Рішення засідання №3 Вченої ради ДВНЗ «ДОННТУ»

від 26 листопада 2017 р.

 

 1. Затвердити підсумки прийому до аспірантури/докторантури ДонНТУ та теми дисертаційних досліджень:

Аспіранти:

Арапін Дмитро В’ячеславович (заочна форма навчання з оплатою за договором), спеціальність – «123 Комп’ютерна інженерія», кафедра КІ, науковий керівник – Ковальов С.О., к.т.н., доц., декан ФКНТ, назва теми дисертації: «Методи енергоефективної оптимізації схем керуючих автоматів в базисі ПЛІС».

Безуглий Руслан Юрійович (денна форма навчання за державним замовленням), спеціальність – «103 Науки про Землю», кафедра ГРтаЗКК, науковий керівник – Альохін В.І., д.г.н., доц., зав. каф. ГРтаЗКК, назва теми дисертації: «Особливості формування і еволюції дислокаційної тектоніки північно-західної частини Приазовського мегаблоку Українського щита».

Волощук Тетяна Володимирівна (заочна форма навчання з оплатою за договором), спеціальність – «073 Менеджмент», кафедра МЕН, науковий керівник – Колосок В.М., д.е.н., проф., зав. каф. МТіЛ ПДТУ, назва теми дисертації: «Управління якістю бізнес процесів логістичних операторів».

Держевецький Віталій Володимирович (вечірня форма навчання за державним замовленням), спеціальність – «151 Автоматизація та інженерно-інтегровані технології», кафедра ЕТ, науковий керівник – Вовна О.В., д.е.н., доц., проф. каф. ЕТ, назва теми дисертації: «Обґрунтування наукових засад побудови комп’ютерних систем дослідження процесів електричного вибуху тонких металевих провідників».

Кєтова Анастасія Дмитрівна (заочна форма навчання з оплатою за договором), спеціальність – «051 Економіка», кафедра МЕН, науковий керівник – Швець І.Б., д.е.н., проф., проректор з міжнародних зв’язків, назва теми дисертації: «Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможності персоналу промислового підприємства у кризових умовах».

Когтєва Ольга Павлівна (денна форма навчання за державним замовленням), спеціальність – «263 Цивільна безпека», кафедра РРКК, науковий керівник – Єфремов І.О., д.т.н., проф., зав. каф. РРКК, назва теми дисертації: «Метанотрофи як біотохнелогічний засіб боротьби з шахтним метаном».

Мальований Богдан Юрійович (вечірня форма навчання за державним замовленням), спеціальність – «072 Фінанси, банківська справа та страхування», кафедра ОФЕБ, науковий керівник – Рекова Н.Ю., д.е.н., проф., зав. каф. ОФЕБ, назва теми дисертації: «Фінансова безпека України»,

Мерзлікіна Оксана Григорівна (вечірня форма навчання за державним замовленням), спеціальність – «051 Економіка», кафедра МЕіМ, науковий керівник – Попова О.Ю., д.е.н., проф., зав. каф. МЕіМ, назва теми дисертації: «Механізм ефективного управління інвестиційною привабливості територіальних громад».

Новіков Віталій Геннадійович (денна форма навчання за державним замовленням), спеціальність – «123 Комп’ютерна інженерія», кафедра КІ, науковий керівник – Цололо С.О., к.т.н., доц., доц. каф. КІ, назва теми дисертації: «Способи та засоби побудови системи розумного будинку на основі ПЛІС».

Патрушев Володимир Олександрович (денна форма навчання за державним замовленням), спеціальність – «122 Комп’ютерні науки», кафедра КН, науковий керівник – Федоров Є.Є., д.т.н., доц., зав. каф. КН, назва теми дисертації: «Способи інтелектуалізації програмних компонент комп’ютерної системи інтернет-маркетингу».

Половинка Ольга Леонідівна (денна форма навчання за державним замовленням), спеціальність – «121 Інженерія програмного забезпечення», кафедра ПМІ, науковий керівник – Дмитрієва О.А., д.т.н., проф., зав. каф. ПМІ, назва теми дисертації: «Розробка паралельних комп’ютерних систем інтелектуального аналізу даних».

Сафонова Раїса Юріївна (денна форма навчання за державним замовленням), спеціальність – «051 Економіка», кафедра МЕіМ, науковий керівник – Попова О.Ю., д.е.н., проф., зав. каф. МЕіМ, назва теми дисертації: «Мотивація соціально-відповідального управління підприємством».

Сімонова Юлія Ігорівна (денна форма навчання за державним замовленням), спеціальність – «263 Цивільна безпека», кафедра РРКК, науковий керівник – Ляшок Я.О., д.е.н., доц., ректор, назва теми дисертації: «Проблеми промислової безпеки і охорони праці у вугільній галузі та розроблення заходів щодо їх покращення».

Скляренко Марія Володимирівна (заочна форма навчання оплатою за договором), спеціальність – «172 Телекомунікації та радіотехніка», кафеда АіТ, науковий керівник – Воропаєва В.Я., к.т.н., доц., проректор з науково-педагогічної роботи, назва теми дисертації: «Використання хмарних технологій в інформаційно-коммунікаційних системах промислових підприємств».

Стельмаш Анастасія Олександрівна (заочна форма навчання з оплатою за договором), спеціальність – «072 Фінанси, банківська справа та страхування», кафедра ОФЕБ, науковий керівник – Рекова Н.Ю., д.е.н., проф., зав. каф. ОФЕБ, назва теми дисертації: «Фінансове забезпечення розвитку пост-конфліктних територій».

Удрас Анна Дмитрівна (денна форма навчання за державним замовленням), спеціальність – «073 Менеджмент», кафедра МЕН, науковий керівник – Шкрабак І.В., д.е.н., доц., зав. каф МЕН, назва теми дисертації: «Стратегія технологічного оновлення підприємств машинобудування старопромислових регіонів України».

Докторанти:

Следь Олександра Миколаївна, спеціальність – «051 Економіка», кафедра МЕН, науковий консультант – Швець І.Б., д.е.н., проф., проректор з міжнародних зв’язків, назва теми дисертації: «Механізм державного регулювання внутрішньої вимушеної міграції».

Трет’яков Павло Васильович, спеціальність – «133 Галузеве машинобудування», кафедра ГМіМСМ, науковий консультант – Калафатова Л.П., д.т.н., проф., проф. каф. ГМіМСМ, назва теми дисертації: «Розвиток наукових основ надійності вогнетривких елементів термолізних агрегатів».

 1. Затвердити звіти докторантів О.М.Мірошкіна та Т.В.Костенко.
 2. Затвердити обрання за конкурсом наступних співробітників:
 • Алексєєва Ольга Євгенівна – доцент кафедри прикладної механіки і матеріалознавства;
 • Белицький Павло Володимирович – старший викладач кафедри гірничих машин і мехатронних систем машинобудування;
 • Блащишин Олег Іванович – доцент кафедри філософії;
 • Боровльов В’ячеслав Миколайович – асистент кафедри обладнання перероблювальних технологічних комплексів;
 • Вовна Олександр Володимирович – завідувач кафедри електронної техніки;
 • Григорець Максим Олегович – асистент кафедри розробки родовищ корисних копалин;
 • Збиковський Олександр Іванович – Доцент кафедри природоохоронної діяльності;
 • Золотарьова Оксана Вікторівна – старший викладач кафедри мовної підготовки;
 • Зорі Анатолій Анатолійович – професор кафедри електронної техніки;
 • Лесіна Євгенія Вікторівна – доцент кафедри автоматики і телекомунікацій;
 • Негрій Сергій Григорович – доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин;
 • Павловський Євген Вікторович – старший викладач кафедри прикладної математики та інформатики;
 • Патрушева Ольга Ігорівна – асистент кафедри комп’ютерних наук;
 • Подскребко Олександр Сергійович – ст. викладач кафедри економічної кібернетики та вищої математики;
 • Попова Оксана Володимирівна – асистент кафедри мовної підготовки;
 • Сахно Світлана Володимирівна – асистент кафедри «Геологія, розвідка та збагачення корисних копалин»;
 • Сервачак Олена Вікторівна – доцент кафедри історії та права;
 • Теличко Ганна Олександрівна – доцент кафедри комп’ютерних наук;
 • Фоміна Олена Олександрівна – доцент кафедри економічної теорії, державного управління та адміністрування.
 1. Затвердити звіт про акредитаційний самоаналіз з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст в галузі знань 0305 Економіка і підприємництво з спеціальності 5.03050401 Економіка підприємства, 5.03050702 Комерційна діяльність, в галузі знань 0507 Електротехніка та електротехнології з спеціальності 5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд Костянтинівського індустріального технікуму.
 2. Затвердити тему дисертації аспіранта кафедри прикладної механіки і матеріалознавства Єфімова Максима Вікторовича «Технологічні особливості виробництва крупних зливків і шляхи підвищення їх якості» та призначити науковим керівником Біктагірова Фаріта Каміловича, д.т.н., с.н.с. Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, зав.відділом плазмово- шлакової металургії.
 1. Підтримати відкриття державної безоплатної науково- дослідної роботи кафедри менеджменту на тему «Теоретико- методичні засади та організаційно- управлінські моделі і механізми забезпечення розвитку соціально- економічних систем» на період з 1.12.2017 по 31.12.2020, керівник – д.е.н., доц.., зав.каф. менеджменту Шкрабак І.В.
 2. Рекомендувати до видання фахове видання з педагогічних наук «Наукові праці Вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет». Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія», випуск 2 (21), 2017р.
 3. Затвердити заключний звіт за НДР 117U003456 «Розробка способів поверхневого покриття елементів хімічного обладнання захисними частинками», що виконується за договором №М/99-2017 від 22.06.2017.
 4. Рекомендувати до видання навчально- методичний посібник «Практикум з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» всіх форм навчання.
 5. Затвердити Порядок надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття вищої освіти в Державному вищому навчальному закладі «Донецький національний технічний університет».

Рішення засідання №2 Вченої ради ДВНЗ «ДОННТУ»

від 26 жовтня 2017 р.
 1. Затвердити  план роботи вченої ради на 2017-2018 навчальний рік.
 2. Затвердити заходи щодо усунення порушень, які виявлені під час ревізії фінансово-господарської діяльності ДВНЗ «Донецький національний технічний університет».
 3. Затвердити звіт про роботу центру кар’єри та маркетингу у 2016-2017 навчальному році.
 4. Затвердити звіт Костянтинівського індустріального технікуму про акредитаційний самоаналіз спеціальності  5.05050206 «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів».
 5. Затвердити звіт Костянтинівського індустріального технікуму про акредитаційний самоаналіз спеціальності 5.05130109 “Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів”
 6. Затвердити зміни до «Положення про організацію освітнього процесу у державному вищому навчальному закладі «Донецький національний технічний університет» та ухвалити нову редакцію «Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет».
 7. Затвердити доповнення «Положення про Комісію ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» з визнання документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав» пунктом: «2.61 В разі неможливості здійснення Комісією у повному обсязі та у встановлені терміни заходів, перелічених у п. 2.4, Комісія має повідомити заявника про необхідність звернутись для здійснення процедури визнання Документів до спеціалізованої установи Міністерства освіти і науки України» та доповнення пп. 3 п 2.4 Положення реченням «(за умови наявності в Університеті ліцензії з відповідної спеціальності та ступеня вищої освіти)».
 8. Рекомендувати до видання навчальний посібник «Технологічні основи обробки крихких неметалевих матеріалів», автор Калафатова Л.П., обсягом 6,5 друк. арк., призначений для підготовки магістрів за спеціальністю 131 “Прикладна механіка”.
 9. Підтримати відкриття державних безоплатних бюджетних науково- дослідних робіт:
 • «Концептуальні засади сталого розвитку економічних відносин в системі господарювання: мікро- та макрорівень», керівник- д.е.н. Попова О.Ю.;
 • «Місце української інтелігенції в соціокультурних процесах: філософські та релігієзнавчі аспекти», керівник – канд. філ.. наук Нікульчев М.О.;
 • «Дослідження небезпечних проявів гірничого тиску при підтриманні гірничих виробок в складних гірничо- геологічних умовах», керівник – д.т.н. Кіпко О. Е.
 1. Затвердити освітню програму та навчальні плани освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр»  для започаткування провадження освітньої діяльності за спеціальністю 263 «Цивільна безпека».
 2. Перезатвердити тему дисертаційної роботи Мойсеєнка К.Є. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит в наступній редакції «Трансформація інституційної архітектури фінансової системи за умов пост-конфліктного відновлення» (науковий консультант- Рекова Н.Ю., доктор економічних наук, професор).
 3. Затвердити тему дисертації аспіранта кафедри міжнародної економіки і маркетингу Хасана Алі Ал-Абабнеха «Метаеврістичний підхід до планування рекламної кампанії промислового підприємства» та призначити керівником д.е.н., зав.каф. Попової О.Ю.
 4. Затвердити тему дисертації аспіранта кафедри комп’ютерної інженерії Масюка Арсенія Леонідовича «Діалогові засоби паралельного моделюючого середовища, орієнтованого на мережеві динамічні об’єкти», керівник- проф.. Святний В.А.
 5. Затвердити тему дисертації аспіранта кафедри комп’ютерних наук Дікової Юлії Леонідівни «Програмно- апаратні засоби контролю та діагностики в інформаційно- вимірювальних системах вугільних шахт», керівник – проф.. Федоров Є.Є.

Рішення засідання №1 Вченої ради ДВНЗ «ДОННТУ»

від 07 вересня 2017 р.
 1. За результатами розгляду звіту про роботу приймальної комісії у 2017 році визнати роботу приймальної комісії задовільною, рекомендувати змінити склад приймальної комісії на 2018 рік не менше ніж на 30%, відповідальність за набір на спеціальності покласти безпосередньо на деканів факультетів та надати право самостійно визначатися з методами та засобами агітаційної роботи, приймальній комісії розробити план загальноуніверситетських заходів з профорієнтаційної роботи на 2017-2018 н.р.
 2. Затвердити Порядок призначення стипендій студентам ДонНТУ.
 3. За результатами розгляду виконання кафедрами та викладачами методичної роботи відповідно до розділу 3 індивідуального плану зобов’язати завідуючих кафедрами вести контроль заходів, включених викладачами до індивідуального плану, до 14.09.17 кафедрам надати звіт до навчально- методичного відділу щодо усунення недоліків в індивідуальних планах викладачів.
 4.  Рекомендувати до розгляду МОН України проект наукової роботи «Розробка методів та засобів комп’ютеризованого моніторингу й керування технологічними процесами промислових теплиць» (керівник д.т.н., доц. Вовна О.В.) для подальшого проходження наукової та науково-технічної експертизи на другому етапі Конкурсу в 2017 році за результатами проведення першого етапу Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених у 2017 році.
 5. Призначити керівником науково- дослідної роботи №0117U003456 к.т.н., доцента Топорова Андрія Анатолійовича, провідним науковим співробітником к.т.н., доцента Алексєєву Ольгу Євгенівну у зв’язку зі смертю керівника теми Парфенюка О.С.
 6. Призначити Топорова А.А. науковим керівником аспірантів Смоляги В.Г., Дерев’янкіної Л.С., Кутняшенко Т.І., Шкрильової С.М. у зв’язку зі смертю попереднього керівника Парфенюка О.С.
 7. Подовжити термін навчання в аспірантурі аспірантки кафедри економіки підприємства Кладченко І.С. на 126 днів через перебування на лікарняному у зв’язку з вагітністю та пологами.
 8. Рекомендувати до навчання в докторантурі Следь Олександру Миколаївну, к.е.н., доцента каф. менеджменту (передбачуваний науковий консультант д.е.н., проф. Швець І.Б) і Третьякова Павла Васильовича (д.т.н., проф. каф. гірничих машин та мехатронних систем виробництва Калафатова Л.П.)
 9. Рекомендувати до видання матеріалів сьомої міжнародної науково- технічної конференції «Моделювання і комп’ютерна графіка».
 10. Задовольнити клопотання Індустріального інституту про надання кафедрі інженерної механіки статусу випускової за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»
 11. Задовольнити клопотання Індустріального інституту про приєднання кафедри економіки і підприємництва до кафедри менеджменту.
 12. Виходячи із штатного розкладу та на підставі розрахунку обсягів навчальної роботи, встановити норми навчального навантаження на ставку для професора- 560-580 год., доцента, старшого викладача, асистента – 580- 600 год.

Рішення засідання №14 Вченої ради ДВНЗ «ДОННТУ»

22 червня 2017 р.

 

 1. Затвердити Стратегыю розвитку ДВНЗ «ДонНТУ».
 2. Затвердити Порядок про обрання, призначення на посаду директора Індустріального інституту.
 1. Створити Гуманітарну раду ДВНЗ «ДонНТУ».
 2. Затвердити положення Гуманітарної ради ДВНЗ «ДонНТУ».
 3. Затвердити наступний склад Гуманітарної ради ДВНЗ «ДонНТУ»: Кабанець М. М. – завідувач кафедри мовної підготовки – голова Ради; Нікульчев М. О. – завідувач кафедри філософії – заступник голови Ради; Клименко Н. Б. – доцент кафедри мовної підготовки – секретар Ради; Дяченко Н. І. – завідувач кафедри загальнонаукової підготовки ІІ ДВНЗ «ДонНТУ»; Дмитрик І. О. – завідувач кафедри історії та права; Фесенко А. М. – доцент кафедри філософії; Скирда А. Є.– старший викладач кафедри мовної підготовки; Нємцева Н. С. – доцент кафедри загальнонаукової підготовки ІІ ДВНЗ «ДонНТУ»; Сурженко В. М. – старший викладач кафедри історії та права.
 4. Обрати за конкурсом на посаду директора Костянтинівського індустріального технікуму Леонову Світлану Михайлівну.
 5. Рекомендувати до видання збірник «Наукові праці ДонНТУ, серія «Обчислювальна техніка та автоматизація», №1 (30), 2017 р.
 6. Затвердити навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти у ДВНЗ «ДонНТУ» за ОС «Бакалавр» (за скороченими програмами) набору 2017 року на основі диплома молодшого спеціаліста.
 7. Затвердити навчальні плани Костянтинівського індустріального технікуму ДВНЗ «ДонНТУ» з підготовки молодшого спеціаліста прийому 2017 р.
 8. Встановити загальний ліміт стипендіатів – 45% від фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному факультеті, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних факультетів, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки).

Встановити ліміт стипендіатів, яким буде призначатись академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні – 3% фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному курсі факультету за всіма спеціальностями (напрямами підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних факультетів, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки), але не менше однієї особи.

Встановити ліміт стипендіатів-першокурсників – 45% від фактичної кількості студентів денної форми навчання, які зараховані на перший рік навчання і навчаються за державним замовленням станом на десятий день після початку навчального року на певному факультеті, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки).

Рішення засідання №13 Вченої ради ДВНЗ «ДОННТУ»

15 червня 2017 р.
 1. Згідно з наказом МОН № 637 від 24.04.2017 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 травня 2017 р. за № 646/30514, та наказом МОН №105 від 30.01.2017 «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2017 р. за № 249/30117 внести зміни до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення)в 2017 році.
 1. Згідно з наказом МОН № 637 від 24.04.2017 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 травня 2017 р. за № 646/30514, та наказом МОН № 599 від 14.04.2017 «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття осітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 р.» зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 травня 2017 р. за № 610/30478, внести зміни до Положення про приймальну комісію Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” в 2017 році.
 1. Згідно з наказом МОН № 637 від 24.04.2017 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 травня 2017 р. за № 646/30514, внести зміни до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” в 2017 році
 1. Згідно з наказом МОН № 637 від 24.04.2017 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 травня 2017 р. за № 646/30514, наказом МОН №105 від 30.01.2017 «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2017 р. за № 249/30117, листів МОН України №1/9-106 від 24.02.2017, №1/9-34 від 30.01.2017 тa № 1/9-108 від 24.02.2017 внести зміни до Правил прийому до базового університету Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” в 2017 році, затвердити правила прийому до Бахмутського індустріального технікуму та Костянтинівського індустріального технікуму у 2017 році.

Рішення засідання №12 Вченої ради ДВНЗ «ДОННТУ»

25 травня 2017 р.
 1. Встановити вартість надання освітніх послуг з 2017 року у ДонНТУ.
 1. Рекомендувати підготовку випуску новітньої історії ДоНТУ.
 1. Затвердити Положення щодо визначення рейтингу науково- педагогічних працівників ДонНТУ.
 1. Затвердити подання на присвоєння звання „Почесний доктор Донецького національного технічного університету” директору інституту управління інформаційними ресурсами та комунікаційно- інформаційного центру Ульмського університету, науковому керівнику університетської мережі землі Баден- Вюртемберг (Німеччина), професору, доктору- інженеру Штефану Веснеру
 1. За результатами таємного голосування затвердити обрання за конкурсом співробітників.
 1. З метою виконання договору по гранту 544178-TEMPUS-1-2013-1-RT-TEMPUS-JPCR та реалізації Указу Президента України №5/2015 від 12.01.2015 «Про стратегію сталого розвитку «Україна-2020» створити міжфакультетський Центр сталого розвитку на базі факультету машинобудування, екології та хімічних технологій і гірничого факультету.
 1. Затвердити заключні звіти про виконання науково- дослідних робіт «Дослідження кінетики зміщень порід в підготовчих виробках для розробки заходів щодо забезпечення їх експлуатаційного безпечного стану», керівник – Негрій С.Г., та Методологічні засади управління ефективною діяльністю персоналу», номер держреєстрації 0114U001016, термін виконання – 2014-2016 р.,  керівник – Швець І.Б.
 1. Створити в ДонНТУ спеціалізовану вчену раду для захисту докторських дисертацій за спеціальностями 05.05.06 «Гірничі машини», 05.26.01 «Охорона праці», 05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин»
 1. Рекомендувати до видання монографії та періодичні фахові видання.
 1. Затвердити навчальні плани факультетів КНТ, КІТАЕР, МЕХТ, ЕМ, гірничого факультету.

Протокол №11 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

23 березня 2017 р.
 1. За результатами таємного голосування обрати  співробітників за конкурсом.
 1. Затвердити пдсумки наукової роботи у ДонНТУ в 2016 р. та завдання на 2017 рік.
 1. Затвердити проекти лабораторій мехатронних систем та електронних пристроїв та систем.
 1. Присвоїти звання „Почесний доктор Донецького національного технічного університету” генеральному консулу Федеративної Республіки Німеччина в Донецьку пану Вольфґанґу Мьоссінґеру
 1. Затвердити кошторис Ради студентського самоврядування ДВНЗ «ДонНТУ» на 2017 рік.

6. Затвердити звіти про акредитаційний самоаналіз та подати в МОН України заяви про проведення акредитаційної експертизи та акредитаційні справи

Протокол №10 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

23 лютого 2017 р.
 

РІШЕННЯ

ЗАСІДАННЯ №10

ВЧЕНОЇ РАДИ ДВНЗ «ДОННТУ»

від 23 лютого 2017 р.

 1. Затвердити Перелік основних досягнень, що характеризують участь студента у науковій, науково- технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності (застосовується для розрахунку рейтингових балів студентів при формуванні рейтингів успішності студентів з другого семестру 2016-2017 навчального року).
 2. Затвердити подання на отримання іменних стипендій президента України на 2016-1017 навчальний рік наступними студентами:

Жеребцова Тетяна Романівна- освітньо- кваліфікаційний рівень «бакалавр»,  другий рік навчання,

Полякова Юлія Павлівна- освітньо- кваліфікаційний рівень «бакалавр»,  другий рік навчання,

«бакалавр», другий рік навчання,

Боярська Аліна Дмитрівна- освітньо- кваліфікаційний рівень «бакалавр»,  четвертий рік навчання,

Самойлович Богдан Петрович- освітньо- кваліфікаційний рівень «бакалавр»,  четвертий рік навчання,

Псьол Валерій Олександрович- освітньо- кваліфікаційний рівень «магістр», перший рік навчання.

 1. Затвердити подання на отримання іменної стипендії Кабінету Міністрів України на 2016-1017 навчальний рік Кузьменко Ірині Андріївні, освітньо- кваліфікаційний рівень «бакалавр», третій рік навчання.
 2. Призначити керівником аспіранта Негрій Т.О. професора, д.т.н. Сахно І.Г.
 3. Рекомендувати до видання навчальний посібник «Спеціальні методи в геології» , автори- Багрій І.Д., Альохін В.І., Дубосарський В.Р., Почтаренко В.І., Семенюк В.Г., Гафіч І.П., Лактіонов І.С.
 4. Рекомендувати до видання журнал «Вісті Донецького гірничого інституту», №2(39), 2016 р.
 5. Рекомендувати до видання монографію «Підвищення ефективності роботи установок сухого гасіння коксу», автори А.В.Голубєва, Є.І.Збиковський, А.А.Топоров, І.В.Шульга.
 6. Рекомендувати до видання збірник доповідей Всеукраїнської науково- практичної конференції молодих вчених «ТАК», що проходила 29-30 листопада 2016 р.
 7. Прикріпити старшого викладача кафедри ЕК та ВМ Красько В.М. в якості здобувача кафедри ЕКтаВМ, призначити науковим керівником д.т.н., проф.. М.В.Румянцева та затвердити тему дисертації на здобуття ступеня канд.ек.наук «Моделювання систем корпоративного управління промислових підприємств»
 8. Рекомендувати до видання монографію «Захист рятувальників від впливу тепла», написаної у співавторстві зі співробітниками Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля під загальною редакцією В.К
 9. Затвердити план виконання наступних кафедральних науково- дослідних тем:

Н-1-15 «Розвиток теорії та удосконалення комплексних засобів гідро-ротаціонного  охолодження – знесилення повітря». Керівник  Гого В.Б.

Початок роботи – 01.06.2015р .

Кінець роботи – 30.06.2020р.

Н-2-15 «Удосконалення способів підвищення стійкості гірничих виробок в умовах глибоких шахт».  Керівник  Негрій  С.Г.

Початок роботи – 01.01.2015р .

Кінець роботи –31.12.2017р.

Н-3-15 «Розробка наукових основ, методів та засобів проектування інформаційних управляючих систем». Керівник Федоров Є.Є.

Початок роботи – 01.01.2015р .

Кінець роботи – 31.12.2017р.

Н-4-15 «Розробка та дослідження ресурсо- і енергозберігаючих технологій переробки горючих копалин» Керівник Збиковський Є.І.

Початок роботи – 01.01.2015р.

Кінець роботи – 31.12.2019р.

Н-5-15 «Розробка та дослідження компонентів розподілених паралельних моделюючих середовищ». Керівник Святний В.А.

Початок роботи – 01.09.2015р .

Кінець роботи – 30.06.2017р.

Н-7-15«Алгоритмічні методи підвищення ефективності паралельних та графічних моделюючих систем». Керівник Дмитрієва О.А.

Початок роботи – 01.01.2015р .

Кінець роботи – 01.12.2019р.

Н-1-16 «Оптимізація режимів роботи автономних установок електроживлення». Керівник  Сивокобиленко В.Ф.

Початок роботи – 01.01.2016р .

Кінець роботи – 01.12.2020р.

Н-2-16 «Температурній ефект олігомеризації заміщених алканів в рамках квантово-хімічного підходу». Керівник Картошинська О.С.

Початок роботи – 01.01.2016р .

Кінець роботи – 01.12.2017р.

Н-3-16 «Соціально-культурні та демографічні зрушення в західних регіонах Донбасу (2013-2021 рр.). Керівник  Моісєєнко Л.М.

Початок роботи – 01.09.2016р .

Кінець роботи – 01.12.2021р.

Н-4-16 «Дослідження впливу зміни фізико-механічних властивостей гірських порід на формування напружено-деформованого стану підроблюємого масиву і розробка ефективного способу управління покрівлею в очисних вибоях». Керівник  Ляшок Я.О.

Початок роботи – 01.11.2016р .

Кінець роботи – 31.12.2021р.

Н-5-16 «Розробка структурно-компонувальної моделі мехатронного виймально-прохідницько-закладального комплекса для високо-ефективного інтенсивного виймання вугілля». Керівник Семенченко А.К.

Початок роботи – 01.09.2016р .

Кінець роботи – 31.12.2017р.

Н-6-16 «Інформаційно-комунікативне забезпечення соціально-економічного розвитку в умовах глобалізації». Керівник Хобта В.М.

Початок роботи – 01.11.2016р .

Кінець роботи – 31.10.2018р.

Н-7-16 «Моделі та інформаційні технології в детермінованих та стохастичних соціально-економічних системах». Керівник  Румянцев М.В.

Початок роботи – 01.10.2016р .

Кінець роботи – 01.09.2019р.

Н-1-17 «Розробка концепції руйнування гірських порід як локального структурно-фазового переходу з метою пошуку короткострокового передвісника геодинамічних явищ». Керівник  Носач О.К.

Початок роботи – 01.01.2017р .

Кінець роботи – 31.12.2019р.

Н-2-17 «Методологічні засоби та прикладні аспекти розвитку соціально-економічних систем  в умовах невизначеності та ризику». Керівник  Лисенко С.М.

Початок роботи – 01.01.2017р .

Кінець роботи – 31.12.2020р.

 Н-3-17 «Підвищення ефективності та екологічної безпеки техніки і технологій перероблювальних технологічних комплексів». Керівник Топоров А.А.

Початок роботи – 01.01.2017р .

Кінець роботи – 31.12.2018р.

Н-4-17 «Розвиток фінансово-економічної системи України в умовах децентралізації». Керівник  Рекова Н.Ю.

 Початок роботи – 01.01.2017р .

 Кінець роботи – 31.12.2018р.

Н-5-17 «Формування ключових компетентностей майбутніх фахівців гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах».  Керівник  Кабанець М.М.

Початок роботи – 01.01.2017р .

 Кінець роботи – 31.12.2019р.    

Н-6-17 «Розробка методів і засобів підвищення ефективності комп’ютерізованих інформаційно-вимірювальних систем технологічних процесів». Керівник Зорі А.А.

Початок роботи – 03.04.17р.

Кінець роботи – 31.12.18 р.

«Структурно- тектонічні особливості формування геологічних тіл і їх вплив на склад і якість корисних копалин». Керівник Альохін В.І.

Початок роботи – 01.01.2017

Кінець роботи –  31.12.2019 р.

«Небезпечні прояви гірничого тиску при підтриманні гірничих виробок в складних гірничо- геологічних умовах». Керівник Кіпко О.Е.

Початок роботи –01.01.2017

Кінець роботи – 31.12.2019 р.

«Геометризація тектонічних порушень Центрального та Красноармійського геолого- промислових районів Донбасу». Керівник Фролов О.В.

Початок роботи –01.01.2017

Кінець роботи – 31.12.2019 р.

 

«Дослідження та удосконалення технічного рівня гірничо- підготовчих робіт на шахтах Красноармійського вуглепромислового району Донбасу». Керівник Каменець В.І.

Початок роботи –01.01.2017

Кінець роботи – 31.12.2019 р.

«Українське суспільство в умовах трансформацій: міждисциплінарний дискурс». Керівник Дмитрик І.О.

Початок роботи –01.01.2017

Кінець роботи – 31.12.2019 р.

 1. Ліквідувати Центр підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Індустріального інституту ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
 2. Рекомендувати до видання навчального посібника для студентів технічних спеціальностей «Основи управління якістю (теоретико- методологічні аспекти)», автори Костюченко М.П., Ляшок Я.О., Подкопаєв С.В., Кіпко О.Е., обсяг 415 с.
 3. Затвердити план виконання наступних науково- дослідних тем, що фінансуються за рахунок держбюджета:

«Аналіз термодинамічних та морфологічних параметрів плівок заміщених вуглеводнів на поверхні поділу фаз рідина/пара», керівник проф. Ю.Б.Висоцький.

«Теоретичні основи підвищення ефективності шліфування важкооброблюваних крихких матеріалів із урахуванням особливостей їх фізико- механічних властивостей і структури», керівник проф.. Л.П.Калафатова.

«Розробка системи вимірювального контролю концентрації метану та пилу для визначення меж вибуховості рудничної атмосфери шахт», керівник проф.. А.А.Зорі

«Розробка механізму державного регулювання вимушеної внутрішньої міграції», керівник проф.. І.Б.Швець

«Розробка мікропроцесорного селективного захисту від замикань на землю в традиційних електричних мережах 6-10 кВ та системах SmartGrid», керівник проф.. В.Ф,Сивокобиленко.

 1. У відповідності з частиною сьомою статті 73 Закону України від 1 липня 2014 року № 1556-VII  «Про вищу освіту», а також пункту 5.1 Розділу 5 Договору про навчання в Державному вищому навчальному закладі «Донецький національний технічний університет» підвищити плату за навчання з 01 вересня 2017 року на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік.

 

 

Протокол №9 ВЧЕНОЇ РАДИ ДВНЗ «ДОННТУ»

16 лютого 2017 р.
 1. Затвердити «Положення про всеукраїнську олімпіаду Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти».

Протокол №8 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

23 січня 2016 р.
 1. Затвердити Правила призначення стипендій студентам ДонНТУ.
 2. Встановити загальний ліміт стипендіатів – 45% від фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному факультеті, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних факультетів, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки).
 3. Встановити ліміт стипендіатів, яким буде призначатись академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні – 3% фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному курсі факультету за всіма спеціальностями (напрямами підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних факультетів, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки), але не менше однієї особи.
 4. Затвердити зміни до «Положення про документи про вищу освіту державного зразка та додатки до них ДВНЗ «ДонНТУ»
 5. Затвердити тему докторської дисертації доцента кафедри менеджменту Подлужної Н.О. «Методологічні засади становлення економіки знань як основи людського розвитку», спеціальність 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика та призначити науковим консультантом д.е.н. Захарову О.В.
 6. Рекомендувати до видання навчальний посібник «Теорія електричних кіл», автори Сенько В.Ф., Вовна О.В., Лактіонов І.С.
 7. Рекомендувати до видання монографію «Повышение эффективности шлифования твердых сплавов и конструкционной керамики», автори Л.П. Калафатова, П.Г. Матюха, Д.В. Поколенко, С.Ю.Олейник, С.А. Поезд.
 8. Рекомендувати до видання навчальний посібник «Сучасні мікроконтролери. Теорія і практика використання стандартних модулів Arduino», автори Зорі А.А., Тарасюк В.П., Штепа О.А.
 9. Рекомендувати до видання монографію «Проблема промислової безпеки та охорони праці у паливно- енергетичному комплексі України», автори Здановський В.Г., Глива В.А., Ляшок Я.О., Подкопаєв С.В., Іорданов І.В.
 10. Приєднати кафедру гірничої електротехніки та автоматики ім.. Лейбова факультету КІТАЕР до кафедри автоматики та телекомунікацій
 11. Внести зміни до «Положення про семестровий контроль…» та до «Положення про екзаменаційні комісії», затвердити форми документів, що відповідають змінам

Протокол №7 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

20 грудня 2016 р.
 1. Затвердити зміни до форм документів державного зразка та додатків до них і академічну довідку.
 2. За результатами таємного голосування обрати співробітників за конкурсом.
 3. Затвердити положення про дільничну виборчу комісію.
 4. Визнати, що наступні держбюджетні теми виконані в повному обсязі, згідно ТЗ та за затвердженим календарним планом, вважати їх завершеними, звіт затвердити:
  • Тема «Алгоритмічні методи підвищення ефективності паралельних комп’ютерних систем при моделюванні динамічних об’єктів»;
  • тема «Розробка математичних моделей для аналізу динамічної стійкості та методів захисту гібридних електричних систем»;
  • тема «Розробка та дослідження експериментального зразка оптичного вимірювача концентрації метану для вугільних шахт»;
  • тема «Розробка систем керування електроприводами кранових механізмів, що забезпечують демпфування коливань протяжних конструкцій та переміщуваних вантажів»;
  • тема «Розробка ресурсозберігаючої технології рафінування сталі та дослідження утворення неметалевих включень та формування глазурі на поверхні футеровки ковша».
 5. Затвердити результати виконання та звіт з науково- дослідної роботи «Методологічний базис реформування системи місцевих фінансів на засадах фіскальної децентралізації: європейський досвід, вітчизняна практика та можливості застосування для розвитку пост- конфліктних територій», яка виконувалась при грантовій підтримці Державного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом Ф71/71-2016 (договір від 13.07.2016).
 6. Рекомендувати до друку монографії

Протокол №6 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

06 грудня 2016 р.
 1. Затвердити нормативні документи щодо проведення виборів ректора ДонНТУ:
 • Положення щодо організації виборчої системи та проведення виборів ректора Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»;
 • Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»;
 • Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»;
 • Положення про центральну виборчу комісію з проведення виборів ректора Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»;
 • Порядок акредитації та організації роботи спостерігачів від кандидата на посаду ректора на виборах ректора Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»;
 • Порядок акредитації та організації роботи спостерігачів від громадських організацій на виборах ректора Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет».
 1. Затвердити нормативні документи для роботи приймальної комісії:
 • Правила прийому до ДонНТУ у 2017 році ;
 • Положення про порядок подання і розгляду апеляцій вступників до Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”;
 • Положення про вступні випробування Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”;
 • Положення про приймальну комісію Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»;
 • Положення про проведення співбесід Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”; Порядок поселення вступників та студентів до гуртожитків Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”;
 • Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” в 2017 році.
 1. Затвердити «Положення про Комісію щодо визнання документів про освіту, виданих іноземними навчальними закладами».
 2. Рекомендувати до видання черговий випуск фахового видання з педагогічних наук «Наукові праці Вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет». Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». Випуск 1-2 (18-19), 2016 р., 185 с.

Протокол №5 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

17 листопада 2016 р.
 1. Затвердити «Положення про організацію освітнього процесу».
 2. Про підготовку студентів-економістів в українських та європейських університетах.
 3. Затвердити теми аспірантів та докторантів, призначити керівників та наукових консультантів

Протокол №4 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

27 жовтня 2016 р.
 1. Зміни в умовах прийому до університету.
 2. Порівняння навчальних планів спеціальностей факультету машинобудування, екології та хімічних технологій з навчальними планами європейських університетів.
 3. Поточні питання
  • Затвердити звіт Костянтинівського індустріального технікуму ДВНЗ «ДонНТУ» про акредитаційний самоаналіз з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
  • Прийняти пропозицію трудового колективу Красноармійського індустріального інституту та перейменувати Красноармійський індустріальний інститут ДВНЗ «ДонНТУ» на «Індустріальний інститут Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет».
  • Прийняти пропозицію трудового колективу Артемівського індустріального технікуму та перейменувати Артемівський індустріальний технікум ДВНЗ «ДонНТУ» на «Бахмутський індустріальний технікум Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет».

Протокол №3 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

29 вересня 2016 р.
 1. Затвердити звіт про роботу приймальної комісії у 2016 році.
 2. Затвердити стратегію рекламної та іміджевої діяльності ДонНТУ.
 3. Поточні питання
  • Звернутися до МОНУ з клопотанням про оголошення конкурсу на посаду ректора ДВНЗ «ДонНТУ».
  • Задовольнити клопотання кафедри ПМІ про відкриття спеціалізації «Програмне забезпечення мультимедійних систем для ігрових додатків» в рамках спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення».
  • Задовольнити клопотання кафедр про дозвіл доцентам керувати науковою роботою аспірантів.

Протокол №2 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

05 вересня 2016 р.
 1. Обрати делегатами Другого всеукраїнського з’їзду вищих навчальних закладів державної форми власності Швець Ірину Борисівну, професора, доктора економічних наук, проректора з міжнародних зв’язків, та Олейнікова Олександра Анатолійовича, доцента, кандидата технічних наук, декана факультету економіки та менеджменту.
 2. Кандидатів у члени Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти не висувати.

Протокол №1 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

26 серпня 2016 р.
 1. Реорганізувати склад факультетів економіки та менеджменту та гірничого наступним чином. На базі кафедр економічної теорії і державного управління, менеджменту і маркетингу, міжнародної економіки і бізнес-адміністрування, управління персоналом та економіки праці створити кафедри економічної теорії, державного та адміністративного управління, міжнародної економіки та маркетингу, менеджменту. Кафедру соціології і суспільно-гуманітарних наук включити до складу кафедри історії та права. Інші кафедри факультетів залишити без змін.
 1. Затвердити результати першого етапу Конкурсу проектів фундаментальних та прикладних досліджень і розробок, наданих науковцями університету, які виконуватимуться за рахунок загального фонду держбюджету починаючи з 2017 року.
 1. Поточні питання
  • Висунути І.С.Лактіонова на здобуття стипендії Кабінету міністрів України для молодих вчених
  • Рекомендувати до видання монографію Вовни О.В. «Оптоелектронні вимірювальні системи концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері шахт: монографія», обсяг 336 с., та монографію «Комп’ютеризовані вимірювачі комплексу фізичних параметрів ґрунтів та мікроклімату промислових теплиць», автори І.С. Лактіонов, О.В. Вовна, А.А. Зорі, обсяг 212 с.
  • Внести зміни у текст «Положення про порядок конкурсного відбору на посади науково- педагогічних працівників ДонНТУ».
  • Затвердити Концепцію проекту № 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP-GameHub: University-enterprises cooperation in game industry in Ukraine програми ЄС Еразмус+ у ДонНТУ
  • Перейменувати відділ сприяння працевлаштуванню студентів «Центр кар’єри» на «Центр кар’єри і маркетингу».

Протокол №11 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

08 липня 2016 р.
 1. Обговорення й затвердження змін до Правил прийому згідно з наказом МОН від 02 липня 2016 року № 755.
 1. Обговорення й затвердження змісту «Тимчасового положення про організацію освітнього процесу у ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», продовження його дії на 2016/17 навчальний рік, до розгляду та затвердження нового Положення.

Протокол №10 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

04 липня 2016 р.

Обговорення й ухвалення змін до Правил прийому згідно з наказом МОН від  06 червня 2016 року № 622, «Порядок прийому до ДВНЗ «ДонНТУ» для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) у 2016 році.

Протокол №9 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

16 червня 2016 р.
 1. Нагородження спывробітників грамотами з нагоди святкування 95-річчя ДонНТУ.
 2. Кадрові питання
 3. Поточні питання.

3.1 Про рекомендацію до видання Наукових праць Донецького національного технічного університету Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація» № 1(29)’2016, Наукових праць Донецького національного технічного університету Серія: Економічна (2016 рік, №1), збірки доповідей ІІ Всеукраїнської науково- технічної конференції молодих учених, аспірантів та студентів «Автоматизація, контроль та управління: пошук ідей та рішень (АКУ-2016, Красноармійськ, 23-27 травня 2016 року)», монографії проф.. Федорова Є.Є. «Штучні нейронні мережі».

3.2. Про встановлення вартості навчання для студентів набору 2016 року денної та заочної форм навчання, що навчаються за програмами підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра за рахунок юридичних або фізичних осіб.

Протокол №8 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

18 травня 2016 р.

Ювілейні заходи з приводу святкування 95-річчя ДонНТУ

Доповідач:  в.о.ректора Я.О.Ляшок

Підсумки семінару в Міністерстві освіти та науки України

Доповідач:  перший проректор Л.Л.Бачурін

Кадрові питання

Поточні питання: 

 1. Подання завідуючого кафедрою комп’ютерної інженерії Святного Володимира Андрійовича щодо обрання професора Штуттгартського університету, директора інституту прикладної механіки і кластера технологій математичного моделювання доктора-інженера Вольфганга Елерса Почесним доктором Донецького Національного технічного університету.
 2. Про рекомендацію до видання збірника наукових праць ДонНТУ, присвяченого 95-річчю університету., матеріалів форуму «Донбас 2020: перспективи розвитку очима молодих вчених»,  збірника наукових праць ДонНТУ, серія «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка», випуск 1 (22), 2016., навчальних посібників та монографій.
 3. Подання декана факультету машинобудування, екології та хімічної технології Сурженка А.М. щодо обрання ад’юнкта гірничого факультету Сілезького технічного університету «Політехніка Шльонська» доктора Юзефа Парханського Почесним доктором Донецького Національного технічного університету.
 4. Про затвердження освітньо- наукових програм і навчальних планів підготовки аспірантів.
 5. Про затвердження та коригування тем дисертаційних досліджень аспірантів та докторантів.

Протокол №7 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

31 березня 2016 р.
 1. Вручення дипломів переможцям конкурсів та олімпіад.
 2. Звіт про виконання міжнародних програм.

Доповідає проректор з міжнародних зв’язків Швець Ірина Борисівна.

 1. Положення про планування та облік роботи науково- педагогічних працівників.

Доповідає перший проректор Бачурін Леонід Леонідович.

 1. Поточні питання.

Протокол №6 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

25 лютого 2016 р.
 1. Результати проведення зимової сесії та захисту випускних кваліфікаційних робіт.

Доповідає начальник навчального відділу Волков Сергій Володимирович.

 1. Результати наукової роботи ДонНТУ у 2015 році.

Доповідає  проректор з наукової роботи Башков Євген Олександрович.

 1. Обрання за конкурсом.
 2. Поточні питання.

Протокол №5 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

17 грудня 2017 р.
 1. Звіт адміністрації університету про роботу 1 2015 році.

Доповідає  в.о.ректора ДонНТУ Ярослав Олександрович Ляшок.

 1. Обрання за конкурсом і представлення до вчених звань.
 2. Про внесення змін  до положення  про порядок конкурсного відбору на посади науково- педагогічних працівників ДонНТУ згідно з рекомендаціями МОН.

Доповідає перший проректор Бачурін Леонід Леонідович.

 1. Поточні питання.

Протокол №4 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

14 грудня 2015 р.
 1. Затвердження Правил прийому до базового університету державного вищого навчального закладу «ДонНТУ» у 2016 році.

Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Тарасюк Вікторія Павлівна

Протокол №3 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

26 листопада 2015 р.
 1. Про новий порядок підготовки  фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі, докторантурі ДонНТУ.

Доповідає завідувач аспірантурою Следь Олександра Миколаївна.

 1. Про затвердження Положення про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої освіти.

Доповідає перший проректор Бачурін Леонід Леонідович.

 1. Про встановлення вартості надання освітніх послуг за напрямами і спеціальностями для 2016 року набору.

Доповідає перший проректор Бачурін Леонід Леонідович.

 1. Обрання за конкурсом і представлення до вчених звань.
 2. Поточні питання.

Протокол №2 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

22 жовтня 2015 р.
 1. Стан та завдання профорієнтаційної роботи  в університеті.

Доповідає проректор з науково-педагогічної роботи Воропаєа Вікторія Яківна.

 1. Перспективи участі науковців університету у міжнародних проектах.

Доповідає  проректор з міжнародних зв’язків Швець Ірина Борисівна.

 1. Обрання за конкурсом і представлення до вчених звань.
 2. Поточні питання.

Протокол №1 засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»

3 вересня 2015 р.
 1. Про реорганізацію факультетів та кафедр університету.

Доповідає в.о.ректора Ляшок Ярослав Олександрович.

 1. Результати дипломування випускників ДонНТУ у 2015 році.

Доповідають: начальник навчального відділу Волков Сергій Вікторович, директор Костянтинівського індустріального технікуму Бабкіна Олена Миколаївна, директор Артемівського індустріального технікуму Новіков Володимир Вікторович.

 1. Підсумки вступної кампанії 2015 року.

Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Тарасюк Вікторія Павлівна.

 1. Обрання за конкурсом, представлення до вчених звань.
 1. Поточні питання.