48 с.
 •  621.311-52 К56     Коваленко, С.В. Синтез систем автоматичного керування теплопостачанням на основі множинних критеріїв якості теплових процесів будівель : автореферат / С.В. Коваленко ; наук. кер. О.С. Куценко, офіцій. опонен. Б.І. Кузнєцов, офіцій. опонен. В.С. Кардашук. – Харків, 2015. – 20 с.
 • 621.548+621.314.21 К56     Ковальчук, А.І. Електромеханічна система автономної безконтактної контр роторної вітроелектроустановки з вертикальною віссю обертання : автореферат / А.І. Ковальчук. – Львів, 2015. – 20 с.
 •  339.138 К59     Козин, Л.В Соціально-відповідальний маркетинг підприємств : автореферат / Л.В Козин ; наук. кер. М.Я. Матвіїв, офіцій. опонен. О.К. Шафалюк, офіцій. опонен. О.В. Зозульов. – Тернопіль, 2015. – 20 с.
 •  330.341(477.74) К61     Колодинський, С.Б. Реструктуризація регіонального господарського комплексу на інноваційно-інвестиційному базисі : автореф. дис. канд. екон. наук / С.Б. Колодинський ; наук. конс. А.І. Ковальов, офіцій. опонен. В.І. Захарченко, офіцій. опонен. В.В. Комірна. – Одеса, 2015. – 36 с.
 •  622.673:531.391+539.4 К61     Колосов, Д.Л. Розвиток теорії шахтних підйомних установок з головними гумотросовими канатами : автореферат / Д.Л. Колосов. – Дніпропетровськ, 2015. – 36 с.
 •  338.242.4+338.45+338.262 К64     Кондратова, Н.В. Стратегія державного регулювання розвитку ринку нафтопродуктів України : автореферат / Н.В. Кондратова ; наук. керів. Н.Ю. Рекова, офіцій. опонен. Т.В. Бєлопольська, офіцій. опонен. В.Г. Бурлак. – Краматорськ, 2015. – 20 с.
 •  624.132.3:625.782(043.3) К72     Косяк, О.В. Підвищення ефективності робочого органа багатоярусного безтраншейного укладача підземних комунікацій : автореферат / О.В. Косяк. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с.
 • 004.822+004.91 К78     Кравчук, І.А. Інформаційна технологія формування метаданих для систем автоматизованого документообігу : автореферат / І.А. Кравчук. – Вінниця, 2015. – 24 с.
 •  621.314:662.76.034:536.72 К79     Кремнева, К.В. Підвищення ефективності двостадійного процесу газифікації дрібнодисперсної біомаси для когенераційних установок малої потужності : автореферат / К.В. Кремнева. – Дніпропетровськ : Ліра Лтд, 2015. – 20 с.
 • 621.9 К84     Крупа, В.В. Металорізальні інструменти з асиметричним розміщенням лез для оброблення глибоких отворів циліндрів : автореферат / В.В. Крупа ; наук. кер. П.Д. Кривий, офіцій. опонент. І.Є Грицай, офіцій. опонент. О.В Литвин. – Тернопіль, 2015. – 20 с.
 •  338.43 К95     Кутаренко, Н.Я. Розвиток органічного сільського господарства в агропродовольчій системі України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.03.03-економіка та управління національним господарством / Н.Я. Кутаренко ; наук. кер. Ю.М. Лопатинський, офіц. опон. В.В. Писаренко, О.В. Ходаківська. – Чернівці, 2015. – 20 с.
 •  330.322+330.341.1+330.34(043.3/5) Л58     Лимич, Ю.В. Механізми формування та використання інноваційно-інвестиційного потенціалу економічного розвитку : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03 : 07.08.2015 / Ю.В. Лимич. – Одеса, 2015. – 20 с.
 •  621.3 Л63     Лисенко, В.А. Регулювання котушки петерсена на основі статистичних частотних характеристик напруги нульової послідовності : автореф. дис. канд. тех. наук / 05.14.02- Електричні станції, мережі і системи. – Красноармійськ, 2015. – 20 с. : іл.
 •  541.124.2.127+547.53 Л64     Літвінов, Ю.Є. Каталітична активність N-гідроксифталіміду в реакціях окиснення алкіларенів : автореферат / Ю.Є. Літвінов. – Львів, 2015. – 23 с.
 • 622.271+622.353.2(043.5) М18     Маланчук, Є.З. Наукове обгрунтування технології комплексної переробки металовмісної сировини при розробці базальтових родовищ : автореферат / Є.З. Маланчук. – Дніпропетровськ, 2015. – 39 с.
 •  669.162.267.642+669.721.083.133(043) М23     Маначин, І.О. Розробка наукових положень і технології процесу ковшової десульфурації чавуну магнієм з високою інтенсивністю введення реагенту : автореферат / І.О. Маначин. – Дніпропетровськ, 2015. – 21 с.
 •  621.337.2.07+621.313.8+621.3.017 М23     Мандзюк, М.Ф. Енергоефективне двозонне керування синхронною машиною з постійними магнітами для електромобілів : автореферат / М.Ф. Мандзюк. – Львів, 2015. – 20 с.
 •  65.011.4 М34     Матушевська, О.А. Механізм забезпечення економічної стійкості промислових підприємств : автореферат / О.А. Матушевська. – Запоріжжя, 2015. – 20 с.
 •  544.032.732+544.146.5 М36     Мацюк, Н.В. Вплив реакційного середовища на окиснення деяких органічних сполук пероксидекановою кислотою : автореферат / Н.В. Мацюк. – Львів, 2015. – 20 с.
 •  658.152:65.012.7(043.3/5) М47     Мелих, О.В. Формування та оцінювання інвестиційних рішень промисловими підприємствами на засадах контролінгу : автореферат / О.В. Мелих ; наук. кер. О.А. Князєва, офіц. опонен. Н.А. Хрущ, офіц. опонен. Т.І. Черкасова. – Одеса, 2015. – 20 с.
 •  331.101+338.47 М11     Мінакова, С.М. Стратегічні орієнтири розвитку логістичних транспортних систем України в умовах глобалізації : автореферат / С.М. Мінакова. – Краматорськ, 2015. – 37 с.
 • 004.713 М74     Моатаз , Юніс Яхья Способи аналізу ефективності функціонування та трафіку багатопоточних мережевих мультипроцесорів : автореферат / Юніс Яхья Моатаз. – Красноармійськ, 2015. – 22 с.
 • 004.382+004.75 М92     Мухін, В.Є. Методи і засоби організації мультикомп’терних систем на основі багатоканальних середовищ передачі даних : автореферат / В.Є. Мухін. – Київ, 2015. – 40 с.
 • 621.314.2 Н31     Насипана, О.П. Моделювання і проектний синтез енергоефективних трансформаторів з циліндричними шаровими обмотками : автореф. дис. канд. тех. наук / О.П. Насипана ; наук. кер. Г.В. Пуйло, офіц. опон. С.В. Римар, О.Ю. Кімстач. – Одеса, 2015. – 20 с.
 • 528.2:523.34 Н65     Нікулішин, В.І. Моделювання особливостей гравітаційного поля та внутрішньої будови місяця методом вейвлет аналізу : автореферат. – Львів, 2015. – 20 с.
 • 681.5:004.94 О-38   Огнєва, О.Є. Моделі і інформаційні технології підтримки прийняття рішень при управлінні виробництвом будівельних матеріалів : автореферат / наук. кер. Ф.Б. Рогальський, наук. кер. Ю.М. Бардачов, офіц. опонен. М.Т. Фісун, офіц. опонен. А.П. Бень. – Херсон, 2015. – 20 с.
 • 518.681 О-46   Озеранський, В.С. Методи та засоби формування штучних підструктур у задачах декомпозиційного діагнустування цифрових пристроїв : автореферат / В.С. Озеранський. – Вінниця, 2015. – 20 с.
 • 519.7:626.54 О-57   Омельчук, А.А. Оптимізація процесів оперативного керування суднопідйомним комплексом типу сліп : автореферат / А.А. Омельчук. – Херсон, 2015. – 24 с.
 • 681.32 П11     Піскарьов, О.М. Комп’ютеризована система контролю та діагностування параметрів технологічного процесу обробки грунту : автореферат / О.М. Піскарьов. – Харків, 2015. – 20 с.
 • 528.46:711.14 П49     Поліщук, Б.В. Методи опрацювання космічних зображень високого розрізнення для класифікації лісів (на прикладі прикарпатського регіону) : автореферат / Б.В. Поліщук. – Львів, 2015. – 24 с.
 • 331.101.3:334.012.64:621 П57     Попадюк, О.О. Формування системи матеріальної мотивації працівників малих машинобудівних підприємств : автореферат / О.О. Попадюк. – Краматорськ, 2015. – 20 с.
 • 528.482:004.052 С13     Савчин, І.Р. Оптимізація активних геодезичних мереж моніторингу інженерних споруд гідроелектростанцій : автореферат / І.Р. Савчин. – Львів, 2015. – 21 с.
 • 658.5(043.3) С16     Салун, М.М. Відтворення та модернізація ресурсного потенціалу підприємства : автореферат / М.М. Салун. – Харків, 2015. – 36 с.
 • 658.5:005.336.1(477)(043.3) С28     Северина, С.В. Оцінка ефективності діяльності підприємства : автореферат / С.В. Северина. – Запоріжжя, 2015. – 20 с.
 • 004.3С78     Стальченко, О.В. Аналого-цифрові тракти перетворення високочастотних сигналів з коригування нелінійності : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти / О.В. Стальченко ; наук. кер. Г.Г. Бортник, офіц. опон. В.О. Багацький, З.Р. Мичуда. – Вінниця, 2015. – 27 с.
 • 62-752.2(043.3/.5) Т48     Ткачьов, О.А. Пасивні динамічні гасники коливань з додатковою механічною структурою : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.02.02 : 29.07.2015 р. / О.А. Ткачьов ; наук. кер. І.І. Сидоренко, офіц. опонен. Р.В. Амбарцумянц, офіц. опонен. П.Л. Носко. – Одеса, 2015. – 26 с.
 • 681.54:628.34 Ф53     Филипчук, Л.В. Автоматизація процесу регулювання параметрів рН та Eh при очищенні багатокомпонентних металовмісних стічних вод : автореферат / Л.В. Филипчук. – Львів, 2015. – 20 с.
 • 519.713.1 Х18     Хамза Абдель-Кадер Алі Альрабаба Розробка моделей та архітектур високопродуктивних клітинних автоматів : автореферат / Хамза Абдель-Кадер Алі Альрабаба. – Красноармійськ, 2015. – 23 с.
 • 004.032 Х24     Хасан Алі Касем Аль-Абабнех Способи оцінювання ефективності функціонування та контенту серверних комп’ютерних систем : автореферат / Хасан Алі Касем Аль-Абабнех. – Красноармійськ, 2015. – 22 с.
 • 622.349.5 Ц37     Ценджав Лхагва Обгрунтування геотехнологічних параметрів розробки уранових родовищ Монголії : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.15.02 : 16.05.2014 р. / Ценджав Лхагва ; наук. кер. О.Є. Хоменко, офіц. опонен. Я.Б. Петрівський, офіц. опонен. В.М. Пухальський. – Дніпропетровськ ; Улан-Батор, 2014. – 19 с.
 • 65.012.8:332.8 Ц55     Цзямбо, Юй Оцінка стану забезпечення економічної безпеки корпоративних підприємств будівельної галузі : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 / Юй Цзямбо ; наук. кер. Т.В. Момот, офіц. опон. Л.В. Гнилицька, Н.Е. Аванесова. – Харків, 2015. – 20 с.
 • 621.924 Ч-17   Чамата, С.М. Технологічне забезпечення шліфування оправок станів холодної прокатки труб : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.02.08-Технологія машинобудування / С.М. Чамата ; наук. кер. Ю.В. Петраков, офіц. опон. В.І. Лавріненко, О.А. Пермяков. – Київ, 2015. – 24 с.
 • 330.101:331.522.4(477)
 • Ч-19   Чаплінський , В.Р.
 • Формування та розвиток інтелектуального капіталу аграрного сектору економіки : автореферат / В.Р. Чаплінський ; офіцій. опонент С.Д. Лучик, офіцій. опонент К.В. Ковтуненко. – Кам’янець-Поділ., 2015. – 20 с.
 • 621.9.02 Ч-52   Четвержук, Т.І. Підвищення ефективності діагностики стикових з’єднань токарних верстатів : автореферат / Т.І. Четвержук ; наук. кер.О.Ф. Гордєєв, офіцій. опонен. В.Б. Струтинський, офіцій. опонен. Р.А. Скляров. – Тернопіль, 2015. – 20 с.
 • 622.62.83:629.423.31Ч-75   Чорна, В.О. Контроль та комплексний захист тягового електроприводу постійного струму рудничих контактих електровозів : автореферат / В.О. Чорна. – Вінниця, 2015. – 21 с.
 • 338.439:334.758+334.758.2 Ш37     Шевченко-Перепьолкіна, Р.І. Злиття та поглинання як засоби запобігання збитковості підприємства харчової промисловості : автореферат / Р.І. Шевченко-Перепьолкіна. – Одеса, 2015. – 21 с.
 • 622.271.53(043.3) Ш48     Шепель, Т.В. Обґрунтування параметрів ковшів землечерпакових снарядів для глибоководного видобутку органо-мінеральних осадів : автореферат / Т.В. Шепель. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с.
 • 62-838:629.423.1:621.314.58 Ш78     Шокарьов, Д.А. Система керування тяговим асинхронним електричним приводом контактного-акумуляторного рудничного електровоза : автореферат / Д.А. Шокарьов. – Вінниця, 2015. – 21 с.
 • 62-83 Ш85     Шрамко, Ю.Ю. Системи оптимального релейного керування машиною подвійного живлення : автореф. дис. канд. тех. наук / Ю.Ю. Шрамко ; наук. кер. О.В. Садовой, офіу. опон. С.М. Пересада, Ю.В. Зачепа. – Кременчук, 2015. – 23 с.
 • 621.365.32Я73     Яримбаш, Д.С.  Системи живлення та режими потужних технологічних комплексів електропечей опору прямого нагріву : автореф. дис. канд. тех. наук / Д.С. Яримбаш ; офіц. опон. Ю.М. Гориславець, Я.С. Паранчук, О.П. Чорний. – Кременчук, 2015. – 36 с.
Наукові праці учених університету
 • Ч21(я73) Н34       Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія№ 2 (12) 2012 / Є.О. Башков, О.Г. Каверіна, П.В. Стефаненко та ін. ; ДонНТУ. – Донецьк : ДонНТУ, 2012. – 221 с.
 • 681.518.5 Б28     Батыр, С.С. Система автоматического управления очередью пограничного маршрутизатора : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / С.С. Батыр ; науч. рук. А.В. Хорхордин. – Красноармейск, 2014. – 200 с. + табл.
 •  004.75 К88     Кудр, Л.А. Методы и средства повышения эффективности функционирования беспроводных сенсорных сетей : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Л.А. Кудр ; науч. рук. Ю.А. Скобцов. – Красноармейск, 2014. – 150 с.
 •  621.3 Л63     Лисенко, В.А. Регулювання котушки петерсена на основі статистичних частотних характеристик напруги нульової послідовності : дисер. на здобут. наук. ступен. кан. тех. наук : 05.14.02-Електричні станції, мережі і системи. – Красноармійськ, 2015. – 172 с. : іл.
 •  Ч21(я73) Н34     Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія.. 11 (202), 2012 / ред. кол. Є.О. Башков, О.Г. Каверіна, П.В. Стефаненко та ін., ДВНЗ ; ДонНТУ. – Донецьк : ДонНТУ, 2012. – 351 с.
 • Ч21(я73) Н34       Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія.. 11 (202), 2012 / ред. кол. Є.О. Башков, О.Г. Каверіна, П.В. Стефаненко та ін., ДВНЗ ; ДонНТУ. – Донецьк : ДонНТУ, 2012. – 351 с.
 • 621.783.232:004.942:681.5.013:608.2 С44     Скоробогатова, И.В. Автоматизация управления энергосберегающими режимами камерной печи : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / И.В. Скоробогатова ; науч. рук. Б.В. Гавриленко. – Донецк, 2014. – 187 с.
 • Ч21(я73) С56       Современные информационные технологии в образовании и научных исследованиях (СИТОНИ-2012) : III международная научно-техническая конференция студентов и молодых ученых. – Донецк : ДонНТУ, 2012. – 335 с.
 • 519.713.1 Х18     Хамза Абдель-Кадер Али Альрабаба Разработка моделей и архитектур высокопроизводительных клеточных автоматов : диссертация на соискание ученой степеникандидата технических наук : 05.13.05-Компьютерные системы и компоненты. – Красноармейск, 2015. – 157 с.
 • 004.032 Х24     Хасан Али Касем Аль-Абабнех Способы оценивания эффективности функционирования и контента серверных компьютерных систем : диссертация на соискание ученой степеникандидата технических наук : 05.13.05-Компьютерные системы и компоненты. – Красноармейск, 2015. – 136 с. : іл.
 • 004.715 Ю52     Юнис Моатаз Яхья Способы анализа эффективности функционирования и трафика многопоточных сетевых мультипроцессоров : диссертация на соискание ученой степеникандидата технических наук : 05.13.05-Компьютерные системы и компоненты. – Красноармейск, 2015. – 137 с.
Математика та природничі науки
 • 519.85:681.3.06(075.8) М34       Математичне програмування : навч. посіб. / М.М. Глушик, І.М. Копич, О.С. Пенцак, В.М. Сороківський. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 216 с.
 • 51(075.8) Ф79     Фортуна, В.В. Вища та прикладна математика : навч. посіб. / В.В. Фортуна, О.І. Бескровний. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 647 с. : додат.
 • 519.71+519.248 М34       Математичні моделі та методи аналізу надійності радіоелектронних, електротехнічних та програмних систем : моногр. / Ю.Я. Бобало, Б.Ю. Волочій, О.Ю. Лозинський та ін. – Львів : Львівської політехніки, 2013. – 300 с.
 • 519(075.8) Н64     Нікольський, Ю.В. Дискретна математика : підруч. / Ю.В. Нікольський, В.В. Пасічник, Ю.М. Щербина ; за ред. профес. В.В. Пасічника. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 431 с. – (Серія: “Комп’ютинг”)
 • 574(075.8):550.47 М65     Мислюк, О.О. Основи хімічної екології : навч. посіб. / О.О. Мислюк. – Київ : Кондор, 2012. – 660 с.
 • 547(075.8) С44     Скоробогатий, Я.П. Хімія і методи дослідження сировини і матеріалів. (Розділ “Органічна хімія”) : навч. посіб. / Я.П. Скоробогатий, Н.О. Петровська, А.В. Гузій. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 431 с.
 • 541.1(075.8) С85     Стрижак, П.Є. Детермінований хаос в хімії : моногр. / П.Є. Стрижак. – Київ : Академперіодика, 2002. – 286 с.
 • 541.18(075.8) Ц27     Цвєткова, Л.Б. Колоїдна хімія: теорія і задачі : навч. посіб. / Л.Б. Цвєткова. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 292 с.
 • 541.1(075.8) В68     Волошинець, В.А. Фізична хімія : навч. посіб. / В.А. Волошинець, О.В. Решетняк. – Львів : Львівської політехніки, 2014. – 153 с.
 • 539.18 М54       Метастабільні атоми і молекули : моногр. / А.М. Завілопуло, Є.Ю. Ремета, О.В. Снігурський, О.В. Шпеник ; реценз. А.Й. Імре. – Львів : Євросвіт, 2001. – 436 с.
Електронні видання
 • М1 621.39(078) М54       Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи за програмою ОКР «Бакалавр» для студентів за напрямом підготовки 6.050903 «Телекомунікації» : [електронний ресурс]. – Красноармійськ, 2015. – 80 с.
 • М2 621.39 М54       Методичні вказівки з переддипломної практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання напрямку підготовки 6.050903 «Телекомунікації» : [електронний ресурс]. – Красноармійськ, 2015. – 23 с.
 • М3 621.39(078) М54       Методичні вказівки з виробничої практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання напрямку підготовки 6.050903 «Телекомунікації» : [електронний ресурс]. – Красноармійськ, 2015. – 32 с.
 • М4 510.2 М54       Методичні вказівки з дисципліни “Вища математика” для самостійної підготовки студентів до додаткових вступних випробувань для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” : [електронний ресурс] : метод. вказ. / уклад. Н.Ф. Гоголєва ; рец. В.В. Поцепаєв. – Красноармійськ, 2015. – 37 с.
 • М5 331.108 М54       Методичні вказівки до виконання контрольної роботи із курсу “Менеджмент і адміністрування. Управління персоналом” : [електронний ресурс] : для студ. заоч. форми навч. напряму 6.030601 – “Менеджмент” : метод. вказ. / уклад. І.Б. Швець, уклад. Т.С. Шульгіна ; рец. О.В. Захарова. – Красноармійськ, 2015. – 15 с.
 • М6 331.108(071) М54       Методичні вказівки до виконання контрольної роботи із курсу “Кадрове діловодство” : [електронний ресурс] : метод. вказ. : для студ. заоч. форми навч. за напрям підготов. 6.030505 – Управляння персоналом і економіка праці / уклад. Т.С. Шульгіна, рецен. О.В. Захарова. – Красноармійськ : ДонНТУ, 2015. – 18 с.
Технічні науки
 • 681:621.38:658(075.8) А22  Автоматизація виробничих процесів : підруч.. – Київ : Ліра-К, 2015. – 391 с.
 • 622:669 А25  Агрікола, Г. Про гірничу справу ХІІ книг. – (Книги І-VІ). – Донецьк : Східний видавничий дім, 2014. – 228 с.
 • У248(я73) Б28           Батлук, В.А. Охорона праці в галузі телекомунаційних мереж і систем : навч.посіб.. – Львів : Львівської політехніки, 2013. – 350 с.
 • 004.923 Б33   Башков, Е.А. Реалистичная пространственная визуализация с использованием технологий объемного отображения : моногр.. – Донецьк : ДВНЗ ДонНТУ, 2014. – 151 с.
 • 004.65(075.8) Б48     Берко, А.Ю. Системи баз даних та знань.       Кн. 1 Організація баз даних та знань : підруч.. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 438 с.
 • 004.65(075.8) Б48     Берко, А.Ю. Системи баз даних та знань. Кн. 2 Системи управління базами даних та знань : підруч.. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 584 с.
 • 661.152.3:66.063.6 Б43         Бєлянская, О.Р. Одержання комплексного NPKCa-добрива на основі техногенних відходів : автореф. дис. канд. тех. наук. – Дніпропетровськ, 2015. – 22 с.
 • 621.7(075.8) Б81       Бондаренко, С.Г. Основи технології машинобудування : навч.посіб.. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 500 с.
 • 621.9(075.8) Б91       Бурек, Я. Верстатне обладнання : навч.посіб.. – Львів : Львівської політехніки, 2014. – 167 с.
 • 620.9:502.21(075.8) В48       Вінклер, І.А. Екологічна безпека джерел енергії. від традиційних до сучасних і перспективних : навч.посіб.. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 276 с.
 • 621.7(075.8) Т38       Гевко, Б.М. Технологічна оснастка. Контрольні пристрої : навч.посіб.. – Київ : Кондор, 2009. – 219 с.
 • 622(09) Г51    Гірництво й підземні споруди в Україні та Польщі (нариси з історії). – Донецьк : КЦентр, Донецьке відділення НТШ, Редакція гірничної енциклопедії, 2009. – 296 с.
 • 621.8(075.8) Д38      Деталі машин. Практикум : навч.посіб.. – Київ : Кондор, 2009. – 276 с.
 • 621.75(075.8) Д44     Дичковський, М.Г. Технологічна оснастка : курс лекцій. – Херсон : Олді-плюс, 2011. – 324 с.
 • 621.39(075.8) Е41     Експлуатація телекомунікаційних систем : підруч. / Г.Ф. Конахович, В.М. Чуприн, І.О. Мачалін, О.П. Ткаліч. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 370 с.
 • 621.3(075.8) Е50      Електропривод : підруч. Ю.М. Лавріненко, О.С. Марченко, П.І. Савченко та ін. – Київ : Ліра-К, 2015. – 503 с.
 • 621.75(083.74)(075.8) Ж50  Желєзна, А.О. Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань : навч.посіб.. – Київ : Кондор, 2009. – 796 с.
 • 621(075.8) Ж68         Жигуц, Ю.Ю. Технологія машинобудування. Збірник лабораторних робіт : навч.посіб.- Київ : Кондор, 2013. – 352 с.
 • 62 З-41           Збожна, О.М. Основи технології : навч.посіб.. – Київ : Кондор, 2011. – 496 с.
 • У248(я73) К29          Катренко, Л.А. Охорона праці в галузі комп’ютингу : підруч.. – Львів : Магнолія 2006, 2012. – 543 с.
 • 621.317 К32   Кваліметрія : навч.посіб.. – Донецьк : ІПШІ       Наука і освіта, 2013. – 338 с.
 • 693.97 К56     Ковтун, Р.М. Складання металоконструкцій : підруч.. – Київ : Вища освіта, 2006. – 557 с.
 • 681.3(075.8) К63       Комп’ютерні мережі : навч.посіб. – Кн. 1. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 256 с.
 • 681.3(075.8) К63       Комп’ютерні мережі : навч.посіб. – Кн. 2. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 328 с.
 • 552.2(075.8) К68       Короткий словник з петрографії вугілля / Г. Маценко, В. Білецький, Т. Шендрік.Донецьк : Східний видавничий дім, 2011. – 74 с.
 • 621(075.8) К85          Криль, Я.А. Матеріалознавство. Сталь: класифікація, виробництво, споживання, маркування : навч. посіб. / Я.А. Криль, Е.С. Геворкян, Д.Л. Луцак ; за ред. проф. Я.А. Криля. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – 266 с.
 • 621.317 К95   Куценко, В.П. Періодичне порівняння сигналів у НВЧ-радіометрії : моногр.. – Донецьк : ІПШІ Наука і освіта, 2012. – 299 с.
 • 681.3.06 Л29  Лафоре, Р. Объктно-ориентированное программирование в С++ / Р. Лафоре. – 4-е изд. – СПб : Питер, 2015. – 928 с. : ил. – (Серия “Класика Computer Science”)
 • 669.15(075.8) Л38     Леговані сталі : навч.посіб. О.В. Більченко, О.І. Дудка, В.Г. Хижняк, С.М. Чернега. – Київ : Кондор, 2009. – 98 с.
 • 622 М18         Мала гірнича енциклопедія : в трьох томах. за ред. В.С. Білецького. – 620 с.
 • 621.81(075.8) М18    Малащенко, В.О. Деталі машин. Проектування елементів механічних приводів : навч. посіб. / В.О. Малащенко, В.В. Янків. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 264 с.
 • 621.81(075.8) М18    Малащенко, В.О. Деталі машин : конспект лекцій. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 191 с.
 • 517(075.8) М33         Матвієнко, М.П. Комп’ютерна схемотехніка : навч.посіб. М.П. Матвієнко, В.П. Розен. – Київ : Ліра-К, 2015. – 189 с.
 • 621.3(075.8) М34      Математичне моделювання в електроенергетиці : підруч. О.В. Кириленко, М.С. Сегеда, О.Ф. Буткевич, Т.А. Мазур. за ред. М.С. Сегеди. – Львів : Львівської політехніки, 2013. – 606 с.
 • 621.37:004.942(075.8) М34       Математичні моделі та методи аналізу електронних кіл : навч. посіб. / Ю.Я. Железяк, М.Д. Кіселичник, З.О. Колодій, В.М. Якубенко ; за ред. Ю.Я. Бобало, Б.А. Мандзія. – Львів : Львівської політехніки, 2013. – 320 с.
 • 669(075.8) А94          Матеріалознавство : підруч. / Є.Г. Афтанділянц, О.В. Зазимко, К.Г. Лопатько та ін. – Київ : Ліра-К ; Херсон : Олді-плюс, 2013. – 610 с.
 • 620(075.8) М34    Матеріалознавтсво : навч. посіб. / О.В. Більченко, О.І. Дудка, П.І. Лобода та ін. – Київ : Кондор, 2009. – 152 с.
 • 621.923 М33 Матюха, П.Г. Определение режимов обработки при одновременном шлифовании материалов с различными физико-механическими свойствами : моногр.. – Киев : Основа, 2015. – 128 с.
 • 621.3+621.38(075.8) М60     Мілих, В.І. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка : підруч. / В.І. Мілих, О.О. Шавьолкін ; за ред. проф. В.І. Мілих. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2014. – 686 с.
 • 004.7(075.8) О-54   Олифер, В. Основы компьютерных сетей : учеб. пособ. / В. Олифер, Н. Олифер. – СПб : Питер, 2014. – 352 с. : ил. – (Серия “Учебное пособие”)
 • 004.7:681(075.8) О-54          Олифер, В. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учебник для вузов. – СПб : Питер, 2015. – 944 с.
 • 004.43(075.8) О-66   Орлов, С.А. Теория и практика языков программирования : учебник для вузов / С.А. Орлов. – СПб : Питер, 2014. – 688 с. : ил.
 • 622.245 О-66   Орловський, В.М. Тампонажні матеріали, що розширюються при твердінні : моногр. / В.М. Орловський. – Полтава : ПолтНТУ, 2015. – 129 с.
 • 006 О-75        Основи метрологічного забезпечення : підруч. / А.С. Зенкін, В.П. Куценко, Г.І. Хімічева, М.Ф. Трегубов. – Донецьк : ІПШІ Наука і освіта, 2014. – 324 с.
 • 662.73+662.74 С20Основы переработки горючих ископаемых :Ч.1 / В.И. Саранчук,Е.И.Збыковский, Г.А. Власов. : учеб. для студ. ВУЗов. – Донецк : Східний видавничий дім, 2003. – 292 с.
 • 621.3(075.8) П16     Паначевний, Б.І. Загальна електротехніка : підруч. / Б.І. Паначевний, Ю.Ф. Свергун. – 3-є вид. – Київ : Каравела, 2012. – 295 с.
 • 622.7.09(075.8) П17     Папушин , Ю.Л. Основи автоматизації гірничного виробництва : курс лекцій / Ю.Л. Папушин ; В.С. Білецький. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2007. – 168 с.
 • 66.011 П24     Педченко, М.М. Гідратоутворення вуглеводневих газів : моногр. / За ред. В.С.Білецького, М.М. Педченко. – ПолтНТУ, 2014. – 182 с.
 • 62:У248(я73) П34     Пістун, І.П. Охорона праці в галузі машинобудування : навч. посіб. / І.П. Пістун, Р.Є. Стець, І.О. Трунова. – Суми : Університетська книга, 2012. – 556 с.
 • 004.92(075.8) П36     Пічугін, М.Ф. Комп’ютерна графіка : навч. посіб. / М.Ф. Пічугін, І.О. Канкін, В.В. Воротніков. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 346 с.
 • 622.5:574.6 П42       Поводження з шахтними водами : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В.К.Костенко, А.Г. Мнухін, М.П. Омельченко та ін. – Донецьк : ДВНЗ ДонНТУ, 2013. – 212 с.
 • 531(075.8) П64     Потєхін, А.Ф. Короткий курс теоретичної механіки в запитаннях та відповідях з аналізом базових понять : навч. посіб. – 2-ге вид. виправ. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 199 с.
 • 628.33 П79       Проектування очисних споруд шахтних вод : навч. посіб. / В.К. Костенко, М.П. Омельченко, Л.Г. Бордюгов та ін. – Донецьк : ДВНЗ ДонНТУ, 2013. – 61 с.
 • 681.51(075.8) П81       Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах : навч. посіб. / О.М. Пупена, І.В. Ельперін, Н.М. Луцька, А.П. Ладанюк. – Київ : Ліра-К, 2015. – 552 с.
 • 004.7 П96     Пьюривал, Семми Основы разработки веб-приложений : учеб. пособ.. – СПб : Питер, 2015. – 272 с. Радіометричний НВЧ-контроль властивостей матеріалів : моногр.. – Донецьк : ІПШІ Наука і освіта, 2012. – 342 с.
 • 654:679.76(075.8) Р65     Розорінов, Г.М. Високошвидкісні волоконно-оптичні лінії зв’язку : навч. посіб. / Г.М. Розорінов, Д.О. Соловйов. – Київ : Ліра-К, 2014. – 196 с.
Економічні та соціально-політичні науки
 • У053(я73) А35          Азаренкова, Г.М. Аналіз моделювання і управління ризиками (в схемах та прикладах) : навч.посіб.. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – 239 с.
 • У053(я73) А45          Алієва-Барановська, В.М. Глобальний бізнес : навч. посіб.-довід.. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 560 с.
 • Т(4Укр) А53  Алфьоров, М.А. Міграційні процеси та їх вплив на соціально-економічний розвиток Донбасу (1939-1959 рр.) : моногр.. – Донецьк : Донецький культурологічний центр, Донецьке відділення Наукового товариства ім. Шевченка, 2008. – 192 с.
 • У21 А64         Аналітичне забезпечення в управлінні підприємствами : моногр.. В.В. Галушка, В.М. Антоненко, Н.Ю. Ляшок, О.А. Кратт. – Красноармійськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2014. – 276 с.
 • 614.8(075.8) Б40       Безпека життєдіяльності : підруч. / рец. В.А. Прилипко, рец. В.Д. Гогунський, рец. Н.Б. Волненко. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 448 с.
 • 574(075.8) У212.3 Б72         Бобровський, А. Л. Екологічний менеджмент : підруч.. – Суми : Університетська книга, 2015. – 586 с.
 • У053(я73) В75          Воронко, О.С. Економічний аналіз : навч.посіб.. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 278 с.
 • У05(я73) Г60 Голов, С.Ф. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность по международным стандартам : практ.пособ.. – Харьков : Фактор, 2013. – 1058 с.
 • У261(4Укр) Г65        Гончаренко, О.В Міжбюджетні відносини на місцевому рівні в Україні : моногр.. – Київ : Алерта, 2013. – 222 с.
 • У053 Д16       Дамодаран, А. Инвестиционна оценка : Инструменты и методы оценки любых активов. – Москва : Альпина Паблишер, 2014. – 1315 с.
 • У(я73) Е45     Економіка промислового підприємства : підруч. Н.М. Тюріна, М.Д. Ведерніков, Г.І. Капінос та ін.. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 311 с.
 • У26(я73) Е45 Економічна безпека : навч.посіб. за ред. З.С. Варналія . – Київ : Знання, 2009. – 647 с.
 • У9(4Укр) З-38           Захарова, О.В. Управління інвестуванням у людський капітал: методологія, оцінка, планування : моногр.. – Донецьк :ДВНЗ ДонНТУ, 2010. – 378 с.
 • С5:У(я73) І-23           Івасюк, Ю.Б. Економічна соціологія : конспект лекцій. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 115 с.
 • У29 І-44         Ілляшенко, С.М. Управління інноваційним розвитком промислових підприємств : моногр.. – Суми : Університетська книга, 2015. – 280 с.
 • У(я73) І-44     Ілляшенко, С.М. Інноваційний менеджмент : підруч.. – Суми : Університетська книга, 2010. – 333 с.
 • Ч48 І-74         Інформаційний бюлетень INFOBOX. 94 проекти темпус IV. – Київ, 2014. – 428 с.
 • Ю3(я73) І-90 Історія філософії : підруч. Г.І. Волинка, В.І. Гусєв, Н.Г. Мозгова та ін. – Київ : Каравела, 2015. – 479 с.
 • У21(я73) К17 Калиниченко, З.Д. Стратегическое управление предприятием : учеб. пособ. для вузов / З.Д. Калиниченко ; ДонНТУ. – Донецьк : ГВУЗ ДонНТУ, 2011. – 383 с.
 • 621.317 К32   Кваліметрія : навч.посіб.. – Донецьк : ІПШІ       Наука і освіта, 2013. – 338 с.
 • У(я73) К59     Козьменко, О.В. Економіко-математичні методи та моделі (економетрика) : навч.посіб.. – Суми : Університетська книга, 2014. – 405 с.
 • У052:У212.4(я73) К66         Корягіна, С.В. Маркетинговий аудит : навч.посіб.. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 320 с.
 • У21(я73) Л69 Логачова, Л.М. Управління проектами : навч.посіб.. – Суми : Університетська книга, 2015. – 208 с.
 • С(075.8) Л84 Лукашевич, М.П. Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій : підруч.. – Київ : Каравела, 2015. – 543 с.
 • Т3(4Укр) Л84            Лук’яненко, Л. До історії Української Гельсинської спілки. – Київ : Фелікс, 2010. – 320 с.
 • Т3(4Укр) Л84            Лук’яненко, Левко Сповідь у камері смертника. – Київ, 2011. – 136 с.
 • Т3(4Укр) Л84            Лук’яненко, Левко Від хохла до українця : роздуми. – Київ : ТОВ “Юрка Любченка”, 2014. – 144 с.
 • 620.9(075.8) М48      Мельник, Л.Г Економіка енергетики : навч.посіб.. – Суми : Університетська книга, 2015. – 237 с.
 • У049(2)(Укр)я73 М48          Мельник, Л.Г. Економіка природних ресурсів : навч.посіб.. – Суми : Університетська книга, 2010. – 348 с.
 • Уя21 М48      Мельник, Л.Г. Теория самоорганизации экономических систем : моногр.. – Сумы : Университетская книга, 2015. – 439 с.
 • У(я73) М50    Менеджмент для бакалаврів : підруч. / за ред. О.Ф. Балацького, за ред. О.М. Теліженка т.1. – Суми : Університетська книга, 2009. – 605 с.
 • У(я73) М50    Менеджмент для бакалаврів : підруч. / за ред. О.Ф. Балацького, за ред. О.М. Теліженка т.2. – Суми : Університетська книга, 2009. – 592 с.
 • У(я73) М50    Менеджмент для магістрів : підруч. – т.1. – Суми : Університетська книга, 2011. – 662 с.
 • У(я73) М50    Менеджмент для магістрів : підруч. – т.2. – Суми : Університетська книга, 2013. – 618 с.
 • 621.3+621.38(075.8) М60     Мілих В.І. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка : підруч.. – Київ : Каравела, 2014. – 686 с.
 • У29 І-44         Управління інноваційним розвитком промислових та мікропроцесорна техніка : підруч.. – Київ : Каравела, 2014. – 686 с.
 • 658.516(075.8) М64  Міронова, Н.Г. Екологічна стандартизація і сертифікація : навч. посіб. / Н.Г. Міронова, Білецька Г.А. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 140 с.
 • У(я73) М74    Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч.посіб.. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 455 с.
 • Ч48(я23) Н35 Національний освітній глосарій: вища освіта : довідкове видання. – Київ : ТОВ “Видавничий дім “Плеяди”, 2014. – 98 с.
 • Т(4Укр) Н45  Неизвестный Донбасс : Донецкие новости. Специальный выпуск. Краеведческий сборник. – Донецк, 2009. – 161с.
 • Ч48 О-61        Огляд реалізації проектів програми темпус: більше 20 років в Україні 1993-2014 рр.. – Київ, 2015. – 32 с.
 • Х(4Укр)я73 О-54      Олійник, А.Ю.
 • Основи історії і теорії держави та права : навч.посіб.. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 197 с.
 • У05О-92        Охотник, С.И. Управленческий учет: продвинутый уровень. – Днепропетровск : Акцент ПП, 2014. – 497 с.
 • У29 О-93       Оцінка активів підприємства : навч.посіб.. – Суми : Університетська книга, 2015. – 510 с.
 • 330.341:504 П58       Попова, О.Ю. Економічні механізми забезпечення екологічної спрямованості розвитку суб’єктів господарування : моногр. / О.Ю. Попова. – Донецьк : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2010. – 430 с.
 • У01(я73) П91            Пушкаренко, П. Теоретичні основи сучасної макроекономіки : навч.посіб.. – Суми : Університетська книга, 2015. – 331 с.
 • Ч48 Р28          Рашкевич, Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти : моногр.. – Львів : Львівської політехніки, 2014. – 166 с.
 • Ч48 Р64          Розроблення освітніх програм : методичні рекомендації. – Київ : ДП “НВЦ “Пріоритети”, 2014. – 119 с.
 • У01(я73) Р70 Ромер, Д. Высшая макроэкономика : учебник. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. – 854 с.
 • 574 С21          Сафранов, Т.А. Еколого-економічні основи природокористування : навч. посіб. / Т.А. Сафранов, О.Р. Губанова, Д.В. Лукашов. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 350 с.
 • У(я73) С40     Сірко, А.В. Економічна теорія.Політекономія : навч.посіб.. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 414 с.
 • Х303 С60       Солодкий, В.С. Организационно-правовые основы защиты информации с ограниченным доступом : моногр.. – Харьков : ХНУРЭ, 2013. – 188 с.
 • 621.38(075.8) С67     Сосков, А.Г. Промислова електроніка. Теорія і практикум : підруч.. – Київ : Каравела, 2013. – 495 с.
 • 621.75:574:У(075.8) С68      Сотник, І.М. Еколого-економічні механізми управління інноваційним ресурсозбереженням у машинобудуванні : моногр.. – Суми : Університетська книга, 2013. – 251 с.
 • У(я73)С70      Соціальна політика : навч.посіб.. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – 318 с.
 • С(я73)С69      Соціологія : підруч.. – Київ : ЦУЛ, 2009. – 807 с.
 • ЮО С72         Спиркин, А.Г. Философия : учеб. для студ. ВУЗов. – Москва : Гардарики, 2000. – 816 с.
 • У28 С78         Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально-виробничих систем : навч.посіб.. – Суми : Університетська книга, 2015. – 383 с.
 • У212.4 Т31    Тєлєтов, О.С. Рекламний менеджмент : підруч.. – Суми : Університетська книга, 2014. – 366 с.
 • У5я73 Т98      Тюріна, Н.М. Зовнішньо економічна діяльність підприємства : навч.посіб.. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 407 с.
 • У212.3(я73) У66       Управління інноваційною діяльністю : Інноваційний менеджмент в знаннєорієнтованій економіці. – Суми : Університетська книга, 2015. – 727 с.
 • У212.3(я73) У66       Управління інноваційною діяльністю. Основи інноваційного менеджменту : магістерський курс. – Суми : Університетська книга, 2015. – 856 с.
 • У21(я73) Ф24            Фаріон, І.Д. Управлінський облік : підруч.. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 791 с.
 • У25(я73)Ф53 Філіна, Г.І. Управління витратами та цінами : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. – Київ : ДП Видавничий дім Персонал, 2008. – 239 с.
 • ЮО Ф11        Філософи Донбасу : Історико-теоретичні нариси. – Донецьк : ГО “Асоціація філософів і релігієзнавців”, ТОВ “Східний видавничий дім”, 2014. – 299 с.
 • Ю4(я73) Х76 Хоменко, І.В. Логіка: теорія та практика : підруч.. – Київ : ЦУЛ, 2010. – 400 с.
 • У053(я73) Ч-34         Чевганова, В.Я. Проектний аналіз : навч.посіб.. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 258 с.
 • У5(я73) Ч-49  Чернявська, О.В. Фандрайзинг : навч.посіб.. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 186 с.
 • У9(2)305.8 Ш35        Швец, И.Б. Управление энергетическими ресурсами на предприятии : моногр.. – Донецк : НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти., 2002. – 184 с.
 • Т3(4Укр55) Э93        Этюды о старом городе : Историко-краеведческие очерки. – Краматорск : Каштан, 2015. – 172 с.
 • У29(я73) Я74 Яркіна, Н.М. Економіка підприємства : навч.посіб.. – Київ : Ліра-К, 2015. – 496 с.
 • Ф01 Я93        Яцко, Н.Б. PR та маніпуляції : практичний словник. – Київ : Видавець Карпенко В.М., 2015. – 512 с.
Література для роботи з програмним продуктом «1С- Підприємство»

Невід’ємною частиною і додатком до ліцензійного програмного продукту є комплект книг, що містять в собі документацію з різних конфігурацій «1С – Підприємство 8.3» (керівництво користувача, опис функцій, порядок налаштувань та ін.). Тут представлено також літературу для самостійного знайомства з програмою, практичні посібники, майстер-класи, навчальні і рекомендаційні матеріали. Перелічені документи можна отримати для ознайомлення у читальному залі бібліотеки.

 • Абрашина, Е.В. Использование механизма расширенной аналитики в конфигурации “Управление производственным предприятием для Украины”. – Москва : Фирма “1С”, 2010. – 191 с. : ил.
 • 1С: Предприятие 8.2 Ч.2, Руководство разработчика. – 2-е изд. – Москва : Фирма “1С”, 2015. 576 с.
 • 1С: Предприятие 8.2 Ч.4, Описание встроенного языка.-2-е изд.-Москва : Фирма “1С”,2013. – 768 с.
 • 1С: Предприятие 8.2 Ч.3, Описание встроенного языка.-2-е изд.-Москва: Фирма “1С”, 2013. – 682 с.
 • 1С: Предприятие 8.2 Ч.5, Описание встроенного языка.-2-е изд.- Москва: Фирма “1С”, 2013.- 849 с.
 • 1С: предприятие 8.2Ч.1, Описание встроенного языка.-2-е изд.- Москва : Фирма “1С”, 2013. – 751 с.
 • 1С: предприятие 8.2Ч.2, Описание встроенного языка.- 2-е изд.- Москва: Фирма “1С”, 2013. – 650 с.
 • 1С: Предприятие 8: Конфигурация “Управление производственным предприятием для Украины” Ч.3, Торговля : Ред. 1.3. – Москва : Фирма “1С”, 2013. – 664 с.
 • 1С: Предприятие 8: Конфигурация “Управление производственным предприятием для Украины” Ч.1, Общие свединия и начало работы : Ред. 1.3. – Москва : Фирма “1С”, 2014. – 172 с.
 • 1С: Предприятие 8: Конфигурация “Управление производственным предприятием для Украины” Ч.2, Учет и финансы : Ред. 1.3. – Москва : Фирма “1С”, 2014. – 584 с.
 • 1С:Предприятие 8. Конфигурация “Бухгалтерия для бюджетных учреждений Украины” : Редакция 1.0 : Описание. – Москва : Фирма “1С”, 2014. – 244 с. : ил.
 • 1С:Предприятие 8. Конфигурация “Бухгалтерия для Украины” : Редакция 1.2 : Руководство по ведению учета. – Москва : Фирма “1С”, 2015. – 424 с. : ил.
 • 1С:Предприятие 8. Конфигурация “Документооборот КОРП для Украины” : Редакция 1.2 :
 • Описание. – Москва : Фирма “1С”, 2013. – 540 с. : ил.
 • 1С:Предприятие 8. Конфигурация “Зарплата и кадры для бюджетных учреждений Украины” : Редакция 1.0 : Описание. – Москва : Фирма “1С”, 2014. – 234 с. : ил.
 • 1С:Предприятие 8. Конфигурация “Зарплата и управление персоналом для Украины” : Редакция 2.1 : Описание. – Москва : Фирма “1С”, 2014. – 348 с. : ил.
 • 1С:Предприятие 8. Конфигурация “Управление небольшой фирмой для Украины” : Редакция 1.4 : Описание. – Москва : Фирма “1С”, 2014. – 416 с. : ил.
 • 1С:Предприятие 8. Конфигурация “Управление торговлей для Украины” Ч.1, Описание : Редакция 3.0. – Москва : Фирма “1С”, 2013. – 532 с. : ил.
 • 1С:Предприятие 8. Конфигурация “Управление торговлей для Украины” Ч.2, Описание : Редакция 3.0. – Москва : Фирма “1С”, 2013. – 1056 с. : ил.
 • 1С:Предприятие 8. Конфигурация “Управление торговым предприятием для Украины” Ч.1, Описание : Редакция 1.2. – Москва : Фирма “1С”, 2014. – 464 с. : ил.
 • 1С:Предприятие 8. Конфигурация “Управление торговым предприятием для Украины” Ч.2, Описание : Редакция 1.2. – Москва : Фирма “1С”, 2014. – 1010 с. : ил.
 • 1С:Предприятие 8.1 : Руководство пользователя. – Москва : Фирма “1С”, 2015. – 366 с. : ил.
 • 1С:Предприятие 8.2 Ч.1, Руководство разработчика.-2-е изд.-Москва:Фирма”1С”,2015. – 706 с. : ил.
 • 1С:Предприятие 8.2 : Руководство пользователя.- 2-е изд.- Москва : Фирма “1С”, 2015. – 224 с. : ил.
 • 1С:Предприятие 8.2: Клиент-серверный вариант : Руководство администратора. – 2-е изд. – Москва : Фирма “1С”, 2013. – 170 с. : ил.
 • 1С:Предприятие 8.2: Руководство администратора. – 2-е изд. – Москва : Фирма “1С”, 2015. – 297 с.
 • 1С:Предприятие 8.2: Руководство администратора : Дополнение инструкция по получению программной лицензии (для версии 8.2.17 и выше). – Москва : Фирма “1С”, 2014. – 36 с. : ил.
 • 1С:Предприятие 8.3 : Руководство пользователя. – Москва : Фирма “1С”, 2014. – 232 с. : ил.Радченко, М.Г.
 • 1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. : Примеры и типовые приемы / М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталева. – Москва : ООО “1С-Паблишинг”, 2013. – 965 с. : ил.
 • 1С:Предприятие 8: Конфигурация “Управление производственным предприятием для Украины” Ч.5, Зарплата и управление персоналом : Редакция 1.3. – Москва : Фирма “1С”, 2014. – 280 с. : ил.
 • 1С:Предприятие 8: Конфигурация “Управление производственным предприятием для Украины” Ч.4, Производство : Редакция 1.3. – Москва : Фирма “1С”, 2013. – 244 с. : ил.
 • Рыбалка, В.В. Hello, 1С. Пример быстрой разработки приложений на платформе 1С:Предприятие 8Версия 3 : Мастер-класс / В.В. Рыбалка. – Москва : ООО “1С-Паблишинг”, 2014. – 231 с. : ил.
 • Рыбалка, В.В. Mobile 1С! Пример быстрой разработки мобильного приложения на платформе “1С:Предприятие 8.3” : Мастер-класс. Версия 1 / В.В. Рыбалка. – Москва : ООО “1С-Паблишинг”, 2014. – 328 с. : ил.
 • Хрусталева, Е.Ю. Знакомство с разработкой мобильных приложений на платформе “1С: Предприятие 8” / Е.Ю. Хрусталева. – Москва : ООО “1С-Паблишинг”, 2014. – 292 с. : ил.
 • Хрусталева, Е.Ю. Язык запросов “1С:Предприятия 8” / Е.Ю. Хрусталева. – Москва : ООО “1С-Паблишинг”, 2013. – 369 с.