Правила прийому
абітурієнтів

Оновлено додаток 5 29.01.2015 р.

Оновлено 20.01.2015 р.

Оновлено зміни до правил від 31.07.2015 р.

Правила прийому до до базового університету Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” у 2015 році

 

Провадження освітньої діяльності у Державному вищому навчальному закладі “Донецький національний технічний університет” (ДВНЗ «ДонНТУ») здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 527659, дата видачі ліцензії 25.11.2014 р., термін дії ліцензії вказаний в додатку.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за № 1390/26167.

 (Завантажити правила)

Зміни до Правил прийому до ДВНЗ “ДонНТУ”в 2015 році

Зміни до Правил прийому до ДВНЗ “ДонНТУ”в 2015 році від 31.07.2015 р.

 1. Загальні положення
 2. Вимоги до рівня освіти вступників
 3. Фінансування підготовки фахівців
 4. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
 5. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до базового ДВНЗ «ДонНТУ»
 6. Організація і проведення конкурсу, вступних екзаменів та фахових випробувань
 7. Цільовий прийом до базового університету ДВНЗ «ДонНТУ»
 8. Зарахування за співбесідою
 9. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
 10. Зарахування поза конкурсом
 11. Право на першочергове зарахування
 12. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування
 13. Надання рекомендацій для зарахування
 14. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
 15. Коригування списку рекомендованих до зарахування
 16. Наказ про зарахування
 17. Зарахування до базового ДВНЗ «ДонНТУ» на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників
 18. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до базового ДВНЗ «ДонНТУ»
 19. Додатки

І. Загальні положення

 • Базовий університет ДВНЗ «ДонНТУ» оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційним рівнем спеціаліста, ступенем магістра та бакалавра, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (додаток 1).
 • До базового університету ДВНЗ «ДонНТУ» приймаються громадяни України, особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, закордонні українці, біженці та особи, які потребують додаткового захисту, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Особи без громадянства та іноземці, які проживають постійно в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів.

Прийом до базового університету ДВНЗ «ДонНТУ» на ступінь магістра та бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

 • Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Вступникам надається місце у кімнаті гуртожитку, де може проживати від 2 до 4 осіб залежно від типу гуртожитку. Умови проживання відповідають чинним санітарним нормам.
 • Поселення вступників та студентів відбувається відповідно до «Умов поселення вступників та студентів до гуртожитків ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», затверджених ректором.

 

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності.

2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра (додаток 4).

2.3. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (додаток 4). Прийом на підготовку фахівців ступеня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

2.4. Базовий університет ДВНЗ «ДонНТУ» приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття ступеня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (додаток 3). Зазначені категорії осіб зараховуються за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами IV, V, VI цих Правил.

2.5. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня магістра у межах вакантних місць ліцензованого обсягу приймаються особи, які вже здобули вищу освіту ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (або ступеня магістра) іншого напряму (спеціальності) підготовки. Курс прийому визначається за академічною різницею. Зазначені категорії осіб зараховуються за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами IV, V, VI цих Правил. Підготовка здійснюється за кошти фізичних або юридичних осіб.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

 


3.1. Фінансування підготовки фахівців у базовому університеті ДВНЗ «ДонНТУ» здійснюється:

 • за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням;
 • за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в базовому університеті ДВНЗ «ДонНТУ» на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень, ступінь громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у базовому університеті ДВНЗ «ДонНТУ», якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

3.4. Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня у ДВНЗ «ДонНТУ» за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

IV. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи приймальної комісії з абітурієнтами:

 • з 10 липня до 28 серпня – з 9.00 до 16.00.
 • 11, 18, 25 липня, 01 серпня з 9.00 до 14.00
 • 24, 31 липня, 8, 12,13,15 серпня, – з 9.00 до 18.00.
 • Вихідні дні: 12, 19, 26 липня; 2, 9, 16, 22, 23 серпня 2015 року.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2015 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

24 липня 2015 року

(до 18.00)

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

31 липня 2015 року

(до 18.00)

Строки проведення вступних випробувань

25 липня – 31 липня 2015 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих не пізніше 12.00 4 серпня 2015 року
Виконання вступниками вимог до зарахування
– на місця державного замовлення – не пізніше 18.00 8 серпня 2015р. – не пізніше 14.00 10 серпня 2015р.
– на повну оплату – не пізніше 18.00 15 серпня 2015 р – не пізніше 14.00 12 серпня 2015 р
Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 12.00   10 серпня 2015 року;за кошти фізичних та юридичних осіб за умови виконання державного замовлення відповідного напряму – не пізніше 17 серпня 2015 року за державним замовленням – не пізніше 14.00   12 серпня 2015 року;за кошти фізичних та юридичних осіб за умови виконання державного замовлення відповідного напряму – не пізніше 14 серпня 2015 року
Рекомендація до зарахування на вакантні місця державного замовлення не пізніше 18.00 12 серпня2015 р. не пізніше 18.00 13 серпня2015 р.

4.3. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання за ступенем бакалавра осіб, які здобули ступінь бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, ступінь магістра за іншими напрямами підготовки проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2015 року

Закінчення прийому заяв та документів

25 серпня 2015 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 26 серпня 2015 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 28 серпня 2015 року

4.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводяться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2015 року

Закінчення прийому заяв та документів

24 липня 2015 року

Строки проведення вступних екзаменів

25 липня – 01 серпня 2015 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих
 • не пізніше 12.00 2 серпня 2015 року;
 • оновлений – не пізніше 12.00 7 серпня 2015 року (формується у разі необхідності)
Терміни зарахування вступників
 • за державним замовленням – не пізніше 15.00 8 серпня 2015 року;
 • за кошти фізичних, юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму – не пізніше 14 серпня 2015 року

4.5. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

13 липня 2015р.

Закінчення прийому заяв та документів

24 липня 2015р.

Строки проведення вступних випробувань

25 липня – 6 серпня 2015р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 10 серпня 2015р.

Терміни зарахування вступників
 • за державним замовленням – не пізніше 14 серпня 2015р.;
 • за кошти фізичних, юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 28 серпня 2015р.

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до базового ДВНЗ «ДонНТУ»

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до базового університету ДВНЗ «ДонНТУ» (далі – заява) у паперовій або в електронній формі. Заява у паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії.

5.2. У заяві вступники вказують спеціальність, спеціалізацію, мову, факультет та форму навчання.
Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу пріоритетність. Пріоритетність, визначена вступником у заяві про участь у конкурсі, не може бути змінена протягом вступної кампанії.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий ступінь, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

У разі відсутності у вступника додатка до диплома у друкованому вигляді під час подання заяви для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня магістра відомості про цей додаток (його змістовну частину) приймальна комісія отримує з Єдиної бази.

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копії документа державного зразка про раніше здобутий ступінь, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог зарахування).

5.5. Вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2015 році.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі мають право:

особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання;

особи, звільнені з військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу.

5.8. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не мають підстав для особливих умов участі у конкурсі і зарахуванні, визначених Умовами прийому та цими Правилами, на основі атестату про повну загальну середню освіту, сертифікату (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до базового університету ДВНЗ «ДонНТУ», та вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра.

5.9. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172.

5.10. Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них. Заяви до ДВНЗ «ДонНТУ» на певний напрям підготовки (спеціальність) на різні форми навчання подаються вступником окремо, але вважаються фактом подання однієї заяви. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (Єдиної бази) безпосередньо під час прийняття заяви. Заяви подані вступниками до приймальних комісій в паперовому вигляді та зареєстровані в Єдиній базі, обробляються приймальною комісією.

Приймальна комісія перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів.

5.11. Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано рішенням приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ» до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

5.12. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника) Єдиної бази, або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до вищого навчального закладу, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахування на навчання (анулювання наказу про зарахування).

5.13. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до базового університету ДВНЗ «ДонНТУ» протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів (фахових випробувань), але не пізніше 01 серпня 2015 року.

5.14. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

5.15. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

5.16. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання за заявою власника іноземних документів або особи, яка представляє його інтереси з питань визнання, на підставі нотаріально оформленої довіреності.

5.17. Особи, які вступають на напрям «Гірництво» денної форми навчання, обов’язково проходять медичний огляд у медичному закладі МОЗ України.

VI. Організація і проведення конкурсу, вступних екзаменів та фахових випробувань

6.1. Приймальна комісія допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання базового рівня (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) для здобуття ступеня бакалавра (додаток 5).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття ступеня бакалавра денної та заочної форми навчання, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів) відповідного рівня та середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти (додаток 5).

Кб= S1∙K1+ S2∙K2+ S3∙K3+ AT ∙ K4

де Кб – конкурсний бал;

S1, S2, S3 – бали сертифікатів з конкурсних предметів (бали вступних екзаменів);

K1, K2, K3 – вагові коефіцієнти сертифікатів;

K4 – ваговий коефіцієнт атестата (у ДВНЗ «ДонНТУ» складає 0,1);

AT – бали документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту.

До конкурсного бала додають додаткові бали за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів ДВНЗ «ДонНТУ», що нараховуються з урахуванням коефіцієнтів відповідно до п.9.1 та п 9.2 цих Правил.

6.3. Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та вноситься до Єдиної бази, де середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 3 Умов прийому. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

6.4. Прийом на навчання на здобуття ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється на конкурсній основі у відповідності до підсумкового бала, який обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови – англійської, французької, німецької (для вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістра) та підсумкової оцінки за 100-бальною шкалою, яка вказана в додатку до диплома бакалавра (включно з оцінками державних підсумкових атестацій).

Щодо конкурсного відбору для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» або ступеня «магістр» денної та заочної форми навчання осіб, які отримали диплом бакалавра за іншою спеціальністю, то вони можуть бути зараховані за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра (та з урахуванням іспиту з іноземної мови для ступеня «магістр»).

Приймальна комісія допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста вступників, які з фахового випробування отримали оцінку не нижче ніж 60 балів, для вступу на навчання на здобуття ступеня магістра – з фахового випробування та з вступного екзамену з іноземної мови отримали оцінку не нижче ніж 60 балів.

Підсумкова оцінка розраховується за 100-бальною шкалою як середньозважена.

Оцінки з додатка до диплома бакалавра, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином:

Оцінка за 5-бальною шкалою

Оцінка за 100-бальною шкалою

5

95

4

82

3

67

зараховано

80

Результати фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови оцінюються за 100-бальною шкалою.

6.5. Для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, при вступі на перший курс навчання (із скороченим терміном підготовки бакалавра) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця), за умови вступу на споріднену спеціальність, встановлюються фахові вступні випробування. Конкурсний бал цієї категорії вступників обчислюється як сума результату фахового вступного випробування, що оцінюється за 5-бальною шкалою, та середнього балу, який розраховується на підставі оцінок із додатка до диплома молодшого спеціаліста з округленням шляхом усікання до сотих частин бала

6.6. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.7. Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України (зі змінами), затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08.12.95 №340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.01.96 за №1/1026. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до екстернату в базовий університет ДВНЗ «ДонНТУ» для здобуття ступеня бакалавра зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, визначених “Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів)” (додаток 5). Вступники на навчання на базі інших здобутих освітніх (освітньо-кваліфікаційних) рівнів та ступенів зараховуються до екстернату за результатами фахового іспиту з профільного предмета.

6.8. Для конкурсного відбору осіб, які на основі вищої освіти ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра іншого напряму підготовки вступають для здобуття ступеня бакалавра, конкурсний бал розраховується як підсумкова оцінка документа (додатка документа) про освіту за 100-бальною шкалою відповідно п.6.4 цих Правил.

6.9. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче ніж встановлений цими Правилами мінімальний рівень, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.10. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ДВНЗ «ДонНТУ», розглядає апеляційна комісія відповідно до «Положення про апеляційну комісію Донецького національного технічного університету». Склад та порядок роботи апеляційної комісії затверджується наказом ректора університету. Апеляційна заява на результати вступних випробувань подається вступником особисто в день оголошення результатів у разі незгоди з оцінкою, отриманою ним на вступному випробуванні. Подана апеляція анулює результати вступного випробування, на який вона подається. За результатами розгляду апеляції робота оцінюється заново. У разі необхідності зміни оцінки відповідне рішення оформлюється актом, а зміна також відображається у роботі та в екзаменаційному листі.

6.11. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з російської мови та літератури).

Результат екзамену при вступі на основі повної загальної середньої освіти оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість балів сертифіката з української мови та літератури.

6.12. Рішенням приймальної комісії результати вступного екзамену з конкурсного предмета щодо вступу на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на інший напрям підготовки (іншу спеціальність) у ДВНЗ «ДонНТУ».

VII. Цільовий прийом до базового університету ДВНЗ «ДонНТУ»

7.1. Цільовий прийом організовується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року №1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

7.2. Особи, які вступають за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане обласною державною адміністрацією, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

7.3. Установлена квота не повинна перевищувати 25 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки.

7.4.  Учасники цільового прийому зараховуються для здобуття ступеня бакалавра за окремим конкурсом. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників. Заяві вступника на участь у конкурсі за цільовим направленням встановлюється найвищий пріоритет. Вступник у рік вступу має право скористатися цільовим направленням один раз.

7.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, беруть участь у конкурсі відповідно до конкурсного бала загального рейтингового списку.

7.6 Вступник у рік вступу має право скористатися цільовим направленням один раз.

 

VIII. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до ДВНЗ «ДонНТУ» особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право. Співбесіда із зазначеними категоріями осіб проводиться з загальноосвітніх конкурсних предметів, визначених цими Правилами для вступників на відповідний напрям підготовки за програмами ЗНО 2015р.

8.2. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, що передбачені цими Правилами, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

8.3. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія вищого навчального закладу приймає рішення про можливість зарахування до вищих навчальних закладів понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад.

IX. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України при вступі на відповідний напрям підготовки базового університету ДВНЗ «ДонНТУ» нараховуються бали за особливі успіхи (до 5 %).

Бали нараховуються відповідно до секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті. Відповідність секцій напрямам підготовки, на які при вступі до вищих навчальних закладів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра зараховуються бали за особливі успіхи, визначається згідно з переліком, наведеним у додатку 7 цих Правил.

9.2. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу успішно закінчили підготовчі курси ДВНЗ «ДонНТУ» (базового університету або Красноармійського індустріального інституту) для вступу на основі повної загальної середньої освіти до базового університету ДВНЗ «ДонНТУ» для здобуття ступеня бакалавра на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки, при вступі на відповідний напрям базового університету ДВНЗ «ДонНТУ» нараховуються бали за успішне закінчення підготовчих курсів (до 5 %).

Бали нараховуються відповідно до Переліку природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, наведеному у додатку 6.2 цих Правил.

9.3. Норма, визначена пунктом 9.2 цього розділу, поширюється на підготовчі курси ДВНЗ «ДонНТУ», обсяг навчальних годин яких складає не менше ніж 150 аудиторних годин та строк навчання – не менше ніж три місяці.

9.4. Додаткові бали встановлюються лише для однієї із зазначених в п.9.1 або п.9.2 категорій вступників в ДВНЗ «ДонНТУ».

X. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
 • інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;
 • члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право».

 

 

 

 

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, при вступі на основі повної загальної середньої освіти установлена рішенням приймальної комісії та зазначена у додатку 5 цих Правил.

 

10.3. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, при вступі на основі базової та повної вищої освіти встановлена рішенням приймальної комісії та зазначається при формуванні пропозицій щодо вступу у Єдиній базі.

10.4. Згідно зі встановленими квотами зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

10.5. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 10.1 цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктами 10.2, 10.3 цього розділу, беруть участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

10.6. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня магістра.

XI. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до ДВНЗ «ДонНТУ» мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
 • випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти.

11.2. За рівними показниками, визначеними пунктом 11.1 цих Правил, право на першочергове зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра мають вступники, які з суми сертифікатів (вступних випробувань) (без додавання до суми сертифікату (вступного випробування) з української мови) мають більшу кількість балів.

11.3. За рівними показниками, визначеними пунктом 11.1 цих Правил, право на першочергове зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста мають:

 • переможці та призери Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та Всеукраїнських студентських олімпіад, затверджених наказом МОН України (підтверджується відповідними документами);
 • особи, що мають наукову публікацію у спеціалізованих виданнях, затверджених ВАК України (підтверджується відповідними документами);
 • особи, що приймали участь у наукових конференціях за останні 2 роки навчання (підтверджується тезами доповідей);
 • особи, які пройшли сертифікацію комп’ютерних користувачів, підтверджену сертифікатом ECDL;
 • особи, які мають рекомендацію випускної кафедри.

11.4. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною в пунктах 11.1, 11.2, 11.3 цих Правил.

XII. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування

12.1. Список вступників, які вступають на умовах цільового прийому, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого відповідно до порядку формування рейтингового списку без урахування категорій вступників, визначених у розділах VIII – ХІ цих Правил.

12.2. Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, рекомендовані до зарахування поза конкурсом;
 • вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому;
 • вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
 • вступники, рекомендовані до зарахування за конкурсом.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття;
 • відповідно до розділу ХІ цих Правил (для вступників за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти) для:
 • осіб, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим пріоритетом;
 • осіб, які мають більшу суму балів результатів вступних випробувань;
 • осіб, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами;
 • осіб, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.

12.4. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника;
 • наявність підстав для вступу поза конкурсом;
 • наявність підстав до зарахування на місця цільового прийому;
 • наявність підстав для вступу за результатами співбесіди;
 • наявність підстав до зарахування як учасника міжнародних олімпіад;
 • наявність права на першочергове зарахування;
 • пріоритет заяви, зазначений вступником.

 

12.5. Рейтингові списки вступників формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах та веб-сайті базового університету.

XIII. Надання рекомендацій для зарахування

13.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця державного замовлення приймальна комісія приймає у строки, визначені розділом IV цих Правил прийому, та згідно з порядком формування конкурсного списку, визначеного у розділі ХII відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого. Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим пріоритетом з числа зазначених ним під час подання заяв, за яким вступник потрапляє до числа тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця державного замовлення.

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб може бути надана за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

13.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення відповідно до строків, визначених у розділі IV цих Правил.

13.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на інформаційних стендах приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ».

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті ДВНЗ «ДонНТУ».

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до цих Правил.

XIV. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

14.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1 та 15.2 цих Правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування за відповідним пріоритетом (із зазначених в їх заявах) зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ». Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії ДВНЗ «ДонНТУ».

14.2. Особи, які в установлений строк, визначений у пунктах 15.1 та 15.2 цих Правил, не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та цими Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

14.3. Вступник, який за результатами конкурсного відбору рекомендований до зарахування на навчання за відповідним пріоритетом (із зазначених в його заявах), до закінчення строку конкурсного відбору на навчання осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, зобов’язаний подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

15.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до відбіркової комісії вищого навчального закладу), і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

Приймальна комісія не пізніше 18 години 12 серпня надає рекомендації до зарахування на вакантні місця державного замовлення вступникам за рейтингом із числа рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, які виконали умови до зарахування відповідно до пунктів 14.1, 14.2 розділу XIV цих Правил.

Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами , зазначеними вступником під час подання заяв.

15.2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника, що подається до відбіркової комісії КІІ ДВНЗ «ДонНТУ».

15.3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 14.1 розділу XІV цих Правил.

Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

15.4. При одночасному навчанні за кількома програмами за напрямами або спеціальностями та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням,оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання.

15.5. При одночасному навчанні за кількома програмами за напрямами або спеціальностями та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються у вищому навчальному закладі за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

 

XVI. Наказ про зарахування

16.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання разом з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті ДВНЗ «ДонНТУ» у вигляді списку зарахованих.

16.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 18.5 цих Правил.

Вступники можуть бути відраховані з ДВНЗ «ДонНТУ» за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, таким особам повертаються документи, що подавались вступником.

На звільнене (і) при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір щодо зарахування осіб, у тому числі з іншого напряму підготовки (спеціальності) ДВНЗ «ДонНТУ», за умови збігу конкурсних предметів, у разі відсутності претендентів на зарахування з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (спеціальність).

16.3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 14.1 цих Правил.

XVII. Зарахування до базового ДВНЗ «ДонНТУ» на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з числа студентів ДВНЗ «ДонНТУ», про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 16.2 та 16.3 цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікується в Єдиній базі до 18.00 17 вересня 2015 року.

17.2. Роботи вступників (у т.ч. листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

XVIII. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до базового ДВНЗ «ДонНТУ»

18.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Акредитація журналістів здійснюється не менш ніж за добу до початку засідання приймальної комісії.

18.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

18.3. ДВНЗ «ДонНТУ» створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму (спеціальності). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожним напрямом (спеціальністю) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом та цільового прийому оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті ДВНЗ «ДонНТУ» не пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

18.4. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюються.

18.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування студента.

18.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг державного замовлення, вартість навчання за напрямами (спеціальностями), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до базового університету ДВНЗ «ДонНТУ» здійснюється інформаційними системами на підставі даних, внесених приймальною комісією до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів VII – XI цих Правил.

18.7. Обсяг державного замовлення для підготовки фахівців ступеня бакалавра в ДВНЗ «ДонНТУ» розміщується Міністерством освіти і науки України відповідно до результатів конкурсу, що визначається середнім конкурсним балом вступників за відповідним напрямом на момент завершення прийому заяв.

18.8. Не пізніше ніж за три дні до початку прийому документів на навчання для отримання ступеня бакалавра оприлюднюється на власному веб-сайті та вноситься до Єдиної бази інформація про кількість місць державного замовлення на напрями (спеціальності), у тому числі квоту цільового прийому, кількість місць для осіб, які вступають поза конкурсом.

 

Відповідальний секретар

приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ»                               В.П.Тарасюк

 

ПРИМІТКА: У додатках обсяги прийому та вартість навчання вказані станом на 2014 рік. При прийомі у 2015 році можливі зміни.

В зв’язку з реформуванням системи вищої освіти у цих Правилах прийому можливі зміни.

 •  Додаток 1 Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
 • Додаток 3 Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста, для здобуття ОКР бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) за умови вступу на споріднений напрям підготовки
 •  Додаток 4 Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули ОКР бакалавра, для здобуття ОКР спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю
 •  Додаток 5 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)
 •  Додаток 6.2 Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних напрямів, при вступі на які особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) вищого навчального закладу, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього вищого навчального закладу додається до 10 балів за результатами підсумкової атестації
 •  Додаток 7 Вага бала за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу