Новинки фонду

1 квартал 2018 р.

Соціальні та гуманітарні науки

005(075.8)
А72 Антикризовий менеджмент : навч. посіб.. – Київ : Вид-во “Центр учбової літератури”, 2017. – 584 с.
33.021(075.8)

А72 Антонюк, О.П.
Економічний аналіз : практикум. – Львів : вид-во Магнолія 2006, 2018. – 326 с.

Березін, О.В.
Управління потенціалом підприємства : навч. посіб.. – Львів : вид-во Магнолія 2006, 2018. – 308 с.

005.311.121(075.8)
Б59 Бізнес-статистика : навч. посіб.. – Київ : Алтера, 2016. – 280 с.

1(075.8)
Б61 Білодід, Ю.М.
Філософія : Український світоглядний акцент. – Київ : вид-во Кондор, 2006. – 356 с.

330.332-047.44(075.8)
Б86 Боярко, І.М.
Інвестиційний аналіз : навч. посіб.. – Київ : Вид-во “Центр учбової літератури”, 2017. – 400 с.

005.591(075.8)
Б90 Буднік, М.М.
Управління змінами : підруч.. – Київ : вид-во Кондор, 2017. – 226 с.

657(075.8)
Б94 Бухгалтерський облік в управлінні підприємства : навч. посіб.. – Київ : вид-во Кондор, 2018. – 418 с.

336(075.8)
Б98 Бюджетна система : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”. – Львів : вид-во Магнолія 2006, 2018. – 296 с.

Василенко, В.
Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду : Правова оцінка. – Київ : Вид-во О. Теліги, 2009. – 48 с.

346(477)(075.8)
В48 Вінник, О.М.
Господарське право : Курс лекцій. – Київ : вид-во Ліра-К, 2018. – 240 с.

346(075.8)
В65 Войтович, М.Г.
Господарське право : навч. посіб. для студентів напрямку підготовки 6.030401 Право. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 226 с.

005(075.8)
Г27 Гевко, І.Б.
Методи прийняття управлінських рішень : підруч.. – Київ : вид-во Кондор, 2018. – 187 с.

32-027.21(075.8)
Г37 Герасимчук, Т.Ф.
Загальна теорія політики : навч. посіб.. – Київ : вид-во Кондор, 2017. – 226 с.

339.9(075.8)
Г67 Горбач, Л.М.
Міжнародні економічні відносини : підруч.. – Київ : вид-во Кондор, 2017. – 432 с.

346(477)(075.8)
Г72 Господарське право : Практикум. – Харків : Право, 2018. – 592 с.

Грабовський, С.
Російська телепропаганда як знаряддя формування “міфу ХХІ століття”. – Ніжин : Вид. ПП Лисенко М.М., 2016. – 56 с.

Грабовський, Сергій
Пакт, який розпочав війну. Епізоди Великої Історії ХХ століття. – Ніжин : Вид. ПП Лисенко М.М., 2016. – 72 с.

001.891(075.8)
Г83 Григорук, П.М.
Методологія і організація наукових досліджень : навч. посіб.. – Київ : вид-во Кондор, 2017. – 206 с.

811.161.2’35(075.8)
Г87 Громик, Ю.В.
Український правопис: навч. посіб.. – Київ : вид-во Кондор, 2018. – 166 с.

Дзвінчук, Д.І.
Вгору піднесімо серця : Науково-популярний нарис. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – 80 с.

Єршова, Н.Ю.
Аналіз господарської діяльності : теорія та практикум. – Львів : вид-во Магнолія 2006, 2018. – 312 с.

658(075.8)
Е45 Економіка підприємства : теорія і практикум. – Львів : вид-во Магнолія 2006, 2018. – 688 с.

030(477)
Е64 Енциклопедія сучасної України. – Київ : Поліграфкнига, 2017. – 712 с.

316(091)(477)(075.8)
І-90 Історія української соціології : навч. посіб.. – Київ : вид-во Кондор, 2018. – 392 с.

Жаданос, О.В.
Стратегія сталого розвитку на підприємстві: приклад Європи та досвід України : моногр.. – Дніпро : Вид-во Дріант, 2017. – 80 с.

658.14/.17(047.32)](075.8)
З-45 Звітність підприємства : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів за спец. “Облік і оподаткування”. – Київ : ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2017. – 432 с.

З-51 Земельне право України : навч. посіб.. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 218 с.

Здрок, В.В.
Моделювання економічної динаміки : практикум. – Львів : вид-во Магнолія 2006, 2018. – 256 с.

Зінченко, І.
Післямова до книги : Не називаймо біле чорним, а черне – білем. – Львів, 2014. – 20 с.

Зінченко, Іван
Український ковчег. – Львів, 2012. – 80 с.

Калакура, Я.С.
Ментальний вимір української цивілізації : наукове видання. – Київ : Генеза, 2017. – 560 с.

336.1(477)(075.8)
К21 Карлін, М.І.
Фінанси України : навч. посіб.. – Київ : вид-во Кондор, 2018. – 332 с.

336(100)(075.8)
К23 Карлін, М.І.
Світові офшорні центри : навч. посіб.. – Київ : вид-во Кондор, 2018. – 424 с.

Клєвцєвич, Н.А.
Управління інфраструктурними проектами : навч. посіб.. – Київ : вид-во Кондор, 2017. – 170 с.

658.6-027.563(075.8)
К63 Комерційне товарознавство : навч. посіб.. – Київ : вид-во Кондор, 2018. – 286 с.

340.12(075.8)
К78 Кравчук, С.Й.
Основи теорії держави і права : навч. посіб.. – Київ : вид-во Кондор, 2018. – 192 с.

Кришталь, О.
Наука та мистецтво: дві ноги для поступу : Інавгураційна лекція Почесного професора Національного університету “Києво-Могилянська академія” 1 вересня 2017 року. – Київ : Національний університет “Києво-Могилянська академія”, 2017. – 24 с.

658(075.8)
К90 Кулішов, В.В.
Економіка підприємства : теорія і практика. – Львів : вид-во Магнолія 2006, 2017. – 208 с.

Кулішов, В.В.
Економічний довідник підприємця. – Львів : вид-во Магнолія 2006, 2018. – 162 с.

005(075.8)
Л15 Ладонько, Л.С.
Менеджмент : Теорія та практика. – Київ : вид-во Кондор, 2018. – 268 с.

342.951(075.8)
Л63 Лісовська, Ю.П.
Інформаційна безпека України : навч. посіб.. – Київ : вид-во Кондор, 2018. – 172 с.

005(075.8)
М50 Менеджмент : навч. посіб.. – Київ : вид-во Кондор, 2018. – 220 с.

316.4
М55 Механізми реалізації державної політики регулювання соціального діалогу та активізації соціальної відповідальності на підприємствах торгівлі : моногр.. – Київ : вид-во Кондор, 2017. – 378 с.

338.43-047.44(075.8)
М90 Мулик, Т.О.
Аналіз господарської діяльності : навч. посіб.. – Київ : Вид-во “Центр учбової літератури”, 2017. – 288 с.

314(075.8)
М91 Муромцева, Ю.І.
Демографія : навч. посіб.. – Київ : вид-во Кондор, 2009. – 300 с.

347.73(477)(075.8)
Н74 Новойтенко, І.В.
Комерційне право : навч. посіб.. – Київ : вид-во Кондор, 2018. – 242 с.

657(079.1)
О-18 Облік і оподаткування : Практикум дистанційного тестування. – Київ : Алтера, 2018. – 306 с.

005(075.8)
О-66 Орликовський, М.О.
Самоменеджмент : практикум. – Київ : вид-во Кондор, 2012. – 410 с.

005(075.8)
О-75 Осовська, Г.В.
Менеджмент : підруч.. – Київ : вид-во Кондор, 2018. – 563 с.

519.86(075.8)
О-75 Основи економіко-математичного моделювання : навч. посіб.. – Львів : вид-во Магнолія 2006, 2018. – 540 с.

330.322(477)(075.8)
П25 Пєтухова, О.М.
Інвестування : навч. посіб.. – Київ : Вид-во “Центр учбової літератури”, 2018. – 336 с.

658.1(075.8)
П31 Петрович, Й.М.
Економіка і фінанси підприємства : підруч.. – Львів : вид-во Магнолія 2006, 2018. – 408 с.

1(100+477)(075.8)
П31 Петрушенко, В.Л.
Філософія : вступ до курсу, історія світової та української філософії, фундаментальні проблеми сучасної філософії. – Львів : вид-во Львівської політехніки, 2014. – 596 с.

338.5(075.8)
П32 Пінішко, В.С.
Ціно- і тарифотворення : навч. посіб.. – Львів : вид-во Магнолія 2006, 2018. – 303 с.

658.5(075.8)
П37 Планування і контроль на підприємстві : навч. посіб.. – Львів : вид-во Магнолія 2006, 2018. – 328 с.

657(477)(075.8)
П47 Позняковська, Н.М.
Фінансовий облік : навч. посіб.. – Київ : вид-во Кондор, 2017. – 274 с.

336.14(4/9+477)
П60 Порівняльний аналіз інституційної архітектури бюджетних систем: світовий досвід та Україна : моногр.. – Покровськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2017. – 264 с.

35.075(03)
П88 Публічне управління та адміністрування : Словник. – Київ : вид-во Кондор, 2018. – 178 с.

2(075.8)
Р49 Рижкова, С.А.
Типологія релігій : Курс загального релігієзнавства. – Київ : вид-во Кондор, 2005. – 448 с.

657(477+4)-044.247
Р64 Розвиток національної системи бухгалтерського обліку і контролю в Україні в умовах євроінтеграції : моногр.. – Київ : вид-во Кондор, 2017. – 226 с.

025.5(075.8)
С24 Свістельник, І.
Інформаційна культура студента : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту. – Київ : вид-во Кондор, 2018. – 182 с.

330.322(075.8)
С28 Селіверстов, В.В.
Інвестування : підруч.. – Суми : Університетська книга, 2017. – 480 с.

005.3(075.8)
С78 Старостіна, А.О.
Ризик-менеджмент теорія і практика : навч. посіб.. – Київ : вид-во Кондор, 2009. – 200 с.

658.5(075.8)
С78 Старченко, Г.В.
Операційний менеджмент : навч. посіб.. – Київ : вид-во Кондор, 2018. – 232 с.

327.3(075.8)
С86 Стройко, Т.В.
Міжнародні організації : навч. посіб.. – Київ : вид-во Кондор, 2018. – 250 с.

657(075.8)
С90 Сусіденко, В.Т.
Інформаційні системи і технології в обліку : навч. посіб.. – Київ : Вид-во “Центр учбової літератури”, 2016. – 224 с.

669(075.8)
Т38 Технічне обслуговування металургійного обладнання : навч. посіб.. – Київ : вид-во Кондор, 2017. – 288 с.

658(075.8)
Т44 Тирпак, І.В.
  Основи економіки та організації підприємництва : навч. посіб.. – Київ : вид-во Кондор, 2018. – 270 с.

330.342(477)
Т65 Трансформаційні перетворення економічних систем : виклик сучасності. – Київ : вид-во Кондор, 2016. – 290 с.

349.2(477)(075.8)
Т78 Трудове право : підруч.. – Харків : Право, 2017. – 560 с.

658(477)(075.8)
У67 Управління конкурентоспроможностю підприємства : підруч.. – Київ : вид-во Кондор, 2017. – 700 с.

316.4(075.8)
У67 Управління конфліктами : текст лекцій. – Київ : вид-во Кондор, 2018. – 172 с.

330.322(075.8)
У67 Управління інвестиціями та інноваціями : текст лекцій. – Київ : вид-во Кондор, 2018. – 184 с.

005.8(075.8)
У67 Управління проектами : навч. посіб.. – Київ : вид-во Кондор, 2018. – 132 с.

330.322(075.8)
Х-68 Хобта, В.М.
Управління інвестиціями : навч. посіб.. – Донецьк : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2009. – 448 с.

347(477)(075.8)
Ц57 Цивільне право України : загальна частина. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 976 с.

338.5(075.8)
Ц62 Ціноутворення в умовах ринку : навч. посіб.. – Київ : Вид-во “Центр учбової літератури”, 2017. – 400 с.

005(075.8)
Ч-45 Черваньов, Д.М.
Менеджмент : Терміни, тести, вправи, завдання. – Київ : ВПЦ Київський університет, 2018. – 853 с.

339.138(477)(075.8)
Ч-46 Череп, А.В.
Основи маркетингу : навч. посіб.. – Київ : вид-во Кондор, 2018. – 226 с.

005.591.6(075.8)
Ч-46 Череп, А.В.
Інноваційний менеджмент : навч. посіб.. – Київ : вид-во Кондор, 2018. – 452 с.

339.92(075.8)
Ч-49 Чернега, О.Б.
Міжнародні стратегії економічного розвитку : навч. посіб.. – Львів : вид-во Магнолія 2006, 2018. – 346 с.

311(075.8)
Щ98 Щурик, М.В.
Статистика : навч. посіб.. – Львів : вид-во Магнолія 2006, 2018. – 545 с.


Технічні науки


621.382(075.8)
В19 Васильєва, Л.Д.
Напівпровідникові прилади : підруч. / Л.Д. Васильєва, Ю.І. Якименко, Б.І. Медведенко; ред. Р.М. Шульженко. – Київ : ІВЦ “Вид-во “Політехніка”, 2018. – 388 с.

004.92(075.8)
В38 Веселовська, Г.В.
Комп`ютерна графіка : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г.В. Веселовська, В.Є. Ходаков, В.М. Веселовський. – Херсон : Олді-плюс, 2017. – 584 с.

004.65(075.8)
Г14 Гайна, Г.А.
Основи проектування баз даних : навч. посіб. для студен. вищ. навч. закладів : 0804 “Комп`ютерні науки” / Г.А. Гайна. – Київ : вид-во Кондор, 2018. – 204 с.

621.39(075.8)
Г67 Горбатий, І.В.
Телекомунікаційні системи та мережі. Принципи функціонування, технології та протоколи : навч. посіб. / І.В. Горбатий, А.П. Бондарєв. – Львів : вид-во Львівської політехніки, 2016. – 336 с.

528(075.8)
Д69 Дорожинський, О.Л.
Наземне лазерне сканування в фотограмметрії : навч. посіб. / О.Л. Дорожинський. – Львів : вид-во Львівської політехніки, 2014. – 96 с.

621(076.5)
Ж68 Жигуц, Ю.Ю.
Технологія машинобудування : Збірник лабораторних робіт / Ю.Ю. Жигуц, В.Ф. Лазар. – Київ : вид-во Кондор, 2013. – 352 с.

621.311(075.8)
З-18 Закладний, О.М.
Енергозбереження засобами промислового електропривода : навч. посіб. – Київ : вид-во Кондор, 2005. – 408 с.

004.8(075.8)
З-40 Заяць, В.М.
Методи і засоби комп`ютерних інформаційних технологій : навч. посіб. / В.М. Заяць. – Львів : вид-во Львівської політехніки, 2013. – 144 с.

66(06)
З-41 Збірник доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми техніки і технології переробних виробництв” (30-31 травня 2017 р.) / ред. Я.О. Ляшок, М.С. Магомедов, Г.А. Власов, Е.А. Башков, В.К. Костенко, О.С. Парфенюк, Л.П. Калафатова, А.К. Семенченко, С.О. Вірич, Є.І. Збиковський, А.А. Топоров, А.М. Сурженко. – Покровськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2017. – 182 с.

Кособуцький, П.С.
Статистичне моделювання : навч. посіб. / П.С. Кособуцький, М.В. Лобур. – Львів : вид-во Львівської політехніки, 2018. – 328 с.

681.5.015(075.8)
К82 Крих, Г.Б.
Ідентифікація та моделювання технологічних об`єктів : Лабораторний практикум : навч. посіб. / Г.Б. Крих, Г.Ф. Матіко. – Львів : вид-во Львівської політехніки, 2017. – 156 с.

004.31(075.8)
Л85 Лупенко, С.А.
Комп`ютерна логіка : навч. посіб. / С.А. Лупенко, В.В. Пасічник, Є.В. Тиш. – Львів : вид-во Магнолія 2006, 2018. – 354 с.

621.37(075.8)
М34 Математичні моделі та методи аналізу електронних кіл : навч. посіб. / Ю.Я. Бобало, Р.І. Желяк, М.Д. Кіселичник та ін.; ред. Ю.Я. Бобало, Б.А. Мандзій. – Львів : вид-во Львівської політехніки, 2013. – 320 с.

519.87
М34 Математичні моделі та методи аналізу надійності радіоелектронних, електротехнічних та програмних систем : моногр. / Ю.Я. Бобало, Б.Ю. Волочій, О.Ю. Лозинський та ін. – Львів : вид-во Львівської політехніки, 2013. – 300 с.

004.93.021(075.8)
М48 Мельник, Р.А.
Алгоритми та методи опрацювання зображень : навч. посіб. / Р.А. Мельник. – Львів : вид-во Львівської політехніки, 2017. – 220 с.

621.3(075.8)
М74 Моделювання електромеханічних систем : навч. посіб. / В.П. Щокін, Б.Т. Федосов, С.Г. Чорний та ін. – Київ : вид-во Кондор, 2018. – 204 с.

669(075.8)
М77 Монтаж металургійного обладнання : навч. посіб. / А.Я. Жук, Г.П. Малишев, Н.К. Желябіна, К.В. Таратута. – Київ : вид-во Кондор, 2018. – 330 с. : іл.; табл.

528(075.8)
Н15 Навчальна геодезична практика : навч. посіб. / В.М. Глущенко, Є.Б. Угненко, Н.В. Павленко та ін. – Київ : вид-во Кондор, 2018. – 196 с. : іл. + табл.

628.1
Н61 Низькочастотні віброрезонансні кавітатори : моногр. / Л.І. Шевчук, І.С. Афтаназів, О.І. Строган, В.Л. Старчевський. – Львів : Вид-во “Центр учбової літератури”, 2013. – 176 с.

621.3(075.8)
О-75 Основи електротехніки та електропостачання : навч. посіб. / С.П. Денисюк, І.П. Радиш, В.М. Кабацій, Д.Г. Дерев’янко. – Київ : вид-во Кондор, 2018. – 216 с.

004.4(075.8)
П24 Пекарський, Б.Г.
Основи програмування : навч. посіб. для студ. спец. “Обслуговування комп`ютерних та інтелектуальних систем і мереж” / Б.Г. Пекарський. – Київ : вид-во Кондор, 2018. – 364 с.

681(075.8)
П34 Пістун, Є.П.
Основи автоматики та автоматизації : навч. посіб. / Є.П. Пістун, І.Д. Стасюк. – Львів : вид-во Львівської політехніки, 2014. – 336 с.

004.92(075.8)
П36 Пічугін, М.Ф.
Комп`ютерна графіка : навч. посіб. / М.Ф. Пічугін, І.О. Канкін, В.В. Воротніков. – Київ : Вид-во “Центр учбової літератури”, 2018. – 346 с.

621.3-03(075.8)
П69 Практикум з дисципліни “Електротехнічні матеріали” : навч.-метод. посіб. / О.І. Повзун, С.В. Подкопаєва, М.М. Власенко та ін.; ред. С.В. Подкопаєва. – Покровськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2017. – 100 с.

628.1(075.8)
Р15 Радовенчик, Я.В.
Фізико-хімічні методи доочищення води : підруч. / Я.В. Радовенчик, М.Д. Гомеля. – Київ : вид-во Кондор, 2018. – 264 с.

622.235(477)
Р37 Ремез, Н.С.
Прогнозування сейсмостійкості споруд під час вибухів циліндричних зарядів : моногр. / Н.С. Ремез, С.О. Крайчук. – Київ : Вид-во “Центр учбової літератури”, 2016. – 202 с.

669(075.8)
Р38 Ремонт металургійного обладнання : навч. посіб. / А.Я. Жук, Г.П. Малишев, Н.К. Желябіна, К.В. Таратута. – Київ : Вид. дім “Кондор”, 2017. – 236 с. : іл. + табл.

621.762(075.8)
С79 Степанчук, А.М.
Теорія і технологія пресування порошкових матеріалів : навч. посіб. / А.М. Степанчук. – Київ : Вид-во “Центр учбової літератури”, 2017. – 336 с.

544.18(075.8)
С85 Стрижак, П.Є.
Квантова хімія : підручник для студентів вищих навчальних закладів / П.Є. Стрижак. – Київ : Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2009. – 458 с.

669-1(075.8)
Ф35 Федірко, П.П.
Матеріалознавство і слюсарна справа : навч. посіб. для вищих технічних закладів України / П.П. Федірко, В.О. Кроль. – Київ : вид-во Кондор, 2018. – 384 с.

669.018.2(075.8)
Х-75 Холявко, В.В.
Фізичні властивості та методи дослідження матеріалів : навч. посіб. : галузь знань 13 – Механічна інженерія спеціальності 132 – Матеріалознавство денної та заочної форм навчання / В.В. Холявко, І.А. Владимирський, О.О. Жабинська. – Київ : вид-во Львівської політехніки, 2017. – 156 с.

004.732(075.8)
Ч-49 Чернега, В.
Безпровідні локальні комп’ютерні мережі : навч. посіб. / В. Чернега, Б. Платтнер; ред. О.В. Скатков. – Київ : вид-во Кондор, 2018. – 238 с.

519.6(075.8)
Ч-66 Чисельні методи комп`ютерного аналізу : навч. посіб. для студентів напрямку підготовки “Телекомунікації” / В.Я. Воропаєва, І.К. Локтіонов, Л.П. Мироненко, В.В. Турупалов; ред. В.В. Турупалов. – Львів : вид-во Магнолія 2006, 2018. – 224 с.

535.14(075.8)
Ч-90 Чумак, О.О.
Квантова оптика : посіб. / О.О. Чумак. – Львів : вид-во Євросвіт, 2012. – 272 с.

004.4(075.8)
Ш32 Шаховська, Н.Б.
Проектування інформаційних систем : навч. посіб. / Н.Б. Шаховська, В.В. Литвин; ред. В.В. Пасічника. – Львів : вид-во Магнолія 2006, 2017. – 380 с. – (Серія: “Комп’ютинг”).

621.3.049.77(075.8)
Я22 Яворський, Н.Б.
Комп`ютерні методи в інженерії мікроелектромеханічних систем : навч. посіб. / Н.Б. Яворський, В.М. Теслюк, Є.І. Литвинова. – Львів : вид-во Львівської політехніки, 2016. – 304 с.


Природничі науки

517.9(075.8)
Б51 Бернацька, Ю.М.
Елементи теорії функції комплексної змінної : навч. посіб.. – Київ : Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2008. – 143 с.

519.1(075.8)
Б75 Бондарчук, Ю.В.
Основи дискретної математики : навч. посіб.. – Київ : Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2009. – 159 с.

502/504(075.8)
В20 Васюкова, Г.Т.
Екологія : підруч.. – Київ : вид-во Кондор, 2018. – 524 с.

544(075.8)
В68 Волошинець, В.А.
Фізична та колоїдна хімія : Фізико-хімія дисперсних систем та полімерів. – Львів : вид-во Львівської політехніки, 2017. – 200 с.

556(075.8)
Г46 Гідрологія : навч. посіб. для студ. спец. 014 Середня освіта (географія), 103 Науки про Землю, 106 Географія. – Київ : вид-во Кондор, 2018. – 170 с.

528(075.8)
Д69 Дорожинський, О.Л.
Математичні моделі аналітичної та космічної фотограмметрії : моногр.. – Львів : вид-во Львівської політехніки, 2015. – 144 с.

528(075.8)
Д69 Дорожинський, О.Л.
Фотограмметрія : підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів : Вид-во НУ Львівська політехніка, 2008. – 332 с.

502/504(075.8)
І-18 Іваненко, О.І.
Техноекологія : підруч. для студ. які навчаються за спец. “101 Екологія”. – Київ : вид-во Кондор, 2017. – 294 с.

004.942(043.3)
М32 Масюк, А.Л.
Діалогові засоби паралельного моделюючого середовища, орієнтованого на мережеві динамічні об’єкти : автореф. дис. канд. тех. наук. – Покровськ, 2018. – 22 с.

502/504(075.8)
М65 Мислюк, О.О.
Практикум з хімічної екології : навч. посіб.. – Київ : вид-во Кондор, 2018. – 304 с.

528.4(075.8)
М80 Мороз, О.І.
Топографія : навч. посіб.. – Львів : вид-во Львівської політехніки, 2016. – 220 с.

519.8-048.34(075.8)
Н58 Нефьодов, Ю.М.
Методи оптимізації в прикладах і задачах : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. – Київ : вид-во Кондор, 2018. – 324 с.

Павліха, Н.В.
Організаційно-економічні основи екологічно безпечного природокористування : моногр.. – Київ : вид-во Кондор, 2017. – 270 с.

528.4(477)(075.8)
П27 Перович, І.Л.
Кадастр територій : навч. посіб.. – Львів : вид-во Львівської політехніки, 2012. – 264 с.

528(477)(075.8)
П27 Перович, Л.М.
Нормативно-правове та геодезичне забезпечення кадастру земель водного фонду : моногр.. – Львів : вид-во Львівської політехніки, 2017. – 128 с.


Автореферати

546(043.3)
А79 Ардан, Б.Р.
Синтез та стереохімія п-комплексів солей купруму (І) з алільними похідними 1,3,4-тіадіазолів : автореф. дис. канд. хіміч. наук. – Львів, 2017. – 23 с.

622.271.53
Б81 Бондаренко, А.О.
Наукове обгрунтування параметрів комплексів нового технічного рівня для гідромеханізованого видобутку й переробки зернистих корисних копалин : автореф. дис. канд. тех. наук. – Дніпропетровськ, 2015. – 36 с.

544(043.3)
Б91 Бурка, О.А.
Асоціативні взаємодії пар-поліметакрилова кислота та їх вплив на властивості водних дисперсій титан (IV) оксиду : автореф. дис. канд. хіміч. наук. – Львів, 2017. – 23 с.

621.3(043.3)
В48 Вінніков, Д.В.
Електрофізичний вплив потужного підводного іскрового розряду на процеси обробки речовин : автореф. дис. канд. тех. наук. – Харків, 2017. – 23 с.

004.056.5
В88 Ву Дик Тхінь
Методи та засоби адміністрування компонентами захисту інформації в розподілених комп’ютерних системах : автореф. дис. канд. тех. наук. – Київ, 2015. – 21 с.

338.432(477)(043.3)
Д57 Добрівська, М.В.
Розвиток біоекономіки в умовах трансформації аграрного сектору : автореф. дис. канд. екон. наук. – Київ, 2017. – 23 с.

528.85(043.3)
Д64 Долинська, І.В.
Моделювання та дослідження передавальних характеристик космічних знімальних систем : автореф. дис. канд. тех. наук. – Львів, 2015. – 22 с.

621.331(043.3)
Д66 Доманський, І.В.
Теоретичні основи енергоефективності та ресурсозбереження систем тягового і зовнішнього електропостачання залізниць : автореф. дис. канд. тех. наук. – Харків, 2018. – 40 с.

336.531(477)(043.3)
Д71 Доуртмес, П.О.
Теоретико-методичне забезпечення оцінювання інвестиційно-інноваційної діяльності промислового підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук. – Харків, 2018. – 20 с.

666(043.3)
З-17 Зайчук, О.В.
Фізико-хімічні основи технології керамічних пігментів на базі шлаків чорної металургії : автореф. дис. канд. тех. наук. – Дніпропетровськ, 2015. – 40 с.

546(043.3)
К66 Кордан, В.М.
Синтез, структурні та електрохімічні характеристики інтерметалідів систем {La, Tb,Ti, Zr}-Mg-{Sn,Sb} та твердих розчинів на основі Tb2Ni17 : автореф. дис. канд. хіміч. наук. – Львів, 2017. – 24 с.

330.46(477)(043.3)
К78 Кравець, О.В.
Моделювання впливу податкового регулювання на розвиток малого підприємства в Україні : автореф. дис. канд. екон. наук. – Запоріжжя, 2018. – 20 с.

332.2(477)(043.3)
К83 Крохтяк, О.В.
Економічна оцінка функції земель сільськогосподарського призначення : автореф. дис. канд. екон. наук. – Київ, 2018. – 20 с.

004.056.55(043.3)
Л15 Лада, Н.В.
Метод синтезу операцій потокового шифрування з точністю до перестановки : автореф. дис. канд. тех. наук. – Київ, 2017. – 20 с.

621.391(043.3)
Л43 Лелеко, С.А.
Математичні моделі та методи виявлення сигналів на фоні негаусівських завад за моментним критерієм якості : автореф. дис. канд. тех. наук. – Черкаси, 2017. – 22 с.

621.31(043.3)
Л71 Ложкін, Р.С.
Покращення енергетичних характеристик секції сильнострумного лінійного індукційного прискорювача заряджених часток шляхом удосконалення її елементів : автореф. дис. канд. тех. наук. – Харків, 2018. – 23 с.

669.162.267.642+669.721.083.133(043)
М23 Маначин, І.О.
Розробка наукових положень і технології процесу ковшової десульфурації чавуну магнієм з високою інтенсивністю введення реагенту : автореф. дис. канд. тех. наук. – Дніпропетровськ, 2015. – 21 с.

544(043.3)
М30 Маршалек, А.С.
Термодинамічні властивості нітрозаміщених 5-фенілфуранових сполук та їх розчинності в органічних розчинниках : автореф. дис. канд. хіміч. наук. – Львів, 2017. – 18 с.

004.89(043.3)
М62 Мінц, О.Ю.
Методологія моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в управлінні економічними об`єктами : автореф. дис. док. екон. наук. – Полтава, 2017. – 40 с.

004.713
М74 Моатаз , Юніс Яхья
Способи аналізу ефективності функціонування та трафіку багатопоточних мережевих мультипроцесорів : автореф. дис. канд. тех. наук. – Красноармійськ, 2015. – 22 с.

628.9(043.3)
М76 Момот, В.В.
Підвищення надійності функціонування систем обліку електроенергії у трифазних електромережах : автореф. дис. канд. тех. наук. – Харків, 2018. – 20 с.

622.86(043.3)
Н41 Негрій, Т.О.
Обгрунтування та розробка заходів щодо зниження виробничого травматизму в технологічних зонах лави : автореф. дис. канд. тех. наук. – Покровськ, 2018. – 23 с.

528.2(043.3)
Н65 Нікулішин, В.І.
Моделювання особливостей гравітаційного поля та внутрішньої будови місяця методом вейвлет-аналізу : автореф. дис. канд. тех. наук. – Львів, 2015. – 20 с.

621.31(043.3)
Н70 Ніценко, В.В.
Підвищення показників ефективності функціонування релейного захисту збірних шин розподільчих установок : автореф. дис. канд. тех. наук. – Харків, 2018. – 21 с.

666.293(043.3)
О-42 Одинцова, О.П.
Безпігментні одношарові склоемалеві покриття для побутової техніки : автореф. дис. канд. тех. наук. – Харків, 2017. – 20 с.

518.681
О-46 Озеранський, В.С.
Методи та засоби формування штучних підструктур у задачах декомпозиційного діагнустування цифрових пристроїв : автореф. дис. канд. тех. наук. – Вінниця, 2015. – 20 с.

519.7(043.3)
О-57 Омельчук, А.А.
Оптимізація процесів оперативного керування суднопідйомним комплексом типу сліп : автореф. дис. канд. тех. наук. – Херсон, 2015. – 24 с.

681.32
П11 Піскарьов, О.М.
Комп’ютеризована система контролю та діагностування параметрів технологічного процесу обробки грунту : автореф. дис. канд. тех. наук. – Харків, 2015. – 20 с.

661.17(043.3)
П77 Присяжний, О.В.
Технологія вилучення сполук міді та ванадію з побічного продукту синтезу адипінової кислоти : автореф. дис. канд. тех. наук. – Харків, 2018. – 20 с.

621.316.9(477)(043.3)
Р83 Руденко, С.С.
Вдосконалення методів контролю та діагностики заземлювальних пристроїв діючих високовольтних енергооб`єктів України : автореф. дис. канд. тех. наук. – Харків, 2018. – 23 с.

681.511(043.3)
С13 Савеленко, Г.В.
Автоматизація процесу керування подачею електрода-інструмента при розмірній обробці дугою : автореф. дис. канд. тех. наук. – Кропивницький, 2018. – 23 с.

331(477)(043.3)
У28 Удачина, К.О.
Моделювання економічної поведінки суб`єктів господарювання : автореф. дис. канд. екон. наук. – Полтава, 2017. – 22 с.

519.713.1
Х18 Хамза Абдель-Кадер Алі Альрабаба
Розробка моделей та архітектур високопродуктивних клітинних автоматів : автореф. дис. канд. тех. наук. – Красноармійськ, 2015. – 23 с.

631.362.3(043.3)
Х-22 Харченко, С.О.
Концепція інтенсифікації процесів віброрешітного просіювання зернових сумішей : автореф. дис. канд. тех. наук. – Харків, 2018. – 38 с.

004.032
Х24 Хасан Алі Касем Аль-Абабнех
Способи оцінювання ефективності функціонування та контенту серверних комп’ютерних систем : автореф. дис. канд. тех. наук. – Красноармійськ, 2015. – 22 с.


Методичні вказівки

001.8(072)
М54 Методичні вказівки для виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Теорія і практика наукових досліджень» [Електронний ресурс] : для студентів спеціальностей 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування усіх форм навчання. – Покровськ, 2017. – 34 с.

336(072)
М54 Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Гроші і кредит»[Електронний ресурс] : для студентів ОКР «бакалавр» напряму підготовки – 6.030508 «Фінанси і кредит» усіх форм навчання. – Покровськ, 2017. – 41 с.

339.92(072)
М54 Методичні вказівки щодо організації практичних занять  з дисципліни “Глобалізація міжнародних процесів” [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 073 Менеджмент, галузі знань 07 Управління і адміністрування денної та заочної форми навчання. – Покровськ, 2017. – 35 с.

622.61(072)
М54 Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з дисципліни “Контроль та автоматизація гірничих транспортних машин” [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 141 Енергетика, електротехніка і електромеханіка, денної та заочної форм навчання. – Покровськ, 2017. – 16 с.

331.108.4(072)
М54 Методичні рекомедації що щодо організації самостійної роботи  з дисципліни “Розвиток персоналу” [Електронний ресурс] : для студентів галузі знань 07 Управління і адміністрування спеціальності 073 Менеджмент. – Покровськ, 2017. – 45 с.

005.32(072)
М54 Методичні вказівки щодо самостійної роботи студента з дисципліни «Мотивація персоналу» [Електронний ресурс] : для студентів усіх форм навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 073 Менеджмент. – Покровськ, 2017. – 57 с.

005.9(072)
М54 Методичні рекомендації щодо організації самостійних занять  з дисципліни “Кадровий менеджмент” [Електронний ресурс] : для студентів галузі знань 07 Управління і адміністрування спеціальності 073 Менеджмент денної та заочної форми навчання. – Покровськ, 2017. – 46 с.

331.108(072)
М54 Методичні рекомедації до виконання курсової роботи з дисципліни “Розвиток персоналу” [Електронний ресурс] : для студентів галузі знань 07 Управління і адміністрування  спеціальності 073 Менеджмент денної та заочної форм навчання. – Покровськ, 2017. – 48 с.

005.915(072)
М54 Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» [Електронний ресурс] : для студентів галузі знань 07  Управління і адміністрування спеціальності 073 Менеджмент денної та заочної форми навчання. – Покровськ, 2017. – 45 с.

339.97(072)
М54 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи  з дисципліни «Міжнародні стратегії економічного розвитку» : для студентів галузі знань 07 Управління і адміністрування спеціальності 073 Менеджмент денної та заочної форми навчання. – Покровськ, 2017. – 29 с.

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Цінова політика підприємства» [Електронний ресурс] : галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки. – Покровськ, 2017. – 61 с.

622.7(072)
М54 Методичні вказівки до лабораторних робіт, самостійної роботи і індивідуальні завдання з дисциплін “Переробка та якість корисних копалин”, «Технологія гірничого виробництва та збагачення корисних копалин» [Електронний ресурс] : (для студентів напряму підготовки 6.050301 Гірництво, 6.050503 «Машинобудування» всіх форм навчання). – Покровськ, 2017. – 68 с.

657.37(072)
М54 Методичні вказівки  до самостійної роботи студентів з дисципліни «Звітність підприємства (додаткові розділи)» [Електронний ресурс] : для студентів заочної форми навчання напряму 6.030509 «Облік і аудит» (спеціальності 071 Облік і оподаткування). – Покровськ, 2017. – 40 с.

657.37(072)
М54 Методичні матеріали до проведення практичних занять з дисципліни «Звітність підприємств. Додаткові розділи» [Електронний ресурс] : (для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування», галузі знань 07 «Управління і адміністрування» заочної форми навчання). – Покровськ, 2017. – 29 с.

005.932(100)(072)
54 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Управління міжнародними логістичними операціями» [Електронний ресурс] : (для студентів спеціальності 073 Менеджмент галузі знать 07 Управління і адміністрування денної та заочної форми навчання). – Покровськ, 2017. – 22 с.

Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. – Покровськ, 2017. – 39 с.

Методичні рекомендації до написання  курсової роботи з навчальної дисципліни «Демографія» [Електронний ресурс] : для студентів економічних   спеціальностей денної та заочної форм навчання. – Покровськ, 2017. – 25 с.

339(072)
М54 Методичні вказівки щодо організації практичних занять з дисципліни “Міжнародні контракти та управління ЗЕД” [Електронний ресурс] : (для студентів спеціальності 073 Менеджмент, галузі знань 07 Управління і адміністрування денної та заочної форми навчання). – Покровськ, 2017. – 35 с.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з  навчальної дисципліни «Демографія» [Електронний ресурс] : для студентів економічних   спеціальностей денної та заочної форм навчання. – Покровськ, 2017. – 99 с.

657.6(072)
М54 Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Аудит” [Електронний ресурс] : для студентів всіх форм навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки «Облік і аудит». – Покровськ, 2017. – 51 с.

657.37(072)
М54 Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної підготовки «Звітність підприємства» [Електронний ресурс] : для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та  спеціальності «Облік і оподаткування». – Покровськ, 2017. – 100 с.

657(072)
М54 Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки “Управлінський облік” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» всіх форм навчання. – Покровськ, 2017. – 46 с.

343.148(072)
М54 Методичні вказівки щодо виконання індивідуальної роботи з нормативної навчальної  дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Судово-бухгалтерська експертиза» [Електронний ресурс] : (для студентів всіх форм навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування  спеціальності Облік і оподаткування). – Покровськ, 2017. – 48 с.

811.111(072)
М54 Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Іноземна мова» для студентів освітнього ступеню «бакалавр» усіх спеціальностей (денної та заочної форми навчання) [Електронний ресурс] : «Збірник вправ з особливостей перекладу з англійської мови на українську». – Покровськ, 2017. – 27 с.

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Техніка адміністративної діяльності» [Електронний ресурс] : для студентів галузі знань 28 «Управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування. – Покровськ, 2018. – 16 с.

35(072)
М54 Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Техніка адміністративної діяльності» [Електронний ресурс] : для студентів галузі знань 28 Управління та адміністрування спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування. – Покровськ, 2017. – 30 с.

35(072)
М54 Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Техніка адміністративної діяльності» [Електронний ресурс] : для студентів галузі знань 28 Управління та адміністрування  спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування. – Покровськ, 2017. – 44 с.

330.1(072)
М54 Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни “Техніка адміністративної діяльності” [Електронний ресурс] : для студентів галузі знань 28 Управління та адміністрування  спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування. – Покровськ, 2017. – 121 с.

005.932(072)
М54 Методичні рекомендації щодо виконання розрахункової роботи з навчальної  дисципліни «Управління витратами» [Електронний ресурс] : розроблено для студентів заочної форми навчання спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність та напряму підготовки 6.030504 «Економіка  підприємства». – Покровськ, 2017. – 25 с.

005(072)
М54 Методичні рекомендації щодо організації практичних занять з дисципліни «Управління бізнес-структурами» [Електронний ресурс] : (для студентів галузі знань 07  Управління і адміністрування спеціальності 073 Менеджмент денної та заочної форми навчання). – Покровськ, 2017. – 48 с.

330.101.54(072)
Н15 Навчально-методичний посібник для підготовки і проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Макроекономіка» [Електронний ресурс] : для студентів денної і заочної форми навчання галузі знань 05  Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування. – Покровськ, 2017. – 100 с.

004(072)
М54 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Хмарні (Cloudy) технології» [Електронний ресурс] : для студентів ОС «магістр» спеціальності  121 – Інженерія програмного забезпечення, галузь знань – 12 Інформаційні технології всіх форм навчання. – Покровськ, 2018. – 30 с.

331(072)
М54 Методичні вказівки щодо організації практичних занять з дисципліни “Економіка праці і соціально-трудові відносини” [Електронний ресурс] : (для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання). – Покровськ, 2017. – 49 с.

622(072)
М54 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Процеси підземних гірничих робіт»[Електронний ресурс] : (для студентів напряму підготовки 6.050301«Гірництво» денної і заочної форм навчання). – Красноармійськ, 2015. – 125 с.

622.012-025.12(072)
М54 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Проектування гірничого виробництва» [Електронний ресурс] : (спеціальність 8.05030101 «Розробка родовищ та видобування корисних копалин» для студентів всіх форм навчання). – Красноармійськ, 2015. – 28 с.

622.012-025.12(072)
М54 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Проектування гірничого виробництва”[Електронний ресурс] : (для студентів спеціальності 7(8).05030101 «Розробка родовищ та видобування корисних копалин»  всіх форм навчання). – Красноармійськ, 2014. – 44 с.

622(477)(072)
М54 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Реструктуризація вугільної промисловості України» [Електронний ресурс] : (для студентів спеціальності 8.05030101 «Розробка родовищ та видобування корисних копалин» всіх форм навчання). – Красноармійськ, 2015. – 30 с.

622.2(072)
М54 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи технології підземної розробки родовищ корисних копалин”, індивідуальне завдання і практичні заняття [Електронний ресурс] : (для студентів напряму підготовки 6.050301«Гірництво»  (всіх форм навчання). – Красноармійськ, 2015. – 24 с.

622.012-025.12(072)
М54 Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуального завдання з дисципліни «Проектування гірничого виробництва» [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 7(8).05030101 «Розробка родовищ та видобування корисних копалин» (для всіх форм навчання). – Красноармійськ, 2014. – 18 с.

622(072)
М54 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів, контрольні завдання, лабораторні роботи, практичні заняття і індивідуальні завдання (для студентів напряму підготовки 6.050301 “Гірництво” всіх форм навчання) [Електронний ресурс]. – Красноармійськ, 2014. – 116 с.


622(477)(072)
М54 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Реструктуризація вугільної промисловості України», теми рефератів (для студентів спеціальності 8.05030101 «Розробка родовищ та видобування корисних копалин» всіх форм навчання) [Електронний ресурс]. – Красноармійськ, 2015. – 14 с.

622.2(072)
М54 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів, індивідуальні завдання і лабораторні роботи з дисципліни “Технологія підземної розробки пластових родовищ корисних копалин” [Електронний ресурс] : (для студентів 6.050301 Гірництво всіх форм навчання). – Красноармійськ, 2014. – 38 с.

331(072)
М54 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни “Економіка праці і соціально-трудові відносини” [Електронний ресурс] : (для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання). – Покровськ, 2017. – 25 с.

339(072)
М54 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни “Міжнародна економіка” [Електронний ресурс] : (для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання). – Покровськ, 2017. – 30 с.

622.86(072)
М54 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Гірничорятувальна справа» [Електронний ресурс] : для студентів ОС «магістр» галузі знань 18 Виробництво та технології, спеціальності 184 Гірництво усіх форм навчання. – Покровськ, 2017. – 83 с.

622.2(072)
М54 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Розвідка родовищ корисних копалин»[Електронний ресурс] : для студентів освітнього ступеню «бакалавр» денної форми навчання спеціальності 184  Гірництво. – Покровськ, 2018. – 62 с.

930.85(477)(072)
М54 Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з  навчальної дисципліни «Історія української культури» [Електронний ресурс] : для студентів економічних та технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання. – Покровськ, 2017. – 121 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Теорія різання» [Електронний ресурс] : (для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка). – Покровськ, 2017. – 41 с.

Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Основи алгоритмізації» [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 122 Комп’ютерні науки, денної форми навчання. – Покровськ, 2018. – 23 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи алгоритмізації» для студентів спеціальності 122 Комп’ютерні науки, денної форми навчання [Електронний ресурс]. – Покровськ, 2018. – 60 с.

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Науки про Землю» [Електронний ресурс] : (для студентів спеціальності184 «Гірництво»). – Покровськ, 2018. – 93 с.

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Енергетичний аудит» [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання технічних спеціальностей. – Покровськ, 2018. – 70 с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіко-аналітичний моніторинг підприємницької діяльності» [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність денної та заочної форм навчання. – Покровськ, 2018. – 21 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка» [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.050301 «Гірництво»  спеціальності 184 Гірництво денної та заочної форм навчання. – Покровськ, 2017. – 26 с.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Економічні цикли підприємництва” [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність всіх форм навчання. – Покровськ, 2018. – 26 с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Комп’ютерні технології та програмування» [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей    171 Електроніка, 172 Телекомунікації та радіотехніка, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. – Покровськ, 2018. – 26 с.

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з нормативної навчальної дисципліни підготовки магістрів «Рекламний менеджмент» [Електронний ресурс] : (для студентів всіх форм навчання спеціальності 073 Менеджмент). – Покровськ, 2018. – 31 с.

Конспект лекцій з вибіркової дисципліни циклу професійної та практичної підготовки студентів освітнього ступеня «Магістр» «Основи управлінського консультування» [Електронний ресурс] : (для студентів всіх форм навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування). – Покровськ, 2018. – 69 с.

Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність» [Електронний ресурс] : для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 073 «Менеджмент» усіх форм навчання. – Покровськ, 2018. – 64 с.

Конспект лекцій з дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність» [Електронний ресурс] : для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент усіх форм навчання усіх форм навчання. – Покровськ, 2018. – 57 с.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Менеджмент і адміністрування. Управління інноваціями» [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. – Покровськ, 2018. – 19 c.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент і адміністрування. Управління інноваціями» : для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. – Покровськ, 2018. – 49 с.

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Основи та фундаменти» [Електронний ресурс] : для студентів денної і заочної форм навчання за спеціальністю 184 «Гірництво» (спеціалізація «Шахтне і підземне будівництво»). – Покровськ, 2018. – 61 с.

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Електричні машини» [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. – Покровськ, 2018. – 20 с.

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання» [Електронний ресурс] : для студентів всіх форм навчання спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. – Покровськ, 2018. – 28 с.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Опір матеріалів» [Електронний ресурс] : для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання. – Покровськ, 2018. – 95 с.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни теоретична механіка [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування денної та заочної форм навчання. – Покровськ, 2018. – 24 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Науки про Землю» [Електронний ресурс] : (для студентів спеціальності 184-Гірництво). – Покровськ, 2018. – 42 с.


657(072)
В54 Вітренко, О.В.
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Облік і аудит» [Електронний ресурс] : для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання. – Покровськ, 2017. – 43 с.


Звіти, дисертації

621.923(047.31)

З-45 Звіт про науково-дослідну роботу Теоретичні основи підвищення ефективності шліфування важкооброблюваних крихких матеріалів із урахуванням особливостей їх фізико-механічних властивостей і структури : (остаточний). – Покровськ, 2017. – 253 с.

338.23(477)(047.31)

З-45 Звіт про науково-дослідну роботу за темою Н-10-13 “Управління енергоефективністю стратегічного розвитку виробничих підприємств на основі ресурсозберігаючих технологій і процесів. – Покровськ, 2017. – 206 с.

336-048.74(477)(047.31)

З-45 Звіт про науково-дослідну роботу за договором Ф71/8-2017 від 12.04.2017 р. Методологічний базис реформування системи місцевих фінансів на засадах фіскальної децентралізації  : європейський досвід, вітчизняна практика та можливості застосування для розвитку. – Покровськ, 2017. – 258 с.

539.19(047.31)

З-45 Звіт про науково-дослідну роботу “Аналіз термодинамічних та морфологічних параметрів плівок заміщених вуглеводнів на поверхні поділу фаз рідина/пара” : (заключний). – Покровськ, 2017. – 231 с.

622.86(043.3)

Н41 Негрій, Т.О.

Обгрунтування та розробка заходів щодо зниження виробничого травматизму в технологічних зонах лави : дисер. на здобут. наук. ступен. кан. тех. наук. – Покровськ, 2018. – 306 с.

004.942(043.3)

М32 Масюк, А.Л.

Діалогові засоби паралельного моделюючого середовища, орієнтованого на мережеві динамічні об’єкти : дисер. на здобут. наук. ступен. кан. тех. наук. – Покровськ, 2018. – 213 с.


4 квартал 2017 р.

Природничі науки

349.6(477)(075.8)
А86 Артамонов, Б.Б.
Екологічна експертиза : навч. посіб. / Б.Б. Артамонов, Н.Г. Міронова. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 142 с.

631.147(477)(075.8)
Б37 Бегей, С.В.
Екологічне землеробство : підруч. / С.В. Бегей, І.А. Шувар. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 432 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”).

502.13(075.8)
Б72 Бобровський, А.Л.
Екологічний менеджмент : підруч. / А.Л. Бобровський. – Суми : Університетська книга, 2017. – 586 с.

502/504(477)(075.8)
Г85 Гринів, Л.С.
Екологічна економіка : навч. посіб. / Л.С. Гринів. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 359 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”).

502/504(477)(075.8)
Г94 Гумницький, Я.М.
Інженерна екологія. Ч.1 : Загальний курс : навч. посіб. / Я.М. Гумницький, І.М. Петрушка. – Львів : Львівської політехніки, 2015. – 260 с.

502/504(477)(075.8)
Г94 Гумницький, Я.М.
Інженерна екологія. Ч.2 : загальний курс : навч. посіб. / Я.М. Гумницький, І.М. Петрушка. – Львів : Львівської політехніки, 2016. – 348 с.

502/504(477)
Ж35 Жарова, Л.В.
Екологічне підприємництво та екологізація підприємництва: теорія, організація, управління : моногр. / Л.В. Жарова, Є.Ю. Какутич, Є.В. Хлобистов. – Суми : Університетська книга, 2017. – 240 с.

Е45 Екологічна безпека : навч. посіб. / В.П. Пєтков, С.В. Пєтков, Є.Ю. Соболь та ін.; ред. В.П. Пєткова. – Київ : КНТ, 2017. – 216 с.

66(075.8)
З-14 Загальна хімічна технологія : підруч. / В.Т. Яворський, Т.В. Перекупко, З.О. Знак, Л.В. Савчук. – 3-тє вид., доп. та доопр. – Львів : Львівської політехніки, 2014. – 540 с.

502/504(477)(075.8)
М64 Міронова, Н.Г.
Екологічна стандартизація і сертифікація : навч. посіб. / Н.Г. Міронова, Г.А. Білецька. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 140 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”).

330.15(477)(075.8)
П16 Панас, Р.М.
Кадастр природних ресурсів : навч. посіб. / Р.М. Панас, М.С. Маланчук. – Львів : Львівської політехніки, 2014. – 436 с.

332.3(477)(075.8)
П27 Перович, Л.М.
Теоретичні засади землеустрою : навч. посіб. / Л.М. Перович, В.М. Сай, М.С. Маланчук. – Львів : Львівської політехніки, 2015. – 236 с.

502/504(075.8)
П43 Погребенник, В.Д.
Гідроекологія : навч. посіб. / В.Д. Погребенник, А.М. Шибанова, Р.В. Політило. – Львів : Львівської політехніки, 2016. – 200 с.

502/504(477)
П80 Прокопенко, О.В.
Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний підхід : моногр. / О.В. Прокопенко. – Суми : Університетська книга, 2017. – 392 с.

502/504(477)(075.8)
С91 Сухарев, С.М.
Техноекологія та охорона навколишнього середовища : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / С.М. Сухарев, С.Ю. Чундак, О.Ю. Сухарева. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 256 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”).

502/504(477)(075.8)
Ц18 Царенко, О.М.
Основи екології та економіка природокористування : навч. посіб. / О.М. Царенко, О.О. Нєсвєтов, М.О. Кадацький. – 3-тє вид. перероб. і допов. – Суми : Університетська книга, 2017. – 592 с. – (Бібліотека економічних наук).

Технічні науки

620.22-022.532(075.8)
А94 Афтанділянц, Є.Г.
Наноматеріалознавство : підручник / Є.Г. Афтанділянц, О.В. Зазимко, К.Г. Лопатько. – перше видання. – Херсон : Олді-плюс, 2015. – 550 с.

622.6(075.8)
Б61 Білозьоров, А.В.
Рудниковий транспорт : підручник / А.В. Білозьоров, Л.С. Парфєнєнко. – Київ : Каравела, 2008. – 256 с.

543.6
Б87 Братичак, М.М.
Аліфатичні азодинітрильні сполуки з функційними групами. Синтез, властивості, застосування : моногр. / М.М. Братичак. – Львів : Львівської політехніки, 2016. – 124 с.

620.3(075.8)
В47 Вимірювання у нанотехнологіях методи і засоби : навч. посіб. / П.Р. Гамула, М.І. Дацюк, В.Я. Крайовський та ін.; ред. Б.І. Стадник. – Львів : Львівської політехніки, 2016. – 188 с.

528.4(075.8)
В68 Волосецький, Б.І.
Геодезія у природокористуванні : навч. посіб. / Б.І. Волосецький. – 2-ге вид. виправ. і допов. – Львів : Львівської політехніки, 2012. – 292 с.

528.48(075.8)
В68 Волосецький, Б.І.
Інженерна геодезія. Геодезичні роботи для проектування і будівництва водогосподарських та гідротехнічних споруд : навч. посіб. / Б.І. Волосецький. – 2-ге вид. допов. – Львів : Львівської політехніки, 2015. – 208 с.

621.391(075.8)
В68 Волочій, Б.Ю.
Системотехнічне проектування телекомунікаційних мереж : практикум : навч. посіб. / Б.Ю. Волочій, Л.Д. Озірковський. – Львів : Львівської політехніки, 2012. – 128 с.

66.021.4(075.8)
В81 Врагов, А.П.
Теплообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв : навч. посіб. / А.П. Врагов. – Суми : Університетська книга, 2017. – 260 с. : іл.

528(075.8)
Г35 Геодезія : навч. посіб. / В.В. Горлач, І.М. Семенчук, О.В. Анисенко, П.В. Мацко. – Херсон : Олді-плюс, 2015. – 252 с.

532(075.8)
Г46 Гідравліка : підруч. / В.А. Дідур, Д.П. Журавель, М.А. Палішкін та ін.; ред. В.А. Дідура. – Херсон : Олді-плюс, 2015. – 624 с. : іл.

621.39(075.8)
Г67 Горбатий, І.В.
Телекомунікаційні системи та мережі. Принципи функціонування, технології та протоколи : навч. посіб. / І.В. Горбатий, А.П. Бондарєв. – Львів : Львівської політехніки, 2016. – 336 с.

621.315.592
Д76 Дружинін, А.О.
Датчики механічних величин на основі ниткоподібних кристалів кремнію, германію та сполук А3 В5 : моногр. / А.О. Дружинін, І.Й. Мар`ямова, О.П. Кутраков. – Львів : Львівської політехніки, 2015. – 232 с.

621.91(075.8)
И73 Интегрированные процессы обработки материалов резанием : учебник / А.И. Грабченко, В.А. Залога, Ю.Н. Внуков та ін.; ред. А.И. Грабченко, В.А. Залога. – Сумы : Университетская книга, 2017. – 451 с.

531/534(076)
З-33 Зінько, Я.А.
Збірник задач з теоретичної механіки. Ч.1, Статика : навч. посіб. / Я.А. Зінько, І.В. Кузьо. – Львів : Львівської політехніки, 2015. – 88 с.


621.3(075.8)
З-41 Збірник задач з теоретичних основ електротехніки : навч. посіб. / А.Ю. Воробкевич, В.С. Маляр, Р.Я. Совин та ін.; ред. А.Ю. Воробкевича, О.І. Шегедина. – 2-ге вид., стереотипне. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 224 с. – (“Вища освіта України”).

53(076)
З-41 Збірник задач з фізики : навч. посіб. / І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, С.О. Юр`єв та ін. – Львів : Львівської політехніки, 2016. – 244 с.

531/534(076)
З-33 Зінько, Я.А.
Збірник задач з теоретичної механіки. Ч.1, Статика : навч. посіб. / Я.А. Зінько, І.В. Кузьо. – Львів : Львівської політехніки, 2015. – 88 с.

502/504(477)(075.8)
Е62 Енергетика, радіаційна безпека та захист довкілля від фізичних забруднень : загальний курс : навч. посіб. / В.В. Сабадаш, І.М. Петрушка, М.С. Мальований, О.А. Нагурський. – Львів : Львівської політехніки, 2014. – 296 с.

621.38(075.8)
Е50 Електроніка і мікропроцесорна техніка : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Сенько, В.П. Лисенко, О.М. Юрченко та ін. – Київ : Агроосвіта, 2015. – 676 с.

621.3(075.8)
К69 Коруд, В.І.
Електротехніка : підруч. / В.І. Коруд, О.Є. Гамола, С.М. Малинівський. – 4-те вид. перероб. і доп. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 447 с. – (Вища освіта в Україні).

621(075.8)
М13 Мазепа, С.С.
Електрообладнання промислових підприємств : навч. посіб. / С.С. Мазепа, Я.Ю. Марущак, А.С. Куцик. – 2-ге вид., стереотипне. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 260 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”).

1711
М30 Марченко, О.М.
Референці системи в геодезії : навч. посіб. / О.М. Марченко, К.Р. Третяк, Н.П. Ярема. – Львів : Львівської політехніки, 2013. – 216 с.

621.38(075.8)
М33 Матвійків, М.Д.
Елементна база електронних апаратів : підруч. / М.Д. Матвійків, В.М. Когут, О.М. Матвійків. – Львів : Львівської політехніки, 2005. – 420 с.

628(075.8)
М36 Мацієвська, О.О.
Водопостачання і водовідведення : навч. посіб. / О.О. Мацієвська. – Львів : Львівської політехніки, 2015. – 144 с.

744(075.8)
М69 Михайленко, В.Е.
Инженерная и компьютерная графика : учебник / В.Е. Михайленко, В.В. Ванин, С.Н. Ковалев; ред. В.Е. Михайленко. – 2-е изд. – Киев : Каравела, 2013. – 328 с.

621.31(075.8)
О-56 Олійник, М.Й.
Електротехнологічні об`єкти та їх електропостачання : навч. посіб. / М.Й. Олійник. – Львів : Львівської політехніки, 2016. – 344 с.

628.1(075.8)
О-66 Орлов, В.О.
Водопостачання промислових підприємств : навч. посіб. / В.О. Орлов, Л.Л. Литвиненко, А.М. Орлова. – Київ : Знання, 2014. – 278 с.

628.1(075.8)
О-66 Орлов, В.О.
Водопостачання промислових підприємств : навч. посіб. / В.О. Орлов, Л.Л. Литвиненко, А.М. Орлова. – Київ : Знання, 2014. – 278 с.

621.91(075.8)
О-75 Основи теорії різання матеріалів : підруч. : напрям підготовки “Інженерна механіка” та “Машинобудування” / М.П. Мазур, Ю.М. Внуков, В.Л. Доброскок та ін.; ред. М.П. Мазур. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 422 с.

621.317(075.8)
О-75 Основи метрології та електричні вимірювання : навч. посіб. / М.М. Дорожовець, Р.М. Івах, В.П. Мотало та ін.; ред. Б.І. Стадник. – Львів : Львівської політехніки, 2011. – 372 с.

004.43(075.8)
П18 Паранчук, Я.С.
Обчислювання та програмування в Mathcad : підруч. / Я.С. Паранчук, В.І. Мороз. – Львів : Львівської політехніки, 2013. – 364 с.

661
П36 Пиш`єв, С.
Сучасні технології “чистого” вугілля : моногр. / С. Пиш`єв, М. Братичак. – Львів : Львівської політехніки, 2015. – 180 с.

621.38(075.8)
Р97 Рябенький, В.М.
Цифрова схемотехніка : навч. посіб. / В.М. Рябенький, В.Я. Жуйков, В.Д. Гулий. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 736 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”).

621.311(075.8)
С28 Сегеда, М.С.
Електричні мережі та системи : підруч. / М.С. Сегеда. – 3-тє вид. перероб. і допов. – Львів : Львівської політехніки, 2015. – 540 с.


621.3(075.8)
Т33 Теоретичні основи електротехніки. Задачі та приклади розрахунку лінійних електричних кіл : навч. посіб. / Ю.О. Карпов, Ю.Г. Ведміцький, В.В. Кухарчук та ін. – Херсон : Олді-плюс, 2016. – 346 с.

621.31(075.8)
Т48 Ткачук, В.І.
Електромехатроніка : підруч. / В.І. Ткачук. – Львів : Львівської політехніки, 2006. – 440 с.

621.3(075.8)
Х-22 Kharchenko, V.P Fundamentals of radio electronic systems = [Основи радіоелектронних систем]. V. 1, Radio signals characteristics : навч. посіб. / V.P. Kharchenko, В.П. Харченко, S.T. Polishchuk, M.M. Bogunenko та ін. – Kyiv : NAU, 2015. – 192 p.

621.3(075.8)
Х-22 Kharchenko, V.P.Fundamentals of radio electronic systems = [Основи радіоелектронних систем]. V. 2, Structure units of radio systems Manual : навч. посіб. / V.P. Kharchenko, В.П. Харченко, S.T. Polishchuk, M.M. Bogunenko та ін. – Kyiv : NAU, 2016. – 196 p

621.22(075.8)
Х73 Холоменюк, М.В.
Гідравлічні та аеродинамічні машини : навч. посіб. / М.В. Холоменюк, А.В. Ткачук, Д.М. Онопрієнко. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 356 с.

620.17(075.8)
Ш33 Шваб`юк, В.І.
Опір матеріалів : навч. посіб. / В.І. Шваб`юк. – Київ : Знання, 2009. – 380 с.

54(075.8)
Я22 Яворський, В.Т.
Основи теоретичної хімії : підруч. – 3-тє вид., доп. та доопр. – Львів : Львівської політехніки, 2016. – 380 с.

546(075.8)
Я22 Яворський, В.Т.
Неорганічна хімія : підруч. / В.Т. Яворський. – Львів : Львівської політехніки, 2016. – 324 с.

004.8(075.8)
Я22 Яворський, Н.Б.
Комп`ютерні методи в інженерії мікроелектро-механічних систем : навч. посіб. – Львів : Львівської політехніки, 2016. – 304 с.

Соціальні та гуманітарні науки


336(075.8)
Б98 Бюджетна система : навч. посіб. : напрям підготовки 6.030508 Фінанси і кредит / Н.І. Климаш, К.В. Багацька, Н.І. Дем`яненко та ін.; ред. Т.А. Говорушко. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 296 с.

339.13(477)
Б40 Безтелесна, Л.І.
Конкурентоспроможні людські ресурси: механізм забезпечення в національній економіці : моногр. / Л.І. Безтелесна, О.С. Пляшко. – Київ : Кондор, 2017. – 184 с.

659(477)(075.8)
Б76 Божкова, В.В.
Реклама та стимулювання збуту : навч. посіб. / В.В. Божкова, Ю.М. Мельник. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 200 с.

327(477)(075.8)
Б82 Борисова, О.В.
Зовнішня політика України: історія та сучасність : курс лекцій / О.В. Борисова. – Київ : Кондор, 2017. – 344 с.

657(477)(075.8)
Б87 Брадул, О.М.
Управлінський облік : навчально-практичний посібник / О.М. Брадул, В.А. Шепелюк. – Київ : Кондор, 2017. – 352 с.

005.591(075.8)
Б90 Буднік, М.М.
Управління змінами : підручник / М.М. Буднік, Н.М. Курилова. – Київ : Кондор, 2017. – 226 с.

621.1.016.7(075.8)
Б90 Буляндра, О.Ф.
Збірник задач з технічної термодинаміки (термодинаміка закритих систем) : навч. посіб. / О.Ф. Буляндра. – Київ : НУХТ, 2011. – 231 с

621.31(075.8)
В19 Василега, П.О.
Електропостачання : навч. посіб. / П.О. Василега. – Суми : Університетська книга, 2017. – 415 с.

004.92(075.8)
В19 Василюк, А.С.
Комп`ютерна графіка : навч. посіб. / А.С. Василюк, Н.І. Мельникова. – Львів : Львівської політехніки, 2016. – 308 с.

330.8(075.8)
В31 Вербова, О.С.
Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / О.С. Вербова, М.В. Вербовий. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 392 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”).


347.77(477)(075.8)
В43 Використання об`єктів інтелектуальної власності в рекламі : навч. посіб. / Т.І. Биркович, І.С. Бондар, Р.Б. Шишка, І.М. Сопілко та ін. – Київ : Ліра-К, 2017. – 520 с.

659.13(082)
В42 Визуальные коммуникации в рекламе и дизайне : моногр. / ред. В.О. Пигулевский, А.В. Овруцкий. – 2-е изд., доп. – Харьков : Гуманитарный центр, 2015. – 432 с.


659(075.8)
В58 Владимирська, Г.О.
Реклама : навч. посіб. / Г.О. Владимирська, П.О. Владимирський. – Київ : Кондор, 2009. – 334 с.


330.1(075.8)
В85 Вступ до економічної теорії : підруч. / ред. З. Ватаманюк. – 3-є вид. допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 504 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”).

342.97
Г15 Галай, А.О.
Недержавні організації юридичного спрямування як учасники публічного управління : моногр. / А.О. Галай. – Київ : КНТ, 2015. – 408 с.

32-027.21(075.8)
Г37 Герасимчук, Т.Ф.
Загальна теорія політики : навч. посіб. / Т.Ф. Герасимчук, А.М. Киридон, С.С. Троян. – Київ : Кондор, 2017. – 226 с.

32(075.8)
Г67 Горбач, О.Н.
Політологія : навч. посіб. / О.Н. Горбач, Р.Б. Демчишак. – 3-тє вид. перероб. і допов. – Львів : Львівської політехніки, 2016. – 260 с.
Є24 Європейське право (право Європейського Союзу) : навч. посіб. / укладач І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 158 с.

330.101.541(075.8)
Д18 Данилович-Кропивницька, М.Л.
Макроекономіка : навч. посіб. / М.Л. Данилович-Кропивницька, П.І. Стецюк, І.О. Тивончук. – 2-ге вид. допов. – Львів : Львівської політехніки, 2017. – 292 с.

658.8(038)
З-14 Загородній, А.Г.
Торгівля маркетинг реклама : Термінологічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, І.М. Комарницький. – Львів : Львівської політехніки, 2011. – 312 с.


32(09)(075.8)
І-90 Історія політичної думки. Т. 2, ХХ – початок ХХІ ст. : підруч. : у двох томах / ред. Н.М. Хоми. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 598 с.

32(09)(075.8)
І-90 Історія політичної думки. Т. 1, Від зародження до початку ХХ ст. : підруч. / ред. Н.М. Хома. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 404 с.

338.49(075.8)
К48 Клєвцєвич, Н.А.
Управління інфраструктурними проектами : навч. посіб. / Н.А. Клєвцєвич, Н.В. Сментина. – Київ : Кондор, 2017. – 170 с.

339.138(075.8)
К82 Крикавський, Є.В.
Маркетинг та менеджмент : навч. посіб. / Є.В. Крикавський, Т.І. Данько, Н.Б. Ярошевич; ред. С.В. Князь. – Львів : Львівської політехніки, 2016. – 96 с.

327(075.8)
Л63 Лісовський, П.М.
Міжнародні відносини : ментальність, геополітика, глобалізація : навч. посіб. / П.М. Лісовський. – Київ : Кондор, 2017. – 156 с.

351.759.6(477)(075.8)
Л63 Лісовський, П.М.
Безпекознавство : особистість, держава, суспільство (системний аналіз) : навч. посіб. – Київ : Кондор, 2017. – 368 с.

330.3(477)(075.8)
М69 Михасюк, І.Р.
Державне регулювання економіки : підруч. / І.Р. Михасюк, Л.А. Швайко. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 220 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”).

659
М74 Мозер, Клаус
Психология маркетинга и рекламі / Клаус Мозер; ред. М.А. Круглова; перекладач С.С. Димитров. – 2-е изд., испр., перераб. и доп. – Харьков : Гуманитарный центр, 2012. – 336 с.

330.322(477)(075.8)
М14 Майорова, Т.В.
Інвестиційна діяльність : підруч. / Т.В. Майорова. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 472 с.

342.7(477)
Н34 Науково-практичний коментар Конституції України : практ. посіб. / І.М. Сопілко, Д.О. Беззубо, Ю.В. Корнєєв, О.М. Мельник. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 164 с.

336.71-049.5(477)
Н63 Ніколаєнко, Ю.В.
Фінансова безпека банківського сектору України : теорія, методологія, практика : моногр. / Ю.В. Ніколаєнко. – Київ : Кондор, 2016. – 256 с.


35.07(477)(075.8)
О-75 Особливості публічного управління та адміністрування : навч. посіб. – Київ : Ліра-К, 2017. – 256 с.

005(075.8)
О-75 Осовська, Г.В.
Комунікації в менеджменті : навч. посіб. / Г.В. Осовська. – Київ : Кондор, 2017. – 218 с.

502/504(477)
П12 Павліха, Н.В.
Організаційно-економічні основи екологічно безпечного природокористування : моногр. / Н.В. Павліха, К.М. Федина. – Київ : Кондор, 2017. – 270 с.

338.2(075.8)
П30 Петренко, Н.О.
Управління проектами : навч. посіб. / Н.О. Петренко, Л.О. Кустріч, М.О. Гоменюк. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 244 с.


659(082)
П86 Психология в рекламе / К.В. Альберт, М.А. Бендюков, П.К. Власов та ін.; ред. П.К. Власов. – 3-е изд., испр., доп. перераб. – Харьков : Гуманитарный центр, 2017. – 376 с.

336(075.8)
П47 Позняковська, Н.М.
Фінансовий облік. Ч.1 : навч. посіб. / Н.М. Позняковська, Ю.В. Довгалець. – Київ : Кондор, 2017. – 274 с.

338.2(477)
Р59 Роговий, А.В.
Економічна безпека: детермінанти забезпечення в умовах циклічності економіки : моногр. / А.В. Роговий. – Київ : Кондор, 2017. – 376 с.

659-029:3]-047.82
С43 Скляренко, Н.В.
Соціальна реклама в контексті дизайну : навч. посіб. / Н.В. Скляренко, О.В. Романюк. – Київ : Видавець Олег Філюк, 2014. – 234 с.

330.101.54(075.8)
С44 Скорик, Г.І.
Вступ до макро- і мікроекономіки : навч. посіб. / Г.І. Скорик, М.Б. Швецова, П.І. Стецюк. – Львів : Львівської політехніки, 2016. – 164 с.

316.4(075.8)
У67 Управління конфліктами : текст лекцій : навч. посіб. / Г.В. Жаворонкова, О.М. Скібіцький, Т.В. Сівашенко, О.І. Туз. – Київ : Кондор, 2015. – 172 с.

336(477)
Ф99 Фінансова та еколого-економічна політика в умовах децентралізації влади в Україні. Ч.1 : моногр. / Л.В. Мельник, Л.М. Акімова, Н.М. Кондрацька та ін. – Київ : Кондор, 2016. – 170 с.

336(477)(075.8)
Ф99 Фінансово-економічна грамотність. Ч.1, Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України : підруч. / ред. О.Б. Жихор, О.В. Димченко. – Київ : Кондор, 2017. – 1024 с.

330.342(477)
Т65 Трансформаційні перетворення економічних систем: виклик сучасності : моногр. / О.А. Харун, Л.А. Грицина, Н.В. Прямухіна та ін.; ред. Н.В. Прямухіна. – Київ : Кондор, 2016. – 290 с.

659(075.8)
Т31 Тєлєтов, О.С.
Рекламний менеджмент : підруч. / О.С. Тєлєтов. – 3-є вид. виправ. – Суми : Університетська книга, 2017. – 367 с. : іл.

316.48(075.8)
Т46 Тихомирова, Є.Б.
Конфліктологія та теорія переговорів : підручник / Є.Б. Тихомирова, С.Р. Постоловський. – Суми : Університетська книга, 2017. – 240 с.

659(075.8)
Т80 Трухімович, С.В.
Реклама. Конспекти копірайтера : посіб. / С.В. Трухімович. – 2-ге вид. допов. – Київ : Вид. дім. Києво-Могилянська академія, 2016. – 152 с.

336.1(477)(075.8)
Х-95 Хрущ, Н.А.
Основи казначейської справи : навч. посіб. / Н.А. Хрущ, І.В. Форкун, Т.А. Гордєєва. – 4-те вид. виправ. і допов. – Київ : Кондор, 2017. – 500 с.

330.341.1(477)(075.8)
Ч-96 Чухрай, Н.І.
Економіка інноваційного підприємства : навч. посіб. / Н.І. Чухрай, Л.С. Лісовська. – Львів : Львівської політехніки, 2016. – 324 с.

316.48(075.8)
Я90 Яхно, Т.П.
Конфліктологія та теорія переговорів : навч. посіб. / Т.П. Яхно, І.О. Куревіна. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 168 с.

Автореферати

664.34(043.3)
А64 Анан`єва, В.В.
Технологія майонезних соусів підвищеної біологічної цінності : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.18.06 – технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів : зах. 09.11.2017 / В.В. Анан`єва; науковий керівник Л.В. Кричковська; опонент М.І. Осейко, І.В. Левчук. – Харків, 2017. – 21 с.

621.43(043.3)
А89 Аріан, Расул
Підвищення ефективності моделювання теплонапруженого стану поршнів ДВЗ у багатоетапній САПР : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки : зах. 06.10.2017 / Расул Аріан; науковий керівник В.О. Пильов; опонент В.Г. Заренбін, А.М. Лєвтєров. – Харків, 2017. – 20 с.

621.314(043.3)
Б26 Бартецький, А.А.
Методи та засоби діагностування гальмівних кіл перетворювачів частотно-керованих асинхронних електроприводів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 07.12.2017 / А.А. Бартецький; науковий керівник В.В. Грабко; опонент О.М. Сінчук, О.П. Чорний. – Вінниця, 2017. – 24 с.

338.47(477)(043.3)
Б81 Бондар, В.В.
Інноваційне оновлення транспортної інфраструктури національної економіки в умовах глобалізації : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 29.11.2017 / В.В. Бондар; науковий керівник Т.В. Стройко; опонент О.Л. Гальцова, І.О. Іртищева. – Одеса, 2017. – 20 с.

334(477)(043.3)
В27 Величко, В.А.
Інформаційно-аналітичне забезпечення протидії рейдерству на паливно-енергетичних підприємствах : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 20.12.2017 / В.А. Величко; науковий керівник К.А. Мамонов; опонент Д.А. Горовий, Т.О. Пожуєва. – Харків, 2017. – 20 с.

621.316(043.3)
В65 Войтюк, Ю.П.
Підвищення ефективності компенсації реактивної потужності в розподільних електричних мережах з різкозмінними несиметричними навантаженнями : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.14.02-Електричні станції, мережі і системи : зах. 08.12.2017 / Ю.П. Войтюк; науковий керівник М.Й. Бурбело; опонент О.Г. Гриб, О.В. Соломчак. – Вінниця, 2017. – 23 с.

658.1(477)(043.3)
Г14 Гайденко, С.М.
Формування та реалізація стратегій розвитку підприємств житлово-комунального господарства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 08.11.2017 / С.М. Гайденко; науковий керівник В.В. Величко; опонент В.П. Ніколаєв, А.Ю. Бережна. – Харків, 2017. – 21 с.

330.341.1(043.3)
Г56 Гнатенко, М.К.
Організаційно-економічні засади розвитку інноваційної діяльності регіону : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : зах. 07.12.2017 / М.К. Гнатенко; науковий керівник Н.О. Кондратенко; опонент О.І. Гонта, П.Т. Бубенко. – Харків, 2017. – 21 с.

656.7(477)(043.3)
Г56 Гнатюк, С.О.
Методологія підтримки процесів формування та забезпечення державної системи кібербезпеки в галузі цивільної авіації : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.21 – Системи захисту інформації : 30.11.2017 / С.О. Гнатюк; науковий керівник О.Г. Корченко; опонент В.А. Лахно, А.В. Міщенко, М.Б. Александер. – Київ, 2017. – 40 с.

330.36(477)(043.3)
Г93 Гужва, І.Ю.
Державне регулювання зовнішньоторговельної сфери національної економіки : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 30.11.2017 / І.Ю. Гужва; науковий керівник С.А. Єрохін; опонент Т.Т. Ковальчук, А.О. Ходжаян, О.М. Яценко. – Київ, 2017. – 42 с.

332(477)(043.3)
Д99 Дяченко, О.П.
Удосконалення організаційно-економічного механізму реалізації інноваційного потенціалу регіону : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : зах. 19.10.2017 / О.П. Дяченко; науковий керівник І.Г. Гончаренко; опонент Д.В. Солоха, О.С. Харченко. – Покровськ, 2017. – 20 с.

332(477)(043)
Д99 Дяченко, О.П.
Удосконалення організаційно-економічного механізму реалізації інноваційного потенціалу регіону : дисер. на здобут. наук. ступен. кан. економ. наук : 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / О.П. Дяченко; науковий керівник І.Г. Гончаренко. – 2017. – 216 с.

66.045(043.3)
І-48 Ільченко, М.В.
Обгрунтування енергоефективних режимів роботи системи рекуперативних теплообмінників у процесі переробки піроконденсату : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології : зах. 14.12.2017 / М.В. Ільченко; науковий керівник Л.М. Ульєв; опонент О.О. Ляпощенко, С.О. Болдирєв. – Харків, 2017. – 20 с.

630(477)(043.3)
К28 Касюхнич, В.Ю.
Інституціональне забезпечення системи управління землями лісогосподарського призначення : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.06-економіка природокористування та охорони навколишнього середовища : зах. 15.12.2017 / В.Ю. Касюхнич; науковий керівник О.І. Дребот; опонент Р.Г. Дубас, Г.А. Мішеніна. – Київ, 2017. – 20 с.

338.512(477)(043.3)
К56 Ковшик, В.І.
Управління логістичними витратами машинобудівних підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 20.12.2017 / В.І. Ковшик; науковий керівник О.М. Гаврись; опонент А.А. Пилипенко, О.А. Русановська. – Харків, 2017. – 20 с.

338.45(477)(075.8)
К66 Корженевська, В.М.
Використання економічних інструментів антикризового управління діяльністю підприємств машинобудування : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 08.12.2017 / В.М. Корженевська; науковий керівник А.В. Череп; опонент О.І. Гончар, В.В. Козик. – Запоріжжя, 2017. – 20 с.

621.316(043.3)
К78 Кравчук, С.В.
Оптимізація потужностей генерування фотовольтаїчних електростанцій в задачах забезпечення балансової надійності локальних електричних систем : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.14.02-Електричні станції, мережі і системи : зах. 08.12.2017 / С.В. Кравчук; науковий керівник П.Д. Лежнюк; опонент В.А. Попов, А.О. Стелюк. – Вінниця, 2017. – 24 с.

519.85(043.3)
К82 Кривцун, О.В.
Фрагментарні моделі задач трасування, пакування і логічного проектування : автореф. дис. кандит. фізико-математ. наук : 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи : зах. 02.11.2017 / О.В. Кривцун; науковий керівник І.В. Козін; опонент М.В. Новожилова, В.А. Турчина. – Запоріжжя, 2017. – 21 с.

62-838(043.3)
Л68 Лобатюк, В.А.
Оптимізація режимів роботи електротехнічного комплексу електромобіля з електроприводом постійного струму : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 27.10.2017 / В.А. Лобатюк; науковий керівник Б.І. Мокін; опонент О.М. Сінчук, Л.Ф. Карплюк. – Вінниця, 2017. – 23 с.

332.12(477)(043.3)
М13 Мазур, Д.В.
Трансформаційно-модернізаційний вектор розвитку регіональних продовольчих комплексів України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : зах. 29.11.2017 / Д.В. Мазур; науковий керівник Т.В. Пепа; опонент В.Ю. Худолей, О.Д. Хомик. – Чернігів, 2017. – 20 с.

631.115(477)(043.3)
М15 Македон, Г.М.
Вплив споживання та заощаджень домогосподарст на модернізацію регіональних господарських систем : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : зах. 29.11.2017 / Г.М. Македон; науковий керівник А.В. Іванько; опонент Ж.В. Дерій, О.М. Ярош. – Чернігів, 2017. – 20 с.

621.77(043.3)
М21 Малій, Х.В.
Удосконалення процесів виготовлення стрижневих деталей з фланцем на основі застосування способів радіально-поздовжнього видавлювання : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском : зах. 22.12.2017 / Х.В. Малій; науковий керівник І.С. Алієв; опонент В.А. Матвійчук, В.М. Левченко. – Краматорськ, 2017. – 20 с.

004.05(043.3)
М29 Мартинюк, Г.В.
Комп`ютеризована система оцюнювання характеристик шумових сигналів для діагностики вітроелектроагрегатів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти : зах. 05.12.2017 / Г.В. Мартинюк; науковий керівник Л.М. Щербак; опонент В.М. Зварич, Р.М. Сисак. – Київ, 2017. – 18 с.

536.2(043.3)
М64 Миронов, А.М.
Теоретичні та експериментальні дослідження теплообмінних процесів термічного розкладу вуглецевмісної сировини в удосконаленому піролітичному апараті : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології : зах. 14.12.2017 / А.М. Миронов; науковий керівник В.Є. Ведь; опонент В.М. Атаманюк, В.Є. Нікольський. – Харків, 2017. – 20 с.

621.337(043.3)
Н54 Нерубацький, В.П.
Підвищення енергоефективності електричного рухомого складу в режимах тяги і рекуперації : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.22.09 – електротранспорт : зах. 27.12.2017 / В.П. Нерубацький; науковий керівник Я.В. Щербак; опонент А.М. Афанасов, Д.В. Тугай. – Харків, 2017. – 24 с.

332(477)(043.3)
Н62 Никитюк, Ю.А.
Еколого-економічні засади розвитку ринку лікарської рослинної сировини в Україні : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.06-економіка природокористування та охорони навколишнього середовища : зах. 15.12.2017 / Ю.А. Никитюк; науковий керівник О.І. Фурдичко; опонент І.Я. Антоненко, І.В. Власенко, А.І. Карпук. – Київ, 2017. – 36 с.

621.316.99(477)(043.3)
Н60 Ніжевський, І.В.
Удосконалення методів модернізації і контролю параметрів заземлювального пристрою міських підстанцій : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.14.02-Електричні станції, мережі і системи : зах. 07.12.2017 / І.В. Ніжевський; науковий керівник В.О. Бондаренко; опонент П.П. Говоров, А.М. Чернюк. – Харків, 2017. – 24 с.

539.3(043.3)
О-35 Овчарова, Н.Ю.
Скінченно-елементний аналіз швидкісного деформування захисних елементів машинобудівних конструкцій : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.02.09 – динаміка та міцність машин : зах. 29.11.2017 / Н.Ю. Овчарова; науковий керівник Ю.С. Воробйов; опонент В.В. Астанін, В.П. Ольшанський. – Харків, 2017. – 21 с.

622.012.2(477)(075.8)
О-76 Остапчук, О.В.
Системи живлення підземних споживачів глибоких і енергоємних рудних та вугільних шахт : автореф. дис. док. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 14.12.2017 / О.В. Остапчук; науковий керівник Ф.П. Шкрабець; опонент В.П. Розен, В.С. Дзюбан, А.А. Маліновський. – Дніпро, 2017. – 35 с.

502/504(477)(043.3)
П14 Паляничко, Н.І.
Наукові основи формування фінансово-економічного механізму збалансованого використання земель сільськогосподарського призначення : автореф. дис. док. екон. наук : 08.00.06-економіка природокористування та охорони навколишнього середовища : зах. 27.10.2017 / Н.І. Паляничко; науковий керівник О.І. Фурдичко; опонент А.М. Москаленко, А.Г. Мартин, Ю.Г. Гуцуляк. – Київ, 2017. – 40 с.

351.82(477)(043.3)
П49 Полгородник, О.В.
Державне регулювання інтеграційних процесів в контексті забезпечення економічної безпеки України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 11.12.2017 / О.В. Полгородник; науковий керівник І.В. Шкрабак; опонент О.Ю. Тарасенко, Л.В. Батченко. – Краматорськ, 2017. – 20 с.

332.14(477)(043.3)
П89 Пустовар, В.В.
Формування стратегії розвитку регіону з урахуванням його інноваційно-інвестиційного статусу : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : зах. 20.10.2017 / В.В. Пустовар; науковий керівник Т.Г. Білокінь; опонент С.В. Коляденко, М.Л. Ковальова. – Покровськ, 2017. – 20 с.

332.14(477)(043)
П89 Пустовар, В.В.
Формування стратегії розвитку регіону з урахуванням його інноваційно-інвестиційного статусу : дисер. на здобут. наук. ступен. кан. економ. наук : 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / В.В. Пустовар; науковий керівник Т.Г. Білокінь. – Покровськ, 2017. – 211 с.

005.3(477)(075.8)
Р89 Русінова, О.С.
Управління забезпечення розвитку промислових підприємств : автореф. дис. док. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 08.12.2017 / О.С. Русінова; науковий керівник І.С. Грозний; опонент Б.М. Андрушків, М.Г. Белопольський, В.Я. Брич. – Запоріжжя, 2017. – 36 с.

621.33(043.3)
С28 Семененко, Ю.О.
Стабілізуючі силові активні фільтри для підвищення ефективності тягового електропостачання постійного струму : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.22.09 – електротранспорт : зах. 27.11.2017 / Ю.О. Семененко; науковий керівник Я.В. Щербак; опонент В.Г. Сиченко, В.В. Божко. – Харків, 2017. – 20 с.

004.056(043.3)
С89 Суліма, О.А.
Методи організації захисту доступу до інформаційних систем на основі використання багаторівневих моделей : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.21 – Системи захисту інформації : зах. 30.11.2017 / О.А. Суліма; науковий керівник А.М. Давиденко; опонент І.А. Терейковський, А.І. Гізун. – Київ, 2017. – 20 с.

334.72(477)(075.8)
У31 Удовенко, А.О.
Оцінювання якості підготовки регуляторних актів в сфері підприємництва : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством / А.О. Удовенко; науковий керівник О.Ю. Іванова; опонент Н.Л. Шлафман, Н.В. Шибаєва. – Харків, 2017. – 20 с.

621.43(043.3)
Х18 Хамза Алі Адел Хамза
Вибір обгрунтування параметрів дизель-електричної станції з системою утилізації теплоти : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки : зах. 31.10.2017 / Хамза Алі Адел Хамза; науковий керівник А.П. Марченко; опонент Б.Г. Тимошевський, І.В. Грицук. – Харків, 2017. – 20 с.

661(043.3)
Х-20 Харибіна, Ю.В.
Безвипальні вогнетриви на фосфатних зв`язуючих на основі композицій системи АІ2О3-CaO2-P2O5 : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів : зах. 18.01.2018 / Ю.В. Харибіна; науковий керівник Я.М. Пітак; опонент Е.С. Геворкян, В.В. Пісчанська. – Харків, 2017. – 20 с.

332(477)(043.3)
Ч-49 Чернишов, О.Ю.
Формування системи управління економічним розвитком малого міста : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : зах. 19.10.2017 / О.Ю. Чернишов; науковий керівник О.І. Черниш; опонент В.В. Комірна, Н.Т. Шадура-Никипорець. – Покровськ, 2017. – 21 с.

330.341.1(477)(043.3)
Ш17 Шакіна, Н.А.
Стратегічне управління науково-технічним розвитком України за умов глобальної конкуренції : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 22.12.2017 / Н.А. Шакіна; науковий керівник Я.О. Ляшок; опонент С.В. Смерічевська, О.С. Харченко. – Краматорськ, 2017. – 20 с.

330.4(477)(043.3)
Ш50 Шерстенников, Ю.В.
Моделювання процесів розвитку структури і властивостей малого підприємства на основі динамічних моделей параметрів логістичної системи : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : зах. 15.12.2017 / Ю.В. Шерстенников; науковий керівник В.М. Порохня; опонент В.В. Вітлінський, Ю.Г. Лисенко, О.І. Черняк. – Запоріжжя, 2017. – 40 с.

621.31(043.3)
Ш83 Шпак, О.Л.
Моделювання періодичних електромагнітних процесів в силових трансформаторах електроенергетичних систем : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.14.02-Електричні станції, мережі і системи : зах. 27.10.2017 / О.Л. Шпак; науковий керівник Л.А. Білий; опонент Ю.О. Варецький, М.В. Гребченко. – Вінниця, 2017. – 20 с.

621.31(043.3)
Ш83 Шпачук, О.О.
Вдосконалення методу захисту від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.14.02-Електричні станції, мережі і системи : зах. 06.10.2017 / О.О. Шпачук; науковий керівник В.М. Кутін; опонент А.В. Журахівський, В.І. Кошман. – Вінниця, 2017. – 22 с.

330.322(477)(043.3)
Ш97 Шут, С.О.
Сучасні механізми інвестування будівельної галузі України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 29.11.2017 / С.О. Шут; науковий керівник О.О. Цвірко; опонент О.Л. Гальцова, В.Г. Маргасова. – Одеса, 2017. – 20 с.

330(477)(043.3)
Я47 Яковлєва, Ю.В.
Розвиток комплексу соціально-економічних методів управління машинобудівними підприємствами : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 20.10.2017 / Ю.В. Яковлєва; науковий керівник В.М. Ковальов; опонент С.Я. Єлецьких, М.В. Петченко. – Краматорськ, 2017. – 20 с.

Методичні вказівки

681.518(072)
К65 Конспект лекцій з дисциплін Вимірювання електричних величин та метрологічне забезпечення електронних систем, Основи метрології та електронних вимірів, Вимірювання електричних величин та метрологічне забезпечення автоматичних систем, Основи метрології : [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей / укладач І.С. Лактіонов, О.В. Вовна; відповідаль. за випуск А.А. Зорі. – Покровськ, 2017. – 80 с.

004.6(072)
К65 Конспект лекцій з дисципліни «Цифрова обробка та розпізнавання мови» для студентів спеціальності 122 Комп’ютерні науки денної та заочної форми навчання [Електронний ресурс] / укладач Є.Є.  Федоров, І.В.  Ярош, Т.О.  Черняк; відповідаль. за випуск Є.Є.  Федоров. – Покровськ, 2017. – 105 с.

621.315(075.8)
К65 Конспект лекцій з дисципліни «Вогнетриви та ізоляційні матеріали» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 144 Теплоенергетика [Електронний ресурс] / укладач М.М. Власенко; відповідаль. за випуск О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2017. – 85 с.

536(075.8)
К65 Конспект лекцій з дисципліни «Термодинаміка» для студентів спеціальності 184 Гірництво денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / укладач М.М. Власенко; відповідаль. за випуск О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2017. – 58 с.

681.518.3(072)
М54 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційно-вимірювальні та обчислювальні системи» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей) [Електронний ресурс] / укладач О.В. Вовна, А.А. Зорі, І.С. Лактіонов; відповідаль. за випуск О.В. Вовна. – Покровськ, 2017. – 24 с.

004.41(072)
М54 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технології комп’ютерного проектування» [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.050101 Комп’ютерні науки : спеціальності 122 Комп’ютерні науки денної та заочної форми навчання / укладач І.В. Ярош, Т.О. Черняк; відповідаль. за випуск Є.Є. Федоров. – Покровськ, 2017. – 32 с.

621.7(072)
М54 Методичні вказівки до проведення індивідуальної роботи з дисципліни «Моделювання теплових процесів в технологічних системах» для студентів денної та заочної форми навчання технічних спеціальностей [Електронний ресурс] / , Ю.А. Артеменко; відповідаль. за випуск О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2017. – 15 с.

621.38(072)
М54 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Твердотіла електроніка. Частина 2» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей) [ Електронний ресурс] / укладач О.В. Вовна, А.А. Зорі, І.С. Лактіонов; відповідаль. за випуск О.В. Вовна. – Покровськ, 2017. – 53 с.

681.518(072)
М54 Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт з дисциплін [Електронний ресурс] : «Вимірювання електричних величин та метрологічне забезпечення електронних систем» : «Основи метрології та електронних вимірів» : «Вимірювання електричних величин та метрологічне забезпечення автоматичних систем» : «Основи метрології» : (для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей) / укладач І.С. Лактіонов, О.В. Вовна; відповідаль. за випуск О.В. Вовна. – Покровськ, 2017. – 41 с.

621.7(072)
М54 Методичні вказівки до проведення індивідуальної роботи з дисципліни «Моделювання теплових процесів в технологічних системах» для студентів денної та заочної форми навчання технічних спеціальностей [Електронний ресурс]. – Покровськ, 2017. – 15 с.

519.1(072)
М54 Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуального завдання за курсом “Дискретний аналіз” [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення денної форми навчання / укладач І.А. Назарова; відповідаль. за випуск О.А. Дмитрієва. – Покровськ, 2017. – 52 с.

621.3(072)
М54 Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять студентів денної та заочної форм навчання технічних спеціальностей з дисципліни «Промислові системи управління. Частина 2» [Електронний ресурс] / укладач О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2017. – 49 с.

330.322(072)
М54 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління інвестиційними проектами» для студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування денної та заочної форм начання [Електронний ресурс] / укладач О.М. Фіщенко; відповідаль. за випуск В.М. Хобта. – Покровськ, 2017. – 39 с.

349.2(072)
М54 Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Основи трудового права України» для студентів усіх спеціальностей (денної та заочної форм навчання) [Електронний ресурс] / укладач В.М. Грудницький; відповідаль. за випуск Н.В. Оленцевич. – Покровськ, 2017. – 57 с.

621.43.016(072)
М54 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Математичне моделювання в теплоенергетиці» для студентів спеціальності 144 Теплоенергетика [Електронний ресурс] / укладач М.М. Власенко; відповідаль. за випуск О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2017. – 33 с.

697.431(072)
М54 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Тепломасообмін» на тему: «Розрахунок водо-водяного теплообмінника типу «Труба в трубі»» для студентів спеціальності 144 Теплоенергетика денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / укладач М.М. Власенко; відповідаль. за випуск О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2017. – 20 с.

Звіти, дисертації

332(477)(043)
Ч-49 Чернишов, О.Ю.
Формування системи управління економічним розвитком малого міста : дисер. на здобут. наук. ступен. кан. економ. наук : 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / О.Ю. Чернишов; науковий керівник О.І. Черниш. – Маріуполь, 2017. – 223 с.

622.83(047.31)
З-18 Заключний звіт про виконання науково-дослідної роботи “Дослідження кінетики зміщень порід в підготовчих виробках для розробки заходів щодо забезпечення їх експлуатаційного безпечного стану” / науковий керівник С.Г. Негрій; дослідниць. колектив, учасник О.Е. Кіпко, М.О. Тіхонов, Т.О. Негрій, Д.А. Чепіга, А.В. Пол. – Покровськ, 2017. – 138 с.

336.15/.143(047.31)
З-45 Звіт про науково-дослідну роботу методологічний базис реформування системи місцевих фінансів на засадах фіксальної децентралізації: Європейський досвід, вітчизняна практика та можливості застосування для розвитку пост-конфліктних територій : заключний / науковий керівник Н.Ю. Реков; дослідниць. колектив, учасник В.П. Вишневський, В.Д. Чекіна, О.В. Вієцька, К.Є. Мойсеєнко. – Покровськ, 2016. – 225 с.

331(047.31)
З-45 Звіт про науково-дослідну роботу за темою Н-2-14 “Методологічні засади управління ефективною діяльністю персоналу” / науковий керівник І.Б. Швець; дослідниць. колектив, учасник Н.О. Подлужна, Т.С. Шульгіна, О.М. Следь. – Покровськ, 2016. – 144 с.

Праці ДонНТУ

336
Д67 Донецький національний технічний університет
Актуальні проблеми розвитку фінансів та фінансової науки: ідеї та їх впровадження (23-24 травня 2017 р.) : матеріали десятої всеукраїнської (із зарубіжною участю) наукової конференції студентів та молодих вчених / Донецький національний технічний університет; ред. В.М. Антоненко. – Покровськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2017. – 244 с.

3 квартал 2017 р. – частина 2

Природничі науки

502/504(075.8)
М65       Мислюк, О.О.
Основи хімічної екології : навч. посіб. / О.О. Мислюк. – Київ : Кондор, 2012. – 660 с.

502/504(075.8)
М65       Мислюк, О.О.
Основи хімічної екології : навч. посіб. / О.О. Мислюк. – Київ : Кондор, 2015. – 660 с.

502/504(075.8)
М65       Мислюк, О.О.
Практикум з хімічної екології : навч. посіб. / О.О. Мислюк. – Київ : Кондор, 2016. – 304 с

51(075.8)=133.1=161.1
Р86        Румянцев, Н.В.
Лекции по курсу “Дополнительные главы анализа” (на русском и французском языках) : Учеб. пособие (для студентов, обучающихся на французском факультете ДонНТУ) / Н.В. Румянцев, Г.М. Улитин, А.Н. Гончаров. – Донецьк : ДонНТУ, 2012. – 206 с.

621.311
С34        Сивокобиленко, В.Ф.
Математичне моделювання перехідних процесів в електротехнічних комплексах шахтних електричних мереж : моногр. / В.Ф. Сивокобиленко, С.В. Василець. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 272 с.

55(77)(075.8)
С71        Спеціальні методи в геології : навч. посіб. для вищ. навч. закл / І.Д. Багрій, В.І. Альохін, В.Р. Дубосарський та ін.; ред. І.Д. Багрій, В.І. Альохін. – Покровськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2017. – 215 с.

Технічні науки

004.3
А19        Аверченков, О.Е.
Схемотехника: апаратура и программмы / О.Е. Аверченков. – Москва : ДМК-Пресс, 2014. – 587 с.

004.4(075.8)
Б12        Бабенко, Л.П.
Основи програмної інженерії : навч. посіб. – Київ : Знання, 2001. – 269 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

622.271(075.8)
Б81      Бондаренко, А.О.
Гірничі машини для відкритих гірничих робіт : навч. посіб. / А.О. Бондаренко. – Дніпро : НГУ, 2017. – 123 с.

004.738.5(075.8)
Г55      Глушаков, С.В.
Работа в сети Internet : Учебный курс / С.В. Глушаков, Д.В. Ломотько, В.В. Мельников; худож. А.С. Юхтман. – Харьков : Фолио, 2002. – 346 с. – (Учебный курс).

004.382.7(075.8)
Г55      Глушаков, С.В.
Персональный компьютер : учеб. пособ. для студентов высших учебных заведений / С.В. Глушаков, А.С. Сурядный. – изд. 5-е, допол. и перераб. – Харьков : Фолио, 2003. – 500 с. – (Домашняя биб-ка. 1+1).

514.18(075.8)
Г67      Гордон, В.О.
Курс начертательной геометрии : учеб. пособ. / В.О. Гордон, М.А. Семенцов-Огиевский; ред. В.О. Гордон, Ю.Б. Иванов. – изд. 24 стереотипное. – Москва : Высшая школа, 2000. – 272 с. : ил.

514.18(075.8)
Г67      Гордон, В.О.
Курс начертательной геометрии : учеб. пособ. / В.О. Гордон, М.А. Семенцов-Огиевский; ред. В.О. Гордон, Ю.Б. Иванов. – изд. 24 стереотипное. – Москва : Высшая школа, 1998. – 272 с. : ил.

622(477.62)
Г85      Гринев, В.Г.
Графы и сети для выбора горно-шахтного оборудования : моногр. / В.Г. Гринев. – Днипро : Пороги, 2016. – 248 с.

621.923
Г96      Гусев, В.В.
Технологическое обеспечение качества обработки изделий из технической керамики : моногр. / В.В. Гусев, Л.П. Калафатова. – Донецк : ГВУЗ “ДонНТУ”, 2012. – 250 с.

614.895
З-38     Захист рятувальників від впливу тепла : моногр. / В.К Костенко, Г.В. Зав`ялов, Т.В. Костенко та ін.; ред. В.К. Костенко. – Черкаси, 2017. – 144 с.

621.3(075.8)
Е15      Евдокимов, Ф.Е.
Теоретические основы электротехники : Учеб., для энергетич., и электротехнич., специальностей / Ф.Е. Евдокимов. – 4-е, перераб., и доп. – Москва : Высшая школа, 1975. – 496 с. : ил.

004.41(075.8)
И21     Иванова, Г.С.
Технология программирования : учеб. для студ. ВУЗов : по направлениию Информатика и вычислительная техника, специальностям: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Автоматизированные системы обработки информации и управления, Программное обеспечение вычислительной техники и информационных систем / Г.С. Иванова. – Москва : Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 320 с. : ил. – (Информатика в техническом университете).

621.3(075.8)
К20      Каплянский, А.Е.
Теоретические основы электротехники : Учеб., для энергетич., и электротехнич., специальностей / А.Е. Каплянский, А.П. Лысенко, Л.С. Полотовський; ред. А.Е. Каплянский. – изд., второе. – Москва : Высшая школа, 1972. – 448 с. : ил.

004.49(075.8)
К56      Коваленко, М.М.
Комп`ютерні віруси і захист інформації : навч. посіб. / М.М. Коваленко. – Київ : Наукова думка, 1999. – 268 с.

004.7(075.8)
О-54    Олифер, В.Г.
Компьютерные сети : принципы, технологии, протоколы / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. – СПб : Питер, 2002. – 672 с. : ил.

004.43
П33        Пирогов, В.Ю.
Ассемблер для Windovs : для программистов / В.Ю. Пирогов. – 4-е изд. перераб. и доп. – СПб : БХВ-Петербург, 2007. – 896 с. : ил. + CD-ROM.

 

004.43
П33        Пирогов, В.Ю.
Ассемблер для Windovs : для программистов / В.Ю. Пирогов. – 2-е изд. перераб. и доп. – СПб : БХВ-Петербург, 2003. – 656 с. : ил.

 

621.923
П42        Повышение эффективности шлифования твердых сплавов и конструкционной керамики : моногр. / Л.П. Калафатова, П.Г. Матюха, Д.В. Поколенко та ін. – Покровск : ГВУЗ “ДонНТУ”, 2017. – 182 с.

 

621.316.925(075.8)
Ф33        Федосеев, А.М.
Релейная защита электро-энергетических систем. Релейная защита сетей : учеб. пособ. для вузов / А.М. Федосеев. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 520 с. : ил.

 

621.316.925(075.8)
Ч-49       Чернобровов, Н.В.
Релейная защита : учеб. пособ. / Н.В. Чернобровов. – 4-е изд. перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1971. – 624 с. : ил

Соціальні та гуманітарні науки

342(100+477)
А31        Адміністративне деліктне законодавство : зарубіжний досвід та пропозиції реформування та пропозиції реформування в Україні / укладач А.О. Банчук. – Київ : Книги для бізнесу, 2007. – 912 с.

1(075.8)
А66        Андрущенко, В.П.
Сучасна соціальна філософія : курс лекцій / В.П. Андрущенко, М.І. Михальченко. – 2-ге вид. виправ. і допов. – Київ : Генеза, 1996. – 368 с.

329.12(100)”0/20″
А72        Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / укладач С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд. – Київ : Книга для бізнесу, 2008. – 992 с.

347.73(477)(075.8)

Д53        Дмитренко, Е.С.

Фінансове право України. Особлива частина : навч. посіб. / Е.С. Дмитренко. – Київ : Алерта: КНТ, 2007. – 613 с.

347.77/.78(477)

Д75        Дроб`язко, В.С.

Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / В.С. Дроб`язко, Р.В. Дроб`язко. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

311(076)

Е71         Ерина, А.М.

Теория статистики : практикум / А.М. Ерина, З.О. Пальян. – 5-е изд. и допол. – Киев : Знання, 2006. – 267 с. – (Высшее образование ХХI века).

1(477)(075.8)
І-90        Історія філософії України : Хрестоматії / укладач М.Ф. Тарасенко, М.Ю. Русин, А.К. Бичко, І.В. Бичко, С.В. Бондар, Д.П. Кирик, О.В. Логвиненко, Б.В. Левандовський, Л.Т. Левчук, В.Д. Литвинов, В.С. Лісовий, І.В. Лосєв, М.І. Лук, В.М. Нічик, А.О. Погорілий, В.О. Пшеничнюк, А.В. Роменець, Я.М. Страт. – Київ : Либідь, 1993. – 560 с.

658(075.8)
К71        Косач, І.А.
Ділове адміністрування: менеджмент організацій та управління змінами : навч. посіб. / І.А. Косач, Л.С. Ладонько, І.В. Калінько. – Київ : Кондор, 2016. – 217 с.

001(038)
К78        Краснобокий, Ю.М.
Словник-довідник науковця-початківця / Ю.М. Краснобокий, К.М. Левківський. – 2-ге вид. виправ. і допов. – Київ : НМЦВО, 2001. – 72 с.

 

2-1(075.8)
Л93        Людство і віра : Навчально-методичний посібник: Т.1  / укладач Г. Щокін. – Київ : МАУП, 2002. – 576 с. : іл. + Бібліогр. в кінці частин.

 

316(075.8)
Л84        Лукашевич, М.П.
Соціологія : загальний курс / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2006. – 408 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”).

 

330(075.8)
М15       Макконнелл, К.Р.
Т.1 : Экономикс : Принципы, проблемы и политика : В 2 т. : Пер. с англ. / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю. – 11-го изд. – Москва : Республика, 1992. – 399 с. : табл., граф.

 

321.7(075.8)
О-75      Основи демократії : підручник для ВНЗ / уклад. А.Ф. Колодій. – 3-тє вид., оновлене і доповнене. – Львів : Астролябія, 2009. – 832 с.

 

330(075.8)
О-75      Основи економічної теорії : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.Г. Федоренко, Ю.В. Ніколенко, О.М. Діденко та ін.; ред. В.Г. Федоренко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Алтера, 2007. – 519 с.

 

005.336.3(075.8)
О-75      Основи управління якістю (теоретико-методологічні аспекти : для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання / М.П. Костюченко, Я.О. Ляшок, С.В. Подкопаєв, О.Е. Кіпко. – Покровськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2017. – 447 с.

 

130.2(076)
П35        Пітусь, Л.М.

Культурологічно-релігієзнавчий практикум : навч.-метод. посіб. / Л.М. Пітусь, В.І. Стеценко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 442 с.

 

330.101(075.8)
П54        Політична економія : навч. посіб. / ред. Г.І. Башнянин. – 3-тє вид. перероб. і виправ. – Львів : Магнолія плюс, 2005. – 306 с.

 

321(100+477)(075.8)
П65        Почепцов, Г.Г.
Інформаційна політика : навч. посіб. / Г.Г. Почепцов, С.А. Чукут. – Київ : Знання, 2006. – 663 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 

811.161.2
Р49        Різників, О.С.
Спадщина тисячоліть: українська мова. Чим вона багатша за інші / О.С. Різників. – 2-вид., допов. і перероб. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 192 с.

 

001(038)=161.1=161.2
Р75        Російсько-український словник наукової термінології : Суспільні науки / И.Ф. Андерш, С.А. Воробйова, М.В. Кравченко та ін. – Київ : Наукова думка, 1994. – 600 с.

 

311(075.8)
С78        Статистика : підруч. / С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Єрина та ін.; ред. О.П. Бондаренко. – Київ : КНЕУ, 1998. – 468 с.

 

621.39(06)
Т15         “ТАК” Телекомунікації, автоматика, комп`ютерно-інтегровані технології : Збірка доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених (Покровськ, 29-30 листопада 2016 р.) / ред. Г.В. Ступак, О.В. Вовна, А.А. Зорі, В.В. Поцепаєв, В.М. Ставицький, В.Я. Воропаєва, В.П. Тарасюк. – Покровськ : ДВНЗ ДонНТУ, 2017. – 288 с.

 

347(477)(075.8)
Ц58        Т.1 : Цивільне право України : підручник у 2 томах / ред. В.І. Борисова, І.В. Спасибо-Фатєєва, В.Л. Яроцький. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 480 с.

 

347(477)(075.8)
Ц58        Т.2 : Цивільне право України : підручник у 2 томах / ред. В.І. Борисова, І.В. Спасибо-Фатєєва, В.Л. Яроцький. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 552 с.

 

330.1(075.8)
Э40        Экономическая теория : учебник для вузов / В.Д. Камаев, М.А. Абрамова, Л.С. Александрова та ін.; ред. В.Д. Камаев. – 7-е изд. перераб. и допол. – Москва : ВЛАДОС, 2001. – 640 с. : ил.

 

811.124(075.8)
Я47        Яковенко, Н.М.
Латинська мова : підруч. – Київ : Вища школа, 1993. – 360 с.

Художня література

821.112.2
Ш69       Шлинк, Б.

Возвращение : Роман / Б. Шлинк; пер. с нем. А. Белобратова. – СПб : Издательская группа “Азбука-классика”, 2010. – 320 с.

Автореферати

332.36(043.3)
Б15        Бадзян, В.В.
Еколого-економічний механізм збалансованого використання лісогосподарських земель : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.06-економіка природокористування та охорони навколишнього середовища : зах. 29.06.2017 / В.В. Бадзян; наук. керівн. В.М. Будзяк; опон. Є.В. Мішенін, Р.Б. Бабич. – Київ, 2017. – 20 с.

 

004(043.3)
Б23        Бані Амер, Тамер
Хмарний сервіс-комп`ютинг для тестування і моделювання soc-компонентів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти : зах. 05.08.2017 / Тамер  Бані Амер; наук. керівн. В.І. Хаханов; опон. М.А. Мірошник, М.А. Хажмурадов. – Харків, 2017. – 23 с.

 

658(043.3)
Б66        Битий, А.В.
Управління інформаційним потенціалом підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 07.09.2017 / А.В. Битий; наук. керівн. О.І. Гончар; опон. М.В. Шарко, І.П. Міщук. – Запоріжжя, 2017. – 20 с.

 

332.146(043.3)
Б61        Білик, Р.Р.
Конкурентоспроможність регіонів України в системі зміцнення їх економічної безпеки : автореф. дис. док. екон. наук : 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : зах. 26.06.2017 / Р.Р. Білик; наук. керівн. С.Л. Шульц; опон. А.Ф. Мельник, О.І. Гонта, Л.Л. Ковальська. – Львів, 2017. – 40 с.

 

330.1(043.3)
Д18        Данило, С.І.
Формування інституційно-економічного механізму регулювання розвитку роздрібної торгівлі на регіональному рівні : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : зах. 26.09.2017 / С.І. Данило; науковий керівник М.Ю. Лалакулич; опонент В.О. Ткач, Н.М. Попадинець. – Ужгород, 2017. – 20 с.

 

658.26(043.3)
Д63        Докуніна, К.І.
Формування економічного механізму енергозбереження на підприємствах комунального господарства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 07.07.2017 / К.І. Докуніна; наук. керівн. О.О. Солодовнік; опон. В.П. Ніколаєв, О.П. Бубенко. – Харків, 2017. – 22 с.

 

502/504(477)(043.3)
К28        Касперевич, Л.В.
Організаційно-економічний механізм розвитку природоохоронних територій : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.06-економіка природокористування та охорони навколишнього середовища : зах. 28.09.2017 / Л.В. Касперевич; науковий керівник Н.В. Зіновчук; опонент А.Ю. Якимчук, Т.О. Євсюков. – Київ, 2017. – 20 с

 

630(477)(043.3)
К70        Корчинська, Л.Ф.
Формування стратегії збалансованого лісокористування : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.06-економіка природокористування та охорони навколишнього середовища : зах. 27.09.2017 / Л.Ф. Корчинська; науковий керівник Н.В. Зіновчук; опонент Р.Г. Дубас, І.Є. Ярова. – Київ, 2017. – 21 с.

 

544(043.3)
К71        Кос, Р.В.
Термодинамічні властивості етилових естерів 3-(5-АРИЛ-2-ФУРИЛ)-2-ціанакрилових кислот та їх розчинів : автореф. дис. канд. хіміч. наук : 02.00.04-фізична хімія : зах. 04.10.2017 / Р.В. Кос; науковий керівник В.В. Сергеєв; опонент М.П. Горбачук, В.С. Дутка. – Львів, 2017. – 19 c.

 

502(477)(043.3)
Л68        Лобанова, О.П.
Еколого-економічні засади сталого землекористування в населених пунктах : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.06-економіка природокористування та охорони навколишнього середовища : зах. 27.09.2017 / О.П. Лобанова; науковий керівник М.Г. Ступень; опонент О.С. Дорош, В.А. Чудовська. – Київ, 2017. – 20 с.

 

621(043.3)
Л69        Логінова, К.С.
Теоретико-методичне забезпечення оцінювання прихованих витрат : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 29.06.2017 / К.С. Логінова; наук. керівн. Л.О. Українська; опон. Ю.С. Погорелов, М.В. Волкова. – Харків, 2017. – 20 с.

 

656.7(477)(043.3)
М18       Маліношевська, К.І.
Управління якістю обслуговування на підприємствах авіатранспорту : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 04.08.2017 / К.І. Маліношевська; наук. керівн. С.А. Жуков; опон. Н.В. Касьянова, К.В. Кобзєва. – Львів, 2017. – 20 с.

 

351.82(477)(043.3)
М33       Матвієнко, В.В.
Механізм державного управління розвитком залізничної галузі в Україні : автореф. дис. канд. з держ. управ. : 25.00.02 – Механізми державного управління : зах. 28.09.2017 / В.В. Матвієнко; наук. керівн. Н.С. Орлова; опон. А.О. Дєгтяр, Ю.Л. Мохова. – Маріуполь, 2017. – 20 с.

 

621.98(043.3)
М63       Мірзак, В.Я.
Підвищення якості тонколистового розділового штампування механічним компенсатором похибок системи “прес-штамп” : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском : зах. 30.06.2017 / В.Я. Мірзак; наук. керівн. В.М. Боков; опон. В.В. Кухар, В.Л. Хорольський. – Кременчук, 2017. – 24 с.

 

004(043.3)
М70       Міценко, С.А.
Удосконалення методів і моделей створення компонентів для комп`ютерно-інтегрованих систем спеціального призначення : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти : зах. 28.09.2017. – Черкаси, 2017. – 20 с.

 

631.15/.16(477)(043.3)
Н60        Нідзельська, Т.Л.
Управління розвитком стратегічного потенціалу сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 14.09.2017 / Т.Л. Нідзельська; науковий керівник О.Д. Гудзинський; опонент О.Є. Гудзь, В.В. Рябенко. – Київ, 2017. – 22 с.

 

65(477)(043.3)
П12        Павловські, Гжегож
Розвиток системи управлінської діагностики підприємства : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : автореф. дис. канд. екон. наук : зах. 05.07.2017 / Гжегож Павловські; наук. керівн. Р.М. Скриньковський; опон. Л.Г. Ліпич, Р.Л. Лупак. – Львів, 2017. – 20 с.

 

334.722(477)(043.3)
П12        Павлюк, Л.І.
Механізми розвитку підприємництва в умовах дисбалансів функціонування внутрішнього ринку : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 05.07.2017 / Л.І. Павлюк; наук. керівн. М.Ю. Лалакулич; опон. Л.Г. Ліпич, Р.Л. Лупак. – Львів, 2017. – 20 с.

 

621.9(043.3)
П12        Павлюченко, Ю.О.
Підвищення ефективності імпульсного гідроабразивного перфорування шумопоглинальних захисних екранів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти : зах. 05.10.2017 / Ю.О. Павлюченко; науковий керівник О.Ф. Саленко; опонент В.С. Майборода, В.В. Кальченко. – Кременчук, 2017. – 24 с.

 

338.24(043.3)
П31        Пефтієва, Ю.Є.
Макроекономічне планування в системі державного регулювання галузі охорони здоров`я : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 29.06.2017 / Ю.Є. Пефтієва; наук. керівн. С.Ф. Марова; опон. М.В. Мельникова, О.М. Саєнко. – Краматорськ, 2017. – 20 с.

 

347.464(043.3)
П58        Попович, А.А.
Удосконалення рентного механізму управління сільськогосподарським землекористуванням : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.06-економіка природокористування та охорони навколишнього середовища : зах. 29.06.2017 / А.А. Попович; наук. керівн. О.І. Шкуратов; опон. А.Г. Мартин, В.Г. Чабан. – Київ, 2017. – 20 с.

 

338.431(477)(043.3)
П64        Потравка, Л.О.
Трансформація аграрного сектору економіки України : автореф. дис. док. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 14.09.2017 / Л.О. Потравка; науковий керівник Н.С. Танклевська; опонент Ю.О. Лупенко, В.М. Онегіна, О.Л. Попова. – Київ, 2017. – 37 с.

 

330.34(043.3)
С79        Стеблянко, І.О.
Механізми структурного розвитку національної економіки : автореф. дис. док. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 08.09.2017 / І.О. Стеблянко; наук. керівн. Т.Д. Косова; опон. Ю.М. Сафонов, К.С. Шапошников, О.В. Манжура. – Запоріжжя, 2017. – 40 с.

 

338.23(043)
Х-14       Хадарцев, О.В.
Удосконалення механізму формування ефективної державної політики ресурсозбереження : дисер. на здобут. наук. ступен. кан. економ. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством / О.В. Хадарцев; наук. консул. І.Б. Швець. – Покровськ, 2017. – 282 с.

 

621.96/98(043.3)

Ч49        Черниш, А.А.

Удосконалення технології формування великогабаритних товстолистових деталей з елементами жорскості з обмеженням осередку деформації : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском : зах. 30.06.2017 / А.А. Черниш; наук. керівн. В.В. Драгобецький; опон. Є.А. Фролов, Ю.О. Плеснєцов. – Кременчук, 2017. – 23 с.

 

621.96/98(043.3)
Ч49        Черниш, А.А.
Удосконалення технології формування великогабаритних товстолистових деталей з елементами жорскості з обмеженням осередку деформації : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском : зах. 30.06.2017 / А.А. Черниш; наук. керівн. В.В. Драгобецький; опон. Є.А. Фролов, Ю.О. Плеснєцов. – Кременчук, 2017. – 23 с.

338.2(477)(043.3)
Я72        Яремко, О.П.
Організаційно-економічний механізм екологічно збалансованого управління лісовим господарством : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.06-економіка природокористування та охорони навколишнього середовища : зах. 28.09.2027 / О.П. Яремко; науковий керівник О.І Фурдичко; опонент В.С. Кравців, І.Є. Ярова. – Київ, 2017. – 20 с.

Методичні вказівки

658(042)
К65        Конспект лекцій з дисципліни “Економіка і бізнес” [Електронний ресурс] : для студентів денної форми, які навчаються за напрямом підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки” / укладач Н.К. Ющенко; відповідаль. за випуск Н. В Оленцевич. – Покровськ, 2017. – 62 с.

 

621.31(072)
К65        Конспект лекцій з дисципліни “Електричні машини. Частина 1” [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання / укладач Н.Л. Тютюнник, Д.О. Кардаш; відповідаль. за випуск О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2017. – 178 с.

 

005.95/.96(072)
М54       Методичні рекомендації до виконання та захисту курсової роботи (проекту) з нормативної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки “Нормування праці” : для студентів галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” напряму підготовки 6.030505 “Управління персоналом та економіка праці” ОКР “Бакалавр” всіх форм навчання / укладач Л.В. Кас’яненко; відповідаль. за випуск І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2017. – 39 с.

 

622.278(072)
М54       Методичні вказівки до виконання завдань практичних занять з дисципліни “Технології газифікації вугілля” [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 101 «Екологія» ( 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / укладач О.Л.  Зав’ялова, О.І.  Кутняшенко, С.М.  Шкрильова, О.П.  Чепак; відповідаль. за випуск Є.І.  Збиковський. – Покровськ, 2017. – 57 с.

 

330.101.541(072)
М54       Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Макроекономіка” [Електронний ресурс] : для студентів денної і заочної форми, що навчаються за напрямом підготовки 6.030601 Менеджмент / укладач Н.К. Ющенко, Н.В.  Оленцевич; відповідаль. за випуск О.А. Олейніков. – Покровськ, 2017. – 34 с.

 

316(072)
М54       Методичні рекомендації до проведення виробничої практики  для студентів денної форми навчання спеціальності 054–соціологія [Електронний ресурс] / укладач О.О. Яхно; відповідаль. за випуск І.О. Дмитрик. – Покровськ, 2017. – 30 с.

 

005(072)
М54       Методичні рекомендації до виконання завдань практичних занять з дисципліни “Стратегія підприємства” [Електронний ресурс] : для студентів ОС “Бакалавр”, денної форми навчання, галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 073 Менедмент, 075 Маркетинг : галузі знань 0305 Економіка та підприємництво, напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства / укладач О.В. Амельницька; відповідаль. за випуск О.М. Фіщенко. – Покровськ, 2017. – 61 с.

 

658.512(072)
М54       Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Системи автоматизованого проектування технологічних процесів [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.050502 “Інженерна механіка” та спеціальності 131 Прикладна механіка денної та заочної форм навчання / укладач Л.П. Калафатова, Т.В. Горячева, М.О. Бабенко; відповідаль. за випуск С.О. Вірич. – Покровськ, 2017. – 43 с.

 

004.65(072)
М54       Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Організація баз даних і знань” для студентів спеціальностей 122 Комп’ютерні науки і 123 Комп’ютерна інженерія [Електронний ресурс] / укладач В.П. Блощицький, Т.О. Черняк; відповідаль. за випуск Є.Є. Федоров. – Покровськ, 2017. – 42 с.

 

004(072)
М54       Методичні вказівки до виконання та оформлення кваліфікаційних робіт бакалаврів для студентів напряму підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» та спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія усіх форм навчання [Електронний ресурс] / укладач В.А.  Святний, С.О.  Цололо, Ю.Л.  Дікова; відповідаль. за випуск В.А.  Святний. – Покровськ, 2017. – 48 с.

 

338.5(072)
М54       Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Управління витратами” для студентів напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” усіх форм навчання [Електронний ресурс] / укладач О.Р. Віноградова; відповідаль. за випуск В.М.  Хобта В.М. – Покровськ, 2017. – 34 с.

 

004(072)
М54       Методичні вказівки до виконання та оформлення кваліфікаційних робіт магістрів для студентів спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія усіх форм навчання [Електронний ресурс] / укладач В.А.  Святний, С.О.  Цололо, Ю.Л.  Дікова; відповідаль. за випуск В.А.  Святний. – Покровськ, 2017. – 50 с.

 

624.012.4(072)
М54       Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Будівельні конструкції” за темою “Розрахунок та конструювання монолітного перекриття” для студентів всіх форм навчання за спеціальністю “Гірництво” / укладач О.І. Повзун, С.В. Подкопаєв, О.В. Фролов, І.В. Іорданов, Д.А. Чепіга; відповідаль. за випуск О.В. Фролов. – Покровськ, 2017. – 39 с.

 

339
Е45   Економічний аналіз [Електронний ресурс] : Конспект лекцій для студентів спеціальності 076 Підприємство,торгівля та біржова діяльність / уклад. Л.М. Шилова, К.Ю. Бондик ; відповідал. за вип. В. М. Хобта. – Покровськ, 2016. – 75 с.

339.138
К65   Конспект лекцій з дисципліни Маркетингове ціноутворення [Електронний ресурс] : для студентів ОКР бакалавр, денної та заочної форми навчання : галузі знань 07 Управління та адміністрування : спеціальності 075 Маркетинг / уклад. О.В. Мізіна ; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 99 с.

33
К65   Конспект лекцій з дисципліни Антикризове управління [Електронний ресурс] : для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, денної та заочної форм навчання, галузі знань 0305 Економіка та підприємництво, напрямів 6.030507 Маркетинг, 6.030601 Менеджмент, 6.030504 Економіка підприємства / уклад. О.В. Мізіна ; відповідал. за вип.І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 91 с.

336
К65  Конспект лекцій з дисципліни Банківська система [Електронний ресурс] : для студентів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030508 Фінанси і кредит всіх форм навчання / уклад. Л.Л. Катранжи ; відповідал. за вип. Н.Ю. Рекова. – Покровськ, 2016. – 79 с.

35.08(072)
М54   Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни Організація діяльності державного службовця : для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей : галузі знань 07 “Управління та адміністрування” : спеціальності 074 “Публічне управління та адміністрування” / уклад. В.М. Грудницький ; ред. О.А. Ганич ; відповідал. за вип. Н.В. Оленцевич. – Покровськ, 2016. – 44 с.

004.383.3
М54   Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни Цифрова обробка сигналів [Електронний ресурс] : для студентів напряму 6.050102 Комп’ютерна інженерія денної та заочної форм навчання / уклад. О.В. Самощенко ; відповідал. за вип. В.А. Святний. – Покровськ, 2016. – 98 с.

681
М54   Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Цифрова обробка сигналів [Електронний ресурс] : для студентів напряму Комп’ютерна інженерія денної та заочної форм навчання / уклад. О.В. Самощенко ; відповідал. за вип. В.А. Святний. – Покровськ, 2016. – 40 с.

35.08(072)
М54   Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни Організація діяльності державного службовця [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання : галузі знань 07 “Управління та адміністрування” : спеціальності 074 “Публічне управління та адміністрування” / уклад. В.М. Грудницький ; відповідал. за вип. Н.В. Оленцевиц. – Покровськ, 2016. – 44 с.

330.341.1(075.8)

М54        Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни Економіка та організація інноваційної діяльності [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства денної та заочної форм навчання / уклад. С.І. Кравченко, Н.М. Далевська ; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2016. – 49 с.

330.341.1(075.8)

М54        Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни Економіка та організація інноваційної діяльності [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства денної та заочної форм навчання / уклад. С.І. Кравченко, М.В. Панкова ; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2016. – 19 c.

330.322(072)

М54        Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Управління інвестиціями [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства денної та заочної форм навчання / уклад. В.М. Хобта, Г.С. Панченко, М.В. Панкова ; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2016. – 38 с.

334.72(072)

М54        Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни Управління проектами [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / уклад. О.М. Фіщенко ; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2016. – 39 с.

004

М54        Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни Обчислювальні методи [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання : галузі знань 0501 Інформатика та обчислювальна техніка, що навчаються за напрямами підготовки 6.050101 Комп’ютерні науки, 6.050102 Комп’ютерна інженерія, 6.050103 Програмна інженерія, спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення / уклад. О.А. Дмитрієва ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Покровськ, 2016. – 55 с.

004.65(072)

М54        Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з курсу Бази даних [Електронний ресурс] : для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.050101 Програмна інженерія денної форми навчання / уклад. Н.С. Костюкова ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Покровськ, 2016. – 78 с.

005

М54        Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної підготовки Рекламний менеджмент [Електронний ресурс] : для студентів денної форми навчання, галузі знань: 07 Управління та адміністрування, спеціальності 075 Маркетинг / уклад. О.М. Амельницька, О.М. Мізіна ; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 33 с.

330

М54        Методичні вказівки і завдання до практичних занять з дисципліни Навчальна практика [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки: 6.030504 Економіка підприємства / уклад. К.Ю. Бондик, М.В. Панкова ; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2016. – 118 с.

 

330

М54        Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Економічний аналіз [Економічний аналіз] : для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства денної та заочної форм навчання і для студентів і слухачів ІПО / уклад. Л.І. Шилова, К.Ю. Бондик ; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2016. – 74 с.

004.77

М54        Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Групова динаміка і комунікації [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення денної форми навчання / уклад. Н.О. Маслова, О.А. Золотухіна ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Покровськ, 2016. – 38 с.

3 квартал 2017 р. – 2 частина

Соціальні та гуманітарні науки

342(100+477)
А31 Адміністративне деліктне законодавство : зарубіжний досвід та пропозиції реформування та пропозиції реформування в Україні / укладач А.О. Банчук. – Київ : Книги для бізнесу, 2007. – 912 с.

1(075.8)
А66 Андрущенко, В.П.
Сучасна соціальна філософія : курс лекцій / В.П. Андрущенко, М.І. Михальченко. – 2-ге вид. виправ. і допов. – Київ : Генеза, 1996. – 368 с.

329.12(100)”0/20″
А72 Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / укладач С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд. – Київ : Книга для бізнесу, 2008. – 992 с.

347.73(477)(075.8)

Д53 Дмитренко, Е.С.

Фінансове право України. Особлива частина : навч. посіб. / Е.С. Дмитренко. – Київ : Алерта: КНТ, 2007. – 613 с.

347.77/.78(477)

Д75 Дроб`язко, В.С.

Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / В.С. Дроб`язко, Р.В. Дроб`язко. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

311(076)

Е71 Ерина, А.М.

Теория статистики : практикум / А.М. Ерина, З.О. Пальян. – 5-е изд. и допол. – Киев : Знання, 2006. – 267 с. – (Высшее образование ХХI века).

1(477)(075.8)
І-90 Історія філософії України : Хрестоматії / укладач М.Ф. Тарасенко, М.Ю. Русин, А.К. Бичко, І.В. Бичко, С.В. Бондар, Д.П. Кирик, О.В. Логвиненко, Б.В. Левандовський, Л.Т. Левчук, В.Д. Литвинов, В.С. Лісовий, І.В. Лосєв, М.І. Лук, В.М. Нічик, А.О. Погорілий, В.О. Пшеничнюк, А.В. Роменець, Я.М. Страт. – Київ : Либідь, 1993. – 560 с.

658(075.8)
К71 Косач, І.А.
Ділове адміністрування: менеджмент організацій та управління змінами : навч. посіб. / І.А. Косач, Л.С. Ладонько, І.В. Калінько. – Київ : Кондор, 2016. – 217 с.

001(038)
К78 Краснобокий, Ю.М.
Словник-довідник науковця-початківця / Ю.М. Краснобокий, К.М. Левківський. – 2-ге вид. виправ. і допов. – Київ : НМЦВО, 2001. – 72 с.

2-1(075.8)
Л93 Людство і віра : Навчально-методичний посібник: Т.1  / укладач Г. Щокін. – Київ : МАУП, 2002. – 576 с. : іл. + Бібліогр. в кінці частин.

316(075.8)
Л84 Лукашевич, М.П.
Соціологія : загальний курс / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2006. – 408 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”).

330(075.8)
М15 Макконнелл, К.Р.
Т.1 : Экономикс : Принципы, проблемы и политика : В 2 т. : Пер. с англ. / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю. – 11-го изд. – Москва : Республика, 1992. – 399 с. : табл., граф.

321.7(075.8)
О-75 Основи демократії : підручник для ВНЗ / уклад. А.Ф. Колодій. – 3-тє вид., оновлене і доповнене. – Львів : Астролябія, 2009. – 832 с.

330(075.8)
О-75 Основи економічної теорії : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.Г. Федоренко, Ю.В. Ніколенко, О.М. Діденко та ін.; ред. В.Г. Федоренко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Алтера, 2007. – 519 с.

005.336.3(075.8)
О-75 Основи управління якістю (теоретико-методологічні аспекти : для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання / М.П. Костюченко, Я.О. Ляшок, С.В. Подкопаєв, О.Е. Кіпко. – Покровськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2017. – 447 с.

130.2(076)
П35 Пітусь, Л.М.

Культурологічно-релігієзнавчий практикум : навч.-метод. посіб. / Л.М. Пітусь, В.І. Стеценко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 442 с.

330.101(075.8)
П54 Політична економія : навч. посіб. / ред. Г.І. Башнянин. – 3-тє вид. перероб. і виправ. – Львів : Магнолія плюс, 2005. – 306 с.

321(100+477)(075.8)
П65 Почепцов, Г.Г.
Інформаційна політика : навч. посіб. / Г.Г. Почепцов, С.А. Чукут. – Київ : Знання, 2006. – 663 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

811.161.2
Р49 Різників, О.С.
Спадщина тисячоліть: українська мова. Чим вона багатша за інші / О.С. Різників. – 2-вид., допов. і перероб. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 192 с.

001(038)=161.1=161.2
Р75 Російсько-український словник наукової термінології : Суспільні науки / И.Ф. Андерш, С.А. Воробйова, М.В. Кравченко та ін. – Київ : Наукова думка, 1994. – 600 с.

311(075.8)
С78 Статистика : підруч. / С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Єрина та ін.; ред. О.П. Бондаренко. – Київ : КНЕУ, 1998. – 468 с.

621.39(06)
Т15 “ТАК” Телекомунікації, автоматика, комп`ютерно-інтегровані технології : Збірка доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених (Покровськ, 29-30 листопада 2016 р.) / ред. Г.В. Ступак, О.В. Вовна, А.А. Зорі, В.В. Поцепаєв, В.М. Ставицький, В.Я. Воропаєва, В.П. Тарасюк. – Покровськ : ДВНЗ ДонНТУ, 2017. – 288 с.

347(477)(075.8)
Ц58 Т.1 : Цивільне право України : підручник у 2 томах / ред. В.І. Борисова, І.В. Спасибо-Фатєєва, В.Л. Яроцький. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 480 с.

347(477)(075.8)
Ц58 Т.2 : Цивільне право України : підручник у 2 томах / ред. В.І. Борисова, І.В. Спасибо-Фатєєва, В.Л. Яроцький. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 552 с.

330.1(075.8)
Э40 Экономическая теория : учебник для вузов / В.Д. Камаев, М.А. Абрамова, Л.С. Александрова та ін.; ред. В.Д. Камаев. – 7-е изд. перераб. и допол. – Москва : ВЛАДОС, 2001. – 640 с. : ил.

811.124(075.8)
Я47 Яковенко, Н.М.
Латинська мова : підруч. – Київ : Вища школа, 1993. – 360 с.

130.2

А23     Агамбен, Джорджо

Что современно? / Джорджо Агамбен; ред. диакон Августин Соколовски; перекл. диакон Августин Соколовски. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 78 с.

342(477)(075.8)

А31     Т 2: Особлива частина : Адміністративне право України : Академічний курс : У двох томах / ред. В.Б. Авер’янов. – Київ : Юридична думка, 2005. – 624 с.

347.77(075.8)

А66     Андрощук, Г.А.

Патентное право: правовая охрана изобретений : учеб. пособ. / Г.А. Андрощук, Л.И. Работягова. – Киев : МАУП, 1999. – 216 с. : ил.

7(477)(051)
А86     ART Ukraine : Arsenale 2012 перша київська бієнале сучасного мистецтва. вересень-жовтень 5(24)2011. – Київ, 2011. – 160 с. : іл.

330.101(075.8)

Б33      Башнянин, Г.І.

Політична економія : підручник / Г.І. Башнянин, П.Ю. Лазур, В.С. Медведєв. Ч.1 Загальна економічна теорія. Ч.2 Спеціальна економічна теорія. – Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 527 с.

343.344(477+100)

Б61      Біленчук, П.Д.

Зброєзнавство : правові основи обігу вогнестрільної зброї : моногр. / П.Д. Біленчук, А.В. Кофанов, О.Ф. Сулява; ред. П.Д. Біленчук. – Київ : Міжнародна агенція “BeeZone”, 2004. – 464 с.

502/504(075.8)

Б61      Білявський, Г.О.

Основи екології: теорія та практикум : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г.О. Білявський, Л.І. Бутченко. – Київ : Лібра, 2006. – 368 с.

502/504(075.8)

Б61      Білявський, Г.О.

Основи екології : підруч. / Г.О. Білявський, Г.О. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – 3-є вид. – Київ : Либідь, 2006. – 408 с.

658(477)(075.8)

Б72      Бойчик, І.М.

Економіка підприємства : підручник / І.М. Бойчик. – Київ : Кондор, 2016. – 378 с.

005(075.8)

Б81      Бондар-Підгурська, О.В.

Ділове адміністрування (корпоративне управління) : навч. посіб. / О.В. Бондар-Підгурська, А.О. Глєбова. – Київ : Ліра-К, 2016. – 487 с.

024

Б81      Бондаренко, В.І.

Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан та перспективи [Електронний ресурс] : моногр. / В.І. Бондаренко; ред. Т. Гранчук. – Київ, 2016. – 276 с.

17

В27     Великанов, В.М.

Этика : науч. изд. / В.М. Великанов. – Киев-Миргород : Ирина-Миргород, 2004. – 113 с.

355.1(477)

В61     Воїни. Історія українського війська. – Київ : К.І.С., 2015. – 16 с. – (Укр. ін-т нац. пам’яті).

316(075.8)

В67     Волков, Ю.Г.

Социология : История и современность / Ю.Г. Волков, В.Н. Нечипуренко, С.И. Самыгин; ред. Ю.Г. Волков. – Москва : Феникс, 1999. – 672 с. – (Учебники и учебные пособия).

347.73(477)(075.8)

В75     Воронова, Л.К.

Фінансове право України : підручник / Л.К. Воронова. – Київ : Прецедент, Моя книга, 2006. – 448 с.

330.3

В88     Вугальтер, А.Л.

Логико общественно-экономического процесса / А.Л. Вугальтер. – Киев : Ника-Центр, 1999. – 240 с.

342(477)

Г19      Ганич, О.А.

Правотворчість в державному управлінні [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О.А. Ганич, О.Л. Леонов. – вид. 2-ге., перероб., і доп. – Донецьк : ТОВ “ВРА “Епіцентр”, 2014. – 416 с.

316(075.8)

Г46      Гіденс, Ентоні

Соціологія / Ентоні Гіденс; перекл. В. Шовкун, А. Олійник; ред. О. Іващенко. – Київ : Основи, 1999. – 726 с.

811.161.2

Г55      Глущик, С.В.

Сучасні ділові папери : навч. посіб. для вищ. та середніх навч. закл. / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – 3-тє вид. перероб. і допов. – Київ : А.С.К., 2001. – 400 с.

341.231.14

Г55      Глюксман, А.

На захисті свободи : Організатор діалогу та упорядник книги Галина Аккерман / А. Глюксман, О. Боннер. – Київ : Дух і Літера, 2013. – 224 с.

94(477)

Г61      Голодомор не зламав 1932-1933. – Київ. – 32 с. – (Укр. ін-т нац. пам’яті).

342(477)(075.8)

Г61      Голосніченко, І.П.

Адміністративне право України : основні поняття : навч. посіб. / І.П. Голосніченко, М.Ф. Стахурський, Н.І. Золотарьова; ред. І.П. Голосніченко. – Київ : ГАН, 2005. – 232 с.

330.341.1(477)

Г67      Горбач, Л.М.

Інноваційне забезпечення екологічного розвитку: Сучасні реалії та перспективи : моногр. / Л.М. Горбач. – Київ : Кондор, 2016. – 360 с.

75.03(477)(084)

Г83      Григор’єва, Г.

Край живопису : Альбом-каталог / Г. Григор’єва; уклад. І. Григор’єв. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 96 с.

796

Г94      Гумбрехт, Г.У.

Похвала спортивній красі / Г.У. Гумбрехт. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 216 с.

321(44)

Д26     Дебре, Режіс

Інтелектуальна влада у Франції / Режіс Дебре; перекл. В. Артюх. – Київ : Дух і Літера, 2008. – 308 с.

94(477)

Д26     Дебуа, Отець Патрік

Хранитель спогадів : Кривавими слідами Голокосту / Отець Патрік Дебуа. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 336 с.

82.09″654″(470)

Д29     Делл’Аста, Адриано

В борьбе за реальность / Адриано Делл’Аста; перекл. И. Левина. – Киев : Дух і Літера, 2012. – 184 с.

316.48(075.8)

Д53     Дмитриев, А.В.

Конфликтология : учеб. пособ. для вузов / А.В. Дмитриев. – Москва : Гардарики, 2001. – 320 с.

342(477)(075.8)

Д36     Державне управління: теорія і практика / ред. В.Б. Авер’янов. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 432 с.

316(075.8)

Д57     Добреньков, В.И.

Т. 1 Методология и история : Сициология : в 3 томах / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – Москва : Инфра-М, 2000. – 400 с.

316(075.8)

Д57     Добреньков, В.И.

Т.2 Социальная структура и стратификация : Социология : в 3 томах / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – Москва : Инфра-М, 2000. – 536 с.

316(075.8)

Д57     Добреньков, В.И.

Т.3: Социальные институты и процессы : Социология : в 3 томах / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – Москва : Инфра-М, 2000. – 520 с.

351/354(477)(075.8)

Д79     Дубенко, С.Д.

Державна служба і державні службовці в Україні : навч.-метод. посіб. / С.Д. Дубенко; ред. Н.Р. Нижник. – Київ : Видавничий Дім Ін Юре, 1999. – 244 с.

Д85     Дух і літера : спільний видавничий проект телеканалу “1+1” та видавництва “Дух і літера”. № 11 -12. – Київ : Дух і Літера, 2003. – 472 с.

811.161.2(075.8)

І-21     Іванова, І.Б.

Українське ділове мовлення : навч. посіб. / І.Б. Іванова. – Харків : Парус, 2007. – 448 с.

821.161.2

І-78     Ірванець, О.

Пісні війни. Вірші останніх років / О. Ірванець. – Київ : Дух і Літера, 2014. – 40 с.

352.07(477)(075.8)

І-89     Історія та теорія місцевого самоврядування : навч. посіб. / О.М. Руденко, І.В. Козюра, Н.В. Ткаленко, В.Г. Маргасова. – Київ : Кондор, 2017. – 226 с.

1(477)

І-90     Історія філософії України : підруч. / М.Ю. Русин, І.В. Бичко, М.Ф. Тарасенко та ін. – Київ : Либідь, 1994. – 416 с.

316(075.8)

И90     История теоретической социологии. Социология XIX века (Профессионализация социально-научного знания) / Ю.Н. Давыдов, А.Б. Гофман, А.И. Кравченко та ін.; ред. Ю.Н. Давыдов. – Москва : Издательство Магистр, 1998. – 448 с.

316(4+73)(075.8)

И90     История социологии в Западной Европе и США : учебник для вузов / ред. Г.В. Осипов. – Москва : Норма-Инфра М, 1999.

330.341.1

Е45     Економічний інструментарій прийняття інноваційних рішень на підприємствах : моногр. / С.І. Кравченко, І.С. Кладченко, А.В. Мєшков та ін. – Красноармійськ, 2016. – 243 с.

030(477)

Е64     Енциклопедія Сучасної України / ред. І.М. Дзюба, та ін.; НАН України; Наукове товариство ім. Шевченка; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Том 17, Лег – Лощ. – Київ : Поліграфкнига, 2016. – 712 с. : іл.

030(477)

Е64     Енциклопедія Сучасної України / ред. І.М. Дзюба, та ін.; НАН України; Наукове товариство ім. Шевченка; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Том 16, Куз – Лев. – Київ : Поліграфкнига, 2016. – 712 с. : іл.

76(084.12)

Е68     Епштейн, Марк

Повернення майстра : Альбом-каталог / Марк Епштейн. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 72 с.

17(075.8)

Е88     Етика : навч. посіб. / В.О. Лозовой, М.І. Панов, О.А. Стасевська та ін.; ред. В.О. Лозовой. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 224 с.

82=411.16(477+470)

Є31     Егупець 21. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 479 с.

1(051)

821.161.2-32

Є70     Єременко, С.

Терикони під літаком : Оповідання / Світлана Єременко. – Київ : Український пріоритет, 2016. – 280 с.

330.101.542(075.8)

З-15     Задоя, А.О.

Мікроекономіка : Курс лекцій та вправи : навч. посіб. / А.О. Задоя. – 4-те вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2005. – 211 с. : іл.

330.101.542(075.8)

З-15     Задоя, А.О.

Мікроекономіка : курс лекцій : навч. посіб. / А.О. Задоя. – Київ : Знання, 2000. – 176 с. : іл.

35

З-41     Збірник наукових праць національної академії державного управління при Президентові України / ред. А.П. Савкова. Випуск 2/2016. – Київ : НАДУ, 2016. – 288 с.

94(47+57)

З-63     Зінченко, О.

Година папуги. Українські сторінки Катині / Олександр Зінченко. – Видання друге. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 400 с.

502/504(075.8)

З-68     Злобін, Ю.А.

Основи екології : підручник / Ю.А. Злобін. – Київ : Либідь, 1998. – 248 с.

349.2(477)(075.8)

К23     Карлицький, С.М.

Трудове право України : навч. посіб. / С.М. Карлицький. – Київ : Прецедент, 2004. – 216 с.

94(477)

К36     Керський, Б.

Розмови з Богданом Осадчуком : у співпраці з Кшиштофом Заставним / Б. Керський, Анджей Ковальчик Ст. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 384 с.

130.2(075.8)

К44     Кислюк, К.В.

Культорологія : Хрестоматія : Навч. посіб. для самостійної роботи та семінарських занять / К.В. Кислюк, Г.Д. Панков. – Київ : Кондор, 2017. – 186 с.

2(075.8)

К44     Кислюк, К.В.

Религоведение : учеб. пособ. / К.В. Кислюк, О.Н. Кучер. – Харків : Торсинг, 2002. – 496 с.

316.48(075.8)

К59     Козырев, Г.И.

Введение в конфликтологию : учеб. пособ. для вузов / Г.И. Козырев. – Москва : Владос, 2000. – 176 с.

342(477)(075.8)

К61     Колпаков, В.К.

Адміністративне право України : підруч. / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.

16(075.8)

К64     Конверський, А.Є.

Логіка : підручник для студентів вищих навчальних закладів / А.Є. Конверський. – Київ : Український центр духовної культури, 1999. – 400 с.

346(477)

К78     Кравчук, В.М.

Корпоративне право : Науково-практичний коментар законодавства та судової практики / В.М. Кравчук. – Київ : Істина, 2005. – 720 с.

330

К78     Краус, Н.М.

Становлення інноваційної економіки в умовах інституціональних змін : моногр. / Н.М. Краус. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 596 с.

330.341.1(477)(075.8)

К82     Кривов’язюк, І.В.

Інноваційна економіка : навч. посіб. / І.В. Кривов’язюк. – Київ : Кондор, 2016. – 384 с.

070(477.8)(0.92)

К83     Кроки…. Василь Лизанчук – публіцист, вчений, педагог : Бібліографічний покажчик, листи, рецензії, есеї, відгуки / уклад. М.М. Романюк. Кн. 3. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 550 с.

001.8(075.8)

К84     Крушельницька, О.В.

Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / О.В. Крушельницька. – Київ : Кондор, 2009. – 206 с.

130.2(075.8)

К90     Культорологія / Т.Б. Гриценко, С.П. Гриценко, А.Ю. Кондратюк та ін.; ред. Т.Б. Гриценко. – 2-ге вид. – Київ : ЦУЛ, 2009. – 392 с.

330.101.54(075.8)

К90     Кулішов, В.В.

Мікро- макро економіка : підручник / В.В. Кулішов. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 486 с. – (“Вища освіта України”).

94(477)

К90     Кульчицький, С.В.

1933: трагедія голоду / С.В. Кульчицький. – Київ : Товариство Знання Української РСР, 1988. – 48 с. – (Теорія і практика КПРС. Історія, №6).

659.4(075.8)

К93     Курбан, О.В.

PR у маркетингових комунікаціях : навч. посіб. – Київ : Кондор, 2016. – 246 с.

330(075.8)

Л38     Левченко, Ю.Г.

Економіка та організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / Ю.Г. Левченко. – Київ : Кондор, 2015. – 448 с.

94(477+470)

Л55     Лизанчук, В.

Історія російщення українців : моногр. / В. Лизанчук, М. Рожик. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 412 с.

821.161.2

Л55     Лизанчук, В.

Шевченкове слово : До 200-річчя дня народження Тараса Шевченка / В. Лизанчук. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 184 с.

94(438)(=411.16)

М13    Мазор, М.

Зникле місто (Свідчення в’язня Варшавського гетто) / Мішель Мазор; перекл. Ірина Чайковська, Володимир Чайковський. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 240 с. : іл.

323.2

М18    Маланюк, Є.

Малоросійство (1959) / Євген Маланюк. – Київ : Український пріоритет, 2015. – 48 с.

17(075.8)

М18    Малахов, В.А.

Етика : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Малахов. – Київ : Либідь, 1996. – 304 с. – (Трансформація гуманіт. освіти в Україні).

330.101.542(075.8)

М18    Малахова, Н.Б.

Мікроекономічний аналіз : навч. посіб. / Н.Б. Малахова. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 234 с.

351/354(477)(075.8)

М19    Малиновський, В.Я.

Державна служба: теорія і практика : навч. посіб. / В.Я. Малиновський. – Київ : Атіка, 2003. – 160 с.

316.2(430)

М23    Мангайм, К.

Ідеологія та утопія / Карл Мангайм. – Київ : Дух і Літера, 2008. – 370 с.

33(075.8)

М36    Мацелюх, Н.П.

Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка : навч. посіб. / Н.П. Мацелюх, І.А. Максименко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 382 с.

330.101(075.8)

М48    Мельник, Л.Ю.

Економічна теорія політекономічний контекст : навч. посіб. / Л.Ю. Мельник, П.М. Макаренко. – Київ : Кондор, 2008. – 524 с.

005(075.8)

М50    Менеджмент : навч. посіб. / Г.Є. Мошек, М.М. Ковальчук, Ю.В. Поканєвич та ін.; ред. Г.Є. Мошека. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Ліра-К, 2016. – 550 с.

352.07(038)

М65    Місцеве самоврядування : Словник-довідник / уклад. О.М. Руденко, І.В. Козюра, Н.В. Ткаленко, О.В. Червякова, А.Є. Шевченко. – Київ : Кондор, 2017. – 182 с.

94(438)

М69    Міхнік, Адам

Розмови між паном і панотцем / Адам Міхнік, о. Юзеф Тішнер, Яцек Жаковський; перекл. А. Павлишин. – Київ : Дух і Літера, 2013. – 624 с.

1(44)”654″

М77    Монтень, Мішель

Проби / Мішель Монтень; перекл. А. Перепадя. Кн. 3. – Київ : Дух і Літера, 2007. – 383 с.

330.322

М79    Моран, К.

Оценка инвестиций для нефинансовых менеджеров : Пер. с англ. / К. Моран. – Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2003. – 256 с.

330.322(477)(075.8)

М90    Музиченко, А.С.

Інвестиційна діяльність в Україні. Проблеми регулювання : навч. посіб. / А.С. Музиченко. – Київ : Кондор, 2009. – 406 с.

327(075.8)

М90    Муковський, І.Т.

Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах : навч. посіб. / І.Т. Муковський, А.Г. Міщенко, М.М. Шевченко. – Київ : Кондор, 2017. – 224 с.

005.95/.96

Н10     HR-менеджмент: проблеми, стратегії та перспективи : моногр. / ред. І.Б. Швець. – Донецьк : ДВНЗ ДонНТУ, 2013. – 176 с.

005.95/.96(075.8)

Н10     HR-менеджмент у публічному управлінні : навч. посіб. / О.М. Руденко, С.В. Штурхецький, О.В. Шершньова, Н.В. Філіпова. – Київ : Кондор, 2017. – 124 с.

821.161.2
Н37     Наш Крим: неросійські історії українського півострова / уклад. С.В. Громенко. – Київ : К.І.С., 2016. – 315 с.

316.46(075.8)

Н56     Нестуля, О.О.

Основи лідерства. Наукові концепції (від найдавніших часів до середини ХХ ст.) : навч. посіб. / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 277 с.

316.46(075.8)

Н56     Нестуля, О.О.

Основи лідерства. Наукові концепції (середина ХХ – початок ХХІ ст.) : навч. посіб. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 375 с.

005.57(075.8)

Н74     Новак, В.О.

Інформаційне забезпечення менеджменту : навч. посіб. / В.О. Новак, Л.Г. Макаренко, М.Г. Луцький. – Київ : Кондор, 2007. – 462 с.

82.0(477)

О-23    Обрії особистості : Книга на пошану Івана Дзюби. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 480 с. : іл.

821.111(73)

О-47    Озік, Сінтія

Метафори і пам’ять : Вибрані есеї / Сінтія Озік; перекл. Я. Стріхи. – Київ : Дух і Літера, 2014. – 288 с.

811.161.2(75.8)

О-53    Олійник, О.Б.

Граматика української мови : навч. посіб. / О.Б. Олійник, В.Д. Шинкарук, Г.М. Гребницький. – Київ : Кондор, 2008. – 544 с.

331(075.8)

О-76    Остапенко, Ю.М.

Экономика и социология труда в вопросах и ответах : учеб. пособ. / Ю.М. Остапенко. – Москва : Инфра-М, 2011. – 199 с. – (Вопрос – ответ).

35.07(075.8)

О-75    Особливості публічного управління та адміністрування : навч. посіб. / В.Д. Бакуменко, І.С. Бондар, В.Г. Горник, В.В. Шпачук. – Київ : Ліра-К, 2017. – 256 с.

368(075.8)

П21     Пацурія, Н.Б.

Страхове право України : навч. посіб. / Н.Б. Пацурія. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 176 с.

331(075.8)

П22     Пащенко, І.Н.

Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / І.Н. Пащенко. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 260 с.

336(477)

П37     Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади [Електронний ресурс] : Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування / О. Кириленко, Б. Малиняк, В. Письменний, В. Русін. – Київ : ТОВ “Підприємство “ВІ ЕН ЕЙ”, 2015. – 396 с. – (Асоціація міст України).

352.07

П69     Практичний посібник з питань організації роботи органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад [Електронний ресурс] : Модуль 2 Процедурні питання організац роботи органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади. – Київ, 2015. – 49 с.

352.07

П69     Практичний посібник з питань організації роботи органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад [Електронний ресурс] : Модуль 3 Організація роботи виконавчих органів місцевого самоврядування. Примірні положення структурних підрозділів. – Київ, 2015. – 45 с.

352.07

П69     Практичний посібник з питань організації роботи органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад [Електронний ресурс] : Модуль 4 Алгоритм основних дій з реорганізації органів місцевого самоврядування. – Київ, 2015. – 17 с.

352.07

П69     Практичний посібник з питань організації роботи органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад [Електронний ресурс] : Модуль 5 Стратегічний план розвитку громади. – Київ, 2015. – 101 с.

352.07

П69     Практичний посібник з питань організації роботи органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад [Електронний ресурс] : Модуль 6 Відповіді на проблемні питання. – Київ, 2015. – 13 с.

352.07

П69     Практичний посібник з питань організації роботи органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад [Електронний ресурс] : Модуль 1 Типовий статут територіальної громади. Примірне положення про старосту. – Київ, 2015. – 69 с.

34(477)

П69     Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні : Станов на 1 січня 2001 року / ред. С.П. Павлюк, С.Е. Демський. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 688 с.

17(075.8)

П75     Прибутько, П.С.

Етика : Посібник для підготовки до іспитів / П.С. Прибутько, Л.М. Дубчак. – Київ : Видавець Паливода А.В., 2006. – 180 с. – (Б-чка студента).

332.1(477)(075.8)

Р32      Регіональна економіка : навч. посіб. / І.В. Тараненко, О.В. Дашевська, С.С. Яременко та ін.; ред. І.В. Тараненко. – Київ : Кондор, 2015. – 305 с.

336.1

Р45      Реформування системи місцевих фінансів на засадах фіскальної децентралізації: теорія, європейський досвід та вітчизняна практика : моногр. / Н.Ю. Рекова, В.П. Вишневський, В.Д. Чекіна та ін.; ред. Н.Ю. Рекової. – Покровськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2016. – 252 с.

004(038)=161.1=111=161.2

Р74      Російсько-англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки : (з покажчиком англійських і українських термінів) / уклад. В. Карачун, Г. Гульчук, П. Бех, О. Карачун, Ю. Прохур. – Київ : Спалах, 1998. – 503 с.

005.3(075.8)

С17     Самокиш, О.В.

Креативний менеджмент : навч. посіб. / О.В. Самокиш. – Київ : Кондор, 2016. – 204 с.

821.161.1

С28     Седакова, Ольга

Найкращий університет : Епоха, особа, традиція / Ольга Седакова. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 248 с.

94(477)

С37     Симон Петлюра 1879-1926. – Київ, 2009.

316(075.8)

С69     Соціологія : навч. посіб. / С.О. Макеєв, Н.В. Костенко, Н.В. Паніна та ін.; ред. С.О. Макеєва. – 3-є вид., стереотип. – Київ : Знання, 2005. – 455 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

330.101.541(075.8)

С60     Солонінко, К.С.

Макроекономіка : навч. посіб. / К.С. Солонінко. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 200 с.

33.021

С65     Сорос, Джорж

Лекції в Центрально-Європейському Університеті / Джорж Сорос; перекл. с англ.  А. Павлишин. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 136 с.

330.1(477)(075.8)

С78     Старостенко, Г.Г.

Національна економіка : навч. посіб. / Г.Г. Старостенко, С.В. Онишко, Т.В. Поснова. – Присвячується до 90-ччя навчального закладу. – Київ : Ліра-К, 2012. – 432 с.

005.21(075.8)

С83     Стратегічний аналіз : навч. посіб. / О.В. Кочетков, О.М. Кобилкін, С.В. Кобилкіна та ін.; ред. О.В. Кочеткова. – 3-є вид. виправ. – Київ : Кондор, 2017. – 412 с.

343(4)

С89     Судова практика Суду Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності [Електронний ресурс]. – Київ, 2016. – 220 с.

37.091.3

Т33      Теорія та практика змішаного навчання [Електронний ресурс] : моногр. / В.М. Кухаренко, С.М. Березенська, К.Л. Бугайчук та ін.; ред. В.М. Кухаренко. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. – 284 с.

340.12(075.8)

Т33      Теорія держави і права : підручник / С.Л. Лисенков, А.М. Колодій, О.Д. Тихомиров, В.С. Ковальський; ред. С.Л. Лисенков. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 448 с.

330.341.1(477)

Т45      Тітаренко, Г.Б.

Державне регулювання розвитку інноваційної системи України: теорія, методологія, практика : моногр. / Г.Б. Тітаренко. – Київ : Кондор, 2016. – 400 с.

340.12(100)(075.8)

Т76      Трофанчук, Г.І.

Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / Г.І. Трофанчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 400 с.

82.0(477)

У11     “Умерехтінні найдорожчих лиць”: Згадуючи Михайлину Коцюбинську. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 576 с.

378(477)

У58     Університетська автономія : спеціальний випуск / уклад. С. Квіт, Г. Касьянов, Т. Ярошенко, К. Сігов, Л. Фінберг. №19, Дух і Літера. – Київ : Дух і Літера, 2008. – 366 с.

025.45УДК=161.2(083.44)

У59     Універсальна десяткова класифікація (УДК) : Допоміжні таблиці. Основна таблиця / , Держ. наук. установа Кн. палата Укр. ім. І. Франка; ред. М.І. Сенченко; відповідал. за вип. Г.О. Гуцол; перекл. М.Й. Ахвердова. – вид. виправл. і доповн. – Київ : Кн. палата України, Видавництво Ліра-К, 2017. – 1096 с.

025.45УДК=161.2(083.86)

У59     Універсальна десяткова класифікація (УДК) : Алфавітно-предметний покажчик (зведений) / , Держ. наук. установа Кн. палата Укр. ім. І. Франка; голов. ред. М.І. Сенченко; ред. М.Й. Ахвердова, Т.Е. Калініна, Ю.О. Набхан, К.А. Харитоненко, Н.М. Чунакова. – вид. виправл. і доповн. – Київ : Кн. палата України, Видавництво Ліра-К, 2017. – 903 с.

347.73(477)(075.8)

Ф59     Фінансове право : Хрестоматія : Посібник для студентів юрид. вузів та факультетів / ред. Ю.І. Шуліка. – Київ : Вілбор, 1998. – 640 с.

347.73(477)(075.8)

Ф59     Фінансове право України : підручник / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, І.Є. Криницький та ін.; ред. М.П. Кучерявенка. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 320 с.

94(4)

Щ92    Щоб не забули. Пам’ять про тоталітаризм в Європі : читанка для учнів старших класів середньої школи в усіх європейських країнах / ред. Джиліан Певез. – Київ : К.І.С., 2016. – 320 с. : іл.

378(075.8)

Щ92    Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та етики для “Чайників” [Електронний ресурс] : посіб. / уклад. О.О. Гужва. – 2009. – 72 с.

336(075.8)

Ф26     Фастовець, А.А.

Фінанси малого бізнесу : навч. посіб. / А.А. Фастовець, І.В. Фисун. – Київ : Кондор, 2013. – 302 с.

347.77/.78

Ф34     Федулова, Л.І.

Інтелектуальна власність у національній інноваційній системі : Науково-аналітична доповідь / Л.І. Федулова, Г.О. Андрощук, В.К. Хаустов. – Київ, 2010. – 216 с. : рис. + табл.

33(477)(075.8)

Х69     Ходзінський, К.Г.

Економічна історія України та провідних країн світу : навч. посіб. / К.Г. Ходзінський, П.П. Мазурок. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 148 с.

321.1(075.8)

Ц98     Цюрупа, М.В.

Історія політичних і правових вчень : курс лекцій / М.В. Цюрупа, В.С. Ясинська. – Київ : Кондор, 2016. – 270 с.

82.0(477)(092)

Ч-25    Часткова, Н.С.

Іван Дзюба: Дух і творчість : літературний портрет / Н.С. Часткова. – Київ : Університетське видавництво Пульсари, 2016. – 208 с.

330.1(477)(075.8)

Ч-44    Чепінога, В.Г.

Основи економічної теорії : навч. посіб. / В.Г. Чепінога. – Київ : Ліра-К, 2017. – 240 с.

336(477)(075.8)

Ч-46    Череп, О.Г.

Місцеві фінанси : навч. посіб. / О.Г. Череп, О.Ю. Столяров. – Київ : Кондор, 2015. – 468 с.

76(084.12)

Ч-46    Черешкевич, Луїза

Скульптура, графіка : Художній альбом / Луїза Черешкевич. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 104 с.

658.5

Ш35    Швец, И.Б.

Управление производственными запасами на предприятиях : моногр. – Донецк : НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти., 2003. – 182 с.

339(075.8)

Ш35    Швец, И.Б.

Международные валютные отношения : учеб. пособ. / И.Б. Швец. – Донецк : ГВУЗ  ДонНТУ, 2003. – 133 с.

331.108.26

Ш35    Швець, І.Б.

Комплексна оцінка якості управління персоналом : моногр. / І.Б. Швець, Т.В. Коваленко. – Донецьк : ДВНЗ ДонНТУ, 2013. – 159 с.

351.82

Ш35    Швець, І.Б.

Оцінка нагромадження людського капіталу на промислових підприємствах : моногр. / І.Б. Швець, С.В. Позднякова. – Донецьк : ДВНЗ ДонНТУ, 2011. – 172 с.

339(075.8)

Ш35    Швець, І.Б.

Міжнародні валютні відносини : навч. посіб. / І.Б. Швець. – Донецьк : ДВНЗ ДонНТУ, 2004. – 160 с.

821.161.2-311.6

Ш78    Шовкошитний, В.

Боривітри : історичний роман / Володимир Шовкошитний. – Київ : Український пріоритет, 2014. – 400 с.

821.161.2-311.6

Ш78    Шовкошитний, В.

Білий кречет : історичний роман / Володимир Шовкошитний. – Київ : Український пріоритет, 2013. – 320 с.

323.2

Ш78    Шовкошитний, В.

Герої народжуються на могилах героїв : повість / Володимир Шовкошитний. – Київ : Український пріоритет, 2012. – 48 с.

330.1(075.8)

Я46     Якобчук, В.П.

Економічна теорія : навч. посіб. / В.П. Якобчук. – 3-тє вид. перероб. – Київ : Ліра-К, 2015. – 408 с.

316.3(075.8)

Я47     Яковлев, А.М.

Социальная структура общества : учебник / А.М. Яковлев. – Москва : Издательство “Экзамен”, 2003. – 384 с.

Методичні вказівки

536.24

К65      Конспект лекцій з дисципліни “Тепломасообмін” [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 144 Теплоенергетика денної та заочної форм навчання / уклад. М.М. Власенко; відповідал. за вип. О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2016. – 139 с.

339.138

К65      Конспект лекцій з дисципліни “Економіка та маркетинг підприємств зв’язку” (1ч.) [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 6.050903 Телекомунікації (ТКС) денної та заочної форм навчання / уклад. Е.П. Ровт; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 68 с.

658.8

К65      Конспект лекцій з дисципліни “Маркетинг промислового підприємства” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030507-Маркетинг (МПР) денної та заочної форм навчання / уклад. Е.П. Ровт; відповідал. за вип. О.Ю. Попова. – Покровськ, 2016. – 67 с.

658.7

К65      Конспект лекцій з дисципліни “Перевірка державних закупівель” [Електронний ресурс] : для студентів галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” спеціальності 8.03050901 “Облік і аудит” / уклад. Ю.Л. Мохова; відповідал. за вип. Н.В. Оленцевич. – Покровськ, 2017. – 59 с.

502/504

К65      Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Природоохоронне інспектування” для студентів всіх форм [Електронний ресурс] / уклад. В.К. Костенко, О.Л. Зав’ялова, О.П. Чепак; відповідал. за вип. В.К. Костенко. – Покровськ, 2016. – 67 с.

005(072)

К65      Конспект лекцій з навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки “Основи менеджменту” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” всіх форм навчання / уклад. Г.Б. Мирошниченко, Л.М. Василишина; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 81 с.

005

К65      Конспект лекцій з дисципліни Стратегія підприємства [Електронний ресурс] : для студентів ОС “Бакалавр”, денної форми навчання, галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 073 Менедмент, 075 Маркетинг; галузі знань 0305 Економіка та підприємництво, напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства / уклад. О.В. Амельницька; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2017. – 138 с.

621.865.8

М54     Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Роботизовані технологічні комплекси та транспортні системи гнучних виробничих систем” [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання освітнього степеню “магістр” спеціальності 131 “Прикладна механіка” / уклад. Л.П. Калафатова; відповідал. за вип. С.О. Вірич. – Покровськ, 2017. – 23 с.

338

М54     Методичні вказівки щодо проведення виробничої практики для студентів напрямку підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” [Електронний ресурс] / уклад. Н.М. Далевська; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2017. – 35 с.

658.8

М54     Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Маркетинг промислового підприємства” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки  6.030507 “Маркетинг” денної та заочної форм навчання / уклад. Е.П. Ровт; відповідал. за вип. О.Ю. Попова. – Покровськ, 2016. – 29 с.

621.3

М54     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” (Частина 1) [Електронний ресурс] : для студентів технічних спеціальностей / уклад. Н.Л. Тютюнник, Д.О. Кардаш; відповідал. за вип. О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2016. – 49 с.

621.3

М54     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” (Частина 2) [Електронний документ] : для студентів технічних спеціальностей / уклад. Н.Л. Тютюнник, Д.О. Кардаш; відповідал. за вип. О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2016. – 41 с.

346.232

М54     Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни “Конкурентне право” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент”  (денної та заочної форм навчання) / уклад. В.М. Грудницький; відповідал. за вип. Н.В. Оленцевич. – Покровськ, 2017. – 64 с.

621.3

М54     Методичні вказівки до проведення практичних занять студентів технічних спеціальностей  з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” [Електронний ресурс] / уклад. Н.Л. Тютюнник, Д.О. Кардаш; відповідал. за вип. О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2016. – 29 с.

004

М54     Методичні рекомендації щодо проведення переддипломної практики  магістрів денної форми навчання спеціальності 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” [Електронний ресурс] / уклад. Є.Є. Федоров, І.В. Ярош, Т.О. Черняк; відповідал. за вип. Є.Є. Федоров. – Покровськ, 2017. – 31 с.

658.589

М54     Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики [Електронний ресурс] : для студентів спеціальностей 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, 8.03050401 “Економіка підприємства”, 8.18010012 “Управління інноваційною діяльністю” / уклад. В.М. Хобта; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2017. – 34 с.

339.138

М54     Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Економіка та маркетинг підприємств зв’язку” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.050903 “Телекомунікації” (ТКС) денної та заочної форм навчання / уклад. Е.П. Ровт; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 32 с.

658.8

М54     Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Товарознавство” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030507 “Маркетинг” денної та заочної форм навчання / уклад. Е.П. Ровт; відповідал. за вип. О.Ю. Попова. – Покровськ, 2016. – 23 с.

33

М54     Методичні рекомендації щодо проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 051 “Економіка” спеціалізації “Економічна кібернетика” [Електронний ресурс] : денної та заочної  форм навчання / уклад. В.М. Красько; відповідал. за вип. М.В. Румянцев. – Покровськ, 2016. – 44 с.

004.42

М54     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по темі “Робота з електронними таблицями в MS Excel” [Електронний ресурс] : для студентів всіх спеціальностей всіх форм навчання / уклад. Н.К. Шатохіна, О.А. Тихонова; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Покровськ, 2016. – 52 с.

004.056

М54     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Безпека програм та даних” [Електронний ресурс] : для студентів спеціальностей 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 123 Комп’ютерна інженерія / уклад. Н.О. Маслова, Т.В. Скрипник; відповідал. за вип. О.А.  Дмитрієва. – Покровськ, 2017. – 60 с.

658.5(072)

М54     Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни Інфраструктура ринку [Електронний ресурс] : для студентів напряму 6.030601 – “Менеджмент” денної та заочної форми навчання / уклад. Г.Б. Мирошниченко; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 18 с.

005(072)

М54     Методичні рекомендації для практичних робіт з дисципліни “Організація підприємницької діяльності” [Електронний ресурс] : розроблено для студентів усіх форм навчання галузей знань 0306 “Менеджмент і адміністрування” : напрямів підготовки 6.030601 Менеджмент / уклад. Г.Б. Мирошниченко; відповідал. за вип. І. В.  Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 18 с.

005(072)

М54     Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни “Управлінські рішення” [Електронний ресурс] : для студентів напряму 6.030601 – “Менеджмент” денної форми навчання / уклад. Г.Б. Мирошниченко; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 33 с.

005(072)

М54     Методичні рекомендації щодо виконання практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовки “Основи менеджменту” [Електронний ресурс] : для студентів денної форми навчання : галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування напрям підготовки : 6.030601 Менеджмент / уклад. Г.Б. Мирошниченко, Л.М. Василишина; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 69 с.

330.322(072)

М54     Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Управління інвестиціями”[Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства денної та заочної форм навчання / уклад. В.М. Хобта, М.В. Панкова; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ : ДВНЗ  ДонНТУ, 2017. – 13 с.

330.322(072)

М54     Методичні  вказівки  до  виконання  індивідуальної  контрольної  роботи  з дисципліни “Управління інвестиціями” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030504 “Економіка  підприємства”  денної  та  заочної  форм  навчання / уклад. В.М. Хобта, М.В. Панкова; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2017. – 17 с.

330.341.1(072)

М54     Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Економіка та організація інноваційної діяльності” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” денної та заочної форм навчання / уклад. С.І. Кравченко, Н.М. Далевська; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2017. – 20 с.

004.65(072)

М54     Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу “Організація баз даних і знань” [Електронний ресурс] : для спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення денної форми навчання / уклад. Н.С. Костюкова; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Покровськ, 2017. – 62 с.

005

М54     Методичні рекомендації до виконання завдань практичних занять з дисципліни “Маркетинговий менеджмент” [Електронний ресурс] : для студентів, галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 075 Маркетинг, ОС “Магістр”, денної форми навчання / уклад. О.В. Амельницька; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2017. – 66 с.

004.4

М54     Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з курсу “Дискретна математика. Частина 2” [Електронний ресурс] : для студентів, які навчаються за спеціальностями 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 123 Комп’ютерна інженерія, 125 Кібербезпека денної форми навчання / уклад. І.А.  Назарова, О.А.  Тихонова; відповідал. за вип. О.А.  Дмитрієва. – Покровськ, 2017. – 80 с.

621.01

М54     Методичні вказівки до розрахунково-графічних  робіт за темою “Кінематичне дослідження плоских важільних шостиланкових механізмів за методом планів” за курсом “Теорія машин та механізмів” [Електронний ресурс] : для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання / уклад. І.В. Кутняшенко, А.М. Сурженко, М.Г. Субботіна; відповідал. за вип. І.В. Кутняшенко. – Покровськ, 2017. – 36 с.

33

М54     Методичні  рекомендації до написання магістерської роботи для студентів денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] : спеціальностей 051Економіка, 075 Маркетинг / уклад. О.Ю. Попова, К.Ю. Ягельська, Г.С. Панченко, Н.А. Шакіна; відповідал. за вип. О.Ю. Попова. – Покровськ, 2017. – 44 с.

005.95/.96

М54     Методичні рекомендації до виконання та захисту курсової роботи (проекту) з нормативної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки “Нормування праці” [Електронний ресурс] : галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.030505 “Управління персоналом та економіка праці” ОКР “Бакалавр” всіх форм навчання / уклад. Л.В. Кас’яненко; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2017. – 39 с.

621.38(072)

М54     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Пристрої імпульсної електроніки” (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей) [Електронний ресурс] / уклад. О.В.  Вовна, А.А. Зорі, І.С. Лактіонов; відповідал. за вип. А.А. Зорі. – Покровськ, 2017. – 33 с.

159.9

М54     Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Психології” [Електронний ресурс] : для студентів денної форми освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”(для технічних спеціальностей) / уклад. О.В. Сервачак; відповідал. за вип. І.О. Дмитрик. – Покровськ, 2017. – 25 с.

658

М54     Методичні вказівки до конспекту лекцій з дисципліни “Проектний аналіз” [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / уклад. О. М.  Фіщенко; відповідал. за вип. В.М.  Хобта. – Покровськ, 2017. – 74 с.

005(072)

М54     Методичні рекомедації для проведення практичних занять з дисципліни “Управління ризиками” [Електронний ресурс] : для студентів галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” всіх форм навчання / уклад. Л. Л.  Катранжи; відповідал. за вип. Н. Ю.  Рекова. – Покровськ, 2017. – 41 с.

159.9(072)

М54     Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни Психологія спілкування і ораторська майстерність [Електронний ресурс] : для студентів освітнього ступеня підготовки “Магістр” спеціальностей 051 Економіка, 125 Кібербезпека, 171 Електроніка, 172 Телекомунікації та радіотехніка, 184 Гірництво, 193 Геодезія і землеустрій денної форми навчання / уклад. Г.В. Піскурська; відповідал. за вип. М.М. Кабанець. – Покровськ, 2017. – 16 с.

004.41(072)

М54     Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни “Проектування систем реального часу” для студентів спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія”, денної та заочної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. О.Г. Шевченко; відповідал. за вип. В.А. Святний. – Покровськ, 2017. – 27 с.

004.4(072)

М54     Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Системне програмування” для студе-нтів спеціальності “Комп’ютерна інженерія”, денної та заочної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. О.Г. Шевченко; відповідал. за вип. В.А. Святний. – Покровськ, 2017. – 47 с.

004.41(072)

М54     Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Проектування СРЧ” для студентів спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія”, денної та заочної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. О.Г. Шевченко; відповідал. за вип. В.А. Святний. – Покровськ, 2017. – 25 с.

004.31(075.8)

Н15     Навчально-методичний посібник “Комп’ютерна алгебра. Математичний опис і алгоритми операції ділення цілих чисел в доповняльному коді” для студентів спеціальності “Комп’ютерна інженерія”[ Електронний ресурс ] / уклад. В.В. Лапко, О.В. Самощенко, Г.Е. Маргієв; відповідал. за вип. В.А. Святний. – Покровськ, 2017. – 36 с.

004

Н31     Наскрізна програма практики для студентів денної та заочної форм навчання ОКР бакалавра, спеціаліста, магістра [Електронний ресурс] : галузі знань 12″Інформаційні технології” спеціальністі 121 “Інженерія програмного забезпечення” галузі знань 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка” напряму підготовки 6.050103 “Програмна інженерія” / уклад. Н.К. Шатохіна, О.А. Дмитрієва, І.А. Назарова; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Покровськ, 2017. – 45 с.

502/504

Н31     Наскрізна програма практик для денної та заочної форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст, магістр (без відриву та з відривом від підприємства) : Галузь знань 0401 Природничі науки, для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, галузь знань 10 Природничі науки спеціальності 101 “Екологія” / уклад. В.К. Костенко; відповідал. за вип. В.К. Костенко. – Покровськ, 2016. – 18 с.

622.277

П69     Практикум та методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни “Свердловинні технології видобування корисних копалин” [Електронний ресурс] : спеціальність 184 (6.050301) “Гірництво”, спеціалізація “Розробка родовищ та видобування корисних копалин” / уклад. М.О. Рязанцев, В.І. Зазимко, А.М. Рязанцев; відповідал. за вип. О.К. Носач. – Покровськ, 2017. – 87 с.

Дисертації, звіти

331.45(047.31)

В49     Виноградов, А.Г.

Развитие научных основ систем защиты работников от мощных тепловых излучений водяными завесами : специальность 05.26.01 – Охрана труда : диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук / А.Г. Виноградов; наук. консул. О.М. Яхно. – Черкассы, 2017. – 355 с.

622.53(047.31)
З-42     Звіт з кафедральної науково-дослідної роботи №Н-16-12 Обгрунтування конструктивних рішень та високоефективних режимів експлуатації засобів водовідливу вугільних шахт / дослідниц. колект., керівн. Е.А. Петелін; дослідниц. колект., учасн. М.В. Чашко, С.М. Зінов’єв, В.Г. Кондратенко, В.В. Калиниченко,. – Покровськ, 2016. – 333 с.

669.18(047.31)

З-42     Звіт про виконання науково-дослідної роботи Д-15-04 “Розробка ресурсозберігаючої технології рафінування сталі та дослідження утворення неметалевих включень та формування глазурі на поверхні футерівки ковшів” / дослідниц. колект., керівн. О.М. Смірнов; дослідниц. колект., учасн. О.М. Нижнік, В.Г. Онопрієнко, Є.В. Штепан, О.В. Антикруз, О.В. – Покровськ, 2016. – 170 с.

543.42(047.31)

З-42     Звіт з науково-дослідної роботи “Розробка інтелектуальних вимірювальних модулів електронних систем контролю параметрів фізичних середовищ” / дослідниц. колект., керівн. А.А. Зорі; дослідниц. колект., учасн. В.Ф. Сенько, О.В. Вовна, В.П. Тарасюк, О.А. Штепа, І.С. Лактіон. – Покровськ, 2016. – 164 с.

62-83(047.31)

З-42     Звіт про науково-дослідну роботу Д15-05 “Розробка систем керування електроприводами кранових механізмів, що забезпечують демпфування коливань протяжних конструкцій та переміщуваних вантажів” / дослідниц. колект., керівн. О. Толочко; дослідниц. колект., учасн. С. Старостін. – Покровськ, 2016. – 154 с.

662.741.3(047.3)

З-42     Звіт з науково-дослідної роботи Н-7-14 “Розробка засобів підвищення ефективності та довговічності трубчатих печей для переробки кам’яновугільної смоли” / дослідниц. колект., керівн. А.А. Топоров; дослідниц. колект., учасн. О.С. Парфенюк, П.В. Трет’яков, Г.О. Власов, О.С. Веретельник, І. – Покровськ, 2015. – 134 с.

004.272.2(047.31)

З-42     Звіт про науково-дослідну роботу Алгоритмічні методи підвищення ефективності паралельних комп’ютерних систем при моделюванні динамічних об’єктів (заключний) / дослідниц. колект., керівн. О.А. Дмитрієва; дослідниц. колект., учасн. В.А. Святний, І.Б. Швець, С.А. Зорі, І.А. Назарова, Н.О. Маслов. – Покровськ, 2016. – 323 с.

669.187(047.31)

З-42     Звіт з науково-дослідної роботи Н6-15 “Підвищення енергоефективності і екологічної безпеки дугових сталеплавильних печей” / дослідниц. колект., керівн. С.М. Тімошенко; дослідниц. колект., учасн. В.Г. Онопрієнко, Є.В. Штепан, О.В. Антикуз, Ю.В. Костецький, М. – Покровськ, 2016. – 82 с.

543.42(047.31)

З-42     Звіт з науково-дослідної роботи “Розробка та дослідження експериментального зразка оптичного вимірювача концентрації метану для вугільних шахт” / дослідниц. колект., керівн. А.А. Зорі; дослідниц. колект., учасн. Є.О. Башков, О.В. Вовна, Г.В. Мокрий, І.С. Лактіонов, Р.Н. Ахме. – Покровськ, 2016. – 204 с.

621.7(047.31)

З-42     Звіт про науково-дослідну роботу Д-15-03 кафедри електричної інженерії “Розробка математичних моделей для аналізу динамічної стійкості та методів захисту гібридних електричних систем” (заключний) / дослідниц. колект., керівн. В.Ф. Сивокобыленко; дослідниц. колект., учасн. В.К. Лебедев, В.А. Лысенко, А.П. Никифоров, С.В. Василец. – Покровськ, 2016. – 333 с.

330.837(047.31)

О-53    Оленцевич, Н.В.

Звіт про виконання науково-дослідної роботи Н-7-13 “Інституційні засади ефективного державного управління” / Н.В. Оленцевич; дослідниц. колект., керівн. Н.В. Оленцевич; дослідниц. колект., учасн. М.В. Гордон, В.М. Грудницький, Н.М. Далевська, О.С. Квілинський. – Покровськ, 2016. – 225 с.

Технічні науки

681.5.01

А22        Автоматизация и управление в технологических комплексах [Електронний ресурс] : моногр. / А.М. Русецкий, П.А. Витязь, М.Л. Хейфец та ін.; ред. А.М. Русецкий. – Минск : Беларуская навука, 2014. – 375 с.

681.5.01(075.8)

Б43        Белов, М.П.

Технические средства автоматизации и управления [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / М.П. Белов. – СПб : СЗТУ, 2006. – 184 с.

621.316(075.8)

Б48        Беркович, М.А.

Автоматика энергосистем [Електронний ресурс] : учеб. для техникумов / М.А. Беркович, В.А. Гладышев, В.А. Семенов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 240 с. : ил.

621.38(075.8)

Б77        Бойт, К.

Цифровая электроника [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / К. Бойт; перекл. М.М. Ташлицкого. – Москва : Техносфера, 2007. – 472 с. – (Мир электроники).

004.3

Б78        Бокселл, Д.

Изучаем Arduino 65 проектов своими руками / Д. Бокселл. – СПб : Питер, 2017. – 400 с. : ил. – (Вы и ваш ребенок).

004.451

Б87        Бреснахэн, К.

Linux на практике / К. Бреснахэн, Р. Блум. – СПб : Питер, 2017. – 384 с. : ил. – (Для профессионалов).

004.43(031)

В14        Вайк, Аллен

JavaScript. Энциклопедия пользователя : Пер. с англ. / Аллен Вайк. – Киев : ООО ТИД ДС, 2001. – 480 с.

004.43

В35        Веру, Л.

Секреты CSS. Идеальные решения ежедневных задач / Л. Веру. – СПб : Питер, 2017. – 336 с. : ил. – (Бестселлеры O’Reilly).

004

В63        Воеводин, Вл.В.

Вычислительное дело и кластерные системы [Електронний ресурс] : Советы и рекомендации по планированию, проектированию и использованию кластеров в вычислительной практике / Вл.В. Воеводин, С.А. Жуматий. – Москва : Издательство Московского университета, 2007. – 149 с.

004.42

В97        Вэйл, Д.

Minecraft. Программируй свой мир / Д. Вэйл, М. О`Хэнлон. – СПб : Питер, 2017. – 224 с. : ил. – (Вы и ваш ребенок).

004.42(075.8)

Г37         Гергель, В.П.

Теория и практика параллельных вычислений [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / В.П. Гергель. – Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, Бионом. Лаборатория знаний., 2007. – 423 с. : ил. + табл. – (Основы информационных технологий).

004.43

Г65         Гонсалвес, Э.

Изучаем Java EE 7 / Э. Гонсалвес. – СПб : Питер, 2017. – 640 с. : ил.

004.45(075.8)

Г68         Гордеев, А.В.

Системное программное обеспечение : учебник для вузов / А.В. Гордеев, А.Ю. Молчанов. – СПб : Питер, 2002. – 736 с. : ил.

004.451

Д27        Дейтел, П.

Android для разработчиков / П. Дейтел, Х. Дейтел, А. Уолд. – 3-е изд. – СПб : Питер, 2017. – 512 с. : ил. – (Библиотека программиста).

621.9(075.8)

Д64        Должиков, В.П.

Основы программирования и наладки станков с ЧПУ [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / В.П. Должиков. – Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 143 с.

004.43

Д71        Доусон, М.

Программируем на Python / М. Доусон. – СПб : Питер, 2017. – 416 с. : ил.

004.43

Д71        Доусон, М.

Изучаем С++ через программирование игр / М. Доусон. – СПб : Питер, 2017. – 352 с. : ил.

004.43

Д94        Дэвис, Стефан Р.

С++ для “Чайников” [Електронний ресурс] / Стефан Р. Дэвис; перекл. Д.М. Мищишина, И.В. Красикова; ред. И.В. Красикова. – 4-е изд. – Москва : Вильямс, 2003. – 336 с. : ил.

004(038)

І-74        Інформатика та обчислювальна техніка : короткий тлумачний словник / В.П. Гондюл, А.Г. Дерев’янко, В.В. Матвєєв, Ю.З. Прохур; ред. В.П. Гондюл. – Київ : Либідь, 2000. – 320 с.

621.3(075.8)

Е50         Електротехнічний практикум : навч. посіб. / О.Є. Гамола, В.І. Коруд, В.С. Мадай, Н.П. Мусихіна. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 194 с.

004.43

З-18       Закас, Н.

JavaScript для профессиональных веб-разработчиков / Н. Закас; перекл. А. Лютича. – СПб : Питер, 2017. – 960 с. : ил. – (Для профессионалов).

004.4

З-56       Зеньковський, В.А.

Применение Excel в экономических и инженерных расчетах : с компакт-диском / В.А. Зеньковський. – Москва : Солон-Пресс, 2005. – 192 с. : ил. + CD-ROM. – (Про ПК).

004.738.5

К13        Кажарнович, В.Ф.

SEO на результат: простые и понятные методы продвижения в интернете / В.Ф. Кажарнович. – СПб : Питер, 2017. – 320 с. : ил.

621.3(038)

К43        Киреева, Э.А.

Полный справочник по электрооборудованию и электротехнике (с примерами расчетов) [Електронний ресурс] : справочное издание / Э.А. Киреева, С.Н. Шерстнев; ред. С.Н. Шерстнева. – второе издание, стереотипное. – Москва : Кнорус, 2013. – 864 с.

621.3(075.8)

К45        Китунович, Ф.Г.

Электротехника : учебник / Ф.Г. Китунович. – 4-е изд. перераб. и доп. – Минск : Вышейшая школа, 1999. – 400 с. : ил.

622(075.8)

К89        Кузьмин, Е.В.

Основы горного дела [Електронний ресурс] : учебник для вузов / Е.В. Кузьмин, М.М. Хайрутдинов, Д.К. Зенько. – Москва : ООО “АртПРИНТ+”, 2007. – 254 с.

004.43

К90        Культин, Н.Б.

С/С ++ в задачах и примерах : для начинающих программистов / Н.Б. Культин. – СПб : БХВ-Петербург, 2001. – 288 с. : ил.

004.43

Л29        Лафоре, Р.

Объктно-ориентированное программирование в С++ / Р. Лафоре. – 4-е изд. – СПб : Питер, 2017. – 928 с. : ил. – (Классика computer science).

624(038)

Л39        Леденёв, В.В.

Основные определения и принципы механики [Електронний ресурс] : терминологический словарь / В.В. Леденёв, А.В. Худяков. – Тамбов : ФГБОУ ВПО “ТГТУ”, 2012. – 96 с.

004.43(075.8)

Л64        Литвиненко, Н.А.

Технология программирования на С++. Win 32 API-приложения [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / Н.А. Литвиненко. – СПб : БХВ-Петербург, 2010. – 288 с. : ил.

004(075.8)

Л85        Лупин, С.А.

Технологии параллельного программирования [Електронний ресурс] : учебник / С.А. Лупин, М.А. Посыпкин. – Москва : ИД “Форум” – Инфра-М, 2011. – 208 с.

004.43

Л93        Любанович, Б.

Простой Python. Современный стиль программирования / Б. Любанович. – СПб : Питер, 2016. – 480 с. : ил. – (Бестселлеры O’Reilly).

004.43

М15       Макгаврен, Дж.

Head First. Изучаем Ruby / Дж. Макгаврен. – СПб : Питер, 2016. – 528 с. : ил. – (Head First O`Reilly).

004.738.5

М15       Маклафлин, Б.

PHP и MySQL. Исчерпывающее руководство. – 2-е изд. – СПб : Питер, 2017. – 544 с. : ил. – (Бестселлеры O’Reilly).

004.43

М15       Маклафлин, Б.

Объектно-ориентированный анализ и проектирование / Б. Маклафлин, Г. Поллайс, Д. Уэст. – СПб : Питер, 2017. – 608 с. : ил.

004.415

М29       Мартин, Р.

Идеальный программист. Как стать профессионалом разработки ПО / Р. Мартин. – СПб : Питер, 2017. – 224 с. : ил.

004.4

М29       Мартин, Р.

Чистый код создание, анализ и рефакторинг / Р. Мартин. – СПб : Питер, 2017. – 464 с. : ил. – (Библиотека программиста).

621.3(075)

М29       Мартынова, И.О.

Электротехника [Електронний ресурс] : учебник / И.О. Мартынова. – Москва : Кнорус, 2015. – 304 с.

006.91(075.8)

М54       Метрология и электрические измерения [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / Е.Д. Шабалдин, Г.К. Смолин, В.И. Уткин, А.П. Зарубин; ред. Е.Д. Шабалдин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Екатеринбург : Рос. гос. проф.-пед. ун-та., 2013. – 320 с.

004.43

М54       Метц, С.

Ruby. Объектно-ориентированное проектирование / М. Сэнди. – СПб : Питер, 2017. – 304 с. : ил. – (Библиотека программиста).

004.4

М77       Монк, С.

Программируем Arduino. Профессиональная работа со скетчами / С. Монк. – СПб : Питер, 2017. – 272 с. : ил.

004.4

М77       Монк, Саймон

Программируем Arduino: Основы работы со скетчами / Саймон Монк. – 2-е изд. – СПб : Питер, 2017. – 208 с. : ил.

Н64        Никсон, Р.

Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL,JavaScript,CSS и HTML / Р. Никсон. – 4-е изд. – СПб : Питер, 2017. – 768 с. : ил. – (Бестселлеры O’Reilly).

621.3(075.8)

Н73        Новиков, Ю.В.

Основы цифровой схемотехники. Базовые элементы и схемы. Методы проектирования [Електронний ресурс] : учебник / Ю.В. Новиков. – Москва : Мир, 2001. – 379 с. – (Современная схемотехника).

621.3(075.8)

О-28      Общая электротехника : учеб. пособ. / Н.А. Кривоногов, В.П. Маклаков, Л.А. Потапов та ін.; ред. Л.А. Потапов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. – 222 с. : ил. – (Высшее образование).

004.42

П12        Пайлон, Т.

Программируем для iPhone и iPad / Т. Пайлон, Д. Пайлон; перекл. Е. Матвеев. – 3-е изд. – СПб : Питер, 2014. – 336 с. : ил. – (Head First O`Reilly).

004.42

П75        Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования / Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон, Дж. Влиссидес. – СПб : Питер, 2017. – 368 с. : ил. – (Библиотека программиста).

004.42

П20        Паттерны проектирования / Э. Фримен, Э. Фримен, К. Сьерра, Б. Бейтс. – СПб : Питер, 2017. – 656 с. : ил. – (Head First O`Reilly).

621.39(075.8)

П58        Попов, О.Б.

Цифровая обработка сигналов в трактах звукового вещания [Електронний ресурс] : учеб. пособ. для вузов / О.Б. Попов, С.Г. Рихтер. – Москва : Горячая линия – Телеком, 2007. – 341 с. : ил.

681.5(075)

С28        Селевцов, Л.И.

Автоматизация технологических процессов [Електронний ресурс] : учебник / Л.И. Селевцов, А.Л. Селевцов. – Москва : Издательский центр Академия, 2014. – 352 с. – (Среднее профессиональное образование).

004.62

С36        Силен, Деви

Основы Data Science и Big Data Python и наука о данных / Деви Силен, Арно Мейсман, Мохамед Али. – СПб : Питер, 2017. – 336 с. : ил. – (Библиотека программиста).

004

Т16         Таллоч, Митч

Знакомство с Wsndows Azure. Для ИТ-специалистов [Електронний ресурс] / Митч Таллоч и команда Wsndows Azure. – Москва : ЭКОМ Паблишерз, 2014. – 154 с. : ил.

004.3

Т18         Таненбаум, Э.

Архитектура компьютера / Э. Таненбаум, Т. Остин. – 6-е изд. – СПб : Питер, 2017. – 816 с. : ил. – (Классика computer science).

621.01(075.8)

Т19         Тарабарин, О.И.

Проектирование технологической оснастки в машиностроении [Електронний ресурс] : учебник / О.И. Тарабарин, А.П. Абызов, В.Б. Ступко. – 2-е изд., исправ. и допол. – СПб : Лань, 2013. – 304 с. : ил.

531/534(075.8)

Т33         Теоретична механіка : підручник / В.М. Булгаков, В.В. Яременко, О.М. Черниш, М.Г. Березовий. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 640 с.

621.391(075.8)

Т33         Теорія електричного зв’язку : навч. посіб. / О.Ю. Гусєв, Г.Ф. Конахович, В.І. Корнієнко та ін. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 364 с.

551.51(075.8)

Т41         Тимонин, А.С.

Т. 1 : Инженерно-экологический справочник [Електронний ресурс] : справочник / А.С. Тимонин. – Калуга : Н. Бочкаревой, 2003. – 917 с.

551.51(075.8)

Т41         Тимонин, А.С.

Т.2 : Инженерно-экологический справочник [Електронний ресурс] : справочник / А.С. Тимонин. – Калуга, 2003. – 884 с.

551.51(075.8)

Т41         Тимонин, А.С.

Т.3 : Инженерно-экологический справочник [Електронний ресурс] : справочник / А.С. Тимонин. – Калуга : Н. Бочкаревой, 2003. – 1024 с.

622.7(075.8)

Т46         Тихонов, О.Н.

Тоерия сепарационных процессов [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / О.Н. Тихонов. Ч.1. – СПб, 2003. – 99 с.

004.451

У64     Уорд, Б.

Внутреннее устройство Linux / Б. Уорд. – СПб : Питер, 2017. – 384 с. : ил. – (Для профессионалов).

621.38(075.8)

Ф88     Фрике, К.

Вводный курс цифровой электроники [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / К. Фрике; перекл. В.Я. Кремлева. – Москва : Техносфера, 2003. – 432 с. – (Мир электроники).

004.43

Ф88     Фримен, Э.

Изучаем программирование на JavaScript / Э. Фримен, Э. Робсон. – СПб : Питер, 2017. – 640 с. : ил.

004.738.5

Ф93     Фрэйн, Б.

HTML5 и CSS3 Разработка сайтов для любых браузеров и устройств / Б. Фрэйн. – 2-е изд. – СПб : Питер, 2017. – 272 с. : ил. – (Библиотека программиста).

004.42

Х70     Хокинг, Дж.

Unity в действии. Мультиплатформенная разработка на C# / Дж. Хокинг. – СПб : Питер, 2017. – 336 с. : ил. – (Для профессионалов).

621.3(075)

Х95     Хрусталева, З.А.

Электрические и электронные измерения в задачах, вопросах и упражнениях [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / З.А. Хрусталева, С.В. Парфенов. – Москва : Издательский центр Академия, 2009. – 176 с.

004.41

Ч-16    Чакон, С.

Git для профессионального программиста / С. Чакон, Б. Штрауб. – СПб : Питер, 2017. – 496 с. : ил. – (Библиотека программиста).

681.5(075.8)

Ш20    Шандров, Б.В.

Технические средства автоматизации [Електронний ресурс] : учебник / Б.В. Шандров, А.Д. Чудаков. – Москва : Издательский центр Академия, 2007. – 368 с. – (Высшее профессиональное образование).

004.43

Ш26    Шарп, Джон

Microsoft Visual C#. Подробное руководство / Джон Шарп. – СПб : Питер, 2017. – 848 с. : ил. – (Библиотека программиста).

351.82

Ш35    Швець, І.Б.

Управління виробничими потужностями на підприємствах кондитерської галузі : моногр. / І.Б. Швець, Р.С. Распопов. – Донецьк : ДВНЗ ДонНТУ, 2010. – 156 с.

004.451

Ш80    Шоттс, У.

Командная строка Linux. Полное руководство : Рекомендовано Linux Foundation / У. Шоттс. – СПб : Питер, 2017. – 480 с. : ил. – (Для профессионалов).

Природничі науки


614.8(075.8)

Б40        Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств (Охрана труда) [Електронний ресурс] : учеб. пособ. для вузов / П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Н.Л. Пономарев, Н.И. Сердюк. – 4-е изд. перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 2007. – 335 с. : ил.

519.6(075.8)

Г70         Городня, Т.А.

Математичні методи в економічній діагностиці : навч. посіб. / Т.А. Городня, А.Ф. Щербак. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 200 с.

631.4(075.8)

Г90         Грунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості : навч. посіб. / В.І. Купчик, В.В. Іваніна, Г.І. Нестеров та ін.; ред. В.І. Купчика. – Київ : Кондор, 2014. – 414 с.


331.4(079.2)

Д46        Дипломне проектування. Розділи з охорони праці : навч. посіб. / С.О. Буракова, М.П. Супрович, І.С. Беркещук та ін.; ред. С.О. Буракової. – Кам’янець-Поділ. : ПП “Медобори-2006”, 2013. – 360 с.

631.4(075.8)

Л56        Лико, Д.В.

Грунтознавство : практикум / Д.В. Лико, С.М. Лико, О.А. Деркач. – Київ : Кондор, 2016. – 236 с.


502.1(075.8)

П19     Пасічник, Т.В.

Моделювання та прогнозування стану довкілля : навч. посіб. / Т.В. Пасічник. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 200 с. – (“Вища освіта України”).

502.175(075.8)

П77     Прищепа, А.М.

Системний аналіз якості навколишнього середовища : підручник / А.М. Прищепа, С.М. Лико, О.І. Портухай. – Київ : Кондор, 2016. – 496 с.

Наукові праці Донецького національного технічного університету

378(477.62)

Д54     Дні науки в Донецькому національному технічному університеті : матеріали конференції м. Красноармійськ, 25-29 травня 2015 р. – Красноармійськ : ДонНТУ, 2015. – 14 с.

621.3(062.552)

Д67     Донецький національний технічний університет

Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Електротехніка і енергетика” [Електронний ресурс] : Всеукраїнський науковий збірник : Заснований у червні 2003 р. : Виходить 2 рази на рік / Донецький національний технічний університет; ред. В.Ф. Сивокобиленко, О.Є. Башков; секр. О.Ю. Колларов; ред. С.Ф. Артюх, М.В. Гребченко, І.В. Жежеленко, П.Д. Лежнюк, Ю.Л. Саєнко, М.С. Сегеда, О.. №1(17)’2015. – Красноармійськ, 2015. – 150 с.

354

М33    Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Публічне управління: розвиток конституціоналізму в Україні та проведення конституційної реформи”  [Електронний ресурс] : присвяченя відзначенню 20-ї річниці заснування Магістратури державного управління в ДВНЗ “Донецький національний технічний університет” м. Покровськ 29-30 листопада. – Покровськ, 2016. – 121 с.

354

М33    Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Публічне управління: розвиток конституціоналізму в Україні та проведення конституційної реформи”  [Електронний ресурс] : присвяченя відзначенню 20-ї річниці Конституції України : м. Красноармійськ 8-9 червня. – Красноармійськ, 2016. – 137 с.

Автореферат

681.51(043.3)

А45     Алахмад, Алмоу Кутайба

Оптимальне керування процесом крекінгу вакуумного газойлю аерозольним нанокаталізом : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.07 – автоматизація процесів керування : зах. 28.04.2017 р. / Алмоу Кутайба Алахмад; наук. керівн. О.В. Поркуян; опон. В.С. Моркун, А.М. Мацуй. – Сєвєродонецк, 2017. – 20 с.


547.83(043.3)

А64     Аніщенко, В.М.

Інверсійний трансфазний каталіз реакції фосфорилхлоридів з фенолами та структура реагентів : автореф. дис. канд. хіміч. наук : 02.00.04-фізична хімія : зах. 14.06.2017 р. / В.М. Аніщенко; наук. керівн. В.І. Рибаченко; опон. О.М. Шендрик, В.В. Манк. – Львів, 2017. – 20 с.

519.7(043.3)

Б12      Бабкова, Н.В.

Моделі та інформаційна технологія ідентифікації фізичних параметрів високотемпературних процесів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.06 – інформаційні технології : зах. 27.04.2017 р. / Н.В. Бабкова; наук. керівн. Н.В. Шаронова; опон. І.В. Шостак, В.О. Гороховатський. – Харків, 2017. – 20 с.

681.2-046.55(043.3)

Б61      Білик, З.В.

Метод та засіб контролю для визначення напрямку на точкові джерела гамма-випромінювання : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин : зах. 16.03.2017 р. / З.В. Білик; наук. керівн. О.М. Григор’єв; опон. В.Б. Большаков, Ю.Є. Хорошайло. – Харків, 2017. – 21 с.

004.932(043.3)

Б77      Бойко, Д.О.

Декомпозиційний метод та підсистема підвищення якості візуалізації анатомічних і патологічних структур на цифрових мамограмах : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.11.17 – біологічні та медиичні прилади і системи : зах. 11.05.2017 р. / Д.О. Бойко; наук. керівн. Г.Є. Філатова; опон. О.Г. Аврунін, С.В. Тимчик. – Харків, 2017. – 20 с.

621.7(043.3)

В19     Василевський, О.В.

Вдосконалення процесів протяжки круглих валів у комбінованих бойках на гідравлічних процесах : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском : зах. 21.04.2017 р. / О.В. Василевський; наук. керівн. В.В. Кухар; опон. О.Є. Марков, В.Л. Чухліб. – Кременчук, 2017. – 20 с.

331.45(043.3)
В49     Виноградов, А.Г.
Розвиток наукових основ систем захисту працівників від потужних теплових випромінювань водяними завісами : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.26.01 – Охорона праці : зах. 11.05.2017 р. / А.Г. Виноградов; наук. керівн. О.М. Яхно; опон. А.С. Бєліков, М.А. Касьянов, В.К. Костенко. – Покровськ, 2017. – 40 с.

658.562(043.3)
В11     Вініченко, О.М.
Система динамічного контролю соціально-економічного розвитку промислового підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 04.04.2017 р. / О.М. Вініченко; наук. керівн. О.М. Зборовська; опон. Б.М. Андрушків, О.М. Анісімова, А.Г. Семенов. – Запоріжжя, 2017. – 36 с.

005.33(043.3)

Г19      Гапон, Ю.В.

Формування та оцінювання потенціалу стратегічних змін підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 18.05.2017 р. / Ю.В. Гапон; наук. керівн. І.П. Отенко; опон. Д.М. Васильківський, Є.В. Прохорова. – Харків, 2017. – 20 с.

621.311(043.3)

Г65      Гончаренко, І.С.

Визначення оптимальних варіантів приєднання відновлюваних джерел енергії до електричних мереж : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.14.02-Електричні станції, мережі і системи : зах. 15.06.2017 р. / І.С. Гончаренко; наук. керівн. Л.М. Лук’яненко; опон. С.П. Денисюк, О.Б. Бурикін. – Київ, 2017. – 20 с.

338.48(477)(043.3)

Г67      Горіна, Г.О.

Розвиток ринку туристичних послуг України в умовах просторової поляризації : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 29.06.2017 р. / Г.О. Горіна; наук. керівн. О.Б. Чернега; опон. О.В. Макара, Н.П. Мешко, І.В. Черниш. – Дніпро, 2017. – 40 с.

338.439(043.3)

Г80      Грецька, Н.А.

Регулювання розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : 22.06.2017 р. / Н.А. Грецька; наук. керівн. О.В. Шубравська; опон. О.М. Шпичак, О.В. Воронченко. – Київ, 2017. – 20 с.

621.314(043.3)

Г81      Гречко, В.В.

Електромагнітні давачі для високовольтного електронного трансформатора струму : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.14.02-Електричні станції, мережі і системи : зах. 15.06.2017 р. / В.В. Гречко; наук. керівн. Є.М. Танкевич; опон. М.В. Гребченко, С.В. Казанський. – Київ, 2017. – 20 с.

338.23(043.3)

Г83      Григор’єва, С.В.

Формування основ структурної політики промислового сектору України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 30.05.2017 р. / С.В. Григор’єва; наук. керівн. С.К. Харічков; опон. М.О. Кизим, А.І. Бутенко. – Одеса, 2017. – 20 с.

621.316(043.3)

Г94      Гунько, І.О.

Оптимальне керування режимами електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії з використанням smart grid технологій : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.14.02-Електричні станції, мережі і системи : зах. 17.03.2017 р. / І.О. Гунько; наук. керівн. П.Д. Лежнюк; опон. Ю.І. Тугай, В.А. Баженов. – Вінниця, 2017. – 21 с.

621.391(043.3)

Д82     Думич, С.С.

Методи та алгоритми підвищення ефективності комутації інформаційних потоків у оптичних транспортних мережах : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі : зах. 02.06.2017 р. / С.С. Думич; наук. керівн. В.О. Пелішок; опон. О.В. Бондаренко, К.М. Сторчак. – Львів, 2017. – 20 с.

628.477

З-13     Завгородня, Н.І.

Технологія вилучення ZnS, утилізація складових відпрацьованих телевізійних кінескопів та комп’ютерних моніторів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.17.01 – технологія неорганічних речовин : зах. 27.04.2017 р. / Н.І. Завгородня; наук. керівн. О.А. Півоваров; опон. О.М. Близнюк, А.В. Іванченко. – Дніпро, 2017. – 24 с.

004.04(043.3)

З-13     Заволодько, Г.Е.

Методи та моделі підвищення якості обробки даних у системі контролю повітряного простору : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.06 – інформаційні технології : зах. 18.05.2017 р. / Г.Е. Заволодько; наук. керівн. І.І. Обод; опон. О.І. Тимочко, Л.Е. Чала. – Харків, 2017. – 20 с.

005.336.2(043.3)

І-18     Іванієнко, К.В.

Формування стратегії розвитку експортного потенціалу промислового підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 27.06.2017 р. / К.В. Іванієнко; наук. керівн. Л.І. Піддубна; опон. О.Г. Мельник, Р.О. Побережний. – Харків, 2017. – 20 с.

338.48(043.3)

К50     Клок, О.П.

Формування складових стратегії розвитку освітнього туризму в Україні : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 12.05.2017 р. / О.П. Клок; наук. керівн. О.Г. Зима; опон. П.Т. Бубенко, І.В. Черниш. – Харків, 2017. – 20 с.

004.942(043.3)

К61     Колпакова, Т.О.

Методи, моделі та інформаційна технологія підтримки процесу вибору конкуруючих агентів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.06 – інформаційні технології : зах. 23.03.2017 р. / Т.О. Колпакова; наук. керівн. А.О. Олійник; опон. І.В. Шостак, С.Г. Удовенко. – Харків, 2017. – 20 с.

338.45(043.3)

К82     Крилов, Д.В.

Розвиток організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційних проектів на промислових підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 05.04.2017 р. / Д.В. Крилов; наук. керівн. А.В. Череп; опон. В.Б. Захожай, Т.Л. Мостенська, Г.М. Тарасюк. – Запоріжжя, 2017. – 40 с.

330.8(043.3)

К84     Крутякова, В.І.

Інституційне та організаційне забезпечення розвитку природогосподарювання як сегмента національної економіки України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 19.05.2017 р. / В.І. Крутякова; наук. керівн. С.К. Харічков; опон. С.К. Харічков, Є.В. Мішенін, В.В. Пилипів. – Одеса, 2017. – 24 с.

544.43(043.3)

К96     Кущ, О.В.

Механізми дії N-гідроксифталіміду в радикально-ланцюгових процесах полімеризації та окиснення : автореф. дис. док. хіміч. наук : 02.00.04-фізична хімія : зах. 14.06.2017 р. / О.В. Кущ; наук. керівн. Й.О. Опейда; опон. О.В. Іщенко, О.С. Лявинець, О.І. Макота. – Львів, 2017. – 41 с.

330(043.3)

Л55     Лі, Чао

Формування складових механізму державної підтримки електроенергетичної галузі : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 23.05.2017 р. / Чао Лі; наук. керівн. С.І. Віхляєва; опон. К,С. Шапошніков, Т.І. Салашенко, К.С. Шапошников, Т.І. Салашенко. – Харків, 2017. – 20 с.

621.3(043.3)

М13    Мазур, Т.А.

Хвильові процеси в обмотках трансформаторів під час дії на них імпульсних перенапруг : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.14.02-Електричні станції, мережі і системи : зах. 28.04.2017 р. / Т.А. Мазур; наук. керівн. М.С. Сегеда; опон. П.Д. Лежнюк, Ю.І. Тугай. – Львів, 2017. – 21 с.

666.76(043.3)

М15    Макаренко, В.В.

Теплоелектроізоляційний матеріал та вироби з нього з підвищеною стійкістю в потоках іонізованого газу : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів : зах. 15.06.2017 р. / В.В. Макаренко; наук. керівн. Г.Д. Семченко; опон. Є.О. Пащенко, В.О. Чишкала. – Харків, 2017. – 20 с.

338(043.3)

М35    Матюшенко, І.Ю.

Теоретичні аспекти розвитку конвергентних технологій в Україні в умовах нової промислової революції : автореф. дис. док. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 12.05.2017 р. / І.Ю. Матюшенко; наук. керівн. М.О. Кизим; опон. О.О. Лайко, О.В. Манойленко. – Харків, 2017. – 37 с.

338.5(043.3)

М56    Мещеряков, В.Є.

Формування витрат та собівартості продукції сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 09.03.2017 р. / В.Є. Мещеряков; наук. керівн. Т.І. Олійник; опон. І.В. Охрименко, Г.Є. Павлова. – Дніпро, 2017. – 22 с.

519.714(043.3)

М79    Моркун, Н.В.

Розподілене оптимальне керування взаємопов’язаними процесами збагачувального виробництва на основі динамічної просторово-часової моделі : автореф. дис. док. тех. наук : 05.13.07 – автоматизація процесів керування : зах. 28.04.2017 р. / Н.В. Моркун; наук. керівн. А.І. Купін; опон. Є.В. Кочура, В.О. Кондратець, В.І. Головко. – Сєвєродонецк, 2017. – 40 с.

658.562(043.3)

М86    Мочона, Л.Г.

Формування інструментарію контролінгу виробничо-господарської діяльності підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 30.03.2017 р. / Л.Г. Мочона; наук. керівн. Л.М. Малярець; опон. О.В. Прокопенко, Н.М. Селіванова. – Харків, 2017. – 20 с.

004.056.5(043.3)

Н15     Навроцький, Д.О.

Метод побудови симетричних криптографічних шифрів на основі тривимірних керованих перетворень : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.21 – Системи захисту інформації : зах. 13.04.2017 р. / Д.О. Навроцький; наук. керівн. А.Я. Білецький; опон. В.А. Лужецький, В.М. Рудницький. – Київ, 2017. – 20 с.

621.73(043.3)

Н63     Ніколенко, Р.С.

Підвищення ефективностіпроцесів штампування складнопрофільних плит асиметричним осаджуванням радіусним інструментом : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском : зах. 21.04.2017 р. / Р.С. Ніколенко; наук. керівн. В.В. Кухар; опон. О.В. Грушко, А.В. Ашкелянець. – Кременчук, 2017. – 20 с.

62-83(043.3)

О-22    Оборонов, Т.Ю.

Моделі і засоби діагностування енергетичного і технічного стану синхронного електроприводу насосних установок : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 11.04.2017 р. / Т.Ю. Оборонов; наук. керівн. М.В. Печеник; опон. Л.І. Мазуренко, О.П. Чорний. – Київ, 2017. – 20 с.

551.35(043.3)

О-36    Огієнко, О.С.

Палеогеографічні обстановки формування верхньочетвертинних відкладів в Західному секторі Антарктики за даними діатомового аналізу : автореф. дис. канд. геол. наук : 04.00.01 – загальна та регіональна геологія : зах. 04.04.2017 р. / О.С. Огієнко; наук. керівн. О.П. Ольштинська; опон. Ю.І. Іноземцев, В.В. Покалюк. – Київ, 2017. – 20 с.

330.52(043.3)

П18     Парфенчук, І.О.

Бренд-орієнтоване управління конкурентоспроможністю підприємств у системі національного господарства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 22.06.2017 р. / І.О. Парфенчук; наук. керівн. С.Ю. Хамініч; опон. О.Л. Гальцова, Н.Ф. Стеблюк. – Дніпро, 2017. – 20 с.

621.3(043.3)

П30     Петриченко, А.А.

Методи та засоби обмеження струмів витоку на землю в системах електропостачання залізорудних шахт : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 17.03.2017 р. / А.А. Петриченко; наук. керівн. О.М. Сінчук; опон. В.М. Кутін, В.П. Колосюк. – Вінниця, 2017. – 22 с.

659.1(043.3)

П48     Поклонська, Л.С.

Формування рекламної стратегії продукції виробничо-технічного призначення : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 29.06.2017 р. / Л.С. Поклонська; наук. керівн. О.М. Ястремська; опон. М.А. Окландер, Л.Ю. Сагер. – Харків, 2017. – 20 с.

330.52(043.3)

Р15      Радєва, О.Г.

Амортизаційна політика як важіль оновлення основних засобів підприємства машинобудування : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 15.06.2017 р. / О.Г. Радєва; наук. керівн. А.В. Череп; опон. Й.М. Петрович, Н.В. Каткова. – Запоріжжя, 2017. – 20 с.

338.246(043.3)

Р18      Райчева, Л.І.

Механізм розвитку машинобудівної галузі в умовах виробничо-економічної кризи : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 01.04.2017 р. / Л.І. Райчева; наук. керівн. С.Ф. Смерічевський; опон. А.В. Череп, Г.О. Талан. – Краматорськ, 2017. – 20 с.

621.22(043.3)

Р59      Роговий, А.С.

Розробка теорії та методів розрахунку вихорокамерних нагнітачів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегати : зах. 15.06.2017 р. / А.С. Роговий; наук. керівн. В.Б. Струтинський; опон. П.М. Андротенко, А.І. Панченко. – Харків, 2017. – 36 с.

304.4(477)(043.3)

Р58      Роїк, О.К.

Інноваційна трансформація соціальної політики України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 13.05.2017 р. / О.К. Роїк; наук. керівн. О.В. Стефанишин; опон. О.В. Макара, Н.В. Ушенко. – Кропивницький, 2017. – 20 с.

338(043.3)

Р69      Романова, Т.В.

Методологія формування структурної політики економічного розвитку в умовах світових інтеграційних процесів : автореф. дис. док. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 05.05.2017 р. / Т.В. Романова; наук. керівн. В.О. Онищенко; опон. М.П. Войнаренко, В.І. Чужиков, В.О. Касьяненко. – Полтава, 2017. – 40 с.

621.922(043.3)

Р69      Романченко, П.В.

Вдосконалення технології виготовлення абразивних кругів ручних шліфувальних машин для зменшення їх вібрації : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти : зах. 17.03.2017 р. / П.В. Романченко; наук. керівн. Д.В. Сталінський; опон. В.В. Кальченко, В.О. Федорович. – Харків, 2017. – 20 с.

621.923(043.3)

Р83      Руднєв, О.В.

Забезпечення якості двошарових алмазних пластин при алмазно-іскровому шліфуванні на основі аналізу приведеного профілю ріжучої поверхні круга : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти : зах. 29.06.2017 р. / О.В. Руднєв; наук. керівн. М.Д. Узунян; опон. А.П. Тарасюк, А.М. Єрошенко. – Харків, 2017. – 24 с.

621.224(043.3)

Р98      Рябова, С.О.

Гідродинамічне удосконалення поворотно-лопатевої гідротурбіни на основі використання просторового профілювання лопатей робочого колеса : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегати : зах. 26.06.2017 р. / С.О. Рябова; опон. А.В. Русанов, М.В. Черкашенко, А.С. Роговий. – Харків, 2017. – 20 с.

334(043.3)

С30     Семотюк, Л.Р.

Взаємовідносини малих і середніх підприємств з банками в умовах кризових явищ : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 10.03.2017 р. / Л.Р. Семотюк; наук. керівн. В.І. Гринчуцький; опон. Н.Ю. Брюховецька, Т.О. Шматковська. – Тернопіль, 2017. – 20 с.

658.8(043.3)

С34     Сиваченко, О.В.

Використання маркетингових комунікацій на засадах стимулювання збуту продукції підприємства машинобудування : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 15.06.2017 р. / О.В. Сиваченко; наук. керівн. О.Г. Череп; опон. Т.Л. Мостенська, Є.В. Маказан. – Запоріжжя, 2017. – 19 c.

546.3(043.3)

С79     Стецьків, А.О.

Структурна хімія силіцидів, германідів та стандартів лужних та рідкісноземельних металів : автореф. дис. док. хіміч. наук : 02.00.01 – неорганічна хімія : зах. 15.06.2017 р. / А.О. Стецьків; наук. керівн. В.В. Павлюк; опон. І.Є. Барчій, Л.Д. Гулай, В.М. Томашик. – Львів, 2017. – 35 с.

336.5(043.3)

Т48      Ткаліч, О.В.

Удосконалення управління витратами в дослідних господарствах : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 23.06.2017 р. / О.В. Ткаліч; наук. керівн. Л.Ю. Мельник; опон. Т.І. Олійник, У.Я. Андрусів. – Дніпро, 2017. – 20 с.

621.314(043.3)

Т81      Тугай, Д.В.

Енергоефективність інтелектуальних систем електропостачання з напівпровідниковими перетворювачами електроенергії : автореф. дис. док. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 29.06.2017 р. / Д.В. Тугай; наук. керівн. Г.Г. Жемеров; опон. Б.І. Кузнецов, Г.В. Павлов, Т.О. Терещенко. – Харків, 2017. – 36 с.

621.31(477)(043.3)

У96     Ущаповський, К.В.

Стратегія розвитку державних інфраструктурних електроенергетичних підприємств України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 28.03.2017 р. / К.В. Ущаповський; наук. керівн. Ю.Д. Костін; опон. О.І. Амоша, В.А. Міщенко, В.М. Лисюк. – Одеса, 2017. – 40 с.

528.831.1(043.3)

Ф12     Фабіровський, С.Є.

Підвищення роздільної здатності сенсорів видимого діапазону для систем моніторингу з субпіксельною обробкою зображень : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій : зах. 17.11.2016 р. / С.Є. Фабіровський; наук. керівн. І.Н. Прудис; опон. А.М. Зубков, І.І. Чесановський. – Львів, 2016. – 21 с.

338.23(043.3)

Х14     Хадарцев, О.В.

Удосконалення механізму формування ефективної державної політики ресурсозбереження : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 29.06.2017 р. / О.В. Хадарцев; наук. керівн. І.Б. Швець; опон. І.М. Сотник, І.С. Баландіна. – Покровськ, 2017. – 22 с.

621.735(043.3)

Ч-96    Чухліб, В.Л.

Розвиток наукових основ кування з раціональним комбінуванням осаджування та протягування виробів прогнозованої якості зі сталей та титанових сплавів : автореф. дис. док. тех. наук : 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском : зах. 24.04.2017 р. / В.Л. Чухліб; наук. керівн. В.О. Гринкевич; опон. В.В. Кухар, О.Є. Марков, В.А. Тітов. – Дніпро, 2017. – 36 с.

621.22(043.3)

Ш37    Шевченко, С.А.

Удосконалення пневмосистеми запуску ракетних двигунів шляхом стабілізації тиску робочого тіла та поліпшення її динамічних характеристик : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегати : зах. 08.06.2017 р. / С.А. Шевченко; наук. керівн. М.С. Степанов; опон. О.В. Білогуб, С.П. Кулініч. – Харків, 2017. – 20 с.

658.152(043.3)

Щ61    Щербакова, І.Б.

Залучення інвестицій промисловим підприємством на засадах проектного бізнес-партнерства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 28.03.2017 р. / І.Б. Щербакова; наук. керівн. С.В. Філиппова; опон. А.І. Яковлєв, В.В. Козик. – Одеса, 2017. – 22 с.

336.531(043.3)

Я15     Яблонська-Агу, Н.Л.

Формування інвестиційних стратегій інноваційної діяльності машинобудівних підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 30.03.2017 р. / Н.Л. Яблонська-Агу; наук. керівн. О.М. Ястремська; опон. О.С. Балан, О.А. Біловодська. – Харків, 2017. – 20 с.

 1 квартал 2017 року

Методичні вказівки
 М54   Методичні вказівки до виконання та оформлення кваліфікаційних робіт бакалаврів та спеціалістів [Електронний ресурс] : для студентів напрямку підготовки 050103 Програмна інженерія : усіх форм навчання / уклад. О.А. Дмитрієва, І.А. Назарова, Н.С. Костюкова ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Красноармійськ, 2015. – 50 с.

37
М54    Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни Фізика (розділ “Постійний струм) : для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050403 “Інженерне матеріалознавство” / уклад. Ж.Л. Глухова, Г.І. Жиров, М.О. Тіхонов, В.М. Терещенко, О.В. Павлова, О.М. Любименко, О.А. Штепа. – Красноармійськ, 2015. – 28 с.

004.4
М54    Методичні вказівки до виконання та оформлення кваліфікаційних роботи магістра [Електронний ресурс]: 05.01.03 Програмна інженерія : 8.05010301 Програмне забезпечення систем : 805010302 Інженерія програмного забезпечення / уклад. О.А. Дмитрієва, І.А. Назарова, Н.С. Костюкова ; відповідал.за вип. О.А. Дмитрієва. – Красноармійськ, 2015. – 52 с.

342(477)
М54    Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни Основи права України [Електронний ресурс] : для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050702 Електромеханіка : освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр / відповідал. за вип. І.О. Дмитрик ; уклад. І.В. Петрова. – Красноармійськ, 2015. – 36 с.

62(075.8)
М54    Методичні вказівки до виконання і оформлення кваліфікаційної роботи магістра для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр [Електронний ресурс] : 8.05050315 Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів : 8.05050311 Металургійне обладнання : 8.05050308 Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання / уклад. О.С. Парфенюк, О.Д. Костіна, А.А. Топоров ; відповідал. за вип. О.С. Парфенюк. – Красноармійськ, 2015. – 31 с.

621.38(072)
М54    Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни Комп’ютерна електроніка та Основи схематехніки [Електронний ресурс] : для студентів денної форми навчання : за напрямками підготовки 6.050201 “Системна інженерія” : 6.050903 “Телекомунікації” / уклад. О.В. Вовна, В.П. Тарасюк, О.А. Штепа ; відповідал. за вип. А.А. Зорі. – Красноармійськ, 2015. – 48 с.

681.7(072)
М54    Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни Оптоелектронні та акустичні пристрої та системи [Електронний ресурс] : для студентів денної форми навчання : 6.050802 “Електронні пристрої і системи” : 6.051003 “Приладобудування” / уклад. О.В. Вовна, О.А. Штепа ; відповідал. за вип. А.А. Зорі. – Красноармійськ, 2015. – 49 с.

621.38(075.8)
М54    Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни Фізичні основи електроніки [Електронний ресурс] : для студентів денної форми навчання : 6.050802 “Електронні пристрої і системи” : 6.051003 “Приладобудування” / уклад. О.А. Штепа, О.М. Любименко ; відповідал. за вип. А.А. Зорі. – Красноармійськ, 2015. – 11 с.

004(072)
М54    Методичні вказівки для самостійної роботи на тему Основи алгоритмізації до курсу Програмування [Електронний ресурс] : для студентів напрямів підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки” : 6.050101 “Комп’ютерні науки” : 6.050102 “Комп’ютерні інженерія” : 6.050103 “Програмна інженерія” усіх форм навчання / уклад. Н.О. Маслова, О.А. Золотухіна, О.В. Курило, О.А. Тихонова ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Красноармійськ, 2015. – 50 с.

94(477)
М54    Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни Історія України [Електронний ресурс] : для студентів денної форми навчання : 6.030601 Менеджмент : 6.030509 Облік і аудит : 6.030508 Фінанси і кредит : 6.030504 Економіка підприємства / уклад. І.В. Петрова ; відповідал. за вип. І.О. Дмитрик. – Красноармійськ, 2015. – 47 с.

Програма та методичні рекомендації щодо проведення виробничої та переддипломної практики [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 8.03050801 Фінанси і кредит усіх форм навчання / уклад. В.М. Антоненко ; відповідал. за вип. Н.Ю. Рекова. – Красноармійськ, 2015. – 45 с.

304.3
М54    Методичні вказівки допроведення практичних занять із курсу Мотивація персоналу в соціальних закладах [Електронний ресурс] : для студентів денної форми навчання заспеціальністю 8.18010001 Управління соціальним закладом / уклад. Т.С. Шульгіна. – Красноармійськ : ДВНЗ ДонНТУ, 2016. – 24 с.

336.22
М54    Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни Податкова безпека [Електронний ресурс] : для студентів всіх форм навчання спеціальності 8.18010014 Управління фінансово-економічною безпекою / уклад. В.М. Антоненко ; відповідал. за вип. Н.Ю. Рекова. – Покровськ, 2016. – 39 с.

005.5
М54    Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни Фінансовий аналіз [Електронний ресурс] : для студентів усіх форм навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування / уклад. В.М. Антоненко ; відповідал. за вип. Н.Ю. Рекова. – Покровськ, 2016. – 41 с.

004.4
М54    Методичні вказівки й завдання до лабораторних робіт з курсу Дискретна математика [Електронний ресурс] : для студентів, що навчаються за спеціальностями 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 123 Комп’ютерна інженерія, 125 Кібербезпека денної форми навчання / уклад. Н.І. Назарова ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва.-Покровськ, 2016.-38 с.

621.182
М54    Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни Котельні установки промислових підприємств [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання технічних спеціальностей / уклад. О.М. Любименко ; відповідал. за вип. О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2016. – 40 с.

53
М54    Методичні вказівки до самостійної роботиз курсу Фізика за розділом Хвилі та хвильова оптика [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання технічних спеціальностей / уклад. Ю.А. Артеменко, О.М. Любименко ; відповідал. за вип. О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2016. – 35 с.

502/504
М54    Методичні вказівки до лабораторних робіт за курсом Урбоекологія [Електронний ресурс] : для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання / уклад. В.К. Костенко, О.Л. Зав’ялова, О.І. Кутняшенко, С.М. Шкрильова ; відповідал. за вип. В.К. Костенко. – Покровськ, 2016. – 39 с.

628
М54    Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни Водопостачання, водоспоживання та очистка стічних вод [Електронний ресурс] : для студентів всіх форм / уклад. О.Л. Зав’ялова, О.П. Чепак, С.М. Шкрильова ; відповідал. за вип. В.К. Костенко. – Покровськ, 2016. – 40 с.

316.4
М54    Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни Групова динаміка і комунікації [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення усіх форм навчання / уклад. Н.О. Маслова, О.А. Золотухіна ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Покровськ, 2017. – 55 с.

622.236
М54    Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни Будівельні конструкції за темою Розрахунок та конструювання монолітного перекриття [Електронний ресурс] : для студентів всіх форм навчання за спеціальністю Гірництво / уклад. О.І. Повзун, С.В. Подкопаєв, О.В. Фролов, І.В. Іорданов, Д.А. Чепіга ; відповідал. за вип. О.В. Фролов. – Покровськ, 2016. – 37 с.

621.38
М54    Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін: Надійність електронних приладів і систем, Надійність САУ, Надійність систем та засобів телекомунікацій [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей. – Покровськ, 2016. – 44 с.

681.5
М54    Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Комп’ютерні технології та програмування. Частина 1 [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей / уклад. В.П. Тарасюк, Р.Н. Ахмедов ; відповідал. за вип. А.А. Зорі.-Покровськ, 2016. – 44 с.

681.5
М54    Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін: Теорія побудови цифрових пристроїв, Цифрові автомати [Електронний ресурс] : для студентів всіх форм / уклад. В.П. Тарасюк, В.Ф. Сенько, Р.Н. Ахмедов ; відповідал. за вип. А.А. Зорі. – Покровськ, 2016

536.24
К65     Конспект лекцій з дисципліни “Тепломасообмін” [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 144 Теплоенергетика денної та заочної форм навчання / уклад. М.М. Власенко ; відповідал. за вип. О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2016. – 139 с.

621.865.8
М54    Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Роботизовані технологічні комплекси та транспортні системи гнучних виробничих систем” [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання освітнього степеню “магістр” спеціальності 131 “Прикладна механіка” / уклад. Л.П. Калафатова ; відповідал. за вип. С.О. Вірич. – Покровськ, 2017. – 23 с.

338
М54    Методичні вказівки щодо проведення виробничої практики для студентів напрямку підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” [Електронний ресурс] / уклад. Н.М. Далевська ; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2017. – 35 с.

622.277
П69     Практикум та методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни “Свердловинні технології видобування корисних копалин” [Електронний ресурс] : спеціальність 184 (6.050301) “Гірництво”, спеціалізація “Розробка родовищ та видобування корисних копалин” / уклад. М.О. Рязанцев, В.І. Зазимко, А.М. Рязанцев ; відповідал. за вип. О.К. Носач. – Покровськ, 2017. – 87 с.

339.138
К65     Конспект лекцій з дисципліни “Економіка та маркетинг підприємств зв’язку” (1ч.) [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 6.050903 Телекомунікації (ТКС) денної та заочної форм навчання / уклад. Е.П. Ровт ; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 68 с.

658.8
К65     Конспект лекцій з дисципліни “Маркетинг промислового підприємства” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030507-Маркетинг (МПР) денної та заочної форм навчання / уклад. Е.П. Ровт ; відповідал. за вип. О.Ю. Попова. – Покровськ, 2016. – 67 с.

658.8
М54    Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Маркетинг промислового підприємства” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030507 “Маркетинг” денної та заочної форм навчання / уклад. Е.П. Ровт ; відповідал. за вип. О.Ю. Попова. – Покровськ, 2016. – 29 с.

621.3
М54    Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” (Частина 1) [Електронний ресурс] : для студентів технічних спеціальностей / уклад. Н.Л. Тютюнник, Д.О. Кардаш ; відповідал. за вип. О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2016. – 49 с.

621.3
М54    Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” (Частина 2) [Електронний документ] : для студентів технічних спеціальностей / уклад. Н.Л. Тютюнник, Д.О. Кардаш ; відповідал. за вип. О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2016. – 41 с.

346.232
М54    Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни “Конкурентне право” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” (денної та заочної форм навчання) / уклад. В.М. Грудницький ; відповідал. за вип. Н.В. Оленцевич. – Покровськ, 2017. – 64 с.

621.3
М54    Методичні вказівки до проведення практичних занять студентів технічних спеціальностей з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” [Електронний ресурс] / уклад. Н.Л. Тютюнник, Д.О. Кардаш ; відповідал. за вип. О.Ю. Колларов. – Покровськ, 2016. – 29 с.

658.7
К65     Конспект лекцій з дисципліни “Перевірка державних закупівель” [Електронний ресурс] : для студентів галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” спеціальності 8.03050901 “Облік і аудит” / уклад. Ю.Л. Мохова ; відповідал. за вип. Н.В. Оленцевич. – Покровськ, 2017. – 59 с.

004
Н31     Наскрізна програма практики для студентів денної та заочної форм навчання ОКР бакалавра, спеціаліста, магістра [Електронний ресурс] : галузі знань 12″Інформаційні технології” спеціальністі 121 “Інженерія програмного забезпечення” галузі знань 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка” напряму підготовки 6.050103 “Програмна інженерія” / уклад. Н.К. Шатохіна, О.А. Дмитрієва, І.А. Назарова ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Покровськ, 2017. – 45 с.

502/504
Н31     Наскрізна програма практик для денної та заочної форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст, магістр (без відриву та з відривом від підприємства) : Галузь знань 0401 Природничі науки, для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, галузь знань 10 Природничі науки спеціальності 101 “Екологія” / уклад. В.К. Костенко ; відповідал. за вип. В.К. Костенко. – Покровськ, 2016. – 18 с.

004
М54    Методичні рекомендації щодо проведення переддипломної практики магістрів денної форми навчання спеціальності 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” [Електронний ресурс] / уклад. Є.Є. Федоров, І.В. Ярош, Т.О. Черняк ; відповідал. за вип. Є.Є. Федоров. – Покровськ, 2017. – 31 с.

658.589
М54    Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики [Електронний ресурс] : для студентів спеціальностей 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, 8.03050401 “Економіка підприємства”, 8.18010012 “Управління інноваційною діяльністю” / уклад. В.М. Хобта ; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2017. – 34 с.

502/504
К65     Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Природоохоронне інспектування” для студентів всіх форм [Електронний ресурс] / уклад. В.К. Костенко, О.Л. Зав’ялова, О.П. Чепак ; відповідал. за вип. В.К. Костенко. – Покровськ, 2016. – 67 с.

339.138
М54    Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Економіка та маркетинг підприємств зв’язку” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.050903 “Телекомунікації” (ТКС) денної та заочної форм навчання / уклад. Е.П. Ровт ; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 32 с.

658.8
М54    Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Товарознавство” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030507 “Маркетинг” денної та заочної форм навчання / уклад. Е.П. Ровт ; відповідал. за вип. О.Ю. Попова. – Покровськ, 2016. – 23 с.

33
М54    Методичні рекомендації щодо проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 051 “Економіка” спеціалізації “Економічна кібернетика” [Електронний ресурс] : денної та заочної форм навчання / уклад. В.М. Красько ; відповідал. за вип. М.В. Румянцев. – Покровськ, 2016. – 44 с.

004.42
М54    Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по темі “Робота з електронними таблицями в MS Excel” [Електронний ресурс] : для студентів всіх спеціальностей всіх форм навчання / уклад. Н.К. Шатохіна, О.А. Тихонова ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Покровськ, 2016. – 52 с.

Соціальні та гуманітарні науки

331.556.2(477.62)
В60     Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху : моногр. / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін. – Київ, 2016. – 447 с.

342.25
М65    Місцеві вибори. Фінальний звіт за результатами незалежного спостереження : Громадське спостереження за черговими місцевими виборами 2015 року: підсумковий звіт / О. Айвазовська, О. Неберикут, О. Клюжев та ін. ; ред. А. Бондар. – Київ : Опора, 2016. – 245 с. : іл.

342.25
М65    Local Elections. Final report on independent observation results : Civis monitoring of 2015 regular local election: final report / O. Aivazovska, O. Neberykut, O. Kliuzhev та ін. ; ред. A. Bondar, P. Brodik. – Kiev : Opora, 2016. – 245 s.

Законодавство України у сфері інтелектуальної власності: проблеми вступу до СОТ : слухання у комітеті з питань науки і освіти : верховна рада України третього скликання : восьма сесія 19 грудня 2001 року / уклад. Г.О. Андрощук. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 359 с.

Цивільний кодекс України : офіційний текст. – Київ : KM Publishing, 2012. – 256 с.

Голодомор 1932-1933 років як велечезна трагедія українського народу : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Київ, 15 листопада 2002 р. – Київ : МАУП, 2003. – 280 с.

Голод 1921-1923 років в Україні : Зб. документів і матеріалів АН України, ін-т історії України / уклад. О.М. Мовчан, А.П. Огінська, Л.В. Яковлєва ; ред. С.В. Кульчицький. – Київ : Наукова думка, 1993. – 240 с. : додат.

Інтелектуальна власність : теорія і практика інноваційної діяльності : підруч. / М.В. Вачевський, В.Г. Кремень, В.М. Мадзігон та ін. – Київ : Вид. дім Професіонал, 2006. – 448 с.

Екологічне право України : підруч. / Г.В. Анісімова, В.К. Попов, А.К. Соколова та ін. ; ред. А.П. Гетьман, М.В. Шульга. – Харків : Право, 2009. – 328 с.

821.161.2-92(084.12)
М92    Майдан (R)еволюція духу : Мистецько-культорологічний проект / авт. і куратор проекту А. Мухарський. – Київ : Наш формат, 2015. – 304 с. : іл.

94(477)”1991/”
У45     the Ukrainians: історія успіху : 20 інтерв’ю про успіх, ініціативу та відповідальність / уклад. Т. Прокопишин, В. Бєглов, І. Березніцька. – Львів : Видавництво старого лева, 2015. – 256 с.

94(477)”1991/”
У45     the Ukrainians: історія успіху : 20 інтерв’ю про успіх, ініціативу та відповідальність / уклад. Т. Прокопишин, В. Бєглов, І. Березніцька. – Львів : Видавництво старого лева, 2016. – 272 с.

330.1(075.8)
Е45     Економічна теорія : навч. посіб. / В.Б. Захожай, О.Ю. Єрмаков, Н.А. Малиш та ін. – Київ : ДП Видавничий дім Персонал, 2016. – 520 с.

321.7(075.8)
О-75    Основи демократії : підручник для ВНЗ / уклад. А.Ф. Колодій. – 3-тє вид., оновлене і доповнене. – Львів : Астролябія, 2009. – 832 с.

Теорія та практика змішаного навчання : моногр. / В.М. Кухаренко, С.М. Березенська, К.Л. Бугайчук та ін. ; ред. В.М. Кухаренка. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. – 284 с.

Усна історія російсько-української війни (2014-2016 роки) : 55-а окрема артилерійська бригада / ред. Г. Васильчук, В. Мороко, Р. Молдавський, С. Білівненко, О. Штейнле, В. Лініков, М. Павленко. – Випуск 2. – Київ : К.І.С., 2016. – 464 с. : іл.

821.161.2
Н37     Наш Крим: неросійські історії українського півострова / уклад. С.В. Громенко. – Київ : К.І.С., 2016. – 315 с.

Щоб не забули. Пам’ять про тоталітаризм в Європі : читанка для учнів старших класів середньої школи в усіх європейських країнах / ред. Джиліан Певез. – Київ : К.І.С., 2016. – 320 с. : іл.

030(477)
Е64     Енциклопедія Сучасної України Том 17, Лег – Лощ / ред. І.М. Дзюба, та ін. ; НАН України ; Наукове товариство ім. Шевченка ; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. – Київ : Поліграфкнига, 2016. – 712 с. : іл.

030(477)
Е64     Енциклопедія Сучасної УкраїниТом 16, Куз – Лев / ред. І.М. Дзюба, та ін. ; НАН України ; Наукове товариство ім. Шевченка ; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. – Київ : Поліграфкнига, 2016. – 712 с. : іл.

030(477)
Е64     Енциклопедія Сучасної УкраїниТом 15, Кот – Куз / ред. І.М. Дзюба, та ін. ; НАН України ; Наукове товариство ім. Шевченка ; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. – Київ : Поліграфкнига, 2016. – 712 с. : іл.

030(477)
Е64     Енциклопедія Сучасної УкраїниТом 14, Кол – Кос / ред. І.М. Дзюба, та ін. ; НАН України ; Наукове товариство ім. Шевченка ; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. – Київ : Поліграфкнига, 2016. – 768 с. : іл.

336.1
Р45      Реформування системи місцевих фінансів на засадах фіскальної децентралізації: теорія, європейський досвід та вітчизняна практика : моногр. / Н.Ю. Рекова, В.П. Вишневський, В.Д. Чекіна та ін. ; ред. Н.Ю. Рекової. – Покровськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2016. – 252 с.

821.111(73)-94
А36     Айзексон,В.
Стів Джобс : Біографічне видання : Пер. с англ. / Волтер Айзексон. – Київ : Брайт Стар Паблішин, 2016. – 608 с. : іл.

808.51
А65     Андерсон, Кріс
Успішні виступи на TED. Рецепти найкращих спікерів / Кріс Андерсон ; перекл. О. Асташової. – Київ : Наш формат, 2016. – 256 с.

Базилевич, В.Д.
Макроекономіка : навч. посіб. / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик. – Київ : Атіка, 2002. – 368 с.

Баканурський, А.Г.
Культорологія : Курс лекцій / А.Б. Александров, Т.Ю. Дашков, С.Б. Добров та ін. – Київ : Вид. дім Професіонал, 2004. – 204 с.

159.9
Б51      Берн, Е.
Ігри, у які грають люди : Світовий бестлер із психології стосунків / Е. Берн ; перекл. К. Меньшикової. – Харків : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2016. – 256 с.

001.894
В29     Венс, Ешлі
Ілон Маск : Tesla, SpaceX і шлях у фантастичне майбутнє / Ешлі Венс ; перекл. Мирослави Лузіної. – Видання п’яте. – Київ : Видавець ФОП Форостина О.В., 2017. – 416 с.

524.8
Г59      Гокінг, Стівен
Найкоротша історія часу / Стівен Гокінг, Леонард Млодінов ; перекл. с англ. І. Андрущенко. – Харків : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2016. – 160 с.

Головащенко, С.І.
Історія християнства : курс лекцій : навч. посіб. / С.І. Головащенко. – Київ : Либідь, 1999. – 352 с.

Грушевський, М. С.
Ілюстрована історія України : десята тисяча : Репринтне відтворення видання 1913 року. Київ 1990 / М. С. Грушевський. – Київ : Київ-Львів, 1913. – 524 с. : іл.

821.161.2
Д54     Жадан, Сергій
ДНК : Роман / Сергій Жадан, Фоззі. – Харків : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2016. – 238 с.

821.161.2
З-12     Забужко, О.
І знов я влізаю в танк : Вибрані тексти 2012-2016 : Статті, есе, інтерв’ю, спогади / О. Забужко. – Київ : Вид. дім Комора , 2016. – 416 с. : іл.

Здравомыслов, А.Г.
Социология конфликта : Россия на путях преодоления кризиса : учеб. пособ. для студентов высших учебных заведений / А.Г. Здравомыслов. – 2-е изд., доп. – Москва : Аспект Пресс, 1995. – 317 с.

316.6
К35     Кеннеді, Г.
Домовлятися завжди : як досягти максимуму в будь-яких переговорах / Г. Кеннеді ; перекл. Т. Микитюк. – Харків : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2016. – 336 с.

821.111(073)
К49     Клінтон, Гілларі
Важкі рішення / Гілларі Клінтон ; перекл. Л. Герасимчук. – 2-ге вид. – Київ : Наш формат, 2016. – 544 с.

504.12
К52     Кляйн, Наомі
Змінюється все. Капіталізм проти клімату / Наомі Кляйн ; перекл. Дмитро Кожедуб. – Київ : Наш формат, 2016. – 480 с. – (Світоглядна література)

Коваліско, Н.В.
Основи соціальної стратифікації : навч. посіб. / Н.В. Коваліско. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 328 с.

316.6
К56     Кові, Стівен Р.
7 звичок надзвичайно ефективних людей : Потужні інструменти розвитку особистості / Стівен Р. Кові ; перекл. О. Любенко. – 2-ге вид., стереотипне. – Харків : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2016. – 384 с.

94(477)
К64     Конквест, Роберт
Великий терор : Сталінські чистки тридцятих років / Роберт Конквест ; перекл. с англ. Наталії Волошинович, Зорини Корабліної. – Луцьк : Волинська мистецька агенція Терен, 2009. – 880 с.

821.161.2
К72     Костенко, Ліна
Записки українського самашедшого : Роман / Ліна Костенко. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. – 416 с. – (Перлини сучасної літератури)

Курбатов, В.И.
Современная западная социология : Аналитический обзор концепций : учеб. пособ. / В.И. Курбатов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 416 с. – (Учебники и учебные пособия)

004.855(075.8)
К95     Кухаренко, В.М.
Куратор змісту : навч.-метод. посіб. / В.М. Кухаренко, Ю.М. Главчева, О.В. Рибалко ; ред. В.М. Кухаренка. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. – 176 с. : іл.

821.161.2
Л63     Лис, Володимир
Століття Якова : Роман / Володимир Лис. – 4-те вид. – Харків : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2016. – 240 с. : іл.

330(075.8)
М15    Макконнелл, К.Р.
Экономикс: принципы, проблемы и политика : В 2 т. / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю ; перекл. Е.С. Иванова, И.Ю. Лаврова, В.Ф. Максимова, А.Р. Марков, В.Д. Медвинская, П.А. Отм ; ред. А.А. Пороховского Т.1. – Пер. с англ. – Москва : Туран, 1996. – 400 с.

330(075.8)
М15    Макконнелл, К.Р.
Экономикс: принципы, проблемы и политика : В 2 т. / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю ; перекл. О.Н. Антипова и др. ; ред. А.А. Пороховского Т.2. – перевод с англ. – Москва : Туран, 1996. – 400 с.

316.46
М17    Максвелл, Джон
21 беззаперечний закон лідерства : перекладено з 10-го ювілейного видання перевіреного та оновленого / Джон Максвелл ; перекл. с англ. Тараса Фролова. – Харків : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2017. – 320 с.

316.46(075.8)
Н56     Нестуля, О.О.
Основи лідерства. Наукові концепції (від найдавніших часів до середини ХХ ст.) : навч. посіб. / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 277 с.

316.46(075.8)
Н56     Нестуля, О.О.
Основи лідерства. Наукові концепції (середина ХХ – початок ХХІ ст.) : навч. посіб. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 375 с.

Палеха, Ю.І.
Інформаційний бізнес : підруч. / Ю.І. Палеха, Ю.І. Горбань. – Київ : Ліра-К, 2015. – 492 с.

330.14(100)
П32     Пікетті, Тома
Капітал у ХХІ столітті / Тома Пікетті ; перекл. Наталії Палій. – Київ : Наш формат, 2016. – 696 с.

93/94(477)
П39     Плохій, С.
Брама Європи : Історія України від скіфських воєн до назалежності / С. Плохій ; перекл. с англ. Р. Клочко. – Харків : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2016. – 496 с.

Радаев, В.В.
Социальная стратификация : учеб. пособ. / В.В. Радаев, О.И. Шкаратан. – Москва : Аспект Пресс, 1996. – 318 с.

330
Р18      Райнерт, Ерік С.
Як багаті країни забагатіли… і чому бідні країни лишаються бідними / Ерік С. Райнерт ; перекл. П. Таращук. – Київ : Темпора, 2015. – 444 с.

316.4
Р60      Роджер, Еверетт М.
Дифузія інновацій / Еверетт М. Роджер ; перекл. Василя Старка. – Київ : Вид. дім. Києво-Могилянська академія, 2009. – 591 с. – (Бібліотека журналіста)

821.161.2
Р61      Роздобудько, І.
Тут і тепер : Роман / Ірен Родобудько. – Київ : Нора-Друк, 2016. – 348 с. – (Читацький клуб)

94(470+571)
С21     Саттер, Д.
Менше знаєш, краще спиш : Шлях Росії до терору та диктатури за Єльцина та Путіна / Д. Саттер ; перекл. Н. Комарова. – Київ : Дух і Літера, 2016. – 200 с.

338(569.4)
С31     Сенор, Ден
Країна стартапів : Історія ізраїльського економічного дива : Пер. с англ. / Ден Сенор, Сол Сингер ; перекл. Мирослави Лузіної. – Київ : Yakaboo Publishing, 2016. – 360 с.

005
С38     Сінек, Саймон
Почни з чому : Як великі лідери надихають до дії кожного / Саймон Сінек ; перекл. Вікторія Вишенська. – Київ : Основи, 2015. – 224 с.

Смелзер, Н.
Социология : учеб. пособ. для вузов : пер. с англ. / Н. Смелзер ; ред. В.А. Ядов ; перекл. З.П. Вольской. – Москва : Феникс, 1994. – 688 с.

94(4)
С53     Снайдер, Тімоті
Чорна земля : голокост як історія і застереження / Тімоті Снайдер ; перекл. з англ. П. Білак, О. Камишникова, Т. Родіонова. – Київ : Медуза, 2017. – 394 с.

332.1(5)
С78     Стадвел, Джо
Чому Азії вдалося : Успіхи і невдачі найдинамічнішого регіону світу / Джо Стадвел ; перекл. О. Цехановська. – Київ : Наш формат, 2017. – 448 с.

005
Т40      Тіль, Пітер
Від нуля до одиниці : нотатки про стартапи, або як створити майбутнє / Пітер Тіль ; уклад. Блейк Мастерс ; перекл. з англ. Р. Обухіва. – 2-ге вид. – Київ : Наш формат, 2016. – 232 с. : іл.

005.574(075.8)
Ф68     Фішер, Роджер
Шлях до так : як вести переговори, не здаючи позицій / Роджер Фішер, Вільям Юрі ; ред. Брюса Петтона. – Київ : Основи, 2016. – 220 с.

159.9
Ф83     Франкл, Віктор
Людина в пошуках справжнього сенсу : психолог у концтаборі / Віктор Франкл ; перекл. з англ. О. Замойської. – Харків : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2016. – 160 с.


Технічні науки

Бююль, Ахим
SPSS: искусство обработки информации. Анализ статестических данных и восстановление скрытых закономерностей : пер. с нем. / Ахим Бююль, Петер Цёфель ; ред. В.Е. Момот. – СПб : ДиаСофтЮП, 2002. – 608 с.

620.186
В15     Валиев, Р.З.
Наноструктурные маиериалы, полученные интенсивной пластической деформацией : моногр. / Р.З. Валиев, И.В. Александров. – Москва : Логос, 2000. – 272 с. : ил.

622(075.8)
В75     Воронин, Д.А.
Основы горного дела : учеб. пособ. / Д.А. Воронин. – Москва : Недра, 1969. – 192 с.

Глушаков, С.В.
Работа в сети Internet : Учебный курс / С.В. Глушаков, Д.В. Ломотько, В.В. Мельников ; худож. А.С. Юхтман. – Харьков : Фолио, 2002. – 346 с. – (Учебный курс)

Гордон, В.О.
Курс начертательной геометрии : учеб. пособ. / В.О. Гордон, М.А. Семенцов-Огиевский ; ред. В.О. Гордон, Ю.Б. Иванов. – изд. 24 стереотипное. – Москва : Высшая школа, 2000. – 272 с. : ил.

Гордон, В.О.
Курс начертательной геометрии : учеб. пособ. / В.О. Гордон, М.А. Семенцов-Огиевский ; ред. В.О. Гордон, Ю.Б. Иванов. – изд. 24 стереотипное. – Москва : Высшая школа, 1998. – 272 с. : ил.

621.9(043.3)
Г87      Громнюк, С.І.
Технологічне забезпечення якості нарізання зубчастих коліс радіально-коловим способом : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.02.08-Технологія машинобудування : зах. 06.02.2017 / С.І. Громнюк ; наук. керівн. І.Є. Грицай ; опон. Ю.М. Внуков, В.В. Васильків. – Львів, 2016. – 22 с.

514.18(075.8)
І-62     Інженерна та комп’ютерна графіка : підручник для ВНЗ / В.Є. Михайленко, В.М. Найдиш, А.М. Підкоритов, І.А. Скидан ; ред. В.Є. Михайленка. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Вища школа, 2001. – 350 с. : іл.

Иванова, Г.С.
Технология программирования : учеб. для студ. ВУЗов : по направлениию Информатика и вычислительная техника, специальностям: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Автоматизированные системы обработки информации и управления, Программное обеспечение вычислительной техники и информационных систем / Г.С. Иванова. – Москва : Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 320 с. : ил. – (Информатика в техническом университете)

004.65(075.8)
К21     Карпова, Т.С.
Базы данных : модели, разработка, реализация : учеб. пособ. / Т.С. Карпова. – СПб : Питер, 2002. – 304 с. : ил.

Касаткин, А.С.
Электротехника : учебник для вузов / А.С. Касаткин, М.В. Немцов. – 6-е изд. перераб. – Москва : Высшая школа, 2000. – 542 с. : ил.

620.22
Л63     Лисовский, А.Ф.
Формирование структуры композиционных материалов при обработке металлическими расплавами : моногр. / А.Ф. Лисовский ; ред. Н.В. Новиков. – Киев : Наукова думка, 2008. – 198 с.

669.017(075.8)
П29     Петушков, В.Г.
Применение взрыва в сварочной технике : моногр. / В.Г. Петушков ; уклад. Б.Е. Патона. – Киев : Наукова думка, 2005. – 753 с.

621.3
П44     Подольцев, А.Д.
Мультифизическое моделирование в электротехнике : моногр. / А.Д. Подольцев, И.Н. Кучерявая. – Київ : Ин-т электродинамики НАН Украины, 2015. – 305 с.

537.5(075.8)
П57     Поп, С.
Фізична електроніка : Розділи: Емісійні явища. Методи діагностики поверхні : навч. посіб. / С. Поп, І. Шароді. – Львів : Євросвіт, 2001. – 250 с. : іл.

622.861
П69     Правила безопасности в угольных и сланцевых шахтах : настоящие правила распространяются на шахты, находящиеся в эксплуатации, строительстве и реконструкции. – Москва : Недра, 1964. – 325 с.

Рекус, Г.Г.
Сборник задач и упражнений по электротехнике и основам электроники : Учеб. пособие для неэлектротехн. спец.вузов / Г.Г. Рекус, А.И. Белоусов. – 2-е изд. перераб. – Москва : Высшая школа, 2001. – 416 с. : ил.

530.145
Р81      Рощупкин, С.П.
Резонансные и когерентные эффекты квантовой электродинамики в световом поле : моногр. / С.П. Рощупкин, А.И. Ворошило. – Киев : Наукова думка, 2008. – 398 с.

001
Р85      Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии : моногр. / М.А. Акоев, В.А. Маркусова, О.В. Москалева, В.В. Писляков ; ред. М.А. Акоева. – Екатеринбург : Урал. ун-та, 2014. – 250 с.

004.42
С28     Седжвик, Роберт
Фундаментальные алгоритмы на С++Части 1-4, Анализ структуры данных сортировка поиск : Пер. с англ. / Роберт Седжвик. – СПб : ООО ДиаСофтЮП, 2002. – 688 с.

004.42(075.8)
С28     Седжвик, Роберт
Фундаментальные алгоритмы на С++Части 1-4, Анализ структуры данных сортировка поиск : Пер. с англ. / Роберт Седжвик. – Киев : ДиаСофт, 2001. – 688 с.

004.42
С28     Седжвик, Роберт
Фундаментальные алгоритмы на С++Ч.5, Алгоритмы на графах : Пер. с англ. / Роберт Седжвик. – СПб : ООО ДиаСофтЮП, 2002. – 496 с.

621.3(075.8)
С31     Сенько, В.Ф.
Теорія електричних кіл : навч. посіб. / В.Ф. Сенько, О.В. Вовна, І.С. Лактіонов. – Покровськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2017. – 254 с. : іл.

544.187.2
С52     Смынтына, В.А.
Электронно-молекулярные явления на поверхности полупроводников : Пленки селенида и сульфида кадмия : моногр. / В.А. Смынтына. – Одесса : Астропринт, 2008. – 368 с.

622(075.8)
Ш32    Шашенко, А.Н.
Геомеханика = Geomechanics : учеб. для студ. ВУЗов : Handbok for students of higher education instituti / А.Н. Шашенко, В.П. Пустовойтенко, Е.А. Сдвижкова. – издание второе, исправленное и дополненноеSecond edition, corrected and edited. – Киев : Новый друк ; Kiev : Novyi druk, 2016. – 528 с.

316.62
Ш73    Шмідт, Ерік
Новий цифровий світ : Як технології змінюють державу, бізнес і наше життя : Пер. с англ. / Ерік Шмідт, Джаред Коен ; перекл. Ганни Лелів. – Львів : Літопис, 2015. – 368 с.

Природничі науки

502/504(075.8)
Б61      Білявський, Г.О.
Основи загальної екології : підруч. / Г.О. Білявський, М.М. Падун, Р.С. Фурдуй. – Київ : Либідь, 1993. – 304 с.

504(477)
Б81      Бондаренко, І.В.
Територія без відходів : інноваційний погляд : моногр. / І.В. Бондаренко. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 204 с. : іл.

551.781.4(262.5)
Р32      Ревер, В.Б.
Літогенез еоценових відкладів чорноморського сегменту океану тетіс : моногр. / В.Б. Ревер. – Київ : Наукова думка, 2016. – 95 с. – (Проект Наукова книга (Молоді вчені))

Автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня

621.43(043.3)
Б94      Бушнов, В.В.
Вдосконалення процесів згоряння та систем паливоподачі енергетичних установок, що працюють на металізованих боромістких паливах : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки : зах. 23.02.2017 / В.В. Бушнов ; наук. керівн. М.Е. Тернюк ; опон. В.О. Пінчук, Д.А. Долматов. – Харків, 2017. – 20 с.

666.293(043.3)
Г95      Гуржій, О.Б.
Безсвинцеві силікатні емалі художнього та ювелірного призначення : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів : зах. 02.03.2017 / О.Б. Гуржій ; наук. керівн. О.П. Рижова ; опон. Л.Л. Брагіна, М.М. Племянніков. – Дніпро, 2017. – 20 с.

621.31(043.3)
К11     Кєссаєв, О.Г.
Водяні триінги в силових кабелях при дії сильного електричного поля та техніка їх виявлення : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.13 – техніка сильних електричних та магнітних полів : зах. 02.03.2017 / О.Г. Кєссаєв ; наук. керівн. Г.В. Безпрозванних ; опон. Ю.М. Шумілов, Г.В. Таран. – Харків, 2017. – 20 с.

66(043.3)
Л64     Литвиненко, А.В.
Класифікація та пневмозбагачення сипких сумішей у гравітаціному пневмокласифікаторі : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології : зах. 03.03.2017 / А.В. Литвиненко ; наук. керівн. М.П. Юхименко ; опон. М.А. Цейтлін, С.В. Вакал. – Суми, 2017. – 24 с.

332.54(477)(043.3)
Н73     Новаковська, І.О.
Еколого-економічні засади управління міським землекористуванням : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.06-економіка природокористування та охорони навколишнього середовища : зах. 27.01.2017 / І.О. Новаковська ; наук. керівн. Д.С. Добряк ; опон. О.С. Дорош, Ш.І. Ібатуллін, М.Г. Ступень. – Київ, 2017. – 36 с.

621.313(043.3)
П14     Пальчиков, О.О.
Оптимізація технічного рівня індукційних електромеханічних та статистичних перетворювачів з обертовим магнітним полем : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.01 – Електричні машини й апарати : зах. 02.03.2017 / О.О. Пальчиков ; наук. керівн. А.А. Ставинський ; опон. В.Б. Фінкельштейн, В.В. Прус. – Харків, 2017. – 24 с.

378(477)(043.3)
П25     Пєнцова, Н.В.
Організаційно-економічне регулювання розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 12.01.2017 / Н.В. Пєнцова ; наук. керівн. О.І. Решетняк ; опон. І.В. Тимошенков, І.С. Кочарян. – Полтава, 2016. – 20 с.

658.26(043.3)
П89     Пустовий, О.Ю.
Організаційно-економічний механізм енергозбереження на машинобудівних підприємствах : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 27.02.2017 / О.Ю. Пустовий ; наук. керівн. Ю.Д. Костін ; опон. В.В. Джеджула, О.В. Овсієнко. – Одеса, 2017. – 23 с.

33(043.3)
Р62      Роженко, О.В.
Управління підприємства на основі забезпечення його економічної безпеки : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 27.02.2017 / О.В. Роженко ; наук. керівн. Л.В. Фролова ; опон. О.М. Ляшенко, М.М. Кочевой. – Одеса, 2017. – 24 с.

546(043.3)
С58     Созанський, М.А.
Синтез плівок сульфіду і цинк селеніду та структури на їх основі : автореф. дис. канд. хіміч. наук : 02.00.01 – неорганічна хімія : зах. 01.02.2017 / М.А. Созанський ; наук. керівн. Й.Й. Ятчишин ; опон. І.Є. Барчій, Л.Г. Аксельруд. – Львів, 2016. – 24 с.

330.322(477)(043.3)
Ф91     Фроліна, К.Л.
Наукові засади державного регулювання інвестиційної діяльності в будівельній сфері України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 03.02.2017 / К.Л. Фроліна ; наук. керівн. В.Ф. Семенов ; опон. О.І. Лайко, М.І. Мельник. – Одеса, 2016. – 21 с.

005.3(477)(043.3)
Ш13    Шабельник, Т.В.
Моделі маркетинго-орієнтованого управління фармацевтичним підприємством : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : зах. 01.02.2017 / Т.В. Шабельник ; наук. керівн. Ю.Г. Лисенко ; опон. Л.С. Гур’янова, К.Ф. Ковальчук, І.Є. Семенча. – Полтава, 2016. – 38 с.

 

Наукові праці Донецького національного технічного університету

Звіт з кафедральної науково-дослідної роботи №Н-16-12 Обгрунтування конструктивних рішень та високоефективних режимів експлуатації засобів водовідливу вугільних шахт : звіт з науково-дослідної роботи / М.В. Чашко, Е.А. Петелін, С.М. Зінов’єв та ін. – Покровськ, 2016. – 333 с.

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю): Публічне управління: розвиток конституціоналізму в Україні та проведення конституційної реформи : присвяченя відзначенню 20-ї річниці Конституції України : м. Красноармійськ 8-9 червня. – Красноармійськ, 2016. – 137 с.

354
М33    Донецький національний технічний університет
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Публічне управління: розвиток конституціоналізму в Україні та проведення конституційної реформи” : присвячена відзначенню 20-ї річниці заснування Магістратури державного управління в ДВНЗ Донецький національний технічний університет 29-30 листопада 2016 / Донецький національний технічний університет ; уклад. О.А. Ганич, А.К. Бєлобородова. – Покровськ, 2016. – 110 с.

 

 

Січень

Методичні вказівки

339
Е45     Економічний аналіз [Електронний ресурс] : Конспект лекцій для студентів спеціальності 076 Підприємство,торгівля та біржова діяльність / уклад. Л.М. Шилова, К.Ю. Бондик ; відповідал. за вип. В. М. Хобта. – Покровськ, 2016. – 75 с.

339.138
К65     Конспект лекцій з дисципліни Маркетингове ціноутворення [Електронний ресурс] : для студентів ОКР бакалавр, денної та заочної форми навчання : галузі знань 07 Управління та адміністрування : спеціальності 075 Маркетинг / уклад. О.В. Мізіна ; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 99 с.

33
К65     Конспект лекцій з дисципліни Антикризове управління [Електронний ресурс] : для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, денної та заочної форм навчання, галузі знань 0305 Економіка та підприємництво, напрямів 6.030507 Маркетинг, 6.030601 Менеджмент, 6.030504 Економіка підприємства / уклад. О.В. Мізіна ; відповідал. за вип.І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 91 с.

336
К65     Конспект лекцій з дисципліни Банківська система [Електронний ресурс] : для студентів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030508 Фінанси і кредит всіх форм навчання / уклад. Л.Л. Катранжи ; відповідал. за вип. Н.Ю. Рекова. – Покровськ, 2016. – 79 с.

35.08(072)
М54    Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни Організація діяльності державного службовця : для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей : галузі знань 07 “Управління та адміністрування” : спеціальності 074 “Публічне управління та адміністрування” / уклад. В.М. Грудницький ; ред. О.А. Ганич ; відповідал. за вип. Н.В. Оленцевич. – Покровськ, 2016. – 44 с.

004.383.3
М54    Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни Цифрова обробка сигналів [Електронний ресурс] : для студентів напряму 6.050102 Комп’ютерна інженерія денної та заочної форм навчання / уклад. О.В. Самощенко ; відповідал. за вип. В.А. Святний. – Покровськ, 2016. – 98 с.

681
М54    Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Цифрова обробка сигналів [Електронний ресурс] : для студентів напряму Комп’ютерна інженерія денної та заочної форм навчання / уклад. О.В. Самощенко ; відповідал. за вип. В.А. Святний. – Покровськ, 2016. – 40 с.

35.08(072)
М54    Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни Організація діяльності державного службовця [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання : галузі знань 07 “Управління та адміністрування” : спеціальності 074 “Публічне управління та адміністрування” / уклад. В.М. Грудницький ; відповідал. за вип. Н.В. Оленцевиц. – Покровськ, 2016. – 44 с.

330.341.1(075.8)
М54    Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни Економіка та організація інноваційної діяльності [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства денної та заочної форм навчання / уклад. С.І. Кравченко, Н.М. Далевська ; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2016. – 49 с.

330.341.1(075.8)
М54    Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни Економіка та організація інноваційної діяльності [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства денної та заочної форм навчання / уклад. С.І. Кравченко, М.В. Панкова ; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2016. – 19 c.

330.322(072)
М54    Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Управління інвестиціями [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства денної та заочної форм навчання / уклад. В.М. Хобта, Г.С. Панченко, М.В. Панкова ; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2016. – 38 с.

334.72(072)
М54    Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни Управління проектами [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / уклад. О.М. Фіщенко ; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2016. – 39 с.

004
М54    Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни Обчислювальні методи [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання : галузі знань 0501 Інформатика та обчислювальна техніка, що навчаються за напрямами підготовки 6.050101 Комп’ютерні науки, 6.050102 Комп’ютерна інженерія, 6.050103 Програмна інженерія, спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення / уклад. О.А. Дмитрієва ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Покровськ, 2016. – 55 с.

004.65(072)
М54    Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з курсу Бази даних [Електронний ресурс] : для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.050101 Програмна інженерія денної форми навчання / уклад. Н.С. Костюкова ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Покровськ, 2016. – 78 с.

005
М54    Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної підготовки Рекламний менеджмент [Електронний ресурс] : для студентів денної форми навчання, галузі знань: 07 Управління та адміністрування, спеціальності 075 Маркетинг / уклад. О.М. Амельницька, О.М. Мізіна ; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Покровськ, 2016. – 33 с.

330
М54    Методичні вказівки і завдання до практичних занять з дисципліни Навчальна практика [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки: 6.030504 Економіка підприємства / уклад. К.Ю. Бондик, М.В. Панкова ; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2016. – 118 с.

330
М54    Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Економічний аналіз [Економічний аналіз] : для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства денної та заочної форм навчання і для студентів і слухачів ІПО / уклад. Л.І. Шилова, К.Ю. Бондик ; відповідал. за вип. В.М. Хобта. – Покровськ, 2016. – 74 с.

004.77
М54    Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Групова динаміка і комунікації [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення денної форми навчання / уклад. Н.О. Маслова, О.А. Золотухіна ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Покровськ, 2016. – 38 с.

Соціальні та гуманітарні науки

614(075.8)
Б38      Бедрій, Я.І.
Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Я.І. Бедрій. – Київ : Кондор, 2015. – 286 с.
336(075.8)
В58     Власюк, Н.І.
Фінансовий аналіз : навч. посіб. / Н.І. Власюк. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 328 с. – (“Вища освіта України”)
368(075.8)
Г67      Горбач, Л.М.
Страхування : підручник / Л.М. Горбач, Е.В. Кадебська. – Київ : Кондор, 2016. – 544 с.
001(4)
Є24     Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система : довідник користувача / перекл. Ю.М. Рашкевича, Ж.В. Таланової. – Львів : Львівської політехніки, 2015. – 105 с.
342
З-19     Закон України про державну службу : 10 грудня 2015 року №889-VIII. – Київ, Б.р. – 68 с.
334.012(477)
І-73     Інтеграція економічних та технічних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку : колективна монографія / ред. Л.М. Савчук. – Харків : Діса плюс, 2015. – 480 с.
330.46
І-73     Інтеграція економічних та інформаційних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку : колективна монографія / ред. Л.М. Савчук. – Дніпропетровськ : Герда, 2015. – 500 с.
334
І-74     Інформаційне забезпечення систем прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах : колективна монографія (до 10-ти річчя факультету комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації Національної металургійної академії України) / ред. Л.М. Савчук. – Донецьк : Ландон-ХХІ, 2013. – 592 с.
614(075.8)
К59     Козяр, М.М.
Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення : навч. посіб. / М.М. Козяр, Я.І. Бедрій, О.В. Станіславчук ; ред. М.М. Козяр. – Київ : Кондор, 2015. – 458 с.
94(477)
К64     Кононенко, П.
Українці у світовій цивілізації і культурі. Історичний феномен Степана Бандери : наукове видання / П. Кононенко. – Тернопіль : Джура, 2016. – 416 с.
821.161.2
Л61     Липа, Ю.І.
Суворість : поезії, новели / Ю.І. Липа. – Київ : Укр. письменик, 2015. – 112 с. – (Серія Бібліотека українського воїна)
657.6
Л82     Лубенченко, О.Е.
Аудит зовнішньоекономічної діяльності : моногр. / О.Е. Лубенченко. – Київ : Кондор, 2016. – 306 с.
352.07(075.8)
М65    Місцеве самоврядування та суспільні комунікації : навч. посіб. / О.М. Руденко, С.В. Штурхецький, Н.В. Ткаленко, О.В. Михайловська. – Київ : Кондор, 2016. – 130 с.
338.24(477.62)
М74    Модернізація економіки Донецької області: стратегічні сценарії реалізації з позицій сталого розвитку до 2020 року : Наукова доповідь / Ю.М. Харазішвілі, В.І. Ляшенко, Л.Л. Шамілева, Ю.І. Жихарева. – Київ, 2016. – 118 с.
378(038)
Н35     Національний освітній глосарій: вища освіта : довідкове видання / В.М. Захарченко, С.А. Калашнікова, В.І. Луговий та ін. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : ТОВ “Видавничий дім “Плеяди”, 2014. – 98 с.
614(075.8)
О-75    Основи охорони праці : навч. посіб. / Р.М. Івах, Я.І. Бедрій, Б.О. Білінський, М.М. Козяр ; ред. Р.М. Івах. – 4-те вид. перероб. і доп. – Київ : Кондор, 2015. – 464 с.
35.077(03)
П88     Публічне управління та адміністрування : Словник / уклад. О.М. Руденко, О.В. Шершньова, В.Д. Бакуменко, Н.В. Філіпова, Н.В. Ткаленко. – Київ : Кондор, 2016. – 178 с.
005.95/.96(07)
Р45      Реформа державної служби у питаннях та відповідях : практ.посіб. для керівників служб управління персоналом / М. Канавець, Ю. Лихач, А. Кукуля та ін. ; ред. К. Ващенко. – Київ : Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС, 2016. – 176 с.
005(075.8)
С77     Старченко, Г.В.
Операційний менеджмент : навч. посіб. / Г.В. Старченко, І.В. Калінько, І.А. Косач. – Київ : Кондор, 2015. – 232 с.
35
С83     Стратегія реформування державного управління України на 2016-2010 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року №474-р. – Київ, Б.р. – 76 с.
614.8(075.8)
С89     Супрович, М.П.
Безпека життєдіяльності : практикум / М.П. Супрович, Д.В. Сенюк, К.В. Замойська. – Київ : Кондор, 2010. – 166 с.
340.12(075.8)
Т33      Теорія держави і права : навч. посіб. для підготовки фахівців з інформаційної безпеки / О.О. Тихомиров, М.М. Мікуліна, Ю.А. Іванов та ін. ; ред. Л.М. Стрельбицької. – Київ : Кондор, 2016. – 332 с.
355.58(075.8)
Х94     Хромченко, В.Г.
Цивільна оборона : навч. посіб. : ВОС-021000 Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин підрозділів на БМП : ВОС-310101 Фінансове забезпечення і економіка бойової та господарчої діяльності військ (сил) : ВОС-850300 Юристконсульська робота / В.Г. Хромченко. – Київ : Кондор, 2008. – 264 с.
355.58(075.8)
Ц57     Цивільна оборона України : навч. посіб. / Я.І. Бедрій, Р.М. Івах, В.О. Рощин, В.М. Ємкало. – Київ : Кондор, 2016. – 358 с.
340(477)(03)
Щ94    Щукін, В.В.
Історія держави і права України : Словник термінів і понять / В.В. Щукін, Н.В. Сугацька, А.М. Павлюк ; ред. М.М. Шитюка. – Київ : Кондор, 2015. – 296 с.

Технічні науки

502.174
В11     В фокусе – чистые технологии : каталог финских компаний Cleantech. – Донецк, 2012. – 60 с.
004.92(075.8)
В38     Веселовська, Г.В.
Комп’ютерна графіка : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г.В. Веселовська, В.Є. Ходаков, В.М. Веселовський. – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 584 с.
621(075.8)
В84     Вступ до фаху з електроніки та комп’ютерної інженерії :навч.посіб. / А.А. Зорі, В.М. Лукашенко, В.М. Співак та ін. – До 95 річчя Державного вищого навчального закладу. – Покровськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2016. – 312 с. : іл.
004.65(075.8)
Г12      Гайна, Г.А.
Основи проектування баз даних : навч. посіб. : напрям підготовки 0804 “Комп’ютерні науки” / Г.А. Гайна. – Київ : Кондор, 2008. – 200 с.
532.5(075.8)
Г46      Гідрогазодинаміка : моногр. / С.М. Василенко, В.Р. Кулінченко, О.Ю. Шевченко, В.А. Піддубний. – Київ : Кондор, 2016. – 676 с.
622
Г51      Гірничий енциклопедичний словник : наукове видання / ред. В.С. Білецького т.3. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2004. – 752 с.
621.382(075.8)
Г74      Готра, З.Ю.
Технологія електронної техніки : навч. посіб. : у 2 т. / З.Ю. Готра Т.1. – Львів : Львівської політехніки, 2010. – 888 с.
621.382(075.8)
Г74      Готра, З.Ю.
Технологія електронної техніки : навч. посіб. : у 2 т. / З.Ю. Готра Т.2. – Львів : Львівської політехніки, 2010. – 884 с.
621.9(075.8)
Г85      Грицай, І.Є.
Різання металів. Теорія різання : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Є. Грицай, М.Л. Кукляк. – Львів : Львівської політехніки, 2005. – 132 с.
681.518(075.8)
Д57     Добровольська, Л.О.
Інформаційні системи в промисловості : навч. посіб. / Л.О. Добровольська, О.О. Черевко. – Маріуполь : ПДТУ, 2014. – 238 с.
621(075.8)
Ж68    Жигуц, Ю.Ю.
Технологія машинобудування : збірник лабораторних робіт / Ю.Ю. Жигуц, В.Ф. Лазар. – Київ : Кондор, 2013. – 352 с.
004.8(075.8)
З-40     Заяць, В.М.
Методи і засоби комп’ютерних інформаційних технологій : навч. посіб. / В.М. Заяць. – Львів : Львівської політехніки, 2013. – 144 с.
621.7.08
К57     Кодра, Ю.В.
Контрольно-вимірювальні пристрої технологічних машин : навч. посіб. : для студентів напрямів “Прикладна механіка”, “Інженерна механіка”, “Машинобудування” і “Зварювання” / Ю.В. Кодра, З.А. Стоцько ; ред. З.А. Стоцька. – Львів : Львівської політехніки, 2008. – 312 с.
621.38(075.8)
К65     Конструювання електронно-обчислювальної апаратури на основі поверхневого монтажу : навч. посіб. / А.О. Грачов, Ю.Г. Лега, А.А. Мельник, Л.І. Панов. – Київ : Кондор, 2005. – 384 с.
621.39(075.8)
М23    Мандзій, Б.А.
Основи теорії сигналів : підручник для ВНЗ / Б.А. Мандзій, Р.І. Желяк ; ред. Б.А. Мандзія. – Львів : Видавничий дім “Ініціатива”, 2008. – 240 с.
54
М67    Мітрясова, О.П.
Хімія з основами біогеохімії : навч. посіб. / О.П. Мітрясова. – Київ : Кондор, 2016. – 384 с.
744
М74    Могильный, И.М.
Техническое черчение : учеб. пособ. для вузов / И.М. Могильный ; ред. В.С. Левицкий. – 7-е, переработанное. – Москва : Машиностроение, 1964. – 317 с.
621.38(075.8)
О-64    Органічна електроніка : навч. посіб. / ред. З.Ю. Готри ; авт. Г.В. Баришніков, Д.Ю. Волинюк, І.І. Гельжинський, З.Ю. Готра, Б.П. Мінаєв, П.Й. Стах. – Львів : Львівської політехніки, 2014. – 292 с.
004.7
П43     Погребенник, В.Д.
Комп’ютерні системи охорони важливих об’єктів : моногр. / В.Д. Погребенник, Р.В. Політило. – Львів : Львівської політехніки, 2013. – 148 с.
621.3
П44     Подольцев, А.Д.
Многомасштабное моделирование в электротехнике : моногр. / А.Д. Подольцев, И.Н. Кучерявая. – Киев : Артпринт, 2011. – 254 с.
681.8(075.8)
П81     Промысловая гидроакустика : учеб. пособ. / В.А. Кулистов, Н.В. Ивановський, Д.Г. Куценко, Д.А. Новосёлов. – Киев : Кондор, 2014. – 144 с.
621(075.8)
С60     Соловей, О.І.
Промислові електротехнологічні установки : навч. посіб. – Київ : Кондор, 2009. – 174 с.
004
Т36      Теслюк, В.М.
Автоматизація проектування мікроелектро-механічних систем на компонентному рівні : моногр. / В.М. Теслюк, П.Ю. Денисюк. – Львів : Львівської політехніки, 2011. – 192 с.
621(075.8)
Т38      Технологія машинобудування : Посібник-довідник для виконання кваліфікаційних робіт : студентами базового напряму “Інженерна механіка” та мпеціальності “Технологія машинобудування” / авт. І.І. Юрчишин, Я.М. Литвиняк, І.Є. Грицай, М.Л. Кукляк, Я.М. Кусий, В.В. Ступницький, В.А. Яцюк, А.М. Кук, Є.М. Махоркін, В.П. Свізінський. – Львів : Львівської політехніки, 2009. – 528 с.
004.73(075.8)
Ч-49    Чернега, В.
Безпровідні локальні комп’ютерні мережі : навч. посіб. / В. Чернега, Б. Платтнер. – Київ : Кондор, 2013. – 238 с.
621.39(075.8)
Ч-49    Чернихівський, Є.М.
Математичне моделювання телекомунікаційних систем та мереж : навч. посіб. / Є.М. Чернихівський. – Львів : Львівської політехніки, 2011. – 272 с.
53(038)
Я22     Яворский, Б.М.
Справичник по физике = для инженеров и студентов вузов / Б.М. Яворский, А.А. Детлаф. – изд. четвертое, переработанное. – Москва : Наука, 1968. – 939 с.
622.271(075.8)
Я72     Яремійчук, Р.С.
Основи гірничного виробництва : видобування нафти, газу та твердих корисних копалин : підручник / Р.С. Яремійчук, В.Р. Возний. – Київ : Кондор, 2011. – 376 с.

Автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня

У21
А98     Ащаулов, В.В.
Державне регулювання системи моніторингу розвитку галузей економіки в контексті євроінтеграції : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 13.10.2016 р. / В.В. Ащаулов ; наук. керівн. О.С. Щекович ; опон. Л.А. Горошкова, Д.Д. Плинокос. – Запоріжжя, 2016. – 20 с.
62-1(043.3)
Б43      Бєліков, К.О.
Теплогідравличний слідкуючий привод позиціонування приймача геліостанції : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.02.02 – машинознавство : зах. 20.12.2016 р. / К.О. Бєліков ; наук. керівн. О.П. Губарев ; опон. І.І. Назаренко, С.В. Репінський. – Київ, 2016. – 21 с.
546.1(043.3)
Б48      Березовець, В.В.
Фазово-структурні характеристики і воденьсорбційні властивості нових сплавів на основі магнію : автореф. дис. канд. хіміч. наук : 02.00.01 – неорганічна хімія : зах. 26.12.2014 р. / В.В. Березовець ; наук. керівн. І.Ю. Завалій ; опон. В.В. Павлюк, Ю.М. Солонін. – Львів, 2014. – 20 с.
338.3(043.3)
Б53      Бесараб, Д.А.
Формування системи вартісно-орієнтованого управління матеріальними запасами підприємства будівельної галузі : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 06.03.2015 р. / Д.А. Бесараб ; наук. керівн. В.О. Тімофєєва ; опон. Н.В. Чебанова, П.А. Фісуненко. – Харків, 2015. – 21 с.
338(477)(075.8)
Б61      Біленька, Ю.О.
Регулювання природних монополій у сфері електропостачання в Україні : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 25.11.2016 р. / Ю.О. Біленька ; наук. керівн. Н.Ю. Рекова ; опон. Ю.П. Колбушкін, О.І. Трохимець. – Краматорськ, 2016. – 20 с.
330.341.1(043.3)
Б61      Білоконенко, Г.В.

Діагностування розвитку соціально-економічного потенціалу виробничої організації : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 14.12.2016 р. / Г.В. Білоконенко ; наук. керівн. М.С. Дороніна ; опон. Ю.С. Погорелов, С.М. Судомир. – Харків, 2016. – 20 с.
004.67(043.3)
Б74      Богомаз, О.В.
Підвищення ефективності перетворювання інформації в системі діагнустування стану іоносферного середовища : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти : зах. 10.02.2015 р. / О.В. Богомаз ; наук. керівн. В.О. Пуляєв ; опон. Г.Ф. Кривуля, І.М. Майків. – Харків, 2014. – 20 с.
У521
Б82      Борисова, Т.М.
Маркетинг некомерційних суб’єктів: теорія, методологія, практика : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 28.10.2016 р. / Т.М. Борисова ; наук. керівн. В.І. Гринчуцький ; опон. Н.І. Чухрай, І.Л. Литовченко, В.В. Божкова. – Тернопіль, 2016. – 36 с.
537.8(043.3)
Б83      Бородкіна, Г.М.
Електродинамічні властивості і характеристики НВЧ ближньопольового резонаторного датчика контролю малооб’ємних проб біологічних рідин : автореф. дис. кандит. фізико-математ. наук : 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем : зах. 15.07.2015 р. / Г.М. Бородкіна ; наук. керівн. М.І. Сліпченко ; опон. М.М. Горобець, П.С. Красов. – Харків, 2015. – 27 с.
338(477)(043.3)
Б83      Борщ, Л.М.
Інвестиційна привабливість видобутку нетрадиційного природного газу в Україні : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 23.12.2016 р. / Л.М. Борщ ; наук. керівн. В.Є. Хаустова ; опон. І.В. Алєксєєв, О.О. Лапко. – Харків, 2016. – 20 с.
621.313(043.3)
Б85      Босак, А.В.
Керування позиційними електроприводом з неавтономною задавальною моделлю та нечіткими регуляторами : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 25.10.2016 р. / А.В. Босак ; наук. керівн. О.В. Чермалих ; опон. Л.І. Мазуренко, Ю.В. Зачепа. – Київ, 2016. – 20 с.
338(477)(075.8)
Б91      Бурлуцька, С.В.
Формування стратегії забезпечення пружності сталого розвитку національної економіки : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 26.11.2016 р. / С.В. Бурлуцька ; наук. керівн. Н.Ю. Рекова ; опон. П.Т. Бубенко, В.Г. Маргасова. – Краматорськ, 2016. – 40 с.
338(477)(043.3)
Г14      Гаймур, К.С.
Прогнозування розвитку коксохімічної галузі України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 27.12.2016 р. / К.С. Гаймур ; наук. керівн. Н.О. Москаленко ; опон. І.С. Благун, М.В. Криванич. – Харків, 2016. – 19 c.
654.93(043.3)
Г15      Галиця, В.І.
Контрольно-діагностичні засоби збору та перетворення інформації для тестування рівня підготовленності спортсменів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти : зах. 22.12.2016 р. / В.І. Галиця ; наук. керівн. П.О. Качанов ; опон. Г.Ф. Кривуля, І.В. Шостак. – Харків, 2016. – 20 с.
621.7(043.3)
Г82      Грибков,Е.П.
Розвиток наукових основ і удосконалення обладнання та технології деформування довгомірних металопорошкових виробів в оболонці : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском : зах. 01.11.2016 р. / Е.П. Грибков ; наук. керівн. О.В. Сатонін ; опон. К.О. Гогаєв, В.В. Драгобецький, О.І. Тришевський. – Краматорськ, 2016. – 36 с.
546(043.3)
Г94      Гумерова, Н.І.
Солі катіонів s- та f-металів із гетерополігексавольфрамоніколат(II) – аніоном структури Андерсона : автореф. дис. канд. хіміч. наук : 02.00.01 – неорганічна хімія : зах. 13.03.2014 р. / Н.І. Гумерова ; наук. керівн. Г.М. Розанцев ; опон. С.А. Неділько, О.А. Голіченко. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с.
621.3(043.3)
Д36     Дерев’янко, Д.Г.
Оцінювання ефективності регулювання енергетичних процесів в локальних електротехнічних системах з джерелами розосередженої генерації : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 20.12.2016 р. / Д.Г. Дерев’янко ; наук. керівн. С.П. Денисюк ; опон. О.М. Юрченко, В.В. Кулик. – Київ, 2016. – 20 с.
338.262(043.3)
Д99     Дячек, В.В.
Стратегії індикативного програмування національної економіки : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 14.10.2016 р. / В.В. Дячек ; наук. керівн. В.А. Євтушенко ; опон. А.Х. Іляшенко, Н.І. Ісаєва. – Запоріжжя, 2016. – 20 с.
621.38(043.3)
З-16     Зазерін, А.І.
Активні фільтри на тонкоплівкових п’єзоелектричних резонаторах : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.27.-1 – твердотільна електроніка : зах. 08.11.2016 р. / А.І. Зазерін ; наук. керівн. А.Т. Орлов ; опон. О.В. Осадчук, Е.М. Глушеченко. – Київ, 2016. – 21 с.
621.735(043.3)
З-67     Злигорєв, В.М.
Удосконалення технологічних процесів кування крупних поковок на основі використання способу осадження профільованих заготовок : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском : зах. 02.12.2016 р. / В.М. Злигорєв ; наук. керівн. О.Є. Марков ; опон. В.В. Кухар, В.Л. Чухліб. – Краматорськ, 2016
004.92(043)
З-86     Зори, С.А.
Высокопродуктивные методы и аппаратно-программные средства реалистичной пространственной визуализации для систем трехмерной компьютерной графики : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук : 05.13.05-Компьютерные системы и компоненты / С.А. Зори ; наук. керівн. Е.А. Башков. – Красноармейск, 2016. – 398 с.
004.4(043.3)
І-18     Іванов, Ю.Ю.
Завадостійке декодування турбо-кодів у розподілених комп’ютерних системах : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти : зах. 02.12.2016 р. / Ю.Ю. Іванов ; наук. керівн. А.Я. Кулик ; опон. В.В. Казимир, М.П. Мусієнко. – Вінниця, 2016. – 25 с.
339.5(477)(043.3)
К15     Кайнара, Д.О.
Науково-методичні засади знівелювання торговельних бар’єрів між Україною та ЄС для підприємств машинобудування : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 03.11.2016 р. / Д.О. Кайнара ; наук. керівн. А.В. Череп ; опон. Б.М. Андрушків, А.С. Завербний. – Запоріжжя, 2016. – 20 с.
351(477)(043.3)
К22     Карзун, І.Г.
Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку системи закладів вищої освіти в Україні : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 27.12.2016 р. / І.Г. Карзун ; наук. керівн. А.С. Музиченко ; опон. І.С. Каленюк, О.В. Ткачук. – Кропивницький, 2016. – 20 с.
338.43(477)(043.3)
К41     Кіндзерський, В.В.
Державне регулювання та інституційна політика розвитку аграрного сектора національної економіки : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 02.12.2016 р. / В.В. Кіндзерський ; наук. керівн. Ю.М. Лопатинський ; опон. О.Г. Шпикуляк, Г.Є. Павлова. – Чернівці, 2016. – 20 с.
669.162(043.3)
К59     Койфман, О.О.
Підвищення ефективності роботи доменних повітронагрівачів шляхом збільшення тиску газу-теплоносія : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.16.02 : зах. 28.10.2016 р. / О.О. Койфман ; наук. керівн. О.І. Сімкін ; опон. Л.П. Грес, А.В. Сущенко. – Маріуполь, 2016. – 22 с.
519.2(043.3)
Л25     Ларін, О.О.

Теоретичні основи прогнозування надійності елементів машин з гумо-кордними композитами при відмова, що викликані втомою : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.02.09 – динаміка та міцність машин : зах. 16.12.2016 р. / О.О. Ларін ; наук. керівн. Г.І. Львов ; опон. М.І. Бобир, А.П. Зіньковський, О.М. Шупіков. – Харків, 2016. – 40 с.
621(043.3)
Л63     Лисяк, В.Г.
Усталені режими електротехнічного комплексу “Електропостачальника система -помпова станція” : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 29.12.2016 р. / В.Г. Лисяк ; наук. керівн. П.Ф. Гоголюк ; опон. А.М. Лупенко, П.О. Курляк. – Львів, 2016. – 21 с.
621.314(043.3)
Л64     Литвиненко, Т.М.
Підвищення енергоефективності формувачів високовольтних імпульсів з наносекундною тривалістю : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.12 – напівпровідникові перетворювачі електроенергії : зах. 18.10.2016 р. / Т.М. Литвиненко ; наук. керівн. А.В. Переверзєв ; опон. Т.О. Терещенко, Ю.О. Денисов. – Київ, 2016. – 21 с.
621.3(043.3)
Л64     Літковець, С.П.
Оптимізація режимів роботи статистичних тиристорних компенсаторів з примусовою комутацією та пофазним керуванням реактивною потужністю : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 11.11.2016 р. / С.П. Літковець ; наук. керівн. М.В. Пєтухов ; опон. Ю.Л. Саєнко, О.Д. Демов. – Вінниця, 2016. – 21 с.
620.1(043.3)
Л68     Лободенко, А.В.
Полімерні композити триботехнічного призначення на основі фенілону з застосуванням термічної обробки : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.17.06 – технологія полімерних та композиційних матеріалів : зах. 19.12.2014 р. / А.В. Лободенко ; наук. керівн. В.І. Ситар ; опон. В.І. Дирда, О.Ю. Полоз. – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с.
621(043.3)
М26    Маркова, М.О.

Удосконалення технологічних процесів виготовлення пустотілих поковок на основі способу кування без оправки : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском : зах. 21.09.2016 р. / М.О. Маркова ; наук. керівн. І.С. Алієв ; опон. В.В. Кухар, А.В. Ашкелянець. – Краматорськ, 2016. – 23 с.
338(477)(043.3)
М48    Мельник, О.І.
Підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 02.12.2016 р. / О.І. Мельник ; наук. керівн. Ю.М. Лопатинський ; опон. О.Д. Гудзинський, Ю.Є. Кирилов. – Чернівці, 2016. – 20 с.
330(477)(043.3)
М74    Моісеєнко, Ю.М.
Державна підтримка розвитку нанотехнологій в Україні : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : 23.12.2016 р. / Ю.М. Моісеєнко ; наук. керівн. Н.В. Белікова ; опон. Л.С. Ладонько, К.О. Тимофєєва. – Харків, 2016. – 20 с.
658.8(477)(043.3)
М79    Мордвицька, Ю.С.
Механізм трансферного ціноутворення в системі управління логістичними бізнес-процесами інтегрованих холдингів : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 26.12.2016 р. / Ю.С. Мордвицька ; наук. керівн. В.М. Колосок ; опон. О.П. Величко, М.Ю. Григорак. – Маріуполь, 2016. – 20 с.
004.7(043.3)
М86    Мохаммад, Ю.Я.
Розробка програмно-апаратних рішень підвищення продуктивності комп’ютерних систем формування трьохмірних зображень : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти : зах. 02.11.2016 р. / Ю.Я. Мохаммад ; наук. керівн. Є.Є. Федоров ; опон. Н.І. Алішов, С.Г. Антошук. – Красноармійськ, 2016. – 22 с.
330.34(477)(043.3)
Н32     Настас, О.М.
Механізм розподілу та перерозподілу доходів інституційних секторів економіки України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 04.11.2016 р. / О.М. Настас ; наук. керівн. Л.В. Шинкарук ; опон. Е.В. Прушківська, І.В. Бакум. – Чернівці, 2016. – 20 с.
66.021(043.3)
Н32     Настенко, О.В.
Моделювання процесів інерційного-фільтруючої сепарації газорідинних сумішей : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології : зах. 28.10.2016 р. / О.В. Настенко ; наук. керівн. О.О. Ляпощенко ; опон. В.П. Шапорев, С.В. Вакал. – Суми, 2016. – 20 с.
621.31(043.3)
Н50     Немикіна, О.В.
Підвищення ефективності систем електроживлення кранів з частотно-регульованим приводом : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах.11.03.2016 р. / О.В. Немикіна ; наук. керівн. П.Д. Андрієнко ; опон. О.І. Толочко, І.М. Луценко. – Одеса, 2016. – 19 c.
621.3(043.3)
О-58    Оникієнко, Ю.О.
Система прогнозування кондуктивних завад звукових підсилювачів класу D : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.08 – прикладна акустика та звукотехніка : зах. 23.12.2014 р. / Ю.О. Оникієнко ; наук. керівн. В.В. Пілінський ; опон. Г.М. Розорінов, М.А. Мелешко. – Київ, 2014. – 22 с.
669(043.3)
П32     Пілюгін, Є.І.
Вдосконалення способів підготовки повернення в агломераційному виробництві : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.16.02 : зах. 18.11.2016 р. / Є.І. Пілюгін ; наук. керівн. В.Б. Семакова ; опон. В.В. Бочка, М.Р. Руденко. – Маріуполь, 2016. – 24 с.
005.3(043.3)
П34     Пісарюк, С.М.
Управління економічною ефективністю операційної діяльності мережі супермаркетів : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 27.11.2015 р. / С.М. Пісарюк ; наук. керівн. Д.Г. Легеза ; опон. Л.М. Шульгіна, В.В. Лісіца. – Бердянськ, 2015. – 20 с.
65(043.3)
П62     Посохов, І.М.
Управління ризиками корпорації промислових підприємств залізничного транспорту : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 21.11.2014 р. / І.М. Посохов ; наук. керівн. В.Л. Дикань ; опон. Ю.С. Бараш, В.В. Прохорова, А.М. Штангрет. – Харків, 2014. – 39 с.
621.313(043.3)
П93     Пушкар, М.В.
Самозбудження та регулювання в автономних системах генерації з асинхронним генераторами : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 01.12.2016 р. / М.В. Пушкар ; наук. керівн. М.В. Печеник ; опон. Л.І. Мазуренко, Ю.В. Зачепа. – Київ, 2016. – 20 с.
621.515(043.3)
Р15      Радюк, М.В.
Обгрунтування параметрів шахтних компресорних установок з системами утилізації тепла : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.05.06-Гірничні машини : зах. 25.12.2014 р. / М.В. Радюк ; наук. керівн. Ю.І. Оксень ; опон. О.В. Замицький, В.В. Лобода. – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с.
621.96(043.3)
С29     Селезньов, М.Є.
Удосконалення технології та обладнання процесів різання товстолистового металопрокату на ножицях : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском : зах. 01.11.2016 р. / М.Є. Селезньов ; наук. керівн. П.В. Боровік ; опон. А.О. Іщенко, М.Г. Коренко. – Краматорськ, 2016. – 20 с.
669(043.3)
С30     Семаков, В.В.
Підвищення ефективності відновної роботи газового потоку за рахунок формування раціональної структури стовпа шихти в доменній печі : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.16.02 : зах. 18.11.2016 р. / В.В. Семаков ; наук. керівн. В.П. Руських ; опон. В.В. Бочка, О.Є. Меркулов. – Маріуполь, 2016. – 22 с.
338.24(043.3)
С31     Сєніна, А.О.
Регуляторна політика держави в сфері адміністративних послуг : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 31.10.2016 р. / А.О. Сєніна ; наук. керівн. Ю.Б. Іванов ; опон. Н.Л. Шлафман, Л.Ю. Вдовиченко. – Харків, 2016. – 20 с.
665(043.3)
С41     Ситнік, Н.С.
Удосконалення технології переетерифікування жирів з використанням гліцератів лужних металів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.18.06 – технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів : зах. 03.11.2016 р. / Н.С. Ситнік ; наук. керівн. І.М. Демидов ; опон. О.В. Черваков, І.Г. Радзієвська. – Харків, 2016. – 21 с.
621.783(043.3)
С44     Скоробогатова, І.В.
Автоматизація керування енергозберігаючими режимами камерної печі : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.07 : зах. 20.11.2014 р. / І.В. Скоробогатова ; наук. керівн. Б.В. Гавриленко ; опон. В.В. Ткачов, М.М. Чепцов. – Красноармійськ, 2014. – 21 с.
620.9(043.3)
С59     Соколова, Н.П.
Підвищення енергоефективності електротехнічних комплексів аеропортів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 11.11.2016 р. / Н.П. Соколова ; наук. керівн. В.П. Захарченко ; опон. М.Й. Бурбело, В.П. Калінчик. – Вінниця, 2016. – 20 с.
535.3(043.3)
С60     Соломічев, Р.І.
Мікропроцесорна інформаційно-вимірювальна система контролю концентрації пилу для аерогазового захисту вугільних шахт : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти : зах. 20.11.2014 р. / Р.І. Соломічев ; наук. керівн. А.А. Зорі ; опон. С.І. Кондрашов, В.В. Данилов. – Красноармійськ, 2014. – 20 с.
351.82(477)(043.3)
С91     Сухина, Ю.В.
Механізми державного управління інноваційним розвитком зовнішньоекономічної діяльності регіону : автореф. дис. канд. з держ. управ. : 25.00.02 – Механізми державного управління : зах. 25.12.2014 р. / Ю.В. Сухина ; наук. керівн. О.Г. Ткаченко ; опон. Л.М. Івашова, О.І. Черчатий. – Донецьк, 2014. – 20 с.
621.7(043.3)
Т13      Таган, Л.В.
Удосконалення технологічних процесів кування крупних поковок на основі використання нових способів деформування : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском : зах. 25.06.2015 р. / Л.В. Таган ; наук. керівн. І.С. Алієв ; опон. В.М. Михалевич, Б.С. Каргін. – Краматорськ, 2015. – 24 с.
004.942(043.3)
Т34      Теплинський, К.С.
Паралельне комп’ютерне моделююче середовище, орієнтоване на ідентифікацію параметрів моделей складних динамічних систем : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти : зах. 21.09.2016 р. / К.С. Теплинський ; наук. керівн. В.А. Святний ; опон. В.Д. Самойлов, Р.К. Кудерметов. – Красноармійськ, 2016. – 21 с.
330.3(043.3)
Т44      Тисько, М.М.
Управління інноваційним розвитком підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 28.10.2016 р. / М.М. Тисько ; наук. керівн. В.Я. Брич ; опон. А.В. Череп, Л.Я. Малюта. – Тернопіль, 2016. – 20 с.
667.6(043.3)
Т46      Тихомирова, Т.С.
Розробка та дослідження тришарових покрить з полімерних матеріалів для антикорозійного захисту зовнішньої поверхні магістральних газопроводів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.17.06 – тезнологія полімерних та композиційних матеріалів : зах. 23.12.2014 р. / Т.С. Тихомирова ; наук. керівн. О.М. Рассоха ; опон. В.З. Маслош, Ю.В. Попов. – Луганськ, 2014. – 21 с.
532.5(043.3)
Т41      Тімошенко, Н.С.
Шляхи знаження та локалізації пило-газових викидів дугових сталеплавильних печей : автореф. дис. канд. тех. наук : 01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми : зах. 26.03.2015 р. / Н.С. Тімошенко ; наук. керівн. О.М. Семко ; опон. В.А. Ванін, А.П. Кононенко. – Київ, 2015. – 20 с.
62(043.3)
У77     Успенський, Б.В.
Нелінійні нормальні форми коливань силових передач двигунів внутрішнього згоряння : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.02.09 – динаміка та міцність машин : захист 30.11.16 р. / Б.В. Успенський ; наук. керівн. К.В. Аврамов ; опон. В.З. Грищак, В.Б. Гриньов. – Харків, 2016. – 19 с.
352(477)(043.3)
Ф32     Феденчук, Я.М.
Механізм антикризового управління економічним розвитком міст : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 08.12.2016 р. / Я.М. Феденчук ; наук. керівн. Г.Л. Монастирський ; опон. А.А. Олешко, О.П. Тищенко. – Тернопіль, 2016. – 20 с.
622.625(043.3)
Ф33     Федоряченко, С.О.
Обгрунтування параметрів шахтної вагонетки для забезпечення високої стійкості руху по рейковому шляху з недосконалостями : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.05.06-Гірничні машини : зах. 25.12.2014 р. / С.О. Федоряченко ; наук. керівн. К.А. Зіборов ; опон. В.П. Кондрахін, Р.В. Кірія. – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с.
621.3(043.3)
Ч-43    Ченчевой, В.В.
Автономний нерегульований асинхронний генератор із високонасиченою магнітною системою : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.01 – Електричні машини й апарати : зах. 25.11.2016 р. / В.В. Ченчевой ; наук. керівн. Д.Й. Родькін ; опон. Л.І. Мазуренко, О.М. Петренко. – Кременчук, 2016. – 24 с.
620.22(043.3)
Ч-49    Чернявський, В.В.
Закономірності формування структури та механічних властивостей високоентропійних сплавів системи Al-Cu-Ni-Fe-Cr-Ti-V в процесі механічного легування та спікання : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.16.06 – Порошкова металургія та композиційні матеріали : зах. 27.12.2016 р. / В.В. Чернявський ; наук. керівн. О.І. Юркова ; опон. В.П. Солнцев, С.Є. Кондратюк. – Київ, 2016. – 24 с.
У9(4Укр)
Ш35    Швець, О.Г.
Еколого-економічний механізм рекультивації техногенно порушених земель : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.06-економіка природокористування та охорони навколишнього середовища : зах. 18.10.2016 р. / О.Г. Швець ; наук. керівн. О.А. Демидов ; опон. І.В. Власенко, Н.В. Кузін. – Київ, 2016. – 21 с.
621.777(043.3)

Ш66    Шкіра, О.В.
Удосконалення технологічних процесів штампування деталей з фланцем та відростоком на основі використання способів комбінованого видавлювання : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском : зах. 02.11.2016 р. / О.В. Шкіра ; наук. керівн. І.С. Алієв ; опон. О.В. Грушко, В.М. Левченко. – Краматорськ, 2016. – 20 с.
621.515(043.3)
Ю75    Юрко, І.В.
Підвищення ефективності роботи відцентрового компресора шляхом оптимізації вхідного регулюючого апарату : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.05.16 – турбомашини та турбоустановки : зах. 05.03.2015 р. / І.В. Юрко ; наук. керівн. Г.А. Бондаренко ; опон. О.П. Усатий, В.М. Голощапов. – Харків, 2015. – 22 с.

Наукові праці Донецького національного технічного університету

543.4
В61     Вовна, О.В.
Оптоелектронні вимірювальні системи концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері шахт : моногр. / О.В. Вовна. – До 95 річчя Державного вищого навчального закладу. – Красноармійськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2016. – 336 с. : іл
620.22(075.8)
Г11      Гірничне матеріалознавство : навч. посіб. / О.І. Повзун, Я.О. Ляшок, С.В. Подкопаєв та ін. ; ред. С.В. Подкопаєв. – До 95 річчя Державного вищого навчального закладу. – Покровськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2016. – 296 с.
681.5
Д67     Донецький національний технічний університет
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація №1 (29) 2016 : Всеукраїнський науковий збірник : Заснований у липні 1998 року : Виходить 1-2 рази на рік / Донецький національний технічний університет, Донецький національний технічний університет ; ред. О.Є. Башков, А.А. Зорі, О.В. Вовна, В.П. Куценко, О.Г. Воронцов, Н.І. Чичикало, О.А. ; ред. О.Є. Башков, А.А. Зорі, О.В. Вовна, В.П. Куценко, О.Г. Воронцов, Н.І. Чичикало, О.А. – Покровськ , 2016. – 166 с.
681.5
Д67     Донецький національний технічний університет
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація №1 (28) 2015 : Всеукраїнський науковий збірник : Заснований у липні 1998 року : Вихидить 2 рази на рік / Донецький національний технічний університет, Донецький національний технічний університет ; ред. О.Є. Башков, А.А. Зорі, В.П. Куценко, О.Г. Воронцов, Н.І. Чичикало, A. Kinle, O. Sawo ; ред. О.Є. Башков, А.А. Зорі, В.П. Куценко, О.Г. Воронцов, Н.І. Чичикало, A. Kinle, O. Sawo. – Красноармійськ, 2016. – 250 с.
622.411(043)
И75     Иорданов, И.В.
Повышение безопасности применения электроэнергии на шахтах, опасных по газу или пыли путем использования сверхбыстродействующих коммутационных устройств на электрогидравлической основе : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук : 05.26.01 – Охрана труда / И.В. Иорданов ; наук. керівн. А.Г. Мнухин. – Красноармейск, 2016. – 180 с.
621.389
Л19     Лактіонов, І.С.
Комп’ютеризовані вимірювачі комплексу фізичних параметрів грунтів та мікроклімату промислових теплиць : моногр. / І.С. Лактіонов, О.В. Вовна, А.А. Зорі. – До 95 річчя Державного вищого навчального закладу. – Покровськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2016. – 212 с. : іл.
621.39
Т15      ТАК: телекомунікації, автоматика, комп’ютерні-інтегровані технології : Збірка доповідей Міжрегіональної науково-практичної конференції молодих учених (Красноармійськ, 16-17 листопада 2015 р.) / ред. А.А. Зорі, С.В. Василець, В.В. Поцепаєв, В.Я. Воропаєва, В.М. Ставицький, В.П. Тарасюк, Г.В. Ступак, І.С. Грабовенко. – Красноармійськ : ДВНЗ ДонНТУ, 2015. – 265 с.
004.92(43)
М86    Мохаммад, Ю. Я.
Разработка программно-аппаратных решений повышения производительности компьютерных систем формирования трехмерных изображений : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук : 05.13.05-Компьютерные системы и компоненты / Ю. Я. Мохаммад ; наук. керівн. Е.Е. Федоров. – Красноармейск, 2016. – 141 с.

Природничі науки

502/504(477)
Б82      Борейко, В.Е.
История охраны природы Украины : Х век – 1980 / В.Е. Борейко. – издание второе, дополненное. – Киев, 2001. – 541 с. – (История охраны природы : Вып: 24)
339.19(477)
Б82      Борейко, В.Е.
Контрабанда диких животных, растений и их дериватов в Украине : Аналитический обзор по материалам независимого расследования / В.Е. Борейко. – Киев : Логос, 2012. – 43 с. – (Охрана дикой природы ; вып. 65)
330
В11     Вісник економічної науки України : науковий журнал / відповідал. за вип. В.І. Ляшенко ; ред. М.Г. Білопольський № 1 (28). – Київ, 2015. – 217 с.
330
В11     Вісник економічної науки України : науковий журнал / відповідал. за вип. В.І. Ляшенко ; ред. М.Г. Білопольскький № 1(30). – Київ, 2016. – 245 с.
51(038)
В92     Выгодский, М.Я.
Справочник по элементарной матеиатике : таблицы, арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия, функции и графики / М.Я. Выгодский. – издание семнадцатое. – Москва : Наука, 1966. – 423 с.
502/504
Е45     Екологічний вісник : січень – лютий 2014. – Київ, 2014
502/504
Е45     Екологічний вісник : липень – серпень 2013. – Київ, 2013
502/504
З-41     Збалансований розвиток України – шлях до здоров’я і добробуту нації : Матеріали Українського екологічного конгресу 21 вересня 2007 р. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2007. – 579 с. – (Бібліотека всеукраїнської екологічної ліги)
К49     Клименко, М.О.
Екологія міських систем : підручник : 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / М.О. Клименко, Ю.В. Пилипенко, О.С. Мороз. – Херсон : Олді-плюс, 2016. – 294 с.
630(477.62)
Л63     Ліси Донеччини : науково-інформаційний довідник / ред. В.О.Бородавка. – Луцьк : Ініціал, 2015. – 400 с. : іл.
504(477)
О-76    Останні степи України: бути чи не бути? : просвітницьке науково-популярне видання / О.П. Бурковський, О.В. Василюк, А.В. Єна та ін. ; ред. О.П. Бурковський. – Київ, 2013. – 39 с. – (Громадська кампанія “Збережемо українські степи”)
504.5
П42     Поводження з пестицидами в Україні : соціально-екологічні, економічні наслідки та шляхи розв’язання. – Київ, 2015. – 36 с. – (Бібліотека всеукраїнської екологічної ліги : “Стан навколишнього серодовища липень”, 2015, № 7)
504.1
У26     Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом : директиви, що стосуються довкілля. – Київ, 2015. – 24 с. – (Бібліотека всеукраїнської екологічної ліги : “Стан навколишнього середовища” травень, 2015, № 5)
Художні видання

94(477)
А28     АД242 = Аеропорт Донецьк : Історія мужності, братерства і самопожертви / уклад. І. Штогрін ; фот. С. Лойка. – Харків : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2016. – 352 с. : іл. + кол. вкл.
821.161.2
В19     Василашко, В.Ф.
Заговори, щоб я тебе побачив : Вірші / В.Ф. Василашко ; худож. В. Франчук. – 2-ге вид. – Київ, 2014. – 174 с.
001.894
В48     Винахідники України – еліта держави. Винаходи та інновації Т. 4. – Київ : Логос Україна, 2016. – 147 с.
821.161.2
В87     Вторжение в Украину: Хроника российской агресии : публ. издание / Д. Тымчук, Ю. Карин, К. Машовец, В. Гусаров. – Группа “Информационное Сопротивление”. – Киев : Брайт Стар Паблишинг, 2016. – 240 с.
94(=512.145)
Г75      Грабовський , С.
Крим: два з половиною століття імперського геноциду : Науково-популярне видання / С. Грабовський, І. Лосєв. – Київ : Знання України, 2016. – 47 с.
32.019.51(477)
Г75     Грабовський, С.
Російська телепропаганда як знаряддя формування “міфу ХХІ століття” : Науково-популярне видання / С. Грабовський. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2016. – 56 с.
94(4)
Г75      Грабовський, С.
Пакт, який розпочав війну. Епізоди Великої Історії ХХ століття : Науково-популярне видання / С. Грабовський. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2016. – 72 с.
355
Д21     Дах, Ганс фон
Тотальний опір: Інструкція з ведення малої війни для кожного Ч.1 / Ганс фон Дах ; перекл. Христина Назаркевич ; ред. Олег Фешовець. – Львів : Астролябія, 2014. – 160 с.
821.161.2
К49     Клічак, В.
Вздовж дарованих Божих днів : Лірика / Василь Клічак ; Передм. В. Базилевського. – Київ : Просвіта, 2015. – 168 с. : іл.
94(477.86)
С17     Самобутність яворова : Збірниу науково-популярних нарисів / ред. Д.І. Дзвінчука. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2016. – 112 с. : іл.
82.09(477)
Т51      Токарчук, Б.
Так кто ж вурдалак / Б. Токарчук. – Київ : Знання України, 2016. – 55 с.

Вересень

Технічні науки

681.2
А64        Аналітичні прилади та системи : навч. посіб. : До 95-річчя Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” / О.В. Вовна, А.А. Зорі, В.А. Порєв, В.П. Приміський ; ред. В.А. Порєв. – Красноармійськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2016. – 330 с.

62(075.8)
Б76     Боженко, Л.І.
Технологія машинобудування. Проектування та виробництво заготованок : підруч. / Л.І. Боженко. – Львів : Світ, 1996. – 368 с. : іл.

543.4
В61     Вовна, О.В.
Оптоелектронні вимірювальні системи концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері шахт : моногр. / О.В. Вовна. – До 95 річчя Державного вищого навчального закладу. – Красноармійськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2016. – 336 с. : іл.

621(075.8)
В84        Вступ до фаху з електроніки та комп’ютерної інженерії : навч. посіб. / А.А. Зорі, В.М. Лукашенко, В.М. Співак та ін. – До 95 річчя Державного вищого навчального закладу. – Покровськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2016. – 312 с. : іл.

620.22(075.8)
Г11        Гірничне матеріалознавство : навч. посіб. / О.І. Повзун, Я.О. Ляшок, С.В. Подкопаєв та ін. ; ред. С.В. Подкопаєв. – До 95 річчя Державного вищого навчального закладу. – Покровськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2016. – 296 с.

62-82(075.8)
Г46        Гидравлика, гидромашины и гидроприводы : учебник для вузов / Т.М. Башта, С.С. Руднев, Б.Б. Некрасов та ін. – 2-е изд. перераб. – Москва : Машиностроение, 1982. – 423 с. : ил.

621.81(075.8)
Г93     Гузенков, П.Г.
Детали машин : учеб. пособ. для вузов / П.Г. Гузенков. – 4-е изд. испр. – Москва : Высшая школа, 1986. – 359 с. : ил.

62-82(075.8)
Ж85     Жук, А.Я.
Основи наукових досліджень в сфері практичної механікиКн. 1, Теоретичні дослідження : навч. посіб. / А.Я. Жук, Н.К. Желябіна, Г.П. Малишев. – Київ : Кондор, 2012. – 186 с.

62-82(075.8)
Ж85     Жук, А.Я.
Основи наукових досліджень в сфері практичної механікиКн. 2, Експериментальні дослідження : навч. посіб. / А.Я. Жук, Н.К. Желябіна, Г.П. Малишев. – Київ : Кондор, 2012. – 224 с.

621.81(075.8)
З-12    Заблонский, К.И.
Детали машин : учебник для вузов / К.И. Заблонский. – Киев : Высшая школа, 1985. – 518 с.

621.31(075.8)
З-18    Закладний, О.М.
Енергозбереження засобами промислового електропривода : навч. посіб. / О.М. Закладний, А.В. Праховник, О.І. Соловей. – Київ : Кондор, 2005. – 408 с.

621.81(075.8)
И21     Иванов, М.Н.
Детали машин : учебник для вузов / М.Н. Иванов. – изд. 5, перераб. – Москва : Высшая школа, 1991. – 383 с. : ил.

620.91-049.34(075.8)
К78     Краснянский , М.Е.
Энергосбережение : учеб. пособ. : для студентов и магистров / М.Е. Краснянский. – 2-е изд., исправ. и допол. – Киев : Кондор, 2016. – 176 с.

530
К95     Кухлинг, Х.
Справочник по физике / Х. Кухлинг ; перекл. Е.М. Лейкина. – Издание второе. – Москва : Мир, 1985. – 520 с. : ил.

621.389
Л19     Лактіонов, І.С.
Комп’ютеризовані вимірювачі комплексу фізичних параметрів грунтів та мікроклімату промислових теплиць : моногр. / І.С. Лактіонов, О.В. Вовна, А.А. Зорі. – До 95 річчя Державного вищого навчального закладу. – Покровськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2016. – 212 с. : іл.

669(075.8)
Л12     Лахтин, Ю.М.
Материаловедение : учебник для вузов / Ю.М. Лахтин, В.П. Леонтьева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 1980. – 493 с. : ил.

621.22(075.8)
М23     Мандрус, В.І.
Машинобудівна гідравліка. Задачі та приклади розрахунків : підруч. / В.І. Мандрус, Н.П. Лещій, В.М. Звягін. – Львів : Світ, 1995. – 264 с. : іл.

744
М74     Могильный, И.М.
Техническое черчение : учеб. пособ. для вузов / И.М. Могильный ; ред. В.С. Левицкий. – 7-е, переработанное. – Москва : Машиностроение, 1964. – 317 с.

004.65(075.8)
П19     Пасічник, В.В.
Сховища даних : навч. посіб. / В.В. Пасічник, Н.Б. Шаховська ; ред. В.В. Пасічник. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 490 с. – (Серія: “Комп’ютинг”)

Ч215.7я73
П57     Поперечний, А.М.
Магістерська робота. Методологія її виконання : Напрям “Машинобудування та матеріалообробка” : для студентів спеціалізації 8.05050313 “Обладання переробних і харчових виробництв” : навч. посіб. / А.М. Поперечний, І.М. Заплетніков, О.І. Баришев. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 204 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

62-52(075.8)
П58     Попович, М.Г.
Теорія автоматичного керування : підручник для ВНЗ / М.Г. Попович, О.В. Ковальчук. – Київ : Либідь, 1997. – 544 с.

621.8(075.8)
Р47     Решетов, Д.Н.
Детали машин : учебник для студентов машиностроительных и механических специальностей вузов / Д.Н. Решетов. – 4-е изд. перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 1989. – 496 с. : ил.

622.87
С75        Средства индивидуальной защиты для работников угольной промышленности : учеб. пособ. / Я.А. Ляшок, А.Ф. Долженков, С.В. Подкопаев та ін. ; ред. А.Ф. Долженков. – Красноармейск : ГВУЗ “ДонНТУ”, 2016. – 122 с.

531/534(075.8)
Т33        Теоретична механіка (для факультетів радіофізичного профілю) : підручник для ВНЗ / С.М. Шульга, О.В. Богацька, О.Ю. Бутрим та ін. – Харків : Ранок, 2007. – 208 с. – (Сучасний підручник)

62-83(075.8)
Т35     Терехов, В.М.
Элементы автоматизированного электропривода : учебник для вузов / В.М. Терехов. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 224 с. : ил.

621.3(075.8)
Т45     Титаренко, М.В.
Електротехніка : навч. посіб. для студентів інженерно-технічних (неелектротехнічних) спеціальностей вузів / М.В. Титаренко. – Київ : Кондор, 2015. – 240 с.

531/534(075.8)
Т51     Токар, А.М.
Теоретична механіка. Кінематика : Методи і задачі : навч. посіб. / А.М. Токар. – Київ : Либідь, 2001. – 416 с.

У537
Х76     Хоменко, І.О.
Методологічні основи кластеризації транспортної галузі : моногр. / І.О. Хоменко. – Київ : Кондор, 2015. – 300 с.

621(075.8)
Я49     Якушев, А.И.
Взаимо-заменяемость, стандартизация и технические измерения : учебник для вузов / А.И. Якушев, Л.Н. Воронцов, Н.М. Федотов. – 6-е изд. перераб. и допол. – Москва : Машиностроение, 1986. – 352 с. : ил.

Соціальні та гуманітарні науки

004(075.8)
А64     Аніловська, Г.Я.
Інформаційні системи і технології у фінансах : навч. посіб. / Г.Я. Аніловська, Н.С. Марушко, Т.М. Стоколоса. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 311 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

Ч448я73
А67     Аніловська, Г.Я.
Університетська книга : навч. посіб. / Г.Я. Аніловська, Н.С. Марушко, Л.М. Томаневич. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 304 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У526я73
А79     Аранчій, В.І.
Гроші та кредит : навч. посіб. / В.І. Аранчій, Л.М. Бойко, Л.В. Черненко. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 362 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У50-07я73
А86     Артим-Дрогомирецька, З.Б.
Економічний ризик : навч.-метод. посіб. / З.Б. Артим-Дрогомирецька, М.В. Негрей. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 320 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

Ю0я73
Б17     Базалук, О.О.
Філософія освіти : навчально-методичний посібник / О.О. Базалук, Н.Ф. Юхименко. – Київ : Кондор, 2015. – 164 с.

У526.28я73
Б23        Банківський нагляд : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.С. Котковський, С.І. Головко, О.В. Нєізвєстна, К.В. Мстоян. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львов : Магнолія 2006, 2015. – 314 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У526я73
Б23     Бандурка, О.М.
Гроші та кредит : підруч. / О.М. Бандурка, В.В. Глущенко, А.С. Глущенко. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 367 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У26я73
Б39     Бездітко, Ю.М.
Валютне регулювання : навч. посіб. / Ю.М. Бездітко, О.О. Мануйленко, Г.А. Стасюк. – Херсон : Олді-плюс, 2009. – 272 с.

Щ
Б64     Бирюкова, Н.Ю.
Западноевропейское прикладное искусство XVII-XVIII веков / Н.Ю. Бирюкова. – Ленинград : Искусство, 1974. – 238 с.

У9(4Укр)261я73
Б68     Благун, І.Г.
Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / І.Г. Благун, Р.М. Воронко, М.Л. Бучкович. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 224 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У521
Б78     Боковець, В.В.
Теоретико-методичні засади управління корпораціями : моногр. / В.В. Боковець. – Київ : Кондор, 2015. – 206 с.

330
В11        Вісник економічної науки України : науковий журнал / відповідал. за вип. В.І. Ляшенко ; ред. М.Г. Білопольський № 1 (28). – Київ, 2015. – 217 с.

330
В11        Вісник економічної науки України : науковий журнал / відповідал. за вип. В.І. Ляшенко ; ред. М.Г. Білопольскький № 1(30). – Київ, 2016. – 245 с.

Ю0я73
В17     Вандишев, В.М.
Філософія. Екскурс в історію вчень і понять : навч. посіб. / В.М. Вандишев. – Київ : Кондор, 2005. – 474 с.

621.311(075.8)
В29     Веников, В.А.
Переходные электромеханические процессы в электрических системах : учебник для вузов / В.А. Веников. – 3-е из., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1978. – 415 с. : ил.

У58я73
В42     Віднійчук-Вірван, Л.А.
Міжнародні розрахунки і валютні операції : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.А. Віднійчук-Вірван. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 216 с. – (Серія “Міжнародний бізнес”)

У9(4Укр)262я73
В42     Віднійчук-Вірван, Л.А.
Платіжні системи : навч. посіб. / Л.А. Віднійчук-Вірван. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 189 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У052.226я73
В58     Власюк, Н.І.
Фінансовий аналіз : навч. посіб. / Н.І. Власюк. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 978-966-2025-74-3. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У052.0я73
В75     Воронко, Р.М.
Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту : навч. посіб. / Р.М. Воронко, К.І. Редченко, І.Г. Благун. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 521 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У052.2я73
В75     Воронко, Р.М.
Облік у зарубіжних країнах : навч. посіб. / Р.М. Воронко. – 2-ге вид., стереотипне. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 744 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

821.161.2
В87        Вторжение в Украину: Хроника российской агресии : публ. издание / Д. Тымчук, Ю. Карин, К. Машовец, В. Гусаров. – Группа “Информационное Сопротивление”. – Киев : Брайт Стар Паблишинг, 2016. – 240 с.

Ш2/5(4Укр)
Г12        Українські колядки та щедрівки / уклад. С.М. Гаврилів. – Saskatoon- Львів, 2005. – 297 с.

94(477)
Г13     Газін, В.В.
Павло Тетеря / В.В. Газін. – Київ : Арій, 2013. – 224 с. – (Гетьмани України та їхня доба)

У9(4Укр)я73
Г16     Галушко, Є.О.
Казначейська справа : підруч. / Є.О. Галушка, О.В. Охрімовський, Я.М. Гончарук. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 580 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У529я73
Г16     Галущак, М.П.
Організація виробництва у прикладах та задачах : навч. посіб. / М.П. Галущак, М.П. Оксентюк, І.Б. Гевко. – Київ : Кондор, 2015. – 214 с.

У526я73
Г55     Глущенко, А.С.
Фінанси : навч. посіб. / А.С. Глущенко. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 438 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У05я73
Г56     Гнатишин, Л.Б.
Організація обліку : навч. посіб. / Л.Б. Гнатишин, О.С. Прокопишин. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 431 с.

У526.27я73
Г57     Говорушко, Т.А.
Страхування : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. напрямку підготовки 6.030508 Фінанси і кредит / Т.А. Говорушко, В.М. Стецюк. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 328 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У529я73
Г65     Гончаров, С.М.
Основи економічної безпеки підприємства : навч. посіб. / С.М. Гончаров, Т.В. Кузнєцова, О.Ю. Лесняк. – Київ : Кондор, 2015. – 216 с.

У529я73
Г70     Городня, Т.А.
Економічна та фінансова діагностика : навч. посіб. / Т.А. Городня, І.П. Мойсеєнко. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 282 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У584.3я73
Г79     Грехов, А.М.
Електронний бізнес (е-комерція) : навч. посіб. / А.М. Грехов. – Київ : Кондор, 2008. – 302 с.

94(477)
Г95     Гуржий, А.И.
Константин Гордиенко. – Киев : Арий, 2013. – 208 с. – (Гетьмани України та їхня доба)

94(477)
Г95     Гуржій, О.І.
Іван Скоропадський; Павло Скоропадський / О.І. Гуржій, О.П. Реєнт. – Київ : Арій, 2013. – 384 с. – (Гетьмани України та їхня доба)

347(075.8)
Д21     Дахно, І.І.
Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / І.І. Дахно, В.М. Алієва-Барановська. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 550 с.

004.3
Д67     Донецький національний технічний університет
Донбас 2020: перспективи розвитку очима молодих вчених : VIII Міжнародний науково-практичний форум (Красноармійськ, 31 травня – 1 червня 2016 р.) / Донецький національний технічний університет. – Красноармійськ, 2016. – 14 с.

У50-56-21я73
І-58       Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. / Н.В. Ткаленко, Л.М. Ремньова, В.Г. Маргасова та ін. – 2-вид., допов. і перероб. – Київ : Кондор-Видавництво, 2016. – 232 с.

004(075.8)
І-74       Інформаційні системи і технології в обліку : навч. посіб. / Я.А. Гончарук, Н.С. Марушко, Д.С. Лозовицький, Г.М. Воляник. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 396 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

Ш12-4
И21     Иванович, С.
Русско-Сербскохорватский словарь : 40000 слов / С. Иванович, И. Петранович. – 4-е изд. испр. и допол. – Москва : Русский язык, 1974. – 712 с.

Щ
И44    Иллюстрированная энциклопедия моды / Л. Кибалова, О. Гербенова, М. Ламарова та ін. ; перекл. И.М. Ильинская, А.А. Лосева. – 2-е изд. – Прага : Артия, 1987. – 608 с.

У9(4УКр)
Е45   Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку : колективна монографія / ред. М.П. Бутка. – Київ : Кондор, 2016. – 432 с.

001(4)
Є24   Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система : довідник користувача / перекл. Ю.М. Рашкевича, Ж.В. Таланової. – Львів : Львівської політехніки, 2015. – 105 с.

Ш141.1
З-17  Зайко, М.А.
Український лексикон : Розвиткові, вдосконаленню та утвердженню усної української мови присвячую : Естетичні, мистецькі, лінгвістичні таблиці співзвучних слів / М.А. Зайко. – 2-ге вид. виправ. і допов. – Тернопіль : ТзОВ “Терно-граф”, 2014. – 444 с.

342
З-19  Закон України про державну службу : 10 грудня 2015 року №889-VIII. – Київ, Б.р. – 68 с.

У05я73
З-38    Захарченко, В.І.
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. / В.І. Захарченко, М.М. Мерклов, Балахонова. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 352 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

908(477.6)
З-63    Зиновьев, Л.М.
Подвигу жить вечно : Воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны Донецкого государственного технического университета / Л.М. Зиновьев. – Донецк : Лебедь, 1995. – 148 с.

У5я73
З-78       Зовнішньоекономічні операції і контракти : навч. посіб. / В.В. Козик, Л.А. Панкова, О.Ю. Григор’єв та ін. – 3-тє вид. перероб. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 510 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

Ш143.21
З-91    Зубков, М.Г.
English-ukrainian Dictionary = Англо-український словник : понад 65000 слів та словосполучень : сучасна лексика, орфографія та транскрипція англійських слів : список географічних назв та найуживаніших англійських, американських і латинських скорочень / М.Г. Зубков. – Харків : Фоліо ; : ВД “Школа”, 2003. – 765 с. – (Б-ка державної мови)

У529я73
К20     Капінос, Г.І.
Управління якістю : навч. посіб. / Г.І. Капінос, І.В. Грабовська. – Київ : Кондор, 2016. – 278 с.

У526я73
К21     Карлін, М.І.
Світові офшорні центри : навч. посіб. / М.І. Карлін. – Київ : Кондор, 2016. – 424 с.

У526.11я73
К26     Карпінський, Б.А.
Фінансова система : навч. посіб. / Б.А. Карпінський, О.В. Герасименко. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 268 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У526я73
К26     Карпунь, І.Н.
Управління фінансовою санацією підприємства : навч. посіб. / І.Н. Карпунь. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 417 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У526я73
К26     Карпунь, І.Н.
Санація підприємств : підруч. / І.Н. Карпунь. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 447 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

Хя73
К34     Кельман, М.С.
Загальна теорія держави і права : підручник для ВНЗ / М.С. Кельман. – Київ : Кондор, 2016. – 716 с.

Ю0я73
К44     Кислюк, К.В.
Філософія : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей / К.В. Кислюк. – 3-є вид. виправ. – Київ : Кондор, 2016. – 230 с.

62-83(075.8)
К52     Ключев, В.И.
Теория электропривода : учебник для вузов / В.И. Ключев. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 560 с. : ил.

У21я73
К71     Косач, І.А.
Ділове адміністрування: менеджмент організацій та управління змінами : навч. посіб. / І.А. Косач, Л.С. Ладонько, І.В. Калінько. – Київ : Кондор, 2016. – 217 с.

342(477)(075.8)
Л33     Лебідь, В.І.
Адміністративне право та адміністративне судочинство : Посіб. для складання адвокатського іспиту / В.І. Лебідь. – Київ : Правова Єдність, 2015. – 48 с. – (На допомогу студенту)

004.8(075.8)
Л64     Литвин, В.В.
Аналіз даних та знань : навч. посіб. / В.В. Литвин, В.В. Пасічник, Ю.В. Нікольський. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 276 с. – (Серія: “Комп’ютинг”)

У052.20-218я73
Л82     Лубенець, С.В.
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. / С.В. Лубенець. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 260 с.

342(477)
Л84     Лук’янець, Д.М.
Адміністративно-деліктні відносини в Україні: теорія та практика правового регулювання : моногр. / Д.М. Лук’янець. – Суми : Університетська книга, 2016. – 367 с.

У052.2я73
Л84     Лукашова, І.О.
Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності : навчально-практичний посібник / І.О. Лукашова, О.М. Головащенко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 283 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

Щ03(4Укр)
М24     Манько , Віра
Українська народна писанка / Віра Манько. – Львів : Свічадо, 2006. – 47 с.

У052.9(4Укр)я73
М42     Медвідь, Л.Г.
Облік у банках : навч. посіб. / Л.Г. Медвідь, І.В. Фостяк. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 360 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У526я73
М69     Михайловська, І.М.
Банківські операції : Кредитно-модульний курс : навч. посіб. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 644 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

Х301.163.1
М87     Мошак, Г.Г.
Вивчення та вдосконалення роботи органів поліції (за матеріалами ФРН, Швейцарії та України) : моногр. / Г.Г. Мошак. – Харків : Право, 2015. – 96 с.

338.24(477.62)
М74        Модернізація економіки Донецької області: стратегічні сценарії реалізації з позицій сталого розвитку до 2020 року : Наукова доповідь / Ю.М. Харазішвілі, В.І. Ляшенко, Л.Л. Шамілева, Ю.І. Жихарева. – Київ, 2016. – 118 с.

Уя73
М69     Михасюк, І.Р.
Державне регулювання економіки : підруч. / І.Р. Михасюк, Л.А. Швайка. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 215 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

347(477)(075.8)
М59     Мікульонок, І.О.
Інтелектуальна власність : навч. посіб. / І.О. Мікульонок. – 3-тє вид. перероб. і допов. – Київ : Кондор, 2015. – 242 с.

346(477)(075.8)
М60     Мілаш, В.С.
Господарське право : навч. посіб. для підготов. до іспит. / В.С. Мілаш. – Харків : Право, 2015. – 328 с.

Ш12-4
Н32        Podreczny slownik rosyjsko-polski = Настольный русско-польский словарь / ред. И.Х. Дворецкий, J.H. Dworeckiego. – Warszawa : Wiedza powszechna, 1975. – 903 s.

У9(4Укр)я73
О-16       Облік і звітність суб’єктів малого підприємства : навч. посіб. / ред. Р.Л. Хом’як. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 254 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У5я73
О-16       Облік зовнішньоекономічної діяльності : підруч. / В.С. Рудницький, В.І. Бачинський, В.О. Хомедюк, О.М. Боровик. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 279 с.

У052я73
О-16       Облік в банках : практикум : навч. посіб. / Я.С. Янишин, Н.М. Жидовська, Г.В. Сиротюк, Т.Д. Гром’як. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 312 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У529я73
О-58    Онисько, С.М.
Управління фінансовою санацією підприємств : Практикум для студентів економічних спеціальностей / С.М. Онисько, М.М. Богач ; ред. С.М. Онисько. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 223 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У529я73
О-58    Онисько, С.М.
Фінанси підприємства : підруч. – 2-ге вид. виправ. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 364 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У526.143я73
О-58    Онисько, С.М.
Податкова система : підруч. / С.М. Онисько, І.М. Тофан, О.В. Грицина ; ред. С.М. Онисько. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 350 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У052я73
О-58    Онисько, С.М.
Фінанси підприємств : практикум / С.М. Онисько, А.А. Верзун, П.М. Марич ; ред. С.М. Онисько. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 307 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У521я73
О-60       Операційний менеджмент : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В.Г. Воронкова, А.Г. Беліченко, А.Г. Желябін та ін. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 438 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У052.2я73
О-74    Осмятченко, Л.М.
Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Л.М. Осмятченко, В.Є. Шевчук ; ред. Л.М. Осмятченко. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 194 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У248я73
О-75       Основи охорони праці : навч. посіб. / Р.М. Івах, Я.І. Бедрій, Б.О. Білінський, М.М. Козяр ; ред. Р.М. Івах. – 4-те вид. перероб. і доп. – Київ : Кондор, 2016. – 464 с.

504(477)
О-76       Останні степи України: бути чи не бути? : просвітницьке науково-популярне видання / О.П. Бурковський, О.В. Василюк, А.В. Єна та ін. ; ред. О.П. Бурковський. – Київ, 2013. – 39 с. – (Громадська кампанія “Збережемо українські степи”)

У052я73
П30     Петренко, С.М.
Аудит : теорія і практика застосування міжнародних стандартів : навч. посіб. / С.М. Петренко, І.М. Пальцун. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 519 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У052.229я73
П30     Петришин, Л.П.
Звітність підприємства : навч. посіб. / Л.П. Петришин, Г.В. Сиротюк ; ред. Л.П. Петришин. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 435 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У052.9(4Укр)я73
П31     Петрович, Й.М.
Економіка і фінанси підприємства : підруч. / Й.М. Петрович, Л.М. Прокопишин-Рашкевич. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 405 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У529я73
П37        Планування і контроль на підприємстві : навч. посіб. / М.О. Данилюк, Р.М. Бойчук, Б.В. Гречаник, В.П. Гречаник ; ред. М.О. Данилюк. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 324 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У9(4Укр)262я73
П42     Поважний, О.С.
Цінні папери і фондовий ринок : навч. посіб. / О.С. Поважний, Н.С. Орлова, А.Л. Свечкіна. – 2-ге вид. виправ. і допов. – Львов : Магнолія 2006, 2015. – 360 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У526.143я73
П44        Податковий менеджмент : підруч. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 347 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

347.73
П46     Пожидаєва, М.А.
Бюджетне, податкове і митне право України : Посіб. для складання адвокатського іспиту / М.А. Пожидаєва. – Київ : Правова Єдність, 2015. – 80 с. – (На допомогу студенту)

Ш12-4
П53        Польсько-український словникчастина перша, О-R : у двох томах / ред. А.І. Генсьорський, Л.Л. Гумецька, І.М. Керницький, М.Й. Онишкевич, М.І. Рудницький Том другий. – Київ : Академія наук української РСР, 1959. – 576 с.

061.2
П59        Поради для початківців в громадській діяльності. Збірка рекомендацій для організації громадського суспільства та ініціативних груп : Молодіжна організація “Нова генерація” : Проект “Посилення місцевого громадського суспільства у сільських громадах” / уклад. О. Глєбушкіна, Г. Качура. – Херсон, 2015. – 143 с.

У529я73
П60     Портна, О.В.
Контролінг : підруч. / О.В. Портна. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 263 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

342(477)(075.8)
П75     Прієшкіна, О.В.
Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосередньої демократії : навч. посіб. / О.В. Прієшкіна. – Київ : Кондор, 2008. – 336 с. – (Юридична книга)

34(477)(075.8)
П69        Правознавство : практикум / С.В. Дрожжина, І.В. Шульженко, О.О. Одінцова та ін. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 324 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

005.95/.96(07)
Р45        Реформа державної служби у питаннях та відповідях : практ.посіб. для керівників служб управління персоналом / М. Канавець, Ю. Лихач, А. Кукуля та ін. ; ред. К. Ващенко. – Київ : Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС, 2016. – 176 с.

Ш147.11
Р89        Dictionnaire francais russe; русско-французский словарь : Apollo / ред. P. Pauliat. – Paris : Larousse, 2000. – 473 s.

025.5(075.8)
С24     Свістельник, І.
Інформаційна культура студента : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту / Ірина Свістельник. – Київ : Кондор, 2016. – 180 с.

94(477)
С51     Смолій, В.А.
Богдан Хмельницький / В.А. Смолій. – Київ : Арій, 2013. – 656 с. – (Гетьмани України та їхня доба)

94(477)
С51     Смолій, В.А.
Петро Дорошенко / В.А. Смолій. – Київ : Арій, 2013. – 608 с. – (Гетьмани України та їхня доба)

35
С83        Стратегія реформування державного управління України на 2016-2010 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року №474-р. – Київ, Б.р. – 76 с.

У526.27я73
С89     Супрун, А.А.
Страховий менеджмент : навч. посіб. / А.А. Супрун, Н.В. Супрун. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 300 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У526.27я73
С89     Супрун, А.А.
Страхові послуги : навч. посіб. / А.А. Супрун, Т.О. Зайвенко. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 240 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

342.5
С91     Сухонос, В.В.
Державне правління: еволюції сучасних форм : моногр. / В.В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2016. – 310 с.

У052я73
Т33        Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / Г.О. Партин, А.Г. Загородній, М.В. Корягін та ін. – Львов : Магнолія 2006, 2016. – 239 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У
Т48        Теоретичні та прикладні аспекти сталого розвитку: функціональний, галузевий і регіональний вектори : моногр. / ред. С.М. Шкарлета. – Київ : Кондор, 2015. – 316 с.

Хя73
Т33        Теорія держави і права : навч. посіб. для підготовки фахівців з інформаційної безпеки / О.О. Тихомиров, М.М. Мікуліна, Ю.А. Іванов та ін. ; ред. Л.М. Стрельбицька. – Київ : Кондор, 2016. – 332 с.

У9(4Укр)я73
Т58     Топольник, В.Г.
Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю : навч. посіб. / В.Г. Топольник, М.А. Котляр. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 216 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

Ш6(4Укр)
У45        Украина Incognita / ред. Л. Ившиной. – Издание первое. – Киев : АОЗТ “Украинская пресс-группа”, 2004. – 432 с. – (Библиотека газеты день)

У9(4Укр)
У67        Управління земельними ресурсами : підруч. / В.В. Горлачук, В.Г. В’юн, І.М. Песчанська та ін. ; ред. В.В. Горлачук. – 2-ге вид. виправ. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 328 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У9(Укр)262я73
Ц38        Центральний банк і грошово-кредитна політика : підручник для студентів вищих навчальних закладів напрямку підготовки 6.030508 Фінанси і кредит / ред. Т.А. Говорушко. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 223 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

Ш141.1
Ф24     Фаріон, І.Д.
Мова краса і сила : суспільно-креативна роль української мови в ХІ- середині ХІХ ст. / І.Д. Фаріон. – 4-те вид. – Львів : Львівської політехніки, 2011. – 212 с.

Ш141.1
Ф24     Фаріон, І.Д.
Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей) : моногр. / І.Д. Фаріон. – 3-є вид. і допов. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 332 с.

У526я73
Ф59        Фінансовий менеджмент : підручник для студентів вищих навчальних закладів напрямку підготовки 6.030508 Фінанси і кредит / ред. Т.А. Говорушко. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 342 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У529я73
Ф91     Фролова, Л.В.
Злиття та поглинання підприємств : Компендіум для студентів економічних напрямків підготовки денної і заочної форм навчання / Л.В. Фролова, А.Ю. Голобородько. – Київ : Кондор, 2013. – 240 с.

У052я73
Х76     Хом’як, Р.Л.
Контроль і ревізія : навч. посіб. / Р.Л. Хом’як, Н.С. Станасюк. – 2-ге вид. виправ. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 320 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

35.073.5(075.8)
Х81     Хоронжий, А.Г.
Соціальне управління : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / А.Г. Хоронжий. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 289 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У9(4Укр)262я73
Ц57     Циганов, О.Р.
Основи банківської справи : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Р. Циганов, Л.С. Краснолобова. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 403 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У5я73
Ч-45    Череп, А.В.
Інноваційний менеджмент : підручник / А.В. Череп, Т.В. Пуліна, О.Г. Череп. – Київ : Кондор, 2016. – 441 с.

У9(4Укр)262я73
Ч-48    Черкасова, С.В.
Фінансовий ринок : навч. посіб. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 330 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

У9(4Укр)262я73
Ч-48    Черкасова, С.В.
Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / С.В. Черкасова. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 496 с. – (Серія “Вища освіта в Україні”)

94(477)
Ч-96    Чухліб, Т.В.
Іван Мазепа / Т.В. Чухліб. – Київ : Арій, 2013. – 224 с. – (Гетьмани України та їхня доба)

Ш6(4Укр)
Ш37     Шевченко, Т.Г.
Кобзар / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1974. – 622 с.

Методичні вказівки (електронний ресурс)

004(072)
М54        Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з дисципліни Програмування [Електроний ресурс] : для студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення», : 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» : 123 «Комп’ютерна інженерія» / уклад. Н.О. Маслова, О.А. Золотухіна, О.В. Курило, О.А. Тихонова. – Красноармійськ, 2016. – 42 с.

Х-303(072)
М54        Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Корпоративне право» для денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» усіх форм навчання / уклад. В.М. Грудницький. – Красноармійськ, 2016. – 42 с.

66.023(072)
М54        Методичні вказівки до виконання і оформлення дипломного проекту для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» [Електронний ресурс] : за спеціальностями 7.05050315 «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів», 7.05050311 «Металургійне обладнання» і 7.05050308 «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» / уклад. О.С. Парфенюк, О.Д. Костіна, А.А. Топоров, П.В. Трет`яков. – Красноармійськ, 2016. – 42 с.

Методичні вказівки допроведення практичних занять із курсу «Мотивація персоналу в соціальних закладах» [Електронний ресурс] : для студентів денної форми навчання заспеціальністю 8.18010001 Управління соціальним закладом / уклад. Т.С. Шульгіна. – Красноармійськ : ДВНЗ ДонНТУ, 2016. – 24 с.

66.023
М54        Методичні вказівки до виконання і оформлення дипломного проекту для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» : за спеціальностями 7.05050315 «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів», 7.05050311 «Металургійне обладнання» і 7.05050308 «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» / уклад. О.С. Парфенюк, О.Д. Костіна, А.А. Топоров, П.В. Трет’яков. – Красноармійськ, 2016. – 42 с.

004.4(043.3)
М54        Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів по темі “Текстовий редактор MS Word” з дисципліни “Інформатика” (для студентів спеціальностей всіх форм навчання) [Електронний ресурс] : дисципліна Інформатика / уклад. Н.К. Шатохіна, О.А. Тихонова ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Красноармійськ, 2016. – 54 с.

052.21-218
М54        Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни “Аудит” [Електронний ресурс] : для студентів напрямку підготовки 6.030509 Облік і аудит / уклад. О.В. Цвєтнова ; відповідал. за вип. С.М. Лисенко. – Красноармійськ, 2016. – 82 с.

622.61(043.3)
М54        Методичні вказівки до виконання індивідуальної розрахункової роботи “Вибір та розрахунок стрічкового конвеєра” з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки “Транспортні машини і комплекси гірничих та гірничо-збагачувальни : [Електронний ресурс] : 0505 Машинобудування та матеріалообробку : напрям підготовки 6.050503 Машинобудування / уклад. О.О. Пуханов ; відповідал. за вип. В.Г. Синков. – Красноармійськ, 2016. – 42 с.

У526.143
Н15        Навчальний посібник з дисципліни Податковий облік [Електронний ресурс] : для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності Облік і оподактування / уклад. В.М. Антоненко ; відповідал. за вип. Н.Ю. Рекова. – Покровськ, 2016. – 154 с.

621.315(043.3)
М54        Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни “Теорія технічних систем” [Електронний ресурс] : для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050503 “Машинобудування” / уклад. С.О. Вірич, О.І. Повзун, М.О. Бабенко ; відповідал. за вип. В.В. Калиниченко. – Красноармійськ, 2015. – 54 с.

621.865(043.3)
М54        Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни Мехатроніка [Електронний ресурс] : для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки Електромеханіка / уклад. С.О. Вірич, І.О. Горобець, О.І. Повзун ; відповідал. за вип. В.В. Калиниченко. – Красноармійськ, 2015. – 30 с.

У521.24
К64        Конспект лекцій з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів Маркетингова товарна політика [Електронний ресурс] : для студентів всіх форм навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 075 Маркетинг / уклад. О.В. Мізіна ; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Красноармійськ, 2016. – 94 с.

У521
М54        Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки Логістика [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 073 Менеджмент : 075 Маркетинг : 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / уклад. О.В. Амельницька ; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Красноармійськ, 2016. – 20 с.

У521
М54        Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки Логістичний менеджмент [Електронний ресурс] : для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 Економіка і підприємництво : спеціальності (спеціалізації) 8.03050701 Маркетинг – МПР / уклад. О.В. Амельницька ; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Красноармійськ, 2016. – 18 с.

У521
М54        Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної підготовки Логістика [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр : спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / уклад. О.В. Амельницька ; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Красноармійськ, 2016. – 24 с.

У521
М54        Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки Логістика [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей : 073 Менеджмент : 075 Маркетинг : 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / уклад. О.В. Амельницька ; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Красноармійськ, 2016. – 15 с.

Ш143.21
М54        Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни Іноземна мова [Електронний ресурс] : за професійним спрямуванням (Англійська мова) для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму : 6.050301 Гірництво / уклад. Т. В. Самофалова, Н. М. Косенко, Л. С. Сухобрус ; відповідал. за вип. Н.І. Дяченко. – Красноармійськ, 2016. – 28 с.

Ю9
М54        Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів технічних спеціальностей з дисципліни Психологія критичних ситуацій [Електронний ресурс] / уклад. Н.І. Дяченко ; відповідал. за вип. Н.І. Дяченко. – Красноармійськ, 2016. – 19 с.

У05
М54        Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни Економіка і фінанси підприємства [Електронний ресурс] : для студентів, що навчаються за програмою підготовки бакалаврів : напряму 030601 Менеджмент / уклад. В.М. Антоненко ; відповідал. за вип. Н.Ю. Рекова. – Красноармійськ, 2016. – 19 с.

У521
К64        Конспект лекцій з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки Логістичний менеджмент [Елнктронний ресурс] : галузі знань 0305 Економіка та підприємництва : спеціальність 8.03050701 Маркетинг / уклад. О.В. Амельницька ; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Красноармійськ, 2016. – 89 с.

У052
М54        Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : для студентів напрямку підготовки 6.030509 Облік і аудит / уклад. Ю.О. Коваленко, О.В. Цвєтнова ; відповідал. за вип. С.М. Лисенко. – Красноармійськ, 2016. – 81 с.

У052.20-218
М54        Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни Аудит [Електронний ресурс] : для студентів напрямку підготовки 6.030509 Облік і аудит заочної форми навчання / уклад. О.В. Цвєтнова ; відповідал. за вип. С.М. Лисенко. – Красноармійськ, 2016. – 18 с.

004.4
М54        Методичні вказівки та завдання до виконання курсового проекту з дисципліни Статистичні методи оцінювання [Електронний ресурс] : для студентів, що навчаються за спеціальністями : 8(7).05010302 Інженерія програмного забезпечення : 8(7).05010301 Програмне забезпечення систем всіх форм навчання галузі знань : 0501 Інформатика та обчислювальна техніка / уклад. І.А. Назарова ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Красноармійськ, 2016. – 56 с.

Автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня

У529
А13     Абасс К. Джауд
Організаційно-економічний механізм управління ресурсним потенціалом будівельних підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 18.06.2016 / Абасс К. Джауд ; наук. керівн. О.А. Овєчкіна ; опон. В.Ю. Божанова, М.С. Татар. – Харків, 2016. – 21 с.

621.74(043.3)
А72     Антоневич, Я.К.
Удосконалення технології лиття під тиском з організацією автоматичного керування якістю виливків у замкненому режимі : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.16.04 – ливарне виробництво : зах. 11.10.2016 р. / Я.К. Антоневич ; наук. керівн. В.С. Богушевський ; опон. В.Ю. Селівьорстов, Л.Ф. Жуков. – Київ, 2016. – 24 с.

539.3(043.3)
А92     Атрошенко, О.О.
Аналіз конструкційної міцності складених тонкостінних конструкцій з болтовим з’єднанням елементів : 05.02.09 – динаміка та міцність машин : автореф. дис. канд. тех. наук : зах. 29.06.2016 / О.О. Атрошенко ; наук. керівн. М.А. Ткачук ; опон. Ю.С. Воробйов, Д.О. Жигилій. – Харків, 2016. – 20 с.

У21
А98     Ащаулов, В.В.
Державне регулювання системи моніторингу розвитку галузей економіки в контексті євроінтеграції : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 13.10.2016 р. / В.В. Ащаулов ; наук. керівн. О.С. Щекович ; опон. Л.А. Горошкова, Д.Д. Плинокос. – Запоріжжя, 2016. – 20 с.

621.7(043.3)

681.51(043.3)
Б19     Бакутін, А.В.
Підвищення динамічної точності електропривода головного руху токарного верстата : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 16.06.2016 р. / А.В. Бакутін ; наук. керівн. О.О. Азюковський ; опон. В.А. Водічев, В.А. Кольсун. – Дніпропетровськ, 2016. – 18 с.

Б59     Биба, Є.Г.
Формування структури та механічних властивостей конструкційних титанових сплавів під час активованого спікання порошків гідриду титану : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.16.06 – Порошкова металургія та композиційні матеріали : зах. 27.09.2016 р. / Є.Г. Биба ; наук. керівн. П.І. Лобода ; опон. І.В. Уварова, Д.Г. Саввакін. – Київ, 2016. – 23 с.

621.3(043.3)
Б76     Божко, К.М.
Вдосконалення методів та засобів контролю дефектів фотоелектричних сонячних батарей : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин : зах. 29.09.2016 р. / К.М. Божко ; наук. керівн. В.А. Порєв ; опон. Г.М. Сучков, П.І. Кулаков. – Київ, 2016. – 24 с.

005.336(043.3)
Б77     Бойко, Н.О.
Управління споживчим капіталом машинобудівного підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 : захист 13.05.2016 / Н.О. Бойко ; наук. керівн. О.М. Колодізєв ; опон. О.В. Кендюхов, Є.О. Голишева. – Харків, 2016. – 20 с.

621.83(043.3)
Б81     Бондаренко, А.І.
Наукове обгрунтування нових технічних рішень процесу гальмування колісних тракторів з безступінчастими гідрооб’ємно-механічними трансмісіями : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.22.02 – автомобілі та трактори : зах. 16.06.2016 р. / А.І. Бондаренко ; наук. керівн. В.Б. Самородов ; опон. О.Я. Ніконов, І.О. Таран, Д.М. Клец. – Харків, 2016. – 36 с.

У521
Б82     Борисова, Т.М.
Маркетинг некомерційних суб’єктів: теорія, методологія, практика : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 28.10.2016 р. / Т.М. Борисова ; наук. керівн. В.І. Гринчуцький ; опон. Н.І. Чухрай, І.Л. Литовченко, В.В. Божкова. – Тернопіль, 2016. – 36 с.

621.313(043.3)
Б85     Босак, А.В.
Керування позиційними електроприводом з неавтономною задавальною моделлю та нечіткими регуляторами : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 25.10.2016 р. / А.В. Босак ; наук. керівн. О.В. Чермалих ; опон. Л.І. Мазуренко, Ю.В. Зачепа. – Київ, 2016. – 20 с.

621.43(043.3)
В19     Василенко, О.В
Удосконалення робочого процесу двотактного двигуна з іскровим запалюванням і безпосереднім вприскуванням палива : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки : зах. 30.06.2016 / О.В Василенко ; наук. керівн. В.А. Корогородський ; опон. А.О. Прохоренко, А.М. Лєвтєров. – Харків, 2016. – 21 с.

629.4(043.3)
В23     Ващенко, Я.В.
Удосконалення технології діагностування стану тягового асинхронного електроприводу рухомого складу : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.22.09 – електротранспорт : зах. 29.08.2016 р. / Я.В. Ващенко ; наук. керівн. С.І. Яцько ; опон. В.І. Носков, Є.С. Рябов. – Харків, 2016. – 20 с.

66.097(043.3)
В26     Векшин, В.О.
Очищення викидних газів від оксидів нітрогену у виробництві нітратної кислоти : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.17.01 – технологія неорганічних речовин : 29.08.2016 р. / В.О. Векшин ; наук. керівн. О.Я. Лобойко ; опон. О.В. Суворін, Р.В. Смотраєв. – Харків, 2016. – 20 с.

621.914(043.3)
Г38     Гермашев, А.І.
Підвищення якості кінцевого фрезерування тонкостінних елементів деталей шляхом застосування спеціальних технологічних середовищ : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.02.08-Технологія машинобудування : зах. 30.06.2016 р. / А.І. Гермашев ; наук. керівн. Ю.М. Внуков ; опон. О.О. Клочко, Л.П. Калафатова. – Харків, 2016. – 24 с.

621.314(043.3)
Г57     Говоров, В.П.
Підвищення ефективності розподільчих мереж міст в умовах слабкої кореляції графіків навантажень та нелінійності характеристик електроприймачів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.14.02-Електричні станції, мережі і системи : зах. 30.06.2016 р. / В.П. Говоров ; наук. керівн. В.М. Терьошин ; опон. П.Д. Лежнюк, О.М. Довгалюк. – Харків, 2016. – 22 с.

У529
Г85     Грицьков, Є.В.
Організаційно-економічне забезпечення управління інтелектуальним капіталом на будівельних підприємствах : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 18.06.2016 / Є.В. Грицьков ; наук. керівн. К.А. Мамонов ; опон. О.В. Кендюхов, К.Ю. Ягельська. – Харків, 2016. – 21 с.

681.5(043.3)
Г85     Грищенко, В.О.
Автоматизація процесу керування холодильним обладнанням в плодоовочесховищах : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.07 : зах. 07.10.2016 р. / В.О. Грищенко ; наук. керівн. І.К. Борис ; опон. Б.М. Гончаренко, О.В. Шефер. – Кіровоград, 2016. – 20 с.

621.9(043.3)
Г94     Гупка, А.Б.
Технологічне забезпечення виготовлення гвинтових стрічкових заготовок з вигнутим профілем : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.02.08-Технологія машинобудування : зах. 01.07.2016 р. / А.Б. Гупка ; наук. керівн. І.Б. Гевко ; опон. І.В. Гурей, О.М. Кондратюк. – Тернопіль, 2016. – 20 с.

У529
Д17     Даневич, О.С.
Формування та реалізація стратегічного потенціалу підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 : зах. 30.06.2016 р. / О.С. Даневич ; наук. керівн. І.П. Отенко ; опон. Ю.С. Погорелов, Д.М. Васильківський. – Харків, 2016. – 20 с.

У529
Д51     Длігач, А.О.
Системно-рефлексивне стратегічне маркетингове управління в діяльності підприємств в Україні : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 27.06.2016 р. / А.О. Длігач ; наук. керівн. А.О. Старостіна ; опон. Р.М. Лепа, Д.В. Райко. – Київ, 2016. – 36 с.

004.04(043.3)
Д57     Добровольський, Є.Л.
Методи та моделі інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень в сфері інформаційної безпеки держави : автореф. дис. канд. тех. наук : 21.05.01 – інформаційна безпека держави : зах. 07.07.2016 р. / Є.Л. Добровольський ; наук. керівн. А.Б. Качинський ; опон. В.Л. Бурячок, Ю.О. Дрейс. – Київ, 2016. – 20 с.

338.262(043.3)
Д99     Дячек, В.В.
Стратегії індикативного програмування національної економіки : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 14.10.2016 р. / В.В. Дячек ; наук. керівн. В.А. Євтушенко ; опон. А.Х. Іляшенко, Н.І. Ісаєва. – Запоріжжя, 2016. – 20 с.

658(043.3)
Д99     Дяченко, Т.А.
Формування конкурентних стратегій промислових підприємств на ринку ремонтних послуг : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 : захист 08.06.2016 / Т.А. Дяченко ; наук. керівн. С.І. Архієреєв ; опон. С.В. Ковальчук, В.І. Чобіток. – Харків, 2016. – 20 с.

629.42(043.3)
Є71     Єріцян, Б.Х.
Синтез комбінованої системи нахилу кузова швидкісного електричного рухомого складу : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.22.09 – електротранспорт : зах. 29.08.2016 / Б.Х. Єріцян ; опон. П.Є. Михаліченко ; наук. керівн. Б.Г. Любарський ; опон. С.Г. Буряковський. – Харків, 2016. – 21 с.

621.735(043.3)
Ж40     Жбанков, Я.Г.
Розвиток наукових основ процесів гарячого пластичного деформування і удосконалення технологій кування крупних поковок : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском : зах. 28.10.2016 р. / Я.Г. Жбанков ; наук. керівн. І.С. Алієв ; опон. В.А. Матвійчук, В.А. Тітов, Я.В. Фролов. – Краматорськ, 2016. – 39 с.

658(043.3)
Ж69     Жидецька, Х.В.
Формування та оцінювання рівня соціально-трудової безпеки підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 : захист 27.05.2016 / Х.В. Жидецька ; наук. керівн. Л.А. Швайко ; опон. І.Б. Хома, О.Ф. Яремеко. – Тернопіль, 2016. – 20 с.

514.8(043.3)
З-23    Залевська, О.В.
Геометричне моделювання процесів нелінійної динаміки методом фрактальної апроксимації : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка : зах. 15.09.2016 р. / О.В. Залевська ; наук. керівн. В.В. Ванін ; опон. Л.М. Куценко, Т.М. Захарова. – Мелітополь, 2016. – 20 с.

004.92(043.3)
З-86    Зори, С.А.
Высокопродуктивные методы и аппаратно-программные средства реалистичной пространственной визуализации для систем трехмерной компьютерной графики : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.05-Компьютерные системы и компоненты : защ. 02.11.2016 г. / С.А. Зори ; наук. керівн. Е.А. Башков ; опон. А.Н. Романюк, С.Г. Антощук, Г.Ф. Кривуля. – Красноармейск, 2016. – 42 с.

004.92(043.3)
З-86    Зорі , С.А.
Високопродуктивні методи та апарптно-програмні засобиреалістичної просторової візуальної для систем тривимірної комп’ютерної графіки : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти : зах. 02.11.2016 р. / С.А. Зорі ; наук. керівн. Є.О. Башков ; опон. О.Н. Романюк, С.Г. Антощук, Г.Ф. Кривуля. – Красноармійськ, 2016. – 42 с.

004(043.3)
І-18    Івасьєв, С.В.
Методи та обчислювальні засоби рішення задач теорії чисел в базисах радемахера – крестенсона : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти : автореф. дис. канд. тех. наук : зах. 2.07.2016 / С.В. Івасьєв ; наук. керівн. Я.М. Николайчук ; опон. В.М. Максимович, С.М. Білан. – Тернопіль, 2016. – 20 с.

621.436(043.3)
К49     Клименко, О.М.
Оцінка впливу регулювання температурного стану поршнів на техніко-економічні показники дизеля : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки : 23.06.2016 р. / О.М. Клименко ; наук. керівн. В.О. Пильов ; опон. А.А. Лісовал, О.М. Кондратенко. – Харків, 2016. – 20 с.

621.316(043.3)
К56     Коваленко, Є.Ю.
Енергоефективне керування електроживленням систем наносупутників : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 29.06.2016 р. / Є.Ю. Коваленко ; наук. керівн. О.В. Будьонний ; опон. Ю.О. Денисов, В.П. Стяжкін. – Київ, 2016. – 20 с.

629.4(043.3)
К58     Кожушко, А.П.
Підвищення техніко-економічних показників колісних тракторів з безступінчастими трансмісіями раціональною зміною параметрів регулювання гідромашин в процесі розгону : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.22.02 – автомобілі та трактори : захист 19.05.2016 / А.П. Кожушко ; наук. керівн. А.І. Бондаренко ; опон. О.Я. Ніконов, І.О. Таран. – Харків, 2016. – 20 с.

669.162(043.3)
К59     Койфман, О.О.
Підвищення ефективності роботи доменних повітронагрівачів шляхом збільшення тиску газу-теплоносія : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.16.02 : зах. 28.10.2016 р. / О.О. Койфман ; наук. керівн. О.І. Сімкін ; опон. Л.П. Грес, А.В. Сущенко. – Маріуполь, 2016. – 22 с.

621.95(043.3)
К60     Колесник, В.О.
Технологічне забезпечення якості при свердлінні циліндричних отворів в пакетах “вуглепластик/титановий сплав” : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.02.08-Технологія машинобудування : зах. 16.06.2016 р. / В.О. Колесник ; наук. керівн. Д.В. Криворучко ; опон. Ю.В. Петраков, А.П. Тарасюк. – Харків, 2016. – 21 с.

621.313(043.3)
К64     Коноплінський, М.А.
Адаптивне векторне керування асинхронними двигунами при варіаціях активних опорів статора та ротора : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 29.06.2016 р. / М.А. Коноплінський ; наук. керівн. С.М. Пересада ; опон. В.І. Мороз, І.А. Шаповал. – Київ, 2016. – 20 с.

62-83(043.3)
К68     Коротаєв, П.О.
Енергоефективний електропривод насосного агрегату з покращеними пусковими характеристиками : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : зах. 30.08.2016 р. / П.О. Коротаєв ; наук. керівн. В.Б. Клепіков ; опон. М.Я. Островерхов, Т.В. Коренькова. – Харків, 2016. – 20 с.

004.94(043.3)
К78     Кравченко, О.В.
Метод прогнозування надійності дискретних пристроїв на основі моделювання процесу деградації комп’ютерних компонентів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти : зах. 30.06.2016 р. / О.В. Кравченко ; наук. керівн. В.М. Рудницький ; опон. Ю.В. Куц, В.С. Єременко. – Черкаси, 2016. – 20 с.

62.83(043.3)
К91     Кунченко, Т.Ю.
Параметрична оптимізація умовно стійких електромеханічних систем методом діаграм якості керування : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : захист 02.06.2016 / Т.Ю. Кунченко ; наук. керівн. О.А. Худяєв ; опон. Б.І. Кузнецов, А.В. Пирожок. – Харків, 2016. – 20 с.

621.9(043.3)
К95     Кучвара, І.М.
Технологічне забезпечення виготовлення деталей еліпсних гвинтових робочих органів машин : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.02.08-Технологія машинобудування : захист 10.06.16 / І.М. Кучвара ; наук. керівн. М.І. Пилипець ; опон. В.І. Марчук, Б.С. Воронцов. – Тернопіль, 2016. – 21 с.

621.314(043.3)
Л64     Литвиненко, Т.М.
Підвищення енергоефективності формувачів високовольтних імпульсів з наносекундною тривалістю : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.12 – напівпровідникові перетворювачі електроенергії : зах. 18.10.2016 р. / Т.М. Литвиненко ; наук. керівн. А.В. Переверзєв ; опон. Т.О. Терещенко, Ю.О. Денисов. – Київ, 2016. – 21 с.

528.21(043.3)
Л84     Лук’янченко, Ю.О.
Застосування супутникових та наземних даних для побудови моделей гравітаційного поля Землі : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.24.01 : захист 27.05.2016 / Ю.О. Лук’янченко ; наук. керівн. О.М. Марченко ; опон. О.О. Железняк, О.В. Кучер. – Львів, 2016. – 20 с.

У5
М22     Мамонтенко, Н.С.
Інноваційна стратегія у системі стратегічного управління машинобудівного підприємства : 08.00.04 : автореф. дис. канд. екон. наук : зах. 18.07.2016 / Н.С. Мамонтенко ; наук. керівн. М.А. Заєць ; опон. В.І. Отенко, Г.В. Карпінська. – Одеса, 2016. – 24 с.

621(043.3)
М26     Маркова, М.О.
Удосконалення технологічних процесів виготовлення пустотілих поковок на основі способу кування без оправки : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском : зах. 21.09.2016 р. / М.О. Маркова ; наук. керівн. І.С. Алієв ; опон. В.В. Кухар, А.В. Ашкелянець. – Краматорськ, 2016. – 23 с.

У24
М29     Мартиненко, М.В.
Методологічне забезпечення розвитку системи організаційних знань у структурі професійної освіти працівників промисловості : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.07 : зах. 22.09.2016 р. / М.В. Мартиненко ; наук. керівн. О.М. Ястремська ; опон. І.С. Каленюк, В.А. Савченко, Л.А. Янковська. – Харків, 2016. – 40 с.

631.372(043.3)
М66     Мітцель, М.О.
Вплив особливих зон роботи гідропередачі на техніко-економічні показники колісних тракторів з безступінчастими гідрооб’ємно-механічними трансмісіями : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.22.02 – автомобілі та трактори : зах. 30.08.2016 р. / М.О. Мітцель ; наук. керівн. В.Б. Самородов ; опон. М.П. Артьомов, О.М. Тімков. – Харків, 2016. – 21 с.

621.432(043.3)
М82     Москаленко, І.М.
Удосконалення методів профілювання бічної поверхні поршнів двигунів внутрішнього згоряння : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки : зах. 23.06.2016 р. / І.М. Москаленко ; наук. керівн. В.М. Доценко ; опон. О.Л. Григор’єв, О.О. Зотов. – Харків, 2016. – 20 с.

004.7(043.3)
М86     Мохаммад, Ю.Я.
Розробка програмно-апаратних рішень підвищення продуктивності комп’ютерних систем формування трьохмірних зображень : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти : зах. 02.11.2016 р. / Ю.Я. Мохаммад ; наук. керівн. Є.Є. Федоров ; опон. Н.І. Алішов, С.Г. Антошук. – Красноармійськ, 2016. – 22 с.

621.9(043.3)
Н42     Недобой, В.А.
Затискні механізми високошвидкісних шпиндельних вузлів на модольному принципі для фрезерних верстатів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.01 : захист 10.06.16 / В.А. Недобой ; наук. керівн. Ю.М. Кузнєцов ; опон. Д.Ю. Федориненко, Р.М. Полінкевич. – Тернопіль, 2016. – 21 с.

621.35(043.3)
О-35    Овчаренко, О.О.
Композиційні електрохімічні покриття на основі міді та нікелю, модифіковані ультрадисперсними частинками : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.17.03 – технічна електрохімія : зах. 30.08.2016 р. / О.О. Овчаренко ; наук. керівн. М.Д. Сахненко ; опон. О.І. Кунтий, Ю.Є. Скнар. – Харків, 2016. – 20 с.

629(043.3)
О-78    Островерх, О.О.
Теоретичне обгрунтування використання безступінчастих гідрооб’ємно-механічних трансмісій на автомобілях для ремонту нафтогазових свердловин : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.22.02 – автомобілі та трактори : зах. 29.08.2016 р. / О.О. Островерх ; наук. керівн. В.Б. Самородов ; опон. Ю.А. Монастирський, О.В. Павленко. – Харків, 2016. – 20 с.

У529
П19     Пасічник, І.Ю.
Управління конкурентоспроможністю продукції на основі маркетингової стратегії : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 : зах. 30.06.2016 р. / І.Ю. Пасічник ; наук. керівн. А.А. Пилипенко ; опон. Д.В. Райко, Г.Є. Рябик. – Харків, 2016. – 20 с.

334.72(043.3)
П32     Підгаєць, С.В.
Механізм державно-приватного партнерства в системі інституціоналізації розвитку національної економіки : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : захист 28.04.2016 / С.В. Підгаєць ; опон. П.І. Шилепницький, Н.В. Філіпова ; наук. керівн. А.Ф. Мельник. – Тернопіль, 2016. – 22 с.

Пілюгін, Є.І.

У529(043.3)
П48     Покуца, І.В.
Організаційно-економічний механізм відтворення основних виробничих засобів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 06.10.2016 р. / І.В. Покуца ; наук. керівн. О.М. Бурак ; опон. Л.М. Бражнікова, О.М. Шептуха. – Харків, 2016. – 21 с.

621.9
П53     Полупан, І.І.
Підвищення ефективності процесу відновлення профілю колісних пар збірними різцями : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.01 : зах. 01.07.2016 р. / І.І. Полупан ; наук. керівн. В.С. Гузенко ; опон. В.С. Антонюк, В.Р. Кобельник. – Краматорськ, 2016. – 20 с.

621.31(043.3)
П77     Приступа, Д.Л.
Ідентифікація електричних параметрів асинхронних двигунів при самоналаштуванні векторного-керованих електроприводів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи : захист 10.06.16 / Д.Л. Приступа ; наук. керівн. С.М. Пересада ; опон. Б.І. Кузнецов, В.О. Войтех. – Київ, 2016. – 20 с.

У5
Р32     Ревіка, К.А.
Розвиток механізмів структурної політики у зовнішньоекономічній сферрі національного господарства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : зах. 02.07.2016 р. / К.А. Ревіка ; наук. керівн. О.Г. Ткаченко ; опон. Л.В. Батченко, А.П. Дука. – Краматорськ, 2016. – 20 с.

004.7(043.3)
Р83     Рудаков, К.С.
Метод і моделі вдосконалення спеціалізованого бездротового маршрутизатора : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти : зах. 17.06.2016 р. / К.С. Рудаков ; наук. керівн. В.М. Лукашенко ; опон. М.П. Мусієнко, В.М. Співак. – Черкаси, 2016. – 21 с.

621(043.3)
Р83     Рузметов, А.Р.
Підвищення ефективності металообробки шляхом врахування зміни працездатності основних робітників : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.02.08-Технологія машинобудування : зах. 16.06.2016 р. / А.Р. Рузметов ; наук. керівн. О.М. Шелковий ; опон. А.С. Гордєєв, Є.В. Коноплянченко. – Харків, 2016. – 21 с.

629.4(043.3)
С13     Савеленко, І.В.
Автоматизація процесу керування тяговими установками з синхронними двигунами на постійних магнітах : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.07 : зах. 07.10.2016 р. / І.В. Савеленко ; наук. керівн. П.Г. Плєшков ; опон. В.П. Щокін, І.А. Луценко. – Кіровоград, 2016. – 19 с.

У529
С28     Сердюкова, І.В.
Стратегічні аспекти інтегрального оцінювання вартості підприємства : 08.00.04 : автореф. дис. канд. екон. наук : зах. 29.06.2016 / І.В. Сердюкова ; наук. керівн. О.Є. Попов ; опон. Т.В. Момот, Л.А. Свистун. – Харків, 2016. – 20 с.

У529
С38     Синиця, Л.В.
Теоретико-методологічні основи стратегічного управління розвитком підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 : зах. 01.07.2016 р. / Л.В. Синиця ; наук. керівн. В.І. Чиж ; опон. Ю.С. Бараш, О.Б. Мних, В.Г. Шинкаренко. – Харків, 2016. – 41 с.

621.311(043.3)
С40     Сиротенко, М.О.
Моделі та методи оптимізації розташування апаратних засобів підвищення ефективності електропостачання в мережах 10 кв : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.14.02-Електричні станції, мережі і системи : зах. 29.06.2016 р. / М.О. Сиротенко ; наук. керівн. С.О. Тимчук ; опон. Ю.І. Тугай, О.М. Довгалюк. – Харків, 2016. – 19 с.

665(043.3)
С41     Ситнік, Н.С.
Удосконалення технології переетерифікування жирів з використанням гліцератів лужних металів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.18.06 – технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів : зах. 03.11.2016 р. / Н.С. Ситнік ; наук. керівн. І.М. Демидов ; опон. О.В. Черваков, І.Г. Радзієвська. – Харків, 2016. – 21 с.

У5
С50     Смерічевська, С.В.
Формування освітньо-інноваційного потенціалу логістизації національної економіки : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : автореф. дис. канд. екон. наук : зах. 1.07.2016 / С.В. Смерічевська ; наук. керівн. Н.Ю. Рекова ; опон. І.А. Маркіна, Г.Л. Монастирський, Д.К. Турченко. – Краматорськ, 2016. – 40 с.

621.35(043.3)
С50     Смирнова, О.Ю.
Удосконалення технології формування оксидних шарів на сплаві титану ОТ4-0 : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.17.03 – технічна електрохімія : зах. 04.07.2016 р. / О.Ю. Смирнова ; наук. керівн. В.В. Штефан ; опон. В.Д. Калугін, Ю.В. Поліщук. – Харків, 2016. – 20 с.

622.647(043.3)
С50     Смірнов, А.М.
Розробка методів і засобів підвищення надійності става стрічкових конвєєрів вугільних шахт з різними типами роликоопор : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.05.06-Гірничні машини : захист 27.05.2016 / А.М. Смірнов ; наук. керівн. В.Ф. Монастирський ; опон. Л.Н. Ширін, О.О. Бейгул. – Дніпропетровськ, 2016. – 22 с.

005.336(043.3)
С51     Смолякова, О.М.
Теоретичне та методичне забезпечення оцінювання економічної стійкості підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 : захист 09.06.2016 / О.М. Смолякова ; наук. керівн. Л.М. Малярець ; опон. В.А. Гросул, С.П. Кобець. – Харків, 2016. – 20 с.

514.18(043.3)
Т12     Табакова, І.С.
Геометричне моделювання геодезичних ліній на гладких поверхнях з врухуванням їх додаткових властивостей : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка : зах. 15.09.2016 р. / І.С. Табакова ; наук. керівн. В.П. Ткаченко ; опон. В.П. Юрчук, О.С. Сидоренко. – Мелітополь, 2016. – 24 с.

004.942
Т34     Теплинський, К.С.
Паралельне комп’ютерне моделююче середовище, орієнтоване на ідентифікацію параметрів моделей складних динамічних систем : дисер. на здобут. наук. ступен. кан. тех. наук : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти / К.С. Теплинський ; наук. керівн. В.А. Святний. – Красноармійськ, 2016. – 167 с.

004.942(043.3)
Т34     Теплинський, К.С.
Паралельне комп’ютерне моделююче середовище, орієнтоване на ідентифікацію параметрів моделей складних динамічних систем : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти : зах. 21.09.2016 р. / К.С. Теплинський ; наук. керівн. В.А. Святний ; опон. В.Д. Самойлов, Р.К. Кудерметов. – Красноармійськ, 2016. – 21 с.

У529
У26     Угоднікова, О.І.
Інформаційно-аналітичне забезпечення оцінки потенціалу розвитку підприємств будівельної галузі : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 17.06.2016 р. / О.І. Угоднікова ; наук. керівн. К.А. Мамонов ; опон. Н.С. Краснокутська, О.А. Овєчкіна. – Харків, 2016. – 21 с.

У529
Ф24     Фаринович, І.В.
Економічний механізм управління факторингом торговельних підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 : зах. 29.06.2016 р. / І.В. Фаринович ; наук. керівн. Л.Г. Квасній ; опон. Н.І. Демчук, О.Ю. Гусєва. – Дніпропетровськ, 2016. – 20 с.

656(043.3)
Х12     Хабаров, В.О.
Удосконалення методу інтерактивної оцінки і оперативної діагностики експлуатаційного стану автомобільних доріг : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.22.11 – автомобільні шляхи та аеродроми : захист 26.05.2016 / В.О. Хабаров ; наук. керівн. О.П. Алексієв ; опон. А.О. Бєлятинський, В.К. Вирожемський. – Харків, 2016. – 20 с.

621.91(043.3)
Х12     Хавін, Г.Л.
Моделювання , оптимізація й проектування технологічних процесів механічної обробки полімерних композиційних матеріалів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.02.08-Технологія машинобудування : зах. 30.06.2016 р. / Г.Л. Хавін ; наук. керівн. Ю.В. Тимофієв ; опон. А.І. Долматов, Ю.В. Петраков. – Харків, 2016. – 33 с.

330.11(043.3)
Х14     Хаджинова, О.В.
Механізм управління взаємодією промислових підприємств з контрагентами в підприємницькій мережі : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 : захист 28.05.2016 / О.В. Хаджинова ; наук. керівн. Р.М. Лепа ; опон. О.М. Анісімова, О.М. Збровська, О.І. Гончар. – Маріуполь, 2016. – 35 с.

У529
Х19     Хан, Т.Ф.
Організаційно-економічне забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів на прикладі машинобудівних підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 26.08.2016 р. / Т.Ф. Хан ; наук. керівн. О.Д. Матросов ; опон. Л.Г. Мельник, С.В. Войтко. – Харків, 2016. – 20 с.

621.941(043.3)
Х82     Хорошайло, В.В.
Підвищення ефективності розточування отворів на токарних верстатах шляхом створення вібростійкої інструментальної системи : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.01 : зах. 01.07.2016 р. / В.В. Хорошайлов ; наук. керівн. В.С. Гузенко ; опон. В.В. Луців, О.Я. Юрчишин. – Краматорськ, 2016. – 20 с.

У529
Ц17     Цап, С.Д.
Рівень життя сільского населення та організаційно-економічний механізм його регулювання : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.03.03-економіка та управління національним господарством : зах. 23.06.2016 р. / С.Д. Цап ; наук. керівн. С.М. Васильченко ; опон. С.Д. Лучик, О.П. Славкова. – Кам’янець-Поділ., 2016. – 20 с.

У529
Ц86     Цундер, О.Е.
Механізм управління конкурентоспроможністю послуг підприємства телекомунікаційної галузі України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 30.06.2016 р. / О.Е. Цундер ; наук. керівн. О.К. Єлысєєва ; опон. О.В. Мороз, В.Л. Корінєв. – Дніпропетровськ, 2016. – 21 с.

У529
Ч-44    Чепелюк, М.І.
Формування корпоративної культури в процесі організаційних змін підприємства : 08.00.04 : автореф. дис. канд. екон. наук : зах. 29.06.2016 / М.І. Чепелюк ; наук. керівн. І.П. Отенко ; опон. Л.М. Шимановська-Діанич, В.О. Кравченко. – Харків, 2016. – 20 с.

681.5(043.3)
Ч-46    Черевко, Е.А.
Компьютеризированная информационно-измерительная система контроля изоляции и учета несанкционированного отбора электроэнергии в распределительных электрических сетях : 05.13.05-Компьютерные системы и компоненты : автореф. дис. канд. тех. наук / Е.А. Черевко ; наук. керівн. В.С. Зайцев ; опон. С.Г. Семенов, Е.Е. Федоров. – Красноармійськ, 2016. – 23 с.

У529
Ч-84    Чудопал, А.І.
Оцінка ринкової вартості акціонерних товариств будівельної галузі із використанням інструментів порівняльного підходу : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами : зах. 08.10.2016 р. / А.І. Чудопал ; наук. керівн. Т.В. Момот ; опон. Н.В. Чебанова, Л.А. Свистун. – Харків, 2016. – 21 с.

У9(4Укр)
Ш35     Швець, О.Г.
Еколого-економічний механізм рекультивації техногенно порушених земель : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.06-економіка природокористування та охорони навколишнього середовища : зах. 18.10.2016 р. / О.Г. Швець ; наук. керівн. О.А. Демидов ; опон. І.В. Власенко, Н.В. Кузін. – Київ, 2016. – 21 с.

539.2(043.3)
Ш66     Шкарбань, Р.А.
Закономірність формування фазового складу і структури нанорозмірних плівок Со-Sb на підкладках з термічного окисненого монокристалічного кремнію : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.16.01 : зах. 27.09.2016 р. / Р.А. Шкарбань ; наук. керівн. Ю.М. Макогон ; опон. П.Є Марковський, Л.Р. Шагінян. – Київ, 2016. – 21 с.

004.896(043.3)
Ш96     Шумова, Л.О.
Автоматизована система прогнозування аварійних ситуацій великотоннажного хімічного виробництва : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.06 : зах. 03.10.2016 р. / Л.О. Шумова ; наук. керівн. І.С. Скарга-Бандурова ; опон. І.В. Рубан, В.Є. Ходаков. – Вінниця, 2016. – 23 с.

У529
Щ62     Щербан, О.Я.
Управління економічною безпекою туристичних підприємств : 08.00.04 : автореф. дис. канд. екон. наук : зах. 29.06.2016 / О.Я. Щербан ; наук. керівн. Л.Г. Квасній ; опон. Л.С. Головкова, О.І. Вівчар. – Дніпропетровськ, 2016. – 20 с.

621.951(043.3)
Я45     Яким, І.С.
Підвищення якості виготовлення тришарошкових бурових доліт : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.02.08-Технологія машинобудування : зах. 01.07.2016 р. / І.С. Яким ; наук. керівн. Ю.Д. Петрина ; опон. В.І. Марчук, І.О. Хітров. – Тернопіль, 2016. – 21 с.

Наукові праці Донецького національного технічного університету

681.5
Д67     Донецький національний технічний університет
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація №1 (29) 2016 : Всеукраїнський науковий збірник : Заснований у липні 1998 року : Виходить 1-2 рази на рік / Донецький національний технічний університет, Донецький національний технічний університет ; ред. О.Є. Башков, А.А. Зорі, О.В. Вовна, В.П. Куценко, О.Г. Воронцов, Н.І. Чичикало, О.А. ; ред. О.Є. Башков, А.А. Зорі, О.В. Вовна, В.П. Куценко, О.Г. Воронцов, Н.І. Чичикало, О.А. – Покровськ , 2016. – 166 с.

Ч21
Н34   Науковий вісник Донецького національного технічного університету : Всеукраїнський науковий збірник : Виходить 1-2 рази на рік : Заснований у квітні 2016 року / ред. Є.О. Башков, Я.О. Ляшок, В.І. Альохін, Т.П. Волкова, В.А. Святний, О.А. Дмітрієва, А.А. Зорі, О.В. Вовна, П.Г. Матюха, В.К. Костенко, О.С. Парфенюк, С.В. Подкопаєва, І.Г. Сахно, І.Б. Швець, М.В. Румянцев ; секр. Н.С. Костюкова 1 (1)’2016. – Красноармійськ, 2016. – 147 с.

Ч21
Н34   Наукові праці Донецького національного технічного університету : Всеукраїнський науковий збірник : Заснований у травні 1996 року : Вихидить 2 рази на рік / ред. Є.О. Башков, В.П. Боюн, В.А. Святний, О.А. Дмитрієва, Ю.О. Скобцов, О.О. Баркалов, Т.Д. Стоянов, С.Д. Погорілий, О.Н. Романюк, Є.Є. Федоров, С.М. Вороной, С..А. Зорі ; секр. Н.С. Костюкова. – Красноармійськ, 2015. – 123 с. – (Серія: “Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка” ; №2 (21)’2015, 1996-1588)

681.5
Д67     Донецький національний технічний університет
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація №1 (28) 2015 : Всеукраїнський науковий збірник : Заснований у липні 1998 року : Вихидить 2 рази на рік / Донецький національний технічний університет, Донецький національний технічний університет ; ред. О.Є. Башков, А.А. Зорі, В.П. Куценко, О.Г. Воронцов, Н.І. Чичикало, A. Kinle, O. Sawo ; ред. О.Є. Башков, А.А. Зорі, В.П. Куценко, О.Г. Воронцов, Н.І. Чичикало, A. Kinle, O. Sawo. – Красноармійськ, 2016. – 250 с.

622.4(043)
И75     Иорданов, И.В.
Повышение безопасности применения электроэнергии на шахтах, опасных по газу или пыли путем использования сверхбыстродействующих коммутационных устройств на электрогидравлической основе : 05.26.01 – Охрана труда : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / И.В. Иорданов ; наук. керівн. А.Г. Мнухин. – Красноармейск, 2016. – 180 с.

004.032(043)
Т48     Ткач, М.О.
Удосконалення структури та підвищення продуктивності багатопроцесорних систем із застосуванням розподіленої області обчислень : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти : дисер. на здобут. наук. ступен. кан. тех. наук / М.О. Ткач ; наук. керівн. Г.Г. Швачич. – Дніпропетровськ, 2016. – 150 с.

681.5(043)
Ч-46    Черевко, Е.А.
Компьютеризированная информационно-измерительная система контроля изоляции и учета несанкционированного отбора электроэнергии в распределительных электрических сетях : 05.13.05-Компьютерные системы и компоненты : Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Е.А. Черевко ; наук. керівн. В.С. Зайцев. – Мариуполь, 2016. – 209 с.

Природничі науки

510(075.8)
А90   Асеев, Г.Г.
Дискретная математика : учебник / Г.Г. Асеев, О.М. Абрамов, Д.Э. Ситников. – Киев : Кондор, 2008. – 162 с.

502/504(477)
Б82   Борейко, В.Е.
История охраны природы Украины : Х век – 1980 / В.Е. Борейко. – издание второе, дополненное. – Киев, 2001. – 541 с. – (История охраны природы : Вып: 24)

339.19(477)
Б82   Борейко, В.Е.
Контрабанда диких животных, растений и их дериватов в Украине : Аналитический обзор по материалам независимого расследования / В.Е. Борейко. – Киев : Логос, 2012. – 43 с. – (Охрана дикой природы ; вып. 65)

574(075.8)
В20   Васюкова, Г.Т.
Екологія : підручник / Г.Т. Васюкова, О.І. Ярошева. – Київ : Кондор, 2016. – 524 с.

532.5(075.8)
Г46   Гідрогазодинаміка : навч. посіб. / С.М. Василенко, В.Р. Кулінченко, О.Ю. Шевченко, В.А. Піддубний. – Київ : Кондор, 2016. – 676 с.

502.174
В11   В фокусе – чистые технологии : каталог финских компаний Cleantech. – Донецк, 2012. – 60 с.

51(038)
В92   Выгодский, М.Я.
Справочник по элементарной матеиатике : таблицы, арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия, функции и графики / М.Я. Выгодский. – издание семнадцатое. – Москва : Наука, 1966. – 423 с.

574(075.8)
Г85   Грицик (мол), В.
Екологія довкілля. Охорона природи : навч. посіб. / В. Грицик (мол), Ю. Канарський, Я. Бедрій. – Київ : Кондор, 2015. – 292 с.

504
Е45   Екосередовище і сучасність : Регіональні процеси, прогнозування й оптимізація е : моногр. / С.І. Дорогунцов, М.А. Хвестик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко Т.2. – Київ : Кондор, 2006. – 470 с.

504
Е45   Екосередовище і сучасність : Економічна оцінка природного середовища : моногр. / С.І. Дорогунцов, М.А. Хвестик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко т.3. – Київ : Кондор, 2006. – 426 с.

504
Е45     Екосередовище і сучасність : Стратегія регіонального розвитку і екосередовище : моногр. / С.І. Дорогунцов, М.А. Хвестик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко Т.4. – Київ : Кондор, 2006. – 362 с.

504
Е45     Екосередовище і сучасність : Управління екосередовищем в умовах регіоналізації : моногр. / С.І. Дорогунцов, М.А. Хвестик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко Т.5. – Київ : Кондор, 2006. – 446 с.

504
Е45     Екосередовище і сучасність : Екосередовище та євроінтеграційні процеси : моногр. / С.І. Дорогунцов, М.А. Хвестик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко Т.6. – Київ : Кондор, 2007. – 622 с.

504
Е45   Екосередовище і сучасність : Екологічне законодавство України та його гармонізація з європейським правовим полем : моногр. / С.І. Дорогунцов, М.А. Хвестик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко Т.7. – Київ : Кондор, 2007. – 611 с.

504
Е45     Екосередовище і сучасність : Природно-техногенна безпека : моногр. / С.І. Дорогунцов, М.А. Хвестик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко Т.8. – Київ : Кондор, 2008. – 528 с.

502/504
Е45     Екологічний вісник : січень – лютий 2014. – Київ, 2014

502/504
Е45     Екологічний вісник : липень – серпень 2013. – Київ, 2013

504(075.8)
Ж68     Жигуц, Ю.Ю.
Інженерна екологія : навч. посіб. для студ. техніч. спец. / Ю.Ю. Жигуц, В.Ф. Лазар. – 2-вид., допов. і перероб. – Київ : Кондор, 2015. – 170 с.

502/504
З-41
Збалансований розвиток України – шлях до здоров’я і добробуту нації : Матеріали Українського екологічного конгресу 21 вересня 2007 р. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2007. – 579 с. – (Бібліотека всеукраїнської екологічної ліги)

Л63     Ліси Донеччини : науково-інформаційний довідник / ред. В.О. Бородавка. – Луцьк : Ініціал, 2015. – 400 с. : іл.

94(477)
Л50     Leskov, A.
Treasures from the Ukrainian barrows = Новые сокровища курганов Украины : latest discoveries / A. Leskov. – Ленинград : Аврора, [1972]. – 150 с.

54(075.8)
М57     Мигалина, Ю.В.
Основи хімії та фізико-хімії полімерів : підручник / Ю.В. Мигалина, О.П. Козарь. – Київ : Кондор, 2015. – 325 с.

574(075.8)
М65     Мислюк, О.О.
Основи хімічної екології : навч. посіб. / О.О. Мислюк. – Київ : Кондор, 2015. – 660 с.

504(075.8)
М65     Мислюк, О.О.
Практикум з хімічної екології : навч. посіб. / О.О. Мислюк. – Київ : Кондор, 2016. – 304 с.

504.5
П42        Поводження з пестицидами в Україні : соціально-екологічні, економічні наслідки та шляхи розв’язання. – Київ, 2015. – 36 с. – (Бібліотека всеукраїнської екологічної ліги : “Стан навколишнього серодовища липень”, 2015, № 7)

504(075.8)
П81        Промислова екологія : навч. посіб. / Я.І. Бедрій, Б.О. Білінський, Р.М. Івах, М.М. Козяр. – вид. 4-е., перероб. – Київ : Кондор, 2016. – 372 с.

628(075.3)
Р36     Радовенчик, Я.В.
Фізико-хімічні методи доочищення води : підручник / Я.В. Радовенчик, М.Д. Гомеля. – Київ : Кондор, 2016. – 264 с.

504.1
У26        Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом : директиви, що стосуються довкілля. – Київ, 2015. – 24 с. – (Бібліотека всеукраїнської екологічної ліги : “Стан навколишнього середовища” травень, 2015, № 5)

53(038)
Я22     Яворский, Б.М.
Справичник по физике = для инженеров и студентов вузов / Б.М. Яворский, А.А. Детлаф. – изд. четвертое, переработанное. – Москва : Наука, 1968. – 939 с.

Травень

Презентація за травень

 

Березень

Методичні вказівки (електронний ресурс)

004.4 М54      Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт Методи розв’язання математичних задач в енергетиці на базі програмного пакету Maple [Електронний ресурс] / відповідал. за вип. О.Ю. Колларов ; уклад. О.Ю. Колларов, В.В. Сторож, М.М. Власенко. – Красноармійськ, 2015. – 54 с.

Ш1 К63         Комплекс вправ з розвитку професійної плюрилінгвальної компетентності [Електронний ресурс] : 6.030601 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / уклад. Г.В. Піскурська ; відповідал. за вип. М.М. Кабанець. – Красноармійськ, 2015. – 43 с.

Ш1 М54         Методичні рекомендації щодо формування професійної плюрилінгвальної компетентності для викладачів іноземних мов [Електронний ресурс] / уклад. Г.В. Піскурська ; відповідал. за вип. М.М. Кабанець. – Красноармійськ, 2015. – 20 с.

Х623я73 М54            Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни Господпрське право [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання / уклад. В.М. Грудницький ; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Красноармійськ, 2015. – 53 с.

004.02(072) М54       Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни Фазі логіка в системах управління для студентів (освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр) [Електронний ресурс] / уклад. О.Ю. Колларов ; відповідал. за вип. О.Ю. Колларов. – Красноармійськ, 2015. – 81 с.

004.4(072) М54         Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни Сучасні пакети прикладних програм для студентів (освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр) [Електронний ресурс] / уклад. О.Ю. Колларов ; відповідал. за вип. О.Ю. Колларов. – Красноармійськ, 2015. – 110 с.

 Х623я73 М54            Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни Договірне право [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності Менеджмент організації і адміністрування денної та заочної форм навчання / уклад. В.М. Грудницький ; відповідал. за вип. І.В. Шкрабак. – Красноармійськ, 2015. – 47 с.

004.272.25 М54         Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни Векторне управління електроприводами змінного струму [Електронний ресурс] : для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 6.050702 / уклад. О.Ю. Колларов ; відповідал. за вип. О.Ю. Колларов. – Дніпропетровськ, 2015. – 78 с.

519.852 М54  Методичні рекомендації з дисципліни «Математичне моделювання технічних систем» (на прикладах задач гірничого виробництва) [Електронний ресурс] / уклад. Є.В. Лесіна ; реценз. О.І. Повзун. – Красноармійськ, 2015. – 40 с.

004.77 М54    Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Технології розробки та супроводження Internet-сайтів” [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 8.05010302 “Інженері програмного забезпечення” очної форми навчання / уклад. Є.Є. Федоров ; відповідал. за вип. О.М. Мірошкін. – Красноармійськ, 2015. – 35 с.

004.72 М54    Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Сервіс-орієнтована архітектура” [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 8.050101 “Інформаційні управляючі системи і технології” очної форми навчання / уклад. Є.Є. Федоров ; відповідал. за вип. О.М. Мірошкін. – Красноармійськ, 2015. – 30 с.

ЮО М54        Методичні рекомендації до виконання курсових і кваліфікаційних (дипломних і магістерських) робіт [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для студ. напрямів підготовки (спеціальностей) : 6.020301 «Філософія», 7(8).02030102 «Релігієзнавство» / уклад. М.О. Нікульчев, А.М. Фесенко, П.Є. Хрімлі. – Красноармійськ, 2015. – 24 с.

004.02 М54    Методичні вказівки і завдання до лаболаторних робіт з курсу “Алгоритми та структури даних” [Електронний ресурс] : для студентів, що навчаються за напрямом підготовки “Програмна інженерія” / уклад. Н.С. Костюкова ; відповідал. за вип. О.А. Дмитрієва. – Красноармійськ, 2015. – 62 с.

004.4 М54      Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Корпоративні інформаційні системи» [Електронний ресурс] : для студентів галузі знань 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка”, що навчаються за напрямом підготовки 6.050103 “Програмна інженерія” та спеціальністю 7(8).05010101 “Інформаційні управляючі системи та технології” / уклад. Н.К. Шатохіна. – Красноармійськ, 2015. – 44 с.

004.4 М54      Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з підготовки до лабораторних робіт з дисципліни “Корпоративні інформаційні системи” Система 1С: Підприємство [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.050103 “Програмна інженерія” та спеціальностей7(8).05010101 “Інформаційні управляючі системи та технології” / уклад. Н.К. Шатохіна. – Красноармійськ, 2015. – 63 с.

У052 М54      Методичні вказівки та тематика контрольних робіт з дисципліни “Податковий облік” [Електронний ресурс] : для студентів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” всіх форм навчання / уклад. В.М. Антоненко. – Красноармійськ, 2015. – 26 с.

У052 М54      Методичні рекомендації та варіанти контрольної роботи з дисципліни “Облік і звітність в оподаткуванні” : для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” / уклад. В.М. Антоненко. – Красноармійськ, 2015. – 46 с.

У261 М54      Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Оподаткування” [Електронний ресурс] : для студентів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” усіх форм навчання / уклад. В.М. Антоненко. – Красноармійськ, 2015. – 35 с.

Програма та методичні рекомендації щодо проведення виробничої та переддипломної практики [Електронний ресурс] : для студентів спеціальності 8.03050801 Фінанси і кредит усіх форм навчання / уклад. В.М. Антоненко ; відповідал. за вип. Н.Ю. Рекова. – Красноармійськ, 2015. – 45 с.

Технічні науки

621.923 Ш69  Шлифование труднообрабатываемых материалов кругами из алмазов и эльбора : моногр. / П.Г. Матюха, В.В. Полтавец, А.В. Бурдин, В.В. Габитов. – Черкаси : Вертикаль, 2015. – 251 с.

621.3 Р17       Разъемы для монтажа на печатную плату и корпуса для электронных устройств 2013/2014 Ч.1 : каталог. – Москва : Феникс Контакт РУС, 2013. – 888 с. : ил.

621.3 Р17       Разъемы для полевых устройств 2013/2014 Ч.2 : каталог. – Москва : Феникс Контакт РУС, 2013. – 465 с. : ил.

621.3 Э45       Электротехнические клеммы 2013/2014 Ч.3 : каталог. – Москва : Феникс Контакт РУС, 2013. – 747 с. : ил.

621.3 П49       Полевая кабельная разводка и промышленные соединители 2013/2014Ч.4 : каталог. – Москва : Феникс Контакт РУС, 2013. – 657 с. : ил.

621.3 М27      Маркировка, инструменты и принадлежности для монтажа 2013/2014Ч.5 : каталог. – Москва : Феникс Контакт РУС, 2013. – 615 с. : ил.

621.3 З-40      Защита от перенапряжений и источники питания 2013/2014Ч.6 : каталог. – Москва : Феникс Контакт РУС, 2013. – 293 с. : ил.

621.38 И73     Интерфейсные технологии и коммутационные устройства 2013/2014Ч.7 : каталог. – Москва : Феникс Контакт РУС, 2013. – 580 с.

621.3 К65       Контроллеры, системы ввода-вывода и устройства для сетевой инфраструктуры 2013/2014Ч.8 : каталог. – Москва : Феникс Контакт РУС, 2013. – 559 с. : ил.

Ч21 Д23         2015 Information Tecynologies in Innovation Business Conference (ITIB) : Proceedings : Octoder 7-9, 2015. – Kharkiv, Ukraine, 2015. – 39 с.

Ч21 Д23         2015 Information Technolodies in Innovation Business Conference (ITIB) : Proceedings : Octoder 7-9, 2015. – Kharkiv, Ukraine, 2015. – 105 с.

004.4 В48       WCF 4 Windows Communication Foundation и .net 4 для профессионалов : пер. с англ. : научно-популярное издание / П. Сибраро, К. Клайс, Ф. Коссолино, Й. Грабнер ; перекл. Д.А. Клюшина, В.А. Коваленко, И.В. Красикова, Я.К. Шмидского. – Москва : Диалектика, 2011. – 461 с.

004.438(075.8) Ц75   Цифровая обработка сигналов и MATLAB : учеб. пособ. / А.И. Солонина, Д.М. Клионский, Т.В. Меркучева, С.Н. Перов. – СПб : БХВ-Петербург, 2014. – 512 с. + CD

004.896 Б12   VHDL: Справочное пособие по основам языка : учеб. пособ. / В.П. Бабак, А.Г. Корченко, Н.П. Тимошенко, С.Ф. Филоненко. – Москва : Додэка-ХХI, 2008. – 216 с. : ил. – (Программируемые системы)

Телекомунікаційні системи передавання інформації. Методи кодування : навч. посіб. / Р.А. Бурачок, М.М. Климаш, Б.В. Коваль та ін. – Львів : Львівської політехніки, 2015. – 471 с. + табл.

Моделі, методи та засоби аналізу надійності програмних систем : моногр. / В.С. Яковина, Д.В. Федасюк, М.М. Сенів, О.О. Нитребич. – Львів : Львівської політехніки, 2015. – 218 с. + табл.

Засоби штучного інтелекту : навч. посіб. / Р.О. Ткаченко, Н.О. Кустра, О.М. Павлюк, У.В. Поліщук. – Львів : Львівської політехніки, 2014. – 203 с. : іл.

Елементи та компоненти електронних пристроїв : підруч. / М.Д. Матвійків, Б.С. Вус, О.М. Матвійків та ін. – Львів : Львівської політехніки, 2015. – 494 с. : іл.

Математичні моделі та методи аналізу надійності радіоелектронних, електротехнічних та програмних систем : моногр. / Ю.Я. Бобало, Б.Ю. Волочій, О.Ю. Лозинський та ін. – Львів : Львівської політехніки, 2013. – 300 с. : іл.

Інтелектуальні компоненти інтегрованих автоматизованих систем управління : моногр. / М.О. Медиковський, Р.О. Ткаченко, І.Г. Цмоць та ін. – Львів : Львівської політехніки, 2015. – 280 с. : іл.

Системи штучного інтелекту : навч. посіб. / Ю.В. Нікольський, В.В. Пасічник, Ю.М. Щербина та ін. ; ред. В.В. Пасічника. – 2-ге вид. виправ. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 278 с. – (Серія: “Комп’ютинг”)

Вплив магнітного та електричного поля на структуру та властивості полімерів та їх композитів : моногр. / В.Л. Демченко, В.І. Унрод, А.П. Піднебесний. – Суми : Університетська книга, 2016. – 144 с.

Основи технічної творчості : навч. посіб. / Є.Я. Прасолов, С.А. Браженко, О.П. Новицький та ін. – Суми : Університетська книга, 2016. – 127 с.

Практикум з мови програмування Сі : навч. посіб. / А.М. Глибовець, М.М. Глибовець, В.С. Проценко. – Київ : Вид. дім. Києво-Могилянська академія, 2010. – 209 с.

 004.2/.4 А18   Авдеев, В.А. Организация ЭВМ и периферия с демонстрацией имитационных моделей : Наглядное обучение / В.А. Авдеев. – Москва : ДМК-Пресс, 2014. – 707 с. : ил. + CD-ROM. – (Развитие образовательных технологий)

004.3 А19       Аверченков, О.Е. Схемотехника: апаратура и программмы / О.Е. Аверченков. – Москва : ДМК-Пресс, 2014. – 587 с.

Басюк, Т.М. Методи та засоби мультимедійних інформаційних систем : навч. посіб. / Т.М. Басюк, П.І. Жежнич. – Львів : Львівської політехніки, 2015. – 426 с. : іл. + табл.

621.39 Б59     Бибило, П.Н. VHDL Эффективное использование при проектировании цифровых систем : Рассмотрены пакеты языка VHDL: STD_LOGIC_1164, NUMERIC_STD, EXEMPLAR_1164, TEXTIO, STD_LOGIC_TEXTIO, VITAL. Использование ModelSim и LeonardoSpectrum / П.Н. Бибило, Н.А. Авдеев. – Москва : Солон-Пресс, 2006. – 341 с. : ил. – (Системы проектирования)

Василега, П.О. Електропривод робочих машин : навч. посіб. / П.О. Василега, Д.В. Муріков. – Суми : Університетська книга, 2016. – 229 с.

Глибовець, М.М. Штучний інтелект : підруч. / М.М. Глибовець, О.В. Олецький. – Київ : Вид. дім “КМ Академія”, 2002. – 364 с.

Горбань, И.И. Теория гиперслучайных явлений: физические и математические основы : моногр. / И.И. Горбань ; ред. В.В. Вероцкая. – Киев : Наукова думка, 2011. – 316 с. – (Проект “Наукова книга”)

Дмитриева, О.А. Параллельные численные методы моделирования динамических объектов : моногр. / О.А. Дмитриева. – Красноармейск : ГВУЗ ДонНТУ, 2016. – 384 с.

004.438 Д93   Дьяконов, В.П. Simulink 5/6/7 : самоучитель / В.П. Дьяконов. – Москва : ДМК-Пресс, 2008. – 781 с. : ил.

004.431.4 К17            Калашников, О.А. Ассемблер это просто. Учимся программировать : для программистов / О.А. Калашников, О.А. Калашников. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб : БХВ-Петербург, 2012. – 328 с. : ил. + CD-ROM

Котречко, С.А. Предельная прочность: кристалы, металлы, конструкции : моногр. / С.А. Котречко, Ю.А. Мешков. – Киев : Наукова думка, 2008. – 295 с. – (Проект “Наукова книга”)

004.451 Л13   Лав, Р.Linux. Системное программирование / Роберт Лав. – 2-е изд. – СПб : Питер, 2015. – 445 с. : ил. – (Бестселлеры O’Reilly)

004.312 М17     Максфилд, К. Проектирование на ПЛИС. Архитектура, средства и методы : Курс молодого бойца / К. Максфилд ; пер. с англ. – Москва : ДМК-Пресс, Додэка-ХХI, 2015. – 407 с. – (Программируемые системы)

Мельник, Р.А. Програмування інтернет-застосувань : навч. посіб. / Р.А. Мельник, Р.Б. Тушницький. – Львів : Львівської політехніки, 2013. – 255 с.

004.43 М79     Морелос-Сарагоса, Р. Искусство помехоустойчивого кодирования. Методы, алгоритмы, применение : учеб. пособие для вузов по направл. “Прикладная математика и физика” и “Телекоммуникации” / Р. Морелос-Сарагоса ; перев. с англ. В.Б. Афанасьева. – Москва : Техносфера, 2006. – 319 с. : ил. – (Мир связи)

621.396.6 М80     Мортон, Д. Микроконтроллеры AVR. Вводный курс : пер. с англ. / Д. Мортон. – Москва : ДМК-Пресс, Додэка-ХХI, 2015. – 270 с. : ил. – (Мировая электроника)

004.7 О-54    Олифер, В. Компьютерные сети : Принципы, технологии, протоколы / В. Олифер, Н. Олифер. – 5-е издание. – СПб : Питер, 2016. – 991 с.

Павлиш, В.А. Основи інформаційних технологій і систем : навч. посіб. / В.А. Павлиш, Л.К. Гліненко. – Львів : Львівської політехніки, 2013. – 499 с.

Пелещишин, А.М. Інтернет-технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів : навч. посіб. / А.М. Пелещишин ; ред. В.В. Пасічник. – Випуск 4. – Львів : Львівської політехніки, 2010. – 247 с. + табл. – (Консолідована інформація)

Перевозчикова, О.Л. Інформаційні системи і структури даних : навч. посіб. / О.Л. Перевозчикова. – Київ : Вид. дім. Києво-Могилянська академія, 2007. – 286 с.

004.4 П29     Петин, В.А. Arduino и Raspberry Pi в проектах Internet of Things : для интересующихся современной электроникой / В.А. Петин. – СПб : БХВ-Петербург, 2016. – 319 с. : ил. – (Электроника)

004.43 П30     Петров, И.В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы прикладного проектирования / И.В. Петров ; ред. В.П. Дьяконова. – Москва : Солон-Пресс, 2008. – 253 с. : ил. – (Библиотека инженера)

Петрушенко, Ю.М. Мікро-економіка: теорія та приклади розв’язування задач : навч. посіб. / Ю.М. Петрушенко. – Суми : Університетська книга, 2016. – 319 с.

681.3.068 П33     Пирогов, В.Ю. Ассемблер для Windovs : для программистов / В.Ю. Пирогов. – 4-е изд. перераб. и доп. – СПб : БХВ-Петербург, 2007. – 896 с. : ил. + CD-ROM

Пістун, Є.П. Основи автоматики та автоматизації : навч. пос. / Є.П. Пістун, І.Д. Стасюк. – Львів : Львівської політехніки, 2014. – 333 с. + табл.

Полежаев, Ю.В. Тепловое разрушение материалов : моногр. / Ю.В. Полежаев, Г.А. Фролов ; ред. В.В. Скороход. – Киев : Академпериодика, 2006. – 351 с.

004.312 П80     Прокопенко, В.С. Программирование микроконтроллеры ATMEL на языке С / В.С. Прокопенко. – Киев : МК-Пресс ; СПб : Корона-Век, 2015. – 307 с. : ил. + CD-ROM

004.43 Р32     Ревич, Ю.В. Практическое программирование микроконтроллеров Atmel AVR на языке ассемблер : для учащихся, инженерно-технических работников и радиолюбителей / Ю.В. Ревич. – 3-е изд. – СПб : БХВ-Петербург, 2014. – 365 с. : ил. – (Электроника)

004.8 Р90     Рутковский, Л. Методы и технологии искусственного интеллекта : науч. изд. / Л. Рутковский ; перекл. И.Д. Рудинского. – Москва : Горячая линия-Телеком, 2010. – 520 с.

681.3.068(075.8) С32     Сергиенко, А.Б. Цифровая обработка сигналов : учеб. пособ. / А.Б. Сергиенко. – 3-е изд. – СПб : БХВ-Петербург, 2015. – 756 с. : ил. – (Учебная литература для вузов)

Сотник, І.М. Еколого-економічні механізми управління інноваційним ресурсозбереженням у машинобудуванні : моногр. / І.М. Сотник, Ю.О. Мазін. – Суми : Університетська книга, 2016. – 251 с.

544.18(075.8) С85     Стрижак, П.Є. Квантова хімія : підруч. / П.Є. Стрижак ; ред. С.П. Залозна. – Київ : Вид. дім. Києво-Могилянська академія, 2009. – 457 с.

544(075.8) С85     Стрижак, П.Є.Детермінований хаос в хімії : моногр. / П.Є. Стрижак. – Київ : Академперіодика, 2002. – 286 с.

004.7 Т18     Таненбаум, Э. Компьютерные сети : пятое издание / Э. Таненбаум, Д. Уэзеролл. – СПб : Питер, 2015. – 955 с. : ил. – (Классика computer science)

004.43 Т70     Троелсен, Э. Язык программирования C# 5.0 и платформа. NET 4.5 : научно-популярное издание / Эндрю Троелсен ; пер. с англ. Ю.Н. Артеменко. – 6-е изд. – Москва : Вильямс, 2015. – 1311 с. : ил.

004.42 Т88     Туркин, О.В. VBA: Практическое программирование : с компакт-диском / О.В. Туркин. – Москва : Солон-Пресс, 2007. – 124 с. : ил. + CD-ROM. – (Электронный курс* Профильное обучение)

Тюрин, Ю.Н. Плазменные упрочнающие технологии : моногр. / Ю.Н. Тюрин, М.Л. Жадкевич ; ред. В.В. Вероцкая. – Киев : Наукова думка, 2008. – 215 с. – (Проект “Наукова книга”)

004.43 У36 Уильямс, Э.Параллельное программирование на С++ в действии = C++ Concurrency in Action : Практика разработки многопоточных программ : Practical Multithreading / Энтони Уильямс ; перекл. с англ. А.А. Слинкин. – Москва : ДМК-Пресс, 2012. – 671 с. : ил.

004.42 Х98 Хьюз, К. Параллельное и распределенное программирование с использование С++ : Пер. с англ. / К. Хьюз, Т. Хьюз. – Москва : Вильямс, 2004. – 667 с. : ил.

Яцун, М.А. Електричні машини : підруч. / М.А. Яцун. – Львів : Львівської політехніки, 2011. – 462 с.

Соціальні та гуманітарні науки

Ш6(4Укр)я73 Д15   Далекі зірниці : Українська література першої половини ХХ ст. : навч. посіб. / ред. Л. Білик ; худож. Є. Андрусенко ; техніч. ред., типогр. Л. Антоненко ; корект. друков. текс. Н. Дяченко, Л. Костенко. – Київ : Грамота, 2001. – 479 с. – (Серія “Шкільна бібліотека”)

Ч215 М65      Місцеве самоврядування на Донбасі: історія, проблеми та перспективи розвитку як невід’ємної складової місцевого самоврядування України : Матеріали доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції / уклад. О.А. Таненок, С.Д. Петров ; ред. Н.В. Зубар ; техніч. ред., типогр. С.Д. Петров. – Красноармійськ, 2015. – 194 с.

Белицкий, П.В. Железные дороги Западного Донбасса, или Каверзы отечественного краеведения [Електронный ресурс] / П.В. Белицкий. – Донецк, 2016. – 264 с.

Верхуша, Н.П. Механізм управління кредитним ризиком банку: питання теорії та практики : моногр. / Н.П. Верхуша. – Суми : Університетська книга, 2016. – 91 с.

Зайцев, О.В. Фінансові розрахунки : теорія і практика : навч. посіб. / О.В. Зайцев. – Київ : Кондор, 2013. – 547 с.

Ш6(4Укр)6 З-43    Звичайна, Олена Миргородський ярмарок : Літературне видання / Олена Звичайна ; голов. ред. І. Пасічник ; техніч. ред., типогр. Р. Свинарчук. – Острог : Вид. Національного університету “Острозька академія”, 2015. – 60 с.

Кислий, В.М. Організація наукових досліджень : навч. посіб. / В.М. Кислий. – Суми : Університетська книга, 2016. – 223 с.

Максімова, В.Ф.  Контроль в управлінні економічними процесами на підприємстві : навч. посіб. / В.Ф. Максімова. – Суми : Університетська книга, 2016. – 189 с.

Охорона праці : навч. посіб. / Л.А. Катренко, Ю.В. Кіт, І.П. Пістун. – 4-те вид., стереотипне. – Суми : Університетська книга, 2016. – 539 с.

Макро- і мікроекономічні складові розвитку : моногр. / В.С. Стельмах, А.О. Єпіфанов, І.В. Сало та ін. – Суми : Університетська книга, 2016. – 504 с.

Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування : моногр. / ред. О.В. Прокопенко. – Суми : Університетська книга, 2016. – 511 с.

Пояркова, Т.К. Кризовий синдром модернізації незалежної України: причини виникнення та засоби подолання : моногр. / Т.К. Пояркова. – Суми : Університетська книга, 2016. – 351 с.

Середа, А.М. Історія держави і права УкраїниЧ.1 : навч. посіб. / А.М. Середа. – Запоріжжя : ФОП Зеленкевич Л.П. ; Суми : Університетська книга, 2016. – 331 с.

Сухонос, В.В. Державне правління: еволюції сучасних форм : моногр. / В.В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2016. – 310 с. : іл.

Сухонос, В.В. Держава: питання теорії (загальний і конституційно-правовий аспекти) : моногр. / В.В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2016. – 344 с.

У9(4Укр) Я28     Ягельська, К.Ю. Випереджаючий національний економічний розвиток: теоретико-методологічний та прикладний аспекти : моногр. / К.Ю. Ягельська. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 349 с.

Дисертації

Александров, С.С. Обоснование и разработка способов обеспечения безопасности труда при поддержании выработок крутых угольных пластов : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук : 05.26.01 – Охорона праці / С.С. Александров ; наук. керівн. С.В. Подкопаев. – Красноармейск, 2015. – 117 с.

Андрусяк, З.В. Удосконалення методу і засобів визначення ефективності газохімзахисного одягу рятувальників : дисер. на здобут. наук. ступен. кан. тех. наук : 05.26.01 – Охорона праці / З.В. Андрусяк ; наук. керівн. Б.В. Болібрух. – Львів, 2016. – 225 с.

Василець, С.В. Аналіз перехідних процесів і методи захисту електротехнічних комплексів шахтних електричних мереж : дисер. на здобут. наук. ступен. док. техн. наук : 05.09.03 / С.В. Василець ; наук. керівн. В.Ф. Сивокобиленко. – Красноармійськ, 2016. – 358 с.

Вовна, О.В. Методи і засоби побудови комп’ютеризованих оптоелектронних вимірювальних систем концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері шахт : дисер. на здобут. наук. ступен. док. техн. наук : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти / О.В. Вовна ; наук. керівн. А.А. Зорі. – Красноармійськ, 2015. – 405 с.

Лактіонов, І.С. Комп’ютеризована інформаційно-вимірювальна система фізичних параметрів грунтів промислових теплиць з компенсацією дестабілізуючих впливів : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти : дисер. на здобут. наук. ступен. кан. тех. наук / І.С. Лактіонов ; наук. керівн. О.В. Вовна. – Красноармійськ, 2015. – 210 с.

Дослідження основ створення зносостійких матеріалів на базі карбідів тугоплавких та перехідних матеріалів : звіт з науково-дослідної роботи Н8-13 : №ДР 0113U001737 / В.Г. Онопрієнко, М.М. Власенко, О.В. Лукін, М.Г. Субботіна ; наук. керівн. В.Г. Онопрієнко. – Красноармійськ, 2015. – 81 с.

Индуцированные экстремальными воздействиями водорода макро-, микро-, и нанотрансформации состояния металлических материалов : Отчет о научно-исследовательской работе : №ГР 0112U008496 / Ю.А. Артеменко, Е. Любименко ; ответ. испол Ю.А. Артеменко. – Красноармейск, 2015. – 133 с.

Теоретичний аналіз і дослідження процесів управління та обробки даних в комп’ютерних системах : Звіт про науково-дослідну роботу за темою Н-26-10 / наук. керівн. В.А. Святний ; викон. Б.С. Гусев, Л.І. Дорожко, С.О. Ковальов, О.М. Мірошкін, О.В. Самощенко, С.О. Цололо. – Красноармійськ, 2015. – 155 с.

Наукові праці Донецького національного технічного університету

Ч21 Д67     Донецький національний технічний університет Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія “Машинобудування і машинознавство”№1 (12) 2015 : Всеукраїнський науковий збірник : Заснований у червні 2003 р. : Виходить 1 раз на рік / Донецький національний технічний університет ; ред. Е.О. Башков, А.А. Топоров, В.В. Полтавець, Г.О. Власов, О.М. Гнитько, В.В. Гусєв, Е.І. – Красноармійськ, 2015. – 177 с.

Ч21 Д67     Донецький національний технічний університет Наукові праці вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”№2 (17), 2015 : Всеукраїнський науковий збірник : Заснований у травні 2007 року : Вихидить 2 рази на рік / Донецький національний технічний університет ; голов. ред. Є.О. Башков ; ред. В.М. Алфімов ; секр. М.М. Кабанець ; ред. Єжи Малец, Анна Кожух, О.А. Бочарова, О.Г. Кучерявий, Т.В. Колбіна, Н.М. Лосева, Я.М. – Красноармійськ, 2015. – 176 с. – (Серія: “Педагогіка, психологія і соціологія”)

Ч21 Д67     Донецький національний технічний університет Наукові праці Донецького національного технічного університету№2 (21)’ 2015 : Всеукраїнський науковий збірник : Заснований у травні 1996 року : Вихидить 2 рази на рік / Донецький національний технічний університет ; голов. ред. Є.О. Башков ; ред. В.П. Боюн, В.А. Святний, О.А. Дмитрієва, Ю.О. Скобцов, О.О. Баркалов, Т.Д. Стоянов, С ; секр. Н.С. Костюкова ; ред. С.М. Вороной, С.А. Зорі. – Красноармійськ, 2015. – 123 с. – (Серія: “Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка”)

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступення

622.834 А46     Александров, С.С. Обгрунтування та розробка способів забезпечення безпеки праці при підтримці виробок крутих вугільних пластів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.26.01 – Охорона праці : зах. 03.03.2016 / С.С. Александров ; наук. керівн. С.В. Подкопаєв ; опон. Б.А. Грядущий, О.В. Агафонов. – Красноармійськ, 2015. – 24 с.

614.842.86 А66     Андрусяк, З.В. Удосконалення методу і засобів визначення ефективності газохімзахисного одягу рятувальників : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.26.01 – Охорона праці : зах. 25.03.2016 / З.В. Андрусяк ; наук. керівн. Б.В. Болібрух ; опон. А.П. Долженков, Л.Д. Третякова. – Красноармійськ, 2016. – 21 с.

Бак, Г.О. Технологічні ресурси транснаціональних корпорацій як джерело інноваційно-інвестиційної модернізації економіки України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : захист 13.04.2016 / Г.О. Бак ; наук. керівн. О.Б. Саліхова ; опон. Ю.М. Уманців, С.І. Ткаленко. – Київ, 2016

Баришніков, А.С.Закономірності деформування системи “кріплення-масив” у слабких породах у зоні очисних робіт : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.15.01-Маркшейдерія : захист 15.04.2016 / А.С. Баришніков ; наук. керівн. Ю.М. Халимендик ; опон. О.Є. Куліковська, І.М. Слащов. – Дніпропетровськ, 2016. – 19 с.

У21 Б39     Безручко, О.О. Управління економічним потенціалом промислового підприємства на різних стадіях життєвого циклу : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 : зах. 19.02.2016 / О.О. Безручко ; наук. керівн. О.І. Маслак ; опон. Н.С. Краснокутська, Г.О. Тарасова. – Кременчук, 2016. – 23 с.

621.316 Б75     Бодунов, В.М. Управління режимами роботи малозавантажених електричних мереж із джерелами розподіленої генерації : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 : захист 15.01.2016 / В.М. Бодунов ; наук. керівн. О.В. Гай ; опон. В.М. Кутін, О.Г. Шполянський. – Чернігів, 2015. – 20 с.

У30 Б85     Босенко, А.В. Організаційно-економічний механізм управління оподаткуваннясільськогосподарських товаровиробників в умовах поглиблення інтеграційних процесів : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : захист 04.03.2016 р. / А.В. Босенко ; наук. керівн. О.А. Магопець ; опон. М.І. Мельник, А.В. Лісовий. – Кіровоград, 2016. – 20 с.

Бурова, Д.В.Підвищення властивостей низьколегованих конструкційних сталей з різним вмістом вуглецю термічною обробкою з нагрівом в міжкритичний інтервал температур : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.16.01 : захист 14.04.2016 / Д.В. Бурова ; наук. керівн. А.І. Троцан ; опон. І.О. Вакуленко, М.М. Бриков. – Маріуполь, 2016. – 22 с.

621.311 В19   Василець, С.В. Аналіз перехідних процесів і методи захисту електротехнічних комплексів шахтних електричних мереж : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 : зах. 04.03.2016 / С.В. Василець ; наук. керівн. В.Ф. Сивокобиленко ; опон. Ю.І. Тугай, О.П. Чорний, Ю.М. Вепрік. – Красноармійськ, 2016. – 41 с.

546 Г25          Гвоздецький, В.Я. Синтез, кристалічна структура та магнітні властивості германідів, антимонідів феруму/нікелю з лужно- та рідкісноземельними металами : автореф. дис. канд. хіміч. наук : 02.00.01 – неорганічна хімія : зах. 02.02.2016 / В.Я. Гвоздецький ; наук. керівн. Р.Є. Гладишевський ; опон. С.А. Неділько, О.В. Парасюк. – Львів, 2015. – 24 с.

У21 Г70         Городничук, Н.В. Управління якістю професійного розвитку персоналу промислового підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 : захист 20.01.2016 / Н.В. Городничук ; наук. керівн. О.В. Захарова ; опон. Н.Л. Гавкалова, М.І. Іванова. – Красноармійськ, 2015. – 23 с.

УД13  Давидов, С.О. Вплив податкової політики на соціально-економічний розвиток національної економіки : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : захист 18.01.2016 р. / С.О. Давидов ; наук. керівн. О.В. Покатаєва ; опон. А.А. Олешко, Н.В. Кузьминчук. – Запоріжжя, 2015. – 20 с.

Джабран, А.А. Автоматизація процесів керування колоною синтезу у виробництві метанолу : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.07 : захист 15.04.2016 / А.А. Джабран ; наук. керівн. М.Г. Лорія ; опон. С.Г. Удовенко, Л.І. Лєві. – Сєвєродонецк, 2016. – 20 с.

544.146 Д84   Дутка, В.С. Вплив реакційного середовища в процесах перетворення органічних пероксидних сполук : автореф. дис. канд. хіміч. наук : 02.00.04-фізична хімія : захист 03.02.2016 / В.С. Дутка ; наук. керівн. О.В. Іщенко ; опон. О.І. Макота, Й.О. Опейда. – Львів, 2015. – 44 с.

621.3.078 Є25            Євсіна, Н.О. Синтез нечіткого регулятора для системи управління процесом сушіння капілярно-пористих матеріалів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.03 : зах. 25.02.2016 / Н.О. Євсіна ; наук. керівн. О.І. Рогачова ; опон. С.О. Тимчук, В.С. Суздаль. – Харків, 2016. – 20 с.

У30 Ж85        Жук, М.М. Організаційно-економічний механізм активізації інноваційних процесів АПК України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : захист 11.03.2016 / М.М. Жук ; наук. керівн. В.С. Загорський ; опон. А.В. Руснак, О.Р. Жидяк. – Кам’янець-Поділ., 2016. – 22 с.

Закора, О.В. Зменшення динамічного навантаження тунельного ескалатора з проміжним розміщенням приводу : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.02.02 : захист 19.04.2016 / О.В. Закора ; наук. керівн. Ю.М. Данильченко ; опон. І.І. Назаренко, О.С. Ланець. – Київ, 2016. – 23 с.

Замула, О.В. Управління інформаційними витратами переробних підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 / захист 20.04.2016, О.В. Замула ; наук. керівн. С.І. Архієреєв ; опон. Т.І. Лепейко, Т.М. Остапенко. – Харків, 2016. – 20 с.

У30 К17         Калюжна, Ю.В. Ризики в системі антикризового управління підприємствами машинобудування : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 : зах. 31.03.2016 / Ю.В. Калюжна ; наук. керівн. А.В. Череп ; опон. В.М. Марченко, Т.О. Пожуєва. – Запоріжжя, 2016. – 20 с.

62-83 К59       Козакевич, І.А. Бездатчикове векторне керування асинхронними двигунами при роботі на низьких кутових швидкостях : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 : зах. 18.03.2016 / І.А. Козакевич ; наук. керівн. Ю.Г. Осадчук ; опон. О.В. Садовий, О.В. Данілін. – Вінниця, 2016. – 21 с.

621.31(043.3) К59     Козлов, В.С. Синтез систем активної корекції показників якості електроенергії електромережі для електроприводів з квазістаціонарними режимами роботи : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 : зах. 31.03.2016 / В.С. Козлов ; наук. керівн. А.П. Сінолиций ; опон. В.Г. Ягуп, А.А. Колб. – Дніпропетровськ, 2016. – 20 с.

У21 К82         Кривоногова, І.Г. Підвищення інноваційно-інвестиційної активності промислового підприємства в трансформаційній економіці : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 : зах. 16.03.2016 / І.Г. Кривоногова ; наук. керівн. В.І. Захарченко ; опон. Й.М. Петрович, Ю.С. Шипуліна. – Одеса, 2016. – 24 с.

621.3.07 К84  Крупник, О.О. Автоматизація процесу керування виробленням холодного дуття в доменному виробництві : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.07 : зах. 31.03.2016 / О.О. Крупник ; наук. керівн. О.В. Садовий ; опон. В.П. Щокін, А.М. Мацуй. – Дніпропетровськ, 2016. – 20 с.

621.3 К90       Кулик, Б.І. Принципи компенсації реактивної потужності в діючих електричних системах : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 : захист 15.01.2016 / Б.І. Кулик ; наук. керівн. В.І. Скоробогатова ; опон. Ф.П. Шкрабець, О.В. Гай. – Чернігів, 2015. – 19 с.

Малінов, В.Л. Розвиток теоретичних основ створення електродних матеріалів, що забезпечують деформаційне мартенситне перетворення в наплавленому металі : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.03.06 : захист 15.04.2016 / В.Л. Малінов ; наук. керівн. В.В. Чигарьов ; опон. В.Д. Кузнецов, В.Ф. Квасницький, І.О. Рябцев. – Маріуполь, 2016. – 40 с.

546 М69         Михалініченко, В.М. Взаємодія компонентів у системах Gd, Er-Re-Si,Ge та споріднених з ними : автореф. дис. канд. хіміч. наук : 02.00.01 – неорганічна хімія : зах. 02.03.2016 / В.М. Михалініченко ; наук. керівн. Р.Є. Гладишевський ; опон. І.Є. Барчій, С.О. Солопан. – Львів, 2015. – 24 с.

621.313 М62  Мінко, О.М. Функціональний взаємозв’язок масогабаритних показників конституційних частин турбогенератора з електромагнітними навантаженнями : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.01 : захист 14.01.16 / О.М. Мінко ; наук. керівн. В.В. Шевченко ; опон. М.М. Заблодський, В.В. Прус. – Харків, 2015. – 24 с.

621.311 Н39   Небера, О.О. Вдосконалення методів і засобів моделювання систем електропостачання з двигунним навантаженням : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.14.02-Електричні станції, мережі і системи : зах. 29.03.2016 / О.О. Небера ; наук. керівн. Ю.М. Вепрік ; опон. П.Д. Лежнюк, Р.О. Буйний. – Харків, 2016. – 19 с.

Никифорук, О.І. Політика модернізації наземних транспортних систем України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : захист 14.04.2016. – Київ, 2016. – 40 с.

544.475 О-40 Одарюк, В.В. Нові антиоксаданти ряду 4-(3′,4′-дигідроксифеіл) тіазолу : автореф. дис. канд. хіміч. наук : 02.00.04-фізична хімія : зах. 03.03.2016 / В.В. Одарюк ; наук. керівн. О.М. Шендрик ; опон. О.І. Макота, А.Р. Киця. – Львів, 2015. – 23 с.

541.543 П27   Переверзєва, Т.Г.Модифікація поверхні аморфних металевих сплавів на основі феруму : автореф. дис. канд. хіміч. наук : 02.00.04-фізична хімія : захист 2.02.2016 / Т.Г. Переверзєва ; наук. керівн. О.М. Герцик ; опон. С.М. Лакиза, О.С. Роїк. – Львів, 2015. – 20 с.

Полушкін, К.О. Синтез систем гідропневмоагрегатів з паралельними алгоритмами роботи : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.05.17 : захист 14.04.2016 / К.О. Полушкін ; наук. керівн. М.В. Черкашенко ; опон. А.В. Русанов, А.С. Роговий. – Харків, 2016. – 20 с.

621.316 П80   Прокуда, В.М. Енергоефективність магістрального конвеєрного транспорту вугільних шахт з урахуванням динаміки вантажопотоків : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 : захист 14.01.2016 / В.М. Прокуда ; наук. керівн. Ю.Т. Разумний ; опон. О.П. Чорний, В.М. Ставицький. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с.

669.162.21 Р49          Рибальченко, М.О. Управління процесом формування багатокомпонентних порцій із застосуванням нейро-нечітких систем дозування шихти на конвеєр доменої печі : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.07 : захист 10.03.2016 / М.О. Рибальченко ; наук. керівн. В.І. Головко ; опон. О.В. Поркуян. – Кривий Ріг, 2016. – 20 с.

666.11(043.3) С16     Салєй, А.А.Склоемалеві та склокристалічні електроізоляційні покриття для виробів з кольорових металів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів : зах. 07.04.2016 / А.А. Салєй ; наук. керівн. В.І. Голеус ; опон. О.Ю. Федоренко, В.В. Пісчанська. – Дніпропетровськ, 2016. – 20 с.

621.317 С24   Світлична, О.Є.Вибір параметрів ефективних засобів блискавкозахисту електроенергетичних об’єктів за допомогою моделювання електрофізичних процесів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.14.02-Електричні станції, мережі і системи : зах. 03.03.2016 / О.Є. Світлична ; наук. керівн. М.М. Резинкіна ; опон. П.П. Говоров, О.В. Сотнік. – Харків, 2016. – 20 с.

629.423 С46   Скуріхін, В.І. Розвиток ресурсозберігаючих технологій раціонального струмознімання на міському електротранспорті : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.22.09 – електротранспорт : зах. 16.03.2016 / В.І. Скуріхін ; наук. керівн. В.Х. Далека ; опон. А.М. Муха, А.В. Павшенко. – Харків, 2016. – 20 с.

Соломаха, О.В.Вдосконалення систем керування асинхронним електроприводом в системах зрошення : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 : зах. 31.03.2016 / О.В. Соломаха ; наук. керівн. В.І. Бондаренко ; опон. М.Я. Островерхов, О.Ю. Вовк. – Мелітополь, 2016. – 24 с.

Сосіна, О.В.Визначення співвідношень параметрів елементів конструкцій об’єктів електричних систем для зниження коронування : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.14.02-Електричні станції, мережі і системи : захист 14.04.2016 / О.В. Сосіна ; наук. керівн. М.М. Резинкіна ; опон. П.П. Говоров, О.В. Сотнік. – Харків, 2016. – 20 с.

Сотнікова, Т.Г. Оптимальне керування процесом подрібнення залізних руд в умовах невизначеності : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.07 : захист 15.04.2016 / Т.Г. Сотнікова ; наук. керівн. О.В. Поркуян ; опон. Є.В. Кочура, В.І. Головко. – Сєвєродонецк, 2016. – 20 с.

669.017 С89   Субботіна, М.Г. Вдосконалення структури і складу спечених інструментальних матеріалів на основі трансформації мікропластичній деформації : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.16.01 : зах. 14.04.2016 / М.Г. Субботіна ; наук. керівн. В.В. Пашинський ; опон. В.Г. Єфременко, В.М. Власовець. – Маріуполь, 2016. – 22 с.

Ткачова, О.А. Економічна оцінка перспектив розвитку нанотехнологічної сфери : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством : захист 14.04.2016 / О.А. Ткачова ; наук. керівн. І.В. Одотюк ; опон. В.І. Ляшенко, Д.А. Глухова. – Київ, 2016. – 20 с.

Топчій, С.І. Покращення паливної економічності бензинового двигуна шляхом дроселювання свіжого заряду впускним клапаном : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.05.03 : захист 24.12.2015 / С.І. Топчій ; наук. керівн. А.З. Філіпов ; опон. М.І. Міщенко, А.О. Корпач. – Київ, 2015

666.293.522 Х86       Хохлов, М.А. Антикорозійна та декоративні склоемалі для сталевих виробів зі зниженою температурою випалу : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів : зах. 07.04.2016 / М.А. Хохлов ; наук. керівн. О.П. Рижова ; опон. Л.Л. Брагіна, М.М. Племянніков. – Дніпропетровськ, 2016. – 24 с.

621.22 Ч-45    Червоненко, І.І. Структурний синтез системи автоматичного управління оборотних гідроагрегатів, які працюють зі змінною часткою обертання : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.07 : зах. 25.01.2016 / І.І. Червоненко ; наук. керівн. С.Ф. Артюх ; опон. М.О. Ястребенецький, Г.І. Канюк. – Харків, 2016. – 20 с.

Чистякова, А.В.Управління інтелектуальною власністю в умовах економіки знань : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 : зах. 31.03.2016 / А.В. Чистякова ; наук. керівн. Н.Л. Гавкалова ; опон. А.М. Штангрет, Т.О. Гусаковська. – Харків, 2016. – 20 с.

546.65/66 Ш89          Штендер, В.В. Кристалічна структура і фізико-хімічні властивості нових інтерметалічних сполук та їх гідридів на основі РЗМ, магнію та d-перехідних металів : автореф. дис. канд. хіміч. наук : 02.00.01 – неорганічна хімія : захист 04.02.2016 / В.В. Штендер ; наук. керівн. І.Ю. Завалій ; опон. Л.О. Василечко, Х.Ю. Міліянчук. – Львів, 2015. – 24 с.

621.313Ш92   Штогрін, О.В. Науково-технічні заходи по зменшинню пошкоджуваності статорів потужних турбогенераторів, спричинених вібрацією в торцевих зонах : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.01 : зах. 26.02.2016 / О.В. Штогрін ; наук. керівн. Ю.А. Шумілов ; опон. О.Г. Кенсицький, В.В. Шевченко. – Одеса, 2016. – 19 с.

621.311 Я51   Ялова, А.М. Електроенергоефективність і методи її підвищення при підземному способі видобутку залізорудної сировини : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.03 : зах. 18.03.2016 / А.М. Ялова ; наук. керівн. І.О. Сінчук ; опон. В.П. Розен, П.Г. Плєшков. – Вінниця, 2016. – 22 с.

У21 Я77         Яртим, І.А. Забезпечення економічної безпеки в управлінні стратегічними змінами підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 : зах. 31.03.2016 / І.А. Яртим ; наук. керівн. І.П. Отенко ; опон. Г.В. Козаченко, В.Л. Безбожний. – Харків, 2016. – 20 с.

 

Грудень

Економічні науки

Уя73 О-75 Основи економічної науки : навч. посіб. : для самост. підгот. до курсового екз. та компл. держ. екз. з економ. теорії / Н.П. Мацелюх, О.М. Розум, І.А. Максименко, М.М. Теліщук. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 323 с.

У9я73 А64 Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. / І.В. Сіменко, Т.Д. Косова. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 380 с.

У05я73  А72     Антонюк, О.П. Економічний аналіз (практикум) : навч. посіб. / О.П. Антонюк, Т.М. Ступницька, Н.М. Купріна. – 2-ге вид. виправ. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 323 с.

Х627я73 Б77     Бойко, М.Д.  Трудове право України : навч. посіб. – 3-є вид. перероб. і допов. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 391 с.

У5я73 Г54        Глобальна економіка : навч. посіб. / П.П. Мазурок, Б.М. Одягайло, В.В. Кулішов, О.М. Сазонец ; ред. Б.М. Одягайло. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 205 с.

У9(4Укр)я73  Г85     Гринів, Л.С. Національна економіка : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.С. Гринів, М.В. Кічурчак. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 461 с.

Уя73 Є24        Європейська інтеграція : навч. посіб. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 342 с.

Уя73 Е45        Економетрика : навч. посіб. / О.Є. Лугінін, В.М. Фомішина, О.М. Дудченко та ін. Херсон : Олді-плюс, 2014. – 319 с. + табл.

Уя73 З-12    Заблоцький, Б.Ф. Національна економіка : підруч. / Б.Ф. Заблоцький. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 581 с.

Уя73 З-12    Заблоцький, Б.Ф. Національна економіка : підруч. / Б.Ф. Заблоцький. – 2-ге вид. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 360 с.

У052я73 К65        Контроль і ревізія : навч. посіб. / Н.С. Станасюк, Р.Л. Хом’як, В.М. Чубай та ін. -2-ге вид. виправ. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 314 с.

Уя73 К69     Корсікова, Н.М. Макроекономіка : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.М. Корсікова. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 240 с

Уя73 К90     Кулішов, В.В. Макроекономіка: основи теорії і практикум : навч. посіб. / В.В. Кулішов. – 2-ге вид. виправ. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 252 с.

Х623я73 Л17     Лазебний, В.С. Основи інтелектуальної власності та її захисту : навч. посіб. / В.С. Лазебний, Г.М. Розорінов, С.В. Толюпа. – Київ : Ліра-К, 2014. – 160 с.

Уя73 М48     Мельников, А.М. Основи організації бізнесу : навч. посіб. / А.М. Мельников, О.А. Коваленко, Н.Б. Пундяк ; ред. А.М. Мельников. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 196 с.

У212.311я73 М50        Менеджмент : навч. пос. для дистац. навч. / Г.Є. Мошек, Ю.В. Поканєвич, А.С. Соломко, А.В. Семенчук ; ред. Г.Є. Мошека. – Київ : Кондор, 2009. – 392 с.

Уя73 0-73          Основи економічної теорії : навч. посіб. / В.Б. Алексєєв, О.І. Андрусь, М.В. Вербіцька та ін. ; ред. П.В. Круш, В.І. Депутат, С.О. Тульчинська. – Київ : Каравела, 2015. – 448 с. – (“Вища освіта України”)

У01я73 П49        Політична економія : навч. посіб. / ред. Г.І. Башнянина, Є.С. Шевчук. – 5-те вид., стереотипне. – Львів : Новий Світ-2000, 2014

Уя73 П50        Політична економіяЧ.1, Загальні засади економічного розвитку : навч. посіб. / Н.П. Мацелюх, І.А. Максименко, Т.В. Рябокінь та ін. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 167 с.

Уя73 П50        Політична економіяЧ.2, Загальні основи ринку. Суб’єкти ринкової економіки : навч. посіб. / Н.П. Мацелюх, І.А. Максименко, Т.М. Громова та ін. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 158 с.

Уя73 П50        Політична економія Ч.3, Економічний розвиток. Сучасні економічні системи. Світове господарство : навч. посіб. / Н.П. Мацелюх, І.А. Максименко, Т.В. Рябикінь, М.О. Скорик. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 167 с.

Хя73 Р83    Рудник, П.А. Теорія держави: основні теорії, концепції, підходи до вивчення : навч. посіб. / П.А. Рудник. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Алерта, 2015. – 288 с.

Х С91     Сухонос, В.В. Інститут глави держави в умовах республіки: конституційно-правовий та історико-теоретичний аспекти : моногр. / В.В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2015. – 317 с.

Уя73 Ш97     Шупик, І.І. Макроекономіка в поняттях, схемах, таблицях : навч. посіб. – Суми : Університетська книга, 2015. – 167 с.

Соціальні та гуманітарні науки

Ш143.21я73 А64        Англійська мова: Practice abroad : навч. посіб. / І.В. Ляшенко, О.А. Литвиненко, Т.М. Меденцова та ін. – Суми : Університетська книга, 2015. – 399 с.

Ш143.21я73 Б83     Бородина, Д.С. Английский язык для аспирантов : учебное пособие для подготовки аспирантов и соискателей к экзамену кандидатского минимума по английскому языку / Д.С. Бородина, К.А. Мележик. – Киев : ЦУЛ, 2013. – 407 с.

Т3(4Укр)я73 Б77     Бойко, О.Д. Історія України : підруч. / О.Д. Бойко. – 5-те вид. – Київ : Академвидав, 2014. – 720 с. – (“Альма-матер”)

У21я73  Г55      Глушик, М.М. Дослідження операцій : посіб. / М.М. Глушик, Н.М. Телесницька. – 2-ге вид., стереотипне. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 367 с.

143.21я73 Г60     Голіцинський, Ю.Б. Граматика : зб. вправ / Ю.Б. Голіцинський, Н.А. Голіцинська. – 7-ме вид. виправ. та допов. – Київ : Арій, 2015. – 544 с. – (англ. мова для школярів)

Ш 141.1я73 Г83     Гриджук, О.Є. Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях і схемах : навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. III-IV рівн. акред. / О.Є. Гриджук. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 239 с.

Ш141.1я73  Д46        Ділова українська мова : навч. пос. для підготовки до іспитів. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 154 с.

Ш143.21я73 Д68     Дорда, С.В. English for business communication = Англійська мова для ділового спілкування : навч. посіб. / С.В. Дорда, Р.В. Миленкова, Л.І. Клочко. – Суми : Університетська книга, 2015. – 151 с.

Ч31я73 Ж68     Жигірь, В.І. Професійна педагогіка : навч. посіб. / В.І. Жигірь, О.А. Чернєга. – Київ : Кондор, 2015. – 336 с.

Ч215я73 Ж91      Журахівський, А.В. Основи технічної творчості та наукових досліджень : навч. посіб. / А.В. Журахівський, А.Я. Яцейко, Н.Б. Дьяченко. – Львів : Львівської політехніки, 2012. – 375 с.

Х623я73 З-51       Земельне право України : навч. посіб. для підготов. до іспит. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 238 с.

Ш143.21я73 З-41       Збірник тестових завдань з англійської мови за професійним спрямуванням : навч. посіб. : для вступників до національного університету “Львівська політехніка” на рівень магістра / ред. Ю.Я. Бобало, З.Г. Піх. – 3-тє вид. перероб. і допов. – Львів : Львівської політехніки, 2015. – 439 с.

332.3(075.8) З-52         Землевпорядне проектування: організація території сільськогосподарських підприємств методом еколого-ландшафтного землеустрою : навч. посіб. / А.М. Третяк, В.М. Другак, Л.А. Гунько, І.П. Гетьманчук ; ред. З.І. Маринець. – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 236 с.

Х623 З-51         Земельний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 11 листопада 2015 р. : (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ЦУЛ, 2015. – 103 с.

519.8(075.8) К29          Катренко, А.В. Дослідження операцій : підруч. / А.В. Катренко. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 349 с. – (Серія: “Комп’ютинг”)

004.45(075.8) К29           Катренко, А.В. Системний аналіз : підруч. / А.В. Катренко ; ред. В.В. Пасічника. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 395 с. – (Серія: “Комп’ютинг”)

Ш143.21 К44     Киселева, М.В. Заполнение деловых бумаг на английском языке. – СПб : Питер, 2014. – 114 с : ил.

Х620.1 К64        Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : збірник законодавчих актів : із змінами та доповненнями станом на 23 жовтня 2015 р. : офіційний текст. – Київ : Алтера, 2015. – 96 с.

Уя73 К89     Кузьмичов, А.І. Економетрія. Моделювання засобами MS Excel : навч. посіб. / А.І. Кузьмичов, М.Г. Медведєв. – Київ : Ліра-К, 2011. – 210 с.

Ш 141.1я73 К90        Культура української мови та практична стилістика : навч. вид. : [вправи] / Л.Г.Погиба, Л.М. Голіченко, Н.В. Кавера, І.В. Житар. – Київ : Кондор, 2015. – 197 с.

Ч48я73 М17     Максимюк, С.П. Педагогіка : навч. посіб. / С.П. Максимюк, В.М. Вдовиченко. – Київ : Кондор, 2009. – 670 с.

519.85(075.8) В25       Вдовин, М.Л. Математичне програмування: теорія та практикум : навч. посіб. / М.Л. Вдовин, Л.Г. Данилюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – 159 с.

519.21(075.8) М42       Медведєв, М.Г. Теорія ймовірностей та математична статистика : підруч. / М.Г. Медведєв, І.О. Пащенко. – Київ : Ліра-К, 2015. – 536 с. + CD-ROM

Хя73 М75     Молдован, В.В. Правознавство : навч. вид. / В.В. Молдован, Л.І. Чулінда. – 3-є вид. перероб. і допов. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 184 с.

Ш143.24я73 П18     Паремська, Д.А. Практична граматика (німецька мова) : навч. посіб. / Д.А. Паремська. – 9-те вид. перероб. – Київ : Арій, 2014. – 352 с.

Х620.1(4Укр) П68        Права людини в Україні в сучасних умовах: пошук нових механізмів утвердження та забезпечення : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 10 грудня, 2014 р.) / ред. Ю.С. Шемшученко, В.П. Тихий. – Київ : Ліра-К, 2014. – 289 с.

Ш 141.1я73 П69        Практикум з української мови за професійним спрямуванням : навч. посіб. – 2-ге вид. – Київ : Кондор, 2014. – 296 с.

519.2(075.8) П91     Пушак, Я.С. Теорія ймовірностей і елементи матиматичної статистики : навч. посіб. / Я.С. Пушак, Б.Л. Лозовий. – 3-тє вид. перероб. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 275 с.

Ш143.21я73 С45     Скребкова-Пабат , М.А. Business english = Ділова англійська мова : навч. посіб. / М.А. Скребкова-Пабат. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – 391 с.

621.38(075.8) С67     Сосков, А.Г. Промислова електроніка : підруч. / А.Г. Сосков, Ю.П. Колонтаєвський ; ред. А.Г. Сосков. – Київ : Каравела, 2015. – 535 с.

004.3 Т18      Таненбаум, Э. Архитектура компьютера. – 6-е изд. – СПб : Питер, 2015. – 811 с. – (Серия “Класика Computer Science”)

Х623я73 Т33       Теоретичні основи державного земельного кадастру : навч. посіб. / М.Г. Ступень, Р.Й. Гулько, О.Я. Микула та ін. ; ред. М.Г. Ступеня. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – 336 с.

528.517(075.8) Т66     Тревого, І.С. Геодезичні прилади : практикум / І.С. Тревого, Т.Г. Шевченко, О.І. Мороз. – 3-тє вид. перероб. і допов. – Львів : Львівської політехніки, 2012. – 239 с.

Х623я73 Т66     Третяк, А.М. Землеустрій : підруч. : напрям підготов. “Геодезія, картографія та землеустрій” / А.М. Третяк. – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 520 с.

Ч48я73 Т88     Туркот, Т.І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Т.І. Туркот. – Київ : Кондор, 2011. – 628 с.

004.4 У13       Уайт, Том Hadoop : Подробное руководство / Том Уайт. – СПб : Питер, 2013. – (Серия “Бестселлеры O’Reilly”)

Ш141.1я73 У45         Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб.-практикум / Г.Л. Вознюк, С.З. Булик-Верхола, І.П. Василишин та ін. – 6-вид. допов. і випр. – Львів : Львівської політехніки, 2015. – 307 с.

Ш141.1я73 Ш37     Шевчук, С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – 4-те вид. виправ. і допов. – Київ : Алерта, 2014. – 694 с.

35.077.1(075.8) Ш37     Шевчук, С.В. Українське ділове мовлення : навч. посіб. / С.В. Шевчук. – 8-вид. випр. і допов. – Київ : Алтера, 2015. – 306 с.

35.077.1(075.8) Ш37     Шевчук, С.В. Усне і писемне ділове спілкування (для державних службовців) : навч. посіб. / С.В. Шевчук. – Київ : Алерта, 2015. – 448 с.

Ю66(4Укр)я73 Ш39     Шейко, В.М. Історія української культури : навч. посіб. / В.М. Шейко, Л.Г. Тишевська ; ред. В.М. Шейко. – Київ : Кондор, 2011. – 264 с.

303.7(075.8) Ш19       Шамровський, О.Д. Системний аналіз: математичні методи та застосування : навч. посіб. / О.Д. Шмаровський. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 275 с.

Технічні науки

681.5(075.8) А22        Автоматизація виробничих процесів : підруч. / І.В. Ельперін, О.М. Пупена, В.М.Сідлецький, С.М. Швед. – 2-ге вид. виправ. – Київ : Ліра-К, 2015. – 378 с.

519.85(076.1) Б55         Бех, О.В. Збірник задач з математичного програмування : навч. посіб. / О.В. Бех, Т.А. Городня, А.Ф. Щербак. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 211 с.

691(075.8) Б90         Будівельне матеріалознавство : навч. посіб. / П.В. Кривенко, К.К. Пушкарьова, В.Б. Барановський та ін. ; ред. П.В. Кривенко. – 3-є вид. перероб. і допов. – Київ : Ліра-К, 2015. – 624 с.

658.5(075.8) Г83     Григурко, І.О. Технологія обробки типових деталей : курсове проектування / І.О. Григурко, М.Ф. Брендуля, С.М. Доценко. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 573 с.

681.5(075.8) Д81     Дудюк, Д.Л. Гнучке автоматизоване виробництво і роботизовані комплекси : навч. посіб. / Д.Л. Дудюк, С.С. Мазепа, М.М. Мисик. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 277 с.

621.31(075.8) З-14    Загірняк, М.В. Електричні машини : підруч. / М.В. Загірняк, Б.І. Невзлін. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2009. – 399 с.

678 К43     Кирик, Г.В. Новые композиционные материалы : моногр. / Г.В. Кирик, В.Н. Радзиевский, А.Д. Стадник. – Сумы : Университетская книга, 2015. – 308 с.

621.9 К82     Криворучко, Д.В. Моделирование процессов резания методов конечных элементов: методологические основы : моногр. / Д.В. Криворучко, В.А. Залога ; ред. В.А. Залоги. – Сумы : Университетская книга, 2012. – 434 с.

621.9 М55        Механическая обработка композиционных материалов при сборке летальных аппаратов (аналитический обзор) : моногр. / Д.В. Криворучко, В.А. Залога, В.А. Пасечник та ін. – Суми : Університетська книга, 2013. – 273 с.

528(075.8) О-78    Островський, А.Л. ГеодезіяЧ.2 : підруч. / А.Л. Островський, О.І. Мороз, В.Л. Тарнавський ; ред. А.Л. Островський. – 2-ге вид. виправ. – Львів : Львівської політехніки, 2012. – 563 с.

631.4(075.8)П16     Панас, Р.М. Бонітування грунтів : навч. посіб. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 352 с.

681.5(075.8) П34     Пістун, Є.П. Основи автоматики та автоматизації : навч. посіб. / Є.П. Пістун, І.Д. Стасюк. – Львів : Львівської політехніки, 2014. – 336 с.

681 С56      Современные коммуникационные технологии в модульных многопроцессорных системах: опыт использования, исследование оценок эффективности, перспективы применения : моногр. / авт. В.П. Иващенко, Е.А. Башков. – Днепропетровск : IMA-пресс, 2012. – 138 с.

621(075.8) Т38      Технологія машинобудування : навч. посіб. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – 358 с.

Нові надходження жовтень

Автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня
 •  621.314.21 А18     Авдєєва, О.А.  Трифазні трансформатори для встановлення в обмежені об’єми об’єктів підводної техніки : автореф. дис. канд. тех. наук / О.А. Авдєєва ; наук. кер. В.С. Блінцов, офіц. опон. Г.В. Пуйло, офіц. опон. В.Я. Кутковецький. – Одеса, 2015. – 20 с.
 • 622.003.5+622.807.2(043.3) А64     Ангеловський, О.А. Обгрунтування гідродинамичних параметрів пристрою гідроімпульсного розпушування вугільних пластів : автореферат / О.А. Ангеловський. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с.
 • 65.014.1:658.152:06.052(043.3/5) Б20     Балан, О.С. Управління процесом прийняття інвестиційних рішень на підприємствах виробничої сфери : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 : захист 07.08.2015 / О.С. Балан. – Одеса, 2015. – 44 с.
 •  621.914.5+621.914.02:658.5(088.8) Б20     Балицька, Н.О. Підвищення працездатності прорізних фрез : автореф. дис. канд. тех. наук / Н.О. Балицька ; наук. кер. П.П. Мельничук, офіц. опон. Г.П. Клименко, М.Ю. Копєйкіна. – Київ, 2015. – 22 с.
 •  658.8.012.32:62 Б43     Бєловолова, Н.М. Управління маркетинговою діяльністю підприємств машинобудування : автореферат / Н.М. Бєловолова. – Запоріжжя, 2015. – 20 с.
 •  661.152.3:66.063.6 Б43     Бєлянская, О.Р. Одержання комплексного NPKCa-добрива на основі техногенних відходів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.07.01 / О.Р. Бєлянская ; наук. кер. М.Д. Волошин, офіц. опон. Г.С. Столяренко, Р.В. Смотраєв. – Дніпропетровськ, 2015. – 22 с.
 •  621.313.13 Б72     Бобечко , Ю.О Синтез та аналіз нейроконтролера системи керування вентильним реактивним двигуном : автореферат / Ю.О Бобечко. – Львів, 2015. – 20 с.
 •  622.271.53 Б81     Бондаренко, А.О. Наукове обгрунтування параметрів комплексів нового технічного рівня для гідромеханізованого видобутку й переробки зернистих корисних копалин : автореферат / А.О. Бондаренко. – Дніпропетровськ, 2015. – 36 с.
 •  Бондаренко, О.А. Прогнозування та покращення якості об’єктів через визначення раціонального рівня параметрів, що впливають на їх властивості : автореф. дис. канд. тех. наук. – Львів, 2015. – 24 с.
 •  621.317 В19     Васілевський, О.М. Розвиток теоретико-методологічних засад метрологічного забезпечення методів і засобів вимірювання обертових параметрів електромоторів : автореф. дис. канд. тех. наук / О.М. Васілевський ; офіц. опон. В.П. Квасніков, Н.І. Косач, М.Ю. Яковлев. – Львів, 2015. – 38 с.
 • 658.29(043.3/5) В61     Вовк, М.А. Економічна оцінка технологічного оновлення підприємств машинобудування : автореферат / М.А. Вовк. – Харків, 2015. – 20 с.
 •  004.056.5 В88   Ву Дик Тхінь Методи та засоби адміністрування компонентами захисту інформації в розподілених комп’ютерних системах : автореферат / Ву Дик Тхінь. – Київ, 2015. – 21 с.
 • 622.274+622.831.322:532.5(043.5) Г12     Гаврилов, В.І. Розвиток науково-технічних основ інтенсифікації дегазації напружених газонасичених вугільних пластів гідродинамічною дією : автореферат / В.І. Гаврилов ; наук. конс. К.К. Софійський, офіцій. опонен. Б.А. Грядущий, офіцій. опонен І.О. Садовенк. – Дніпропетровськ, 2015. – 38 с
 •  338.4:615 Г11     Гілета , Ю.І. Державна політика імпортозаміщення у фармацевтичній промисловості : автореферат / Ю.І. Гілета. – Рівне, 2015. – 22 с.
 •  541.127 Г85     Гринда, Ю.М. Кінетичні і термодинамічні закономірності синтезу наночастинок срібла та міді у водних розчинах : автореф. дис. канд. хіміч. наук : 02.00.04-фізична хімія / Ю.М. Гринда ; наук. кер. Ю.Г. Медведевських, офіц. опон. О.М. Шендрик, О.І. Аксіментьєва. – Львів, 2015. – 24 с.
 •  005.21+005.591.6(043.3) Г87     Громика, Р.П. Методичне забезпечення розробки стратегії інноваційного розвитку підприємства : автореферат / Р.П. Громика. – Харків, 2015. – 20 с.
 • 338.246 Г93     Гук, Л.П. Державне регулювання нестандартної зайнятості : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03-економіка та управління національним господарством / Л.П. Гук ; наук.кер. В.В. Близнюк, офіц. опон. Л.М. Ємельяненко, Т.В. Перегудова. – Київ, 2015. – 20 с.
 • 681.515:519.7:669 Г94     Гуліна, І.Г. Автоматизація керування тепловим станом доменної печі за циклами накопичення-випуску чавуну : автореферат / І.Г. Гуліна. – Дніпропетровськ, 2015. – 19 c.
 • 005.932:658.7(043.3) Д43     Дзьобко, І.П. Управління потоковими процесами підприємства на основі логістичного підходу : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 : 08.08.2015 / І.П. Дзьобко. – Харків, 2015. – 20 с.
 • 528.85 Д64     Долинська, І.В. Моделювання та дослідження передавальних характеристик космічних знімальних систем : автореферат / І.В. Долинська. – Львів, 2015. – 22 с
 • 621.313.17 Д83     Дунаєв, О.О. Визначення зони стійкої роботи двигуна з ротором, що котиться, на основі об’ємного чисельного моделювання електромагнітних процесів : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.09.01 : 05.03.2015 р. / О.О. Дунаєв ; наук. кер. В.В. Наній, офіц. опонен. В.С. Петрушин, офіц. опонен. В.В. Прус. – Харків, 2015. – 20 с.
 •   622.232.72.001.57:658.386(043.3) З-17   Зайцев, М.С. Науково-методичне забезпечення безпечної експлуатації гірничотехнічних об’єктів на основі застосування засобів оперативного візуального : автореферат / М.С. Зайцев. – Дніпропетровськ, 2015. – 24 с.
 • 666.291 З-17   Зайчук, О.В. Фізико-хімічні основи технології керамічних пігментів на базі шлаків чорної металургії : автореферат / О.В. Зайчук. – Дніпропетровськ, 2015. – 40 с.
 •  65.661.12(043.3)З-48   Зеленський, М.В. Ефективність аутсорсингу логістичних функцій промислового підприємства : автореферат / М.В. Зеленський. – Харків, 2015. – 20 с.
 •  004.738:519.161+519.173 З-91   Зубок, В.Ю. Формування міжвузлових зв’язків в інтернет з використанням методів теорії складних мереж : автореферат / В.Ю. Зубок. – Київ, 2015. – 19 c.
 •  658.52.011+658.512.4:681.59(043.3) К43     Кирилович, В.А. Автоматизований синтез роботизованих механоскладних технологій в гнучких виробничих комірках : автореферат / В.А. Кирилович. – Київ, 2015. – 48 с.
 •  621.311-52 К56     Коваленко, С.В. Синтез систем автоматичного керування теплопостачанням на основі множинних критеріїв якості теплових процесів будівель : автореферат / С.В. Коваленко ; наук. кер. О.С. Куценко, офіцій. опонен. Б.І. Кузнєцов, офіцій. опонен. В.С. Кардашук. – Харків, 2015. – 20 с.
 • 621.548+621.314.21 К56     Ковальчук, А.І. Електромеханічна система автономної безконтактної контр роторної вітроелектроустановки з вертикальною віссю обертання : автореферат / А.І. Ковальчук. – Львів, 2015. – 20 с.
 •  339.138 К59     Козин, Л.В Соціально-відповідальний маркетинг підприємств : автореферат / Л.В Козин ; наук. кер. М.Я. Матвіїв, офіцій. опонен. О.К. Шафалюк, офіцій. опонен. О.В. Зозульов. – Тернопіль, 2015. – 20 с.
 •  330.341(477.74) К61     Колодинський, С.Б. Реструктуризація регіонального господарського комплексу на інноваційно-інвестиційному базисі : автореф. дис. канд. екон. наук / С.Б. Колодинський ; наук. конс. А.І. Ковальов, офіцій. опонен. В.І. Захарченко, офіцій. опонен. В.В. Комірна. – Одеса, 2015. – 36 с.
 •  622.673:531.391+539.4 К61     Колосов, Д.Л. Розвиток теорії шахтних підйомних установок з головними гумотросовими канатами : автореферат / Д.Л. Колосов. – Дніпропетровськ, 2015. – 36 с.
 •  338.242.4+338.45+338.262 К64     Кондратова, Н.В. Стратегія державного регулювання розвитку ринку нафтопродуктів України : автореферат / Н.В. Кондратова ; наук. керів. Н.Ю. Рекова, офіцій. опонен. Т.В. Бєлопольська, офіцій. опонен. В.Г. Бурлак. – Краматорськ, 2015. – 20 с.
 •  624.132.3:625.782(043.3) К72     Косяк, О.В. Підвищення ефективності робочого органа багатоярусного безтраншейного укладача підземних комунікацій : автореферат / О.В. Косяк. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с.
 • 004.822+004.91 К78     Кравчук, І.А. Інформаційна технологія формування метаданих для систем автоматизованого документообігу : автореферат / І.А. Кравчук. – Вінниця, 2015. – 24 с.
 •  621.314:662.76.034:536.72 К79     Кремнева, К.В. Підвищення ефективності двостадійного процесу газифікації дрібнодисперсної біомаси для когенераційних установок малої потужності : автореферат / К.В. Кремнева. – Дніпропетровськ : Ліра Лтд, 2015. – 20 с.
 • 621.9 К84     Крупа, В.В. Металорізальні інструменти з асиметричним розміщенням лез для оброблення глибоких отворів циліндрів : автореферат / В.В. Крупа ; наук. кер. П.Д. Кривий, офіцій. опонент. І.Є Грицай, офіцій. опонент. О.В Литвин. – Тернопіль, 2015. – 20 с.
 •  338.43 К95     Кутаренко, Н.Я. Розвиток органічного сільського господарства в агропродовольчій системі України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.03.03-економіка та управління національним господарством / Н.Я. Кутаренко ; наук. кер. Ю.М. Лопатинський, офіц. опон. В.В. Писаренко, О.В. Ходаківська. – Чернівці, 2015. – 20 с.
 •  330.322+330.341.1+330.34(043.3/5) Л58     Лимич, Ю.В. Механізми формування та використання інноваційно-інвестиційного потенціалу економічного розвитку : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03 : 07.08.2015 / Ю.В. Лимич. – Одеса, 2015. – 20 с.
 •  621.3 Л63     Лисенко, В.А. Регулювання котушки петерсена на основі статистичних частотних характеристик напруги нульової послідовності : автореф. дис. канд. тех. наук / 05.14.02- Електричні станції, мережі і системи. – Красноармійськ, 2015. – 20 с. : іл.
 •  541.124.2.127+547.53 Л64     Літвінов, Ю.Є. Каталітична активність N-гідроксифталіміду в реакціях окиснення алкіларенів : автореферат / Ю.Є. Літвінов. – Львів, 2015. – 23 с.
 • 622.271+622.353.2(043.5) М18     Маланчук, Є.З. Наукове обгрунтування технології комплексної переробки металовмісної сировини при розробці базальтових родовищ : автореферат / Є.З. Маланчук. – Дніпропетровськ, 2015. – 39 с.
 •  669.162.267.642+669.721.083.133(043) М23     Маначин, І.О. Розробка наукових положень і технології процесу ковшової десульфурації чавуну магнієм з високою інтенсивністю введення реагенту : автореферат / І.О. Маначин. – Дніпропетровськ, 2015. – 21 с.
 •  621.337.2.07+621.313.8+621.3.017 М23     Мандзюк, М.Ф. Енергоефективне двозонне керування синхронною машиною з постійними магнітами для електромобілів : автореферат / М.Ф. Мандзюк. – Львів, 2015. – 20 с.
 •  65.011.4 М34     Матушевська, О.А. Механізм забезпечення економічної стійкості промислових підприємств : автореферат / О.А. Матушевська. – Запоріжжя, 2015. – 20 с.
 •  544.032.732+544.146.5 М36     Мацюк, Н.В. Вплив реакційного середовища на окиснення деяких органічних сполук пероксидекановою кислотою : автореферат / Н.В. Мацюк. – Львів, 2015. – 20 с.
 •  658.152:65.012.7(043.3/5) М47     Мелих, О.В. Формування та оцінювання інвестиційних рішень промисловими підприємствами на засадах контролінгу : автореферат / О.В. Мелих ; наук. кер. О.А. Князєва, офіц. опонен. Н.А. Хрущ, офіц. опонен. Т.І. Черкасова. – Одеса, 2015. – 20 с.
 •  331.101+338.47 М11     Мінакова, С.М. Стратегічні орієнтири розвитку логістичних транспортних систем України в умовах глобалізації : автореферат / С.М. Мінакова. – Краматорськ, 2015. – 37 с.
 • 004.713 М74     Моатаз , Юніс Яхья Способи аналізу ефективності функціонування та трафіку багатопоточних мережевих мультипроцесорів : автореферат / Юніс Яхья Моатаз. – Красноармійськ, 2015. – 22 с.
 • 004.382+004.75 М92     Мухін, В.Є. Методи і засоби організації мультикомп’терних систем на основі багатоканальних середовищ передачі даних : автореферат / В.Є. Мухін. – Київ, 2015. – 40 с.
 • 621.314.2 Н31     Насипана, О.П. Моделювання і проектний синтез енергоефективних трансформаторів з циліндричними шаровими обмотками : автореф. дис. канд. тех. наук / О.П. Насипана ; наук. кер. Г.В. Пуйло, офіц. опон. С.В. Римар, О.Ю. Кімстач. – Одеса, 2015. – 20 с.
 • 528.2:523.34 Н65     Нікулішин, В.І. Моделювання особливостей гравітаційного поля та внутрішньої будови місяця методом вейвлет аналізу : автореферат. – Львів, 2015. – 20 с.
 • 681.5:004.94 О-38   Огнєва, О.Є. Моделі і інформаційні технології підтримки прийняття рішень при управлінні виробництвом будівельних матеріалів : автореферат / наук. кер. Ф.Б. Рогальський, наук. кер. Ю.М. Бардачов, офіц. опонен. М.Т. Фісун, офіц. опонен. А.П. Бень. – Херсон, 2015. – 20 с.
 • 518.681 О-46   Озеранський, В.С. Методи та засоби формування штучних підструктур у задачах декомпозиційного діагнустування цифрових пристроїв : автореферат / В.С. Озеранський. – Вінниця, 2015. – 20 с.
 • 519.7:626.54 О-57   Омельчук, А.А. Оптимізація процесів оперативного керування суднопідйомним комплексом типу сліп : автореферат / А.А. Омельчук. – Херсон, 2015. – 24 с.
 • 681.32 П11     Піскарьов, О.М. Комп’ютеризована система контролю та діагностування параметрів технологічного процесу обробки грунту : автореферат / О.М. Піскарьов. – Харків, 2015. – 20 с.
 • 528.46:711.14 П49     Поліщук, Б.В. Методи опрацювання космічних зображень високого розрізнення для класифікації лісів (на прикладі прикарпатського регіону) : автореферат / Б.В. Поліщук. – Львів, 2015. – 24 с.
 • 331.101.3:334.012.64:621 П57     Попадюк, О.О. Формування системи матеріальної мотивації працівників малих машинобудівних підприємств : автореферат / О.О. Попадюк. – Краматорськ, 2015. – 20 с.
 • 528.482:004.052 С13     Савчин, І.Р. Оптимізація активних геодезичних мереж моніторингу інженерних споруд гідроелектростанцій : автореферат / І.Р. Савчин. – Львів, 2015. – 21 с.
 • 658.5(043.3) С16     Салун, М.М. Відтворення та модернізація ресурсного потенціалу підприємства : автореферат / М.М. Салун. – Харків, 2015. – 36 с.
 • 658.5:005.336.1(477)(043.3) С28     Северина, С.В. Оцінка ефективності діяльності підприємства : автореферат / С.В. Северина. – Запоріжжя, 2015. – 20 с.
 • 004.3С78     Стальченко, О.В. Аналого-цифрові тракти перетворення високочастотних сигналів з коригування нелінійності : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.13.05-комп’ютерні системи та компоненти / О.В. Стальченко ; наук. кер. Г.Г. Бортник, офіц. опон. В.О. Багацький, З.Р. Мичуда. – Вінниця, 2015. – 27 с.
 • 62-752.2(043.3/.5) Т48     Ткачьов, О.А. Пасивні динамічні гасники коливань з додатковою механічною структурою : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.02.02 : 29.07.2015 р. / О.А. Ткачьов ; наук. кер. І.І. Сидоренко, офіц. опонен. Р.В. Амбарцумянц, офіц. опонен. П.Л. Носко. – Одеса, 2015. – 26 с.
 • 681.54:628.34 Ф53     Филипчук, Л.В. Автоматизація процесу регулювання параметрів рН та Eh при очищенні багатокомпонентних металовмісних стічних вод : автореферат / Л.В. Филипчук. – Львів, 2015. – 20 с.
 • 519.713.1 Х18     Хамза Абдель-Кадер Алі Альрабаба Розробка моделей та архітектур високопродуктивних клітинних автоматів : автореферат / Хамза Абдель-Кадер Алі Альрабаба. – Красноармійськ, 2015. – 23 с.
 • 004.032 Х24     Хасан Алі Касем Аль-Абабнех Способи оцінювання ефективності функціонування та контенту серверних комп’ютерних систем : автореферат / Хасан Алі Касем Аль-Абабнех. – Красноармійськ, 2015. – 22 с.
 • 622.349.5 Ц37     Ценджав Лхагва Обгрунтування геотехнологічних параметрів розробки уранових родовищ Монголії : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.15.02 : 16.05.2014 р. / Ценджав Лхагва ; наук. кер. О.Є. Хоменко, офіц. опонен. Я.Б. Петрівський, офіц. опонен. В.М. Пухальський. – Дніпропетровськ ; Улан-Батор, 2014. – 19 с.
 • 65.012.8:332.8 Ц55     Цзямбо, Юй Оцінка стану забезпечення економічної безпеки корпоративних підприємств будівельної галузі : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 / Юй Цзямбо ; наук. кер. Т.В. Момот, офіц. опон. Л.В. Гнилицька, Н.Е. Аванесова. – Харків, 2015. – 20 с.
 • 621.924 Ч-17   Чамата, С.М. Технологічне забезпечення шліфування оправок станів холодної прокатки труб : автореф. дис. канд. тех. наук : 05.02.08-Технологія машинобудування / С.М. Чамата ; наук. кер. Ю.В. Петраков, офіц. опон. В.І. Лавріненко, О.А. Пермяков. – Київ, 2015. – 24 с.
 • 330.101:331.522.4(477)
 • Ч-19   Чаплінський , В.Р.
 • Формування та розвиток інтелектуального капіталу аграрного сектору економіки : автореферат / В.Р. Чаплінський ; офіцій. опонент С.Д. Лучик, офіцій. опонент К.В. Ковтуненко. – Кам’янець-Поділ., 2015. – 20 с.
 • 621.9.02 Ч-52   Четвержук, Т.І. Підвищення ефективності діагностики стикових з’єднань токарних верстатів : автореферат / Т.І. Четвержук ; наук. кер.О.Ф. Гордєєв, офіцій. опонен. В.Б. Струтинський, офіцій. опонен. Р.А. Скляров. – Тернопіль, 2015. – 20 с.
 • 622.62.83:629.423.31Ч-75   Чорна, В.О. Контроль та комплексний захист тягового електроприводу постійного струму рудничих контактих електровозів : автореферат / В.О. Чорна. – Вінниця, 2015. – 21 с.
 • 338.439:334.758+334.758.2 Ш37     Шевченко-Перепьолкіна, Р.І. Злиття та поглинання як засоби запобігання збитковості підприємства харчової промисловості : автореферат / Р.І. Шевченко-Перепьолкіна. – Одеса, 2015. – 21 с.
 • 622.271.53(043.3) Ш48     Шепель, Т.В. Обґрунтування параметрів ковшів землечерпакових снарядів для глибоководного видобутку органо-мінеральних осадів : автореферат / Т.В. Шепель. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с.
 • 62-838:629.423.1:621.314.58 Ш78     Шокарьов, Д.А. Система керування тяговим асинхронним електричним приводом контактного-акумуляторного рудничного електровоза : автореферат / Д.А. Шокарьов. – Вінниця, 2015. – 21 с.
 • 62-83 Ш85     Шрамко, Ю.Ю. Системи оптимального релейного керування машиною подвійного живлення : автореф. дис. канд. тех. наук / Ю.Ю. Шрамко ; наук. кер. О.В. Садовой, офіу. опон. С.М. Пересада, Ю.В. Зачепа. – Кременчук, 2015. – 23 с.
 • 621.365.32Я73     Яримбаш, Д.С.  Системи живлення та режими потужних технологічних комплексів електропечей опору прямого нагріву : автореф. дис. канд. тех. наук / Д.С. Яримбаш ; офіц. опон. Ю.М. Гориславець, Я.С. Паранчук, О.П. Чорний. – Кременчук, 2015. – 36 с.
Наукові праці учених університету
 • Ч21(я73) Н34       Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія№ 2 (12) 2012 / Є.О. Башков, О.Г. Каверіна, П.В. Стефаненко та ін. ; ДонНТУ. – Донецьк : ДонНТУ, 2012. – 221 с.
 • 681.518.5 Б28     Батыр, С.С. Система автоматического управления очередью пограничного маршрутизатора : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / С.С. Батыр ; науч. рук. А.В. Хорхордин. – Красноармейск, 2014. – 200 с. + табл.
 •  004.75 К88     Кудр, Л.А. Методы и средства повышения эффективности функционирования беспроводных сенсорных сетей : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Л.А. Кудр ; науч. рук. Ю.А. Скобцов. – Красноармейск, 2014. – 150 с.
 •  621.3 Л63     Лисенко, В.А. Регулювання котушки петерсена на основі статистичних частотних характеристик напруги нульової послідовності : дисер. на здобут. наук. ступен. кан. тех. наук : 05.14.02-Електричні станції, мережі і системи. – Красноармійськ, 2015. – 172 с. : іл.
 •  Ч21(я73) Н34     Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія.. 11 (202), 2012 / ред. кол. Є.О. Башков, О.Г. Каверіна, П.В. Стефаненко та ін., ДВНЗ ; ДонНТУ. – Донецьк : ДонНТУ, 2012. – 351 с.
 • Ч21(я73) Н34       Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія.. 11 (202), 2012 / ред. кол. Є.О. Башков, О.Г. Каверіна, П.В. Стефаненко та ін., ДВНЗ ; ДонНТУ. – Донецьк : ДонНТУ, 2012. – 351 с.
 • 621.783.232:004.942:681.5.013:608.2 С44     Скоробогатова, И.В. Автоматизация управления энергосберегающими режимами камерной печи : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / И.В. Скоробогатова ; науч. рук. Б.В. Гавриленко. – Донецк, 2014. – 187 с.
 • Ч21(я73) С56       Современные информационные технологии в образовании и научных исследованиях (СИТОНИ-2012) : III международная научно-техническая конференция студентов и молодых ученых. – Донецк : ДонНТУ, 2012. – 335 с.
 • 519.713.1 Х18     Хамза Абдель-Кадер Али Альрабаба Разработка моделей и архитектур высокопроизводительных клеточных автоматов : диссертация на соискание ученой степеникандидата технических наук : 05.13.05-Компьютерные системы и компоненты. – Красноармейск, 2015. – 157 с.
 • 004.032 Х24     Хасан Али Касем Аль-Абабнех Способы оценивания эффективности функционирования и контента серверных компьютерных систем : диссертация на соискание ученой степеникандидата технических наук : 05.13.05-Компьютерные системы и компоненты. – Красноармейск, 2015. – 136 с. : іл.
 • 004.715 Ю52     Юнис Моатаз Яхья Способы анализа эффективности функционирования и трафика многопоточных сетевых мультипроцессоров : диссертация на соискание ученой степеникандидата технических наук : 05.13.05-Компьютерные системы и компоненты. – Красноармейск, 2015. – 137 с.
Математика та природничі науки
 • 519.85:681.3.06(075.8) М34       Математичне програмування : навч. посіб. / М.М. Глушик, І.М. Копич, О.С. Пенцак, В.М. Сороківський. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 216 с.
 • 51(075.8) Ф79     Фортуна, В.В. Вища та прикладна математика : навч. посіб. / В.В. Фортуна, О.І. Бескровний. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 647 с. : додат.
 • 519.71+519.248 М34       Математичні моделі та методи аналізу надійності радіоелектронних, електротехнічних та програмних систем : моногр. / Ю.Я. Бобало, Б.Ю. Волочій, О.Ю. Лозинський та ін. – Львів : Львівської політехніки, 2013. – 300 с.
 • 519(075.8) Н64     Нікольський, Ю.В. Дискретна математика : підруч. / Ю.В. Нікольський, В.В. Пасічник, Ю.М. Щербина ; за ред. профес. В.В. Пасічника. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 431 с. – (Серія: “Комп’ютинг”)
 • 574(075.8):550.47 М65     Мислюк, О.О. Основи хімічної екології : навч. посіб. / О.О. Мислюк. – Київ : Кондор, 2012. – 660 с.
 • 547(075.8) С44     Скоробогатий, Я.П. Хімія і методи дослідження сировини і матеріалів. (Розділ “Органічна хімія”) : навч. посіб. / Я.П. Скоробогатий, Н.О. Петровська, А.В. Гузій. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 431 с.
 • 541.1(075.8) С85     Стрижак, П.Є. Детермінований хаос в хімії : моногр. / П.Є. Стрижак. – Київ : Академперіодика, 2002. – 286 с.
 • 541.18(075.8) Ц27     Цвєткова, Л.Б. Колоїдна хімія: теорія і задачі : навч. посіб. / Л.Б. Цвєткова. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 292 с.
 • 541.1(075.8) В68     Волошинець, В.А. Фізична хімія : навч. посіб. / В.А. Волошинець, О.В. Решетняк. – Львів : Львівської політехніки, 2014. – 153 с.
 • 539.18 М54       Метастабільні атоми і молекули : моногр. / А.М. Завілопуло, Є.Ю. Ремета, О.В. Снігурський, О.В. Шпеник ; реценз. А.Й. Імре. – Львів : Євросвіт, 2001. – 436 с.
Електронні видання
 • М1 621.39(078) М54       Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи за програмою ОКР «Бакалавр» для студентів за напрямом підготовки 6.050903 «Телекомунікації» : [електронний ресурс]. – Красноармійськ, 2015. – 80 с.
 • М2 621.39 М54       Методичні вказівки з переддипломної практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання напрямку підготовки 6.050903 «Телекомунікації» : [електронний ресурс]. – Красноармійськ, 2015. – 23 с.
 • М3 621.39(078) М54       Методичні вказівки з виробничої практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання напрямку підготовки 6.050903 «Телекомунікації» : [електронний ресурс]. – Красноармійськ, 2015. – 32 с.
 • М4 510.2 М54       Методичні вказівки з дисципліни “Вища математика” для самостійної підготовки студентів до додаткових вступних випробувань для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” : [електронний ресурс] : метод. вказ. / уклад. Н.Ф. Гоголєва ; рец. В.В. Поцепаєв. – Красноармійськ, 2015. – 37 с.
 • М5 331.108 М54       Методичні вказівки до виконання контрольної роботи із курсу “Менеджмент і адміністрування. Управління персоналом” : [електронний ресурс] : для студ. заоч. форми навч. напряму 6.030601 – “Менеджмент” : метод. вказ. / уклад. І.Б. Швець, уклад. Т.С. Шульгіна ; рец. О.В. Захарова. – Красноармійськ, 2015. – 15 с.
 • М6 331.108(071) М54       Методичні вказівки до виконання контрольної роботи із курсу “Кадрове діловодство” : [електронний ресурс] : метод. вказ. : для студ. заоч. форми навч. за напрям підготов. 6.030505 – Управляння персоналом і економіка праці / уклад. Т.С. Шульгіна, рецен. О.В. Захарова. – Красноармійськ : ДонНТУ, 2015. – 18 с.
Технічні науки
 • 681:621.38:658(075.8) А22  Автоматизація виробничих процесів : підруч.. – Київ : Ліра-К, 2015. – 391 с.
 • 622:669 А25  Агрікола, Г. Про гірничу справу ХІІ книг. – (Книги І-VІ). – Донецьк : Східний видавничий дім, 2014. – 228 с.
 • У248(я73) Б28           Батлук, В.А. Охорона праці в галузі телекомунаційних мереж і систем : навч.посіб.. – Львів : Львівської політехніки, 2013. – 350 с.
 • 004.923 Б33   Башков, Е.А. Реалистичная пространственная визуализация с использованием технологий объемного отображения : моногр.. – Донецьк : ДВНЗ ДонНТУ, 2014. – 151 с.
 • 004.65(075.8) Б48     Берко, А.Ю. Системи баз даних та знань.       Кн. 1 Організація баз даних та знань : підруч.. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 438 с.
 • 004.65(075.8) Б48     Берко, А.Ю. Системи баз даних та знань. Кн. 2 Системи управління базами даних та знань : підруч.. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 584 с.
 • 661.152.3:66.063.6 Б43         Бєлянская, О.Р. Одержання комплексного NPKCa-добрива на основі техногенних відходів : автореф. дис. канд. тех. наук. – Дніпропетровськ, 2015. – 22 с.
 • 621.7(075.8) Б81       Бондаренко, С.Г. Основи технології машинобудування : навч.посіб.. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 500 с.
 • 621.9(075.8) Б91       Бурек, Я. Верстатне обладнання : навч.посіб.. – Львів : Львівської політехніки, 2014. – 167 с.
 • 620.9:502.21(075.8) В48       Вінклер, І.А. Екологічна безпека джерел енергії. від традиційних до сучасних і перспективних : навч.посіб.. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 276 с.
 • 621.7(075.8) Т38       Гевко, Б.М. Технологічна оснастка. Контрольні пристрої : навч.посіб.. – Київ : Кондор, 2009. – 219 с.
 • 622(09) Г51    Гірництво й підземні споруди в Україні та Польщі (нариси з історії). – Донецьк : КЦентр, Донецьке відділення НТШ, Редакція гірничної енциклопедії, 2009. – 296 с.
 • 621.8(075.8) Д38      Деталі машин. Практикум : навч.посіб.. – Київ : Кондор, 2009. – 276 с.
 • 621.75(075.8) Д44     Дичковський, М.Г. Технологічна оснастка : курс лекцій. – Херсон : Олді-плюс, 2011. – 324 с.
 • 621.39(075.8) Е41     Експлуатація телекомунікаційних систем : підруч. / Г.Ф. Конахович, В.М. Чуприн, І.О. Мачалін, О.П. Ткаліч. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 370 с.
 • 621.3(075.8) Е50      Електропривод : підруч. Ю.М. Лавріненко, О.С. Марченко, П.І. Савченко та ін. – Київ : Ліра-К, 2015. – 503 с.
 • 621.75(083.74)(075.8) Ж50  Желєзна, А.О. Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань : навч.посіб.. – Київ : Кондор, 2009. – 796 с.
 • 621(075.8) Ж68         Жигуц, Ю.Ю. Технологія машинобудування. Збірник лабораторних робіт : навч.посіб.- Київ : Кондор, 2013. – 352 с.
 • 62 З-41           Збожна, О.М. Основи технології : навч.посіб.. – Київ : Кондор, 2011. – 496 с.
 • У248(я73) К29          Катренко, Л.А. Охорона праці в галузі комп’ютингу : підруч.. – Львів : Магнолія 2006, 2012. – 543 с.
 • 621.317 К32   Кваліметрія : навч.посіб.. – Донецьк : ІПШІ       Наука і освіта, 2013. – 338 с.
 • 693.97 К56     Ковтун, Р.М. Складання металоконструкцій : підруч.. – Київ : Вища освіта, 2006. – 557 с.
 • 681.3(075.8) К63       Комп’ютерні мережі : навч.посіб. – Кн. 1. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 256 с.
 • 681.3(075.8) К63       Комп’ютерні мережі : навч.посіб. – Кн. 2. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 328 с.
 • 552.2(075.8) К68       Короткий словник з петрографії вугілля / Г. Маценко, В. Білецький, Т. Шендрік.Донецьк : Східний видавничий дім, 2011. – 74 с.
 • 621(075.8) К85          Криль, Я.А. Матеріалознавство. Сталь: класифікація, виробництво, споживання, маркування : навч. посіб. / Я.А. Криль, Е.С. Геворкян, Д.Л. Луцак ; за ред. проф. Я.А. Криля. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – 266 с.
 • 621.317 К95   Куценко, В.П. Періодичне порівняння сигналів у НВЧ-радіометрії : моногр.. – Донецьк : ІПШІ Наука і освіта, 2012. – 299 с.
 • 681.3.06 Л29  Лафоре, Р. Объктно-ориентированное программирование в С++ / Р. Лафоре. – 4-е изд. – СПб : Питер, 2015. – 928 с. : ил. – (Серия “Класика Computer Science”)
 • 669.15(075.8) Л38     Леговані сталі : навч.посіб. О.В. Більченко, О.І. Дудка, В.Г. Хижняк, С.М. Чернега. – Київ : Кондор, 2009. – 98 с.
 • 622 М18         Мала гірнича енциклопедія : в трьох томах. за ред. В.С. Білецького. – 620 с.
 • 621.81(075.8) М18    Малащенко, В.О. Деталі машин. Проектування елементів механічних приводів : навч. посіб. / В.О. Малащенко, В.В. Янків. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 264 с.
 • 621.81(075.8) М18    Малащенко, В.О. Деталі машин : конспект лекцій. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 191 с.
 • 517(075.8) М33         Матвієнко, М.П. Комп’ютерна схемотехніка : навч.посіб. М.П. Матвієнко, В.П. Розен. – Київ : Ліра-К, 2015. – 189 с.
 • 621.3(075.8) М34      Математичне моделювання в електроенергетиці : підруч. О.В. Кириленко, М.С. Сегеда, О.Ф. Буткевич, Т.А. Мазур. за ред. М.С. Сегеди. – Львів : Львівської політехніки, 2013. – 606 с.
 • 621.37:004.942(075.8) М34       Математичні моделі та методи аналізу електронних кіл : навч. посіб. / Ю.Я. Железяк, М.Д. Кіселичник, З.О. Колодій, В.М. Якубенко ; за ред. Ю.Я. Бобало, Б.А. Мандзія. – Львів : Львівської політехніки, 2013. – 320 с.
 • 669(075.8) А94          Матеріалознавство : підруч. / Є.Г. Афтанділянц, О.В. Зазимко, К.Г. Лопатько та ін. – Київ : Ліра-К ; Херсон : Олді-плюс, 2013. – 610 с.
 • 620(075.8) М34    Матеріалознавтсво : навч. посіб. / О.В. Більченко, О.І. Дудка, П.І. Лобода та ін. – Київ : Кондор, 2009. – 152 с.
 • 621.923 М33 Матюха, П.Г. Определение режимов обработки при одновременном шлифовании материалов с различными физико-механическими свойствами : моногр.. – Киев : Основа, 2015. – 128 с.
 • 621.3+621.38(075.8) М60     Мілих, В.І. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка : підруч. / В.І. Мілих, О.О. Шавьолкін ; за ред. проф. В.І. Мілих. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2014. – 686 с.
 • 004.7(075.8) О-54   Олифер, В. Основы компьютерных сетей : учеб. пособ. / В. Олифер, Н. Олифер. – СПб : Питер, 2014. – 352 с. : ил. – (Серия “Учебное пособие”)
 • 004.7:681(075.8) О-54          Олифер, В. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учебник для вузов. – СПб : Питер, 2015. – 944 с.
 • 004.43(075.8) О-66   Орлов, С.А. Теория и практика языков программирования : учебник для вузов / С.А. Орлов. – СПб : Питер, 2014. – 688 с. : ил.
 • 622.245 О-66   Орловський, В.М. Тампонажні матеріали, що розширюються при твердінні : моногр. / В.М. Орловський. – Полтава : ПолтНТУ, 2015. – 129 с.
 • 006 О-75        Основи метрологічного забезпечення : підруч. / А.С. Зенкін, В.П. Куценко, Г.І. Хімічева, М.Ф. Трегубов. – Донецьк : ІПШІ Наука і освіта, 2014. – 324 с.
 • 662.73+662.74 С20Основы переработки горючих ископаемых :Ч.1 / В.И. Саранчук,Е.И.Збыковский, Г.А. Власов. : учеб. для студ. ВУЗов. – Донецк : Східний видавничий дім, 2003. – 292 с.
 • 621.3(075.8) П16     Паначевний, Б.І. Загальна електротехніка : підруч. / Б.І. Паначевний, Ю.Ф. Свергун. – 3-є вид. – Київ : Каравела, 2012. – 295 с.
 • 622.7.09(075.8) П17     Папушин , Ю.Л. Основи автоматизації гірничного виробництва : курс лекцій / Ю.Л. Папушин ; В.С. Білецький. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2007. – 168 с.
 • 66.011 П24     Педченко, М.М. Гідратоутворення вуглеводневих газів : моногр. / За ред. В.С.Білецького, М.М. Педченко. – ПолтНТУ, 2014. – 182 с.
 • 62:У248(я73) П34     Пістун, І.П. Охорона праці в галузі машинобудування : навч. посіб. / І.П. Пістун, Р.Є. Стець, І.О. Трунова. – Суми : Університетська книга, 2012. – 556 с.
 • 004.92(075.8) П36     Пічугін, М.Ф. Комп’ютерна графіка : навч. посіб. / М.Ф. Пічугін, І.О. Канкін, В.В. Воротніков. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 346 с.
 • 622.5:574.6 П42       Поводження з шахтними водами : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В.К.Костенко, А.Г. Мнухін, М.П. Омельченко та ін. – Донецьк : ДВНЗ ДонНТУ, 2013. – 212 с.
 • 531(075.8) П64     Потєхін, А.Ф. Короткий курс теоретичної механіки в запитаннях та відповідях з аналізом базових понять : навч. посіб. – 2-ге вид. виправ. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 199 с.
 • 628.33 П79       Проектування очисних споруд шахтних вод : навч. посіб. / В.К. Костенко, М.П. Омельченко, Л.Г. Бордюгов та ін. – Донецьк : ДВНЗ ДонНТУ, 2013. – 61 с.
 • 681.51(075.8) П81       Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах : навч. посіб. / О.М. Пупена, І.В. Ельперін, Н.М. Луцька, А.П. Ладанюк. – Київ : Ліра-К, 2015. – 552 с.
 • 004.7 П96     Пьюривал, Семми Основы разработки веб-приложений : учеб. пособ.. – СПб : Питер, 2015. – 272 с. Радіометричний НВЧ-контроль властивостей матеріалів : моногр.. – Донецьк : ІПШІ Наука і освіта, 2012. – 342 с.
 • 654:679.76(075.8) Р65     Розорінов, Г.М. Високошвидкісні волоконно-оптичні лінії зв’язку : навч. посіб. / Г.М. Розорінов, Д.О. Соловйов. – Київ : Ліра-К, 2014. – 196 с.
Економічні та соціально-політичні науки
 • У053(я73) А35          Азаренкова, Г.М. Аналіз моделювання і управління ризиками (в схемах та прикладах) : навч.посіб.. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – 239 с.
 • У053(я73) А45          Алієва-Барановська, В.М. Глобальний бізнес : навч. посіб.-довід.. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 560 с.
 • Т(4Укр) А53  Алфьоров, М.А. Міграційні процеси та їх вплив на соціально-економічний розвиток Донбасу (1939-1959 рр.) : моногр.. – Донецьк : Донецький культурологічний центр, Донецьке відділення Наукового товариства ім. Шевченка, 2008. – 192 с.
 • У21 А64         Аналітичне забезпечення в управлінні підприємствами : моногр.. В.В. Галушка, В.М. Антоненко, Н.Ю. Ляшок, О.А. Кратт. – Красноармійськ : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2014. – 276 с.
 • 614.8(075.8) Б40       Безпека життєдіяльності : підруч. / рец. В.А. Прилипко, рец. В.Д. Гогунський, рец. Н.Б. Волненко. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 448 с.
 • 574(075.8) У212.3 Б72         Бобровський, А. Л. Екологічний менеджмент : підруч.. – Суми : Університетська книга, 2015. – 586 с.
 • У053(я73) В75          Воронко, О.С. Економічний аналіз : навч.посіб.. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 278 с.
 • У05(я73) Г60 Голов, С.Ф. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность по международным стандартам : практ.пособ.. – Харьков : Фактор, 2013. – 1058 с.
 • У261(4Укр) Г65        Гончаренко, О.В Міжбюджетні відносини на місцевому рівні в Україні : моногр.. – Київ : Алерта, 2013. – 222 с.
 • У053 Д16       Дамодаран, А. Инвестиционна оценка : Инструменты и методы оценки любых активов. – Москва : Альпина Паблишер, 2014. – 1315 с.
 • У(я73) Е45     Економіка промислового підприємства : підруч. Н.М. Тюріна, М.Д. Ведерніков, Г.І. Капінос та ін.. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 311 с.
 • У26(я73) Е45 Економічна безпека : навч.посіб. за ред. З.С. Варналія . – Київ : Знання, 2009. – 647 с.
 • У9(4Укр) З-38           Захарова, О.В. Управління інвестуванням у людський капітал: методологія, оцінка, планування : моногр.. – Донецьк :ДВНЗ ДонНТУ, 2010. – 378 с.
 • С5:У(я73) І-23           Івасюк, Ю.Б. Економічна соціологія : конспект лекцій. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 115 с.
 • У29 І-44         Ілляшенко, С.М. Управління інноваційним розвитком промислових підприємств : моногр.. – Суми : Університетська книга, 2015. – 280 с.
 • У(я73) І-44     Ілляшенко, С.М. Інноваційний менеджмент : підруч.. – Суми : Університетська книга, 2010. – 333 с.
 • Ч48 І-74         Інформаційний бюлетень INFOBOX. 94 проекти темпус IV. – Київ, 2014. – 428 с.
 • Ю3(я73) І-90 Історія філософії : підруч. Г.І. Волинка, В.І. Гусєв, Н.Г. Мозгова та ін. – Київ : Каравела, 2015. – 479 с.
 • У21(я73) К17 Калиниченко, З.Д. Стратегическое управление предприятием : учеб. пособ. для вузов / З.Д. Калиниченко ; ДонНТУ. – Донецьк : ГВУЗ ДонНТУ, 2011. – 383 с.
 • 621.317 К32   Кваліметрія : навч.посіб.. – Донецьк : ІПШІ       Наука і освіта, 2013. – 338 с.
 • У(я73) К59     Козьменко, О.В. Економіко-математичні методи та моделі (економетрика) : навч.посіб.. – Суми : Університетська книга, 2014. – 405 с.
 • У052:У212.4(я73) К66         Корягіна, С.В. Маркетинговий аудит : навч.посіб.. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 320 с.
 • У21(я73) Л69 Логачова, Л.М. Управління проектами : навч.посіб.. – Суми : Університетська книга, 2015. – 208 с.
 • С(075.8) Л84 Лукашевич, М.П. Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій : підруч.. – Київ : Каравела, 2015. – 543 с.
 • Т3(4Укр) Л84            Лук’яненко, Л. До історії Української Гельсинської спілки. – Київ : Фелікс, 2010. – 320 с.
 • Т3(4Укр) Л84            Лук’яненко, Левко Сповідь у камері смертника. – Київ, 2011. – 136 с.
 • Т3(4Укр) Л84            Лук’яненко, Левко Від хохла до українця : роздуми. – Київ : ТОВ “Юрка Любченка”, 2014. – 144 с.
 • 620.9(075.8) М48      Мельник, Л.Г Економіка енергетики : навч.посіб.. – Суми : Університетська книга, 2015. – 237 с.
 • У049(2)(Укр)я73 М48          Мельник, Л.Г. Економіка природних ресурсів : навч.посіб.. – Суми : Університетська книга, 2010. – 348 с.
 • Уя21 М48      Мельник, Л.Г. Теория самоорганизации экономических систем : моногр.. – Сумы : Университетская книга, 2015. – 439 с.
 • У(я73) М50    Менеджмент для бакалаврів : підруч. / за ред. О.Ф. Балацького, за ред. О.М. Теліженка т.1. – Суми : Університетська книга, 2009. – 605 с.
 • У(я73) М50    Менеджмент для бакалаврів : підруч. / за ред. О.Ф. Балацького, за ред. О.М. Теліженка т.2. – Суми : Університетська книга, 2009. – 592 с.
 • У(я73) М50    Менеджмент для магістрів : підруч. – т.1. – Суми : Університетська книга, 2011. – 662 с.
 • У(я73) М50    Менеджмент для магістрів : підруч. – т.2. – Суми : Університетська книга, 2013. – 618 с.
 • 621.3+621.38(075.8) М60     Мілих В.І. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка : підруч.. – Київ : Каравела, 2014. – 686 с.
 • У29 І-44         Управління інноваційним розвитком промислових та мікропроцесорна техніка : підруч.. – Київ : Каравела, 2014. – 686 с.
 • 658.516(075.8) М64  Міронова, Н.Г. Екологічна стандартизація і сертифікація : навч. посіб. / Н.Г. Міронова, Білецька Г.А. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 140 с.
 • У(я73) М74    Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч.посіб.. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 455 с.
 • Ч48(я23) Н35 Національний освітній глосарій: вища освіта : довідкове видання. – Київ : ТОВ “Видавничий дім “Плеяди”, 2014. – 98 с.
 • Т(4Укр) Н45  Неизвестный Донбасс : Донецкие новости. Специальный выпуск. Краеведческий сборник. – Донецк, 2009. – 161с.
 • Ч48 О-61        Огляд реалізації проектів програми темпус: більше 20 років в Україні 1993-2014 рр.. – Київ, 2015. – 32 с.
 • Х(4Укр)я73 О-54      Олійник, А.Ю.
 • Основи історії і теорії держави та права : навч.посіб.. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 197 с.
 • У05О-92        Охотник, С.И. Управленческий учет: продвинутый уровень. – Днепропетровск : Акцент ПП, 2014. – 497 с.
 • У29 О-93       Оцінка активів підприємства : навч.посіб.. – Суми : Університетська книга, 2015. – 510 с.
 • 330.341:504 П58       Попова, О.Ю. Економічні механізми забезпечення екологічної спрямованості розвитку суб’єктів господарування : моногр. / О.Ю. Попова. – Донецьк : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2010. – 430 с.
 • У01(я73) П91            Пушкаренко, П. Теоретичні основи сучасної макроекономіки : навч.посіб.. – Суми : Університетська книга, 2015. – 331 с.
 • Ч48 Р28          Рашкевич, Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти : моногр.. – Львів : Львівської політехніки, 2014. – 166 с.
 • Ч48 Р64          Розроблення освітніх програм : методичні рекомендації. – Київ : ДП “НВЦ “Пріоритети”, 2014. – 119 с.
 • У01(я73) Р70 Ромер, Д. Высшая макроэкономика : учебник. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. – 854 с.
 • 574 С21          Сафранов, Т.А. Еколого-економічні основи природокористування : навч. посіб. / Т.А. Сафранов, О.Р. Губанова, Д.В. Лукашов. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 350 с.
 • У(я73) С40     Сірко, А.В. Економічна теорія.Політекономія : навч.посіб.. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 414 с.
 • Х303 С60       Солодкий, В.С. Организационно-правовые основы защиты информации с ограниченным доступом : моногр.. – Харьков : ХНУРЭ, 2013. – 188 с.
 • 621.38(075.8) С67     Сосков, А.Г. Промислова електроніка. Теорія і практикум : підруч.. – Київ : Каравела, 2013. – 495 с.
 • 621.75:574:У(075.8) С68      Сотник, І.М. Еколого-економічні механізми управління інноваційним ресурсозбереженням у машинобудуванні : моногр.. – Суми : Університетська книга, 2013. – 251 с.
 • У(я73)С70      Соціальна політика : навч.посіб.. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – 318 с.
 • С(я73)С69      Соціологія : підруч.. – Київ : ЦУЛ, 2009. – 807 с.
 • ЮО С72         Спиркин, А.Г. Философия : учеб. для студ. ВУЗов. – Москва : Гардарики, 2000. – 816 с.
 • У28 С78         Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально-виробничих систем : навч.посіб.. – Суми : Університетська книга, 2015. – 383 с.
 • У212.4 Т31    Тєлєтов, О.С. Рекламний менеджмент : підруч.. – Суми : Університетська книга, 2014. – 366 с.
 • У5я73 Т98      Тюріна, Н.М. Зовнішньо економічна діяльність підприємства : навч.посіб.. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 407 с.
 • У212.3(я73) У66       Управління інноваційною діяльністю : Інноваційний менеджмент в знаннєорієнтованій економіці. – Суми : Університетська книга, 2015. – 727 с.
 • У212.3(я73) У66       Управління інноваційною діяльністю. Основи інноваційного менеджменту : магістерський курс. – Суми : Університетська книга, 2015. – 856 с.
 • У21(я73) Ф24            Фаріон, І.Д. Управлінський облік : підруч.. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 791 с.
 • У25(я73)Ф53 Філіна, Г.І. Управління витратами та цінами : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. – Київ : ДП Видавничий дім Персонал, 2008. – 239 с.
 • ЮО Ф11        Філософи Донбасу : Історико-теоретичні нариси. – Донецьк : ГО “Асоціація філософів і релігієзнавців”, ТОВ “Східний видавничий дім”, 2014. – 299 с.
 • Ю4(я73) Х76 Хоменко, І.В. Логіка: теорія та практика : підруч.. – Київ : ЦУЛ, 2010. – 400 с.
 • У053(я73) Ч-34         Чевганова, В.Я. Проектний аналіз : навч.посіб.. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 258 с.
 • У5(я73) Ч-49  Чернявська, О.В. Фандрайзинг : навч.посіб.. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 186 с.
 • У9(2)305.8 Ш35        Швец, И.Б. Управление энергетическими ресурсами на предприятии : моногр.. – Донецк : НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти., 2002. – 184 с.
 • Т3(4Укр55) Э93        Этюды о старом городе : Историко-краеведческие очерки. – Краматорск : Каштан, 2015. – 172 с.
 • У29(я73) Я74 Яркіна, Н.М. Економіка підприємства : навч.посіб.. – Київ : Ліра-К, 2015. – 496 с.
 • Ф01 Я93        Яцко, Н.Б. PR та маніпуляції : практичний словник. – Київ : Видавець Карпенко В.М., 2015. – 512 с.
Література для роботи з програмним продуктом «1С- Підприємство»

Невід’ємною частиною і додатком до ліцензійного програмного продукту є комплект книг, що містять в собі документацію з різних конфігурацій «1С – Підприємство 8.3» (керівництво користувача, опис функцій, порядок налаштувань та ін.). Тут представлено також літературу для самостійного знайомства з програмою, практичні посібники, майстер-класи, навчальні і рекомендаційні матеріали. Перелічені документи можна отримати для ознайомлення у читальному залі бібліотеки.

 • Абрашина, Е.В. Использование механизма расширенной аналитики в конфигурации “Управление производственным предприятием для Украины”. – Москва : Фирма “1С”, 2010. – 191 с. : ил.
 • 1С: Предприятие 8.2 Ч.2, Руководство разработчика. – 2-е изд. – Москва : Фирма “1С”, 2015. 576 с.
 • 1С: Предприятие 8.2 Ч.4, Описание встроенного языка.-2-е изд.-Москва : Фирма “1С”,2013. – 768 с.
 • 1С: Предприятие 8.2 Ч.3, Описание встроенного языка.-2-е изд.-Москва: Фирма “1С”, 2013. – 682 с.
 • 1С: Предприятие 8.2 Ч.5, Описание встроенного языка.-2-е изд.- Москва: Фирма “1С”, 2013.- 849 с.
 • 1С: предприятие 8.2Ч.1, Описание встроенного языка.-2-е изд.- Москва : Фирма “1С”, 2013. – 751 с.
 • 1С: предприятие 8.2Ч.2, Описание встроенного языка.- 2-е изд.- Москва: Фирма “1С”, 2013. – 650 с.
 • 1С: Предприятие 8: Конфигурация “Управление производственным предприятием для Украины” Ч.3, Торговля : Ред. 1.3. – Москва : Фирма “1С”, 2013. – 664 с.
 • 1С: Предприятие 8: Конфигурация “Управление производственным предприятием для Украины” Ч.1, Общие свединия и начало работы : Ред. 1.3. – Москва : Фирма “1С”, 2014. – 172 с.
 • 1С: Предприятие 8: Конфигурация “Управление производственным предприятием для Украины” Ч.2, Учет и финансы : Ред. 1.3. – Москва : Фирма “1С”, 2014. – 584 с.
 • 1С:Предприятие 8. Конфигурация “Бухгалтерия для бюджетных учреждений Украины” : Редакция 1.0 : Описание. – Москва : Фирма “1С”, 2014. – 244 с. : ил.
 • 1С:Предприятие 8. Конфигурация “Бухгалтерия для Украины” : Редакция 1.2 : Руководство по ведению учета. – Москва : Фирма “1С”, 2015. – 424 с. : ил.
 • 1С:Предприятие 8. Конфигурация “Документооборот КОРП для Украины” : Редакция 1.2 :
 • Описание. – Москва : Фирма “1С”, 2013. – 540 с. : ил.
 • 1С:Предприятие 8. Конфигурация “Зарплата и кадры для бюджетных учреждений Украины” : Редакция 1.0 : Описание. – Москва : Фирма “1С”, 2014. – 234 с. : ил.
 • 1С:Предприятие 8. Конфигурация “Зарплата и управление персоналом для Украины” : Редакция 2.1 : Описание. – Москва : Фирма “1С”, 2014. – 348 с. : ил.
 • 1С:Предприятие 8. Конфигурация “Управление небольшой фирмой для Украины” : Редакция 1.4 : Описание. – Москва : Фирма “1С”, 2014. – 416 с. : ил.
 • 1С:Предприятие 8. Конфигурация “Управление торговлей для Украины” Ч.1, Описание : Редакция 3.0. – Москва : Фирма “1С”, 2013. – 532 с. : ил.
 • 1С:Предприятие 8. Конфигурация “Управление торговлей для Украины” Ч.2, Описание : Редакция 3.0. – Москва : Фирма “1С”, 2013. – 1056 с. : ил.
 • 1С:Предприятие 8. Конфигурация “Управление торговым предприятием для Украины” Ч.1, Описание : Редакция 1.2. – Москва : Фирма “1С”, 2014. – 464 с. : ил.
 • 1С:Предприятие 8. Конфигурация “Управление торговым предприятием для Украины” Ч.2, Описание : Редакция 1.2. – Москва : Фирма “1С”, 2014. – 1010 с. : ил.
 • 1С:Предприятие 8.1 : Руководство пользователя. – Москва : Фирма “1С”, 2015. – 366 с. : ил.
 • 1С:Предприятие 8.2 Ч.1, Руководство разработчика.-2-е изд.-Москва:Фирма”1С”,2015. – 706 с. : ил.
 • 1С:Предприятие 8.2 : Руководство пользователя.- 2-е изд.- Москва : Фирма “1С”, 2015. – 224 с. : ил.
 • 1С:Предприятие 8.2: Клиент-серверный вариант : Руководство администратора. – 2-е изд. – Москва : Фирма “1С”, 2013. – 170 с. : ил.
 • 1С:Предприятие 8.2: Руководство администратора. – 2-е изд. – Москва : Фирма “1С”, 2015. – 297 с.
 • 1С:Предприятие 8.2: Руководство администратора : Дополнение инструкция по получению программной лицензии (для версии 8.2.17 и выше). – Москва : Фирма “1С”, 2014. – 36 с. : ил.
 • 1С:Предприятие 8.3 : Руководство пользователя. – Москва : Фирма “1С”, 2014. – 232 с. : ил.Радченко, М.Г.
 • 1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. : Примеры и типовые приемы / М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталева. – Москва : ООО “1С-Паблишинг”, 2013. – 965 с. : ил.
 • 1С:Предприятие 8: Конфигурация “Управление производственным предприятием для Украины” Ч.5, Зарплата и управление персоналом : Редакция 1.3. – Москва : Фирма “1С”, 2014. – 280 с. : ил.
 • 1С:Предприятие 8: Конфигурация “Управление производственным предприятием для Украины” Ч.4, Производство : Редакция 1.3. – Москва : Фирма “1С”, 2013. – 244 с. : ил.
 • Рыбалка, В.В. Hello, 1С. Пример быстрой разработки приложений на платформе 1С:Предприятие 8Версия 3 : Мастер-класс / В.В. Рыбалка. – Москва : ООО “1С-Паблишинг”, 2014. – 231 с. : ил.
 • Рыбалка, В.В. Mobile 1С! Пример быстрой разработки мобильного приложения на платформе “1С:Предприятие 8.3” : Мастер-класс. Версия 1 / В.В. Рыбалка. – Москва : ООО “1С-Паблишинг”, 2014. – 328 с. : ил.
 • Хрусталева, Е.Ю. Знакомство с разработкой мобильных приложений на платформе “1С: Предприятие 8” / Е.Ю. Хрусталева. – Москва : ООО “1С-Паблишинг”, 2014. – 292 с. : ил.
 • Хрусталева, Е.Ю. Язык запросов “1С:Предприятия 8” / Е.Ю. Хрусталева. – Москва : ООО “1С-Паблишинг”, 2013. – 369 с.