Факультет КІТАЕР

14-4-2015    Вступнику    2470   
Актуальну інформацію по факультету можна переглянути тут: http://donntu.edu.ua/kitaer

Заснування

Факультет комп’ютерних інформаційних технологій, автоматики, електроніки та радіотехніки (ФКІТАЕР) Донецького національного технічного університету був заснований як база підготовки інженерів та науково-педагогічних кадрів у галузі розробки та створення електронних, радіоелектронних пристроїв та систем автоматизації технологічних процесів та виробництв, комп’ютерних систем обробки, захисту інформації та управління, телекомунікаціних систем та мереж. Факультет було створено шляхом об’єднання двох факультетів КІТА (комп’ютерних інформаційних технологій та автоматики, 1977 року заснування) та РТСП (радіотехніки та спеціальної підготовки, 2002 року заснування).

Навчання

Сьогодні на факультеті КІТАЕР готують бакалаврів, спеціалістів та магістрів, які проектують та експлуатують електронні пристрої, системи автоматизації технологічних процесів та виробництв, комп’ютерні системи обробки інформації та управління, засоби та системи телекомунікацій.

Інформаційні технології. (ІТ, від англ. information technologyIT) — широкий клас дисциплін та галузей діяльності, які відносяться до технологій сворення, збереження, управління та обробки даних, у тому числі з застосуванням обчислювальної техніки. Останнім часом під інформаційними технологіями розуміють компютерні інформаційні технології.

Згідно з визначенням ЮНЕСКО, ІТ – це комплекс взаємопов’язаних наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективного використання ПЕОМ, програмного забезпечення та апаратних засобів для створення, зберігання, обробки, обмеження до передачі та отримання інформації.

Самі ІТ вимагають складної підготовки, великих початкових витрат і наукомісткої техніки. Їх впровадження повинно починатися зі створення математичного забезпечення, моделювання системних та комп’ютерно-інтегрованих технологій, що містять апаратне забезпечення електронних пристроїв і систем, приладів, засобів телекомунікацій.

Сьогодні ФКІТАЕР є провідним навчальним та науково-дослідним центром України в галузі комп’ютерних технологій, автоматизації, електроніки, приладобудування, радіотехніки, захисту інформації та телекомунікацій.

У розпорядженні ФКІТАЕР 5 кафедр: три випускні та дві кафедри забезпечення.

Три кафедри забезпечують випуск за 7 напрямками підготовки:

СУА 6.050201 системна інженерія
АУП 6.050202 автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
ЕлС 6.050802 електронні прилади та системи
РЕС 6.050901 радіотехніка
ТКС 6.050903 телекомунікації
НАП 6.051003 приладобудування
ТЗІ 6.170102 системи технічного захисту інформації

 

До складу факультету входять :

Кафедра «Електронна техніка» була створена 14 березня 1992 р для підготовки фахівців промислової електроніки. Основним напрямком педагогічної діяльності кафедри є підготовка фахівців вищої кваліфікації в галузі електронних систем і приладобудування за напрямами «Електронні системи», «Радіотехніка» і «Прилади і системи екологічного моніторингу».

Основні наукові напрями та розробки кафедри:

 • розробка, підвищення точності, швидкодії та автоматизація інформаційно-вимірювальних систем (екологія, океанологія, технологічні процеси);
 • створення інформаційно-вимірювальних систем, автоматизованих технологій та обладнання на базі розроблюваних мікропроцесорних апаратних і програмних засобів;
 • розробка науково-технічної документації, метрологічна атестація інформаційно-вимірювальних систем і нестандартизованих засобів вимірювань.

Кафедра автоматики і телекомунікацій спеціалізується на підготовці фахівців у галузі автоматизації виробничих процесів, телекомунікацій та захисту інформації. Кафедра є однією з найстаріших у Донецькому національному технічному університеті, була створена 12 жовтня 1960 як відповідь на потреби регіону у фахівцях у галузі автоматизації виробничих процесів.

Основним напрямком педагогічної діяльності кафедри є підготовка фахівців вищої кваліфікації в галузі автоматизації виробничих процесів і телекомунікації за напрямами «Телекомунікації», «Системна інженерія» та «Системи технічного захисту інформації»:

Наукова робота на кафедрі ведеться за такими напрямками:

 • системи автоматизованого контролю технічного стану технологічного обладнання;
 • цифрові телекомунікаційні системи та мережі, застосування мережевих технологій у системах автоматичного та автоматизованого управління;
 • застосування нейромережевих і генетичних алгоритмів у системах автоматичного управління і телекомунікаціях;
 • ідентифікація, моделювання і оптимальне управління технологічними процесами в хімічній і металургійній промисловості;
 • проектування вбудованих систем управління та мікропроцесорна техніка.

Кафедра гірничої електротехніки та автоматики імені Р.М. Лейбова спеціалізується на підготовці фахівців у галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Кафедра створена в 1934 році для підготовки гірничих інженерів – електриків, а згодом, інженерів з електрифікації та автоматизації гірничих підприємств.

Основним напрямком педагогічної діяльності кафедри є підготовка бакалаврів (технічних спеціалістів) з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, спеціалістів (інженерів) і магістрів (наукових співробітників) з автоматизованого управління технологічними процесами в гірничо-металургійній галузі.

Наукова робота на кафедрі ведеться за такими напрямками:

 • дослідження теплоенергетичних процесів і створення високоефективних систем автоматичного управління процесами спалювання палива в топках низькотемпературного киплячого шару;
 • розвиток теорії та принципів побудови засобів захисного знеструмлення сучасних рудничних електротехнічних комплексів.

Кафедра вищої математики забезпечує фундаментальну підготовку математичних дисциплін усього університету.

Кафедра мовної підготовки (МП) забезпечує фундаментальну підготовку дисциплін мовної підготовки: українська, російська, англійська, французька мови для всього університету.

Викладачі факультету представлені фахівцями вищої категорії, з досвідом роботи на виробництві, з науковими ступенями та званнями. На факультеті зараз працюють 2 д.т.н, проф, 12 к.т.н, доцентів (у загалом 75% викладацького складу).

Набуває все більшого розвитку наукова діяльність факультету. Основні наукові розробки та прикладні дослідження:

 • держтема «Розробка і дослідження експериментального зразка оптичного вимірювача концентрації метану для вугільних шахт», яка фінансується Міністерством освіти і науки України. Термін виконання з 02.01.2015 р по 31.12.2016 р. Обсяг фінансування на 2015 рік 200 тис. грн. Кількість співробітників кафедри ЕТ- 5, з них 1 штатний співробітник.
 • госпдоговірна робота з Приватної компанією «Дейта Експрес» та тему «Розробка вимірювача із застосуванням інфрачервоного оптико-абсорбційного методу контролю концентрації метану в рудничній атмосфері вугільних шахт» для комплексу шахтного диспетчерського телефонного зв’язку та сповіщення «САТ». Обсяг фінансування проекту на 2015 планується 30 тис. грн. Кількість співробітників кафедри ЕТ- 2.

actГрант TATU в міжнародному TEMPUS проекті – вивчення, використання і навчання експлуатації програмованих логічних контролерів і промислових мереж фірми Фенікс-контакт. Перспектива – створення лабораторії, оснащеної зазначеним обладнанням, для навчання студентів та відповідних спеціалістів підприємств, а також створення проектів на основі технологій Фенікс-контакт. Кількість працівників кафедр АТ, ГЕА, АТ – 7.

«Впровадження принципів та підходів сучасної мовної освіти в процес професійної підготовки студентів немовних ВНЗ з метою розвитку їхніх комунікативних навичок та мовленнєвих компетенцій». Термін: січень 2012 – січень 2017. Мета проекту: проаналізувати наявні підходи сучасної мовної освіти в Європі та світі; визначити їх потенційні можливості та культурно обумовлені виклики при їх застосуванні в системі української вищої професійної освіти; розробити рекомендації щодо створення робочих навчальних програм і методичних матеріалів у галузі сучасної мовної освіти з урахуванням актуальних потреб майбутнього фахівця і сучасних світових розробок. Кількість співробітників кафедри МП – 7.

На кафедрі МП видається професіональний збірник «Научные труды высшего учебного заведения Донецкий национальный технический университет ». Серія: педагогіка, психологія і соціологія ». У 2014 видано 1 випуск (у 2-х частинах).

На факультеті КІТАЕР багато років видається спеціалізований збірник «Наукові праці вищого навчального закладу« Донецький національний технічний університет ». Серія: Обчислювальна техніка та Автоматизація ».

Участь в конференціях

У травні кожного року проходить Всеукраїнська студентська конференція «Автоматизація, контроль і управління: пошук ідей та їх рішень», в якій беруть участь студенти багатьох ВНЗ України.

Викладачі приділяють багато часу підготовці студентів для участі в олімпіадах. Найпопулярніші серед наших студентів:

it_universe_logoМіжнародна студентська олімпіада у сфері інформаційних технологій «IT-Universe» за конкурсом компанії D – Link «Протоколи, сервіси та обладнання». Міжнародна ІТ-Олімпіада позиціонується як соціально значущий проект, спрямований на вдосконалення професійної майстерності, популяризації інформаційних технологій і способів їх ефективного застосування, поліпшення процесів використання ІТ у суспільстві. Ключовим аспектом проекту є спільна робота бізнесу, освіти і влади над завданням з підвищення якості системи підготовки молодих ІТ-фахівців, а також підтримка активної і талановитої молоді на території України, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Російської Федерації та інших країн.

logo-mtsКонкурс «Професіонали майбутнього – 2015».Сучасні тенденції розвитку бізнесу характеризуються обсягами обміну інформацією, які постійно зростають, та наданням різних мережевих сервісів через єдину інфраструктуру. Все це стимулює активне впровадження широкосмугових технологій у публічних і корпоративних мережах, як на рівні опорної інфраструктури, так і на ділянці «останньої милі» до користувача. При цьому підприємства і організації намагаються зберегти свої інвестиції шляхом інтеграції нових технічних рішень у вже наявну інфраструктуру. Створення захищених мережевих інфраструктур різного масштабу і призначення вимагає високої кваліфікації від фахівців у галузі телекомунікацій. Під час роботи над конкурсним завданням, протягом трьох місяців, команда отримує стипендії від компанії «МТС Україна», а кожен з п’яти учасників команди переможниці отримає грант у розмірі 25 тис. грн. на подальше навчання та підвищення професійного рівня знань.

Команда ДонНТУ тричі ставала переможцем конкурсу і постійно посідає призові місця з 2007 року.

Електронна пошта, участь у форумах, доступ до величезних FТР-архівів, доступ до документів в електронній формі та сучасних наукових публікацій – все це стало невід’ємними атрибутами виробничого процесу на факультеті. Наявні навчальні плани і можливості факультету дозволяють студентам обирати для вивчення альтернативні навчальні курси, а також наукові дослідження в галузі інформаційних технологій та відповідно до напрямів наукових досліджень кафедр.

У навчальному процесі задіяні філії кафедр на провідних промислових підприємствах і дослідницьких центрах.

Співробітники та студенти факультету можуть користуватися послугами електронних бібліотек ДонНТУ, інших університетів, об’єднаних Українською дослідницькою мережею URAN і міжнародних видавничих спільнот. Розвиток паралельноі дистанційної форми навчання – один із пріоритетних напрямків у вдосконаленні освітніх методів. Викладачами факультету підготовлено ряд курсів для нової форми навчання.

imgos2 imgos1imgos5

 

Базові знання теорії управління та комп’ютерних технологій (спеціальності СУА, АУП, ТЗІ і ТКС), з поглибленою підготовкою по електроніці, схемотехніці та метрології (спеціальності ЕлС, РЕЗ та НАП), забезпечують конкурентноспроможність нашого випускника. Сьогодні більше 85% професорсько-викладацького складу і наукових співробітників факультету – наші випускники. Ми пишаємося тим, що професіонали, підготовлені на факультеті, працюють практично по всьому світу в самих різних галузях науки і техніки.

Чим пояснюється високий рівень освіти?

 • високим науково-технічним і методичним рівнем професорсько-викладацького складу факультету та університету;
 • наявністю потужної лабораторної бази;
 • високим рівнем науково-дослідних робіт факультету;
 • залученням в освітній процес нових наукових ідей і прогресивних технологій;
 • можливістю участі студентів у науково-дослідних і дослідно-конструкторських роботах.

 

Після закінчення університету за спеціальностями факультету КІТАЕР Ви ввійдете в коло тих, хто дійсно володіє мікрокомп’ютерною технікою ХХ1-го століття.

Крім навчального процесу студенти факультету КІТАЕР беруть активну участь у громадському житті університету, стають обов’язковими учасниками КВК, Дебютів першокурсників, Днів факультетів, спортивних змагань.

basket df debut