Новинки фонду

Архів 2016

4 квартал 2017 р.

Природничі науки

349.6(477)(075.8)
А86 Артамонов, Б.Б.
Екологічна експертиза : навч. посіб. / Б.Б. Артамонов, Н.Г. Міронова. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 142 с.

631.147(477)(075.8)
Б37 Бегей, С.В.
Екологічне землеробство : підруч. / С.В. Бегей, І.А. Шувар. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 432 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”).

502.13(075.8)
Б72 Бобровський, А.Л.
Екологічний менеджмент : підруч. / А.Л. Бобровський. – Суми : Університетська книга, 2017. – 586 с.

502/504(477)(075.8)
Г85 Гринів, Л.С.
Екологічна економіка : навч. посіб. / Л.С. Гринів. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 359 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”).

502/504(477)(075.8)
Г94 Гумницький, Я.М.
Інженерна екологія. Ч.1 : Загальний курс : навч. посіб. / Я.М. Гумницький, І.М. Петрушка. – Львів : Львівської політехніки, 2015. – 260 с.

502/504(477)(075.8)
Г94 Гумницький, Я.М.
Інженерна екологія. Ч.2 : загальний курс : навч. посіб. / Я.М. Гумницький, І.М. Петрушка. – Львів : Львівської політехніки, 2016. – 348 с.

502/504(477)
Ж35 Жарова, Л.В.
Екологічне підприємництво та екологізація підприємництва: теорія, організація, управління : моногр. / Л.В. Жарова, Є.Ю. Какутич, Є.В. Хлобистов. – Суми : Університетська книга, 2017. – 240 с.

Е45 Екологічна безпека : навч. посіб. / В.П. Пєтков, С.В. Пєтков, Є.Ю. Соболь та ін.; ред. В.П. Пєткова. – Київ : КНТ, 2017. – 216 с.

66(075.8)
З-14 Загальна хімічна технологія : підруч. / В.Т. Яворський, Т.В. Перекупко, З.О. Знак, Л.В. Савчук. – 3-тє вид., доп. та доопр. – Львів : Львівської політехніки, 2014. – 540 с.

502/504(477)(075.8)
М64 Міронова, Н.Г.
Екологічна стандартизація і сертифікація : навч. посіб. / Н.Г. Міронова, Г.А. Білецька. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 140 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”).

330.15(477)(075.8)
П16 Панас, Р.М.
Кадастр природних ресурсів : навч. посіб. / Р.М. Панас, М.С. Маланчук. – Львів : Львівської політехніки, 2014. – 436 с.

332.3(477)(075.8)
П27 Перович, Л.М.
Теоретичні засади землеустрою : навч. посіб. / Л.М. Перович, В.М. Сай, М.С. Маланчук. – Львів : Львівської політехніки, 2015. – 236 с.

502/504(075.8)
П43 Погребенник, В.Д.
Гідроекологія : навч. посіб. / В.Д. Погребенник, А.М. Шибанова, Р.В. Політило. – Львів : Львівської політехніки, 2016. – 200 с.

502/504(477)
П80 Прокопенко, О.В.
Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний підхід : моногр. / О.В. Прокопенко. – Суми : Університетська книга, 2017. – 392 с.

502/504(477)(075.8)
С91 Сухарев, С.М.
Техноекологія та охорона навколишнього середовища : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / С.М. Сухарев, С.Ю. Чундак, О.Ю. Сухарева. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 256 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”).

502/504(477)(075.8)
Ц18 Царенко, О.М.
Основи екології та економіка природокористування : навч. посіб. / О.М. Царенко, О.О. Нєсвєтов, М.О. Кадацький. – 3-тє вид. перероб. і допов. – Суми : Університетська книга, 2017. – 592 с. – (Бібліотека економічних наук).

Технічні науки

620.22-022.532(075.8)
А94 Афтанділянц, Є.Г.
Наноматеріалознавство : підручник / Є.Г. Афтанділянц, О.В. Зазимко, К.Г. Лопатько. – перше видання. – Херсон : Олді-плюс, 2015. – 550 с.

622.6(075.8)
Б61 Білозьоров, А.В.
Рудниковий транспорт : підручник / А.В. Білозьоров, Л.С. Парфєнєнко. – Київ : Каравела, 2008. – 256 с.

543.6
Б87 Братичак, М.М.
Аліфатичні азодинітрильні сполуки з функційними групами. Синтез, властивості, застосування : моногр. / М.М. Братичак. – Львів : Львівської політехніки, 2016. – 124 с.

620.3(075.8)
В47 Вимірювання у нанотехнологіях методи і засоби : навч. посіб. / П.Р. Гамула, М.І. Дацюк, В.Я. Крайовський та ін.; ред. Б.І. Стадник. – Львів : Львівської політехніки, 2016. – 188 с.

528.4(075.8)
В68 Волосецький, Б.І.
Геодезія у природокористуванні : навч. посіб. / Б.І. Волосецький. – 2-ге вид. виправ. і допов. – Львів : Львівської політехніки, 2012. – 292 с.

528.48(075.8)
В68 Волосецький, Б.І.
Інженерна геодезія. Геодезичні роботи для проектування і будівництва водогосподарських та гідротехнічних споруд : навч. посіб. / Б.І. Волосецький. – 2-ге вид. допов. – Львів : Львівської політехніки, 2015. – 208 с.

621.391(075.8)
В68 Волочій, Б.Ю.
Системотехнічне проектування телекомунікаційних мереж : практикум : навч. посіб. / Б.Ю. Волочій, Л.Д. Озірковський. – Львів : Львівської політехніки, 2012. – 128 с.

66.021.4(075.8)
В81 Врагов, А.П.
Теплообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв : навч. посіб. / А.П. Врагов. – Суми : Університетська книга, 2017. – 260 с. : іл.

528(075.8)
Г35 Геодезія : навч. посіб. / В.В. Горлач, І.М. Семенчук, О.В. Анисенко, П.В. Мацко. – Херсон : Олді-плюс, 2015. – 252 с.

532(075.8)
Г46 Гідравліка : підруч. / В.А. Дідур, Д.П. Журавель, М.А. Палішкін та ін.; ред. В.А. Дідура. – Херсон : Олді-плюс, 2015. – 624 с. : іл.

621.39(075.8)
Г67 Горбатий, І.В.
Телекомунікаційні системи та мережі. Принципи функціонування, технології та протоколи : навч. посіб. / І.В. Горбатий, А.П. Бондарєв. – Львів : Львівської політехніки, 2016. – 336 с.

621.315.592
Д76 Дружинін, А.О.
Датчики механічних величин на основі ниткоподібних кристалів кремнію, германію та сполук А3 В5 : моногр. / А.О. Дружинін, І.Й. Мар`ямова, О.П. Кутраков. – Львів : Львівської політехніки, 2015. – 232 с.

621.91(075.8)
И73 Интегрированные процессы обработки материалов резанием : учебник / А.И. Грабченко, В.А. Залога, Ю.Н. Внуков та ін.; ред. А.И. Грабченко, В.А. Залога. – Сумы : Университетская книга, 2017. – 451 с.

531/534(076)
З-33 Зінько, Я.А.
Збірник задач з теоретичної механіки. Ч.1, Статика : навч. посіб. / Я.А. Зінько, І.В. Кузьо. – Львів : Львівської політехніки, 2015. – 88 с.


621.3(075.8)
З-41 Збірник задач з теоретичних основ електротехніки : навч. посіб. / А.Ю. Воробкевич, В.С. Маляр, Р.Я. Совин та ін.; ред. А.Ю. Воробкевича, О.І. Шегедина. – 2-ге вид., стереотипне. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 224 с. – (“Вища освіта України”).

53(076)
З-41 Збірник задач з фізики : навч. посіб. / І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, С.О. Юр`єв та ін. – Львів : Львівської політехніки, 2016. – 244 с.

531/534(076)
З-33 Зінько, Я.А.
Збірник задач з теоретичної механіки. Ч.1, Статика : навч. посіб. / Я.А. Зінько, І.В. Кузьо. – Львів : Львівської політехніки, 2015. – 88 с.

502/504(477)(075.8)
Е62 Енергетика, радіаційна безпека та захист довкілля від фізичних забруднень : загальний курс : навч. посіб. / В.В. Сабадаш, І.М. Петрушка, М.С. Мальований, О.А. Нагурський. – Львів : Львівської політехніки, 2014. – 296 с.

621.38(075.8)
Е50 Електроніка і мікропроцесорна техніка : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Сенько, В.П. Лисенко, О.М. Юрченко та ін. – Київ : Агроосвіта, 2015. – 676 с.

621.3(075.8)
К69 Коруд, В.І.
Електротехніка : підруч. / В.І. Коруд, О.Є. Гамола, С.М. Малинівський. – 4-те вид. перероб. і доп. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 447 с. – (Вища освіта в Україні).

621(075.8)
М13 Мазепа, С.С.
Електрообладнання промислових підприємств : навч. посіб. / С.С. Мазепа, Я.Ю. Марущак, А.С. Куцик. – 2-ге вид., стереотипне. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 260 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”).

1711
М30 Марченко, О.М.
Референці системи в геодезії : навч. посіб. / О.М. Марченко, К.Р. Третяк, Н.П. Ярема. – Львів : Львівської політехніки, 2013. – 216 с.

621.38(075.8)
М33 Матвійків, М.Д.
Елементна база електронних апаратів : підруч. / М.Д. Матвійків, В.М. Когут, О.М. Матвійків. – Львів : Львівської політехніки, 2005. – 420 с.

628(075.8)
М36 Мацієвська, О.О.
Водопостачання і водовідведення : навч. посіб. / О.О. Мацієвська. – Львів : Львівської політехніки, 2015. – 144 с.

744(075.8)
М69 Михайленко, В.Е.
Инженерная и компьютерная графика : учебник / В.Е. Михайленко, В.В. Ванин, С.Н. Ковалев; ред. В.Е. Михайленко. – 2-е изд. – Киев : Каравела, 2013. – 328 с.

621.31(075.8)
О-56 Олійник, М.Й.
Електротехнологічні об`єкти та їх електропостачання : навч. посіб. / М.Й. Олійник. – Львів : Львівської політехніки, 2016. – 344 с.

628.1(075.8)
О-66 Орлов, В.О.
Водопостачання промислових підприємств : навч. посіб. / В.О. Орлов, Л.Л. Литвиненко, А.М. Орлова. – Київ : Знання, 2014. – 278 с.

628.1(075.8)
О-66 Орлов, В.О.
Водопостачання промислових підприємств : навч. посіб. / В.О. Орлов, Л.Л. Литвиненко, А.М. Орлова. – Київ : Знання, 2014. – 278 с.

621.91(075.8)
О-75 Основи теорії різання матеріалів : підруч. : напрям підготовки “Інженерна механіка” та “Машинобудування” / М.П. Мазур, Ю.М. Внуков, В.Л. Доброскок та ін.; ред. М.П. Мазур. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 422 с.

621.317(075.8)
О-75 Основи метрології та електричні вимірювання : навч. посіб. / М.М. Дорожовець, Р.М. Івах, В.П. Мотало та ін.; ред. Б.І. Стадник. – Львів : Львівської політехніки, 2011. – 372 с.

004.43(075.8)
П18 Паранчук, Я.С.
Обчислювання та програмування в Mathcad : підруч. / Я.С. Паранчук, В.І. Мороз. – Львів : Львівської політехніки, 2013. – 364 с.

661
П36 Пиш`єв, С.
Сучасні технології “чистого” вугілля : моногр. / С. Пиш`єв, М. Братичак. – Львів : Львівської політехніки, 2015. – 180 с.

621.38(075.8)
Р97 Рябенький, В.М.
Цифрова схемотехніка : навч. посіб. / В.М. Рябенький, В.Я. Жуйков, В.Д. Гулий. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 736 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”).

621.311(075.8)
С28 Сегеда, М.С.
Електричні мережі та системи : підруч. / М.С. Сегеда. – 3-тє вид. перероб. і допов. – Львів : Львівської політехніки, 2015. – 540 с.


621.3(075.8)
Т33 Теоретичні основи електротехніки. Задачі та приклади розрахунку лінійних електричних кіл : навч. посіб. / Ю.О. Карпов, Ю.Г. Ведміцький, В.В. Кухарчук та ін. – Херсон : Олді-плюс, 2016. – 346 с.

621.31(075.8)
Т48 Ткачук, В.І.
Електромехатроніка : підруч. / В.І. Ткачук. – Львів : Львівської політехніки, 2006. – 440 с.

621.3(075.8)
Х-22 Kharchenko, V.P Fundamentals of radio electronic systems = [Основи радіоелектронних систем]. V. 1, Radio signals characteristics : навч. посіб. / V.P. Kharchenko, В.П. Харченко, S.T. Polishchuk, M.M. Bogunenko та ін. – Kyiv : NAU, 2015. – 192 p.

621.3(075.8)
Х-22 Kharchenko, V.P.Fundamentals of radio electronic systems = [Основи радіоелектронних систем]. V. 2, Structure units of radio systems Manual : навч. посіб. / V.P. Kharchenko, В.П. Харченко, S.T. Polishchuk, M.M. Bogunenko та ін. – Kyiv : NAU, 2016. – 196 p

621.22(075.8)
Х73 Холоменюк, М.В.
Гідравлічні та аеродинамічні машини : навч. посіб. / М.В. Холоменюк, А.В. Ткачук, Д.М. Онопрієнко. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 356 с.

620.17(075.8)
Ш33 Шваб`юк, В.І.
Опір матеріалів : навч. посіб. / В.І. Шваб`юк. – Київ : Знання, 2009. – 380 с.

54(075.8)
Я22 Яворський, В.Т.
Основи теоретичної хімії : підруч. – 3-тє вид., доп. та доопр. – Львів : Львівської політехніки, 2016. – 380 с.

546(075.8)
Я22 Яворський, В.Т.
Неорганічна хімія : підруч. / В.Т. Яворський. – Львів : Львівської політехніки, 2016. – 324 с.

004.8(075.8)
Я22 Яворський, Н.Б.
Комп`ютерні методи в інженерії мікроелектро-механічних систем : навч. посіб. – Львів : Львівської політехніки, 2016. – 304 с.

Соціальні та гуманітарні науки


336(075.8)
Б98 Бюджетна система : навч. посіб. : напрям підготовки 6.030508 Фінанси і кредит / Н.І. Климаш, К.В. Багацька, Н.І. Дем`яненко та ін.; ред. Т.А. Говорушко. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 296 с.

339.13(477)
Б40 Безтелесна, Л.І.
Конкурентоспроможні людські ресурси: механізм забезпечення в національній економіці : моногр. / Л.І. Безтелесна, О.С. Пляшко. – Київ : Кондор, 2017. – 184 с.

659(477)(075.8)
Б76 Божкова, В.В.
Реклама та стимулювання збуту : навч. посіб. / В.В. Божкова, Ю.М. Мельник. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 200 с.

327(477)(075.8)
Б82 Борисова, О.В.
Зовнішня політика України: історія та сучасність : курс лекцій / О.В. Борисова. – Київ : Кондор, 2017. – 344 с.

657(477)(075.8)
Б87 Брадул, О.М.
Управлінський облік : навчально-практичний посібник / О.М. Брадул, В.А. Шепелюк. – Київ : Кондор, 2017. – 352 с.

005.591(075.8)
Б90 Буднік, М.М.
Управління змінами : підручник / М.М. Буднік, Н.М. Курилова. – Київ : Кондор, 2017. – 226 с.

621.1.016.7(075.8)
Б90 Буляндра, О.Ф.
Збірник задач з технічної термодинаміки (термодинаміка закритих систем) : навч. посіб. / О.Ф. Буляндра. – Київ : НУХТ, 2011. – 231 с

621.31(075.8)
В19 Василега, П.О.
Електропостачання : навч. посіб. / П.О. Василега. – Суми : Університетська книга, 2017. – 415 с.

004.92(075.8)
В19 Василюк, А.С.
Комп`ютерна графіка : навч. посіб. / А.С. Василюк, Н.І. Мельникова. – Львів : Львівської політехніки, 2016. – 308 с.

330.8(075.8)
В31 Вербова, О.С.
Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / О.С. Вербова, М.В. Вербовий. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 392 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”).


347.77(477)(075.8)
В43 Використання об`єктів інтелектуальної власності в рекламі : навч. посіб. / Т.І. Биркович, І.С. Бондар, Р.Б. Шишка, І.М. Сопілко та ін. – Київ : Ліра-К, 2017. – 520 с.

659.13(082)
В42 Визуальные коммуникации в рекламе и дизайне : моногр. / ред. В.О. Пигулевский, А.В. Овруцкий. – 2-е изд., доп. – Харьков : Гуманитарный центр, 2015. – 432 с.


659(075.8)
В58 Владимирська, Г.О.
Реклама : навч. посіб. / Г.О. Владимирська, П.О. Владимирський. – Київ : Кондор, 2009. – 334 с.


330.1(075.8)
В85 Вступ до економічної теорії : підруч. / ред. З. Ватаманюк. – 3-є вид. допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 504 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”).

342.97
Г15 Галай, А.О.
Недержавні організації юридичного спрямування як учасники публічного управління : моногр. / А.О. Галай. – Київ : КНТ, 2015. – 408 с.

32-027.21(075.8)
Г37 Герасимчук, Т.Ф.
Загальна теорія політики : навч. посіб. / Т.Ф. Герасимчук, А.М. Киридон, С.С. Троян. – Київ : Кондор, 2017. – 226 с.

32(075.8)
Г67 Горбач, О.Н.
Політологія : навч. посіб. / О.Н. Горбач, Р.Б. Демчишак. – 3-тє вид. перероб. і допов. – Львів : Львівської політехніки, 2016. – 260 с.
Є24 Європейське право (право Європейського Союзу) : навч. посіб. / укладач І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 158 с.

330.101.541(075.8)
Д18 Данилович-Кропивницька, М.Л.
Макроекономіка : навч. посіб. / М.Л. Данилович-Кропивницька, П.І. Стецюк, І.О. Тивончук. – 2-ге вид. допов. – Львів : Львівської політехніки, 2017. – 292 с.

658.8(038)
З-14 Загородній, А.Г.
Торгівля маркетинг реклама : Термінологічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, І.М. Комарницький. – Львів : Львівської політехніки, 2011. – 312 с.


32(09)(075.8)
І-90 Історія політичної думки. Т. 2, ХХ – початок ХХІ ст. : підруч. : у двох томах / ред. Н.М. Хоми. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 598 с.

32(09)(075.8)
І-90 Історія політичної думки. Т. 1, Від зародження до початку ХХ ст. : підруч. / ред. Н.М. Хома. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 404 с.

338.49(075.8)
К48 Клєвцєвич, Н.А.
Управління інфраструктурними проектами : навч. посіб. / Н.А. Клєвцєвич, Н.В. Сментина. – Київ : Кондор, 2017. – 170 с.

339.138(075.8)
К82 Крикавський, Є.В.
Маркетинг та менеджмент : навч. посіб. / Є.В. Крикавський, Т.І. Данько, Н.Б. Ярошевич; ред. С.В. Князь. – Львів : Львівської політехніки, 2016. – 96 с.

327(075.8)
Л63 Лісовський, П.М.
Міжнародні відносини : ментальність, геополітика, глобалізація : навч. посіб. / П.М. Лісовський. – Київ : Кондор, 2017. – 156 с.

351.759.6(477)(075.8)
Л63 Лісовський, П.М.
Безпекознавство : особистість, держава, суспільство (системний аналіз) : навч. посіб. – Київ : Кондор, 2017. – 368 с.

330.3(477)(075.8)
М69 Михасюк, І.Р.
Державне регулювання економіки : підруч. / І.Р. Михасюк, Л.А. Швайко. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 220 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”).

659
М74 Мозер, Клаус
Психология маркетинга и рекламі / Клаус Мозер; ред. М.А. Круглова; перекладач С.С. Димитров. – 2-е изд., испр., перераб. и доп. – Харьков : Гуманитарный центр, 2012. – 336 с.

330.322(477)(075.8)
М14 Майорова, Т.В.
Інвестиційна діяльність : підруч. / Т.В. Майорова. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 472 с.

342.7(477)
Н34 Науково-практичний коментар Конституції України : практ. посіб. / І.М. Сопілко, Д.О. Беззубо, Ю.В. Корнєєв, О.М. Мельник. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 164 с.

336.71-049.5(477)
Н63 Ніколаєнко, Ю.В.
Фінансова безпека банківського сектору України : теорія, методологія, практика : моногр. / Ю.В. Ніколаєнко. – Київ : Кондор, 2016. – 256 с.


35.07(477)(075.8)
О-75 Особливості публічного управління та адміністрування : навч. посіб. – Київ : Ліра-К, 2017. – 256 с.

005(075.8)
О-75 Осовська, Г.В.
Комунікації в менеджменті : навч. посіб. / Г.В. Осовська. – Київ : Кондор, 2017. – 218 с.

502/504(477)
П12 Павліха, Н.В.
Організаційно-економічні основи екологічно безпечного природокористування : моногр. / Н.В. Павліха, К.М. Федина. – Київ : Кондор, 2017. – 270 с.

338.2(075.8)
П30 Петренко, Н.О.
Управління проектами : навч. посіб. / Н.О. Петренко, Л.О. Кустріч, М.О. Гоменюк. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 244 с.


659(082)
П86 Психология в рекламе / К.В. Альберт, М.А. Бендюков, П.К. Власов та ін.; ред. П.К. Власов. – 3-е изд., испр., доп. перераб. – Харьков : Гуманитарный центр, 2017. – 376 с.

336(075.8)
П47 Позняковська, Н.М.
Фінансовий облік. Ч.1 : навч. посіб. / Н.М. Позняковська, Ю.В. Довгалець. – Київ : Кондор, 2017. – 274 с.

338.2(477)
Р59 Роговий, А.В.
Економічна безпека: детермінанти забезпечення в умовах циклічності економіки : моногр. / А.В. Роговий. – Київ : Кондор, 2017. – 376 с.

659-029:3]-047.82
С43 Скляренко, Н.В.
Соціальна реклама в контексті дизайну : навч. посіб. / Н.В. Скляренко, О.В. Романюк. – Київ : Видавець Олег Філюк, 2014. – 234 с.

330.101.54(075.8)
С44 Скорик, Г.І.
Вступ до макро- і мікроекономіки : навч. посіб. / Г.І. Скорик, М.Б. Швецова, П.І. Стецюк. – Львів : Львівської політехніки, 2016. – 164 с.

316.4(075.8)
У67 Управління конфліктами : текст лекцій : навч. посіб. / Г.В. Жаворонкова, О.М. Скібіцький, Т.В. Сівашенко, О.І. Туз. – Київ : Кондор, 2015. – 172 с.

336(477)
Ф99 Фінансова та еколого-економічна політика в умовах децентралізації влади в Україні. Ч.1 : моногр. / Л.В. Мельник, Л.М. Акімова, Н.М. Кондрацька та ін. – Київ : Кондор, 2016. – 170 с.

336(477)(075.8)
Ф99 Фінансово-економічна грамотність. Ч.1, Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України : підруч. / ред. О.Б. Жихор, О.В. Димченко. – Київ : Кондор, 2017. – 1024 с.

330.342(477)
Т65 Трансформаційні перетворення економічних систем: виклик сучасності : моногр. / О.А. Харун, Л.А. Грицина, Н.В. Прямухіна та ін.; ред. Н.В. Прямухіна. – Київ : Кондор, 2016. – 290 с.

659(075.8)
Т31 Тєлєтов, О.С.
Рекламний менеджмент : підруч. / О.С. Тєлєтов. – 3-є вид. виправ. – Суми : Університетська книга, 2017. – 367 с. : іл.

316.48(075.8)
Т46 Тихомирова, Є.Б.
Конфліктологія та теорія переговорів : підручник / Є.Б. Тихомирова, С.Р. Постоловський. – Суми : Університетська книга, 2017. – 240 с.

659(075.8)
Т80 Трухімович, С.В.
Реклама. Конспекти копірайтера : посіб. / С.В. Трухімович. – 2-ге вид. допов. – Київ : Вид. дім. Києво-Могилянська академія, 2016. – 152 с.

336.1(477)(075.8)
Х-95 Хрущ, Н.А.
Основи казначейської справи : навч. посіб. / Н.А. Хрущ, І.В. Форкун, Т.А. Гордєєва. – 4-те вид. виправ. і допов. – Київ : Кондор, 2017. – 500 с.

330.341.1(477)(075.8)
Ч-96 Чухрай, Н.І.
Економіка інноваційного підприємства : навч. посіб. / Н.І. Чухрай, Л.С. Лісовська. – Львів : Львівської політехніки, 2016. – 324 с.

316.48(075.8)
Я90 Яхно, Т.П.
Конфліктологія та теорія переговорів : навч. посіб. / Т.П. Яхно, І.О. Куревіна. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 168 с.

Автореферати

664.34(043.3)
А64 Анан`єва, В.В.
Технологія майонезних соусів підвищеної біологічної цінності : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.18.06 – технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів : зах. 09.11.2017 / В.В. Анан`єва; науковий керівник Л.В. Кричковська; опонент М.І. Осейко, І.В. Левчук. – Харків, 2017. – 21 с.

621.43(043.3)
А89 Аріан, Расул
Підвищення ефективності моделювання теплонапруженого стану поршнів ДВЗ у багатоетапній САПР : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки : зах. 06.10.2017 / Расул Аріан; науковий керівник В.О. Пильов; опонент В.Г. Заренбін, А.М. Лєвтєров. – Харків, 2017. – 20 с.

621.314(043.3)
Б26 Бартецький, А.А.
Методи та засоби діагностування гальмівних кіл перетворювачів частотно-керованих асинхронних електроприводів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 07.12.2017 / А.А. Бартецький; науковий керівник В.В. Грабко; опонент О.М. Сінчук, О.П. Чорний. – Вінниця, 2017. – 24 с.

338.47(477)(043.3)
Б81 Бондар, В.В.
Інноваційне оновлення транспортної інфраструктури національної економіки в умовах глобалізації : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 29.11.2017 / В.В. Бондар; науковий керівник Т.В. Стройко; опонент О.Л. Гальцова, І.О. Іртищева. – Одеса, 2017. – 20 с.

334(477)(043.3)
В27 Величко, В.А.
Інформаційно-аналітичне забезпечення протидії рейдерству на паливно-енергетичних підприємствах : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 20.12.2017 / В.А. Величко; науковий керівник К.А. Мамонов; опонент Д.А. Горовий, Т.О. Пожуєва. – Харків, 2017. – 20 с.

621.316(043.3)
В65 Войтюк, Ю.П.
Підвищення ефективності компенсації реактивної потужності в розподільних електричних мережах з різкозмінними несиметричними навантаженнями : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.14.02-Електричні станції, мережі і системи : зах. 08.12.2017 / Ю.П. Войтюк; науковий керівник М.Й. Бурбело; опонент О.Г. Гриб, О.В. Соломчак. – Вінниця, 2017. – 23 с.

658.1(477)(043.3)
Г14 Гайденко, С.М.
Формування та реалізація стратегій розвитку підприємств житлово-комунального господарства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 08.11.2017 / С.М. Гайденко; науковий керівник В.В. Величко; опонент В.П. Ніколаєв, А.Ю. Бережна. – Харків, 2017. – 21 с.

330.341.1(043.3)
Г56 Гнатенко, М.К.
Організаційно-економічні засади розвитку інноваційної діяльності регіону : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : зах. 07.12.2017 / М.К. Гнатенко; науковий керівник Н.О. Кондратенко; опонент О.І. Гонта, П.Т. Бубенко. – Харків, 2017. – 21 с.

656.7(477)(043.3)
Г56 Гнатюк, С.О.
Методологія підтримки процесів формування та забезпечення державної системи кібербезпеки в галузі цивільної авіації : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.21 – Системи захисту інформації : 30.11.2017 / С.О. Гнатюк; науковий керівник О.Г. Корченко; опонент В.А. Лахно, А.В. Міщенко, М.Б. Александер. – Київ, 2017. – 40 с.

330.36(477)(043.3)
Г93 Гужва, І.Ю.
Державне регулювання зовнішньоторговельної сфери національної економіки : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 30.11.2017 / І.Ю. Гужва; науковий керівник С.А. Єрохін; опонент Т.Т. Ковальчук, А.О. Ходжаян, О.М. Яценко. – Київ, 2017. – 42 с.

332(477)(043.3)
Д99 Дяченко, О.П.
Удосконалення організаційно-економічного механізму реалізації інноваційного потенціалу регіону : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : зах. 19.10.2017 / О.П. Дяченко; науковий керівник І.Г. Гончаренко; опонент Д.В. Солоха, О.С. Харченко. – Покровськ, 2017. – 20 с.

332(477)(043)
Д99 Дяченко, О.П.
Удосконалення організаційно-економічного механізму реалізації інноваційного потенціалу регіону : дисер. на здобут. наук. ступен. кан. економ. наук : 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / О.П. Дяченко; науковий керівник І.Г. Гончаренко. – 2017. – 216 с.

66.045(043.3)
І-48 Ільченко, М.В.
Обгрунтування енергоефективних режимів роботи системи рекуперативних теплообмінників у процесі переробки піроконденсату : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології : зах. 14.12.2017 / М.В. Ільченко; науковий керівник Л.М. Ульєв; опонент О.О. Ляпощенко, С.О. Болдирєв. – Харків, 2017. – 20 с.

630(477)(043.3)
К28 Касюхнич, В.Ю.
Інституціональне забезпечення системи управління землями лісогосподарського призначення : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.06-економіка природокористування та охорони навколишнього середовища : зах. 15.12.2017 / В.Ю. Касюхнич; науковий керівник О.І. Дребот; опонент Р.Г. Дубас, Г.А. Мішеніна. – Київ, 2017. – 20 с.

338.512(477)(043.3)
К56 Ковшик, В.І.
Управління логістичними витратами машинобудівних підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 20.12.2017 / В.І. Ковшик; науковий керівник О.М. Гаврись; опонент А.А. Пилипенко, О.А. Русановська. – Харків, 2017. – 20 с.

338.45(477)(075.8)
К66 Корженевська, В.М.
Використання економічних інструментів антикризового управління діяльністю підприємств машинобудування : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 08.12.2017 / В.М. Корженевська; науковий керівник А.В. Череп; опонент О.І. Гончар, В.В. Козик. – Запоріжжя, 2017. – 20 с.

621.316(043.3)
К78 Кравчук, С.В.
Оптимізація потужностей генерування фотовольтаїчних електростанцій в задачах забезпечення балансової надійності локальних електричних систем : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.14.02-Електричні станції, мережі і системи : зах. 08.12.2017 / С.В. Кравчук; науковий керівник П.Д. Лежнюк; опонент В.А. Попов, А.О. Стелюк. – Вінниця, 2017. – 24 с.

519.85(043.3)
К82 Кривцун, О.В.
Фрагментарні моделі задач трасування, пакування і логічного проектування : автореф. дис. кандит. фізико-математ. наук : 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи : зах. 02.11.2017 / О.В. Кривцун; науковий керівник І.В. Козін; опонент М.В. Новожилова, В.А. Турчина. – Запоріжжя, 2017. – 21 с.

62-838(043.3)
Л68 Лобатюк, В.А.
Оптимізація режимів роботи електротехнічного комплексу електромобіля з електроприводом постійного струму : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 27.10.2017 / В.А. Лобатюк; науковий керівник Б.І. Мокін; опонент О.М. Сінчук, Л.Ф. Карплюк. – Вінниця, 2017. – 23 с.

332.12(477)(043.3)
М13 Мазур, Д.В.
Трансформаційно-модернізаційний вектор розвитку регіональних продовольчих комплексів України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : зах. 29.11.2017 / Д.В. Мазур; науковий керівник Т.В. Пепа; опонент В.Ю. Худолей, О.Д. Хомик. – Чернігів, 2017. – 20 с.

631.115(477)(043.3)
М15 Македон, Г.М.
Вплив споживання та заощаджень домогосподарст на модернізацію регіональних господарських систем : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : зах. 29.11.2017 / Г.М. Македон; науковий керівник А.В. Іванько; опонент Ж.В. Дерій, О.М. Ярош. – Чернігів, 2017. – 20 с.

621.77(043.3)
М21 Малій, Х.В.
Удосконалення процесів виготовлення стрижневих деталей з фланцем на основі застосування способів радіально-поздовжнього видавлювання : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском : зах. 22.12.2017 / Х.В. Малій; науковий керівник І.С. Алієв; опонент В.А. Матвійчук, В.М. Левченко. – Краматорськ, 2017. – 20 с.

004.05(043.3)
М29 Мартинюк, Г.В.
Комп`ютеризована система оцюнювання характеристик шумових сигналів для діагностики вітроелектроагрегатів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти : зах. 05.12.2017 / Г.В. Мартинюк; науковий керівник Л.М. Щербак; опонент В.М. Зварич, Р.М. Сисак. – Київ, 2017. – 18 с.

536.2(043.3)
М64 Миронов, А.М.
Теоретичні та експериментальні дослідження теплообмінних процесів термічного розкладу вуглецевмісної сировини в удосконаленому піролітичному апараті : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології : зах. 14.12.2017 / А.М. Миронов; науковий керівник В.Є. Ведь; опонент В.М. Атаманюк, В.Є. Нікольський. – Харків, 2017. – 20 с.

621.337(043.3)
Н54 Нерубацький, В.П.
Підвищення енергоефективності електричного рухомого складу в режимах тяги і рекуперації : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.22.09 – електротранспорт : зах. 27.12.2017 / В.П. Нерубацький; науковий керівник Я.В. Щербак; опонент А.М. Афанасов, Д.В. Тугай. – Харків, 2017. – 24 с.

332(477)(043.3)
Н62 Никитюк, Ю.А.
Еколого-економічні засади розвитку ринку лікарської рослинної сировини в Україні : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.06-економіка природокористування та охорони навколишнього середовища : зах. 15.12.2017 / Ю.А. Никитюк; науковий керівник О.І. Фурдичко; опонент І.Я. Антоненко, І.В. Власенко, А.І. Карпук. – Київ, 2017. – 36 с.

621.316.99(477)(043.3)
Н60 Ніжевський, І.В.
Удосконалення методів модернізації і контролю параметрів заземлювального пристрою міських підстанцій : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.14.02-Електричні станції, мережі і системи : зах. 07.12.2017 / І.В. Ніжевський; науковий керівник В.О. Бондаренко; опонент П.П. Говоров, А.М. Чернюк. – Харків, 2017. – 24 с.

539.3(043.3)
О-35 Овчарова, Н.Ю.
Скінченно-елементний аналіз швидкісного деформування захисних елементів машинобудівних конструкцій : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.02.09 – динаміка та міцність машин : зах. 29.11.2017 / Н.Ю. Овчарова; науковий керівник Ю.С. Воробйов; опонент В.В. Астанін, В.П. Ольшанський. – Харків, 2017. – 21 с.

622.012.2(477)(075.8)
О-76 Остапчук, О.В.
Системи живлення підземних споживачів глибоких і енергоємних рудних та вугільних шахт : автореф. дис. док. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 14.12.2017 / О.В. Остапчук; науковий керівник Ф.П. Шкрабець; опонент В.П. Розен, В.С. Дзюбан, А.А. Маліновський. – Дніпро, 2017. – 35 с.

502/504(477)(043.3)
П14 Паляничко, Н.І.
Наукові основи формування фінансово-економічного механізму збалансованого використання земель сільськогосподарського призначення : автореф. дис. док. екон. наук : 08.00.06-економіка природокористування та охорони навколишнього середовища : зах. 27.10.2017 / Н.І. Паляничко; науковий керівник О.І. Фурдичко; опонент А.М. Москаленко, А.Г. Мартин, Ю.Г. Гуцуляк. – Київ, 2017. – 40 с.

351.82(477)(043.3)
П49 Полгородник, О.В.
Державне регулювання інтеграційних процесів в контексті забезпечення економічної безпеки України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 11.12.2017 / О.В. Полгородник; науковий керівник І.В. Шкрабак; опонент О.Ю. Тарасенко, Л.В. Батченко. – Краматорськ, 2017. – 20 с.

332.14(477)(043.3)
П89 Пустовар, В.В.
Формування стратегії розвитку регіону з урахуванням його інноваційно-інвестиційного статусу : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : зах. 20.10.2017 / В.В. Пустовар; науковий керівник Т.Г. Білокінь; опонент С.В. Коляденко, М.Л. Ковальова. – Покровськ, 2017. – 20 с.

332.14(477)(043)
П89 Пустовар, В.В.
Формування стратегії розвитку регіону з урахуванням його інноваційно-інвестиційного статусу : дисер. на здобут. наук. ступен. кан. економ. наук : 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / В.В. Пустовар; науковий керівник Т.Г. Білокінь. – Покровськ, 2017. – 211 с.

005.3(477)(075.8)
Р89 Русінова, О.С.
Управління забезпечення розвитку промислових підприємств : автореф. дис. док. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 08.12.2017 / О.С. Русінова; науковий керівник І.С. Грозний; опонент Б.М. Андрушків, М.Г. Белопольський, В.Я. Брич. – Запоріжжя, 2017. – 36 с.

621.33(043.3)
С28 Семененко, Ю.О.
Стабілізуючі силові активні фільтри для підвищення ефективності тягового електропостачання постійного струму : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.22.09 – електротранспорт : зах. 27.11.2017 / Ю.О. Семененко; науковий керівник Я.В. Щербак; опонент В.Г. Сиченко, В.В. Божко. – Харків, 2017. – 20 с.

004.056(043.3)
С89 Суліма, О.А.
Методи організації захисту доступу до інформаційних систем на основі використання багаторівневих моделей : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.21 – Системи захисту інформації : зах. 30.11.2017 / О.А. Суліма; науковий керівник А.М. Давиденко; опонент І.А. Терейковський, А.І. Гізун. – Київ, 2017. – 20 с.

334.72(477)(075.8)
У31 Удовенко, А.О.
Оцінювання якості підготовки регуляторних актів в сфері підприємництва : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством / А.О. Удовенко; науковий керівник О.Ю. Іванова; опонент Н.Л. Шлафман, Н.В. Шибаєва. – Харків, 2017. – 20 с.

621.43(043.3)
Х18 Хамза Алі Адел Хамза
Вибір обгрунтування параметрів дизель-електричної станції з системою утилізації теплоти : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки : зах. 31.10.2017 / Хамза Алі Адел Хамза; науковий керівник А.П. Марченко; опонент Б.Г. Тимошевський, І.В. Грицук. – Харків, 2017. – 20 с.

661(043.3)
Х-20 Харибіна, Ю.В.
Безвипальні вогнетриви на фосфатних зв`язуючих на основі композицій системи АІ2О3-CaO2-P2O5 : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів : зах. 18.01.2018 / Ю.В. Харибіна; науковий керівник Я.М. Пітак; опонент Е.С. Геворкян, В.В. Пісчанська. – Харків, 2017. – 20 с.

332(477)(043.3)
Ч-49 Чернишов, О.Ю.
Формування системи управління економічним розвитком малого міста : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : зах. 19.10.2017 / О.Ю. Чернишов; науковий керівник О.І. Черниш; опонент В.В. Комірна, Н.Т. Шадура-Никипорець. – Покровськ, 2017. – 21 с.

330.341.1(477)(043.3)
Ш17 Шакіна, Н.А.
Стратегічне управління науково-технічним розвитком України за умов глобальної конкуренції : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 22.12.2017 / Н.А. Шакіна; науковий керівник Я.О. Ляшок; опонент С.В. Смерічевська, О.С. Харченко. – Краматорськ, 2017. – 20 с.

330.4(477)(043.3)
Ш50 Шерстенников, Ю.В.
Моделювання процесів розвитку структури і властивостей малого підприємства на основі динамічних моделей параметрів логістичної системи : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : зах. 15.12.2017 / Ю.В. Шерстенников; науковий керівник В.М. Порохня; опонент В.В. Вітлінський, Ю.Г. Лисенко, О.І. Черняк. – Запоріжжя, 2017. – 40 с.

621.31(043.3)
Ш83 Шпак, О.Л.
Моделювання періодичних електромагнітних процесів в силових трансформаторах електроенергетичних систем : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.14.02-Електричні станції, мережі і системи : зах. 27.10.2017 / О.Л. Шпак; науковий керівник Л.А. Білий; опонент Ю.О. Варецький, М.В. Гребченко. – Вінниця, 2017. – 20 с.

621.31(043.3)
Ш83 Шпачук, О.О.
Вдосконалення методу захисту від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.14.02-Електричні станції, мережі і системи : зах. 06.10.2017 / О.О. Шпачук; науковий керівник В.М. Кутін; опонент А.В. Журахівський, В.І. Кошман. – Вінниця, 2017. – 22 с.

330.322(477)(043.3)
Ш97 Шут, С.О.
Сучасні механізми інвестування будівельної галузі України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 29.11.2017 / С.О. Шут; науковий керівник О.О. Цвірко; опонент О.Л. Гальцова, В.Г. Маргасова. – Одеса, 2017. – 20 с.

330(477)(043.3)
Я47 Яковлєва, Ю.В.
Розвиток комплексу соціально-економічних методів управління машинобудівними підприємствами : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 20.10.2017 / Ю.В. Яковлєва; науковий керівник В.М. Ковальов; опонент С.Я. Єлецьких, М.В. Петченко. – Краматорськ, 2017. – 20 с.

Методичні вказівки

681.518(072)
К65 Конспект лекцій з дисциплін Вимірювання електричних величин та метрологічне забезпечення електронних систем, Основи метрології та електронних вимірів, Вимірювання електричних величин та метрологічне забезпечення автоматичних систем, Основи метрології : [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей / укладач І.С. Лактіонов, О.В. Вовна; відповідаль. за випуск А.А. Зорі. – Покровськ, 2017. – 80 с.

004.6(072)
К65 Конспект лекцій з дисципліни «Цифрова обробка та розпізнавання мови» для студентів спеціальності 122 Комп’ютерні науки денної та заочної форми навчання [Електронний ресурс] / укладач Є.Є.  Федоров, І.В.  Ярош, Т.О.  Черняк; відповідаль. за випуск Є.Є.  Федоров. – Покровськ, 2017. – 105 с.

621.315(075.8)
К65 Конспект лекцій з дисципліни «Вогнетриви та ізоляційні матеріали» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 144 Теплоенергетика [Електронний ресурс] / укладач М.М. Власенко; відповідаль. за випуск О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2017. – 85 с.

536(075.8)
К65 Конспект лекцій з дисципліни «Термодинаміка» для студентів спеціальності 184 Гірництво денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / укладач М.М. Власенко; відповідаль. за випуск О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2017. – 58 с.

681.518.3(072)
М54 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційно-вимірювальні та обчислювальні системи» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей) [Електронний ресурс] / укладач О.В. Вовна, А.А. Зорі, І.С. Лактіонов; відповідаль. за випуск О.В. Вовна. – Покровськ, 2017. – 24 с.

004.41(072)
М54 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технології комп’ютерного проектування» [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.050101 Комп’ютерні науки : спеціальності 122 Комп’ютерні науки денної та заочної форми навчання / укладач І.В. Ярош, Т.О. Черняк; відповідаль. за випуск Є.Є. Федоров. – Покровськ, 2017. – 32 с.

621.7(072)
М54 Методичні вказівки до проведення індивідуальної роботи з дисципліни «Моделювання теплових процесів в технологічних системах» для студентів денної та заочної форми навчання технічних спеціальностей [Електронний ресурс] / , Ю.А. Артеменко; відповідаль. за випуск О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2017. – 15 с.

621.38(072)
М54 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Твердотіла електроніка. Частина 2» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей) [ Електронний ресурс] / укладач О.В. Вовна, А.А. Зорі, І.С. Лактіонов; відповідаль. за випуск О.В. Вовна. – Покровськ, 2017. – 53 с.

681.518(072)
М54 Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт з дисциплін [Електронний ресурс] : «Вимірювання електричних величин та метрологічне забезпечення електронних систем» : «Основи метрології та електронних вимірів» : «Вимірювання електричних величин та метрологічне забезпечення автоматичних систем» : «Основи метрології» : (для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей) / укладач І.С. Лактіонов, О.В. Вовна; відповідаль. за випуск О.В. Вовна. – Покровськ, 2017. – 41 с.

621.7(072)
М54 Методичні вказівки до проведення індивідуальної роботи з дисципліни «Моделювання теплових процесів в технологічних системах» для студентів денної та заочної форми навчання технічних спеціальностей [Електронний ресурс]. – Покровськ, 2017. – 15 с.

519.1(072)
М54 Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуального завдання за курсом “Дискретний аналіз” [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення денної форми навчання / укладач І.А. Назарова; відповідаль. за випуск О.А. Дмитрієва. – Покровськ, 2017. – 52 с.

621.3(072)
М54 Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять студентів денної та заочної форм навчання технічних спеціальностей з дисципліни «Промислові системи управління. Частина 2» [Електронний ресурс] / укладач О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2017. – 49 с.

330.322(072)
М54 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління інвестиційними проектами» для студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування денної та заочної форм начання [Електронний ресурс] / укладач О.М. Фіщенко; відповідаль. за випуск В.М. Хобта. – Покровськ, 2017. – 39 с.

349.2(072)
М54 Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Основи трудового права України» для студентів усіх спеціальностей (денної та заочної форм навчання) [Електронний ресурс] / укладач В.М. Грудницький; відповідаль. за випуск Н.В. Оленцевич. – Покровськ, 2017. – 57 с.

621.43.016(072)
М54 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Математичне моделювання в теплоенергетиці» для студентів спеціальності 144 Теплоенергетика [Електронний ресурс] / укладач М.М. Власенко; відповідаль. за випуск О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2017. – 33 с.

697.431(072)
М54 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Тепломасообмін» на тему: «Розрахунок водо-водяного теплообмінника типу «Труба в трубі»» для студентів спеціальності 144 Теплоенергетика денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / укладач М.М. Власенко; відповідаль. за випуск О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2017. – 20 с.

Звіти, дисертації

332(477)(043)
Ч-49 Чернишов, О.Ю.
Формування системи управління економічним розвитком малого міста : дисер. на здобут. наук. ступен. кан. економ. наук : 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / О.Ю. Чернишов; науковий керівник О.І. Черниш. – Маріуполь, 2017. – 223 с.

622.83(047.31)
З-18 Заключний звіт про виконання науково-дослідної роботи “Дослідження кінетики зміщень порід в підготовчих виробках для розробки заходів щодо забезпечення їх експлуатаційного безпечного стану” / науковий керівник С.Г. Негрій; дослідниць. колектив, учасник О.Е. Кіпко, М.О. Тіхонов, Т.О. Негрій, Д.А. Чепіга, А.В. Пол. – Покровськ, 2017. – 138 с.

336.15/.143(047.31)
З-45 Звіт про науково-дослідну роботу методологічний базис реформування системи місцевих фінансів на засадах фіксальної децентралізації: Європейський досвід, вітчизняна практика та можливості застосування для розвитку пост-конфліктних територій : заключний / науковий керівник Н.Ю. Реков; дослідниць. колектив, учасник В.П. Вишневський, В.Д. Чекіна, О.В. Вієцька, К.Є. Мойсеєнко. – Покровськ, 2016. – 225 с.

331(047.31)
З-45 Звіт про науково-дослідну роботу за темою Н-2-14 “Методологічні засади управління ефективною діяльністю персоналу” / науковий керівник І.Б. Швець; дослідниць. колектив, учасник Н.О. Подлужна, Т.С. Шульгіна, О.М. Следь. – Покровськ, 2016. – 144 с.

Праці ДонНТУ

336
Д67 Донецький національний технічний університет
Актуальні проблеми розвитку фінансів та фінансової науки: ідеї та їх впровадження (23-24 травня 2017 р.) : матеріали десятої всеукраїнської (із зарубіжною участю) наукової конференції студентів та молодих вчених / Донецький національний технічний університет; ред. В.М. Антоненко. – Покровськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2017. – 244 с.

3 квартал 2017 р. – частина 2

Природничі науки

502/504(075.8)
М65       Мислюк, О.О.
Основи хімічної екології : навч. посіб. / О.О. Мислюк. – Київ : Кондор, 2012. – 660 с.

502/504(075.8)
М65       Мислюк, О.О.
Основи хімічної екології : навч. посіб. / О.О. Мислюк. – Київ : Кондор, 2015. – 660 с.

502/504(075.8)
М65       Мислюк, О.О.
Практикум з хімічної екології : навч. посіб. / О.О. Мислюк. – Київ : Кондор, 2016. – 304 с

51(075.8)=133.1=161.1
Р86        Румянцев, Н.В.
Лекции по курсу “Дополнительные главы анализа” (на русском и французском языках) : Учеб. пособие (для студентов, обучающихся на французском факультете ДонНТУ) / Н.В. Румянцев, Г.М. Улитин, А.Н. Гончаров. – Донецьк : ДонНТУ, 2012. – 206 с.

621.311
С34        Сивокобиленко, В.Ф.
Математичне моделювання перехідних процесів в електротехнічних комплексах шахтних електричних мереж : моногр. / В.Ф. Сивокобиленко, С.В. Василець. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 272 с.

55(77)(075.8)
С71        Спеціальні методи в геології : навч. посіб. для вищ. навч. закл / І.Д. Багрій, В.І. Альохін, В.Р. Дубосарський та ін.; ред. І.Д. Багрій, В.І. Альохін. – Покровськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2017. – 215 с.

Технічні науки

004.3
А19        Аверченков, О.Е.
Схемотехника: апаратура и программмы / О.Е. Аверченков. – Москва : ДМК-Пресс, 2014. – 587 с.

004.4(075.8)
Б12        Бабенко, Л.П.
Основи програмної інженерії : навч. посіб. – Київ : Знання, 2001. – 269 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

622.271(075.8)
Б81      Бондаренко, А.О.
Гірничі машини для відкритих гірничих робіт : навч. посіб. / А.О. Бондаренко. – Дніпро : НГУ, 2017. – 123 с.

004.738.5(075.8)
Г55      Глушаков, С.В.
Работа в сети Internet : Учебный курс / С.В. Глушаков, Д.В. Ломотько, В.В. Мельников; худож. А.С. Юхтман. – Харьков : Фолио, 2002. – 346 с. – (Учебный курс).

004.382.7(075.8)
Г55      Глушаков, С.В.
Персональный компьютер : учеб. пособ. для студентов высших учебных заведений / С.В. Глушаков, А.С. Сурядный. – изд. 5-е, допол. и перераб. – Харьков : Фолио, 2003. – 500 с. – (Домашняя биб-ка. 1+1).

514.18(075.8)
Г67      Гордон, В.О.
Курс начертательной геометрии : учеб. пособ. / В.О. Гордон, М.А. Семенцов-Огиевский; ред. В.О. Гордон, Ю.Б. Иванов. – изд. 24 стереотипное. – Москва : Высшая школа, 2000. – 272 с. : ил.

514.18(075.8)
Г67      Гордон, В.О.
Курс начертательной геометрии : учеб. пособ. / В.О. Гордон, М.А. Семенцов-Огиевский; ред. В.О. Гордон, Ю.Б. Иванов. – изд. 24 стереотипное. – Москва : Высшая школа, 1998. – 272 с. : ил.

622(477.62)
Г85      Гринев, В.Г.
Графы и сети для выбора горно-шахтного оборудования : моногр. / В.Г. Гринев. – Днипро : Пороги, 2016. – 248 с.

621.923
Г96      Гусев, В.В.
Технологическое обеспечение качества обработки изделий из технической керамики : моногр. / В.В. Гусев, Л.П. Калафатова. – Донецк : ГВУЗ “ДонНТУ”, 2012. – 250 с.

614.895
З-38     Захист рятувальників від впливу тепла : моногр. / В.К Костенко, Г.В. Зав`ялов, Т.В. Костенко та ін.; ред. В.К. Костенко. – Черкаси, 2017. – 144 с.

621.3(075.8)
Е15      Евдокимов, Ф.Е.
Теоретические основы электротехники : Учеб., для энергетич., и электротехнич., специальностей / Ф.Е. Евдокимов. – 4-е, перераб., и доп. – Москва : Высшая школа, 1975. – 496 с. : ил.

004.41(075.8)
И21     Иванова, Г.С.
Технология программирования : учеб. для студ. ВУЗов : по направлениию Информатика и вычислительная техника, специальностям: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Автоматизированные системы обработки информации и управления, Программное обеспечение вычислительной техники и информационных систем / Г.С. Иванова. – Москва : Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 320 с. : ил. – (Информатика в техническом университете).

621.3(075.8)
К20      Каплянский, А.Е.
Теоретические основы электротехники : Учеб., для энергетич., и электротехнич., специальностей / А.Е. Каплянский, А.П. Лысенко, Л.С. Полотовський; ред. А.Е. Каплянский. – изд., второе. – Москва : Высшая школа, 1972. – 448 с. : ил.

004.49(075.8)
К56      Коваленко, М.М.
Комп`ютерні віруси і захист інформації : навч. посіб. / М.М. Коваленко. – Київ : Наукова думка, 1999. – 268 с.

004.7(075.8)
О-54    Олифер, В.Г.
Компьютерные сети : принципы, технологии, протоколы / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. – СПб : Питер, 2002. – 672 с. : ил.

004.43
П33        Пирогов, В.Ю.
Ассемблер для Windovs : для программистов / В.Ю. Пирогов. – 4-е изд. перераб. и доп. – СПб : БХВ-Петербург, 2007. – 896 с. : ил. + CD-ROM.

 

004.43
П33        Пирогов, В.Ю.
Ассемблер для Windovs : для программистов / В.Ю. Пирогов. – 2-е изд. перераб. и доп. – СПб : БХВ-Петербург, 2003. – 656 с. : ил.

 

621.923
П42        Повышение эффективности шлифования твердых сплавов и конструкционной керамики : моногр. / Л.П. Калафатова, П.Г. Матюха, Д.В. Поколенко та ін. – Покровск : ГВУЗ “ДонНТУ”, 2017. – 182 с.

 

621.316.925(075.8)
Ф33        Федосеев, А.М.
Релейная защита электро-энергетических систем. Релейная защита сетей : учеб. пособ. для вузов / А.М. Федосеев. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 520 с. : ил.

 

621.316.925(075.8)
Ч-49       Чернобровов, Н.В.
Релейная защита : учеб. пособ. / Н.В. Чернобровов. – 4-е изд. перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1971. – 624 с. : ил

Соціальні та гуманітарні науки

342(100+477)
А31        Адміністративне деліктне законодавство : зарубіжний досвід та пропозиції реформування та пропозиції реформування в Україні / укладач А.О. Банчук. – Київ : Книги для бізнесу, 2007. – 912 с.

1(075.8)
А66        Андрущенко, В.П.
Сучасна соціальна філософія : курс лекцій / В.П. Андрущенко, М.І. Михальченко. – 2-ге вид. виправ. і допов. – Київ : Генеза, 1996. – 368 с.

329.12(100)”0/20″
А72        Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / укладач С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд. – Київ : Книга для бізнесу, 2008. – 992 с.

347.73(477)(075.8)

Д53        Дмитренко, Е.С.

Фінансове право України. Особлива частина : навч. посіб. / Е.С. Дмитренко. – Київ : Алерта: КНТ, 2007. – 613 с.

347.77/.78(477)

Д75        Дроб`язко, В.С.

Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / В.С. Дроб`язко, Р.В. Дроб`язко. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

311(076)

Е71         Ерина, А.М.

Теория статистики : практикум / А.М. Ерина, З.О. Пальян. – 5-е изд. и допол. – Киев : Знання, 2006. – 267 с. – (Высшее образование ХХI века).

1(477)(075.8)
І-90        Історія філософії України : Хрестоматії / укладач М.Ф. Тарасенко, М.Ю. Русин, А.К. Бичко, І.В. Бичко, С.В. Бондар, Д.П. Кирик, О.В. Логвиненко, Б.В. Левандовський, Л.Т. Левчук, В.Д. Литвинов, В.С. Лісовий, І.В. Лосєв, М.І. Лук, В.М. Нічик, А.О. Погорілий, В.О. Пшеничнюк, А.В. Роменець, Я.М. Страт. – Київ : Либідь, 1993. – 560 с.

658(075.8)
К71        Косач, І.А.
Ділове адміністрування: менеджмент організацій та управління змінами : навч. посіб. / І.А. Косач, Л.С. Ладонько, І.В. Калінько. – Київ : Кондор, 2016. – 217 с.

001(038)
К78        Краснобокий, Ю.М.
Словник-довідник науковця-початківця / Ю.М. Краснобокий, К.М. Левківський. – 2-ге вид. виправ. і допов. – Київ : НМЦВО, 2001. – 72 с.

 

2-1(075.8)
Л93        Людство і віра : Навчально-методичний посібник: Т.1  / укладач Г. Щокін. – Київ : МАУП, 2002. – 576 с. : іл. + Бібліогр. в кінці частин.

 

316(075.8)
Л84        Лукашевич, М.П.
Соціологія : загальний курс / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2006. – 408 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”).

 

330(075.8)
М15       Макконнелл, К.Р.
Т.1 : Экономикс : Принципы, проблемы и политика : В 2 т. : Пер. с англ. / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю. – 11-го изд. – Москва : Республика, 1992. – 399 с. : табл., граф.

 

321.7(075.8)
О-75      Основи демократії : підручник для ВНЗ / уклад. А.Ф. Колодій. – 3-тє вид., оновлене і доповнене. – Львів : Астролябія, 2009. – 832 с.

 

330(075.8)
О-75      Основи економічної теорії : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.Г. Федоренко, Ю.В. Ніколенко, О.М. Діденко та ін.; ред. В.Г. Федоренко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Алтера, 2007. – 519 с.

 

005.336.3(075.8)
О-75      Основи управління якістю (теоретико-методологічні аспекти : для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання / М.П. Костюченко, Я.О. Ляшок, С.В. Подкопаєв, О.Е. Кіпко. – Покровськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2017. – 447 с.

 

130.2(076)
П35        Пітусь, Л.М.

Культурологічно-релігієзнавчий практикум : навч.-метод. посіб. / Л.М. Пітусь, В.І. Стеценко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 442 с.

 

330.101(075.8)
П54        Політична економія : навч. посіб. / ред. Г.І. Башнянин. – 3-тє вид. перероб. і виправ. – Львів : Магнолія плюс, 2005. – 306 с.

 

321(100+477)(075.8)
П65        Почепцов, Г.Г.
Інформаційна політика : навч. посіб. / Г.Г. Почепцов, С.А. Чукут. – Київ : Знання, 2006. – 663 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 

811.161.2
Р49        Різників, О.С.
Спадщина тисячоліть: українська мова. Чим вона багатша за інші / О.С. Різників. – 2-вид., допов. і перероб. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 192 с.

 

001(038)=161.1=161.2
Р75        Російсько-український словник наукової термінології : Суспільні науки / И.Ф. Андерш, С.А. Воробйова, М.В. Кравченко та ін. – Київ : Наукова думка, 1994. – 600 с.

 

311(075.8)
С78        Статистика : підруч. / С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Єрина та ін.; ред. О.П. Бондаренко. – Київ : КНЕУ, 1998. – 468 с.

 

621.39(06)
Т15         “ТАК” Телекомунікації, автоматика, комп`ютерно-інтегровані технології : Збірка доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених (Покровськ, 29-30 листопада 2016 р.) / ред. Г.В. Ступак, О.В. Вовна, А.А. Зорі, В.В. Поцепаєв, В.М. Ставицький, В.Я. Воропаєва, В.П. Тарасюк. – Покровськ : ДВНЗ ДонНТУ, 2017. – 288 с.

 

347(477)(075.8)
Ц58        Т.1 : Цивільне право України : підручник у 2 томах / ред. В.І. Борисова, І.В. Спасибо-Фатєєва, В.Л. Яроцький. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 480 с.

 

347(477)(075.8)
Ц58        Т.2 : Цивільне право України : підручник у 2 томах / ред. В.І. Борисова, І.В. Спасибо-Фатєєва, В.Л. Яроцький. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 552 с.

 

330.1(075.8)
Э40        Экономическая теория : учебник для вузов / В.Д. Камаев, М.А. Абрамова, Л.С. Александрова та ін.; ред. В.Д. Камаев. – 7-е изд. перераб. и допол. – Москва : ВЛАДОС, 2001. – 640 с. : ил.

 

811.124(075.8)
Я47        Яковенко, Н.М.
Латинська мова : підруч. – Київ : Вища школа, 1993. – 360 с.

Художня література

821.112.2
Ш69       Шлинк, Б.

Возвращение : Роман / Б. Шлинк; пер. с нем. А. Белобратова. – СПб : Издательская группа “Азбука-классика”, 2010. – 320 с.

Автореферати

332.36(043.3)
Б15        Бадзян, В.В.
Еколого-економічний механізм збалансованого використання лісогосподарських земель : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.06-економіка природокористування та охорони навколишнього середовища : зах. 29.06.2017 / В.В. Бадзян; наук. керівн. В.М. Будзяк; опон. Є.В. Мішенін, Р.Б. Бабич. – Київ, 2017. – 20 с.

 

004(043.3)
Б23        Бані Амер, Тамер
Хмарний сервіс-комп`ютинг для тестування і моделювання soc-компонентів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти : зах. 05.08.2017 / Тамер  Бані Амер; наук. керівн. В.І. Хаханов; опон. М.А. Мірошник, М.А. Хажмурадов. – Харків, 2017. – 23 с.

 

658(043.3)
Б66        Битий, А.В.
Управління інформаційним потенціалом підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 07.09.2017 / А.В. Битий; наук. керівн. О.І. Гончар; опон. М.В. Шарко, І.П. Міщук. – Запоріжжя, 2017. – 20 с.

 

332.146(043.3)
Б61        Білик, Р.Р.
Конкурентоспроможність регіонів України в системі зміцнення їх економічної безпеки : автореф. дис. док. екон. наук : 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : зах. 26.06.2017 / Р.Р. Білик; наук. керівн. С.Л. Шульц; опон. А.Ф. Мельник, О.І. Гонта, Л.Л. Ковальська. – Львів, 2017. – 40 с.

 

330.1(043.3)
Д18        Данило, С.І.
Формування інституційно-економічного механізму регулювання розвитку роздрібної торгівлі на регіональному рівні : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : зах. 26.09.2017 / С.І. Данило; науковий керівник М.Ю. Лалакулич; опонент В.О. Ткач, Н.М. Попадинець. – Ужгород, 2017. – 20 с.

 

658.26(043.3)
Д63        Докуніна, К.І.
Формування економічного механізму енергозбереження на підприємствах комунального господарства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 07.07.2017 / К.І. Докуніна; наук. керівн. О.О. Солодовнік; опон. В.П. Ніколаєв, О.П. Бубенко. – Харків, 2017. – 22 с.

 

502/504(477)(043.3)
К28        Касперевич, Л.В.
Організаційно-економічний механізм розвитку природоохоронних територій : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.06-економіка природокористування та охорони навколишнього середовища : зах. 28.09.2017 / Л.В. Касперевич; науковий керівник Н.В. Зіновчук; опонент А.Ю. Якимчук, Т.О. Євсюков. – Київ, 2017. – 20 с

 

630(477)(043.3)
К70        Корчинська, Л.Ф.
Формування стратегії збалансованого лісокористування : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.06-економіка природокористування та охорони навколишнього середовища : зах. 27.09.2017 / Л.Ф. Корчинська; науковий керівник Н.В. Зіновчук; опонент Р.Г. Дубас, І.Є. Ярова. – Київ, 2017. – 21 с.

 

544(043.3)
К71        Кос, Р.В.
Термодинамічні властивості етилових естерів 3-(5-АРИЛ-2-ФУРИЛ)-2-ціанакрилових кислот та їх розчинів : автореф. дис. канд. хіміч. наук : 02.00.04-фізична хімія : зах. 04.10.2017 / Р.В. Кос; науковий керівник В.В. Сергеєв; опонент М.П. Горбачук, В.С. Дутка. – Львів, 2017. – 19 c.

 

502(477)(043.3)
Л68        Лобанова, О.П.
Еколого-економічні засади сталого землекористування в населених пунктах : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.06-економіка природокористування та охорони навколишнього середовища : зах. 27.09.2017 / О.П. Лобанова; науковий керівник М.Г. Ступень; опонент О.С. Дорош, В.А. Чудовська. – Київ, 2017. – 20 с.

 

621(043.3)
Л69        Логінова, К.С.
Теоретико-методичне забезпечення оцінювання прихованих витрат : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 29.06.2017 / К.С. Логінова; наук. керівн. Л.О. Українська; опон. Ю.С. Погорелов, М.В. Волкова. – Харків, 2017. – 20 с.

 

656.7(477)(043.3)
М18       Маліношевська, К.І.
Управління якістю обслуговування на підприємствах авіатранспорту : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 04.08.2017 / К.І. Маліношевська; наук. керівн. С.А. Жуков; опон. Н.В. Касьянова, К.В. Кобзєва. – Львів, 2017. – 20 с.

 

351.82(477)(043.3)
М33       Матвієнко, В.В.
Механізм державного управління розвитком залізничної галузі в Україні : автореф. дис. канд. з держ. управ. : 25.00.02 – Механізми державного управління : зах. 28.09.2017 / В.В. Матвієнко; наук. керівн. Н.С. Орлова; опон. А.О. Дєгтяр, Ю.Л. Мохова. – Маріуполь, 2017. – 20 с.

 

621.98(043.3)
М63       Мірзак, В.Я.
Підвищення якості тонколистового розділового штампування механічним компенсатором похибок системи “прес-штамп” : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском : зах. 30.06.2017 / В.Я. Мірзак; наук. керівн. В.М. Боков; опон. В.В. Кухар, В.Л. Хорольський. – Кременчук, 2017. – 24 с.

 

004(043.3)
М70       Міценко, С.А.
Удосконалення методів і моделей створення компонентів для комп`ютерно-інтегрованих систем спеціального призначення : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти : зах. 28.09.2017. – Черкаси, 2017. – 20 с.

 

631.15/.16(477)(043.3)
Н60        Нідзельська, Т.Л.
Управління розвитком стратегічного потенціалу сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 14.09.2017 / Т.Л. Нідзельська; науковий керівник О.Д. Гудзинський; опонент О.Є. Гудзь, В.В. Рябенко. – Київ, 2017. – 22 с.

 

65(477)(043.3)
П12        Павловські, Гжегож
Розвиток системи управлінської діагностики підприємства : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : автореф. дис. канд. екон. наук : зах. 05.07.2017 / Гжегож Павловські; наук. керівн. Р.М. Скриньковський; опон. Л.Г. Ліпич, Р.Л. Лупак. – Львів, 2017. – 20 с.

 

334.722(477)(043.3)
П12        Павлюк, Л.І.
Механізми розвитку підприємництва в умовах дисбалансів функціонування внутрішнього ринку : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 05.07.2017 / Л.І. Павлюк; наук. керівн. М.Ю. Лалакулич; опон. Л.Г. Ліпич, Р.Л. Лупак. – Львів, 2017. – 20 с.

 

621.9(043.3)
П12        Павлюченко, Ю.О.
Підвищення ефективності імпульсного гідроабразивного перфорування шумопоглинальних захисних екранів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти : зах. 05.10.2017 / Ю.О. Павлюченко; науковий керівник О.Ф. Саленко; опонент В.С. Майборода, В.В. Кальченко. – Кременчук, 2017. – 24 с.

 

338.24(043.3)
П31        Пефтієва, Ю.Є.
Макроекономічне планування в системі державного регулювання галузі охорони здоров`я : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 29.06.2017 / Ю.Є. Пефтієва; наук. керівн. С.Ф. Марова; опон. М.В. Мельникова, О.М. Саєнко. – Краматорськ, 2017. – 20 с.

 

347.464(043.3)
П58        Попович, А.А.
Удосконалення рентного механізму управління сільськогосподарським землекористуванням : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.06-економіка природокористування та охорони навколишнього середовища : зах. 29.06.2017 / А.А. Попович; наук. керівн. О.І. Шкуратов; опон. А.Г. Мартин, В.Г. Чабан. – Київ, 2017. – 20 с.

 

338.431(477)(043.3)
П64        Потравка, Л.О.
Трансформація аграрного сектору економіки України : автореф. дис. док. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 14.09.2017 / Л.О. Потравка; науковий керівник Н.С. Танклевська; опонент Ю.О. Лупенко, В.М. Онегіна, О.Л. Попова. – Київ, 2017. – 37 с.

 

330.34(043.3)
С79        Стеблянко, І.О.
Механізми структурного розвитку національної економіки : автореф. дис. док. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 08.09.2017 / І.О. Стеблянко; наук. керівн. Т.Д. Косова; опон. Ю.М. Сафонов, К.С. Шапошников, О.В. Манжура. – Запоріжжя, 2017. – 40 с.

 

338.23(043)
Х-14       Хадарцев, О.В.
Удосконалення механізму формування ефективної державної політики ресурсозбереження : дисер. на здобут. наук. ступен. кан. економ. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством / О.В. Хадарцев; наук. консул. І.Б. Швець. – Покровськ, 2017. – 282 с.

 

621.96/98(043.3)

Ч49        Черниш, А.А.

Удосконалення технології формування великогабаритних товстолистових деталей з елементами жорскості з обмеженням осередку деформації : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском : зах. 30.06.2017 / А.А. Черниш; наук. керівн. В.В. Драгобецький; опон. Є.А. Фролов, Ю.О. Плеснєцов. – Кременчук, 2017. – 23 с.

 

621.96/98(043.3)
Ч49        Черниш, А.А.
Удосконалення технології формування великогабаритних товстолистових деталей з елементами жорскості з обмеженням осередку деформації : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском : зах. 30.06.2017 / А.А. Черниш; наук. керівн. В.В. Драгобецький; опон. Є.А. Фролов, Ю.О. Плеснєцов. – Кременчук, 2017. – 23 с.

338.2(477)(043.3)
Я72        Яремко, О.П.
Організаційно-економічний механізм екологічно збалансованого управління лісовим господарством : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.06-економіка природокористування та охорони навколишнього середовища : зах. 28.09.2027 / О.П. Яремко; науковий керівник О.І Фурдичко; опонент В.С. Кравців, І.Є. Ярова. – Київ, 2017. – 20 с.

Методичні вказівки

658(042)
К65        Конспект лекцій з дисципліни “Економіка і бізнес” [Електронний ресурс] : для студентів денної форми, які навчаються за напрямом підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки” / укладач Н.К. Ющенко; відповідаль. за випуск Н. В Оленцевич. – Покровськ, 2017. – 62 с.

 

621.31(072)
К65        Конспект лекцій з дисципліни “Електричні машини. Частина 1” [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання / укладач Н.Л. Тютюнник, Д.О. Кардаш; відповідаль. за випуск О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2017. – 178 с.

 

005.95/.96(072)
М54       Методичні рекомендації до виконання та захисту курсової роботи (проекту) з нормативної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки “Нормування праці” : для студентів галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” напряму підготовки 6.030505 “Управління персоналом та економіка праці” ОКР “Бакалавр” всіх форм навчання / укладач Л.В. Кас’яненко; відповідаль. за випуск І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2017. – 39 с.

 

622.278(072)
М54       Методичні вказівки до виконання завдань практичних занять з дисципліни “Технології газифікації вугілля” [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 101 «Екологія» ( 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / укладач О.Л.  Зав’ялова, О.І.  Кутняшенко, С.М.  Шкрильова, О.П.  Чепак; відповідаль. за випуск Є.І.  Збиковський. – Покровськ, 2017. – 57 с.

 

330.101.541(072)
М54       Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Макроекономіка” [Електронний ресурс] : для студентів денної і заочної форми, що навчаються за напрямом підготовки 6.030601 Менеджмент / укладач Н.К. Ющенко, Н.В.  Оленцевич; відповідаль. за випуск О.А. Олейніков. – Покровськ, 2017. – 34 с.

 

316(072)
М54       Методичні рекомендації до проведення виробничої практики  для студентів денної форми навчання спеціальності 054–соціологія [Електронний ресурс] / укладач О.О. Яхно; відповідаль. за випуск І.О. Дмитрик. – Покровськ, 2017. – 30 с.

 

005(072)
М54       Методичні рекомендації до виконання завдань практичних занять з дисципліни “Стратегія підприємства” [Електронний ресурс] : для студентів ОС “Бакалавр”, денної форми навчання, галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 073 Менедмент, 075 Маркетинг : галузі знань 0305 Економіка та підприємництво, напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства / укладач О.В. Амельницька; відповідаль. за випуск О.М. Фіщенко. – Покровськ, 2017. – 61 с.

 

658.512(072)
М54       Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Системи автоматизованого проектування технологічних процесів [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.050502 “Інженерна механіка” та спеціальності 131 Прикладна механіка денної та заочної форм навчання / укладач Л.П. Калафатова, Т.В. Горячева, М.О. Бабенко; відповідаль. за випуск С.О. Вірич. – Покровськ, 2017. – 43 с.

 

004.65(072)
М54       Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Організація баз даних і знань” для студентів спеціальностей 122 Комп’ютерні науки і 123 Комп’ютерна інженерія [Електронний ресурс] / укладач В.П. Блощицький, Т.О. Черняк; відповідаль. за випуск Є.Є. Федоров. – Покровськ, 2017. – 42 с.

 

004(072)
М54       Методичні вказівки до виконання та оформлення кваліфікаційних робіт бакалаврів для студентів напряму підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» та спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія усіх форм навчання [Електронний ресурс] / укладач В.А.  Святний, С.О.  Цололо, Ю.Л.  Дікова; відповідаль. за випуск В.А.  Святний. – Покровськ, 2017. – 48 с.

 

338.5(072)
М54       Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Управління витратами” для студентів напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” усіх форм навчання [Електронний ресурс] / укладач О.Р. Віноградова; відповідаль. за випуск В.М.  Хобта В.М. – Покровськ, 2017. – 34 с.

 

004(072)
М54       Методичні вказівки до виконання та оформлення кваліфікаційних робіт магістрів для студентів спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія усіх форм навчання [Електронний ресурс] / укладач В.А.  Святний, С.О.  Цололо, Ю.Л.  Дікова; відповідаль. за випуск В.А.  Святний. – Покровськ, 2017. – 50 с.

 

624.012.4(072)
М54       Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Будівельні конструкції” за темою “Розрахунок та конструювання монолітного перекриття” для студентів всіх форм навчання за спеціальністю “Гірництво” / укладач О.І. Повзун, С.В. Подкопаєв, О.В. Фролов, І.В. Іорданов, Д.А. Чепіга; відповідаль. за випуск О.В. Фролов. – Покровськ, 2017. – 39 с.

 

339
Е45   Економічний аналіз [Електронний ресурс] : Конспект лекцій для студентів спеціальності 076 Підприємство,торгівля та біржова діяльність / уклад. Л.М. Шилова, К.Ю. Бондик ; відповідал. за вип. В. М. Хобта. – Покровськ, 2016. – 75 с.

339.138
К65   Конспект лекцій з дисципліни Маркетингове ціноутворення [Електронний ресурс] : для студентів ОКР бакалавр, денної та заочної форми навчання : галузі знань 07 Управління та адміністрування : спеціальності 075 Маркетинг / уклад. О.В. Мізіна ; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 99 с.

33
К65   Конспект лекцій з дисципліни Антикризове управління [Електронний ресурс] : для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, денної та заочної форм навчання, галузі знань 0305 Економіка та підприємництво, напрямів 6.030507 Маркетинг, 6.030601 Менеджмент, 6.030504 Економіка підприємства / уклад. О.В. Мізіна ; відповідал. за вип.І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 91 с.

336
К65  Конспект лекцій з дисципліни Банківська система [Електронний ресурс] : для студентів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030508 Фінанси і кредит всіх форм навчання / уклад. Л.Л. Катранжи ; відповідал. за вип. Н.Ю. Рекова. – Покровськ, 2016. – 79 с.

35.08(072)
М54   Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни Організація діяльності державного службовця : для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей : галузі знань 07 “Управління та адміністрування” : спеціальності 074 “Публічне управління та адміністрування” / уклад. В.М. Грудницький ; ред. О.А. Ганич ; відповідал. за вип. Н.В. Оленцевич. – Покровськ, 2016. – 44 с.

004.383.3
М54   Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни Цифрова обробка сигналів [Електронний ресурс] : для студентів напряму 6.050102 Комп’ютерна інженерія денної та заочної форм навчання / уклад. О.В. Самощенко ; відповідал. за вип. В.А. Святний. – Покровськ, 2016. – 98 с.

681
М54   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Цифрова обробка сигналів [Електронний ресурс] : для студентів напряму Комп’ютерна інженерія денної та заочної форм навчання / уклад. О.В. Самощенко ; відповідал. за вип. В.А. Святний. – Покровськ, 2016. – 40 с.

35.08(072)
М54   Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни Організація діяльності державного службовця [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання : галузі знань 07 “Управління та адміністрування” : спеціальності 074 “Публічне управління та адміністрування” / уклад. В.М. Грудницький ; відповідал. за вип. Н.В. Оленцевиц. – Покровськ, 2016. – 44 с.

330.341.1(075.8)

М54        Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни Економіка та організація інноваційної діяльності [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства денної та заочної форм навчання / уклад. С.І. Кравченко, Н.М. Далевська ; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2016. – 49 с.

330.341.1(075.8)

М54        Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни Економіка та організація інноваційної діяльності [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства денної та заочної форм навчання / уклад. С.І. Кравченко, М.В. Панкова ; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2016. – 19 c.

330.322(072)

М54        Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Управління інвестиціями [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства денної та заочної форм навчання / уклад. В.М. Хобта, Г.С. Панченко, М.В. Панкова ; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2016. – 38 с.

334.72(072)

М54        Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни Управління проектами [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / уклад. О.М. Фіщенко ; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2016. – 39 с.

004

М54        Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни Обчислювальні методи [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання : галузі знань 0501 Інформатика та обчислювальна техніка, що навчаються за напрямами підготовки 6.050101 Комп’ютерні науки, 6.050102 Комп’ютерна інженерія, 6.050103 Програмна інженерія, спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення / уклад. О.А. Дмитрієва ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Покровськ, 2016. – 55 с.

004.65(072)

М54        Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з курсу Бази даних [Електронний ресурс] : для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.050101 Програмна інженерія денної форми навчання / уклад. Н.С. Костюкова ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Покровськ, 2016. – 78 с.

005

М54        Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної підготовки Рекламний менеджмент [Електронний ресурс] : для студентів денної форми навчання, галузі знань: 07 Управління та адміністрування, спеціальності 075 Маркетинг / уклад. О.М. Амельницька, О.М. Мізіна ; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 33 с.

330

М54        Методичні вказівки і завдання до практичних занять з дисципліни Навчальна практика [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки: 6.030504 Економіка підприємства / уклад. К.Ю. Бондик, М.В. Панкова ; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2016. – 118 с.

 

330

М54        Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Економічний аналіз [Економічний аналіз] : для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства денної та заочної форм навчання і для студентів і слухачів ІПО / уклад. Л.І. Шилова, К.Ю. Бондик ; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2016. – 74 с.

004.77

М54        Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Групова динаміка і комунікації [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення денної форми навчання / уклад. Н.О. Маслова, О.А. Золотухіна ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Покровськ, 2016. – 38 с.

3 квартал 2017 р. – 2 частина

Соціальні та гуманітарні науки

342(100+477)
А31 Адміністративне деліктне законодавство : зарубіжний досвід та пропозиції реформування та пропозиції реформування в Україні / укладач А.О. Банчук. – Київ : Книги для бізнесу, 2007. – 912 с.

1(075.8)
А66 Андрущенко, В.П.
Сучасна соціальна філософія : курс лекцій / В.П. Андрущенко, М.І. Михальченко. – 2-ге вид. виправ. і допов. – Київ : Генеза, 1996. – 368 с.

329.12(100)”0/20″
А72 Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / укладач С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд. – Київ : Книга для бізнесу, 2008. – 992 с.

347.73(477)(075.8)

Д53 Дмитренко, Е.С.

Фінансове право України. Особлива частина : навч. посіб. / Е.С. Дмитренко. – Київ : Алерта: КНТ, 2007. – 613 с.

347.77/.78(477)

Д75 Дроб`язко, В.С.

Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / В.С. Дроб`язко, Р.В. Дроб`язко. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

311(076)

Е71 Ерина, А.М.

Теория статистики : практикум / А.М. Ерина, З.О. Пальян. – 5-е изд. и допол. – Киев : Знання, 2006. – 267 с. – (Высшее образование ХХI века).

1(477)(075.8)
І-90 Історія філософії України : Хрестоматії / укладач М.Ф. Тарасенко, М.Ю. Русин, А.К. Бичко, І.В. Бичко, С.В. Бондар, Д.П. Кирик, О.В. Логвиненко, Б.В. Левандовський, Л.Т. Левчук, В.Д. Литвинов, В.С. Лісовий, І.В. Лосєв, М.І. Лук, В.М. Нічик, А.О. Погорілий, В.О. Пшеничнюк, А.В. Роменець, Я.М. Страт. – Київ : Либідь, 1993. – 560 с.

658(075.8)
К71 Косач, І.А.
Ділове адміністрування: менеджмент організацій та управління змінами : навч. посіб. / І.А. Косач, Л.С. Ладонько, І.В. Калінько. – Київ : Кондор, 2016. – 217 с.

001(038)
К78 Краснобокий, Ю.М.
Словник-довідник науковця-початківця / Ю.М. Краснобокий, К.М. Левківський. – 2-ге вид. виправ. і допов. – Київ : НМЦВО, 2001. – 72 с.

2-1(075.8)
Л93 Людство і віра : Навчально-методичний посібник: Т.1  / укладач Г. Щокін. – Київ : МАУП, 2002. – 576 с. : іл. + Бібліогр. в кінці частин.

316(075.8)
Л84 Лукашевич, М.П.
Соціологія : загальний курс / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2006. – 408 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”).

330(075.8)
М15 Макконнелл, К.Р.
Т.1 : Экономикс : Принципы, проблемы и политика : В 2 т. : Пер. с англ. / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю. – 11-го изд. – Москва : Республика, 1992. – 399 с. : табл., граф.

321.7(075.8)
О-75 Основи демократії : підручник для ВНЗ / уклад. А.Ф. Колодій. – 3-тє вид., оновлене і доповнене. – Львів : Астролябія, 2009. – 832 с.

330(075.8)
О-75 Основи економічної теорії : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.Г. Федоренко, Ю.В. Ніколенко, О.М. Діденко та ін.; ред. В.Г. Федоренко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Алтера, 2007. – 519 с.

005.336.3(075.8)
О-75 Основи управління якістю (теоретико-методологічні аспекти : для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання / М.П. Костюченко, Я.О. Ляшок, С.В. Подкопаєв, О.Е. Кіпко. – Покровськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2017. – 447 с.

130.2(076)
П35 Пітусь, Л.М.

Культурологічно-релігієзнавчий практикум : навч.-метод. посіб. / Л.М. Пітусь, В.І. Стеценко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 442 с.

330.101(075.8)
П54 Політична економія : навч. посіб. / ред. Г.І. Башнянин. – 3-тє вид. перероб. і виправ. – Львів : Магнолія плюс, 2005. – 306 с.

321(100+477)(075.8)
П65 Почепцов, Г.Г.
Інформаційна політика : навч. посіб. / Г.Г. Почепцов, С.А. Чукут. – Київ : Знання, 2006. – 663 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

811.161.2
Р49 Різників, О.С.
Спадщина тисячоліть: українська мова. Чим вона багатша за інші / О.С. Різників. – 2-вид., допов. і перероб. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 192 с.

001(038)=161.1=161.2
Р75 Російсько-український словник наукової термінології : Суспільні науки / И.Ф. Андерш, С.А. Воробйова, М.В. Кравченко та ін. – Київ : Наукова думка, 1994. – 600 с.

311(075.8)
С78 Статистика : підруч. / С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Єрина та ін.; ред. О.П. Бондаренко. – Київ : КНЕУ, 1998. – 468 с.

621.39(06)
Т15 “ТАК” Телекомунікації, автоматика, комп`ютерно-інтегровані технології : Збірка доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених (Покровськ, 29-30 листопада 2016 р.) / ред. Г.В. Ступак, О.В. Вовна, А.А. Зорі, В.В. Поцепаєв, В.М. Ставицький, В.Я. Воропаєва, В.П. Тарасюк. – Покровськ : ДВНЗ ДонНТУ, 2017. – 288 с.

347(477)(075.8)
Ц58 Т.1 : Цивільне право України : підручник у 2 томах / ред. В.І. Борисова, І.В. Спасибо-Фатєєва, В.Л. Яроцький. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 480 с.

347(477)(075.8)
Ц58 Т.2 : Цивільне право України : підручник у 2 томах / ред. В.І. Борисова, І.В. Спасибо-Фатєєва, В.Л. Яроцький. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 552 с.

330.1(075.8)
Э40 Экономическая теория : учебник для вузов / В.Д. Камаев, М.А. Абрамова, Л.С. Александрова та ін.; ред. В.Д. Камаев. – 7-е изд. перераб. и допол. – Москва : ВЛАДОС, 2001. – 640 с. : ил.

811.124(075.8)
Я47 Яковенко, Н.М.
Латинська мова : підруч. – Київ : Вища школа, 1993. – 360 с.

130.2

А23     Агамбен, Джорджо

Что современно? / Джорджо Агамбен; ред. диакон Августин Соколовски; перекл. диакон Августин Соколовски. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 78 с.

342(477)(075.8)

А31     Т 2: Особлива частина : Адміністративне право України : Академічний курс : У двох томах / ред. В.Б. Авер’янов. – Київ : Юридична думка, 2005. – 624 с.

347.77(075.8)

А66     Андрощук, Г.А.

Патентное право: правовая охрана изобретений : учеб. пособ. / Г.А. Андрощук, Л.И. Работягова. – Киев : МАУП, 1999. – 216 с. : ил.

7(477)(051)
А86     ART Ukraine : Arsenale 2012 перша київська бієнале сучасного мистецтва. вересень-жовтень 5(24)2011. – Київ, 2011. – 160 с. : іл.

330.101(075.8)

Б33      Башнянин, Г.І.

Політична економія : підручник / Г.І. Башнянин, П.Ю. Лазур, В.С. Медведєв. Ч.1 Загальна економічна теорія. Ч.2 Спеціальна економічна теорія. – Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 527 с.

343.344(477+100)

Б61      Біленчук, П.Д.

Зброєзнавство : правові основи обігу вогнестрільної зброї : моногр. / П.Д. Біленчук, А.В. Кофанов, О.Ф. Сулява; ред. П.Д. Біленчук. – Київ : Міжнародна агенція “BeeZone”, 2004. – 464 с.

502/504(075.8)

Б61      Білявський, Г.О.

Основи екології: теорія та практикум : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г.О. Білявський, Л.І. Бутченко. – Київ : Лібра, 2006. – 368 с.

502/504(075.8)

Б61      Білявський, Г.О.

Основи екології : підруч. / Г.О. Білявський, Г.О. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – 3-є вид. – Київ : Либідь, 2006. – 408 с.

658(477)(075.8)

Б72      Бойчик, І.М.

Економіка підприємства : підручник / І.М. Бойчик. – Київ : Кондор, 2016. – 378 с.

005(075.8)

Б81      Бондар-Підгурська, О.В.

Ділове адміністрування (корпоративне управління) : навч. посіб. / О.В. Бондар-Підгурська, А.О. Глєбова. – Київ : Ліра-К, 2016. – 487 с.

024

Б81      Бондаренко, В.І.

Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан та перспективи [Електронний ресурс] : моногр. / В.І. Бондаренко; ред. Т. Гранчук. – Київ, 2016. – 276 с.

17

В27     Великанов, В.М.

Этика : науч. изд. / В.М. Великанов. – Киев-Миргород : Ирина-Миргород, 2004. – 113 с.

355.1(477)

В61     Воїни. Історія українського війська. – Київ : К.І.С., 2015. – 16 с. – (Укр. ін-т нац. пам’яті).

316(075.8)

В67     Волков, Ю.Г.

Социология : История и современность / Ю.Г. Волков, В.Н. Нечипуренко, С.И. Самыгин; ред. Ю.Г. Волков. – Москва : Феникс, 1999. – 672 с. – (Учебники и учебные пособия).

347.73(477)(075.8)

В75     Воронова, Л.К.

Фінансове право України : підручник / Л.К. Воронова. – Київ : Прецедент, Моя книга, 2006. – 448 с.

330.3

В88     Вугальтер, А.Л.

Логико общественно-экономического процесса / А.Л. Вугальтер. – Киев : Ника-Центр, 1999. – 240 с.

342(477)

Г19      Ганич, О.А.

Правотворчість в державному управлінні [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О.А. Ганич, О.Л. Леонов. – вид. 2-ге., перероб., і доп. – Донецьк : ТОВ “ВРА “Епіцентр”, 2014. – 416 с.

316(075.8)

Г46      Гіденс, Ентоні

Соціологія / Ентоні Гіденс; перекл. В. Шовкун, А. Олійник; ред. О. Іващенко. – Київ : Основи, 1999. – 726 с.

811.161.2

Г55      Глущик, С.В.

Сучасні ділові папери : навч. посіб. для вищ. та середніх навч. закл. / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – 3-тє вид. перероб. і допов. – Київ : А.С.К., 2001. – 400 с.

341.231.14

Г55      Глюксман, А.

На захисті свободи : Організатор діалогу та упорядник книги Галина Аккерман / А. Глюксман, О. Боннер. – Київ : Дух і Літера, 2013. – 224 с.

94(477)

Г61      Голодомор не зламав 1932-1933. – Київ. – 32 с. – (Укр. ін-т нац. пам’яті).

342(477)(075.8)

Г61      Голосніченко, І.П.

Адміністративне право України : основні поняття : навч. посіб. / І.П. Голосніченко, М.Ф. Стахурський, Н.І. Золотарьова; ред. І.П. Голосніченко. – Київ : ГАН, 2005. – 232 с.

330.341.1(477)

Г67      Горбач, Л.М.

Інноваційне забезпечення екологічного розвитку: Сучасні реалії та перспективи : моногр. / Л.М. Горбач. – Київ : Кондор, 2016. – 360 с.

75.03(477)(084)

Г83      Григор’єва, Г.

Край живопису : Альбом-каталог / Г. Григор’єва; уклад. І. Григор’єв. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 96 с.

796

Г94      Гумбрехт, Г.У.

Похвала спортивній красі / Г.У. Гумбрехт. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 216 с.

321(44)

Д26     Дебре, Режіс

Інтелектуальна влада у Франції / Режіс Дебре; перекл. В. Артюх. – Київ : Дух і Літера, 2008. – 308 с.

94(477)

Д26     Дебуа, Отець Патрік

Хранитель спогадів : Кривавими слідами Голокосту / Отець Патрік Дебуа. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 336 с.

82.09″654″(470)

Д29     Делл’Аста, Адриано

В борьбе за реальность / Адриано Делл’Аста; перекл. И. Левина. – Киев : Дух і Літера, 2012. – 184 с.

316.48(075.8)

Д53     Дмитриев, А.В.

Конфликтология : учеб. пособ. для вузов / А.В. Дмитриев. – Москва : Гардарики, 2001. – 320 с.

342(477)(075.8)

Д36     Державне управління: теорія і практика / ред. В.Б. Авер’янов. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 432 с.

316(075.8)

Д57     Добреньков, В.И.

Т. 1 Методология и история : Сициология : в 3 томах / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – Москва : Инфра-М, 2000. – 400 с.

316(075.8)

Д57     Добреньков, В.И.

Т.2 Социальная структура и стратификация : Социология : в 3 томах / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – Москва : Инфра-М, 2000. – 536 с.

316(075.8)

Д57     Добреньков, В.И.

Т.3: Социальные институты и процессы : Социология : в 3 томах / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – Москва : Инфра-М, 2000. – 520 с.

351/354(477)(075.8)

Д79     Дубенко, С.Д.

Державна служба і державні службовці в Україні : навч.-метод. посіб. / С.Д. Дубенко; ред. Н.Р. Нижник. – Київ : Видавничий Дім Ін Юре, 1999. – 244 с.

Д85     Дух і літера : спільний видавничий проект телеканалу “1+1” та видавництва “Дух і літера”. № 11 -12. – Київ : Дух і Літера, 2003. – 472 с.

811.161.2(075.8)

І-21     Іванова, І.Б.

Українське ділове мовлення : навч. посіб. / І.Б. Іванова. – Харків : Парус, 2007. – 448 с.

821.161.2

І-78     Ірванець, О.

Пісні війни. Вірші останніх років / О. Ірванець. – Київ : Дух і Літера, 2014. – 40 с.

352.07(477)(075.8)

І-89     Історія та теорія місцевого самоврядування : навч. посіб. / О.М. Руденко, І.В. Козюра, Н.В. Ткаленко, В.Г. Маргасова. – Київ : Кондор, 2017. – 226 с.

1(477)

І-90     Історія філософії України : підруч. / М.Ю. Русин, І.В. Бичко, М.Ф. Тарасенко та ін. – Київ : Либідь, 1994. – 416 с.

316(075.8)

И90     История теоретической социологии. Социология XIX века (Профессионализация социально-научного знания) / Ю.Н. Давыдов, А.Б. Гофман, А.И. Кравченко та ін.; ред. Ю.Н. Давыдов. – Москва : Издательство Магистр, 1998. – 448 с.

316(4+73)(075.8)

И90     История социологии в Западной Европе и США : учебник для вузов / ред. Г.В. Осипов. – Москва : Норма-Инфра М, 1999.

330.341.1

Е45     Економічний інструментарій прийняття інноваційних рішень на підприємствах : моногр. / С.І. Кравченко, І.С. Кладченко, А.В. Мєшков та ін. – Красноармійськ, 2016. – 243 с.

030(477)

Е64     Енциклопедія Сучасної України / ред. І.М. Дзюба, та ін.; НАН України; Наукове товариство ім. Шевченка; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Том 17, Лег – Лощ. – Київ : Поліграфкнига, 2016. – 712 с. : іл.

030(477)

Е64     Енциклопедія Сучасної України / ред. І.М. Дзюба, та ін.; НАН України; Наукове товариство ім. Шевченка; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Том 16, Куз – Лев. – Київ : Поліграфкнига, 2016. – 712 с. : іл.

76(084.12)

Е68     Епштейн, Марк

Повернення майстра : Альбом-каталог / Марк Епштейн. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 72 с.

17(075.8)

Е88     Етика : навч. посіб. / В.О. Лозовой, М.І. Панов, О.А. Стасевська та ін.; ред. В.О. Лозовой. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 224 с.

82=411.16(477+470)

Є31     Егупець 21. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 479 с.

1(051)

821.161.2-32

Є70     Єременко, С.

Терикони під літаком : Оповідання / Світлана Єременко. – Київ : Український пріоритет, 2016. – 280 с.

330.101.542(075.8)

З-15     Задоя, А.О.

Мікроекономіка : Курс лекцій та вправи : навч. посіб. / А.О. Задоя. – 4-те вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2005. – 211 с. : іл.

330.101.542(075.8)

З-15     Задоя, А.О.

Мікроекономіка : курс лекцій : навч. посіб. / А.О. Задоя. – Київ : Знання, 2000. – 176 с. : іл.

35

З-41     Збірник наукових праць національної академії державного управління при Президентові України / ред. А.П. Савкова. Випуск 2/2016. – Київ : НАДУ, 2016. – 288 с.

94(47+57)

З-63     Зінченко, О.

Година папуги. Українські сторінки Катині / Олександр Зінченко. – Видання друге. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 400 с.

502/504(075.8)

З-68     Злобін, Ю.А.

Основи екології : підручник / Ю.А. Злобін. – Київ : Либідь, 1998. – 248 с.

349.2(477)(075.8)

К23     Карлицький, С.М.

Трудове право України : навч. посіб. / С.М. Карлицький. – Київ : Прецедент, 2004. – 216 с.

94(477)

К36     Керський, Б.

Розмови з Богданом Осадчуком : у співпраці з Кшиштофом Заставним / Б. Керський, Анджей Ковальчик Ст. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 384 с.

130.2(075.8)

К44     Кислюк, К.В.

Культорологія : Хрестоматія : Навч. посіб. для самостійної роботи та семінарських занять / К.В. Кислюк, Г.Д. Панков. – Київ : Кондор, 2017. – 186 с.

2(075.8)

К44     Кислюк, К.В.

Религоведение : учеб. пособ. / К.В. Кислюк, О.Н. Кучер. – Харків : Торсинг, 2002. – 496 с.

316.48(075.8)

К59     Козырев, Г.И.

Введение в конфликтологию : учеб. пособ. для вузов / Г.И. Козырев. – Москва : Владос, 2000. – 176 с.

342(477)(075.8)

К61     Колпаков, В.К.

Адміністративне право України : підруч. / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.

16(075.8)

К64     Конверський, А.Є.

Логіка : підручник для студентів вищих навчальних закладів / А.Є. Конверський. – Київ : Український центр духовної культури, 1999. – 400 с.

346(477)

К78     Кравчук, В.М.

Корпоративне право : Науково-практичний коментар законодавства та судової практики / В.М. Кравчук. – Київ : Істина, 2005. – 720 с.

330

К78     Краус, Н.М.

Становлення інноваційної економіки в умовах інституціональних змін : моногр. / Н.М. Краус. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 596 с.

330.341.1(477)(075.8)

К82     Кривов’язюк, І.В.

Інноваційна економіка : навч. посіб. / І.В. Кривов’язюк. – Київ : Кондор, 2016. – 384 с.

070(477.8)(0.92)

К83     Кроки…. Василь Лизанчук – публіцист, вчений, педагог : Бібліографічний покажчик, листи, рецензії, есеї, відгуки / уклад. М.М. Романюк. Кн. 3. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 550 с.

001.8(075.8)

К84     Крушельницька, О.В.

Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / О.В. Крушельницька. – Київ : Кондор, 2009. – 206 с.

130.2(075.8)

К90     Культорологія / Т.Б. Гриценко, С.П. Гриценко, А.Ю. Кондратюк та ін.; ред. Т.Б. Гриценко. – 2-ге вид. – Київ : ЦУЛ, 2009. – 392 с.

330.101.54(075.8)

К90     Кулішов, В.В.

Мікро- макро економіка : підручник / В.В. Кулішов. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 486 с. – (“Вища освіта України”).

94(477)

К90     Кульчицький, С.В.

1933: трагедія голоду / С.В. Кульчицький. – Київ : Товариство Знання Української РСР, 1988. – 48 с. – (Теорія і практика КПРС. Історія, №6).

659.4(075.8)

К93     Курбан, О.В.

PR у маркетингових комунікаціях : навч. посіб. – Київ : Кондор, 2016. – 246 с.

330(075.8)

Л38     Левченко, Ю.Г.

Економіка та організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / Ю.Г. Левченко. – Київ : Кондор, 2015. – 448 с.

94(477+470)

Л55     Лизанчук, В.

Історія російщення українців : моногр. / В. Лизанчук, М. Рожик. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 412 с.

821.161.2

Л55     Лизанчук, В.

Шевченкове слово : До 200-річчя дня народження Тараса Шевченка / В. Лизанчук. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 184 с.

94(438)(=411.16)

М13    Мазор, М.

Зникле місто (Свідчення в’язня Варшавського гетто) / Мішель Мазор; перекл. Ірина Чайковська, Володимир Чайковський. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 240 с. : іл.

323.2

М18    Маланюк, Є.

Малоросійство (1959) / Євген Маланюк. – Київ : Український пріоритет, 2015. – 48 с.

17(075.8)

М18    Малахов, В.А.

Етика : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Малахов. – Київ : Либідь, 1996. – 304 с. – (Трансформація гуманіт. освіти в Україні).

330.101.542(075.8)

М18    Малахова, Н.Б.

Мікроекономічний аналіз : навч. посіб. / Н.Б. Малахова. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 234 с.

351/354(477)(075.8)

М19    Малиновський, В.Я.

Державна служба: теорія і практика : навч. посіб. / В.Я. Малиновський. – Київ : Атіка, 2003. – 160 с.

316.2(430)

М23    Мангайм, К.

Ідеологія та утопія / Карл Мангайм. – Київ : Дух і Літера, 2008. – 370 с.

33(075.8)

М36    Мацелюх, Н.П.

Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка : навч. посіб. / Н.П. Мацелюх, І.А. Максименко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 382 с.

330.101(075.8)

М48    Мельник, Л.Ю.

Економічна теорія політекономічний контекст : навч. посіб. / Л.Ю. Мельник, П.М. Макаренко. – Київ : Кондор, 2008. – 524 с.

005(075.8)

М50    Менеджмент : навч. посіб. / Г.Є. Мошек, М.М. Ковальчук, Ю.В. Поканєвич та ін.; ред. Г.Є. Мошека. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Ліра-К, 2016. – 550 с.

352.07(038)

М65    Місцеве самоврядування : Словник-довідник / уклад. О.М. Руденко, І.В. Козюра, Н.В. Ткаленко, О.В. Червякова, А.Є. Шевченко. – Київ : Кондор, 2017. – 182 с.

94(438)

М69    Міхнік, Адам

Розмови між паном і панотцем / Адам Міхнік, о. Юзеф Тішнер, Яцек Жаковський; перекл. А. Павлишин. – Київ : Дух і Літера, 2013. – 624 с.

1(44)”654″

М77    Монтень, Мішель

Проби / Мішель Монтень; перекл. А. Перепадя. Кн. 3. – Київ : Дух і Літера, 2007. – 383 с.

330.322

М79    Моран, К.

Оценка инвестиций для нефинансовых менеджеров : Пер. с англ. / К. Моран. – Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2003. – 256 с.

330.322(477)(075.8)

М90    Музиченко, А.С.

Інвестиційна діяльність в Україні. Проблеми регулювання : навч. посіб. / А.С. Музиченко. – Київ : Кондор, 2009. – 406 с.

327(075.8)

М90    Муковський, І.Т.

Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах : навч. посіб. / І.Т. Муковський, А.Г. Міщенко, М.М. Шевченко. – Київ : Кондор, 2017. – 224 с.

005.95/.96

Н10     HR-менеджмент: проблеми, стратегії та перспективи : моногр. / ред. І.Б. Швець. – Донецьк : ДВНЗ ДонНТУ, 2013. – 176 с.

005.95/.96(075.8)

Н10     HR-менеджмент у публічному управлінні : навч. посіб. / О.М. Руденко, С.В. Штурхецький, О.В. Шершньова, Н.В. Філіпова. – Київ : Кондор, 2017. – 124 с.

821.161.2
Н37     Наш Крим: неросійські історії українського півострова / уклад. С.В. Громенко. – Київ : К.І.С., 2016. – 315 с.

316.46(075.8)

Н56     Нестуля, О.О.

Основи лідерства. Наукові концепції (від найдавніших часів до середини ХХ ст.) : навч. посіб. / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 277 с.

316.46(075.8)

Н56     Нестуля, О.О.

Основи лідерства. Наукові концепції (середина ХХ – початок ХХІ ст.) : навч. посіб. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 375 с.

005.57(075.8)

Н74     Новак, В.О.

Інформаційне забезпечення менеджменту : навч. посіб. / В.О. Новак, Л.Г. Макаренко, М.Г. Луцький. – Київ : Кондор, 2007. – 462 с.

82.0(477)

О-23    Обрії особистості : Книга на пошану Івана Дзюби. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 480 с. : іл.

821.111(73)

О-47    Озік, Сінтія

Метафори і пам’ять : Вибрані есеї / Сінтія Озік; перекл. Я. Стріхи. – Київ : Дух і Літера, 2014. – 288 с.

811.161.2(75.8)

О-53    Олійник, О.Б.

Граматика української мови : навч. посіб. / О.Б. Олійник, В.Д. Шинкарук, Г.М. Гребницький. – Київ : Кондор, 2008. – 544 с.

331(075.8)

О-76    Остапенко, Ю.М.

Экономика и социология труда в вопросах и ответах : учеб. пособ. / Ю.М. Остапенко. – Москва : Инфра-М, 2011. – 199 с. – (Вопрос – ответ).

35.07(075.8)

О-75    Особливості публічного управління та адміністрування : навч. посіб. / В.Д. Бакуменко, І.С. Бондар, В.Г. Горник, В.В. Шпачук. – Київ : Ліра-К, 2017. – 256 с.

368(075.8)

П21     Пацурія, Н.Б.

Страхове право України : навч. посіб. / Н.Б. Пацурія. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 176 с.

331(075.8)

П22     Пащенко, І.Н.

Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / І.Н. Пащенко. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 260 с.

336(477)

П37     Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади [Електронний ресурс] : Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування / О. Кириленко, Б. Малиняк, В. Письменний, В. Русін. – Київ : ТОВ “Підприємство “ВІ ЕН ЕЙ”, 2015. – 396 с. – (Асоціація міст України).

352.07

П69     Практичний посібник з питань організації роботи органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад [Електронний ресурс] : Модуль 2 Процедурні питання організац роботи органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади. – Київ, 2015. – 49 с.

352.07

П69     Практичний посібник з питань організації роботи органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад [Електронний ресурс] : Модуль 3 Організація роботи виконавчих органів місцевого самоврядування. Примірні положення структурних підрозділів. – Київ, 2015. – 45 с.

352.07

П69     Практичний посібник з питань організації роботи органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад [Електронний ресурс] : Модуль 4 Алгоритм основних дій з реорганізації органів місцевого самоврядування. – Київ, 2015. – 17 с.

352.07

П69     Практичний посібник з питань організації роботи органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад [Електронний ресурс] : Модуль 5 Стратегічний план розвитку громади. – Київ, 2015. – 101 с.

352.07

П69     Практичний посібник з питань організації роботи органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад [Електронний ресурс] : Модуль 6 Відповіді на проблемні питання. – Київ, 2015. – 13 с.

352.07

П69     Практичний посібник з питань організації роботи органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад [Електронний ресурс] : Модуль 1 Типовий статут територіальної громади. Примірне положення про старосту. – Київ, 2015. – 69 с.

34(477)

П69     Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні : Станов на 1 січня 2001 року / ред. С.П. Павлюк, С.Е. Демський. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 688 с.

17(075.8)

П75     Прибутько, П.С.

Етика : Посібник для підготовки до іспитів / П.С. Прибутько, Л.М. Дубчак. – Київ : Видавець Паливода А.В., 2006. – 180 с. – (Б-чка студента).

332.1(477)(075.8)

Р32      Регіональна економіка : навч. посіб. / І.В. Тараненко, О.В. Дашевська, С.С. Яременко та ін.; ред. І.В. Тараненко. – Київ : Кондор, 2015. – 305 с.

336.1

Р45      Реформування системи місцевих фінансів на засадах фіскальної децентралізації: теорія, європейський досвід та вітчизняна практика : моногр. / Н.Ю. Рекова, В.П. Вишневський, В.Д. Чекіна та ін.; ред. Н.Ю. Рекової. – Покровськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2016. – 252 с.

004(038)=161.1=111=161.2

Р74      Російсько-англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки : (з покажчиком англійських і українських термінів) / уклад. В. Карачун, Г. Гульчук, П. Бех, О. Карачун, Ю. Прохур. – Київ : Спалах, 1998. – 503 с.

005.3(075.8)

С17     Самокиш, О.В.

Креативний менеджмент : навч. посіб. / О.В. Самокиш. – Київ : Кондор, 2016. – 204 с.

821.161.1

С28     Седакова, Ольга

Найкращий університет : Епоха, особа, традиція / Ольга Седакова. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 248 с.

94(477)

С37     Симон Петлюра 1879-1926. – Київ, 2009.

316(075.8)

С69     Соціологія : навч. посіб. / С.О. Макеєв, Н.В. Костенко, Н.В. Паніна та ін.; ред. С.О. Макеєва. – 3-є вид., стереотип. – Київ : Знання, 2005. – 455 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

330.101.541(075.8)

С60     Солонінко, К.С.

Макроекономіка : навч. посіб. / К.С. Солонінко. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 200 с.

33.021

С65     Сорос, Джорж

Лекції в Центрально-Європейському Університеті / Джорж Сорос; перекл. с англ.  А. Павлишин. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 136 с.

330.1(477)(075.8)

С78     Старостенко, Г.Г.

Національна економіка : навч. посіб. / Г.Г. Старостенко, С.В. Онишко, Т.В. Поснова. – Присвячується до 90-ччя навчального закладу. – Київ : Ліра-К, 2012. – 432 с.

005.21(075.8)

С83     Стратегічний аналіз : навч. посіб. / О.В. Кочетков, О.М. Кобилкін, С.В. Кобилкіна та ін.; ред. О.В. Кочеткова. – 3-є вид. виправ. – Київ : Кондор, 2017. – 412 с.

343(4)

С89     Судова практика Суду Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності [Електронний ресурс]. – Київ, 2016. – 220 с.

37.091.3

Т33      Теорія та практика змішаного навчання [Електронний ресурс] : моногр. / В.М. Кухаренко, С.М. Березенська, К.Л. Бугайчук та ін.; ред. В.М. Кухаренко. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. – 284 с.

340.12(075.8)

Т33      Теорія держави і права : підручник / С.Л. Лисенков, А.М. Колодій, О.Д. Тихомиров, В.С. Ковальський; ред. С.Л. Лисенков. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 448 с.

330.341.1(477)

Т45      Тітаренко, Г.Б.

Державне регулювання розвитку інноваційної системи України: теорія, методологія, практика : моногр. / Г.Б. Тітаренко. – Київ : Кондор, 2016. – 400 с.

340.12(100)(075.8)

Т76      Трофанчук, Г.І.

Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / Г.І. Трофанчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 400 с.

82.0(477)

У11     “Умерехтінні найдорожчих лиць”: Згадуючи Михайлину Коцюбинську. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 576 с.

378(477)

У58     Університетська автономія : спеціальний випуск / уклад. С. Квіт, Г. Касьянов, Т. Ярошенко, К. Сігов, Л. Фінберг. №19, Дух і Літера. – Київ : Дух і Літера, 2008. – 366 с.

025.45УДК=161.2(083.44)

У59     Універсальна десяткова класифікація (УДК) : Допоміжні таблиці. Основна таблиця / , Держ. наук. установа Кн. палата Укр. ім. І. Франка; ред. М.І. Сенченко; відповідал. за вип. Г.О. Гуцол; перекл. М.Й. Ахвердова. – вид. виправл. і доповн. – Київ : Кн. палата України, Видавництво Ліра-К, 2017. – 1096 с.

025.45УДК=161.2(083.86)

У59     Універсальна десяткова класифікація (УДК) : Алфавітно-предметний покажчик (зведений) / , Держ. наук. установа Кн. палата Укр. ім. І. Франка; голов. ред. М.І. Сенченко; ред. М.Й. Ахвердова, Т.Е. Калініна, Ю.О. Набхан, К.А. Харитоненко, Н.М. Чунакова. – вид. виправл. і доповн. – Київ : Кн. палата України, Видавництво Ліра-К, 2017. – 903 с.

347.73(477)(075.8)

Ф59     Фінансове право : Хрестоматія : Посібник для студентів юрид. вузів та факультетів / ред. Ю.І. Шуліка. – Київ : Вілбор, 1998. – 640 с.

347.73(477)(075.8)

Ф59     Фінансове право України : підручник / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, І.Є. Криницький та ін.; ред. М.П. Кучерявенка. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 320 с.

94(4)

Щ92    Щоб не забули. Пам’ять про тоталітаризм в Європі : читанка для учнів старших класів середньої школи в усіх європейських країнах / ред. Джиліан Певез. – Київ : К.І.С., 2016. – 320 с. : іл.

378(075.8)

Щ92    Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та етики для “Чайників” [Електронний ресурс] : посіб. / уклад. О.О. Гужва. – 2009. – 72 с.

336(075.8)

Ф26     Фастовець, А.А.

Фінанси малого бізнесу : навч. посіб. / А.А. Фастовець, І.В. Фисун. – Київ : Кондор, 2013. – 302 с.

347.77/.78

Ф34     Федулова, Л.І.

Інтелектуальна власність у національній інноваційній системі : Науково-аналітична доповідь / Л.І. Федулова, Г.О. Андрощук, В.К. Хаустов. – Київ, 2010. – 216 с. : рис. + табл.

33(477)(075.8)

Х69     Ходзінський, К.Г.

Економічна історія України та провідних країн світу : навч. посіб. / К.Г. Ходзінський, П.П. Мазурок. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 148 с.

321.1(075.8)

Ц98     Цюрупа, М.В.

Історія політичних і правових вчень : курс лекцій / М.В. Цюрупа, В.С. Ясинська. – Київ : Кондор, 2016. – 270 с.

82.0(477)(092)

Ч-25    Часткова, Н.С.

Іван Дзюба: Дух і творчість : літературний портрет / Н.С. Часткова. – Київ : Університетське видавництво Пульсари, 2016. – 208 с.

330.1(477)(075.8)

Ч-44    Чепінога, В.Г.

Основи економічної теорії : навч. посіб. / В.Г. Чепінога. – Київ : Ліра-К, 2017. – 240 с.

336(477)(075.8)

Ч-46    Череп, О.Г.

Місцеві фінанси : навч. посіб. / О.Г. Череп, О.Ю. Столяров. – Київ : Кондор, 2015. – 468 с.

76(084.12)

Ч-46    Черешкевич, Луїза

Скульптура, графіка : Художній альбом / Луїза Черешкевич. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 104 с.

658.5

Ш35    Швец, И.Б.

Управление производственными запасами на предприятиях : моногр. – Донецк : НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти., 2003. – 182 с.

339(075.8)

Ш35    Швец, И.Б.

Международные валютные отношения : учеб. пособ. / И.Б. Швец. – Донецк : ГВУЗ  ДонНТУ, 2003. – 133 с.

331.108.26

Ш35    Швець, І.Б.

Комплексна оцінка якості управління персоналом : моногр. / І.Б. Швець, Т.В. Коваленко. – Донецьк : ДВНЗ ДонНТУ, 2013. – 159 с.

351.82

Ш35    Швець, І.Б.

Оцінка нагромадження людського капіталу на промислових підприємствах : моногр. / І.Б. Швець, С.В. Позднякова. – Донецьк : ДВНЗ ДонНТУ, 2011. – 172 с.

339(075.8)

Ш35    Швець, І.Б.

Міжнародні валютні відносини : навч. посіб. / І.Б. Швець. – Донецьк : ДВНЗ ДонНТУ, 2004. – 160 с.

821.161.2-311.6

Ш78    Шовкошитний, В.

Боривітри : історичний роман / Володимир Шовкошитний. – Київ : Український пріоритет, 2014. – 400 с.

821.161.2-311.6

Ш78    Шовкошитний, В.

Білий кречет : історичний роман / Володимир Шовкошитний. – Київ : Український пріоритет, 2013. – 320 с.

323.2

Ш78    Шовкошитний, В.

Герої народжуються на могилах героїв : повість / Володимир Шовкошитний. – Київ : Український пріоритет, 2012. – 48 с.

330.1(075.8)

Я46     Якобчук, В.П.

Економічна теорія : навч. посіб. / В.П. Якобчук. – 3-тє вид. перероб. – Київ : Ліра-К, 2015. – 408 с.

316.3(075.8)

Я47     Яковлев, А.М.

Социальная структура общества : учебник / А.М. Яковлев. – Москва : Издательство “Экзамен”, 2003. – 384 с.

Методичні вказівки

536.24

К65      Конспект лекцій з дисципліни “Тепломасообмін” [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 144 Теплоенергетика денної та заочної форм навчання / уклад. М.М. Власенко; відповідал. за вип. О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2016. – 139 с.

339.138

К65      Конспект лекцій з дисципліни “Економіка та маркетинг підприємств зв’язку” (1ч.) [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 6.050903 Телекомунікації (ТКС) денної та заочної форм навчання / уклад. Е.П. Ровт; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 68 с.

658.8

К65      Конспект лекцій з дисципліни “Маркетинг промислового підприємства” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030507-Маркетинг (МПР) денної та заочної форм навчання / уклад. Е.П. Ровт; відповідал. за вип. О.Ю. Попова. – Покровськ, 2016. – 67 с.

658.7

К65      Конспект лекцій з дисципліни “Перевірка державних закупівель” [Електронний ресурс] : для студентів галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” спеціальності 8.03050901 “Облік і аудит” / уклад. Ю.Л. Мохова; відповідал. за вип. Н.В. Оленцевич. – Покровськ, 2017. – 59 с.

502/504

К65      Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Природоохоронне інспектування” для студентів всіх форм [Електронний ресурс] / уклад. В.К. Костенко, О.Л. Зав’ялова, О.П. Чепак; відповідал. за вип. В.К. Костенко. – Покровськ, 2016. – 67 с.

005(072)

К65      Конспект лекцій з навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки “Основи менеджменту” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” всіх форм навчання / уклад. Г.Б. Мирошниченко, Л.М. Василишина; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 81 с.

005

К65      Конспект лекцій з дисципліни Стратегія підприємства [Електронний ресурс] : для студентів ОС “Бакалавр”, денної форми навчання, галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 073 Менедмент, 075 Маркетинг; галузі знань 0305 Економіка та підприємництво, напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства / уклад. О.В. Амельницька; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2017. – 138 с.

621.865.8

М54     Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Роботизовані технологічні комплекси та транспортні системи гнучних виробничих систем” [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання освітнього степеню “магістр” спеціальності 131 “Прикладна механіка” / уклад. Л.П. Калафатова; відповідал. за вип. С.О. Вірич. – Покровськ, 2017. – 23 с.

338

М54     Методичні вказівки щодо проведення виробничої практики для студентів напрямку підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” [Електронний ресурс] / уклад. Н.М. Далевська; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2017. – 35 с.

658.8

М54     Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Маркетинг промислового підприємства” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки  6.030507 “Маркетинг” денної та заочної форм навчання / уклад. Е.П. Ровт; відповідал. за вип. О.Ю. Попова. – Покровськ, 2016. – 29 с.

621.3

М54     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” (Частина 1) [Електронний ресурс] : для студентів технічних спеціальностей / уклад. Н.Л. Тютюнник, Д.О. Кардаш; відповідал. за вип. О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2016. – 49 с.

621.3

М54     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” (Частина 2) [Електронний документ] : для студентів технічних спеціальностей / уклад. Н.Л. Тютюнник, Д.О. Кардаш; відповідал. за вип. О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2016. – 41 с.

346.232

М54     Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни “Конкурентне право” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент”  (денної та заочної форм навчання) / уклад. В.М. Грудницький; відповідал. за вип. Н.В. Оленцевич. – Покровськ, 2017. – 64 с.

621.3

М54     Методичні вказівки до проведення практичних занять студентів технічних спеціальностей  з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” [Електронний ресурс] / уклад. Н.Л. Тютюнник, Д.О. Кардаш; відповідал. за вип. О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2016. – 29 с.

004

М54     Методичні рекомендації щодо проведення переддипломної практики  магістрів денної форми навчання спеціальності 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” [Електронний ресурс] / уклад. Є.Є. Федоров, І.В. Ярош, Т.О. Черняк; відповідал. за вип. Є.Є. Федоров. – Покровськ, 2017. – 31 с.

658.589

М54     Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики [Електронний ресурс] : для студентів спеціальностей 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, 8.03050401 “Економіка підприємства”, 8.18010012 “Управління інноваційною діяльністю” / уклад. В.М. Хобта; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2017. – 34 с.

339.138

М54     Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Економіка та маркетинг підприємств зв’язку” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.050903 “Телекомунікації” (ТКС) денної та заочної форм навчання / уклад. Е.П. Ровт; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 32 с.

658.8

М54     Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Товарознавство” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030507 “Маркетинг” денної та заочної форм навчання / уклад. Е.П. Ровт; відповідал. за вип. О.Ю. Попова. – Покровськ, 2016. – 23 с.

33

М54     Методичні рекомендації щодо проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 051 “Економіка” спеціалізації “Економічна кібернетика” [Електронний ресурс] : денної та заочної  форм навчання / уклад. В.М. Красько; відповідал. за вип. М.В. Румянцев. – Покровськ, 2016. – 44 с.

004.42

М54     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по темі “Робота з електронними таблицями в MS Excel” [Електронний ресурс] : для студентів всіх спеціальностей всіх форм навчання / уклад. Н.К. Шатохіна, О.А. Тихонова; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Покровськ, 2016. – 52 с.

004.056

М54     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Безпека програм та даних” [Електронний ресурс] : для студентів спеціальностей 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 123 Комп’ютерна інженерія / уклад. Н.О. Маслова, Т.В. Скрипник; відповідал. за вип. О.А.  Дмитрієва. – Покровськ, 2017. – 60 с.

658.5(072)

М54     Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни Інфраструктура ринку [Електронний ресурс] : для студентів напряму 6.030601 – “Менеджмент” денної та заочної форми навчання / уклад. Г.Б. Мирошниченко; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 18 с.

005(072)

М54     Методичні рекомендації для практичних робіт з дисципліни “Організація підприємницької діяльності” [Електронний ресурс] : розроблено для студентів усіх форм навчання галузей знань 0306 “Менеджмент і адміністрування” : напрямів підготовки 6.030601 Менеджмент / уклад. Г.Б. Мирошниченко; відповідал. за вип. І. В.  Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 18 с.

005(072)

М54     Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни “Управлінські рішення” [Електронний ресурс] : для студентів напряму 6.030601 – “Менеджмент” денної форми навчання / уклад. Г.Б. Мирошниченко; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 33 с.

005(072)

М54     Методичні рекомендації щодо виконання практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовки “Основи менеджменту” [Електронний ресурс] : для студентів денної форми навчання : галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування напрям підготовки : 6.030601 Менеджмент / уклад. Г.Б. Мирошниченко, Л.М. Василишина; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 69 с.

330.322(072)

М54     Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Управління інвестиціями”[Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства денної та заочної форм навчання / уклад. В.М. Хобта, М.В. Панкова; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ : ДВНЗ  ДонНТУ, 2017. – 13 с.

330.322(072)

М54     Методичні  вказівки  до  виконання  індивідуальної  контрольної  роботи  з дисципліни “Управління інвестиціями” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030504 “Економіка  підприємства”  денної  та  заочної  форм  навчання / уклад. В.М. Хобта, М.В. Панкова; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2017. – 17 с.

330.341.1(072)

М54     Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Економіка та організація інноваційної діяльності” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” денної та заочної форм навчання / уклад. С.І. Кравченко, Н.М. Далевська; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2017. – 20 с.

004.65(072)

М54     Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу “Організація баз даних і знань” [Електронний ресурс] : для спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення денної форми навчання / уклад. Н.С. Костюкова; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Покровськ, 2017. – 62 с.

005

М54     Методичні рекомендації до виконання завдань практичних занять з дисципліни “Маркетинговий менеджмент” [Електронний ресурс] : для студентів, галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 075 Маркетинг, ОС “Магістр”, денної форми навчання / уклад. О.В. Амельницька; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2017. – 66 с.

004.4

М54     Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з курсу “Дискретна математика. Частина 2” [Електронний ресурс] : для студентів, які навчаються за спеціальностями 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 123 Комп’ютерна інженерія, 125 Кібербезпека денної форми навчання / уклад. І.А.  Назарова, О.А.  Тихонова; відповідал. за вип. О.А.  Дмитрієва. – Покровськ, 2017. – 80 с.

621.01

М54     Методичні вказівки до розрахунково-графічних  робіт за темою “Кінематичне дослідження плоских важільних шостиланкових механізмів за методом планів” за курсом “Теорія машин та механізмів” [Електронний ресурс] : для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання / уклад. І.В. Кутняшенко, А.М. Сурженко, М.Г. Субботіна; відповідал. за вип. І.В. Кутняшенко. – Покровськ, 2017. – 36 с.

33

М54     Методичні  рекомендації до написання магістерської роботи для студентів денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] : спеціальностей 051Економіка, 075 Маркетинг / уклад. О.Ю. Попова, К.Ю. Ягельська, Г.С. Панченко, Н.А. Шакіна; відповідал. за вип. О.Ю. Попова. – Покровськ, 2017. – 44 с.

005.95/.96

М54     Методичні рекомендації до виконання та захисту курсової роботи (проекту) з нормативної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки “Нормування праці” [Електронний ресурс] : галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.030505 “Управління персоналом та економіка праці” ОКР “Бакалавр” всіх форм навчання / уклад. Л.В. Кас’яненко; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2017. – 39 с.

621.38(072)

М54     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Пристрої імпульсної електроніки” (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей) [Електронний ресурс] / уклад. О.В.  Вовна, А.А. Зорі, І.С. Лактіонов; відповідал. за вип. А.А. Зорі. – Покровськ, 2017. – 33 с.

159.9

М54     Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Психології” [Електронний ресурс] : для студентів денної форми освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”(для технічних спеціальностей) / уклад. О.В. Сервачак; відповідал. за вип. І.О. Дмитрик. – Покровськ, 2017. – 25 с.

658

М54     Методичні вказівки до конспекту лекцій з дисципліни “Проектний аналіз” [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / уклад. О. М.  Фіщенко; відповідал. за вип. В.М.  Хобта. – Покровськ, 2017. – 74 с.

005(072)

М54     Методичні рекомедації для проведення практичних занять з дисципліни “Управління ризиками” [Електронний ресурс] : для студентів галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” всіх форм навчання / уклад. Л. Л.  Катранжи; відповідал. за вип. Н. Ю.  Рекова. – Покровськ, 2017. – 41 с.

159.9(072)

М54     Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни Психологія спілкування і ораторська майстерність [Електронний ресурс] : для студентів освітнього ступеня підготовки “Магістр” спеціальностей 051 Економіка, 125 Кібербезпека, 171 Електроніка, 172 Телекомунікації та радіотехніка, 184 Гірництво, 193 Геодезія і землеустрій денної форми навчання / уклад. Г.В. Піскурська; відповідал. за вип. М.М. Кабанець. – Покровськ, 2017. – 16 с.

004.41(072)

М54     Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни “Проектування систем реального часу” для студентів спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія”, денної та заочної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. О.Г. Шевченко; відповідал. за вип. В.А. Святний. – Покровськ, 2017. – 27 с.

004.4(072)

М54     Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Системне програмування” для студе-нтів спеціальності “Комп’ютерна інженерія”, денної та заочної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. О.Г. Шевченко; відповідал. за вип. В.А. Святний. – Покровськ, 2017. – 47 с.

004.41(072)

М54     Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Проектування СРЧ” для студентів спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія”, денної та заочної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. О.Г. Шевченко; відповідал. за вип. В.А. Святний. – Покровськ, 2017. – 25 с.

004.31(075.8)

Н15     Навчально-методичний посібник “Комп’ютерна алгебра. Математичний опис і алгоритми операції ділення цілих чисел в доповняльному коді” для студентів спеціальності “Комп’ютерна інженерія”[ Електронний ресурс ] / уклад. В.В. Лапко, О.В. Самощенко, Г.Е. Маргієв; відповідал. за вип. В.А. Святний. – Покровськ, 2017. – 36 с.

004

Н31     Наскрізна програма практики для студентів денної та заочної форм навчання ОКР бакалавра, спеціаліста, магістра [Електронний ресурс] : галузі знань 12″Інформаційні технології” спеціальністі 121 “Інженерія програмного забезпечення” галузі знань 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка” напряму підготовки 6.050103 “Програмна інженерія” / уклад. Н.К. Шатохіна, О.А. Дмитрієва, І.А. Назарова; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Покровськ, 2017. – 45 с.

502/504

Н31     Наскрізна програма практик для денної та заочної форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст, магістр (без відриву та з відривом від підприємства) : Галузь знань 0401 Природничі науки, для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, галузь знань 10 Природничі науки спеціальності 101 “Екологія” / уклад. В.К. Костенко; відповідал. за вип. В.К. Костенко. – Покровськ, 2016. – 18 с.

622.277

П69     Практикум та методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни “Свердловинні технології видобування корисних копалин” [Електронний ресурс] : спеціальність 184 (6.050301) “Гірництво”, спеціалізація “Розробка родовищ та видобування корисних копалин” / уклад. М.О. Рязанцев, В.І. Зазимко, А.М. Рязанцев; відповідал. за вип. О.К. Носач. – Покровськ, 2017. – 87 с.

Дисертації, звіти

331.45(047.31)

В49     Виноградов, А.Г.

Развитие научных основ систем защиты работников от мощных тепловых излучений водяными завесами : специальность 05.26.01 – Охрана труда : диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук / А.Г. Виноградов; наук. консул. О.М. Яхно. – Черкассы, 2017. – 355 с.

622.53(047.31)
З-42     Звіт з кафедральної науково-дослідної роботи №Н-16-12 Обгрунтування конструктивних рішень та високоефективних режимів експлуатації засобів водовідливу вугільних шахт / дослідниц. колект., керівн. Е.А. Петелін; дослідниц. колект., учасн. М.В. Чашко, С.М. Зінов’єв, В.Г. Кондратенко, В.В. Калиниченко,. – Покровськ, 2016. – 333 с.

669.18(047.31)

З-42     Звіт про виконання науково-дослідної роботи Д-15-04 “Розробка ресурсозберігаючої технології рафінування сталі та дослідження утворення неметалевих включень та формування глазурі на поверхні футерівки ковшів” / дослідниц. колект., керівн. О.М. Смірнов; дослідниц. колект., учасн. О.М. Нижнік, В.Г. Онопрієнко, Є.В. Штепан, О.В. Антикруз, О.В. – Покровськ, 2016. – 170 с.

543.42(047.31)

З-42     Звіт з науково-дослідної роботи “Розробка інтелектуальних вимірювальних модулів електронних систем контролю параметрів фізичних середовищ” / дослідниц. колект., керівн. А.А. Зорі; дослідниц. колект., учасн. В.Ф. Сенько, О.В. Вовна, В.П. Тарасюк, О.А. Штепа, І.С. Лактіон. – Покровськ, 2016. – 164 с.

62-83(047.31)

З-42     Звіт про науково-дослідну роботу Д15-05 “Розробка систем керування електроприводами кранових механізмів, що забезпечують демпфування коливань протяжних конструкцій та переміщуваних вантажів” / дослідниц. колект., керівн. О. Толочко; дослідниц. колект., учасн. С. Старостін. – Покровськ, 2016. – 154 с.

662.741.3(047.3)

З-42     Звіт з науково-дослідної роботи Н-7-14 “Розробка засобів підвищення ефективності та довговічності трубчатих печей для переробки кам’яновугільної смоли” / дослідниц. колект., керівн. А.А. Топоров; дослідниц. колект., учасн. О.С. Парфенюк, П.В. Трет’яков, Г.О. Власов, О.С. Веретельник, І. – Покровськ, 2015. – 134 с.

004.272.2(047.31)

З-42     Звіт про науково-дослідну роботу Алгоритмічні методи підвищення ефективності паралельних комп’ютерних систем при моделюванні динамічних об’єктів (заключний) / дослідниц. колект., керівн. О.А. Дмитрієва; дослідниц. колект., учасн. В.А. Святний, І.Б. Швець, С.А. Зорі, І.А. Назарова, Н.О. Маслов. – Покровськ, 2016. – 323 с.

669.187(047.31)

З-42     Звіт з науково-дослідної роботи Н6-15 “Підвищення енергоефективності і екологічної безпеки дугових сталеплавильних печей” / дослідниц. колект., керівн. С.М. Тімошенко; дослідниц. колект., учасн. В.Г. Онопрієнко, Є.В. Штепан, О.В. Антикуз, Ю.В. Костецький, М. – Покровськ, 2016. – 82 с.

543.42(047.31)

З-42     Звіт з науково-дослідної роботи “Розробка та дослідження експериментального зразка оптичного вимірювача концентрації метану для вугільних шахт” / дослідниц. колект., керівн. А.А. Зорі; дослідниц. колект., учасн. Є.О. Башков, О.В. Вовна, Г.В. Мокрий, І.С. Лактіонов, Р.Н. Ахме. – Покровськ, 2016. – 204 с.

621.7(047.31)

З-42     Звіт про науково-дослідну роботу Д-15-03 кафедри електричної інженерії “Розробка математичних моделей для аналізу динамічної стійкості та методів захисту гібридних електричних систем” (заключний) / дослідниц. колект., керівн. В.Ф. Сивокобыленко; дослідниц. колект., учасн. В.К. Лебедев, В.А. Лысенко, А.П. Никифоров, С.В. Василец. – Покровськ, 2016. – 333 с.

330.837(047.31)

О-53    Оленцевич, Н.В.

Звіт про виконання науково-дослідної роботи Н-7-13 “Інституційні засади ефективного державного управління” / Н.В. Оленцевич; дослідниц. колект., керівн. Н.В. Оленцевич; дослідниц. колект., учасн. М.В. Гордон, В.М. Грудницький, Н.М. Далевська, О.С. Квілинський. – Покровськ, 2016. – 225 с.

Технічні науки

681.5.01

А22        Автоматизация и управление в технологических комплексах [Електронний ресурс] : моногр. / А.М. Русецкий, П.А. Витязь, М.Л. Хейфец та ін.; ред. А.М. Русецкий. – Минск : Беларуская навука, 2014. – 375 с.

681.5.01(075.8)

Б43        Белов, М.П.

Технические средства автоматизации и управления [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / М.П. Белов. – СПб : СЗТУ, 2006. – 184 с.

621.316(075.8)

Б48        Беркович, М.А.

Автоматика энергосистем [Електронний ресурс] : учеб. для техникумов / М.А. Беркович, В.А. Гладышев, В.А. Семенов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 240 с. : ил.

621.38(075.8)

Б77        Бойт, К.

Цифровая электроника [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / К. Бойт; перекл. М.М. Ташлицкого. – Москва : Техносфера, 2007. – 472 с. – (Мир электроники).

004.3

Б78        Бокселл, Д.

Изучаем Arduino 65 проектов своими руками / Д. Бокселл. – СПб : Питер, 2017. – 400 с. : ил. – (Вы и ваш ребенок).

004.451

Б87        Бреснахэн, К.

Linux на практике / К. Бреснахэн, Р. Блум. – СПб : Питер, 2017. – 384 с. : ил. – (Для профессионалов).

004.43(031)

В14        Вайк, Аллен

JavaScript. Энциклопедия пользователя : Пер. с англ. / Аллен Вайк. – Киев : ООО ТИД ДС, 2001. – 480 с.

004.43

В35        Веру, Л.

Секреты CSS. Идеальные решения ежедневных задач / Л. Веру. – СПб : Питер, 2017. – 336 с. : ил. – (Бестселлеры O’Reilly).

004

В63        Воеводин, Вл.В.

Вычислительное дело и кластерные системы [Електронний ресурс] : Советы и рекомендации по планированию, проектированию и использованию кластеров в вычислительной практике / Вл.В. Воеводин, С.А. Жуматий. – Москва : Издательство Московского университета, 2007. – 149 с.

004.42

В97        Вэйл, Д.

Minecraft. Программируй свой мир / Д. Вэйл, М. О`Хэнлон. – СПб : Питер, 2017. – 224 с. : ил. – (Вы и ваш ребенок).

004.42(075.8)

Г37         Гергель, В.П.

Теория и практика параллельных вычислений [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / В.П. Гергель. – Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, Бионом. Лаборатория знаний., 2007. – 423 с. : ил. + табл. – (Основы информационных технологий).

004.43

Г65         Гонсалвес, Э.

Изучаем Java EE 7 / Э. Гонсалвес. – СПб : Питер, 2017. – 640 с. : ил.

004.45(075.8)

Г68         Гордеев, А.В.

Системное программное обеспечение : учебник для вузов / А.В. Гордеев, А.Ю. Молчанов. – СПб : Питер, 2002. – 736 с. : ил.

004.451

Д27        Дейтел, П.

Android для разработчиков / П. Дейтел, Х. Дейтел, А. Уолд. – 3-е изд. – СПб : Питер, 2017. – 512 с. : ил. – (Библиотека программиста).

621.9(075.8)

Д64        Должиков, В.П.

Основы программирования и наладки станков с ЧПУ [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / В.П. Должиков. – Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 143 с.

004.43

Д71        Доусон, М.

Программируем на Python / М. Доусон. – СПб : Питер, 2017. – 416 с. : ил.

004.43

Д71        Доусон, М.

Изучаем С++ через программирование игр / М. Доусон. – СПб : Питер, 2017. – 352 с. : ил.

004.43

Д94        Дэвис, Стефан Р.

С++ для “Чайников” [Електронний ресурс] / Стефан Р. Дэвис; перекл. Д.М. Мищишина, И.В. Красикова; ред. И.В. Красикова. – 4-е изд. – Москва : Вильямс, 2003. – 336 с. : ил.

004(038)

І-74        Інформатика та обчислювальна техніка : короткий тлумачний словник / В.П. Гондюл, А.Г. Дерев’янко, В.В. Матвєєв, Ю.З. Прохур; ред. В.П. Гондюл. – Київ : Либідь, 2000. – 320 с.

621.3(075.8)

Е50         Електротехнічний практикум : навч. посіб. / О.Є. Гамола, В.І. Коруд, В.С. Мадай, Н.П. Мусихіна. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 194 с.

004.43

З-18       Закас, Н.

JavaScript для профессиональных веб-разработчиков / Н. Закас; перекл. А. Лютича. – СПб : Питер, 2017. – 960 с. : ил. – (Для профессионалов).

004.4

З-56       Зеньковський, В.А.

Применение Excel в экономических и инженерных расчетах : с компакт-диском / В.А. Зеньковський. – Москва : Солон-Пресс, 2005. – 192 с. : ил. + CD-ROM. – (Про ПК).

004.738.5

К13        Кажарнович, В.Ф.

SEO на результат: простые и понятные методы продвижения в интернете / В.Ф. Кажарнович. – СПб : Питер, 2017. – 320 с. : ил.

621.3(038)

К43        Киреева, Э.А.

Полный справочник по электрооборудованию и электротехнике (с примерами расчетов) [Електронний ресурс] : справочное издание / Э.А. Киреева, С.Н. Шерстнев; ред. С.Н. Шерстнева. – второе издание, стереотипное. – Москва : Кнорус, 2013. – 864 с.

621.3(075.8)

К45        Китунович, Ф.Г.

Электротехника : учебник / Ф.Г. Китунович. – 4-е изд. перераб. и доп. – Минск : Вышейшая школа, 1999. – 400 с. : ил.

622(075.8)

К89        Кузьмин, Е.В.

Основы горного дела [Електронний ресурс] : учебник для вузов / Е.В. Кузьмин, М.М. Хайрутдинов, Д.К. Зенько. – Москва : ООО “АртПРИНТ+”, 2007. – 254 с.

004.43

К90        Культин, Н.Б.

С/С ++ в задачах и примерах : для начинающих программистов / Н.Б. Культин. – СПб : БХВ-Петербург, 2001. – 288 с. : ил.

004.43

Л29        Лафоре, Р.

Объктно-ориентированное программирование в С++ / Р. Лафоре. – 4-е изд. – СПб : Питер, 2017. – 928 с. : ил. – (Классика computer science).

624(038)

Л39        Леденёв, В.В.

Основные определения и принципы механики [Електронний ресурс] : терминологический словарь / В.В. Леденёв, А.В. Худяков. – Тамбов : ФГБОУ ВПО “ТГТУ”, 2012. – 96 с.

004.43(075.8)

Л64        Литвиненко, Н.А.

Технология программирования на С++. Win 32 API-приложения [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / Н.А. Литвиненко. – СПб : БХВ-Петербург, 2010. – 288 с. : ил.

004(075.8)

Л85        Лупин, С.А.

Технологии параллельного программирования [Електронний ресурс] : учебник / С.А. Лупин, М.А. Посыпкин. – Москва : ИД “Форум” – Инфра-М, 2011. – 208 с.

004.43

Л93        Любанович, Б.

Простой Python. Современный стиль программирования / Б. Любанович. – СПб : Питер, 2016. – 480 с. : ил. – (Бестселлеры O’Reilly).

004.43

М15       Макгаврен, Дж.

Head First. Изучаем Ruby / Дж. Макгаврен. – СПб : Питер, 2016. – 528 с. : ил. – (Head First O`Reilly).

004.738.5

М15       Маклафлин, Б.

PHP и MySQL. Исчерпывающее руководство. – 2-е изд. – СПб : Питер, 2017. – 544 с. : ил. – (Бестселлеры O’Reilly).

004.43

М15       Маклафлин, Б.

Объектно-ориентированный анализ и проектирование / Б. Маклафлин, Г. Поллайс, Д. Уэст. – СПб : Питер, 2017. – 608 с. : ил.

004.415

М29       Мартин, Р.

Идеальный программист. Как стать профессионалом разработки ПО / Р. Мартин. – СПб : Питер, 2017. – 224 с. : ил.

004.4

М29       Мартин, Р.

Чистый код создание, анализ и рефакторинг / Р. Мартин. – СПб : Питер, 2017. – 464 с. : ил. – (Библиотека программиста).

621.3(075)

М29       Мартынова, И.О.

Электротехника [Електронний ресурс] : учебник / И.О. Мартынова. – Москва : Кнорус, 2015. – 304 с.

006.91(075.8)

М54       Метрология и электрические измерения [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / Е.Д. Шабалдин, Г.К. Смолин, В.И. Уткин, А.П. Зарубин; ред. Е.Д. Шабалдин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Екатеринбург : Рос. гос. проф.-пед. ун-та., 2013. – 320 с.

004.43

М54       Метц, С.

Ruby. Объектно-ориентированное проектирование / М. Сэнди. – СПб : Питер, 2017. – 304 с. : ил. – (Библиотека программиста).

004.4

М77       Монк, С.

Программируем Arduino. Профессиональная работа со скетчами / С. Монк. – СПб : Питер, 2017. – 272 с. : ил.

004.4

М77       Монк, Саймон

Программируем Arduino: Основы работы со скетчами / Саймон Монк. – 2-е изд. – СПб : Питер, 2017. – 208 с. : ил.

Н64        Никсон, Р.

Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL,JavaScript,CSS и HTML / Р. Никсон. – 4-е изд. – СПб : Питер, 2017. – 768 с. : ил. – (Бестселлеры O’Reilly).

621.3(075.8)

Н73        Новиков, Ю.В.

Основы цифровой схемотехники. Базовые элементы и схемы. Методы проектирования [Електронний ресурс] : учебник / Ю.В. Новиков. – Москва : Мир, 2001. – 379 с. – (Современная схемотехника).

621.3(075.8)

О-28      Общая электротехника : учеб. пособ. / Н.А. Кривоногов, В.П. Маклаков, Л.А. Потапов та ін.; ред. Л.А. Потапов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. – 222 с. : ил. – (Высшее образование).

004.42

П12        Пайлон, Т.

Программируем для iPhone и iPad / Т. Пайлон, Д. Пайлон; перекл. Е. Матвеев. – 3-е изд. – СПб : Питер, 2014. – 336 с. : ил. – (Head First O`Reilly).

004.42

П75        Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования / Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон, Дж. Влиссидес. – СПб : Питер, 2017. – 368 с. : ил. – (Библиотека программиста).

004.42

П20        Паттерны проектирования / Э. Фримен, Э. Фримен, К. Сьерра, Б. Бейтс. – СПб : Питер, 2017. – 656 с. : ил. – (Head First O`Reilly).

621.39(075.8)

П58        Попов, О.Б.

Цифровая обработка сигналов в трактах звукового вещания [Електронний ресурс] : учеб. пособ. для вузов / О.Б. Попов, С.Г. Рихтер. – Москва : Горячая линия – Телеком, 2007. – 341 с. : ил.

681.5(075)

С28        Селевцов, Л.И.

Автоматизация технологических процессов [Електронний ресурс] : учебник / Л.И. Селевцов, А.Л. Селевцов. – Москва : Издательский центр Академия, 2014. – 352 с. – (Среднее профессиональное образование).

004.62

С36        Силен, Деви

Основы Data Science и Big Data Python и наука о данных / Деви Силен, Арно Мейсман, Мохамед Али. – СПб : Питер, 2017. – 336 с. : ил. – (Библиотека программиста).

004

Т16         Таллоч, Митч

Знакомство с Wsndows Azure. Для ИТ-специалистов [Електронний ресурс] / Митч Таллоч и команда Wsndows Azure. – Москва : ЭКОМ Паблишерз, 2014. – 154 с. : ил.

004.3

Т18         Таненбаум, Э.

Архитектура компьютера / Э. Таненбаум, Т. Остин. – 6-е изд. – СПб : Питер, 2017. – 816 с. : ил. – (Классика computer science).

621.01(075.8)

Т19         Тарабарин, О.И.

Проектирование технологической оснастки в машиностроении [Електронний ресурс] : учебник / О.И. Тарабарин, А.П. Абызов, В.Б. Ступко. – 2-е изд., исправ. и допол. – СПб : Лань, 2013. – 304 с. : ил.

531/534(075.8)

Т33         Теоретична механіка : підручник / В.М. Булгаков, В.В. Яременко, О.М. Черниш, М.Г. Березовий. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 640 с.

621.391(075.8)

Т33         Теорія електричного зв’язку : навч. посіб. / О.Ю. Гусєв, Г.Ф. Конахович, В.І. Корнієнко та ін. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 364 с.

551.51(075.8)

Т41         Тимонин, А.С.

Т. 1 : Инженерно-экологический справочник [Електронний ресурс] : справочник / А.С. Тимонин. – Калуга : Н. Бочкаревой, 2003. – 917 с.

551.51(075.8)

Т41         Тимонин, А.С.

Т.2 : Инженерно-экологический справочник [Електронний ресурс] : справочник / А.С. Тимонин. – Калуга, 2003. – 884 с.

551.51(075.8)

Т41         Тимонин, А.С.

Т.3 : Инженерно-экологический справочник [Електронний ресурс] : справочник / А.С. Тимонин. – Калуга : Н. Бочкаревой, 2003. – 1024 с.

622.7(075.8)

Т46         Тихонов, О.Н.

Тоерия сепарационных процессов [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / О.Н. Тихонов. Ч.1. – СПб, 2003. – 99 с.

004.451

У64     Уорд, Б.

Внутреннее устройство Linux / Б. Уорд. – СПб : Питер, 2017. – 384 с. : ил. – (Для профессионалов).

621.38(075.8)

Ф88     Фрике, К.

Вводный курс цифровой электроники [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / К. Фрике; перекл. В.Я. Кремлева. – Москва : Техносфера, 2003. – 432 с. – (Мир электроники).

004.43

Ф88     Фримен, Э.

Изучаем программирование на JavaScript / Э. Фримен, Э. Робсон. – СПб : Питер, 2017. – 640 с. : ил.

004.738.5

Ф93     Фрэйн, Б.

HTML5 и CSS3 Разработка сайтов для любых браузеров и устройств / Б. Фрэйн. – 2-е изд. – СПб : Питер, 2017. – 272 с. : ил. – (Библиотека программиста).

004.42

Х70     Хокинг, Дж.

Unity в действии. Мультиплатформенная разработка на C# / Дж. Хокинг. – СПб : Питер, 2017. – 336 с. : ил. – (Для профессионалов).

621.3(075)

Х95     Хрусталева, З.А.

Электрические и электронные измерения в задачах, вопросах и упражнениях [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / З.А. Хрусталева, С.В. Парфенов. – Москва : Издательский центр Академия, 2009. – 176 с.

004.41

Ч-16    Чакон, С.

Git для профессионального программиста / С. Чакон, Б. Штрауб. – СПб : Питер, 2017. – 496 с. : ил. – (Библиотека программиста).

681.5(075.8)

Ш20    Шандров, Б.В.

Технические средства автоматизации [Електронний ресурс] : учебник / Б.В. Шандров, А.Д. Чудаков. – Москва : Издательский центр Академия, 2007. – 368 с. – (Высшее профессиональное образование).

004.43

Ш26    Шарп, Джон

Microsoft Visual C#. Подробное руководство / Джон Шарп. – СПб : Питер, 2017. – 848 с. : ил. – (Библиотека программиста).

351.82

Ш35    Швець, І.Б.

Управління виробничими потужностями на підприємствах кондитерської галузі : моногр. / І.Б. Швець, Р.С. Распопов. – Донецьк : ДВНЗ ДонНТУ, 2010. – 156 с.

004.451

Ш80    Шоттс, У.

Командная строка Linux. Полное руководство : Рекомендовано Linux Foundation / У. Шоттс. – СПб : Питер, 2017. – 480 с. : ил. – (Для профессионалов).

Природничі науки


614.8(075.8)

Б40        Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств (Охрана труда) [Електронний ресурс] : учеб. пособ. для вузов / П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Н.Л. Пономарев, Н.И. Сердюк. – 4-е изд. перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 2007. – 335 с. : ил.

519.6(075.8)

Г70         Городня, Т.А.

Математичні методи в економічній діагностиці : навч. посіб. / Т.А. Городня, А.Ф. Щербак. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 200 с.

631.4(075.8)

Г90         Грунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості : навч. посіб. / В.І. Купчик, В.В. Іваніна, Г.І. Нестеров та ін.; ред. В.І. Купчика. – Київ : Кондор, 2014. – 414 с.


331.4(079.2)

Д46        Дипломне проектування. Розділи з охорони праці : навч. посіб. / С.О. Буракова, М.П. Супрович, І.С. Беркещук та ін.; ред. С.О. Буракової. – Кам’янець-Поділ. : ПП “Медобори-2006”, 2013. – 360 с.

631.4(075.8)

Л56        Лико, Д.В.

Грунтознавство : практикум / Д.В. Лико, С.М. Лико, О.А. Деркач. – Київ : Кондор, 2016. – 236 с.


502.1(075.8)

П19     Пасічник, Т.В.

Моделювання та прогнозування стану довкілля : навч. посіб. / Т.В. Пасічник. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 200 с. – (“Вища освіта України”).

502.175(075.8)

П77     Прищепа, А.М.

Системний аналіз якості навколишнього середовища : підручник / А.М. Прищепа, С.М. Лико, О.І. Портухай. – Київ : Кондор, 2016. – 496 с.

Наукові праці Донецького національного технічного університету

378(477.62)

Д54     Дні науки в Донецькому національному технічному університеті : матеріали конференції м. Красноармійськ, 25-29 травня 2015 р. – Красноармійськ : ДонНТУ, 2015. – 14 с.

621.3(062.552)

Д67     Донецький національний технічний університет

Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Електротехніка і енергетика” [Електронний ресурс] : Всеукраїнський науковий збірник : Заснований у червні 2003 р. : Виходить 2 рази на рік / Донецький національний технічний університет; ред. В.Ф. Сивокобиленко, О.Є. Башков; секр. О.Ю. Колларов; ред. С.Ф. Артюх, М.В. Гребченко, І.В. Жежеленко, П.Д. Лежнюк, Ю.Л. Саєнко, М.С. Сегеда, О.. №1(17)’2015. – Красноармійськ, 2015. – 150 с.

354

М33    Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Публічне управління: розвиток конституціоналізму в Україні та проведення конституційної реформи”  [Електронний ресурс] : присвяченя відзначенню 20-ї річниці заснування Магістратури державного управління в ДВНЗ “Донецький національний технічний університет” м. Покровськ 29-30 листопада. – Покровськ, 2016. – 121 с.

354

М33    Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Публічне управління: розвиток конституціоналізму в Україні та проведення конституційної реформи”  [Електронний ресурс] : присвяченя відзначенню 20-ї річниці Конституції України : м. Красноармійськ 8-9 червня. – Красноармійськ, 2016. – 137 с.

Автореферат

681.51(043.3)

А45     Алахмад, Алмоу Кутайба

Оптимальне керування процесом крекінгу вакуумного газойлю аерозольним нанокаталізом : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.07 – автоматизація процесів керування : зах. 28.04.2017 р. / Алмоу Кутайба Алахмад; наук. керівн. О.В. Поркуян; опон. В.С. Моркун, А.М. Мацуй. – Сєвєродонецк, 2017. – 20 с.


547.83(043.3)

А64     Аніщенко, В.М.

Інверсійний трансфазний каталіз реакції фосфорилхлоридів з фенолами та структура реагентів : автореф. дис. канд. хіміч. наук : 02.00.04-фізична хімія : зах. 14.06.2017 р. / В.М. Аніщенко; наук. керівн. В.І. Рибаченко; опон. О.М. Шендрик, В.В. Манк. – Львів, 2017. – 20 с.

519.7(043.3)

Б12      Бабкова, Н.В.

Моделі та інформаційна технологія ідентифікації фізичних параметрів високотемпературних процесів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.06 – інформаційні технології : зах. 27.04.2017 р. / Н.В. Бабкова; наук. керівн. Н.В. Шаронова; опон. І.В. Шостак, В.О. Гороховатський. – Харків, 2017. – 20 с.

681.2-046.55(043.3)

Б61      Білик, З.В.

Метод та засіб контролю для визначення напрямку на точкові джерела гамма-випромінювання : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин : зах. 16.03.2017 р. / З.В. Білик; наук. керівн. О.М. Григор’єв; опон. В.Б. Большаков, Ю.Є. Хорошайло. – Харків, 2017. – 21 с.

004.932(043.3)

Б77      Бойко, Д.О.

Декомпозиційний метод та підсистема підвищення якості візуалізації анатомічних і патологічних структур на цифрових мамограмах : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.11.17 – біологічні та медиичні прилади і системи : зах. 11.05.2017 р. / Д.О. Бойко; наук. керівн. Г.Є. Філатова; опон. О.Г. Аврунін, С.В. Тимчик. – Харків, 2017. – 20 с.

621.7(043.3)

В19     Василевський, О.В.

Вдосконалення процесів протяжки круглих валів у комбінованих бойках на гідравлічних процесах : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском : зах. 21.04.2017 р. / О.В. Василевський; наук. керівн. В.В. Кухар; опон. О.Є. Марков, В.Л. Чухліб. – Кременчук, 2017. – 20 с.

331.45(043.3)
В49     Виноградов, А.Г.
Розвиток наукових основ систем захисту працівників від потужних теплових випромінювань водяними завісами : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.26.01 – Охорона праці : зах. 11.05.2017 р. / А.Г. Виноградов; наук. керівн. О.М. Яхно; опон. А.С. Бєліков, М.А. Касьянов, В.К. Костенко. – Покровськ, 2017. – 40 с.

658.562(043.3)
В11     Вініченко, О.М.
Система динамічного контролю соціально-економічного розвитку промислового підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 04.04.2017 р. / О.М. Вініченко; наук. керівн. О.М. Зборовська; опон. Б.М. Андрушків, О.М. Анісімова, А.Г. Семенов. – Запоріжжя, 2017. – 36 с.

005.33(043.3)

Г19      Гапон, Ю.В.

Формування та оцінювання потенціалу стратегічних змін підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 18.05.2017 р. / Ю.В. Гапон; наук. керівн. І.П. Отенко; опон. Д.М. Васильківський, Є.В. Прохорова. – Харків, 2017. – 20 с.

621.311(043.3)

Г65      Гончаренко, І.С.

Визначення оптимальних варіантів приєднання відновлюваних джерел енергії до електричних мереж : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.14.02-Електричні станції, мережі і системи : зах. 15.06.2017 р. / І.С. Гончаренко; наук. керівн. Л.М. Лук’яненко; опон. С.П. Денисюк, О.Б. Бурикін. – Київ, 2017. – 20 с.

338.48(477)(043.3)

Г67      Горіна, Г.О.

Розвиток ринку туристичних послуг України в умовах просторової поляризації : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 29.06.2017 р. / Г.О. Горіна; наук. керівн. О.Б. Чернега; опон. О.В. Макара, Н.П. Мешко, І.В. Черниш. – Дніпро, 2017. – 40 с.

338.439(043.3)

Г80      Грецька, Н.А.

Регулювання розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : 22.06.2017 р. / Н.А. Грецька; наук. керівн. О.В. Шубравська; опон. О.М. Шпичак, О.В. Воронченко. – Київ, 2017. – 20 с.

621.314(043.3)

Г81      Гречко, В.В.

Електромагнітні давачі для високовольтного електронного трансформатора струму : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.14.02-Електричні станції, мережі і системи : зах. 15.06.2017 р. / В.В. Гречко; наук. керівн. Є.М. Танкевич; опон. М.В. Гребченко, С.В. Казанський. – Київ, 2017. – 20 с.

338.23(043.3)

Г83      Григор’єва, С.В.

Формування основ структурної політики промислового сектору України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 30.05.2017 р. / С.В. Григор’єва; наук. керівн. С.К. Харічков; опон. М.О. Кизим, А.І. Бутенко. – Одеса, 2017. – 20 с.

621.316(043.3)

Г94      Гунько, І.О.

Оптимальне керування режимами електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії з використанням smart grid технологій : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.14.02-Електричні станції, мережі і системи : зах. 17.03.2017 р. / І.О. Гунько; наук. керівн. П.Д. Лежнюк; опон. Ю.І. Тугай, В.А. Баженов. – Вінниця, 2017. – 21 с.

621.391(043.3)

Д82     Думич, С.С.

Методи та алгоритми підвищення ефективності комутації інформаційних потоків у оптичних транспортних мережах : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі : зах. 02.06.2017 р. / С.С. Думич; наук. керівн. В.О. Пелішок; опон. О.В. Бондаренко, К.М. Сторчак. – Львів, 2017. – 20 с.

628.477

З-13     Завгородня, Н.І.

Технологія вилучення ZnS, утилізація складових відпрацьованих телевізійних кінескопів та комп’ютерних моніторів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.17.01 – технологія неорганічних речовин : зах. 27.04.2017 р. / Н.І. Завгородня; наук. керівн. О.А. Півоваров; опон. О.М. Близнюк, А.В. Іванченко. – Дніпро, 2017. – 24 с.

004.04(043.3)

З-13     Заволодько, Г.Е.

Методи та моделі підвищення якості обробки даних у системі контролю повітряного простору : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.06 – інформаційні технології : зах. 18.05.2017 р. / Г.Е. Заволодько; наук. керівн. І.І. Обод; опон. О.І. Тимочко, Л.Е. Чала. – Харків, 2017. – 20 с.

005.336.2(043.3)

І-18     Іванієнко, К.В.

Формування стратегії розвитку експортного потенціалу промислового підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 27.06.2017 р. / К.В. Іванієнко; наук. керівн. Л.І. Піддубна; опон. О.Г. Мельник, Р.О. Побережний. – Харків, 2017. – 20 с.

338.48(043.3)

К50     Клок, О.П.

Формування складових стратегії розвитку освітнього туризму в Україні : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 12.05.2017 р. / О.П. Клок; наук. керівн. О.Г. Зима; опон. П.Т. Бубенко, І.В. Черниш. – Харків, 2017. – 20 с.

004.942(043.3)

К61     Колпакова, Т.О.

Методи, моделі та інформаційна технологія підтримки процесу вибору конкуруючих агентів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.06 – інформаційні технології : зах. 23.03.2017 р. / Т.О. Колпакова; наук. керівн. А.О. Олійник; опон. І.В. Шостак, С.Г. Удовенко. – Харків, 2017. – 20 с.

338.45(043.3)

К82     Крилов, Д.В.

Розвиток організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційних проектів на промислових підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 05.04.2017 р. / Д.В. Крилов; наук. керівн. А.В. Череп; опон. В.Б. Захожай, Т.Л. Мостенська, Г.М. Тарасюк. – Запоріжжя, 2017. – 40 с.

330.8(043.3)

К84     Крутякова, В.І.

Інституційне та організаційне забезпечення розвитку природогосподарювання як сегмента національної економіки України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 19.05.2017 р. / В.І. Крутякова; наук. керівн. С.К. Харічков; опон. С.К. Харічков, Є.В. Мішенін, В.В. Пилипів. – Одеса, 2017. – 24 с.

544.43(043.3)

К96     Кущ, О.В.

Механізми дії N-гідроксифталіміду в радикально-ланцюгових процесах полімеризації та окиснення : автореф. дис. док. хіміч. наук : 02.00.04-фізична хімія : зах. 14.06.2017 р. / О.В. Кущ; наук. керівн. Й.О. Опейда; опон. О.В. Іщенко, О.С. Лявинець, О.І. Макота. – Львів, 2017. – 41 с.

330(043.3)

Л55     Лі, Чао

Формування складових механізму державної підтримки електроенергетичної галузі : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 23.05.2017 р. / Чао Лі; наук. керівн. С.І. Віхляєва; опон. К,С. Шапошніков, Т.І. Салашенко, К.С. Шапошников, Т.І. Салашенко. – Харків, 2017. – 20 с.

621.3(043.3)

М13    Мазур, Т.А.

Хвильові процеси в обмотках трансформаторів під час дії на них імпульсних перенапруг : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.14.02-Електричні станції, мережі і системи : зах. 28.04.2017 р. / Т.А. Мазур; наук. керівн. М.С. Сегеда; опон. П.Д. Лежнюк, Ю.І. Тугай. – Львів, 2017. – 21 с.

666.76(043.3)

М15    Макаренко, В.В.

Теплоелектроізоляційний матеріал та вироби з нього з підвищеною стійкістю в потоках іонізованого газу : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів : зах. 15.06.2017 р. / В.В. Макаренко; наук. керівн. Г.Д. Семченко; опон. Є.О. Пащенко, В.О. Чишкала. – Харків, 2017. – 20 с.

338(043.3)

М35    Матюшенко, І.Ю.

Теоретичні аспекти розвитку конвергентних технологій в Україні в умовах нової промислової революції : автореф. дис. док. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 12.05.2017 р. / І.Ю. Матюшенко; наук. керівн. М.О. Кизим; опон. О.О. Лайко, О.В. Манойленко. – Харків, 2017. – 37 с.

338.5(043.3)

М56    Мещеряков, В.Є.

Формування витрат та собівартості продукції сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 09.03.2017 р. / В.Є. Мещеряков; наук. керівн. Т.І. Олійник; опон. І.В. Охрименко, Г.Є. Павлова. – Дніпро, 2017. – 22 с.

519.714(043.3)

М79    Моркун, Н.В.

Розподілене оптимальне керування взаємопов’язаними процесами збагачувального виробництва на основі динамічної просторово-часової моделі : автореф. дис. док. тех. наук : 05.13.07 – автоматизація процесів керування : зах. 28.04.2017 р. / Н.В. Моркун; наук. керівн. А.І. Купін; опон. Є.В. Кочура, В.О. Кондратець, В.І. Головко. – Сєвєродонецк, 2017. – 40 с.

658.562(043.3)

М86    Мочона, Л.Г.

Формування інструментарію контролінгу виробничо-господарської діяльності підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 30.03.2017 р. / Л.Г. Мочона; наук. керівн. Л.М. Малярець; опон. О.В. Прокопенко, Н.М. Селіванова. – Харків, 2017. – 20 с.

004.056.5(043.3)

Н15     Навроцький, Д.О.

Метод побудови симетричних криптографічних шифрів на основі тривимірних керованих перетворень : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.21 – Системи захисту інформації : зах. 13.04.2017 р. / Д.О. Навроцький; наук. керівн. А.Я. Білецький; опон. В.А. Лужецький, В.М. Рудницький. – Київ, 2017. – 20 с.

621.73(043.3)

Н63     Ніколенко, Р.С.

Підвищення ефективностіпроцесів штампування складнопрофільних плит асиметричним осаджуванням радіусним інструментом : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском : зах. 21.04.2017 р. / Р.С. Ніколенко; наук. керівн. В.В. Кухар; опон. О.В. Грушко, А.В. Ашкелянець. – Кременчук, 2017. – 20 с.

62-83(043.3)

О-22    Оборонов, Т.Ю.

Моделі і засоби діагностування енергетичного і технічного стану синхронного електроприводу насосних установок : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 11.04.2017 р. / Т.Ю. Оборонов; наук. керівн. М.В. Печеник; опон. Л.І. Мазуренко, О.П. Чорний. – Київ, 2017. – 20 с.

551.35(043.3)

О-36    Огієнко, О.С.

Палеогеографічні обстановки формування верхньочетвертинних відкладів в Західному секторі Антарктики за даними діатомового аналізу : автореф. дис. канд. геол. наук : 04.00.01 – загальна та регіональна геологія : зах. 04.04.2017 р. / О.С. Огієнко; наук. керівн. О.П. Ольштинська; опон. Ю.І. Іноземцев, В.В. Покалюк. – Київ, 2017. – 20 с.

330.52(043.3)

П18     Парфенчук, І.О.

Бренд-орієнтоване управління конкурентоспроможністю підприємств у системі національного господарства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 22.06.2017 р. / І.О. Парфенчук; наук. керівн. С.Ю. Хамініч; опон. О.Л. Гальцова, Н.Ф. Стеблюк. – Дніпро, 2017. – 20 с.

621.3(043.3)

П30     Петриченко, А.А.

Методи та засоби обмеження струмів витоку на землю в системах електропостачання залізорудних шахт : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 17.03.2017 р. / А.А. Петриченко; наук. керівн. О.М. Сінчук; опон. В.М. Кутін, В.П. Колосюк. – Вінниця, 2017. – 22 с.

659.1(043.3)

П48     Поклонська, Л.С.

Формування рекламної стратегії продукції виробничо-технічного призначення : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 29.06.2017 р. / Л.С. Поклонська; наук. керівн. О.М. Ястремська; опон. М.А. Окландер, Л.Ю. Сагер. – Харків, 2017. – 20 с.

330.52(043.3)

Р15      Радєва, О.Г.

Амортизаційна політика як важіль оновлення основних засобів підприємства машинобудування : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 15.06.2017 р. / О.Г. Радєва; наук. керівн. А.В. Череп; опон. Й.М. Петрович, Н.В. Каткова. – Запоріжжя, 2017. – 20 с.

338.246(043.3)

Р18      Райчева, Л.І.

Механізм розвитку машинобудівної галузі в умовах виробничо-економічної кризи : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 01.04.2017 р. / Л.І. Райчева; наук. керівн. С.Ф. Смерічевський; опон. А.В. Череп, Г.О. Талан. – Краматорськ, 2017. – 20 с.

621.22(043.3)

Р59      Роговий, А.С.

Розробка теорії та методів розрахунку вихорокамерних нагнітачів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегати : зах. 15.06.2017 р. / А.С. Роговий; наук. керівн. В.Б. Струтинський; опон. П.М. Андротенко, А.І. Панченко. – Харків, 2017. – 36 с.

304.4(477)(043.3)

Р58      Роїк, О.К.

Інноваційна трансформація соціальної політики України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 13.05.2017 р. / О.К. Роїк; наук. керівн. О.В. Стефанишин; опон. О.В. Макара, Н.В. Ушенко. – Кропивницький, 2017. – 20 с.

338(043.3)

Р69      Романова, Т.В.

Методологія формування структурної політики економічного розвитку в умовах світових інтеграційних процесів : автореф. дис. док. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 05.05.2017 р. / Т.В. Романова; наук. керівн. В.О. Онищенко; опон. М.П. Войнаренко, В.І. Чужиков, В.О. Касьяненко. – Полтава, 2017. – 40 с.

621.922(043.3)

Р69      Романченко, П.В.

Вдосконалення технології виготовлення абразивних кругів ручних шліфувальних машин для зменшення їх вібрації : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти : зах. 17.03.2017 р. / П.В. Романченко; наук. керівн. Д.В. Сталінський; опон. В.В. Кальченко, В.О. Федорович. – Харків, 2017. – 20 с.

621.923(043.3)

Р83      Руднєв, О.В.

Забезпечення якості двошарових алмазних пластин при алмазно-іскровому шліфуванні на основі аналізу приведеного профілю ріжучої поверхні круга : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти : зах. 29.06.2017 р. / О.В. Руднєв; наук. керівн. М.Д. Узунян; опон. А.П. Тарасюк, А.М. Єрошенко. – Харків, 2017. – 24 с.

621.224(043.3)

Р98      Рябова, С.О.

Гідродинамічне удосконалення поворотно-лопатевої гідротурбіни на основі використання просторового профілювання лопатей робочого колеса : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегати : зах. 26.06.2017 р. / С.О. Рябова; опон. А.В. Русанов, М.В. Черкашенко, А.С. Роговий. – Харків, 2017. – 20 с.

334(043.3)

С30     Семотюк, Л.Р.

Взаємовідносини малих і середніх підприємств з банками в умовах кризових явищ : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 10.03.2017 р. / Л.Р. Семотюк; наук. керівн. В.І. Гринчуцький; опон. Н.Ю. Брюховецька, Т.О. Шматковська. – Тернопіль, 2017. – 20 с.

658.8(043.3)

С34     Сиваченко, О.В.

Використання маркетингових комунікацій на засадах стимулювання збуту продукції підприємства машинобудування : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 15.06.2017 р. / О.В. Сиваченко; наук. керівн. О.Г. Череп; опон. Т.Л. Мостенська, Є.В. Маказан. – Запоріжжя, 2017. – 19 c.

546.3(043.3)

С79     Стецьків, А.О.

Структурна хімія силіцидів, германідів та стандартів лужних та рідкісноземельних металів : автореф. дис. док. хіміч. наук : 02.00.01 – неорганічна хімія : зах. 15.06.2017 р. / А.О. Стецьків; наук. керівн. В.В. Павлюк; опон. І.Є. Барчій, Л.Д. Гулай, В.М. Томашик. – Львів, 2017. – 35 с.

336.5(043.3)

Т48      Ткаліч, О.В.

Удосконалення управління витратами в дослідних господарствах : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 23.06.2017 р. / О.В. Ткаліч; наук. керівн. Л.Ю. Мельник; опон. Т.І. Олійник, У.Я. Андрусів. – Дніпро, 2017. – 20 с.

621.314(043.3)

Т81      Тугай, Д.В.

Енергоефективність інтелектуальних систем електропостачання з напівпровідниковими перетворювачами електроенергії : автореф. дис. док. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 29.06.2017 р. / Д.В. Тугай; наук. керівн. Г.Г. Жемеров; опон. Б.І. Кузнецов, Г.В. Павлов, Т.О. Терещенко. – Харків, 2017. – 36 с.

621.31(477)(043.3)

У96     Ущаповський, К.В.

Стратегія розвитку державних інфраструктурних електроенергетичних підприємств України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 28.03.2017 р. / К.В. Ущаповський; наук. керівн. Ю.Д. Костін; опон. О.І. Амоша, В.А. Міщенко, В.М. Лисюк. – Одеса, 2017. – 40 с.

528.831.1(043.3)

Ф12     Фабіровський, С.Є.

Підвищення роздільної здатності сенсорів видимого діапазону для систем моніторингу з субпіксельною обробкою зображень : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій : зах. 17.11.2016 р. / С.Є. Фабіровський; наук. керівн. І.Н. Прудис; опон. А.М. Зубков, І.І. Чесановський. – Львів, 2016. – 21 с.

338.23(043.3)

Х14     Хадарцев, О.В.

Удосконалення механізму формування ефективної державної політики ресурсозбереження : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 29.06.2017 р. / О.В. Хадарцев; наук. керівн. І.Б. Швець; опон. І.М. Сотник, І.С. Баландіна. – Покровськ, 2017. – 22 с.

621.735(043.3)

Ч-96    Чухліб, В.Л.

Розвиток наукових основ кування з раціональним комбінуванням осаджування та протягування виробів прогнозованої якості зі сталей та титанових сплавів : автореф. дис. док. тех. наук : 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском : зах. 24.04.2017 р. / В.Л. Чухліб; наук. керівн. В.О. Гринкевич; опон. В.В. Кухар, О.Є. Марков, В.А. Тітов. – Дніпро, 2017. – 36 с.

621.22(043.3)

Ш37    Шевченко, С.А.

Удосконалення пневмосистеми запуску ракетних двигунів шляхом стабілізації тиску робочого тіла та поліпшення її динамічних характеристик : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегати : зах. 08.06.2017 р. / С.А. Шевченко; наук. керівн. М.С. Степанов; опон. О.В. Білогуб, С.П. Кулініч. – Харків, 2017. – 20 с.

658.152(043.3)

Щ61    Щербакова, І.Б.

Залучення інвестицій промисловим підприємством на засадах проектного бізнес-партнерства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 28.03.2017 р. / І.Б. Щербакова; наук. керівн. С.В. Філиппова; опон. А.І. Яковлєв, В.В. Козик. – Одеса, 2017. – 22 с.

336.531(043.3)

Я15     Яблонська-Агу, Н.Л.

Формування інвестиційних стратегій інноваційної діяльності машинобудівних підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 30.03.2017 р. / Н.Л. Яблонська-Агу; наук. керівн. О.М. Ястремська; опон. О.С. Балан, О.А. Біловодська. – Харків, 2017. – 20 с.

 1 квартал 2017 року

Методичні вказівки
 М54   Методичні вказівки до виконання та оформлення кваліфікаційних робіт бакалаврів та спеціалістів [Електронний ресурс] : для студентів напрямку підготовки 050103 Програмна інженерія : усіх форм навчання / уклад. О.А. Дмитрієва, І.А. Назарова, Н.С. Костюкова ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Красноармійськ, 2015. – 50 с.

37
М54    Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни Фізика (розділ “Постійний струм) : для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050403 “Інженерне матеріалознавство” / уклад. Ж.Л. Глухова, Г.І. Жиров, М.О. Тіхонов, В.М. Терещенко, О.В. Павлова, О.М. Любименко, О.А. Штепа. – Красноармійськ, 2015. – 28 с.

004.4
М54    Методичні вказівки до виконання та оформлення кваліфікаційних роботи магістра [Електронний ресурс]: 05.01.03 Програмна інженерія : 8.05010301 Програмне забезпечення систем : 805010302 Інженерія програмного забезпечення / уклад. О.А. Дмитрієва, І.А. Назарова, Н.С. Костюкова ; відповідал.за вип. О.А. Дмитрієва. – Красноармійськ, 2015. – 52 с.

342(477)
М54    Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни Основи права України [Електронний ресурс] : для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050702 Електромеханіка : освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр / відповідал. за вип. І.О. Дмитрик ; уклад. І.В. Петрова. – Красноармійськ, 2015. – 36 с.

62(075.8)
М54    Методичні вказівки до виконання і оформлення кваліфікаційної роботи магістра для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр [Електронний ресурс] : 8.05050315 Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів : 8.05050311 Металургійне обладнання : 8.05050308 Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання / уклад. О.С. Парфенюк, О.Д. Костіна, А.А. Топоров ; відповідал. за вип. О.С. Парфенюк. – Красноармійськ, 2015. – 31 с.

621.38(072)
М54    Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни Комп’ютерна електроніка та Основи схематехніки [Електронний ресурс] : для студентів денної форми навчання : за напрямками підготовки 6.050201 “Системна інженерія” : 6.050903 “Телекомунікації” / уклад. О.В. Вовна, В.П. Тарасюк, О.А. Штепа ; відповідал. за вип. А.А. Зорі. – Красноармійськ, 2015. – 48 с.

681.7(072)
М54    Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни Оптоелектронні та акустичні пристрої та системи [Електронний ресурс] : для студентів денної форми навчання : 6.050802 “Електронні пристрої і системи” : 6.051003 “Приладобудування” / уклад. О.В. Вовна, О.А. Штепа ; відповідал. за вип. А.А. Зорі. – Красноармійськ, 2015. – 49 с.

621.38(075.8)
М54    Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни Фізичні основи електроніки [Електронний ресурс] : для студентів денної форми навчання : 6.050802 “Електронні пристрої і системи” : 6.051003 “Приладобудування” / уклад. О.А. Штепа, О.М. Любименко ; відповідал. за вип. А.А. Зорі. – Красноармійськ, 2015. – 11 с.

004(072)
М54    Методичні вказівки для самостійної роботи на тему Основи алгоритмізації до курсу Програмування [Електронний ресурс] : для студентів напрямів підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки” : 6.050101 “Комп’ютерні науки” : 6.050102 “Комп’ютерні інженерія” : 6.050103 “Програмна інженерія” усіх форм навчання / уклад. Н.О. Маслова, О.А. Золотухіна, О.В. Курило, О.А. Тихонова ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Красноармійськ, 2015. – 50 с.

94(477)
М54    Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни Історія України [Електронний ресурс] : для студентів денної форми навчання : 6.030601 Менеджмент : 6.030509 Облік і аудит : 6.030508 Фінанси і кредит : 6.030504 Економіка підприємства / уклад. І.В. Петрова ; відповідал. за вип. І.О. Дмитрик. – Красноармійськ, 2015. – 47 с.

Програма та методичні рекомендації щодо проведення виробничої та переддипломної практики [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 8.03050801 Фінанси і кредит усіх форм навчання / уклад. В.М. Антоненко ; відповідал. за вип. Н.Ю. Рекова. – Красноармійськ, 2015. – 45 с.

304.3
М54    Методичні вказівки допроведення практичних занять із курсу Мотивація персоналу в соціальних закладах [Електронний ресурс] : для студентів денної форми навчання заспеціальністю 8.18010001 Управління соціальним закладом / уклад. Т.С. Шульгіна. – Красноармійськ : ДВНЗ ДонНТУ, 2016. – 24 с.

336.22
М54    Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни Податкова безпека [Електронний ресурс] : для студентів всіх форм навчання спеціальності 8.18010014 Управління фінансово-економічною безпекою / уклад. В.М. Антоненко ; відповідал. за вип. Н.Ю. Рекова. – Покровськ, 2016. – 39 с.

005.5
М54    Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни Фінансовий аналіз [Електронний ресурс] : для студентів усіх форм навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування / уклад. В.М. Антоненко ; відповідал. за вип. Н.Ю. Рекова. – Покровськ, 2016. – 41 с.

004.4
М54    Методичні вказівки й завдання до лабораторних робіт з курсу Дискретна математика [Електронний ресурс] : для студентів, що навчаються за спеціальностями 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 123 Комп’ютерна інженерія, 125 Кібербезпека денної форми навчання / уклад. Н.І. Назарова ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва.-Покровськ, 2016.-38 с.

621.182
М54    Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни Котельні установки промислових підприємств [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання технічних спеціальностей / уклад. О.М. Любименко ; відповідал. за вип. О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2016. – 40 с.

53
М54    Методичні вказівки до самостійної роботиз курсу Фізика за розділом Хвилі та хвильова оптика [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання технічних спеціальностей / уклад. Ю.А. Артеменко, О.М. Любименко ; відповідал. за вип. О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2016. – 35 с.

502/504
М54    Методичні вказівки до лабораторних робіт за курсом Урбоекологія [Електронний ресурс] : для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання / уклад. В.К. Костенко, О.Л. Зав’ялова, О.І. Кутняшенко, С.М. Шкрильова ; відповідал. за вип. В.К. Костенко. – Покровськ, 2016. – 39 с.

628
М54    Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни Водопостачання, водоспоживання та очистка стічних вод [Електронний ресурс] : для студентів всіх форм / уклад. О.Л. Зав’ялова, О.П. Чепак, С.М. Шкрильова ; відповідал. за вип. В.К. Костенко. – Покровськ, 2016. – 40 с.

316.4
М54    Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни Групова динаміка і комунікації [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення усіх форм навчання / уклад. Н.О. Маслова, О.А. Золотухіна ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Покровськ, 2017. – 55 с.

622.236
М54    Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни Будівельні конструкції за темою Розрахунок та конструювання монолітного перекриття [Електронний ресурс] : для студентів всіх форм навчання за спеціальністю Гірництво / уклад. О.І. Повзун, С.В. Подкопаєв, О.В. Фролов, І.В. Іорданов, Д.А. Чепіга ; відповідал. за вип. О.В. Фролов. – Покровськ, 2016. – 37 с.

621.38
М54    Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін: Надійність електронних приладів і систем, Надійність САУ, Надійність систем та засобів телекомунікацій [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей. – Покровськ, 2016. – 44 с.

681.5
М54    Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Комп’ютерні технології та програмування. Частина 1 [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей / уклад. В.П. Тарасюк, Р.Н. Ахмедов ; відповідал. за вип. А.А. Зорі.-Покровськ, 2016. – 44 с.

681.5
М54    Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін: Теорія побудови цифрових пристроїв, Цифрові автомати [Електронний ресурс] : для студентів всіх форм / уклад. В.П. Тарасюк, В.Ф. Сенько, Р.Н. Ахмедов ; відповідал. за вип. А.А. Зорі. – Покровськ, 2016

536.24
К65     Конспект лекцій з дисципліни “Тепломасообмін” [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 144 Теплоенергетика денної та заочної форм навчання / уклад. М.М. Власенко ; відповідал. за вип. О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2016. – 139 с.

621.865.8
М54    Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Роботизовані технологічні комплекси та транспортні системи гнучних виробничих систем” [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання освітнього степеню “магістр” спеціальності 131 “Прикладна механіка” / уклад. Л.П. Калафатова ; відповідал. за вип. С.О. Вірич. – Покровськ, 2017. – 23 с.

338
М54    Методичні вказівки щодо проведення виробничої практики для студентів напрямку підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” [Електронний ресурс] / уклад. Н.М. Далевська ; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2017. – 35 с.

622.277
П69     Практикум та методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни “Свердловинні технології видобування корисних копалин” [Електронний ресурс] : спеціальність 184 (6.050301) “Гірництво”, спеціалізація “Розробка родовищ та видобування корисних копалин” / уклад. М.О. Рязанцев, В.І. Зазимко, А.М. Рязанцев ; відповідал. за вип. О.К. Носач. – Покровськ, 2017. – 87 с.

339.138
К65     Конспект лекцій з дисципліни “Економіка та маркетинг підприємств зв’язку” (1ч.) [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 6.050903 Телекомунікації (ТКС) денної та заочної форм навчання / уклад. Е.П. Ровт ; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 68 с.

658.8
К65     Конспект лекцій з дисципліни “Маркетинг промислового підприємства” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030507-Маркетинг (МПР) денної та заочної форм навчання / уклад. Е.П. Ровт ; відповідал. за вип. О.Ю. Попова. – Покровськ, 2016. – 67 с.

658.8
М54    Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Маркетинг промислового підприємства” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030507 “Маркетинг” денної та заочної форм навчання / уклад. Е.П. Ровт ; відповідал. за вип. О.Ю. Попова. – Покровськ, 2016. – 29 с.

621.3
М54    Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” (Частина 1) [Електронний ресурс] : для студентів технічних спеціальностей / уклад. Н.Л. Тютюнник, Д.О. Кардаш ; відповідал. за вип. О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2016. – 49 с.

621.3
М54    Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” (Частина 2) [Електронний документ] : для студентів технічних спеціальностей / уклад. Н.Л. Тютюнник, Д.О. Кардаш ; відповідал. за вип. О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2016. – 41 с.

346.232
М54    Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни “Конкурентне право” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” (денної та заочної форм навчання) / уклад. В.М. Грудницький ; відповідал. за вип. Н.В. Оленцевич. – Покровськ, 2017. – 64 с.

621.3
М54    Методичні вказівки до проведення практичних занять студентів технічних спеціальностей з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” [Електронний ресурс] / уклад. Н.Л. Тютюнник, Д.О. Кардаш ; відповідал. за вип. О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2016. – 29 с.

658.7
К65     Конспект лекцій з дисципліни “Перевірка державних закупівель” [Електронний ресурс] : для студентів галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” спеціальності 8.03050901 “Облік і аудит” / уклад. Ю.Л. Мохова ; відповідал. за вип. Н.В. Оленцевич. – Покровськ, 2017. – 59 с.

004
Н31     Наскрізна програма практики для студентів денної та заочної форм навчання ОКР бакалавра, спеціаліста, магістра [Електронний ресурс] : галузі знань 12″Інформаційні технології” спеціальністі 121 “Інженерія програмного забезпечення” галузі знань 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка” напряму підготовки 6.050103 “Програмна інженерія” / уклад. Н.К. Шатохіна, О.А. Дмитрієва, І.А. Назарова ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Покровськ, 2017. – 45 с.

502/504
Н31     Наскрізна програма практик для денної та заочної форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст, магістр (без відриву та з відривом від підприємства) : Галузь знань 0401 Природничі науки, для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, галузь знань 10 Природничі науки спеціальності 101 “Екологія” / уклад. В.К. Костенко ; відповідал. за вип. В.К. Костенко. – Покровськ, 2016. – 18 с.

004
М54    Методичні рекомендації щодо проведення переддипломної практики магістрів денної форми навчання спеціальності 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” [Електронний ресурс] / уклад. Є.Є. Федоров, І.В. Ярош, Т.О. Черняк ; відповідал. за вип. Є.Є. Федоров. – Покровськ, 2017. – 31 с.

658.589
М54    Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики [Електронний ресурс] : для студентів спеціальностей 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, 8.03050401 “Економіка підприємства”, 8.18010012 “Управління інноваційною діяльністю” / уклад. В.М. Хобта ; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2017. – 34 с.

502/504
К65     Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Природоохоронне інспектування” для студентів всіх форм [Електронний ресурс] / уклад. В.К. Костенко, О.Л. Зав’ялова, О.П. Чепак ; відповідал. за вип. В.К. Костенко. – Покровськ, 2016. – 67 с.

339.138
М54    Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Економіка та маркетинг підприємств зв’язку” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.050903 “Телекомунікації” (ТКС) денної та заочної форм навчання / уклад. Е.П. Ровт ; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 32 с.

658.8
М54    Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Товарознавство” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030507 “Маркетинг” денної та заочної форм навчання / уклад. Е.П. Ровт ; відповідал. за вип. О.Ю. Попова. – Покровськ, 2016. – 23 с.

33
М54    Методичні рекомендації щодо проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 051 “Економіка” спеціалізації “Економічна кібернетика” [Електронний ресурс] : денної та заочної форм навчання / уклад. В.М. Красько ; відповідал. за вип. М.В. Румянцев. – Покровськ, 2016. – 44 с.

004.42
М54    Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по темі “Робота з електронними таблицями в MS Excel” [Електронний ресурс] : для студентів всіх спеціальностей всіх форм навчання / уклад. Н.К. Шатохіна, О.А. Тихонова ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Покровськ, 2016. – 52 с.

Соціальні та гуманітарні науки

331.556.2(477.62)
В60     Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху : моногр. / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін. – Київ, 2016. – 447 с.

342.25
М65    Місцеві вибори. Фінальний звіт за результатами незалежного спостереження : Громадське спостереження за черговими місцевими виборами 2015 року: підсумковий звіт / О. Айвазовська, О. Неберикут, О. Клюжев та ін. ; ред. А. Бондар. – Київ : Опора, 2016. – 245 с. : іл.

342.25
М65    Local Elections. Final report on independent observation results : Civis monitoring of 2015 regular local election: final report / O. Aivazovska, O. Neberykut, O. Kliuzhev та ін. ; ред. A. Bondar, P. Brodik. – Kiev : Opora, 2016. – 245 s.

Законодавство України у сфері інтелектуальної власності: проблеми вступу до СОТ : слухання у комітеті з питань науки і освіти : верховна рада України третього скликання : восьма сесія 19 грудня 2001 року / уклад. Г.О. Андрощук. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 359 с.

Цивільний кодекс України : офіційний текст. – Київ : KM Publishing, 2012. – 256 с.

Голодомор 1932-1933 років як велечезна трагедія українського народу : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Київ, 15 листопада 2002 р. – Київ : МАУП, 2003. – 280 с.

Голод 1921-1923 років в Україні : Зб. документів і матеріалів АН України, ін-т історії України / уклад. О.М. Мовчан, А.П. Огінська, Л.В. Яковлєва ; ред. С.В. Кульчицький. – Київ : Наукова думка, 1993. – 240 с. : додат.

Інтелектуальна власність : теорія і практика інноваційної діяльності : підруч. / М.В. Вачевський, В.Г. Кремень, В.М. Мадзігон та ін. – Київ : Вид. дім Професіонал, 2006. – 448 с.

Екологічне право України : підруч. / Г.В. Анісімова, В.К. Попов, А.К. Соколова та ін. ; ред. А.П. Гетьман, М.В. Шульга. – Харків : Право, 2009. – 328 с.

821.161.2-92(084.12)
М92    Майдан (R)еволюція духу : Мистецько-культорологічний проект / авт. і куратор проекту А. Мухарський. – Київ : Наш формат, 2015. – 304 с. : іл.

94(477)”1991/”
У45     the Ukrainians: історія успіху : 20 інтерв’ю про успіх, ініціативу та відповідальність / уклад. Т. Прокопишин, В. Бєглов, І. Березніцька. – Львів : Видавництво старого лева, 2015. – 256 с.

94(477)”1991/”
У45     the Ukrainians: історія успіху : 20 інтерв’ю про успіх, ініціативу та відповідальність / уклад. Т. Прокопишин, В. Бєглов, І. Березніцька. – Львів : Видавництво старого лева, 2016. – 272 с.

330.1(075.8)
Е45     Економічна теорія : навч. посіб. / В.Б. Захожай, О.Ю. Єрмаков, Н.А. Малиш та ін. – Київ : ДП Видавничий дім Персонал, 2016. – 520 с.

321.7(075.8)
О-75    Основи демократії : підручник для ВНЗ / уклад. А.Ф. Колодій. – 3-тє вид., оновлене і доповнене. – Львів : Астролябія, 2009. – 832 с.

Теорія та практика змішаного навчання : моногр. / В.М. Кухаренко, С.М. Березенська, К.Л. Бугайчук та ін. ; ред. В.М. Кухаренка. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. – 284 с.

Усна історія російсько-української війни (2014-2016 роки) : 55-а окрема артилерійська бригада / ред. Г. Васильчук, В. Мороко, Р. Молдавський, С. Білівненко, О. Штейнле, В. Лініков, М. Павленко. – Випуск 2. – Київ : К.І.С., 2016. – 464 с. : іл.

821.161.2
Н37     Наш Крим: неросійські історії українського півострова / уклад. С.В. Громенко. – Київ : К.І.С., 2016. – 315 с.

Щоб не забули. Пам’ять про тоталітаризм в Європі : читанка для учнів старших класів середньої школи в усіх європейських країнах / ред. Джиліан Певез. – Київ : К.І.С., 2016. – 320 с. : іл.

030(477)
Е64     Енциклопедія Сучасної України Том 17, Лег – Лощ / ред. І.М. Дзюба, та ін. ; НАН України ; Наукове товариство ім. Шевченка ; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. – Київ : Поліграфкнига, 2016. – 712 с. : іл.

030(477)
Е64     Енциклопедія Сучасної УкраїниТом 16, Куз – Лев / ред. І.М. Дзюба, та ін. ; НАН України ; Наукове товариство ім. Шевченка ; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. – Київ : Поліграфкнига, 2016. – 712 с. : іл.

030(477)
Е64     Енциклопедія Сучасної УкраїниТом 15, Кот – Куз / ред. І.М. Дзюба, та ін. ; НАН України ; Наукове товариство ім. Шевченка ; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. – Київ : Поліграфкнига, 2016. – 712 с. : іл.

030(477)
Е64     Енциклопедія Сучасної УкраїниТом 14, Кол – Кос / ред. І.М. Дзюба, та ін. ; НАН України ; Наукове товариство ім. Шевченка ; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. – Київ : Поліграфкнига, 2016. – 768 с. : іл.

336.1
Р45      Реформування системи місцевих фінансів на засадах фіскальної децентралізації: теорія, європейський досвід та вітчизняна практика : моногр. / Н.Ю. Рекова, В.П. Вишневський, В.Д. Чекіна та ін. ; ред. Н.Ю. Рекової. – Покровськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2016. – 252 с.

821.111(73)-94
А36     Айзексон,В.
Стів Джобс : Біографічне видання : Пер. с англ. / Волтер Айзексон. – Київ : Брайт Стар Паблішин, 2016. – 608 с. : іл.

808.51
А65     Андерсон, Кріс
Успішні виступи на TED. Рецепти найкращих спікерів / Кріс Андерсон ; перекл. О. Асташової. – Київ : Наш формат, 2016. – 256 с.

Базилевич, В.Д.
Макроекономіка : навч. посіб. / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик. – Київ : Атіка, 2002. – 368 с.

Баканурський, А.Г.
Культорологія : Курс лекцій / А.Б. Александров, Т.Ю. Дашков, С.Б. Добров та ін. – Київ : Вид. дім Професіонал, 2004. – 204 с.

159.9
Б51      Берн, Е.
Ігри, у які грають люди : Світовий бестлер із психології стосунків / Е. Берн ; перекл. К. Меньшикової. – Харків : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2016. – 256 с.

001.894
В29     Венс, Ешлі
Ілон Маск : Tesla, SpaceX і шлях у фантастичне майбутнє / Ешлі Венс ; перекл. Мирослави Лузіної. – Видання п’яте. – Київ : Видавець ФОП Форостина О.В., 2017. – 416 с.

524.8
Г59      Гокінг, Стівен
Найкоротша історія часу / Стівен Гокінг, Леонард Млодінов ; перекл. с англ. І. Андрущенко. – Харків : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2016. – 160 с.

Головащенко, С.І.
Історія християнства : курс лекцій : навч. посіб. / С.І. Головащенко. – Київ : Либідь, 1999. – 352 с.

Грушевський, М. С.
Ілюстрована історія України : десята тисяча : Репринтне відтворення видання 1913 року. Київ 1990 / М. С. Грушевський. – Київ : Київ-Львів, 1913. – 524 с. : іл.

821.161.2
Д54     Жадан, Сергій
ДНК : Роман / Сергій Жадан, Фоззі. – Харків : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2016. – 238 с.

821.161.2
З-12     Забужко, О.
І знов я влізаю в танк : Вибрані тексти 2012-2016 : Статті, есе, інтерв’ю, спогади / О. Забужко. – Київ : Вид. дім Комора , 2016. – 416 с. : іл.

Здравомыслов, А.Г.
Социология конфликта : Россия на путях преодоления кризиса : учеб. пособ. для студентов высших учебных заведений / А.Г. Здравомыслов. – 2-е изд., доп. – Москва : Аспект Пресс, 1995. – 317 с.

316.6
К35     Кеннеді, Г.
Домовлятися завжди : як досягти максимуму в будь-яких переговорах / Г. Кеннеді ; перекл. Т. Микитюк. – Харків : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2016. – 336 с.

821.111(073)
К49     Клінтон, Гілларі
Важкі рішення / Гілларі Клінтон ; перекл. Л. Герасимчук. – 2-ге вид. – Київ : Наш формат, 2016. – 544 с.

504.12
К52     Кляйн, Наомі
Змінюється все. Капіталізм проти клімату / Наомі Кляйн ; перекл. Дмитро Кожедуб. – Київ : Наш формат, 2016. – 480 с. – (Світоглядна література)

Коваліско, Н.В.
Основи соціальної стратифікації : навч. посіб. / Н.В. Коваліско. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 328 с.

316.6
К56     Кові, Стівен Р.
7 звичок надзвичайно ефективних людей : Потужні інструменти розвитку особистості / Стівен Р. Кові ; перекл. О. Любенко. – 2-ге вид., стереотипне. – Харків : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2016. – 384 с.

94(477)
К64     Конквест, Роберт
Великий терор : Сталінські чистки тридцятих років / Роберт Конквест ; перекл. с англ. Наталії Волошинович, Зорини Корабліної. – Луцьк : Волинська мистецька агенція Терен, 2009. – 880 с.

821.161.2
К72     Костенко, Ліна
Записки українського самашедшого : Роман / Ліна Костенко. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. – 416 с. – (Перлини сучасної літератури)

Курбатов, В.И.
Современная западная социология : Аналитический обзор концепций : учеб. пособ. / В.И. Курбатов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 416 с. – (Учебники и учебные пособия)

004.855(075.8)
К95     Кухаренко, В.М.
Куратор змісту : навч.-метод. посіб. / В.М. Кухаренко, Ю.М. Главчева, О.В. Рибалко ; ред. В.М. Кухаренка. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. – 176 с. : іл.

821.161.2
Л63     Лис, Володимир
Століття Якова : Роман / Володимир Лис. – 4-те вид. – Харків : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2016. – 240 с. : іл.

330(075.8)
М15    Макконнелл, К.Р.
Экономикс: принципы, проблемы и политика : В 2 т. / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю ; перекл. Е.С. Иванова, И.Ю. Лаврова, В.Ф. Максимова, А.Р. Марков, В.Д. Медвинская, П.А. Отм ; ред. А.А. Пороховского Т.1. – Пер. с англ. – Москва : Туран, 1996. – 400 с.

330(075.8)
М15    Макконнелл, К.Р.
Экономикс: принципы, проблемы и политика : В 2 т. / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю ; перекл. О.Н. Антипова и др. ; ред. А.А. Пороховского Т.2. – перевод с англ. – Москва : Туран, 1996. – 400 с.

316.46
М17    Максвелл, Джон
21 беззаперечний закон лідерства : перекладено з 10-го ювілейного видання перевіреного та оновленого / Джон Максвелл ; перекл. с англ. Тараса Фролова. – Харків : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2017. – 320 с.

316.46(075.8)
Н56     Нестуля, О.О.
Основи лідерства. Наукові концепції (від найдавніших часів до середини ХХ ст.) : навч. посіб. / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 277 с.

316.46(075.8)
Н56     Нестуля, О.О.
Основи лідерства. Наукові концепції (середина ХХ – початок ХХІ ст.) : навч. посіб. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 375 с.

Палеха, Ю.І.
Інформаційний бізнес : підруч. / Ю.І. Палеха, Ю.І. Горбань. – Київ : Ліра-К, 2015. – 492 с.

330.14(100)
П32     Пікетті, Тома
Капітал у ХХІ столітті / Тома Пікетті ; перекл. Наталії Палій. – Київ : Наш формат, 2016. – 696 с.

93/94(477)
П39     Плохій, С.
Брама Європи : Історія України від скіфських воєн до назалежності / С. Плохій ; перекл. с англ. Р. Клочко. – Харків : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2016. – 496 с.

Радаев, В.В.
Социальная стратификация : учеб. пособ. / В.В. Радаев, О.И. Шкаратан. – Москва : Аспект Пресс, 1996. – 318 с.

330
Р18      Райнерт, Ерік С.
Як багаті країни забагатіли… і чому бідні країни лишаються бідними / Ерік С. Райнерт ; перекл. П. Таращук. – Київ : Темпора, 2015. – 444 с.

316.4
Р60      Роджер, Еверетт М.
Дифузія інновацій / Еверетт М. Роджер ; перекл. Василя Старка. – Київ : Вид. дім. Києво-Могилянська академія, 2009. – 591 с. – (Бібліотека журналіста)

821.161.2
Р61      Роздобудько, І.
Тут і тепер : Роман / Ірен Родобудько. – Київ : Нора-Друк, 2016. – 348 с. – (Читацький клуб)

94(470+571)
С21     Саттер, Д.
Менше знаєш, краще спиш : Шлях Росії до терору та диктатури за Єльцина та Путіна / Д. Саттер ; перекл. Н. Комарова. – Київ : Дух і Літера, 2016. – 200 с.

338(569.4)
С31     Сенор, Ден
Країна стартапів : Історія ізраїльського економічного дива : Пер. с англ. / Ден Сенор, Сол Сингер ; перекл. Мирослави Лузіної. – Київ : Yakaboo Publishing, 2016. – 360 с.

005
С38     Сінек, Саймон
Почни з чому : Як великі лідери надихають до дії кожного / Саймон Сінек ; перекл. Вікторія Вишенська. – Київ : Основи, 2015. – 224 с.

Смелзер, Н.
Социология : учеб. пособ. для вузов : пер. с англ. / Н. Смелзер ; ред. В.А. Ядов ; перекл. З.П. Вольской. – Москва : Феникс, 1994. – 688 с.

94(4)
С53     Снайдер, Тімоті
Чорна земля : голокост як історія і застереження / Тімоті Снайдер ; перекл. з англ. П. Білак, О. Камишникова, Т. Родіонова. – Київ : Медуза, 2017. – 394 с.

332.1(5)
С78     Стадвел, Джо
Чому Азії вдалося : Успіхи і невдачі найдинамічнішого регіону світу / Джо Стадвел ; перекл. О. Цехановська. – Київ : Наш формат, 2017. – 448 с.

005
Т40      Тіль, Пітер
Від нуля до одиниці : нотатки про стартапи, або як створити майбутнє / Пітер Тіль ; уклад. Блейк Мастерс ; перекл. з англ. Р. Обухіва. – 2-ге вид. – Київ : Наш формат, 2016. – 232 с. : іл.

005.574(075.8)
Ф68     Фішер, Роджер
Шлях до так : як вести переговори, не здаючи позицій / Роджер Фішер, Вільям Юрі ; ред. Брюса Петтона. – Київ : Основи, 2016. – 220 с.

159.9
Ф83     Франкл, Віктор
Людина в пошуках справжнього сенсу : психолог у концтаборі / Віктор Франкл ; перекл. з англ. О. Замойської. – Харків : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2016. – 160 с.


Технічні науки

Бююль, Ахим
SPSS: искусство обработки информации. Анализ статестических данных и восстановление скрытых закономерностей : пер. с нем. / Ахим Бююль, Петер Цёфель ; ред. В.Е. Момот. – СПб : ДиаСофтЮП, 2002. – 608 с.

620.186
В15     Валиев, Р.З.
Наноструктурные маиериалы, полученные интенсивной пластической деформацией : моногр. / Р.З. Валиев, И.В. Александров. – Москва : Логос, 2000. – 272 с. : ил.

622(075.8)
В75     Воронин, Д.А.
Основы горного дела : учеб. пособ. / Д.А. Воронин. – Москва : Недра, 1969. – 192 с.

Глушаков, С.В.
Работа в сети Internet : Учебный курс / С.В. Глушаков, Д.В. Ломотько, В.В. Мельников ; худож. А.С. Юхтман. – Харьков : Фолио, 2002. – 346 с. – (Учебный курс)

Гордон, В.О.
Курс начертательной геометрии : учеб. пособ. / В.О. Гордон, М.А. Семенцов-Огиевский ; ред. В.О. Гордон, Ю.Б. Иванов. – изд. 24 стереотипное. – Москва : Высшая школа, 2000. – 272 с. : ил.

Гордон, В.О.
Курс начертательной геометрии : учеб. пособ. / В.О. Гордон, М.А. Семенцов-Огиевский ; ред. В.О. Гордон, Ю.Б. Иванов. – изд. 24 стереотипное. – Москва : Высшая школа, 1998. – 272 с. : ил.

621.9(043.3)
Г87      Громнюк, С.І.
Технологічне забезпечення якості нарізання зубчастих коліс радіально-коловим способом : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.02.08-Технологія машинобудування : зах. 06.02.2017 / С.І. Громнюк ; наук. керівн. І.Є. Грицай ; опон. Ю.М. Внуков, В.В. Васильків. – Львів, 2016. – 22 с.

514.18(075.8)
І-62     Інженерна та комп’ютерна графіка : підручник для ВНЗ / В.Є. Михайленко, В.М. Найдиш, А.М. Підкоритов, І.А. Скидан ; ред. В.Є. Михайленка. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Вища школа, 2001. – 350 с. : іл.

Иванова, Г.С.
Технология программирования : учеб. для студ. ВУЗов : по направлениию Информатика и вычислительная техника, специальностям: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Автоматизированные системы обработки информации и управления, Программное обеспечение вычислительной техники и информационных систем / Г.С. Иванова. – Москва : Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 320 с. : ил. – (Информатика в техническом университете)

004.65(075.8)
К21     Карпова, Т.С.
Базы данных : модели, разработка, реализация : учеб. пособ. / Т.С. Карпова. – СПб : Питер, 2002. – 304 с. : ил.

Касаткин, А.С.
Электротехника : учебник для вузов / А.С. Касаткин, М.В. Немцов. – 6-е изд. перераб. – Москва : Высшая школа, 2000. – 542 с. : ил.

620.22
Л63     Лисовский, А.Ф.
Формирование структуры композиционных материалов при обработке металлическими расплавами : моногр. / А.Ф. Лисовский ; ред. Н.В. Новиков. – Киев : Наукова думка, 2008. – 198 с.

669.017(075.8)
П29     Петушков, В.Г.
Применение взрыва в сварочной технике : моногр. / В.Г. Петушков ; уклад. Б.Е. Патона. – Киев : Наукова думка, 2005. – 753 с.

621.3
П44     Подольцев, А.Д.
Мультифизическое моделирование в электротехнике : моногр. / А.Д. Подольцев, И.Н. Кучерявая. – Київ : Ин-т электродинамики НАН Украины, 2015. – 305 с.

537.5(075.8)
П57     Поп, С.
Фізична електроніка : Розділи: Емісійні явища. Методи діагностики поверхні : навч. посіб. / С. Поп, І. Шароді. – Львів : Євросвіт, 2001. – 250 с. : іл.

622.861
П69     Правила безопасности в угольных и сланцевых шахтах : настоящие правила распространяются на шахты, находящиеся в эксплуатации, строительстве и реконструкции. – Москва : Недра, 1964. – 325 с.

Рекус, Г.Г.
Сборник задач и упражнений по электротехнике и основам электроники : Учеб. пособие для неэлектротехн. спец.вузов / Г.Г. Рекус, А.И. Белоусов. – 2-е изд. перераб. – Москва : Высшая школа, 2001. – 416 с. : ил.

530.145
Р81      Рощупкин, С.П.
Резонансные и когерентные эффекты квантовой электродинамики в световом поле : моногр. / С.П. Рощупкин, А.И. Ворошило. – Киев : Наукова думка, 2008. – 398 с.

001
Р85      Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии : моногр. / М.А. Акоев, В.А. Маркусова, О.В. Москалева, В.В. Писляков ; ред. М.А. Акоева. – Екатеринбург : Урал. ун-та, 2014. – 250 с.

004.42
С28     Седжвик, Роберт
Фундаментальные алгоритмы на С++Части 1-4, Анализ структуры данных сортировка поиск : Пер. с англ. / Роберт Седжвик. – СПб : ООО ДиаСофтЮП, 2002. – 688 с.

004.42(075.8)
С28     Седжвик, Роберт
Фундаментальные алгоритмы на С++Части 1-4, Анализ структуры данных сортировка поиск : Пер. с англ. / Роберт Седжвик. – Киев : ДиаСофт, 2001. – 688 с.

004.42
С28     Седжвик, Роберт
Фундаментальные алгоритмы на С++Ч.5, Алгоритмы на графах : Пер. с англ. / Роберт Седжвик. – СПб : ООО ДиаСофтЮП, 2002. – 496 с.

621.3(075.8)
С31     Сенько, В.Ф.
Теорія електричних кіл : навч. посіб. / В.Ф. Сенько, О.В. Вовна, І.С. Лактіонов. – Покровськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2017. – 254 с. : іл.

544.187.2
С52     Смынтына, В.А.
Электронно-молекулярные явления на поверхности полупроводников : Пленки селенида и сульфида кадмия : моногр. / В.А. Смынтына. – Одесса : Астропринт, 2008. – 368 с.

622(075.8)
Ш32    Шашенко, А.Н.
Геомеханика = Geomechanics : учеб. для студ. ВУЗов : Handbok for students of higher education instituti / А.Н. Шашенко, В.П. Пустовойтенко, Е.А. Сдвижкова. – издание второе, исправленное и дополненноеSecond edition, corrected and edited. – Киев : Новый друк ; Kiev : Novyi druk, 2016. – 528 с.

316.62
Ш73    Шмідт, Ерік
Новий цифровий світ : Як технології змінюють державу, бізнес і наше життя : Пер. с англ. / Ерік Шмідт, Джаред Коен ; перекл. Ганни Лелів. – Львів : Літопис, 2015. – 368 с.

Природничі науки

502/504(075.8)
Б61      Білявський, Г.О.
Основи загальної екології : підруч. / Г.О. Білявський, М.М. Падун, Р.С. Фурдуй. – Київ : Либідь, 1993. – 304 с.

504(477)
Б81      Бондаренко, І.В.
Територія без відходів : інноваційний погляд : моногр. / І.В. Бондаренко. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 204 с. : іл.

551.781.4(262.5)
Р32      Ревер, В.Б.
Літогенез еоценових відкладів чорноморського сегменту океану тетіс : моногр. / В.Б. Ревер. – Київ : Наукова думка, 2016. – 95 с. – (Проект Наукова книга (Молоді вчені))

Автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня

621.43(043.3)
Б94      Бушнов, В.В.
Вдосконалення процесів згоряння та систем паливоподачі енергетичних установок, що працюють на металізованих боромістких паливах : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки : зах. 23.02.2017 / В.В. Бушнов ; наук. керівн. М.Е. Тернюк ; опон. В.О. Пінчук, Д.А. Долматов. – Харків, 2017. – 20 с.

666.293(043.3)
Г95      Гуржій, О.Б.
Безсвинцеві силікатні емалі художнього та ювелірного призначення : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів : зах. 02.03.2017 / О.Б. Гуржій ; наук. керівн. О.П. Рижова ; опон. Л.Л. Брагіна, М.М. Племянніков. – Дніпро, 2017. – 20 с.

621.31(043.3)
К11     Кєссаєв, О.Г.
Водяні триінги в силових кабелях при дії сильного електричного поля та техніка їх виявлення : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.13 – техніка сильних електричних та магнітних полів : зах. 02.03.2017 / О.Г. Кєссаєв ; наук. керівн. Г.В. Безпрозванних ; опон. Ю.М. Шумілов, Г.В. Таран. – Харків, 2017. – 20 с.

66(043.3)
Л64     Литвиненко, А.В.
Класифікація та пневмозбагачення сипких сумішей у гравітаціному пневмокласифікаторі : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології : зах. 03.03.2017 / А.В. Литвиненко ; наук. керівн. М.П. Юхименко ; опон. М.А. Цейтлін, С.В. Вакал. – Суми, 2017. – 24 с.

332.54(477)(043.3)
Н73     Новаковська, І.О.
Еколого-економічні засади управління міським землекористуванням : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.06-економіка природокористування та охорони навколишнього середовища : зах. 27.01.2017 / І.О. Новаковська ; наук. керівн. Д.С. Добряк ; опон. О.С. Дорош, Ш.І. Ібатуллін, М.Г. Ступень. – Київ, 2017. – 36 с.

621.313(043.3)
П14     Пальчиков, О.О.
Оптимізація технічного рівня індукційних електромеханічних та статистичних перетворювачів з обертовим магнітним полем : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.01 – Електричні машини й апарати : зах. 02.03.2017 / О.О. Пальчиков ; наук. керівн. А.А. Ставинський ; опон. В.Б. Фінкельштейн, В.В. Прус. – Харків, 2017. – 24 с.

378(477)(043.3)
П25     Пєнцова, Н.В.
Організаційно-економічне регулювання розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 12.01.2017 / Н.В. Пєнцова ; наук. керівн. О.І. Решетняк ; опон. І.В. Тимошенков, І.С. Кочарян. – Полтава, 2016. – 20 с.

658.26(043.3)
П89     Пустовий, О.Ю.
Організаційно-економічний механізм енергозбереження на машинобудівних підприємствах : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 27.02.2017 / О.Ю. Пустовий ; наук. керівн. Ю.Д. Костін ; опон. В.В. Джеджула, О.В. Овсієнко. – Одеса, 2017. – 23 с.

33(043.3)
Р62      Роженко, О.В.
Управління підприємства на основі забезпечення його економічної безпеки : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 27.02.2017 / О.В. Роженко ; наук. керівн. Л.В. Фролова ; опон. О.М. Ляшенко, М.М. Кочевой. – Одеса, 2017. – 24 с.

546(043.3)
С58     Созанський, М.А.
Синтез плівок сульфіду і цинк селеніду та структури на їх основі : автореф. дис. канд. хіміч. наук : 02.00.01 – неорганічна хімія : зах. 01.02.2017 / М.А. Созанський ; наук. керівн. Й.Й. Ятчишин ; опон. І.Є. Барчій, Л.Г. Аксельруд. – Львів, 2016. – 24 с.

330.322(477)(043.3)
Ф91     Фроліна, К.Л.
Наукові засади державного регулювання інвестиційної діяльності в будівельній сфері України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 03.02.2017 / К.Л. Фроліна ; наук. керівн. В.Ф. Семенов ; опон. О.І. Лайко, М.І. Мельник. – Одеса, 2016. – 21 с.

005.3(477)(043.3)
Ш13    Шабельник, Т.В.
Моделі маркетинго-орієнтованого управління фармацевтичним підприємством : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : зах. 01.02.2017 / Т.В. Шабельник ; наук. керівн. Ю.Г. Лисенко ; опон. Л.С. Гур’янова, К.Ф. Ковальчук, І.Є. Семенча. – Полтава, 2016. – 38 с.

 

Наукові праці Донецького національного технічного університету

Звіт з кафедральної науково-дослідної роботи №Н-16-12 Обгрунтування конструктивних рішень та високоефективних режимів експлуатації засобів водовідливу вугільних шахт : звіт з науково-дослідної роботи / М.В. Чашко, Е.А. Петелін, С.М. Зінов’єв та ін. – Покровськ, 2016. – 333 с.

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю): Публічне управління: розвиток конституціоналізму в Україні та проведення конституційної реформи : присвяченя відзначенню 20-ї річниці Конституції України : м. Красноармійськ 8-9 червня. – Красноармійськ, 2016. – 137 с.

354
М33    Донецький національний технічний університет
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Публічне управління: розвиток конституціоналізму в Україні та проведення конституційної реформи” : присвячена відзначенню 20-ї річниці заснування Магістратури державного управління в ДВНЗ Донецький національний технічний університет 29-30 листопада 2016 / Донецький національний технічний університет ; уклад. О.А. Ганич, А.К. Бєлобородова. – Покровськ, 2016. – 110 с.