День відкритих дверей

Чи можу я відвідати день відкритих дверей тільки на факультеті, який мене найбільше зацікавив?

Один день у грудні, березні та травні визначається як загальноуніверситетський. Додатково абітурієнти та їх батьки можуть відвідати дні відкритих дверей на різних факультетах у інші дні. Графік дня відкритих дверей розміщено на сайті у розділі ‘Інформація для абітурієнтів’.


Умови відбору абітурієнтів

Як буде обчислюватись конкурсний бал при вступі на здобуття ступеня бакалавра, якщо я маю освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста?

Для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, при вступі на перший курс навчання (із скороченим терміном підготовки бакалавра) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця), за умови вступу на споріднену спеціальність, встановлюються фахові вступні випробування. Конкурсний бал цієї категорії вступників обчислюється як сума результату фахового вступного випробування, що оцінюється за 5-бальною шкалою, та середнього балу, який розраховується на підставі оцінок із додатка до диплома молодшого спеціаліста з округленням шляхом усікання до сотих частин бала.

Як буде обчислюватися конкурсний бал для вступу на здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної средньої освіти?

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття ступеня бакалавра денної та заочної форми навчання, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів) відповідного рівня та середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти.

• Кб= S1∙K1+ S2∙K2+ S3∙K3+ AT ∙ K4

• де Кб – конкурсний бал;

• S1, S2, S3 – бали сертифікатів з конкурсних предметів (бали вступних екзаменів);

• K1, K2, K3 – вагові коефіцієнти сертифікатів;

• K4 – ваговий коефіцієнт атестата (у ДВНЗ «ДонНТУ» складає 0,1);

• AT – бали документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту.

• До конкурсного балу додають додаткові бали за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів ДВНЗ «ДонНТУ», що нараховуються з урахуванням коефіцієнтів відповідно до п.9.1 та п 9.2 Правил прийому.

Як здіснюється прийом на здобуття ступеня магістра?

Прийом на навчання на здобуття ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється на конкурсній основі у відповідності до підсумкового бала, який обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови – англійської, французької, німецької (для вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістра) та підсумкової оцінки за 100-бальною шкалою, яка вказана в додатку до диплома бакалавра (включно з оцінками державних підсумкових атестацій).

Які є умови для вступу на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра, якщо я маю диплом за іншою спеціальністю?

Щодо конкурсного відбору для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» або ступеня «магістр» денної та заочної форми навчання осіб, які отримали диплом бакалавра за іншою спеціальністю, то вони можуть бути зараховані за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра (та з урахуванням іспиту з іноземної мови для ступеня «магістр» відповідно).


Подання документів абітурієнтам

До скількох навчальних закладів я можу подати заяву?

Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них.

 

Скільки повних комплектів документів необхідно подати при вступі на декілька напрямів?

При вступі на декілька напрямів повний комплект документів подається на кожний напрям у кожний ВНЗ.

У якій формі я можу подати заяву?

Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до базового університету ДВНЗ «ДонНТУ» особисто у паперовій або в електронній формі.

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

 1. документ державного зразка про раніше здобутий ступінь, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
 2. сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;
 3. копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 4. шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172.

Чи є якість спеціальності, при вступі на які необхідно пройти медичний огляд?

Особи, які вступають на напрям «Гірництво» денної форми навчання, обов’язково проходять медичний огляд в медичному закладі базового університету ДВНЗ «ДонНТУ».

Чи надає пріоритет подача орігіналів документів?

Подача оригіналів документів не дає пріоритету. До моменту рекомендації електронна заява, копії або оригінали документів є рівнозначними.

Чи обов’язкова присутність батьків неповнолітніх абітурієнтів під час подання документів?

Присутність батьків неповнолітніх абітурієнтів не є обов’язковою.
Дата подання документів або форма (електронний чи паперовий варіант) не впливають на результати конкурсу. Але деякі документи на початку навчання повинні бути заповнені батьками неповнолітніх абітурієнтів.

Чи обов’язково завіряти ксерокопії документів у нотаріуса?

Ксерокопіювати документи можна у будь-якому місці. Завіряти ксерокопії нотаріально не обов’язково. За потреби усі копії документів завіряються за оригіналами у відбіркових комісіях ДВНЗ ДонНТУ – відповідальний секретар (або його заступник) ставить підпис.

Якщо на момент вступу абітурієнти навчаються на бюджеті в інших ВНЗ і бажають вступити на контракт у ДонНТУ, вони мають подати:

 • копію атестата, завірену у ВНЗ (в якому навчається студент);
 • довідку з відділу кадрів (що атестат знаходиться в даному ВНЗ).

Абітурієнти, які вступають на навчання за кошти державного бюджету, мають представити і подати оригінали усіх документів – згідно з правилами прийому (незалежно від факту навчання, роботи або інших обставин).

Я можу подати сертифікат ЗНО, виданий у 2014 році?

 Ні, вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий тільки у 2015 році.

Я повинен подавати документи на бюджет і контракт окремо?

Подавати окремо документи на бюджет і контракт не треба. Спочатку зараховуються студенти на бюджет, а потім ті, що не пройшли на бюджет, можуть бути зараховані на контрактну форму навчання.

Які документи необхідно додати до заяви та чи потрібна характеристика зі школи?

Характеристику зі школи, грамоти олімпіад або конкурсів, не зазначених у правилах, або інші документи, не передбачені правилами прийому, подавати не потрібно.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 1. документ державного зразка про раніше здобутий ступінь, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
 2. сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;
 3. копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 4. шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
Які сертифікати необхідно подати на обрану спеціальність?

На обрану спеціальність необхідно подати сертифікати, які зазначені у оновлених правилах прийому до ДонНТУ, що розміщені на сайті університету у розділі «Інформація для абітурієнтів».


Пільги абітурієнтам

Чи є підготовчi курси у ДонНТУ і коли вони починаються?

Курси починаться з лютого та тривають три місяці. За успішне закінчення підготовчих курсів (обсягом не менше ніж три місяці) при вступі на відповідний напрям нараховуються додаткові бали.

Які я можу мати пільги?

Призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України при вступі на відповідний напрям підготовки базового університету ДВНЗ «ДонНТУ» нараховуються додаткові бали за особливі успіхи.

Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу успішно закінчили підготовчі курси ДВНЗ «ДонНТУ» (базового університету та Красноармійського індустріального інституту) для вступу на основі повної загальної середньої освіти до базового університету ДВНЗ «ДонНТУ» для здобуття ступеня бакалавра на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки, при вступі на відповідний напрям базового університету ДВНЗ «ДонНТУ» нараховуються додаткові бали за успішне закінчення підготовчих курсів (обсягом не менше ніж 150 аудиторних годин та строк навчання – не менше ніж три місяці).

Додаткові бали встановлюються лише для однієї із зазначених категорій вступників в ДВНЗ «ДонНТУ».


Зарахування поза конкурсом

Чи допускається вступ поза конкурсом на здобуття ступеня магістра?

Ні, не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня магістра.

Які категорії громадян можуть бути зараховані поза конкурсом?
 • ЗАРАХОВУЮТЬСЯ ПОЗА КОНКУРСОМ
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
 •  інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;
 • члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.


Заочне відділення

Чи є державні місця на заочному відділенні

Так, на окремих напрямах підготовки.