Магістратура державного управління

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти ДВНЗ «ДонНТУ» здійснює підготовку слухачів за освітнім ступенем підготовки «магістр» з галузі знань: «Публічне управління та адміністрування», спеціальності: «Публічне управління та адміністрування».

Метою навчання слухачів є формування системи теоретичних знань та практичних навичок і вмінь у галузі державного управління, публічного адміністрування, правового регулювання державного управління; сприяння успішному виконанню завдань адміністративної реформи та ефективному здійсненню політичного курсу на модернізацію країни.

Навчання планується за спеціалізацією: «Державна служба» відповідно до Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/789-2009-%D0%BF

Фінансування підготовки магістрів спеціальності «Публічне управління та адміністрування» у базовому університеті ДВНЗ «ДонНТУ» здійснюється:

– за рахунок видатків державного бюджету (за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби);

– за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

Строк навчання за денною формою становить 18 місяців,  за заочною – 30 місяців.

До магістратури державного управління на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь вищої освіти магістра (спеціаліста)/бакалавра.

На навчання за державним замовленням приймаються державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які також:

– працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування;

– мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік;

– не досягли на момент подання документів: за денною формою – 35 років; заочною формою –  45 років.

Документи подаються з 01 квітня 2017р. до 14 липня 2017р.

– заява;

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри;

– паспорт громадянина України та військовий квиток (для військовозобов’язаних) пред’являються особисто, а також їх копії;

– копії диплома про вищу освіту та додатка до нього;

– копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

– копія трудової книжки (подається тільки на навчання за державним замовленням, завіряється за місцем роботи).

Під час подання копій документів вступник пред’являє особисто оригінали документів. Копії повинні бути засвідчені в установленому порядку або приймальною комісією ДВНЗ «ДонНТУ».

Вступні випробування до магістратури держуправління складаються з:

1) письмового вступного іспиту з основ держави і права;

2) письмового вступного іспиту з основ економіки

3) письмового вступного іспиту з іноземної мови

4) співбесіди з питань, що стосуються державного управління.

5.4. Програма вступних випробувань розробляється вищим навчальним закладом (Додаток1).

 

За довідками можна звертатись за адресою: м. Покровськ Донецької області, площа Шибанкова, б.2, каб. 1.223.

Тел. 050-012-92-48

Е-mаіl: nnipo@donntu.edu.ua