Зарахування на основі диплому молодшого спеціаліста


Зараховані  на 1 курс денної форми навчання за спеціальностями за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб

Переглянути

Зараховані  на 1 курс  денної форми навчання за спеціальностями за державним замовленням

Переглянути

Зараховані  на 3 курс денної форми навчання за спеціальностями за державним замовленням

Переглянути

Зараховані  на 3 курс денної форми навчання за спеціальностями за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб 

Переглянути

Зараховані  за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб

Заочна форма навчання 3 курс

Заочна форма навчання 1 курс

Списки рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб для вступників для отримання освітнього ступеня “бакалавр” на основі диплому молодшого спеціаліста за денною та заочною формою навчання

Оригінали документів надати до Приймальної комісії до 29.08.17

Зарахування на основі атестату


Зараховані на місця державного  замовлення для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі атестату (за денною та заочною формою)

Рекомендовані для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі атестату за кошти фізичних та юридичних осіб 

Денна форма навчання

Оригінали документів надати до Приймальної комісії до 12.00 30.09.17

Заочна форма навчання

Оригінали документів надати до Приймальної комісії до 12.00 23.08.17

Відомості щодо кількості вакантних місць державного замовлення у розрізі спеціальностей, спеціалізацій та конкурсних пропозицій за підсумками зарахування вступників на місця державного замовлення (ОС «Бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти, денна форма навчання*)

Прийом оригіналів документів для участі в конкурсі до 14.00 17.08.17

Перелік осіб, що претендують на вакантні бюджетні місця 

Переглянути

Обсяг державного замовлення


на підготовку здобувачів вищої освіти у 2017 р.

Вступна кампанія (магістри)


Зараховані за ОС “магістр” за державним замовленням

Денна форма навчання

Зараховані за ОС “магістр” за кошти фізичних та юридичних осіб 

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Рекомендовані до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб  для вступу для здобуття освітнього ступеня магістра 

Оригінали документів надати до приймальної комісії до 30.08.17

Зустріч

Засідання ПК ДонНТУ 2017 р.

Місяць

Протокол

 

Питання порядку денного

Січень

1-3

16.01.17

24.01.17

03.02.17

№1 від 16.01.2017

№2 від 24.01.2017

№3 від 03.02.2017

Лютий

4

27.02.17

№4 від 27.02.2017

Березень

5

31.03.17

№5 від 31.03.2017

Квітень

6

10.04.17

№6 від 10.04.2017

Червень

7-8

12.06.17

16.06.17

№7 від 12.06.2017

№8 від 16.06.2017

Липень

9-27

11.07.17

12.07.17 

13.07.17 

14.07.17 

15.07.17

17.07.17

18.07.17

19.07.17

20.07.17

21.07.17

22.07.2017

23.07.2017

24.07.2017

25.07.2017

26.07.2017

27.07.2017

29.07.2017

30.07.2017

31.07.2017

№11 від 11.07.2017

№ 10 від 12.07.2017

№ 11 від 13.07.2017

№ 12 від 14.07.2017

№ 13 від 15.07.2017

№14 від17.07.2017

№ 15 від 18.07.2017

№ 16 від 19.07.2017

№ 17 від 20.07.2017

№ 18_від 21.07.2017

№ 19 від 22.07.2017

№ 20 від 23.07.2017

№ 21 від 24.07.2017

№ 22 від 25.07.2017

№ 23 від 26.07.2017

№ 24 від 27.07.2017

№ 25 від 29.07.2017

№ 26 від 30.07.2017

№ 27 від 31.07.2017

Серпень

28-45

01.08.2017

31.08.2017

№ 28 від 01.08.2017

№ 29 від 02.08.2017

№ 30 від 03.08.2017

№ 31 від 04.08.2017

№ 32 від 05.08.2017

№ 33_від 06.08.2017

№ 34 від07.08.2017

№ 35_від 08.08.2017

№ 36 від 09.08.2017

№ 37 від 10.08.2017

№ 38 від 12.08.2017

№39 від 18.08.2017

№40 від 19.08.2017

№41 від 23.08.2017

№42 від 28.08.2017

№43 від_29.08.2017

№44 від_30.08.2017

№45 від_31.08.2017

 Вересень

 46-55

 01.09.2017

29.09.2017

№46 від_01.09.2017

№47 від_05.09.2017

№48 від_11.09.2017

№49 від_15.09.2017

№50 від_20.09.2017

№51 від_25.09.2017

№52 від_26.09.2017

№ 53 від_27.09.2017

№ 54 від_28.09.2017

№ 55 від_29.09.2017

Жовтень

56

16.10.2017

№ 56 від 16.10.2017

Грудень 57 22.12.2017 №57від 22.12.2017

Правила прийому 2017

Правила прийому за грудень 2016

Повна версія правил прийому для завантаження

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ДонНТУ

15.06.2017 р., протокол № 13 

Голова Вченої ради, ректор

_______________________ Я.О. Ляшок

 

Введено в дію:

Наказ ректора ДонНТУ

№ ______ від 15.06.2017 р.

 

Правила прийому

до базового університету

Державного вищого навчального закладу

“Донецький національний технічний університет”

в 2017 році

(зі змінами)


 Покровськ – 2017

 

ЗМІСТ

 

І. Загальні положення

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступникі

ІІІ. Право здобувачів вищої освіти на різні джерела її фінансування

ІV. Наказ про зарахування та порядок зберігання робіт вступників

V. Загальний порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі до ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

VІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

VIІ. Правила прийому на навчання за освітнім ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

VІIІ. Правила прийому на навчання за освітнім ступенем бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста

IХ. Правила прийому на навчання за освітнім ступенем магістра

 

 

 

 

І. Загальні положення

 

 1. Провадження освітньої діяльності у Державному вищому навчальному закладі «Донецький національний технічний університет» (ДВНЗ «ДонНТУ») здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 527659, дата видачі ліцензії 25.11.2014 р., термін дії ліцензії вказаний в додатку до ліцензії.
 2. Правила прийому розроблені Приймальною комісією Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України     11.2016  № 1515/29645.
 3. ДВНЗ «ДонНТУ» здійснює прийом на навчання на 1 курс в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Перелік спеціальностей наведено у інформаційних таблицях 1, 2, 3. Базовий університет ДВНЗ «ДонНТУ» здійснює прийом на навчання на підготовку фахівців з вищою освітою за ступенем бакалавра на третій курс з нормативним терміном навчання, що здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за напрямами підготовки відповідно до Переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався набір на перший курс (інформаційна таблиця  2).
 4. Організацію прийому вступників до ДВНЗ «ДонНТУ» здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджує ректор ДВНЗ «ДонНТУ», який є її головою.
 5. Ректор ДВНЗ «ДонНТУ» забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році, цих Правил прийому а також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ».
 6. Приймальна комісія ДВНЗ «ДонНТУ» діє згідно з «Положенням про Приймальну комісію ДВНЗ «ДонНТУ» , затвердженим Вченою радою ДВНЗ «ДонНТУ».
 7. Рішення Приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ», прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором ДВНЗ «ДонНТУ» та/або виконання процедур вступної кампанії.
 8. Усі питання, пов’язані з прийомом до ДВНЗ «ДонНТУ», вирішуються Приймальною комісією ДВНЗ «ДонНТУ» на її засіданнях.
 9. Для проведення ДВНЗ «ДонНТУ» вступних випробувань, співбесід, фахових вступних випробувань створюються предметні та фахові комісії, які діють згідно з «Положенням про Приймальну комісію ДВНЗ «ДонНТУ», «Положенням про вступні випробування ДВНЗ «ДонНТУ» та «Положенням про проведення співбесіди ДВНЗ «ДонНТУ», затвердженими Вченою радою ДВНЗ «ДонНТУ».
 10. Для прийняття та розгляду апеляційних заяв абітурієнтів (вступників) щодо результатів проведених ДВНЗ «ДонНТУ» вступних випробувань, вступних фахових випробувань створюються апеляційні комісії, які діють згідно з «Положенням про порядок подання і розгляду апеляцій вступників до ДВНЗ «ДонНТУ», затвердженим Вченою радою ДВНЗ «ДонНТУ».
 11. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Вступникам надається місце у кімнаті гуртожитку, де може проживати від 2 до 6 осіб залежно від типу гуртожитку. Умови проживання відповідають чинним санітарним нормам.
 12. Іногородні студенти денної форми навчання за поданнями факультетів забезпечуються проживанням в гуртожитку за наявності вільних місць.
 13. Поселення вступників та студентів відбувається відповідно до «Порядку поселення вступників та студентів до гуртожитків ДВНЗ «ДонНТУ», затвердженого ректором.
 14. Прийом на всі ступені здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.

 

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

 

 1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту. Вступники приймаються на навчання на перший курс.

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом, терміни подання документів, порядок проведення конкурсного відбору осіб регулюється Розділом VІI до цих Правил прийому.

 1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Вступники приймаються на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання).

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом, терміни подання документів, порядок проведення конкурсного відбору осіб регулюється Розділом VІІI до цих Правил прийому.

 1. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Вступники приймаються на навчання на перший курс.

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом, терміни подання документів, порядок проведення конкурсного відбору осіб регулюється Розділом до цих Правил прийому.

 1. Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на другий або старші курси. Курс прийому визначається за академічною різницею відповідно до «Положення про порядок визначення та ліквідації академічної різниці і перезарахування навчальних дисциплін у ДВНЗ «ДонНТУ».

Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на другий або старші курси. Курс прийому визначається за академічною різницею.

 1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом, терміни подання документів, порядок проведення конкурсного відбору осіб регулюється Додатком 1 до цих Правил прийому.

 1. Особливості прийому до ДВНЗ «ДонНТУ» осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), або переселилися з неї після 01 січня 2017 року визначаються «Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення)», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 21 червня 2017 року № 697, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 1 липня 2017 р. за № 907/29037 та регулюється Додатком 2 до цих Правил прийому.
 2. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету.
 3. Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за кошти державного або місцевого бюджетів.
 4. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття вищої освіти у ДВНЗ «ДонНТУ» нарівні з громадянами України, за винятками, встановленими законодавством. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.
 5. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту» від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2015 року за № 614/27059, та «Положення про визнання у ДВНЗ ДонНТУ іноземних документів про освіту»

ІІІ. Право здобувачів вищої освіти на різні джерела її фінансування

 

 1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти у ДВНЗ «ДонНТУ» здійснюється:
 • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів;
 • за рахунок цільових пільгових державних кредитів;
 • за ваучерами;
 • за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав ДВНЗ «ДонНТУ» на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).
 1. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в ДВНЗ «ДонНТУ» на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.
 2. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та юридичних осіб.
 3. Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені у таблиці 2. (див. п.2, §5 Розділу VIII)
 4. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в ДВНЗ «ДонНТУ» за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.
 5. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у ДВНЗ «ДонНТУ», якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.
 6. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у в ДВНЗ «ДонНТУ», якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.
 7. Прийом на навчання за державним замовленням за рахунок місцевих бюджетів (відповідно до підпункту «в» пункту 2 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України) та за регіональним замовленням здійснюється на спеціальності (спеціалізації) та форми навчання, за якими воно надано державним або регіональним замовником у розрізі форм навчання.
 8. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.
 9. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів на вибір студента протягом усього терміну навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.
 10. Договір про надання освітніх послуг між ДВНЗ «ДонНТУ» та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується.

 

 

IV. Наказ про зарахування та порядок зберігання робіт вступників

 

 

 1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ДВНЗ «ДонНТУ» на підставі рішення приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ». Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО, далі – Єдина база) та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і офіційному веб-сайті ДВНЗ «ДонНТУ» у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в §3 розділу VІІ, §2 розділу VІІІ, §2 розділу ІX цих Правил.
 2. Рішення приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ» про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією ДВНЗ «ДонНТУ» у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених п. 6 розділу VІ цих Правил.
 3. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до ДВНЗ «ДонНТУ» за власним бажанням до початку занятть, відраховані з ДВНЗ «ДонНТУ» за власним бажанням. Таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.
 4. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку, відраховуються з ДВНЗ «ДонНТУ», про що видається відповідний наказ.
 5. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року у Приймальній комісії ДВНЗ «ДонНТУ», потім знищуються, про що складається акт.
 6. Зарахування вступників на денну та заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на відповідну спеціальність (спеціалізацію), на яку не передбачається прийом за державним замовленням при формуванні групи з чисельністю до 5 осіб включно здійснюється за рішенням Приймальної комісії.

 

 

V. Загальний порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі до ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

 

 

 1. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ». Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою Приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.
 2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною комісією ДВНЗ «ДонНТУ» згідно з «Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році», затвердженим наказом МОН від 13 жовтня 2016 року № 1236.

 

3.ДВНЗ «ДонНТУ» створює консультаційні центри при Приймальний комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі.

 1. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми) та форми навчання.
 2. Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.
 3. Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.
 4. Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання, вступники подають окремі заяви.
 5. У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній рівень (освітньо-кваліфікаційний) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)рівень.
 6. У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.
 7. Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).
 8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією ДВНЗ «ДонНТУ». Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
 9. Приймальна комісія ДВНЗ «ДонНТУ» розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ДВНЗ «ДонНТУ» протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті ДВНЗ «ДонНТУ» на підставі даних, внесених до Єдиної бази.
 10. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому до ДВНЗ «ДонНТУ», наявною ліцензією і сертифікатами про акредитацію (освітньої програми, напряму підготовки, спеціальності) фіксується в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.
 11. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована ДВНЗ «ДонНТУ» на підставі рішення приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ» до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія ДВНЗ «ДонНТУ» повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

 1. Вступники при зарахуванні на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність на іншу в межах одного вищого навчального закладу (за умови збігу конкурсних предметів та при наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).

 

VІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

 

 1. На засіданні приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ» мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).
 2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ». Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ» своїх спостерігачів. Приймальна комісія ДВНЗ «ДонНТУ» зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам приймальної комісії.
 3. ДВНЗ «ДонНТУ» створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на офіційному веб-сайті ДВНЗ «ДонНТУ» не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
 4. Голова приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ» оголошує про засідання комісії, як правило, не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті ДВНЗ «ДонНТУ».
 5. Рішення приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ» оприлюднюються на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.
 6. Подання вступником недостовірних персональних даних про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.
 7. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до ДВНЗ «ДонНТУ» здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних Єдиної бази.

 

VIІ. Правила прийому на навчання за освітнім ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

 

§ 1. Вимоги до рівня освіти вступників

 

 1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра на перший курс до ДВНЗ «ДонНТУ» приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

Перелік спеціальностей, спеціалізацій наведено у інформаційній таблиці 1.

 

§ 2. Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі

 

 1. Мають право на зарахування за співбесідою при конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти особи:

 

 1. Мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або 2017 року при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти особи:

– визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 • звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;
 • громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

 

 1. Мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року, або вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року особи:

– які в 2017 році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 “Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);

 

 1. Мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або вступних іспитів особи:

– яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о “Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання”, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 “Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

 

 

 1. Мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до ДВНЗ «ДонНТУ» громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї після 1 січня 2017 року. Порядок прийому таких осіб регламентується Додатком 2 до цих Правил прийому.
 2. Квота-1 встановлюється ДВНЗ «ДонНТУ» у межах тридцяти відсотків (але не менше одного місця) обсягу державного або регіонального замовлення за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями.
 3. Квота-3 встановлюється ДВНЗ «ДонНТУ» за погодженням з державним або регіональним замовником для закритих конкурсних пропозицій у межах п’ятдесяти відсотків загального обсягу державного або регіонального замовлення доведеного ДВНЗ «ДонНТУ».
 4. Мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням, якщо вони рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди на відкриту або закриту конкурсну пропозицію, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти особи:
 1. Мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-1, яка визначена в пункті 4 цього параграфу, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти:
 • визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 • які в 2017 році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного з документів, зазначених у підпункті 1пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 “Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);
 • яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о“Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання”, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 “Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
 1. Мають право на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами (§9 цього розділу), якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту конкурсну пропозицію особи:

– діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

– діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

 • діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 • особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби;
 • особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
 • інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2;

– діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;
 1. Мають право на переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів в порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб мають особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”;
 2. Мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-3, яка визначена в пункті 5 цього параграфу, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти мають особи, що здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах певної адміністративно-територіальної одиниці, за кошти місцевого бюджету якого здійснюється фінансування державного замовлення, при вступі на конкурсні пропозиції, для яких встановлено квоту-3.
 3. Особи, зазначені в пунктах 1-3 цього параграфу, не зараховані на навчання за результатами співбесіди чи в межах квоти-1 або квоти-3, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.
 4. Громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном, допускаються до участі в конкурсному відборі на місця державного або регіонального замовлення на основі повної загальної середньої освіти в разі вступу за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

 

§ 3. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

  1. Порядок роботи приймальної комісії з абітурієнтами:

  Приймальна комісія працює з абітурієнтами протягом 2017 року у робочі дні (понеділок-п’ятниця) з 9.00 до 16.00.

  Під час вступної кампанії за усіма формами навчання для здобуття ступеня бакалавра:

  з 29 червня до 30 вересня – з 9.00 до 16.00.
  15, 22, 23, 29, 30 липня, 5, 6, 12, 19, 23, 27 серпня, 30 вересня з 9.00 до 13.00
  20, 24, 25,26  липня, 29 серпня – з 9.00 до 18.00.

  Вихідні дні: 01, 02, 08, 09,16 липня; 13, 24, 25, 26 серпня, 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, вересня  2017 року.

 

  1. Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування проводяться в такі строки:

  Етапи вступної кампанії

  Строки та терміни

  Початок реєстрації електронних кабінетів вступників

  29 червня 2017 року

  Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників

  о 18 год. 00 хв. 25 липня 2017 року

  Початок прийому заяв та документів

  12 липня 2017 року

  Для осіб, що вступають на основі повної загальної середньої освіти і складають вступні іспити

  Закінчення прийому заяв та документів 

  о 18 год. 00 хв. 20 липня 2017 року

  Строки проведення вступних іспитів

  21 липня – 26 липня 2017 року

  Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування

  не пізніше 12.00 години 1 серпня 2017 року;

  Виконання вступниками вимог до зарахування

  – за державним або регіональним замовленням

  – за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

   

   

  – до 12.00 години 5 серпня 2017р.

   

  – не пізніше 29 вересня 2017 р.*

  Терміни зарахування вступників

  – за державним або регіональним замовленням не пізніше 12.00 години 7 серпня 2017 року,

  – за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня 2017 року;

  Для осіб, що вступають на основі повної загальної середньої освіти та проходять співбесіду

  Закінчення прийому заяв та документів 

  о 18 год. 00 хв. 20 липня 2017 року

  Строки проведення співбесід

  21 липня – 23 липня 2017 року

  Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

  не пізніше 12.00 години
  24 липня 2017 року

  Виконання вступниками   вимог до зарахування  на  місця державного замовлення

   

  до 18.00 години 25 липня 2017 року

  Терміни зарахування вступників

  не пізніше 12.00 години
  26 липня 2017 року

  Для осіб, що вступають за загальними Умовами

  Закінчення прийому заяв та документів

  о 18 год. 00 хв. 26 липня 2017 року

  Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування:

   – за державним або регіональним замовленням

  – за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

  – не пізніше 12.00 години 1 серпня 2017 року;

  – за рішенням Приймальної комісії, але не раніше 2 серпня 2017 року*;

  Виконання вступниками вимог до зарахування

  – за державним або регіональним замовленням

  – за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

   

   

  – до 12.00 години 5 серпня 2017р.

   

  – не пізніше 29 вересня 2017 р.**

  Терміни зарахування вступників

  – за державним або регіональним замовленням не пізніше 12.00 години 7 серпня 2017 року,

  – за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня 2017 року;

  Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення, та на  місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

   

  не пізніше 18 серпня 2017 року.

  Примітки

  * Терміни встановлюють за рішенням Приймальної комісії, до вичерпання ліцензійного обсягу за кожною пропозицією

  ** Особи, які претендують на переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення, за рахунок цільових пільгових державних кредитів, повинні виконати умови до зарахування не пізніше 18.00 години 17 серпня 2017 року.

 

  1. Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників на основі повної загальної середньої освіти на заочну форму навчання за державним та регіональним замовленням, та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування проводяться в такі строки:

   

  Етапи вступної кампанії

  Строки та терміни

  Початок реєстрації електронних кабінетів вступників

  29 червня 2017 року

  Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників

  о 18 год. 00 хв. 25 липня 2017 року

  Початок прийому заяв та документів

  12 липня 2017 року

  Для осіб, що вступають на основі повної загальної середньої освіти і складають вступні іспити

  Закінчення прийому заяв та документів 

  о 18 год. 00 хв. 20 липня 2017 року

  Строки проведення вступних іспитів

  21 липня – 26 липня 2017 року

  Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування

  не пізніше 12.00 години
  1 серпня 2017 року;

  Виконання вступниками вимог до зарахування

   

  – до 12.00 години 5 серпня 2017р.

  Терміни зарахування вступників

  не пізніше 12.00 години 7 серпня 2017 року,

  Для осіб, що вступають на основі повної загальної середньої освіти та проходять співбесіду

  Закінчення прийому заяв та документів 

  о 18 год. 00 хв. 20 липня 2017 року

  Строки проведення співбесід

  21 липня – 23 липня 2017  року 2017 року

  Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

  не пізніше 12.00 години 24 липня 2017 року

  Виконання вступниками   вимог до зарахування

  до 18.00 години 25 липня 2017 року

  Терміни зарахування вступників

  не пізніше 12.00 години 26 липня 2017 року

  Для осіб, що вступають за загальними Умовами

  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

  о 18 год. 00 хв. 26 липня 2017 року

  Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування

  не пізніше 12.00 години 1 серпня
  2017 року;

  Виконання вступниками вимог до зарахування

  – до 12.00 години 5 серпня 2017р.

  Терміни зарахування вступників

  не пізніше 12.00 години 7 серпня 2017 року

  Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення, за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

   

  не пізніше 18 серпня 2017 року*.

  * Особи, зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб та які претендують на переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення, за рахунок цільових пільгових державних кредитів, повинні виконати умови до зарахування не пізніше 18.00 години 17 серпня 2017 року.

   

 

  1. Прийом заяв та документів у електронній та паперовій формі* від вступників на основі повної загальної середньої освіти на заочну форму навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування проводяться в такі строки:

  Етапи вступної кампанії

  Строки та терміни

  Початок реєстрації електронних кабінетів вступників

  29 червня 2017 року

  Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників

  о 18 год. 00 хв. 25 липня 2017 року

  Початок прийому заяв та документів

  12 липня 2017 року

  Закінчення прийому заяв та документів

  о 13.00 годині 11 серпня 2017 року

  Строки проведення вступних випробувань

  21 липня – 26 липня 2017 року

  Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування

  13 серпня 2017 року;

  Виконання вступниками вимог до зарахування

  – не пізніше 16.00 22 серпня 2017 р.**

  Терміни зарахування вступників

   не пізніше 12.00 години 23 серпня 2017  р;

  * прийом заяв у електронній формі до 26 липня 2017 року, з 27 липня до 12 серпня прийом заяв у паперовій формі.  

  ** Особи, які претендують на переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення, за рахунок цільових пільгових державних кредитів, повинні виконати умови до зарахування не пізніше 18.00 години 17 серпня 2017 року.

   

 

  1. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання за ступенем бакалавра для осіб, що вступають для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю та які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень), або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, проводяться в такі строки:

   

  Етапи вступної кампанії

  Строки та терміни

  Початок прийому заяв та документів

  11 липня 2017 року

  Закінчення прийому заяв та документів

  28 серпня 2017 року

  Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

  не пізніше 29 серпня 2017 року

  Терміни зарахування вступників

  не пізніше 30 серпня 2017 року

   

§ 4. Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі

 

 1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені § 2 цього розділу цих Правил або право на зарахування за квотами-1, § 2 цього розділу цих Прави, або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, з 12 до 26 липня включно подають заяви тільки в електронній формі.

 

 1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти, що мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені § 2 цього розділу цих Правил або право на зарахування за квотами-1, передбачене § 2 цього розділу цих Правил, і бажають скористатися цими правами, подають заяви в паперовій формі.
 2. Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих, та відкритих конкурсних пропозиціях не більше, ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції, для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується.
 3. Під час подання заяв на відкриті та закриті конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:
 • «претендую на участь в конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;
 • «претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного та регіонального замовлення»;
 • «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб».
 1. Вступник під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти, що претендує на місця державного або регіонального замовлення за денною або заочною формою навчання, для здобуття ступеня бакалавра зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.
 2. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
 • документа, що посвідчує особу;
 • ідентифікаційного коду;
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка (оригінал) про отримання повної загальної середньої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
 • документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 або квотами-3 (за наявності, див. 2 цього розділу цих Правил ).
 1. Вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених відповідно до вимог пункту 3  § 2 цього розділу цих Правил.
 2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • копію документа державного зразка (оригінал) про отримання повної загальної середньої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатку до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
 1. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктами 1- 3 § 2 цього розділу, або право на зарахування за квотами-1, передбачене пунктами 6-7 § 2 цього розділу, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами терміни див. § 3 цього розділу. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, не дають права на отримання таких спеціальних прав.
 2. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені пунктом 8 § 2 цього розділу, подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених в пункті 1 § 8 цього розділу або при укладанні договору про надання освітніх послуг між ДВНЗ «ДонНТУ» та фізичною (юридичною) особою. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних умов.
 3. Приймальна комісія ДВНЗ «ДонНТУ» здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти та спеціальних прав на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.
 4. Приймальна комісія ДВНЗ «ДонНТУ» здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі, Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).
 5. Приймальна комісія ДВНЗ «ДонНТУ» розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ДВНЗ «ДонНТУ» у протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті ДВНЗ «ДонНТУ» на підставі даних, внесених до Єдиної бази.
 6. Факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 або квотою-3 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.
 7. Вступник має право до моменту закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у ДВНЗ «ДонНТУ», без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.
 8. ДВНЗ «ДонНТУ» створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до таких консультаційних центрів будь-якого вищого навчального закладу з метою створення електронного кабінету, внесення заяви в електронній формі, атестату.

 

 

§ 5. Проведення співбесід, вступних іспитів

 

 1. Мінімальне значення кількості балів з вступних іспитів, з якими вступник допускається до участі у конкурсі складає 100.
 2. Результати вступних іспитів, для вступників на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
 3. Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти.
 4. Програми співбесід затверджуються Головою приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ» не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
 5. Програми співбесід, вступних іспитів обов’язково оприлюднюються на офіційному веб-сайті ДВНЗ «ДонНТУ». У програмах містяться критерії оцінювання підготовленості вступників.
 6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні іспити у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами прийому мінімального рівня (див. п.1 цього параграфу), а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних іспитах та у конкурсному відборі не допускаються.
 7. Перескладання вступних іспитів не допускається.
 8. Апеляції на результати вступних іспитів, що проведені ДВНЗ «ДонНТУ», розглядає апеляційна комісія ДВНЗ «ДонНТУ», склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.
 9. Відомості щодо результатів вступних іспитів та інших конкурсних показників вносяться до Єдиної бази.
 10. Рішенням приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ» результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію у ДВНЗ «ДонНТУ».

 

§ 6. Організація та проведення конкурсного відбору

 

 1. Конкурсний відбір для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань: у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках (див. 2 цього розділу).
 2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс бакалавра, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з української мови та літератури (перший предмет), математики, історії України за вибором ДВНЗ «ДонНТУ» (другий предмет), загальноосвітнього предмета, з якого проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (передбачено право вступника на вибір з двох предметів ) (третій предмет).

Перелік конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних іспитів) для здобуття ступеня бакалавра наведено у  інформаційній таблиці 6. Мінімальний бал сертифікатів 100.

 1. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
 2. У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років.
 3. Конкурсний бал (КБ) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти розраховується за формулою:

 

КБ  = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,

 

де П1, П2, П3– оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого, другого та третього предметів;

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту переведений в шкалу від 100 до 200 балів (див. додаток 3 до Умов Прийому у 2017 році),

ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів ДВНЗ «ДонНТУ» та «Красноармійського індустріального інституту» для вступу до ДВНЗ «ДонНТУ» за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені у таблиці 1.

Таблиця 1 – Перелік спеціальностей ДВНЗ «ДонНТУ»  щодо яких враховується ОУ

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

10

Природничі науки

101

Екологія

103

Науки про Землю

13

Механічна

інженерія

131

Прикладна механіка

132

Матеріалознавство

133

Галузеве машинобудування

136

Металургія

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

144

Теплоенергетика

15

Автоматизація та приладобуду-вання

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

17

Електроніка та телекомунікації

171

Електроніка

172

Телекомунікації та радіотехніка

18

Виробництво та технології

183

Технології захисту навколишнього середовища

184

Гірництво

19

Архітектура та будівництво

193

Геодезія та землеустрій

 

Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1. (див. інформаційну таблицю 6).

Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001.

 1. Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до сотих шляхом відсікання. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином:

«3» відповідає «6»,

«4» відповідає «9»,

«5» відповідає «12».

 1. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.
 2. Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і науки України, чемпіонам і призерам Олімпійських, Параолімпійських і Дефлімпійських ігор зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.
 3. Призерам (особам нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 2017 або 2016 року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.
 4. Учасникам Всеукраїнської олімпіади ДВНЗ «ДонНТУ» для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти з спеціальностей, визначених у таблиці 1 (див. п.5 цього параграфу), можуть нараховуватись додаткові бали до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного предмету при розрахунку конкурсного бала в ДВНЗ «ДонНТУ» в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.
 5. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій, приймальна комісія ДВНЗ «ДонНТУ», після відповідного повідомлення Єдиної бази, вносить відповідні зміни в документацію, перераховує конкурсний бал.
 6. Інформацію про призерів (осіб нагороджених дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України Приймальна комісія ДВНЗ «ДонНТУ» отримує з Єдиної бази.
 7. Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:
 • РК дорівнює 1,03 у ДВНЗ «ДонНТУ»;
 • ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетом 1 на спеціальності (спеціалізації), які передбачені у таблиці 1 (див. п.5 цього параграфу), та 1,00 в інших випадках;
 • СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках;
 • ПЧК дорівнює 1,00 у ДВНЗ «ДонНТУ».

Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

 1. Для конкурсного відбору осіб, що вступають для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю та які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень), або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, конкурсний бал розраховується за 100-бальною шкалою як підсумкова оцінка Витягу з навчальної картки студента або як Підсумкова оцінка додатку до диплома попереднього рівня навчання (див. п.5, §5, розділ IX) .
 2. При різній кількості складових в конкурсному балі повинен дотримуватись принцип рівності прав вступників.

 

§ 7. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 

 1. Рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі, за квотами-1 та квотами-3), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією згідно з виставленими вступниками пріоритетностями з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням.
 2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:
 • вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
 • вступники, які мають право на зарахування за квотами;
 • вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.
 1. У межах інших зазначених в пункті 2 цього параграфу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:
 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • за пріоритетністю заяви від 1 до 9;
 • за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлені в цьому пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то Приймальна комісія ДВНЗ «ДонНТУ» ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

 1. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.
 2. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
 • прізвище, ім’я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
 • пріоритетність заяви, зазначена вступником;
 • ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти-1 або квоти-3).
 1. Рейтингові списки вступників за державним або регіональним замовленням формуються Приймальною комісією ДВНЗ «ДонНТУ» з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті ДВНЗ «ДонНТУ».
 2. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним або регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, отримуються приймальною комісією ДВНЗ «ДонНТУ» за даними Єдиної бази, перевіряються відповідно до матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2017 році (додаток 5 Умов Прийому у 2017році) та затверджуються рішенням приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ», оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та офіційному веб-сайті ДВНЗ «ДонНТУ» відповідно до строків, визначених у § 3 цього розділу.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників, відповідно до пункту 5 цього параграфу.

 1. Формування списків рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб вступників здійснюється в Єдиній базі у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надаються після отримання списків вступників, рекомендованих до зарахування за державним або регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб може бути надана за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 5 цього параграфу.

 1. У випадку, якщо кількість осіб що подали заяви для зарахування (допущені до конкурсного відбору) на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО на денну або заочну форму навчання за кошти фізичних або юридичних осіб (на пропозиції, де не передбачено державне замовлення), є меншою ніж 5 осіб, Приймальна комісія має право скасувати набір (відкласти надання рекомендації до зарахування до кінцевого терміну, визначеному у §3 цього розділу) за такою пропозицією, про що абітурієнти повідомляються не пізніше наступного дня прийняття такого рішення.
 2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ».

Рішення приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ» про рекомендування до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті ДВНЗ «ДонНТУ», а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.

 1. Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до цих Правил прийому.

 

§ 8. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

 

 1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, після прийняття Приймальною комісією ДВНЗ «ДонНТУ» рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в § 3 цього розділу або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до Приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ».
 2. Особи, які в установлені строки, визначені у §3 цього розділу або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним та регіональним замовленням, крім випадків, визначених у §§10 та 11 цього розділу.
 3. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця за кошти фізичних, юридичних осіб, після прийняття Приймальною комісією ДВНЗ «ДонНТУ» рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строків, що встановлюються Приймальною комісією ДВНЗ «ДонНТУ» за її рішеннями у терміни, визначені у § 3 цього розділу, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця за кошти фізичних, юридичних осіб: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов’язаних), крім передбачених законодавством випадків, сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або інші документи, передбачені цими Правилами прийому, до приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ». Строк виконання вимог для зарахування встановлюється не менше, ніж за два дні, та оприлюднюється на офіційних стендах та сайті ДВНЗ «ДонНТУ».
 4. Подані оригінали документів зберігаються у ДВНЗ «ДонНТУ» протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією ДВНЗ «ДонНТУ».

 

§ 9.  Коригування списку рекомендованих до зарахування

 

 1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених в пункті 1 §8 цього розділу.
 2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням або яким було не надано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням і які при подачі заяви зазначили “претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного та регіонального замовлення”, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії вищого навчального закладу та долучається до його особової справи.
 3. Коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб проводиться після завершення встановленого строку вибору вступниками місця навчання (строки встановлюються Приймальною комісією ДВНЗ «ДонНТУ» за її рішеннями у терміни, визначені у §3 цього розділу). Приймальна комісія ДВНЗ «ДонНТУ»:
 • здійснює коригування списку осіб, рекомендованих для зарахування, з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази;
 • приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (див. пункт 3 8 цього розділу);
 • анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування до приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ»;
 • у разі наявності вакантних місць ліцензованого обсягу надає рекомендації до зарахування вступникам, наступним за рейтинговим списком.

 

 

§ 10. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

 

 1. ДВНЗ «ДонНТУ» самостійно надає рекомендації для адресного розміщення державного замовлення вступникам на основі повної загальної середньої освіти в межах місць, на які були надані рекомендації до зарахування до цього навчального закладу за відповідною конкурсною пропозицією в порядку, передбаченому пунктом 7 §7 цього розділу, і надалі анульовані згідно з пунктом 1 §8 цього розділу.
 2. Правом переведення на вакантні місця державного замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного замовлення в порядку, передбаченому пунктом 7 §7 цього розділу.
 3. Переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності:

а) незалежно від конкурсного бала :

– діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

 • діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;
 • діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 • особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби;

 

б) в разі, якщо отриманий конкурсний бал менший від мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 7 §7 цього розділу, не більше ніж на 10 балів (на 20 балів для спеціальностей, визначених у таблиці 1 (див. п.5 §6 цього розділу)), особи:

 • визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
 • яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;
 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);
 • визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 • які в 2017 році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного з документів, зазначених у підпункті 1пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 “Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);
 • яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о“Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання”, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 “Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
 • особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
 • інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2;
 • діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно допункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

в) у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 7 §7 цього розділу, не більше ніж на 10 балів (тільки для спеціальностей, визначених у таблиці 1 (див. п.5 §6 цього розділу)):

г) особи, які не отримали право на місця за державним замовленням в порядку, передбаченому пунктом 7 §7 цього розділу (тільки для спеціальностей, зазначених у таблиці 1).

 1. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в підпунктах (а-г) пункту 3 цього параграфу, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.
 2. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в підпункті (а) пункту 3 цього параграфу, ДВНЗ «ДонНТУ» використовує для цього вакантні місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності – інших галузей знань, цієї або іншої форми навчання (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в підпунктах (а-г) пункту 3 цього параграфу за відповідною спеціальністю та формою навчання), про що негайно ставить до відома відповідного державного замовника.
 3. Невикористані після цього місця державного замовлення вважаються такими, що не розмішені в ДВНЗ «ДонНТУ». ДВНЗ «ДонНТУ» повідомляє державного замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в підпункті (б) пункту 3 цього параграфу, ДВНЗ «ДонНТУ» надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного замовника.

 

§ 11. Додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

 

 1. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2-4 Розділу ІV місце(я), може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій ДВНЗ «ДонНТУ» за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.
 2. Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.
 3. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою вступника, що подається до Приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ», на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до вимог цих Умов.

Переважним правом на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, мають особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;. Іншим категоріям вступників право на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, надається в разі відсутності осіб названої вище категорії або їх письмової відмови від таких місць.

 

VІIІ. Правила прийому на навчання за освітнім ступенем бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста

 

§ 1. Вимоги до рівня освіти вступників

 

 1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Перелік спеціальностей (напрямів підготовки), спеціалізацій, курс прийому та термін навчання, наведено у інформаційній таблиці 2.

 

§ 2. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

  1. Порядок роботи приймальної комісії з абітурієнтами:

  Приймальна комісія працює з абітурієнтами протягом 2017 року у робочі дні з 9.00 до 16.00.

  Під час вступної кампанії за усіма формами навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

  з 12 липня до 30 вересня – з 9.00 до 16.00.
  15, 22, 23, 29, 30 липня, 5, 6, 12, 19, 23, 27 серпня, 30 вересня з 9.00 до 13.00
  20, 24, 25,26  липня, 29 серпня – з 9.00 до 18.00.

  Вихідні дні: 01, 02, 08, 09,16 липня; 13, 24, 25, 26 серпня, 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, вересня  2017 року.

  1. Прийом заяв та документів у паперовій формі від осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра на денну (нормативну, та зі скороченим терміном навчання) форму навчання, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування проводяться в такі строки

  Етапи вступної кампанії

  Строки та терміни

  Початок прийому заяв та документів

  12 липня 2017 року

  Закінчення прийому заяв та документів 

  о 18.00 годині 24 липня 2017 року

  Строки проведення фахових випробувань

  25 липня – 31 липня 2017 року

  Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування:

   – за державним замовленням

   

  – за кошти фізичних та юридичних осіб

   

   

  – не пізніше 12.00 години 1 серпня 2017 року;

  – за рішенням Приймальної комісії, але не раніше 2 серпня 2017 року*;

  Виконання вступниками вимог до зарахування

  – за державним замовленням

  – за кошти фізичних та юридичних осіб

   

   

  – до 12.00 години 08 серпня 2017 р.

  – не пізніше 29 серпня 2017 р.

  Терміни зарахування вступників

  – за державним замовленням

   

  -за кошти фізичних та юридичних осіб

   

  – не пізніше 12.00 години 10 серпня 2017 року,

  – не пізніше 30 серпня 2017 року;*

  Рекомендація до зарахування на вакантні місця державного замовлення

  не пізніше 09 серпня 2017 року.

  * Терміни встановлюють за рішенням Приймальної комісії, до вичерпання ліцензійного обсягу за кожною пропозицією

   

  1. Прийом заяв та документів у паперовій формі від осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра на заочну (з нормативним та зі скороченим терміном навчання) форму навчання, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування проводяться в такі строки

  Етапи вступної кампанії

  Строки та терміни

  Початок прийому заяв та документів

  1 хвиля:12 липня 2017 р.

  2 хвиля:11 серпня 2017 р.*

  Закінчення прийому заяв та документів

  1 хвиля: о 18.00 годині 24 липня 2017 р.

  2 хвиля: о 12.00 годині 23 серпня 2017 р.*

  Строки проведення вступних випробувань

  1 хвиля:25 липня – 31 липня 2017 р.

  2 хвиля:28 серпня 2017 р.*

  Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

  1 хвиля:– за рішенням Приймальної комісії, але не раніше 2 серпня 2017 року**;

  2 хвиля: Не пізніше 12.00 29 серпня 2017 р.*

  Виконання вступниками вимог до зарахування

   

  1 хвиля: до 16.00 години 09 серпня 2017р..

  2 хвиля: до 12.00 години 30 серпня 2017 р.*

  Терміни зарахування вступників

  1 хвиля:не пізніше 12.00 10 серпня 2017 р.

  2 хвиля:не пізніше 16.00 30 серпня 2017 р.*

  * — на вільні місця в межах ліцензійного обсягу.

  ** Терміни встановлюють за рішенням Приймальної комісії, до вичерпання ліцензійного обсягу за кожною пропозицією

   

 

 

§ 3. Порядок прийому заяв і документів  для участі у конкурсному відборі

 

 1. Вступники подають заяви тільки в паперовій формі.
 2. Вступники можуть подавати до чотирьох заяв на дві спеціальності.
 3. Під час подання заяв до ДВНЗ «ДонНТУ» про участь у конкурсному відборі на будь-яку форму навчання за державним замовленням вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.
 4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
 • документа, що посвідчує особу;
 • ідентифікаційного коду;
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);;
 • документа державного зразка (оригінал) про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 1. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • копію документа державного зразка про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

§ 4. Проведення  фахових вступних випробувань

 

 1. Результати фахових вступних випробувань для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, оцінюються за п’ятибальною шкалою.
 2. Мінімальне значення кількості балів з фахових вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі складає 3.
 3. Програми фахових вступних випробувань затверджуються за три місяці до початку прийому документів та оприлюднюються на офіційному веб-сайті ДВНЗ «ДонНТУ». У програмах містяться критерії оцінювання підготовленості вступників.
 4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на фахові вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в конкурсному відборі не допускаються.
 5. Перескладання фахових вступних випробувань не допускається.
 6. Апеляції на результати фахових вступних випробувань, що проведені ДВНЗ «ДонНТУ», розглядає апеляційна комісія ДВНЗ «ДонНТУ», склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.
 7. Відомості щодо результатів фахових вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до Єдиної бази.
 8. Рішенням Приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ» результати фахових вступних випробувань щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію у ДВНЗ «ДонНТУ».

 

§ 5. Організація та проведення конкурсного відбору

 

 1. Конкурсний відбір для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами фахових вступних випробувань та середнього балу додатка до диплому молодшого спеціаліста.
 2. Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в таблиці 2.

Таблиця 2 – Перелік спеціальностей ДВНЗ «ДонНТУ» щодо яких дозволено вступ за державним замовленням за іншою спеціальністю

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

10

Природничі науки

101

Екологія

103

Науки про Землю

13

Механічна

інженерія

131

Прикладна механіка

133

Галузеве машинобудування

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

144

Теплоенергетика

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

17

Електроніка та телекомунікації

171

Електроніка

172

Телекомунікації та радіотехніка

18

Виробництво та технології

183

Технології захисту навколишнього середовища

184

Гірництво

19

Архітектура та будівництво

193

Геодезія та землеустрій

 

Перелік пропозицій та перелік споріднених спеціальностей для здобуття ступеня бакалавра наведено у  інформаційній таблиці 4.

 1. На 3 курс нормативної форми навчання приймаються особи на навчання за спорідненими спеціальностями, що вказані у інформаційній таблиці 4 та за неспорідненими спеціальностями за умови дотримання граничного розміру  академічної різниці, згідно із «Положенням про порядок визначення та ліквідації академічної різниці і перезарахування навчальних дисциплін у державному вищому навчальному закладі «Донецький національний технічний університет» (ухвалено рішенням вченої ради ДонНТУ від 30 червня 2015 р. (протокол № 8), затверджено наказом в. о. ректора ДонНТУ №199-03 від 30.07.2015 р.)».

На 1 курс скороченої форми навчання з терміном навчання 2 р. 10 міс приймаються особи на навчання як за спорідненими спеціальностями, що вказані у  інформаційній таблиці 4., так і за неспорідненими спеціальностями. 

 1. Конкурсний бал цієї категорії вступників обчислюється як сума результату фахового вступного випробування, що оцінюється за 5-бальною шкалою, та середнього балу, який розраховується на підставі оцінок із додатка до диплома молодшого спеціаліста з округленням шляхом усікання до десятих частин бала.

Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,1.

 1. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про отримання освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в п’ятибальній шкалі вважається таким, що дорівнює 3.

 

§ 6. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 

 1. Рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування за державним замовленням формується на основі конкурсного бала за кожною спеціальністю згідно з виставленими вступниками пріоритетами з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням.
 2. Рейтинговий список вступників впорядковується:
 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • за пріоритетністю заяви від 1 до 4;
 • за середнім балом додатка до документа про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста від більшого до меншого.

Якщо встановлені в цьому пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ДВНЗ «ДонНТУ» ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

 1. Вступники, які мають право на зарахування за рівним конкурсним балом, впорядковуються за алфавітом.
 2. За рівності показників, визначених пунктом 2 цього параграфу, право на першочергове зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра (за скороченими програмами), мають:

– переможці та призери Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та Всеукраїнських студентських олімпіад, затверджених наказом МОН України (підтверджується відповідними документами);

– особи, які з фахового вступного випробування мають більшу кількість балів.

 1. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
 • прізвище, ім’я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника;
 • пріоритетність заяви, зазначена вступником;
 1. Рейтингові списки вступників формуються Приймальною комісією ДВНЗ «ДонНТУ» з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті ДВНЗ «ДонНТУ».
 2. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 1 §7 цього розділу.
 3. Формування списків рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб вступників здійснюється в Єдиній базі у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надаються після формування рейтингових списків вступників за державним замовленням. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб може бути надана за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 5 цього параграфу.

 1. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ».

Рішення Приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ» про рекомендацію до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті ДВНЗ «ДонНТУ.

 1. Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до цих Правил прийому.
 2. У випадку, якщо кількість осіб що подали заяви для зарахування (допущені до конкурсного відбору) на навчання для здобуття ступеня бакалавра на денну або заочну форму навчання (зі скороченим терміном навчання) за кошти фізичних або юридичних осіб на пропозицію, де держзамовлення не передбачене, є меншою ніж 5 осіб, Приймальна комісія має право скасувати набір (відкласти надання рекомендації до зарахування до кінцевого терміну, визначеному у §2 цього розділу) за такою пропозицією, про що абітурієнти повідомляються не пізніше наступного дня прийняття такого рішення.

 

§ 7. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

 

 1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення або на місця за кошти фізичних, юридичних осіб, після прийняття Приймальною комісією ДВНЗ «ДонНТУ» рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в §2 цього розділу, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та додатка до нього, військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов’язаних), крім передбачених законодавством випадків, та/або інші документи, передбачені цими Правилами прийому, до Приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ».
 2. Подані оригінали документів зберігаються у ДВНЗ «ДонНТУ» протягом усього періоду навчання.

 

§ 8.  Коригування списку рекомендованих до зарахування

 

 1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених в пункті 1 §7 цього розділу.
 2. Приймальна комісія не пізніше строків, що визначені у §2 цього розділу надає рекомендації до зарахування на вакантні місця державного замовлення вступникам за рейтингом із числа рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб.

Рекомендація надається приймальною комісією без урахування наданих раніше рекомендацій до зарахування на навчання за державним замовленням на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму).

 1. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до Приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ» та долучається до його особової справи.
 2. Коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб проводиться після завершення встановленого строку вибору вступниками місця навчання (строки встановлюються Приймальною комісією ДВНЗ «ДонНТУ» за її рішеннями у терміни, визначені у §2 цього розділу). Приймальна комісія ДВНЗ «ДонНТУ»:
 • здійснює коригування списку осіб, рекомендованих для зарахування, з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази;
 • приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (див. пункт 1 7 цього розділу);
 • анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування до приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ»;
 • у разі наявності вакантних місць ліцензованого обсягу надає рекомендації до зарахування вступникам, наступним за рейтинговим списком.

 

§ 9.  Додатковий конкурс

 

 1. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в передбаченому в пунктах 2-4 Розділу ІV місця, може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію.
 2. Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.

 

IХ. Правила прийому на навчання за освітнім ступенем магістра

 

§ 1. Вимоги до рівня освіти вступників

 

 1. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули освітній ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Перелік спеціальностей, спеціалізацій, термін навчання та ліцензійний обсяг наведено у інформаційній таблиці 3.

 

§ 2. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

  1. Порядок роботи приймальної комісії з абітурієнтами:

  Приймальна комісія працює з абітурієнтами протягом 2017 року у робочі дні з 9.00 до 16.00.

  Під час вступної кампанії за усіма формами навчання для здобуття ступеня магістра:

  з 10 липня до 30 вересня – з 9.00 до 16.00.
  15, 22, 23, 29, 30 липня, 5, 6, 12, 19, 23, 27 серпня, 30 вересня з 9.00 до 13.00
  20, 24  липня, 29 серпня – з 9.00 до 18.00.

  Вихідні дні: 01, 02, 08, 09,16 липня; 13, 24, 25, 26 серпня, 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24 вересня  2017 року.

   

  1. Прийом заяв та документів у паперовій формі від осіб, які вступають на навчання на основі ступенів бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, за усіма формами навчання для здобуття освітнього ступеня магістра, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування проводяться в такі строки

   

  Етапи вступної кампанії

  Строки та терміни

  Початок прийому заяв та документів

  1 хвиля: 10 липня 2017 р.

  2 хвиля: 08 серпня 2017 р.*

  Закінчення прийому заяв та документів

  1 хвиля:  Не раніше 16.00 24 липня 2017 р.

  2 хвиля: Не пізніше 12.00 23 серпня 2017  р.*

  Строки проведення вступних випробувань

  1 хвиля: 25 липня – 31 липня 2017 р.

  2 хвиля: 28 серпня – 29 серпня  2017 р.*

  Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

  1 хвиля: не пізніше 12.00 02 серпня 2017 р.

  2 хвиля: Не пізніше 12.00 30 серпня 2017 р.*

  Виконання вступниками вимог до зарахування

   

  1 хвиля: – на  місця державного замовлення

  не пізніше 16.00 04 серпня 2017 р.

  – за кошти фізичних та юридичних  осіб пізніше 16.00     06 серпня 2017 р.

  2 хвиля: – на  місця державного замовлення

  не пізніше 16.00   30 серпня 2017 р*.

  – за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 16.00 29 вересня 2017 р.

  Терміни зарахування вступників

  1 хвиля:  – на  місця державного замовлення  – не пізніше 12.00 06 серпня 2017 р.;

  – за кошти фізичних,  юридичних осіб – не пізніше 07 серпня 2017 р.

  2 хвиля: – на  місця державного замовлення  – не пізніше 16.00 31 серпня 2017 р.;*

  –         за кошти фізичних,  юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2017 р.*

  Рекомендація до зарахування на вакантні місця державного замовлення

  1 хвиля: не пізніше 16.00 05 серпня  2017  р.

  2 хвиля: не пізніше 12.00 31 серпня 2017  р.*

  * — на вільні місця, які фінансуються за рахунок державного бюджету України, і вільні місця в межах ліцензійного обсягу.

   

 

 

§ 3. Порядок прийому заяв і документів  для участі у конкурсному відборі

 

 1. Вступники подають заяви тільки в паперовій формі.
 2. Вступники до ДВНЗ «ДонНТУ» для здобуття ступеня магістра можуть подавати до чотирьох заяв на три освітні програми (спеціальності, спеціалізації).
 3. Під час подання заяв до ДВНЗ «ДонНТУ» про участь у конкурсному відборі на будь-яку форму навчання за державним замовленням вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.
 4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
 • документа, що посвідчує особу;
 • ідентифікаційного коду;
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на першочерговість (за наявності, див. пункт 4 6 цього розділу).
 1. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатку до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
 • Копії документів, які підтверджують право вступника на першочерговість (за наявності, див. пункт 4 6 цього розділу).

 

§ 4. Проведення  вступних випробувань

 

 1. Результати вступних випробувань, для вступників на основі диплому освітнього ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), оцінюються за стобальною шкалою.
 2. Мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань (додаткове випробування, іспит з іноземної мови та фахові вступні випробування), з якими вступник допускається до участі у конкурсі складає 60.
 3. Програми вступних випробувань оприлюднюються на офіційному веб-сайті ДВНЗ «ДонНТУ» за три місяці до початку прийому заяв. У програмах містяться критерії оцінювання підготовленості вступників.
 4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
 5. Перескладання вступних випробувань не допускається.
 6. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ДВНЗ «ДонНТУ», розглядає апеляційна комісія ДВНЗ «ДонНТУ», склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.
 7. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до Єдиної бази.
 8. Рішенням приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ» результати вступних випробувань щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію у ДВНЗ «ДонНТУ».

 

 

§ 5. Організація та проведення конкурсного відбору

 

 1. Конкурсний відбір для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами вступних випробувань – у формі вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань за кожною окремою спеціальністю (спеціалізацією).
 2. Особа може вступити до ДВНЗ «ДонНТУ» для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома попереднього рівня навчання.

Перелік пропозицій та перелік споріднених в межах галузі знань спеціальностей для здобуття ступеня магістра наведено у інформаційній таблиці 5.

 1. Конкурсний бал цієї категорії вступників обчислюється за наступною формулою:

КБ  = К1*Сб + К2*Дв + К3*Ф + К4*Ін,

де Сб – середній бал додатку до диплома попереднього рівня навчання;

Дв – результат додаткових вступних випробувань (для осіб, що вступають за спорідненою в межах галузі знань спеціальністю цей бал приймається рівним Сб);

Ф – результат фахового вступного випробування;

Ін – результат вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька).

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 встановлено ДВНЗ «ДонНТУ» наступним чином: К1=0.2 , К2=0.3, К3=0.3, К4 =0.2,

Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001 та вноситься до Єдиної бази.

 1. Підсумкова оцінка додатку до диплома попереднього рівня навчання розраховується за 100-бальною шкалою як середньоарифметична з округленням шляхом усікання цілого бала і з урахуванням усіх кредитних дисциплін з формою підсумкового контролю «екзамен» або «диференційований залік» (в тому числі – курсових проектів та робіт), практик і результатів атестації здобувачів вищої освіти. Дисципліни з поміткою «атестований» у розрахунку не враховувати.

Оцінки додатку до диплома попереднього рівня навчання, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином:

Оцінка за 5-бальною шкалою

Оцінка за 100-бальною шкалою

5

95

4

82

3

67

 

 1. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом (за рішенням Приймальної комісії).
 2. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа попереднього ступеня навчання в стобальній шкалі вважається таким, що дорівнює 60.
 3. Допуск до складання іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань осіб, які отримали диплом бакалавра (спеціаліста) за іншою спеціальністю, здійснюється за умови успішного проходження додаткового вступного випробування.

 

§ 6. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 

 1. Рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування за державним замовленням формується на основі конкурсного бала за кожною спеціальністю (спеціалізацією) згідно з виставленими вступниками пріоритетами з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням.
 2. Рейтинговий список вступників впорядковується:
 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • за пріоритетністю заяви від 1 до 4;
 1. Вступники, які мають право на зарахування за рівним конкурсним балом, впорядковуються за алфавітом.
 2. За рівними показниками, визначеними пунктом 2 цього параграфу, право на першочергове зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра, мають:

– переможці та призери Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та Всеукраїнських студентських олімпіад, затверджених наказом МОН України (підтверджується відповідними документами);

– особи, що мають наукову публікацію у спеціалізованих виданнях, затверджених ВАК України (підтверджується відповідними документами);

– особи, що приймали участь у наукових конференціях за останні 2 роки навчання (підтверджується тезами доповідей);

– особи, які мають рекомендацію випускної кафедри;

– особи, які з фахового вступного випробування мають більшу кількість балів.

 1. Право на першочергове зарахування надається за послідовністю, визначеною в пункті 4 цього параграфу.
 2. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
 • прізвище, ім’я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника;
 • пріоритетність заяви, зазначена вступником;
 1. Рейтингові списки вступників формуються приймальною комісією ДВНЗ «ДонНТУ» з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті ДВНЗ «ДонНТУ».
 2. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця, за державним замовленням, приймальна комісія приймає у строк, визначений у § 2 цього розділу, та згідно з порядком формування рейтингового списку, визначеного у пунктах 1-5 цього параграфу, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого. Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим пріоритетом з числа зазначених ним під час подання заяв, за яким вступник потрапляє до числа тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням.
 3. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 1 §7 цього розділу.
 4. Формування списків рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб вступників здійснюється в Єдиній базі у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надаються після формування рейтингових списків вступників за державним замовленням. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб може бути надана за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 6 цього параграфу.

 1. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ».

Рішення Приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ» про рекомендування до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті ДВНЗ «ДонНТУ.

 1. Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до цих Правил прийому.
 2. У випадку, якщо кількість осіб, що подали заяви для зарахування (допущені до конкурсного відбору) на навчання для здобуття ступеня магістра на денну або заочну форму навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за пропозиціями де не передбачено державного замовлення, є меншою ніж 5 осіб, Приймальна комісія має право скасувати набір (відкласти надання рекомендації до зарахування до кінцевого терміну, визначеному у § 2 цього розділу) за такою пропозицією, про що абітурієнти повідомляються не пізніше наступного дня прийняття такого рішення.

 

§ 7. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

 

 1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення або на місця за кошти фізичних, юридичних осіб, після прийняття Приймальною комісією ДВНЗ «ДонНТУ» рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в § 2 цього розділу або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній рівень бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та додатка до нього, військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов’язаних), крім передбачених законодавством випадків, та/або інші документи, передбачені цими Правилами прийому, до Приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ».
 2. Подані оригінали документів зберігаються у ДВНЗ «ДонНТУ» протягом усього періоду навчання.

 

§ 8.  Коригування списку рекомендованих до зарахування

 

 1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених в пункті 1 параграфу 7 цього розділу.
 2. Приймальна комісія не пізніше строків, що визначені у § 2 цього розділу надає рекомендації до зарахування на вакантні місця державного замовлення вступникам за рейтингом із числа рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб.

Рекомендація надається приймальною комісією без урахування наданих раніше рекомендацій до зарахування на навчання за державним замовленням на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму).

 1. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до Приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ» та долучається до його особової справи.
 2. Коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб проводиться після завершення встановленого строку вибору вступниками місця навчання (строки встановлюються Приймальною комісією ДВНЗ «ДонНТУ» за її рішеннями у терміни, визначені у § 2 цього розділу). Приймальна комісія ДВНЗ «ДонНТУ»:
 • здійснює коригування списку осіб, рекомендованих для зарахування, з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази;
 • приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (див. пункт 1 параграфу 7 цього розділу);
 • анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування до приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ»;
 • у разі наявності вакантних місць ліцензованого обсягу надає рекомендації до зарахування вступникам, наступним за рейтинговим списком.

 

§ 9. Додатковий конкурс

 

 1. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в передбаченому в пунктах 2-4 Розділу ІV місця, може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію.
 2. Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.

 

 

Відповідальний секретар
Приймальної комісії                                                                   В.П. Тарасюк

 

 

==========================================================================

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

на засіданні Приймальної комісії

ДВНЗ «ДонНТУ»

ПРОТОКОЛ № _7_   від “13” червня  2017 року

Оновлено 16.05.2017 р.