Донецький національний технічний університет

Магістратура державного управління

тел. 050-012-92-48

e-mail: nnipo@donntu.edu.ua

Збірник Матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Публічне управління: проведення реформи в Україні» (за міжнародною участю)


Навчально-науковий інститут післядипломної освіти ДВНЗ «ДонНТУ» здійснює підготовку слухачів за освітнім ступенем підготовки «магістр» з галузі знань: «Публічне управління та адміністрування», спеціальності: «Публічне управління та адміністрування».

Метою навчання слухачів є формування системи теоретичних знань та практичних навичок і вмінь у галузі державного управління, публічного адміністрування, правового регулювання державного управління; сприяння успішному виконанню завдань адміністративної реформи та ефективному здійсненню політичного курсу на модернізацію країни.

Навчання планується за спеціалізацією: «Державна служба» відповідно до Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/789-2009-%D0%BF

Фінансування підготовки магістрів спеціальності «Публічне управління та адміністрування» у базовому університеті ДВНЗ «ДонНТУ» здійснюється:

 • за рахунок видатків державного бюджету (за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби);
 • за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

Строк навчання за денною формою становить 18 місяців,  за заочною – 30 місяців.

До магістратури державного управління на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь вищої освіти магістра (спеціаліста)/бакалавра.

На навчання за державним замовленням приймаються державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які також:

 • працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування;
 • мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік;
 • не досягли на момент подання документів: за денною формою – 35 років; заочною формою –  45 років.

Документи подаються з 01 квітня 2017р. до 21 липня 2017р.

 • заява;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри;
 • паспорт громадянина України та військовий квиток (для військовозобов’язаних) пред’являються особисто, а також їх копії;
 • копії диплома про вищу освіту та додатка до нього;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • копія трудової книжки (подається тільки на навчання за державним замовленням, завіряється за місцем роботи).

Під час подання копій документів вступник пред'являє особисто оригінали документів. Копії повинні бути засвідчені в установленому порядку або приймальною комісією ДВНЗ «ДонНТУ».

Вступні випробування до магістратури держуправління складаються з:

 1. письмового вступного іспиту з основ держави і права;
 2. письмового вступного іспиту з основ економіки
 3. письмового вступного іспиту з іноземної мови
 4. співбесіди з питань, що стосуються державного управління.

Програма вступних випробувань розробляється вищим навчальним закладом (Додаток 1).

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЮ КОМІСІЄЮ У 2017р. ( Додаток 2)

 

За довідками можна звертатись за адресою:

м. Покровськ Донецької області, площа Шибанкова, б.2, каб. 1.223.

Тел. 050-012-92-48

Е-mаіl: nnipo@donntu.edu.ua